Download  Print this page

Motorola CLP Series Safety And Operating Instructions Manual

Single unit charger (suc)
Hide thumbs

Advertisement

CLP Series
Single Unit Charger (SUC)
P/N IXPN4028
en
da-DK
de-DE
nb-NO
pl-PL
pt-PT
es-ES
fr-FR
it-IT
ru-RU
fi-FI
sv-SE
nl-NL
tr-TR
uk-UA

Advertisement

loading

  Related Manuals for Motorola CLP Series

  Summary of Contents for Motorola CLP Series

 • Page 1 CLP Series Single Unit Charger (SUC) P/N IXPN4028 da-DK de-DE es-ES fr-FR it-IT nl-NL nb-NO pl-PL pt-PT ru-RU fi-FI sv-SE tr-TR uk-UA...
 • Page 3: Important Safety Instructions

  032374o batteries listed in this document. Other batteries may explode, causing personal injury and damage. Use of accessories not recommended by Motorola Solutions may result in risk of fire, electric WARNING shock or injury. To reduce the risk of damage to the electric plug and cord, pull by the plug rather than the cord when disconnecting the charger.
 • Page 4: Operational Safety Guidelines

  Make sure that the cord is located where it cannot be stepped on, tripped over or subjected to water, damage or stress. MOTOROLA SOLUTIONS AUTHORISED BATTERIES Kit No. Description HKNN4013_ CLP Series High Capacity Li -Ion Battery HKNN4014_ CLP Series Standard Li -Ion Battery MOTOROLA SOLUTIONS AUTHORISED POWER SUPPLIES Kit No. Description...
 • Page 5 Note: When charging a battery attached to a radio, turn the radio OFF to ensure a full charge. The radio fits in the charger when placed face down in the tray. Charging with the Drop-in Tray Single Unit Charger (SUC) 1.
 • Page 6 Cloning Radios using the Single Unit Charger (SUC) Cloning Cable HKKN4026_ (Not included) 1. Unplug any cables (power supply or USB cables) from the Single Unit Chargers. 2. Plug one side of the cloning cable micro connector to one Single Unit Charger. Plug the other end to the second Single Unit Charger.
 • Page 7: Charger Led Indicator

  Once you have completed the cloning process, you should turn the radios “OFF” and “ON” to bring them to normal user mode (exit “clone” mode). Charging Status LEDs On the SUC, the radio charging pocket has an LED indicator. The LED indicators are grouped into pairs to show which charging pockets are paired.
 • Page 8 Status LED Status Comments Charge Steady Green Complete Indication Battery is fully charged. Battery Blinking Red Battery was faulty when inserted. Re-seating the Fault battery pack can probably correct the issue. RADIO LED INDICATOR Status LED Status Comments Cloning Blinking Yellow Cloning in progress.
 • Page 9 Motorola Solutions (Products). • Batteries. Defects in materials and workmanship in batteries that are manufactured by Motorola Solutions and/or sold with Products are covered by this warranty only if the fully-charged capacity falls below 80% of rated capacity or they leak.
 • Page 10 For product information please visit us at: www.motorolasolutions.com/governmentandenterprise. You will receive instructions on how to ship the Products to Motorola Solutions. You must ship the Products to us with freight, duties and insurance prepaid. Along with the Products you must include: (a) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase;...
 • Page 11 • Products that have: (a) serial numbers or date tags that have been removed, altered or obliterated; (b) board serial numbers that do not match each other, or board serial numbers that do not match the housing; or (c) non-conforming or non-Motorola Solutions housings or parts. Any of these voids the warranty.
 • Page 12 VIII. Patent and Software Provisions At Motorola Solutions’ expense, we will defend you and pay costs and damages that may be finally awarded against you, to the extent that a lawsuit is based on a claim that the Products directly infringe a patent.
 • Page 13 Motorola Solutions will have no liability to you with respect to any claim of patent infringement that is based upon the combination of the Products or parts furnished under this limited warranty with ancillary equipment, as defined in Article VI above.
 • Page 14 MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylised M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under licence. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2011, 2016 Motorola Solutions, Inc.
 • Page 15: Vigtige Sikkerhedsinstruktioner

  Motorola Solutions har godkendt, og som er nævnt i dette dokument. Andre batterier kan eksplodere og forårsage personskade og beskadigelse. Brug af tilbehør, der ikke er anbefalet af Motorola Solutions, kan medføre en risiko for brand, ADVARSEL! stød eller personskade.
 • Page 16 Sørg for, at ledningen er placeret et sted, hvor man ikke kan træde på den, falde over den, og hvor den ikke bliver udsat for vand eller belastninger og ikke bliver beskadiget. BATTERIER GODKENDT AF MOTOROLA SOLUTIONS Sætnr. Beskrivelse HKNN4013_ CLP Series-li-ion-batteri med høj kapacitet HKNN4014_ CLP Series-li-ion-standardbatteri STRØMFORSYNINGER GODKENDT AF MOTOROLA SOLUTIONS Sætnr. Beskrivelse PS000042A12 Strømforsyningsadapter til EU i CPL-serien...
 • Page 17 Bemærk! Ved opladning af et batteri, der er sat i en radio, skal du slukke radioen for at sikre en fuld opladning. Radioen passer i holderen, når den placeres nedadvendt i holderen. Opladning med isætningsopladeren til en enkelt enhed (SUC) 1.
 • Page 18 Kloning af radioer vha. opladeren til én enhed (SUC) Kloningskabel HKKN4026_ (ikke inkluderet) 1. Frakobl alle kabler (strømforsyning eller USB-kabler) fra opladere til en enkelt enhed. 2. Slut den ene ende af kloningskablet (med mikrostikket) til en oplader til en enkelt enhed. Slut den anden ende til den anden oplader til en enkelt enhed.
 • Page 19 Når du har gennemført kloningsprocessen, skal du slukke og tænde radioerne for at stille dem i normal brugertilstand (afslut kloningstilstanden). LED-indikatorer for opladningsstatus På SUC-enheden har radioopladningspladsen en LED-indikator. LED-indikatorerne er grupperet i par for at vise, hvilke opladningspladser er parrede. LED-indikatoren er rød, når batteriet lades op, og skifter så...
 • Page 20 LED-INDIKATOR FOR OPLADER Status LED for status Kommentarer Konstant Opladning rød Opladeren lader i øjeblikket op. indikation Konstant Opladning grøn Batteriet er fuldt opladet. fuldført indikation Batteriet var fejlbehæftet ved Fejl Blinker isætning. Problemet kan ofte rødt løses ved at udtage batteripakken i batteri og sætte den i igen.
 • Page 21 Motorola Solutions (Produkter). • Batterier. Defekter i materialer og forarbejdning i batterier, der er produceret af Motorola Solutions og/eller solgt med produkter, er kun dækket af denne garanti, hvis kapaciteten ved fuld opladning falder til under 80 % af den nominelle kapacitet, eller batterierne lækker.
 • Page 22 Du kan finde produktoplysninger ved at besøge op på: www.motorolasolutions.com/governmentandenterprise. Du vil modtage instruktioner for, hvordan du skal sende produkterne til Motorola Solutions. Du skal sende produkterne til os med forudbetalt fragt, afgifter og forsikring. Sammen med produkterne skal du inkludere: (1) en kopi af din kvittering, faktura eller andet tilsvarende købsbevis; (b) en skriftlig beskrivelse af problemet;...
 • Page 23 • Produkter, der har: (a) serienumre eller datomærkater, som er fjernet, ændret eller gjort ulæselige; (b) kortserienumre, der ikke svarer til hinanden, eller kortserienumre, der ikke svarer til huset; eller (c) huse eller dele, der enten ikke overholder kravene eller ikke er fra Motorola Solutions. Enhver af disse ugyldiggør garantien.
 • Page 24 Motorola Solutions er under ingen omstændigheder ansvarlig, hverken inden for som uden for kontrakt (herunder forsømmelse), for skader ud over købsprisen på produktet, eller for nogen indirekte skader, hændelige uheld, krav om erstatning af konkret dokumenterede tab eller...
 • Page 25 (b) du giver os fuld kontrol over forsvaret mod sagsanlægget og alle forhandlinger for at opnå forlig eller kompromisløsning; og (c) at du, hvis produkterne bliver, eller efter Motorola Solutions vurdering vil blive, årsag til et krav om krænkelse af et patent, tillader os efter vores valg og på...
 • Page 26 Motorola Solutions GmbH Am Borsigturm 130, D-13507 Berlin MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS og det stiliserede M-logo er varemærker eller registrerede varemærker tilhører Motorola Trademark Holdings, LLC og benyttes under licens. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. © 2011, 2016 Motorola Solutions, Inc.
 • Page 27: Wichtige Sicherheitshinweise

