Download  Print this page

Whirlpool BLF 8001 Health & Safety And Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Príručka o ochrane zdravia a bezpečnosti a Inštalačná príručka
www.whirlpool.eu/register

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Whirlpool BLF 8001

 • Page 1 Príručka o ochrane zdravia a bezpečnosti a Inštalačná príručka www.whirlpool.eu/register...
 • Page 2 SLOVENČINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str .
 • Page 3 SLOVENČINA PRÍRUČKA O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI a INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK ZNAČKY WHIRLPOOL. Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register Register Príručka o ochrane zdravia a bezpečnosti BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 RADY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .
 • Page 4 Príručka o ochrane zdravia a bezpečnosti BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY BEZPEČNOSŤ VÁS AJ INÝCH elektrickým prúdom v dôsledku izobután je prírodný plyn bez OSÔB JE VEĽMI DÔLEŽITÁ. nesprávneho používania spotre- negatívnych vplyvov na životné biča . Dôsledne dodržiavajte prostredie; je však horľavý . Preto V tomto návode a na samotnom nasledujúce pokyny .
 • Page 5 nancov v obchodoch, kancelá- So spotrebičom musia manipu- UPOZORNENIE riách alebo na iných lovať a inštalovať ho minimálne Vetracie otvory na telese spot- pracoviskách; dve osoby . rebiča alebo na vstavanej – na farmách a pre klientov konštrukcii nesmú byť upchaté . v hoteloch, moteloch a iných Pri inštalovaní...
 • Page 6 ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE Zásuvka elektrickej siete/ stupné používateľom . VÝLUČNE PRE VEĽKÚ BRITÁ- zástrčka (platí pre obe krajiny) Prívodný elektrický kábel musí NIU A ÍRSKO byť dostatočne dlhý, aby sa Ak namontovaná zástrčka nie spotrebič zabudovaný do je vhodná pre zásuvku elektric- kuchynskej linky dal zapojiť...
 • Page 7 V priestore mrazničky neucho- zdržiavať v okolí spotrebiča, ak Obalový materiál (plastové vávajte sklenené nádoby, nebudú pod neustálym dohľa- vrecia, polystyrénové časti pretože môžu prasknúť . dom . a pod . ) uchovávajte mimo dosahu detí . Ventilátor (ak je súčasťou výba- Deti od 8 rokov a osoby so vy) neblokujte potravinami .
 • Page 8 nesmie zaobchádzať ako Vnútorné teploty spotrebiča by sa nemali navzájom dotýkať s domácim odpadom, ale je môže ovplyvňovať teplota a mal by byť priestor medzi potrebné odovzdať ho prostredia, frekvencia nimi a zadnou stenou) . v zbernom dvore pre elektrické otvárania dverí, ako aj a elektronické...
 • Page 9: Table Of Contents

  ENGLISH HEALTH & SAFETY, and INSTALLATION GUIDE THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT. In order to receive a more complete assistance, please register your appliance on www.whirlpool.eu/register Index Health and Safety guide SAFETY RECOMMENDATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT .
 • Page 10: Health And Safety Guide

  Health and Safety guide SAFETY RECOMMENDATIONS IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS YOUR SAFETY AND SAFETY from improper use of the refrigerant circuit pipes are not OF OTHERS IS VERY IMPOR- appliance . Carefully observe damaged . Keep special atten- TANT. the following instructions . tion in case of damaged pipes Failure to observe these in- emptying the refrigerant...
 • Page 11 applications such as: age the power cable . – staff kitchen areas in shops, Keep ventilation openings, in offices and other working The appliance must be han- the appliance enclosure or in environments; dled and installed by two or the built-in structure, clear of –...
 • Page 12 ELECTRICAL CONNECTION Socket outlet / plug (valid for The power cable must be long FOR GREAT BRITAIN AND both countries) enough for connecting the IRELAND ONLY appliance, once fitted in its If the fitted plug is not suitable housing, to the main power for your socket outlet, please supply .
 • Page 13: Safeguarding The Environment

  with liquids in the freezer be kept away unless continu- compartment since they may ously supervised . Keep the packaging materials break . (plastic bags, polystyrene Childern from 8 years old and parts, etc . ) out of reach of Do not obstruct the fan (if above and persons with re- children .
 • Page 14: Declaration Of Conformity

  domestic waste but must be The internal temperatures of on the efficient usage of taken to an appropriate the appliance may be affected energy . Food should be placed collection centre for the by the ambient temperature, on the shelves in such way to recycling of electrical and frequency of door opening, as ensure proper air circulation...
 • Page 15 SERVICE...
 • Page 16 min. 50 mm...
 • Page 24 Whirlpool® Registered trademark/TM Trademark of Whirlpool group of companies - © Copyright Whirlpool Europe s .r .l . 2014 . All rights reserved - http://www . W hirlpool .eu 400010772449...