Download  Print this page

Sony CDP-XE220 Operating Instructions Manual

Sony operating instructions compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Compact Disc

Player
Operating Instructions
Instrukcja obslugi
ИнcтpyкЗио пo ТкcплyaтaЗии
CDP-XE520
CDP-XE320
CDP-XE220
1999 by Sony Corporation
3-865-491-41 (1)
GB
PL
RU

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDP-XE220

   Summary of Contents for Sony CDP-XE220

 • Page 1: Compact Disc

  Compact Disc Player Operating Instructions Instrukcja obslugi ИнcтpyкЗио пo ТкcплyaтaЗии CDP-XE520 CDP-XE320 CDP-XE220 1999 by Sony Corporation 3-865-491-41 (1)
 • Page 2 Do not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent such as alcohol or benzine. If you have any questions or problems concerning your player, please consult your nearest Sony dealer.
 • Page 3: Table Of Contents

  Welcome! Thank you for purchasing the Sony Compact Disc Player. Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference. About This Manual The instructions in this manual are for models CDP-XE520, CDP-XE320 and CDP-XE220. The CDP-XE520 is the model used for illustration purposes.
 • Page 4: Getting Started

  Check that you received the following items: • Audio connecting cord (1) • Remote commander (remote) (CDP-XE520 and CDP-XE320 only) (1) • Sony SUM-3 (NS) batteries (CDP-XE520 and CDP-XE320 only) (2) Inserting batteries into the remote (CDP-XE520 and CDP-XE320 only) You can control the player using the supplied remote.
 • Page 5 When you connect via the DIGITAL OUT (OPTICAL) connector, noise may occur when you play CD software other than music, such as a CD-ROM. If you have a Sony component with the CONTROL A1 jack (CDP-XE520 only) Connect the component via the CONTROL A1 jack. You can simplify the operation of audio systems composed of separate Sony components.
 • Page 6: Playing A Cd

  REPEAT TIME/TEXT MUSIC SCAN LANGUAGE Turn on the amplifier and select the CD player position so that you can listen to the sound from this player. Press I/u to turn on the player. Press § OPEN/CLOSE, and place a disc on the disc tray.
 • Page 7: Playing Cds

  If the track number exceeds 24 (or 68 for the CDP-XE320 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CDP-XE220), “– – . – –” appears instead of the remaining time. Remaining time on the disc If the remaining time exceeds 100 minutes in Programme Play mode or when the disc has more than 24 (or 68 for the CDP-XE320 and CDP-XE220) tracks, “–...
 • Page 8 Playing CDs Checking the information of CD TEXT discs (CDP-XE520 only) CD TEXT discs have information, such as the disc titles or artist names, memorised in a blank space on the discs where, on normal discs, there is no information. The display shows the CD TEXT information of the disc so that you can check the current disc title, artist name and track title.
 • Page 9: Locating A Specific Track Or A Particular Point In A Track

  Before playing a CD TEXT disc, press LANGUAGE. “SELECT LANG” and the current operating language appear in the display. Turn ≠ AMS ± until the language you want to select appears in the display. Push ≠ AMS ± to select the language. “READING TEXT”...
 • Page 10: Playing Tracks Repeatedly

  Note If “- OVER -” (or “ ” for the CDP-XE320 and CDP-XE220) appears in the display, the disc has reached the end while you were pressing ). Press 0 or turn ≠ AMS ±...
 • Page 11: Playing In Random Order (shuffle Play)

  Repeating a Specific Portion (A˜B Repeat) (CDP-XE520 only) You can play a specific portion in a track repeatedly. This might be useful when you want to memorize lyrics. Note that you cannot repeat a portion extending to two tracks. A – B While playing a disc, press A –...
 • Page 12: Creating Your Own Programme (programme Play)

  100 minutes. • If you programme a track numbered over 24 (or 68 for the CDP-XE320 and CDP-XE220), “– – . – –” appears instead of the total playing time. • “PROGRAM FULL” (or “FULL” for the CDP-XE320 and CDP-XE220) appears in the display when you try to add a track to a programme which already contains 24 tracks.
 • Page 13 After the last track in the programme, the display shows “- END -” (or “End” for the CDP-XE320 and CDP-XE220) and returns to the original display. If you check the order after you start playing, the display shows only the remaining track numbers.
 • Page 14: Recording From Cds