  (1) auf dem Ladegerät, (2) auf dem Akku und (3) auf der Funkeinheit, für die der Akku bestimmt ist. Aufgrund der hohen Verletzungsgefahr sollten Sie nur die Akkus aufladen, die von Motorola Solutions in 032374o diesem Dokument dafür empfohlen werden. Bei anderen Akkus besteht Explosionsgefahr, was zu Personen- und Sachschäden führen kann.
 • Page 28 Achten Sie darauf, dass das Kabel so verlegt ist, dass niemand darauf tritt oder darüber stolpert, dass es nicht mit Wasser in Berührung kommt und dass es sonst keinen Schäden oder Belastungen ausgesetzt ist. VON MOTOROLA SOLUTIONS EMPFOHLENE AKKUS Set-Nr.
 • Page 29 Hinweis: Schalten Sie die Funkeinheit AUS, wenn Sie einen in eine Funkeinheit eingesetzten Akku aufladen, damit er vollständig geladen werden kann. Die Funkeinheit passt in das Ladegerät, wenn sie mit der Oberseite nach unten in den Schacht eingelegt wird. Aufladen mit dem Einzelschacht-Ladegerät 1.
 • Page 30 Klonen von Funkeinheiten mit dem Einzel-Ladegerät Klonkabel HKKN4026_ (nicht im Lieferumfang enthalten) 1. Ziehen Sie alle Kabel (Netz- oder USB-Kabel) von den Einzel-Ladegeräten ab. 2. Verbinden Sie eine Seite des Klonkabel-Mikroanschlusses mit einem Einzel-Ladegerät und die andere Seite mit dem zweiten Einzel-Ladegerät. Hinweis: Während des Klonvorgangs wird den Einzel-Ladegeräten kein Strom zugeführt.
 • Page 31 Nach erfolgreichem Klonen erklingt ein heller Signalton, ein tiefer, dumpfer Signalton bedeutet hingegen, dass das Klonen nicht funktioniert hat. (Der Signalton erklingt innerhalb von fünf Sekunden.) Nachdem der Klonvorgang abgeschlossen ist, müssen die Funkeinheiten AUS- und wieder EINGESCHALTET werden, um sie in den normalen Benutzermodus zu bringen (d. h. den Klonmodus zu verlassen).
 • Page 32 LED-ANZEIGE DES LADEGERÄTS Ladestand LED-Status Erläuterung Leuchtet Im Ladegerät werden gerade Akkus Aufladen aufgeladen. Aufladung Leuchtet Der Akku ist vollständig aufgeladen. grün abgeschlossen Der Akku wurde beim Einsetzen als defekt erkannt. Legen Sie den Akku Akkufehler Blinkt rot erneut ein. In den meisten Fällen wird das Problem dadurch behoben.
 • Page 33 Lieferumfang enthaltenen Zubehörteilen, wie z. B. Akku, Ladegerät und Halterung, die von Motorola Solutions (Products) hergestellt und/oder verkauft werden. • Akkus. Material- oder Verarbeitungsfehler bei Akkus, die von Motorola Solutions hergestellt und/ oder mit Produkten verkauft werden, die unter diese Gewährleistungspflicht fallen, jedoch nur, wenn die vollständig aufgeladene Kapazität unter 80 % der Nennkapazität fällt oder der Akku leckt.
 • Page 34 Weitere Produktinformationen finden Sie unter: www.motorolasolutions.com/governmentandenterprise. Sie erhalten Anweisungen zum Zurücksenden von Produkten an Motorola Solutions. Sie müssen die Produkte fracht-, zoll- und versicherungsfrei an uns zurücksenden. Zusammen mit den Produkten muss Folgendes enthalten sein: (a) eine Kopie Ihrer Quittung, Ihres Lieferscheins oder eines anderen vergleichbaren Kaufbelegs;...
 • Page 35 • Eine nicht durch Motorola Solutions (oder seine autorisierten Service Center) autorisierte Stelle führt an den Produkten Tests, Anpassungen, Installationen, Wartungen, Änderungen oder Instandhaltungsarbeiten durch. Dadurch erlischt die Gewährleistung. • Wiederaufladbare Batterien, die: (a) mit einem anderen als dem von Motorola Solutions genehmigten und speziell für das Laden solcher Batterien vorgesehenen Akkuladegerät geladen...
 • Page 36 Betrieb des Softwareprodukts frei von Unterbrechungen und Fehlern möglich ist oder dass alle Defekte im Softwareprodukt behoben werden. Motorola Solutions haftet in keinem Fall und aus keinerlei Rechtsgründen, sei es Verletzung von Vertragspflichten oder aufgrund einer unerlaubten Handlung (dies schließt auch Fahrlässigkeit ein) für Schäden, die den Kaufpreis des Produkts übersteigen, für indirekte, zufällige, konkrete oder...
 • Page 37 Anspruchs und aller Verhandlungen, die zur Beilegung des Rechtsstreits oder zu einem Kompromiss führen; und (c) wenn die Produkte Gegenstand eines Patentverletzungsanspruchs werden oder nach Meinung von Motorola Solutions werden könnten, erlauben Sie uns, nach unserem Ermessen und auf unsere Kosten: Ihnen das Recht zu verschaffen, die Produkte weiterhin nutzen zu dürfen;...
 • Page 38 Motorola Solutions GmbH Am Borsigturm 130, D-13507 Berlin MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Motorola Trademark Holdings, LLC und lizenzpflichtig. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2011, 2016 Motorola Solutions, Inc.
 • Page 39: Instrucciones De Seguridad Importantes

  Para reducir el riesgo de lesiones, cargue solamente las baterías recargables autorizadas 032374o por Motorola Solutions que se mencionan en este documento. El resto de baterías pueden explotar y provocar lesiones y daños personales. El uso de accesorios no recomendados por Motorola Solutions puede ocasionar riesgo de ADVERTENCIA incendio, descarga eléctrica o lesiones.
 • Page 40 HKNN4013_ Batería de ion-litio de alta capacidad de la serie CLP HKNN4014_ Batería de ion-litio estándar de la serie CLP FUENTES DE ALIMENTACIÓN AUTORIZADAS POR MOTOROLA SOLUTIONS Nº de kit Descripción PS000042A12 Adaptador de fuente de alimentación de la serie CLP para la UE PS000042A13 Adaptador de fuente de alimentación de la serie CLP para el Reino Unido...
 • Page 41 Nota: Al cargar una batería fijada a una radio, apague la radio para garantizar una carga completa. La radio encaja en el cargador cuando se coloca boca abajo en la bandeja. Carga con el cargador de una sola unidad de bandeja directa 1.
 • Page 42 Clonación de radios utilizando el cargador de una sola unidad Cable de clonación HKKN4026_ (no se incluye) 1. Desenchufe todos los cables (de alimentación o de USB) de los cargadores de una sola unidad. 2. Conecte un extremo del microconector del cable de clonación a un cargador de una sola unidad.
 • Page 43 6. Una vez finalizado el proceso de clonación, la “radio de origen” emitirá un tono de “correcto” (la clonación se ha realizado correctamente) o de “fallo” (el proceso de clonación ha fallado). El tono de correcto suena como un “pío, pío”, mientras que el tono de “fallo” suena como un tono de “golpe”.
 • Page 44 INDICADOR LED DEL CARGADOR Estado Estado LED Observaciones Indicación Cargando El cargador está cargando. rojo fijo Carga Indicación La batería está totalmente cargada. verde fijo completa La batería estaba defectuosa Fallo de la Parpadeo al insertarla. Volver a introducir rojo el paquete de la batería batería probablemente corrija este error.
 • Page 45 • Baterías. Esta garantía cubre los defectos de material y mano de obra de las baterías fabricadas por Motorola Solutions o que se vendan con los Productos únicamente si la capacidad de carga completa es inferior al 80% de su capacidad nominal o si tienen fugas.
 • Page 46 Para obtener información sobre los Productos, visite la página web: www.motorolasolutions.com/governmentandenterprise. Recibirá instrucciones acerca de cómo enviar los Productos a Motorola Solutions. Deberá enviarnos los Productos pagando por anticipado el flete, los impuestos y el seguro. Junto con los Productos deberá...
 • Page 47 • Las pruebas, ajustes, instalaciones, mantenimiento, alternación, modificación o reparación de cualquier tipo realizadas en los Productos por personas distintas de Motorola Solutions (o sus centros de servicio técnico autorizados). Cualquiera de estos elementos anula la garantía. • Las baterías recargables que: (a) se hayan cargado con otros dispositivos distintos del cargador de batería aprobado por Motorola Solutions y específico para cargar este tipo de baterías;...
 • Page 48 Productos, etc. VII. Otras limitaciones Esta es la garantía completa de Motorola Solutions para los Productos y en ella se indican las soluciones exclusivas. Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía expresa. Las garantías implícitas, incluidas, sin carácter limitativo, las garantías implícitas de comercialización e idoneidad para un propósito...
 • Page 49 VIII. Patente y disposiciones de software A cargo de Motorola Solutions le defenderemos y abonaremos los costes y daños en los que pueda incurrir, en la medida en que la posible demanda se base en una reclamación de que los Productos infringen directamente una patente.
 • Page 50 Am Borsigturm 130, D-13507, Berlín MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTION y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se usarán con los permisos correspondientes. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.
 • Page 51: Instructions Importantes En Matière De Sécurité

  Pour réduire les risques d’accident, rechargez uniquement les batteries rechargeables autorisées 032374o Motorola Solutions listées dans le présent document. Toute autre batterie risquerait d’exploser, entraînant des blessures corporelles ou des dommages. L’utilisation d’accessoires non recommandés par Motorola Solutions peut résulter en risques AVERTISSEMENT d’incendie, en électrocution et blessures corporelles.
 • Page 52 Num. kit Description HKNN4013_ Batterie Li-Ion à capacité élevée série CLP HKNN4014_ Batterie Li-Ion standard série CLP ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES AUTORISÉES MOTOROLA SOLUTIONS Num. kit Description PS000042A12 Adaptateur pour alimentation, Union européenne, série CLP PS000042A13 Adaptateur pour alimentation, Royaume-Uni, série CLP NNTN7880_ Support SUC série CLP...
 • Page 53 Remarque : lors du chargement d’une batterie rattachée à une radio, éteignez la radio afin d’assurer une charge complète. Lorsque orientée vers le bas dans le support, la radio s’insère parfaitement dans le chargeur. Chargement avec le support de chargeur à unité simple (SUC) 1.
 • Page 54 Clonage de radios à l’aide du chargeur à unité simple (SUC) Câble de clonage HKKN4026_ (Non inclus) 1. Débranchez tous les câbles (câbles d’alimentation ou USB) des chargeurs à unité simple. 2. Branchez une extrémité du connecteur micro du câble de clonage à un chargeur à unité simple. Branchez l’autre extrémité...
 • Page 55 6. Lorsque le clonage est terminé, la « radio source » émet une tonalité de « réussite » (le clonage a réussi) ou d’« échec » (le clonage a échoué). La tonalité de réussite ressemble à un « gazouillis » alors que la tonalité d’échec est similaire à un « boum » (la tonalité ne se fait pas entendre plus de 5 secondes).
 • Page 56 VOYANT DEL DU CHARGEUR Etat État du DEL Commentaires Rouge Charge Le chargeur est en cours de charge. fixe Charge Vert fixe La batterie est entièrement chargée. terminée Problème Problème lors de l’insertion de la au niveau Rouge batterie. Le fait de replacer la batterie clignotant dans le compartiment peut généralement de la...
 • Page 57 Motorola Solutions (Produits). • Batteries. Les vices de matériaux et de fabrication des batteries fabriquées par Motorola Solutions et/ou vendues avec les Produits sont couverts par la présente Garantie uniquement si la capacité...
 • Page 58 • Un test, réglage, installation, entretien, modification ou réparation des Produits de quelque manière que ce soit effectué par une personne autre que Motorola Solutions (ou ses centres de réparation agréés). Chacun de ces cas annule la garantie.
 • Page 59 • Les batteries rechargeables qui : (a) sont chargées par un chargeur autre que ceux approuvés par Motorola Solutions et spécifiés pour charger de telles batteries ; (b) présentent un joint brisé et montrent des traces évidentes d’altération ; (c) sont utilisées dans un équipement autre que le Produit pour lequel elles sont spécifiées ;...
 • Page 60 Logiciel seront corrigées. Motorola Solutions ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable, en contrat ou en tort (y compris la négligence) pour les dommages excédant le prix d’achat du Produit, ni pour tout dommage indirect, accidentel, spécial ou consécutif de quelque sorte que ce soit, ni pour toute perte...
 • Page 61 (c) si les Produits devaient faire l’objet, ou, de l’avis de Motorola Solutions, pourraient faire l’objet d’une poursuite pour contrefaçon d’un brevet aux États-Unis, vous nous autorisez, à notre discrétion et à nos frais, à vous procurer le droit de continuer à utiliser les Produits, ou à les remplacer ou les modifier afin qu’ils n’enfreignent plus les brevets, ou à...
 • Page 62 Am Borsigturm 130, D-13507 Berlin MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo stylisé M sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC et sont utilisées sous licence. Les droits des propriétaires de toutes les autres marques déposées mentionnées sont reconnus.
 • Page 63: Istruzioni Di Sicurezza Importanti

  Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze (1) sul caricabatteria, (2) sulla batteria e (3) sulla radio che utilizza la batteria. Per ridurre il rischio di lesioni, caricare solo le batterie autorizzate Motorola Solutions 032374o ricaricabili elencate in questo documento.
 • Page 64 BATTERIE AUTORIZZATE MOTOROLA SOLUTIONS N. kit Descrizione HKNN4013_ Batteria gli ioni di litio ad alta capacità CLP Series HKNN4014_ Batteria gli ioni di litio standard CLP Series ALIMENTATORI AUTORIZZATI MOTOROLA SOLUTIONS N. kit...
 • Page 65 Nota: durante la ricarica di una batteria collegata a una radio, spegnere la radio per garantire una ricarica completa. La radio si inserisce nel caricabatteria quando viene posizionata con il lato anteriore rivolto verso il basso nel vassoio. Ricarica con caricabatteria per una singola unità (SUC, Single Unit Charger) con vassoio di inserimento 1.
 • Page 66 Clonazione di radio mediante il caricabatteria per una singola unità (SUC, Single Unit Charger) Cavo di clonazione HKKN4026_ (non incluso) 1. Scollegare eventuali cavi (alimentatore o cavi USB) dai caricabatteria per una singola unità. 2. Collegare un'estremità del micro connettore del cavo di clonazione a un caricabatteria per una singola unità.
 • Page 67 6. Dopo aver completato la clonazione, la "radio sorgente" emette un tono di "operazione riuscita" (la clonazione è stata eseguita correttamente) o di "errore" (il processo di clonazione non è riuscito). Il tono di "operazione riuscita" è simile a un cinguettio, mentre il tono di "errore" è...
 • Page 68 INDICATORE LED DEL CARICABATTERIA Stato Stato dei LED Commenti Indicazione Il caricabatteria sta attualmente Ricarica caricando. rossa fissa Ricarica Indicazione La batteria è completamente carica. verde fissa completata La batteria era difettosa quando è stata Guasto della Rosso inserita. Il riposizionamento dell'unità lampeggiante di batterie può...
 • Page 69 Motorola Solutions (Prodotti). • Batterie. I difetti dei materiali e di fabbricazione delle batterie prodotte da Motorola Solutions e/o vendute con i Prodotti sono coperti dalla presente garanzia solo se la capacità con carica completa scende al di sotto dell'80% della capacità...
 • Page 70 Motorola Solutions. Una qualsiasi di queste condizioni annulla la garanzia. • Una persona esterna a Motorola Solutions (o i centri di assistenza autorizzati) testa, regola, installa, esegue la manutenzione, altera, modifica o esegue l'assistenza dei Prodotti in qualsiasi modo.
 • Page 71 • Batterie ricaricabili che: (a) vengono ricaricate con un caricabatteria diverso da quello approvato da Motorola Solutions specificato per la ricarica di tali batterie; (b) presentano sigilli rotti o mostrano segni di manomissione; (c) vengono utilizzate nell'apparecchiatura diversa dal Prodotto per cui sono state progettate;...
 • Page 72 III. Disposizioni relative al software e al brevetto Motorola Solutions, a sue spese, difenderà l'utente finale e pagherà i costi e i danni che gli possono essere infine riconosciuti, nella misura in cui un'azione legale si basi sulla rivendicazione che i Prodotti violano direttamente un brevetto.
 • Page 73 Questa è l'intera responsabilità di Motorola Solutions relativamente alla violazione dei brevetti dei Prodotti. Le leggi vigenti in alcuni paesi garantiscono a Motorola Solutions e altri fornitori di software di terze parti alcuni diritti esclusivi per il software protetto da copyright, inclusi i diritti esclusivi di riproduzione o distribuzione di copie di tale software.
 • Page 74 Motorola Solutions GmbH Am Borsigturm 130, D-13507 Berlin MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e la M stilizzata sono marchi commerciali o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC e vengono utilizzati in concessione. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi titolari.
 • Page 75: Belangrijke Veiligheidsinstructies