  When you record on both sides of the tape, press P to insert a pause. The “P” and “TAPE B” (or CDP-XE320 and CDP-XE220) appear in the display and the playing time is reset to “0.00.” When you record on one side of the tape or on a DAT or MD, skip this step and go to Step 4.
 • Page 15: Fading In Or Out

  Press EDIT/TIME FADE before you start playing until “EDIT” appears and “TAPE A” flashes in the display. Press 0 or ) to specify the tape length. Each time you press these buttons, the display changes as shown below with the tape length of one side .
 • Page 16 Recording From CDs Press FADER During pause. For the CDP-XE520, Start play fading in “FADE” flashes. For the CDP-XE320 and CDP-XE220, and the Q indication flashes. Then play fades in. When you want to start fading out. End play fading out For the CDP-XE520, “FADE”...
 • Page 17: Adjusting The Recording Level (peak Search)

  • CDP-XE520 PEAK SEARCH • CDP-XE320 and CDP-XE220 PEAK SEARCH Before you start playing, press PEAK SEARCH. “PEAK” flashes in the display and the player starts scanning the disc searching for the highest peak level.
 • Page 18: Troubleshooting

  The CD does not play. / There’s no CD inside the player. “- NO DISC -” (or “no dISC” for the CDP-XE320 and CDP-XE220) appears. Insert a CD. / Place the CD with the label side up on the disc tray correctly.
 • Page 19 Index Index A, B A˜B Repeat 11 AMS 9 Automatic Music Sensor. See C, D CD TEXT 8 Connecting 4 Continuous Play 6 CONTROL A1 5 Editing. See Recording F, G Fading 15 Time Fade 16 H, I, J, K Half disc (HALF) 15 Handling CDs 17 Hookups 4...
 • Page 20 łagodnego detergentu. Nie należy używać gąbek szorujących, proszków do czyszczenia, lub rozpuszczalników zawierających alkohol lub benzynę. W przypadku ewentualnych pytań lub niejasności dotyczących nabytego odtwarzacza, prosimy o skontaktowanie się z najbliższym punktem obsługi lub sprzedaży sprzętu Sony.
 • Page 21 Na temat podręcznika Instrukcje zawarte w tym podręczniku dotyczą modeli CDP-XE520, CDP-XE320 oraz CDP-XE220. Do celów ilustracyjnych wykorzystano tu model CDP-XE520. Wszelkie różnice operacyjne zostały wyraźnie zaznaczone w tekście, na przykład “tylko dla CDP-XE520”.
 • Page 22: Przygotowania Wstępne

  Proszę sprawdzić otrzymanie następującego osprzętu: Przewód łączeniowy sygnałów dźwiękowych (1) Pilot zdalnego sterowania (pilot) (tylko dla CDP-XE520 i CDP-XE320) (1) Baterie Sony SUM-3 (NS) (tylko dla CDP-XE520 i CDP-XE320) (2) Wkładanie baterii do pilota (tylko dla CDP-XE520 i CDP-XE320) Pracą odtwarzacza można sterować przy pomocy dostarczonego ze sprzętem pilota.
 • Page 23 Podłączenie komponentu Sony, wyposażonego w gniazdko CONTROL A1 (tylko dla CDP-XE520) Komponent proszę podłączyć poprzez gniazdko CONTROL A1. Operacje systemów dźwiękowych, składających się z odrębnych komponetów Sony można znacznie ułatwić. Szczegóły proszę sprawdzić w dodatkowych instrukcjach “S-Link /CONTROL-A1 Control System”. Przygotowania wstępne Podłączanie przewodu zasilającego...
 • Page 24: Odtwarzanie Dysku Kompaktowego Cd

  Operacje podstawowe Odtwarzanie Dysku Kompaktowego CD I / u PLAY MODE PEAK SEARCH Szczegóły dotyczące podłączania podano na stronach od 4 – 5. Po umieszczeniu dysku CD w szufladce, proszę włączyć odtwarzacz Odtwarzanie można rozpocząć automatycznie od początku dysku CD. Podłączenie dostępnego w handlu timera umożliwia rozpoczęcie odtwarzania dysku CD w...
 • Page 25: Index Index