  Lees voordat u de batterijoplader gebruikt alle instructies en waarschuwingssymbolen op (1) de oplader, (2) de batterij en (3) de portofoon waarin de batterij wordt gebruikt. Beperk de kans op letsel en gebruik uitsluitend de oplaadbare batterijen die door Motorola 032374o Solutions zijn goedgekeurd en worden vermeld in dit document.
 • Page 76 Let er op dat het snoer zo ligt dat niemand er op kan gaan staan of er over kan struikelen, en dat het niet in aanraking kan komen met water, beschadigd kan raken of strak kan komen te staan. GOEDGEKEURDE MOTOROLA SOLUTIONS-BATTERIJEN Artikelnr.
 • Page 77 Opmerking: Wanneer u een batterij wilt opladen die zich in een portofoon bevindt, schakelt u de portofoon UIT om er zeker van te zijn dat de batterij volledig wordt opgeladen. De portofoon past in de oplader wanneer deze met de voorzijde omlaag wordt geplaatst. Opladen met de oplader voor één eenheid 1.
 • Page 78 Portofoons klonen met de oplader voor één eenheid Kloonkabel HKKN4026_ (niet inbegrepen) 1. Verwijder alle kabels (voedings- en USB-kabels) uit de opladers voor één eenheid. 2. Sluit het ene uiteinde van de microconnector van de kloonkabel aan op een oplader voor één eenheid.
 • Page 79 6. Na het klonen genereert de bronportofoon een signaal om aan te geven of het klonen is gelukt. Als de procedure is gelukt, klinkt het geluid van een goede toetsaanslag. Is de procedure mislukt, dan klinkt er een 'bonk'. Dit signaal wordt binnen vijf seconden afgespeeld. Wanneer u het kloonproces hebt voltooid, moet u de portofoons in- en weer uitschakelen om de normale gebruikersmodus te herstellen (de kloonmodus af te sluiten).
 • Page 80 LED OP OPLADER Status LED-status Opmerkingen Bezig met Continu De oplader wordt opgeladen. rood opladen Opladen Continu Batterij is volledig opgeladen. groen voltooid Er is een probleem met de batterij Probleem Rood geconstateerd toen deze werd geplaatst. knipperend Mogelijk kunt u dit probleem oplossen met batterij door de batterij opnieuw te plaatsen.
 • Page 81 Motorola Solutions (Producten). • Batterijen. Defecten in materiaal en afwerking in batterijen geproduceerd door Motorola Solutions en/of verkocht met Producten vallen alleen onder deze garantie als de capaciteit na volledig opladen minder dan 80% van de nominale capaciteit bedraagt of als de batterijen lekken.
 • Page 82 Software-updates worden niet geleverd. Ga voor productinformatie naar www.motorolasolutions.com/governmentandenterprise. U ontvangt instructies met betrekking tot de wijze waarop u de Producten naar Motorola Solutions kunt verzenden. Wanneer u Producten naar ons verzendt, dient u zorg te dragen voor betaling van vrachtkosten, heffingen en verzekeringen.
 • Page 83 • Producten: (a) waarvan serienummers of datummarkeringen zijn verwijderd, gewijzigd of onzichtbaar zijn gemaakt; (b) met niet-overeenkomende serienummers; of (c) met behuizingen of onderdelen die niet voldoen of niet van Motorola Solutions zijn. Elk van deze punten maakt deze garantie ongeldig.
 • Page 84 VII. Enkele andere beperkingen Dit is de volledige garantie van Motorola Solutions voor de Producten en deze bevat uw exclusieve verhaalsmogelijkheden. Deze garantie vervangt alle andere expliciete garanties. Impliciete garanties, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, worden alleen gegeven indien specifiek vereist door geldende wetgeving.
 • Page 85 Producten het onderwerp van een claim van inbreuk op een patent worden, of dit naar mening van Motorola Solutions kunnen worden, biedt u ons de mogelijkheid om, naar ons inzicht en op onze kosten: voor u het recht te verwerven om gebruik te blijven maken van de Producten, de Producten te vervangen of aan te passen zodat ze geen inbreuk meer maken op het patent of u een tegoed te verlenen voor de betreffende, door u te retourneren Producten, inclusief afschrijving.
 • Page 86 Motorola Solutions GmbH Am Borsigturm 130, D-13507 Berlin MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS en het gestileerde M Logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC en worden onder licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
 • Page 87: Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

  3 metter. For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller skader må du ikke bruke laderen hvis den er ødelagt eller skadet på noen måte. Ta den med til en kvalifisert Motorola Solutions- representant. Ikke demonter laderen: den kan ikke repareres og nye deler er ikke tilgjengelige. Deaktivering av laderen kan føre til risiko for elektrisk støt eller brann.
 • Page 88 Maksimal temperatur rundt strømforsyningsutstyret må ikke overstige 40 °C. • Kontroller at ledningen er plassert et sted hvor den ikke kan tråkkes på, snubles over eller utsettes for vann, skader eller stress. MOTOROLA SOLUTIONS-GODKJENTE BATTERIER Sett nr. Beskrivelse HKNN4013_ Høykapasitets lithium-ionbatteri i CLP-serien...
 • Page 89 Merk: Når du lader et batteri som er festet til en radio, slår du radioen AV for å sikre full lading. Radioen passer i laderen når den plasseres med forsiden ned i brettet. Lading med drop-inn-brett-SUC (Single Unit Charger, lader for én enhet) 1.
 • Page 90 Kloning av radioer med SUC (Single Unit Charger, lader for én enhet) Klonekabel HKKN4026_ (medfølger ikke) 1. Koble fra alle kabler (strømforsynings- eller USB-kabler) fra laderne for én enhet. 2. Koble en side av klonekabelens mikrokontakt til laderen for én enhet. Koble den andre enden til den andre laderen for én enhet.
 • Page 91 Når du har fullført kloneprosessen skal du slå radioene “AV” og “PÅ” for å få dem til vanlig brukermodus (avslutt “klone”-modus). Ladestatus for lamper På SUC har radioladelommen en lampeindikator. Lampeindikatorene er gruppert i par for å vise hvilke ladelommer som er paret. Lampen er rød når batteriet lades, og blir grønn når batteriet er fulladet.
 • Page 92 LADERENS LAMPEINDIKATOR Status Lampestatus Kommentarer Stødig rød Laderen lader for Lader øyeblikket. indikasjon Lading Stødig grønn Batteriet er fulladet. indikasjon fullført Batteriet var feil da det ble Blinkende satt inn. Hvis du setter inn Batterifeil rødt batteripakken kan det løse problemet.
 • Page 93 Motorola Solutions (produkter). • Batterier. Defekter i materialer og utførelse på batterier som er produsert av Motorola Solutions og/ eller selges med produkter, dekkes bare av denne garantien hvis den fulladede kapasiteten synker under 80 % av vanlig kapasitet eller de lekker.
 • Page 94 Ingen programvareoppdateringer tilbys. For produktinformasjon går du til: www.motorolasolutions.com/governmentandenterprise. Du mottar instruksjoner for hvordan du sender produktene til Motorola Solutions. Du må sende produktene til oss med forhåndsbetalt frakt, toll og forsikring. Sammen med produktene må du inkludere: (a) en kopi av kvitteringen, fakturaen eller annet bevis på...
 • Page 95 • Produkter som har: (a) serienumre eller datoetiketter som har blitt fjernet, endret eller visket ut; (b) serienumre som ikke samsvarer med hverandre eller som ikke samsvarer med omslaget; eller (c) omslag eller deler som ikke samsvarer med Motorola Solutions. Alle disse kan gjøre garantien ugyldig.
 • Page 96 VII. Noen andre begrensninger Dette er Motorola Solutions fullstendige garanti for produktene, og oppgir dine eneste beføyelser. Denne garantien gis i stedet for alle andre uttrykte garantier. Underforståtte garantier, inkludert uten begrensning de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, gis bare hvis det kreves spesifikt av gjeldende lover.
 • Page 97 VIII. Patent- og programvarebestemmelser Til Motorola Solutions kostnad vil vi forsvare deg og betale kostnader og skader som du kan få tildelt, i den grad et søksmål er basert på et krav om at produktene direkte bryter med en patent.
 • Page 98 Motorola Solutions GmbH Am Borsigturm 130, D-13507 Berlin, Tyskland MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS og den stiliserte M-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Motorola Trademark Holdings, LLC og brukes under lisens. Alle andre varemerker er de respektive eieres eiendom. © 2011, 2016 Motorola Solutions, Inc.
 • Page 99: Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa

  Ładowanie innych baterii grozi wybuchem, który może spowodować obrażenia ciała i straty mienia. OSTRZEŻENIE Korzystanie z akcesoriów niezalecanych przez firmę Motorola Solutions może grozić pożarem, porażeniem prądem lub zranieniem. Aby ograniczyć ryzyko zniszczenia wtyczki i kabla elektrycznego, podczas odłączania ładowarki od sieci elektrycznej należy ciągnąć za wtyczkę, nie za kabel.
 • Page 100: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa Użytkowania