  Z kalendarza muzycznego, po odtworzeniu tytułu, kolejno znikają wskaźniki numerów tytułów. Sprawdzanie pozostałego czasu odtwarzania Każdorazowe naciśnięcie przycisku TIME/TEXT (lub TIME na pilocie oraz dla modeli CDP-XE320 i CDP-XE220) podczas odtwarzania dysku, zmienia kolejność wyświetlania wskaźników. Czas odtwarzania aktualnego tytułu Pozostały czas...
 • Page 26 Odtwarzanie Dysków Kompaktowych CD Sprawdzanie informacji zapisanych na dyskach CD TEXT (tylko dla CDP-XE520) Dyski CD TEXT zawierają informacje takie jak tytuł dysku lub nazwisko wykonawcy, zakodowane w wolnych przestrzeniach zapisu, są to informacje których brak na zwyczajnych dyskach. Informacje dysków CD TEXT zostają...
 • Page 27: Zlokalizowanie Poszczególnych Tytułów Lub Poszczególnych Pozycji Nagrania

  Przed odtworzeniem dysku CD TEXT, proszę nacisnąć przycisk LANGUAGE. Wyświetlone zostają wskaźnik “SELECT LANG” oraz aktualna wersja językowa dla operacji sprzętu. Proszę przekręcać kontrolkę ≠ AMS ± do ukazania się wskaźnika wybranego języka. Proszę wcisnąć kontrolkę ≠ AMS ± aby wybrać preferowaną...
 • Page 28: Powtórne Odtwarzanie Tytułów

  Uwaga Wyświetlenie wskaźnika “- OVER -” (lub “ modeli CDP-XE320 i CDP-XE220), oznacza zakończenie odtwarzania dysku podczas wybierania nastawu ). Proszę nacisnąć 0 lub przekręcić kontrolkę ≠ AMS ± w kierunku przeciwnym kierunkowi wskazówek zegara celem cofnięcia.
 • Page 29: Odtwarzanie W Przypadkowej Kolejności (shuffle Play)

  Powtórzenie wybranego fragmentu nagrania (A˜B Repeat) (tylko dla CDP-XE520) Wybrany fragment nagrania można kilkakrotnie odtworzyć. Z tego trybu pracy można korzystać chcąc na przykład zapamiętać lyrik odtwarzanego utworu. Zaznacza się, że fragmentu składającego się z dwóch tytułów nie można powtórzyć. A –...
 • Page 30: Przygotowanie Indywidualnego Programu (programme Play)

  Wskaźnik całkowitego czasu odtwarzania nie zostanie wyświetlony jeśli przekracza 100 minut. Jeżeli numer zaprogramowanego tytułu jest wyższy od 24 (lub 68 dla modeli CDP-XE320 i CDP-XE220), zamiast wskaźnika całkowitego czasu odtwarzania, zostaje wyświetlony wskaźnik “– – . – –”. Przy próbie dodania tytułu do programu zawierającego 24 tytuły, na wyświetlaczu ukaże się...
 • Page 31 Po ostatnim tytule programu, zostaje wyświetlony wskaźnik “- END -” (lub “End” dla modeli CDP-XE320 i CDP-XE220) poczym powracają poprzednio wyświetlane wskaźniki. Przy sprawdzaniu kolejności po rozpoczęciu odtwarzania, na wyświetlaczu widoczne są wyłącznie numery pozostałych do odtworzenia tytułów.
 • Page 32: Wykonywanie Nagrań Z Dysków Cd

  Zaznacza się, że w wyżej opisanym trybie pracy, nie można zaprogramować tytułów o numerze wyższym od 24. dla modeli CDP-XE320 i CDP-XE220), a podczas dla modeli CDP-XE320 i CDP-XE220). Strona A: numer nagrania 1n2n3n4n8 Strona B: numer nagrania...
 • Page 33: Wzmacnianie Lub Wyciszanie Sygnału

  Przed rozpoczęciem odtwarzania, proszę naciskać EDIT/TIME FADE do wyświetlenia wskaźnika “EDIT” oraz migającego na wyświetlaczu wskaźnika “TAPE A”. Proszę nacisnąć 0 lub ) celem określenia długości taśmy. Każdorazowe naciśnięcie w/w przycisków, zmienia kolejność wyświetlanych wskaźników, jak zilustrowano poniżej, sygnalizujących długość jednej strony taśmy.
 • Page 34 Rozpocząć Podczas pauzy. Na modelach odtwarzanie w trybie CDP-XE520, miga wskaźnika wzmocnionego “FADE”. Na modelach CDP-XE320 sygnału oraz CDP-XE220 zapala się wskaźnik świetlny Q miga. Sygnał odtwarzanego dźwięku zostaje wzmocniony. Aby zakończyć Aby rozpocząć wyciszanie sygnału. odtwarzanie w trybie Na modelach CDP-XE520, miga wyciszonego sygnału...
 • Page 35: Regulacja Poziomu Nagrywania (peak Search)