  Nr zestawu Opis HKNN4013_ Litowo-jonowa bateria z serii CLP o dużej pojemności HKNN4014_ Standardowa bateria litowo-jonowa z serii CLP ZATWIERDZONE URZĄDZENIA ZASILAJĄCE FIRMY MOTOROLA SOLUTIONS Nr zestawu Opis PS000042A12 Zasilacz z serii CLP EU PS000042A13 Zasilacz z serii CLP UK NNTN7880_ Ładowarka jednostanowiskowa z serii CLP...
 • Page 101 Uwaga: Podczas ładowania baterii podłączonej do radiotelefonu wyłącz go, aby bateria mogła całkowicie się naładować. Radiotelefon jest dobrze dopasowany do ładowarki, gdy zostanie umieszczony w podstawce przodem do dołu. Ładowanie przy użyciu ładowarki jednostanowiskowej z kieszenią ładującą 1. Umieść ładowarkę na płaskiej powierzchni. 2.
 • Page 102 Klonowanie radiotelefonów przy użyciu ładowarki jednostanowiskowej Kabel do klonowania HKKN4026_ (sprzedawany osobno) 1. Odłącz wszystkie przewody (zasilania lub kable USB) od ładowarek jednostanowiskowych. 2. Podłącz mikrozłącze kabla klonowania do pierwszej ładowarki jednostanowiskowej. Podłącz drugi koniec kabla do drugiej ładowarki jednostanowiskowej. Uwaga: Podczas procesu klonowania ładowarka jednostanowiskowa nie jest zasilana.
 • Page 103 6. Po ukończeniu procesu klonowania źródłowy radiotelefon wyemituje ton potwierdzenia (klonowanie powiodło się) lub błędu (klonowanie nie powiodło się). Ton potwierdzenia przypomina ćwierkanie, natomiast ton błędu przypomina dźwięk „bonk”. (Ton trwa nie dłużej niż 5 sekund). Po ukończeniu procesu klonowania należy wyłączyć radiotelefony, a następnie włączyć je ponownie, aby przywrócić...
 • Page 104 WSKAŹNIK LED ŁADOWARKI Stan Stan wskaźnika LED Uwagi Wskaźnik Ładowanie świeci ciągle Trwa ładowanie. na czerwono Ładowanie Wskaźnik Bateria jest całkowicie zostało świeci na naładowana. zielono zakończone Bateria została nieprawidłowo Wskaźnik włożona. Aby rozwiązać problem, Błąd baterii miga na spróbuj wyjąć baterię i ponownie czerwono ją...
 • Page 105 ładowarki i uchwyty produkowane i/lub sprzedawane przez firmę Motorola Solutions. • Baterie. Wady materiałowe i wady wykonania baterii wyprodukowanych przez firmę Motorola Solutions i sprzedawanych wraz z Produktami są objęte niniejszą gwarancją tylko w przypadku, gdy pojemność...
 • Page 106 IV. Jakie kroki podejmie firma Motorola Solutions, aby rozwiązać problem powstały w okresie gwarancyjnym? Bezpłatnie naprawimy albo wymienimy Produkty lub oprogramowanie niespełniające warunków umowy gwarancyjnej, albo też zwrócimy koszty zakupu Produktu. Firma Motorola Solutions może użyć nowych lub używanych Produktów albo części o identycznej funkcjonalności, naprawionych lub zmodyfikowanych.
 • Page 107 • Baterie przeznaczone do wielokrotnego ładowania, które: (a) są ładowane przy użyciu ładowarki innej niż zatwierdzona i określona przez firmę Motorola Solutions dla danego typu baterii; (b) mają naruszone plomby lub oznaki uszkodzenia; (c) są używane wraz ze sprzętem innym niż Produkty, do których je przeznaczono;...
 • Page 108 W innym przypadku są wyłączone. Firma Motorola Solutions nie udziela żadnych gwarancji dotyczących zasięgu, dostępności ani jakości usług związanych z używaniem Produktów zarówno w przypadku korzystania z oferty usługodawcy, jak i we wszelkich innych sytuacjach.
 • Page 109 (c) jeśli Produkt stanie się lub w opinii firmy Motorola Solutions może stać się przedmiotem pozwu o naruszenie praw patentowych, użytkownik wyraża zgodę na dokonanie przez nas następujących czynności w oparciu o naszą...
 • Page 110 Motorola Solutions GmbH Am Borsigturm 130, D-13507 Berlin MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo M to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki handlowe Motorola Trademark Holdings, LLC i są używane w ramach licencji. Wszystkie inne znaki handlowe są własnością odnośnych posiadaczy.
 • Page 111: Instruções De Segurança Importantes

  032374o pela Motorola Solutions listadas neste documento. Outras baterias poderão explodir, causando ferimentos pessoais e danos. A utilização de acessórios não recomendados pela Motorola Solutions poderá originar risco AVISO de incêndio, choque eléctrico ou ferimentos. Para reduzir o risco de danos no cabo eléctrico e na ficha, desligue o carregador puxando pela ficha e não pelo cabo.
 • Page 112 HKNN4013_ Bateria de Iões de Lítio de Alta Capacidade Série CLP HKNN4014_ Bateria de Iões de Lítio Padrão Série CLP FONTES DE ALIMENTAÇÃO AUTORIZADAS PELA MOTOROLA SOLUTIONS N.º do Kit Descrição PS000042A12 Adaptador de fonte de alimentação UE para a série CLP PS000042A13 Adaptador de fonte de alimentação Reino Unido para a série CLP...
 • Page 113 Nota: Quando carregar uma bateria montada num rádio, desligue o rádio para garantir que a bateria é totalmente carregada. O rádio encaixa perfeitamente no carregador quando colocado virado para baixo. Carregar com o carregador monounidade (SUC) de encaixe 1. Coloque o carregador de encaixe numa superfície plana. 2.
 • Page 114 Clonar Rádios utilizando o Carregador Monounidade (SUC) Cabo de Clonagem HKKN4026_ (não incluído) 1. Desligue todos os cabos (da fonte de alimentação ou USB) dos carregadores monounidade. 2. Ligue uma extremidade do microconector do cabo de clonagem a um carregador monounidade. Ligue a outra extremidade ao segundo carregador monounidade.
 • Page 115 Quando tiver concluído o processo de clonagem, deverá desligar e ligar novamente os rádios para os colocar no modo de utilização normal (ou seja, para sair do modo de clonagem). LEDs de estado de carga O compartimento de carga do SUC está equipado com um indicador LED. Os indicadores LED estão agrupados em pares para indicar os compartimentos de carga que estão emparelhados.
 • Page 116 INDICADOR LED DO CARREGADOR Estado Estado do LED Comentários Vermelho O carregador está a A carregar carregar. fixo A bateria está totalmente Carregamento concluído Verde Fixo carregada. Falha na introdução da Vermelho bateria. Voltar a introduzir a Falha da bateria intermitente bateria poderá...
 • Page 117 A presente garantia só se aplica ao primeiro comprador (utilizador final). IV. Acções para reparação de problemas em garantia Sem qualquer encargo para o Adquirente, a Motorola Solutions tem a opção de reparar ou substituir os Produtos ou software que não estejam em conformidade com a garantia ou de reembolsar o preço de aquisição dos Produtos.
 • Page 118 V. Como obter suporte de garantia ou outras informações Sem qualquer encargo para o Adquirente, a Motorola Solutions tem a opção de reparar ou substituir os Produtos ou software que não estejam em conformidade com a garantia ou de reembolsar o preço de aquisição dos Produtos.
 • Page 119 • Execução de qualquer teste, ajustamento, instalação, manutenção, alteração, modificação ou assistência dos Produtos por qualquer entidade externa à Motorola Solutions (ou aos centros de assistência autorizados). Qualquer um destes itens anula a garantia. • Baterias recarregáveis: (a) carregadas por qualquer carregador que não seja o aprovado pela Motorola Solutions para o respectivo carregamento;...
 • Page 120 VII. Outras limitações Esta é a garantia completa da Motorola Solutions relativa aos Produtos e contém os ressarcimentos exclusivos do Adquirente. A presente garantia substitui todas as outras garantias expressas. As garantias implícitas, incluindo, sem limitação, as garantias implícitas de comerciabilidade e de adequação a determinado fim só...
 • Page 121 Motorola Solutions, poderem ser sujeitos) a uma acção judicial relativa à violação de uma patente, o Adquirente permite que a Motorola Solutions, de acordo com o critério exclusivo e a expensas da mesma: obtenha o direito de continuação de utilização dos Produtos pelo Adquirente;...
 • Page 122 Am Borsigturm 130, D-13507 Berlin MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logótipo M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são usadas mediante licença. Qualquer outra marca comercial é propriedade do respectivo proprietário.
 • Page 123 и просмотрите всю предупреждающую маркировку на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторе и (3) на радиостанции, в которой используется этот аккумулятор. Чтобы снизить риск травмы, заряжайте только перезаряжаемые аккумуляторы, одобренные компанией Motorola Solutions и перечисленные в этом документе. Другие аккумуляторы могут 032374o взорваться, что приведет к травмам и повреждениям.
 • Page 124: Рекомендации По Технике Безопасности

  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ • При зарядке аккумулятора выключите радиостанцию. • Зарядное устройство не предназначено для использования вне помещения. Используйте его только в сухих местах. • Подключайте зарядное устройство только к проводному блоку питания, оборудованному соответствующими предохранителями и обеспечивающему соответствующее напряжение (напряжение...
 • Page 125 Номер по Описание каталогу HKNN4013_ Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости серии HKNN4014_ Стандартный литий-ионный аккумулятор серии CLP ОДОБРЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ MOTOROLA SOLUTIONS Номер по Описание каталогу PS000042A12 Сетевой адаптер блока питания серии CLP (Европа) PS000042A13 Сетевой адаптер блока питания серии CLP (Великобритания)
 • Page 126 Одноместное зарядное устройство с отсеками для подзарядки 1. Поместите зарядное устройство с отсеком для подзарядки на плоскую поверхность. 2. Вставьте штепсель шнура питания в порт micro-USB на передней части зарядного устройства. 3. Подключите совместимый блок питания к розетке переменного тока. 4.
 • Page 127 Клонирование радиостанции с использованием одноместного зарядного устройства Кабель для клонирования HKKN4026_ (не входит в комплект) 1. Отсоедините любые кабели (блока питания или USB) от одноместного зарядного устройства. 2. Подсоедините микроразъем кабеля для клонирования к одному зарядному устройству. Подсоедините другой конец кабеля ко второму зарядному устройству. Примечание.
 • Page 128 5. Поместите исходную радиостанцию лицевой стороной вниз в одноместное зарядное устройство с дополнительным аудиоустройством, затем нажмите и отпустите кнопку меню, чтобы начать процесс клонирования. 6. После завершения клонирования исходящая радиостанция подает сигнал об успешном завершении клонирования или его сбое. При успешном завершении прозвучит чистый высокий...
 • Page 129 ОЖИДАЕМОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ Тип Для стандартных Для литий-ионных зарядного литий-ионных аккумуляторов устройства аккумуляторов повышенной емкости Одноместное зарядное 4 часа 5,5 часов устройство Русский...
 • Page 130 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ Состояние Состояние индикатора Комментарии Ровно горит Зарядка Аккумулятор заряжается. красным Зарядка Ровно горит Аккумулятор полностью заряжен. зеленым завершена Сбой при вставке аккумулятора. Повторная Сбой Мигает красным вставка аккумулятора, скорее всего, баккумулятора устранит эту неполадку. СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР РАДИОСТАНЦИИ Состояние...
 • Page 131 устройствами, например в аккумуляторах, зарядных устройствах и чехлах. • Аккумуляторы. Дефекты материалов и изготовления аккумуляторов, производимых компанией Motorola Solutions и поставляемых вместе с продуктами, подлежат этой гарантии только в том случае, если емкость при полной зарядке не достигает 80% от заявленной...
 • Page 132 Сведения о продуктах можно получить по адресу www.motorolasolutions.com/governmentandenterprise. Вы получите инструкции по отправке продуктов в компанию Motorola Solutions. Необходимо отправлять продукты, предварительно оплатив перевозку, страховку, а также таможенные сборы. Вместе с продуктами необходимо включить в посылку (а) копию чека, накладной или...
 • Page 133 питания, произведенные и поставляемые не компанией Motorola Solutions. Любое из перечисленного выше отменяет действие гарантии. • Другая сторона, не имеющая отношения к компании Motorola Solutions (или ее авторизованным сервисным центрам), проверяет, изменяет, устанавливает, обслуживает, модифицирует или ремонтирует продукты Motorola Solutions. Любое из перечисленного выше...
 • Page 134 методах оплаты, адресе, на который следует высылать продукт и т. д. VII. Некоторые другие ограничения Это полная гарантия компании Motorola Solutions на свои продукты, в которой приведены способы устранения неисправностей, доступных для пользователя. Настоящая гарантия дается вместо всех прочих явно выраженных гарантий.
 • Page 135 компания Motorola Solutions была заранее уведомлена о возможности таких убытков и ущерба. VIII. Положения о патентах и программном обеспечении Компания Motorola Solutions за счет своих средств будет защищать вас в суде и возместит расходы и убытки с вашей стороны, если вам предъявлен иск, основанный на утверждении, что...
 • Page 136 Законы некоторых стран оставляют за компанией Motorola Solutions и другими сторонними поставщиками программного обеспечения определенные исключительные права на программное обеспечение, защищенное авторскими правами, например исключительные права на копирование и распространение копий подобного программного обеспечения. Программное обеспечение может копироваться, использоваться и распространяться вместе...
 • Page 137: Tärkeitä Turvallisuustietoja

  Loukkaantumisriskin pienentämiseksi lataa ainoastaan tässä asiakirjassa lueteltuja Motorola 032374o Solutions hyväksymiä ladattavia akkuja. Muut akut saattavat räjähtää ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita. Muiden kuin Motorola Solutionsin suosittelemien lisävarusteiden käyttö saattaa aiheuttaa VAROITUS tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen. Irrota laturi pistorasiasta vetämällä pistokkeesta eikä johdosta. Näin vähennät sähköpistokkeen ja -johdon vaurioitumisen vaaraa.
 • Page 138 Varmista, että johto on sijoitettu niin, ettei sen päälle voi astua eikä siihen voi kompastua ja ettei se altistu vedelle, vaurioille tai jännitykselle. MOTOROLA SOLUTIONSIN HYVÄKSYMÄT AKUT Varustenro Kuvaus HKNN4013_ Suuren kapasiteetin CLP Series -litiumioniakku HKNN4014_ Normaali CLP Series -litiumioniakku MOTOROLA SOLUTIONSIN HYVÄKSYMÄT VIRTALÄHTEET Varustenro Kuvaus...
 • Page 139 Huomautus: Kun ladataan radiopuhelimeen kiinnitettyä akkua, katkaise radiopuhelimen virta, jotta akku latautuu varmasti täyteen. Radiopuhelin sopii laturiin, kun se asetetaan telineeseen taustapuoli alaspäin. Lataaminen yhden laitteen laturissa (SUC) 1. Aseta yhden laitteen laturiteline tasaiselle alustalle. 2. Aseta verkkovirtasovittimen liitin laturitelineen etupuolella olevaan Micro USB -liitäntään. 3.
 • Page 140 Radiopuhelimien kloonaaminen yhden laitteen laturissa (SUC) Kloonauskaapeli HKKN4026_ (lisävaruste) Irrota kaikki kaapelit (verkkovirta- tai USB-kaapelit) yhden laitteen latureista. Liitä kloonauskaapelin toinen miniliitin yhden laitteen laturiin. Liitä kaapelin toinen pää toiseen yhden laitteen laturiin. Huomautus: Kloonaustoimenpiteen aikana virtaa ei syötetä yhden laitteen laturiin. Akkuja ei ladata. Tietoliikenneyhteys muodostetaan radiopuhelimien välille.
 • Page 141 Kun kloonaustoimenpide on tehty, palauta radiopuhelimet normaaliin käyttötilaan (lopeta ”kloonaustila”) katkaisemalla radiopuhelimista virta ja kytke virta sitten uudelleen. Lataustilan LED-merkkivalot Yhden laitteen laturin radiopuhelintelineessä on LED-merkkivalo. LED-merkkivalot on ryhmitetty pareiksi osoittamaan, mitkä lataustelineet muodostavat laiteparin. LED-merkkivalo on punainen, kun akkua ladataan, ja se muuttuu vihreäksi, kun akku on täysin ladattu. ARVIOITU LATAUSAIKA Suuren Normaali...
 • Page 142 LATURIN LED-MERKKIVALO Tila LED-tila Selitys Tasainen Lataus punainen Laturi lataa akkua. käynnissä valo Tasainen Lataus vihreä Akku on täysin ladattu. valmis valo Akku asetettiin Vilkkuva virheellisesti. Akun Akkuvirhe punainen asettaminen uudelleen korjaa usein virhetilanteen. RADIOPUHELIMEN LED-MERKKIVALO Tila LED-tila Selitys Kloonaus Vilkkuva Kloonaus on käynnissä.
 • Page 143 (Tuotteet). • Akut. Materiaali- ja valmistusviat akuissa, jotka Motorola Solutions on valmistanut ja/tai myynyt tämän takuun kattamien Tuotteiden kanssa, ainoastaan silloin, jos akun kapasiteetti täyteen ladattuna on alle 80 prosenttia sen nimelliskapasiteetista tai jos akku vuotaa.
 • Page 144 VI. Mitä tämä takuu ei kata • Tuotteet, joita käytetään yhdessä liitännäis- tai oheislaitteiden kanssa, tai ohjelmisto, jota Motorola Solutions ei ole toimittanut käytettäväksi Tuotteiden kanssa (”liitännäislaitteet”), tai vahingot Tuotteille tai liitännäislaitteille tällaisen käytön seurauksena. ”Liitännäislaitteilla” tarkoitetaan muun muassa akkuja, latureita, sovittimia ja virtalähteitä, jotka eivät ole Motorola Solutionsin valmistamia...
 • Page 145 • Ladattavat akut, (a) joita on ladattu muilla kuin Motorola Solutionsin kyseisten akkujen lataamiseen hyväksymillä akkulatureilla, (b) joissa on rikkinäisiä sinettejä tai merkkejä muuntelusta, (c) joita on käytetty muussa kuin siinä Tuotteessa, johon ne on tarkoitettu, tai (d) joita on ladattu ja säilytetty yli 60 Celsius-asteen lämpötiloissa.
 • Page 146 VII. Muita rajoituksia Tämä on Motorola Solutionsin Tuotteille antama täydellinen takuu, joka määrittää yksinomaiset takuukorvaukset. Tämän takuun lisäksi ei ole olemassa muita nimenomaisia takuita. Oletetut takuut, mukaan lukien, mutta muitakaan pois sulkematta, oletetut takuut kaupallistettavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, myönnetään ainoastaan, jos sovellettava laki niitä nimenomaisesti edellyttää. Muussa tapauksessa ne nimenomaisesti kiistetään.
 • Page 147 Sitoudumme edelliseen seuraavin ehdoin: (a) ilmoitat meille välittömästi kirjallisesti, kun olet saanut tiedon kanteesta, (b) annat kanteen ja kaikki neuvottelut sen sovittelemiseksi meidän hoidettavaksi ja (c) mikäli Tuotteiden todetaan (tai Motorola Solutions näkemyksen mukaan tullaan toteamaan) loukkaavan patenttia, valtuutat meidät oman valintamme mukaisesti ja omalla kustannuksellamme joko hankkimaan sinulle oikeuden jatkaa Tuotteiden käyttöä, vaihtamaan tai...
 • Page 148 Motorola Solutions (EU) -yhteystiedot: Motorola Solutions GmbH Am Borsigturm 130, D-13507 Berlin MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS ja tyylitelty M-logo ovat Motorola Trademark Holdings, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. © 2011, 2016 Motorola Solutions, Inc.
 • Page 149: Viktiga Säkerhetsinstruktioner

  För att minska skaderisken ska du endast ladda de uppladdningsbara batterier som har 032374o godkänts av Motorola Solutions och som anges i det här dokumentet. Andra batterier kan explodera, vilket kan orsaka person- och materialskador. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av Motorola Solutions kan resultera i VARNING brandrisk och risk för elektrisk kortslutning eller personskada.
 • Page 150 Den maximala omgivande temperaturen kring strömtillförselutrustningen får inte överskrida 40 °C. • Se till att sladden ligger så att ingen kliver eller snubblar på den, samt att den inte utsätts för vatten, skada eller påverkan. BATTERIER SOM ÄR GODKÄNDA AV MOTOROLA SOLUTIONS Kitnr. Beskrivning HKNN4013_ CLP-seriens högpresterande Li-ionbatteri...
 • Page 151 Obs! När du laddar ett batteri som sitter i en radio ska du stänga AV radion för att säkerställa att det laddas fullt. Radion sitter rätt i laddaren när den är placerad med framsidan nedåt i facket. Laddning med SUC-laddare (Single Unit Charger) för flera enheter 1.
 • Page 152 Klona radioenheter med SUC-laddaren Kloningskabel HKKN4026_ (medföljer ej) 1. Koppla ur alla kablar (strömkabel eller USB-kablar) från SUC-laddaren. 2. Koppla in ena sidan av kloningskabelns mikroanslutningar till en SUC-laddare. Koppla in andra änden till den andra SUC-laddaren. Obs! Under kloningen tillförs ingen ström till SUC-laddaren. Batterierna laddas inte. En datakommunikation upprättas mellan de båda radioenheterna.
 • Page 153 När du har slutfört kloningen ska du slå ”AV” och ”PÅ” radioenheterna för att försätta dem i normalt användarläge (avsluta ”klonings”-läget). Lysdioder för laddningsstatus Radioladdningsfickan på SUC-laddaren har en lysdiodsindikator. Lysdiodsindikatorer grupperas parvis för att visa vilka laddningsfickor som är hopparade. Lysdioden är röd när batteriet laddas och blir grön när batteriet är fulladdat.
 • Page 154 LYSDIODSINDIKATOR FÖR LADDARE Status Lysdiodsstatus Innehåll Fast rött Laddaren håller på Laddning och laddar. sken Laddning Fast grönt Batteriet är fulladdat. sken slutförd Batteriet var felaktigt isatt. Blinkande Batterifel Om batteriet sätts i på nytt rött åtgärdas troligen problemet. LYSDIODSINDIKATOR FÖR RADIO Status Lysdiodsstatus Innehåll...
 • Page 155 Motorola Solutions (Products). • Batterier. Fel i material och tillverkningsfel i batterier som tillverkas av Motorola Solutions och/eller säljs med produkter omfattas endast av den här garantin om fulladdad kapacitet faller under 80 % av angiven kapacitet eller om de läcker.
 • Page 156 För produktinformation, besök vår hemsida på adressen: www.motorolasolutions.com/governmentandenterprise. Du får instruktioner för hur du skickar in produkter till Motorola Solutions. Du måste i förväg betala frakt, tull och försäkring för produkter som skickas till oss. Tillsammans med produkterna måste du bifoga: (a) kopia på...
 • Page 157 • Laddningsbara batterier som: (a) laddas i någon annan batteriladdare för sådana batterier som inte har godkänts av Motorola Solutions; (b) har trasiga tätningar eller visar tecken på att någon har gjort åverkan på dem; (c) används i annan utrustning än produkten för vilken de har specificerats, eller (d) laddas och förvaras i temperaturer som överstiger 60 grader Celsius.
 • Page 158 (inklusive, och utan begränsning till, skador för vinstförlust, driftsstörningar, informationsförlust och annan pekuniär förlust), eller på grund av garantiavbrott, även om Motorola Solutions har informerats om risken för sådana skador.
 • Page 159 (c) om Produkterna skulle bli, eller enligt Motorola Solutions åsikt troligtvis kunna bli, föremål för intrång på ett patent, tillåter du oss att efter eget godtycke och egna utgifter, antingen: ge dig rätten att fortsätta använda Produkterna, byta eller modifiera dem så...
 • Page 160 Motorola Solutions Confidential Am Borsigturm 130, D-13507 Berlin MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS och den stiliserade M-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Motorola Trademark Holdings, LLC och används på licens. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. © 2011, 2016 Motorola Solutions, Inc.
 • Page 161: Önemli̇ Güvenli̇k Tali̇matlari

  üzerindeki uyarı işaretlerini okuyun. Yaralanma riskini azaltmak için, yalnızca bu belgede listelenen yeniden şarj edilebilir 032374o Motorola Solutions onaylı pilleri şarj edin. Diğer piller patlayarak kişisel yaralanmaya ve maddi zarara neden olabilir. Motorola Solutions tarafından önerilmeyen aksesuarların kullanılması yangın, elektrik UYARI çarpması...
 • Page 162 Kablonun üzerine basılmayacağı, kimsenin takılmayacağı, suya veya baskıya maruz kalmayacağı ya da hasara uğramayacağı bir yerde olduğundan emin olun. MOTOROLA SOLUTIONS ONAYLI PİLLER Takım No. Açıklama HKNN4013_ CLP Series Yüksek Kapasiteli Lityum-İyon Pil HKNN4014_ CLP Series Standart Lityum-İyon Pil MOTOROLA SOLUTIONS ONAYLI GÜÇ KAYNAKLARI Takım No. Açıklama PS000042A12 CLP Serisi AB Güç...
 • Page 163 Not: Telsize takılı bir pili şarj ederken, pilin tam olarak şarj edilmesi için telsizi KAPALI duruma getirin. Telsiz, tepsiye aşağı bakacak şekilde yerleştirildiğinde şarj cihazının içine sığar. Hızlı Tepsi Tekli Birim Şarj Cihazı (SUC) ile Şarj Etme 1. Hızlı tepsi şarj cihazını düz bir yüzeye yerleştirin. 2.
 • Page 164 Tekli Birim Şarj Cihazını (SUC) Kullanarak Telsizleri Klonlama Klonlama Kablosu HKKN4026_ (Ürünle verilmez) 1. Tekli Birim Şarj Cihazlarına bağlı tüm kabloları (güç kaynağı veya USB kabloları) çıkarın. 2. Klonlama kablosu mikro konnektörünün bir ucunu bir Tekli Birim Şarj Cihazına takın. Diğer ucunu, ikinci Tekli Birim Şarj Cihazına takın.
 • Page 165 6. Klonlama tamamlandıktan sonra, “Kaynak Telsiz”de bir “başarılı” tonu (klonlama başarılı olmuştur) veya bir “başarısız” tonu (klonlama başarısız olmuştur) çalar. Başarılı tonu kulağa güzel gelen bir “kuş sesi” gibidir, “başarısız” tonu ise bir “sekme” sesine benzer. (Bir ton en fazla 5 saniye duyulur). Klonlama işlemini tamamladıktan sonra, telsizleri normal kullanıcı...
 • Page 166 ŞARJ CİHAZI LED GÖSTERGESİ Durum LED Durumu Açıklamalar Sabit Şarj cihazı şarj işlemine Şarj ediliyor Kırmızı devam ediyor. Gösterge Sabit Şarj Yeşil Pil tam olarak şarj edildi. tamamlandı Gösterge Pil, takıldığında arızalıydı. Yanıp Pil takımının yeniden Pil arızası Sönen yerleştirilmesi sorunu Kırmızı...
 • Page 167 I. Bu Garanti Neleri Kapsar? • Ürünler. Kablosuz cep telefonları, çağrı cihazları ve/veya iki yönlü telsizler ve bu ürünlerle birlikte satılan ve Motorola Solutions tarafından üretilen ve/veya satılan pil, pil şarj cihazı ve kılıf gibi belirli aksesuarlardaki (Ürünler) malzeme ve işçilik kusurları.
 • Page 168 şarj cihazları, adaptörler ve güç kaynaklarını içerir. Bunlardan herhangi biri garantiyi geçersiz kılar. • Motorola Solutions (veya yetkili servis merkezleri) dışında Ürünleri test eden, ayarlayan, kuran, değiştiren, Ürünlere bakım yapan veya herhangi bir şekilde servis uygulayan kişiler. Bunlardan herhangi biri garantiyi geçersiz kılar.
 • Page 169 • (a) Bu tür pillerin şarj edilmesi için belirtilen Motorola Solutions onaylı pil şarj cihazından başka bir cihazla şarj edilen; (b) bir mührü kırılmış veya kurcalanma kanıtı taşıyan; (c) amaçlanan Ürün dışındaki ekipmanlarda kullanılan veya (d) 60oC üzerindeki sıcaklıklarda şarj edilen ve depolanan yeniden şarj edilebilir piller.
 • Page 170 VII. Diğer Bazı Sınırlandırmalar Bu, Motorola Solutions’ın Ürünlere ilişkin tam garantisidir ve özel çözüm yollarınızı içerir. Bu garanti, diğer tüm açık garantilerin yerine geçmek üzere sağlanır. Ticari olarak alınıp satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, zımni garantiler yalnızca geçerli yasanın özel olarak zorunlu kıldığı...
 • Page 171 Belirli ülkelerdeki yasalar, telif hakkı koruması altında olan yazılımların çoğaltılması ve kopyalarının dağıtılmasıyla ilgili özel haklar gibi bu tür yazılımlara ilişkin belirli özel hakları Motorola Solutions ve diğer üçüncü taraf yazılım sağlayıcıları için korur. Yazılım, yalnızca bu tür yazılımla ilişkili Ürünlere kopyalanabilir, bu Ürünlerde kullanılabilir ve bu Ürünlerle yeniden dağıtılabilir.
 • Page 172 Motorola Solutions GmbH Am Borsigturm 130, D-13507 Berlin MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS ve Özgün Tasarımı olan M logosu, Motorola Trademark Holdings, LLC'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisansla kullanılır. Diğer tüm ticari markalar, kendi ilgili sahiplerinin mülkiyeti altındadır. © 2011, 2016 Motorola Solutions, Inc.
 • Page 173 Щоб зменшити ризик ушкоджень, використовуйте тільки акумулятори, схвалені 032374o компанією Motorola Solutions, перелік яких наведено в цьому документі. Інші акумулятори є вибухонебезпечними та можуть спричинити травми або матеріальні П О П Е Р Е Д Ж Е Н Н Я...
 • Page 174 Не розбирайте зарядний пристрій; він не підлягає ремонту та заміні несправних частин. 032374o Розбирання зарядного пристрою пов’язане з ризиком ураження електричним струмом і займання. П О П Е Р Е Д Ж Е Н Н Я Щоб запобігти ураженню електричним струмом, перед виконанням будь-яких дій із технічного...
 • Page 175 Літій-іонний акумулятор стандартної ємності CLP Series ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ, СХВАЛЕНІ КОМПАНІЄЮ MOTOROLA SOLUTIONS Комплект № Опис PS000042A12 Адаптер живлення CLP Series (стандарт ЄС) PS000042A13 Адаптер живлення CLP Series (стандарт Великої Британії) NNTN7880_ Одномісний зарядний пристрій CLP Series Примітка. У разі заряджання акумулятора, під’єднаного до радіопристрою, вимкніть...
 • Page 176 Заряджання за допомогою одномісного зарядного пристрою- підставки 1. Помістіть зарядний пристрій-підставку на пласку поверхню. 2. Вставте роз’єм блока живлення в порт Micro USB на передньому боці зарядного пристрою- підставки. 3. Підключіть сумісний блок живлення до розетки змінного струму. 4. Вставте радіопристрій у гніздо передньою панеллю вниз таким чином, щоб контакти зарядного...
 • Page 177 Клонування радіопристроїв за допомогою одномісного зарядного пристрою Кабель клонування HKKN4026_ (не входить до комплекту) 1. Від’єднайте кабелі (кабелі живлення або USB-кабелі) від обох зарядних пристроїв. 2. Під’єднайте мікророз’єм кабелю клонування до першого зарядного пристрою. Під’єднайте інший кінець кабелю до другого зарядного пристрою. Примітка.
 • Page 178 6. Після завершення клонування з вихідного радіопристрою пролунає сигнал «Готово» (клонування пройшло успішно) або «Помилка» (клонування не виконано). Сигнал «Готово» являє собою мелодійний звук високого тону, а сигнал «Помилка» нагадує звук удару. (Сигнал лунає не довше 5 секунд.) Після завершення клонування потрібно вимкнути, а потім знову ввімкнути радіопристрої, щоб повернути...
 • Page 179 СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ Стан Стан світлодіодного Коментарі індикатора Заряджання Постійний червоний Заряджання триває. Заряджання Постійний Акумулятор повністю завершено зелений заряджено. Помилка під Блимаючий Акумулятор вставлено неправильно. Повторне час заряджання червоний вставлення акумулятора акумулятора ймовірно усуне цю проблему. Українська...
 • Page 180 виробляються та/або продаються компанією Motorola Solutions (далі – «Продукти»). • Акумулятори: на дефекти матеріалів і якості виготовлення акумуляторів, що виробляються компанією Motorola Solutions і/або продаються з Продуктами, ця гарантія розповсюджується лише у випадку, якщо їхня ємність у повністю зарядженому стані падає нижче 80 % від...
 • Page 181 II. Як довго триває гарантійний період? З дати придбання Продуктів першим користувачем: • Продукти: тривалість гарантійного періоду становить один рік. • Програмне забезпечення: тривалість гарантійного періоду становить 90 днів. • Відремонтовані/замінені частини: гарантійне обслуговування надається до завершення терміну дії вихідної гарантії або протягом 90 днів із дня отримання таких частин, у залежності від...
 • Page 182 Продуктів чи допоміжного обладнання, що відбулося внаслідок використання таких виробів. «Допоміжне обладнання» включає в себе, зокрема, акумулятори, зарядні пристрої, адаптери та блоки живлення, що не виробляються та не постачаються компанією Motorola Solutions. У будь-якому з таких випадків гарантію буде скасовано.
 • Page 183 • Акумулятори, що: (а) заряджалися зарядним пристроєм, який не схвалено компанією Motorola Solutions для заряджання таких акумуляторів; (б) мають пошкоджені пломби або ознаки несанкціонованого доступу до внутрішніх компонентів; (в) використовувалися не з Продуктом, для якого вони призначені; (г) заряджалися та зберігалися за температури понад...
 • Page 184 VII. Деякі інші обмеження У цьому документі викладено всі умови гарантії, яку компанія Motorola Solutions надає на Продукти, і зазначено ваші виключні права споживача. Ця гарантія надається замість усіх інших явно виражених гарантій. Передбачувані гарантії, зокрема передбачувані гарантії щодо товарної придатності та придатності для певних цілей, надаються...
 • Page 185 компромісу; (в) у разі, якщо Продукти стануть або, на думку компанії Motorola Solutions, зможуть стати предметом позову щодо порушення патентних прав, ви дозволите нам на наш власний вибір і нашим власним коштом вжити один із таких заходів: надати вам право...
 • Page 186 Моторола Солюшинс Джермені ГмбХ вул. Ам Борзігтурм, 130, м. Берлін 13507 Німеччина MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS і стилізований логотип M є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Motorola Trademark Holdings, LLC і використовуються за ліцензією. Усі інші торгові марки належать відповідним власникам.
 • Page 188 *68012002078* 68012002078-BA...

This manual is also suitable for:

Ixpn4028