  CDP-XE520 PEAK SEARCH CDP-XE320 i CDP-XE220 PEAK SEARCH p Przed rozpoczęciem odtwarzania, proszę nacisnąć PEAK SEARCH. Na wyświetlaczu miga wskaźnik “PEAK”, natomiast sprzęt rozpoczyna migawkowe sprawdzanie tytułów...
 • Page 36: Usuwanie Usterek

  Przewód sygnałów dźwiękowych (2 gniazdka fonii – 2 wtyczki fonii) – (1) Pilot zdalnego sterowania (pilot) (tylko dla CDP-XE520 i CDP-XE320) (1) Baterie Sony SUM-3 (NS) (tylko dla CDP-XE520 i CDP-XE320) (2) Wygląd oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
 • Page 37 Indeks Indeks A, B A˜B Repeat - tryb powtórnego odtwarzania 11 AMS Automatyczny Sensor Muzyki 9 Automatyczny Sensor Muzyki. Patrz AMS Całkowity czas odtwarzania 7 CONTROL A1 5 Dysk typu CD TEXT 8 Editing. Patrz Nagrywanie F, G, H, I, J, K Fading - Zmiana poziomu tonacji sygnałów 15 Funkcja Time Fade 16...
 • Page 38 мягкой материей, слегка смоченной слабым раствором моющего средства. Не пользуйтесь для этого грубыми терками, абразивными порошками или растворителями типа спирта или бензина. В случае возникновения каких- либо вопросов по поводу проигрывателя или затруднений с его эксплуатацией просим обратиться к ближайшему дилеру Sony.
 • Page 39 Поздравляем с покупкой! Благодарим Вас за то, что Вы выбрали компакт-проигрыватель Sony. Прежде чем пользоваться им, просим ознакомиться с настоящей инструкцией, которую рекомендуем затем сохранить на случай, если она понадобится в будущем. О настоящей инструкции Инструкция содержит указания по эксплуатации моделей CDP-XE520, CDP-XE320 и...
 • Page 40: Подготовка к пользованию

  Проверьте наличие в комплекте проигрывателя следующих предметов: • Аудиокабель (1) • Пульт дистанционного управления (дистанционный пульт) (только модели CDP-XE520 и CDP-XE320) (1) • Батарейки Sony SUM-3 (NS) (только модели CDP-XE520 и CDP-XE320) (2) Установка батареек в пульт дистанционного управления (только модели CDP-XE520 и CDP-XE320) Проигрывателем...
 • Page 41 При считывании на аппаратуре, подключенной через гнездо DIGITAL OUT (OPTICAL), неакустических компакт- дисков (например, CD-ROM) могут возникать звуковые помехи. Если у Вас есть аппаратура Sony, снабженная гнездом CONTROL A1 (только модель CDP-XE520), подключите ее через гнездо CONTROL A1. Это упрощает пользование аудиосистемами, собранными...
 • Page 42: Воспроизведение компакт-диска

  Основные операции Воспроизведение компакт-диска I / u PLAY MODE PEAK SEARCH Указания по подключению см. на стр. 4 – 5. Если при включении проигрывателя в дисководе уже есть диск Воспроизведение можно начать автоматически с начала этого диска. Если подключить к проигрывателю...
 • Page 43: Воспроизведение компакт-дисков

  звучания диска Если оставшееся время в режиме запрограммированного воспроизведения превышает 100 минут или если на диске больше 24 (или 68 у CDP-XE320 и CDP-XE220) дорожек, вместо оставшегося времени на дисплее появляется “– – . – –”. INDEX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Музыкальный...
 • Page 44 Воспроизведение компакт-дисков Ознакомление с информацией, записанной на компакт-дисках с использованием системы текстового сопровождения (CD TEXT) (только модель CDP-XE520) Текстовое сопровождение означает, что на пустых участках компакт-диска записана информация в текстовой форме - такая, как название диска или имена исполнителей. При считывании с диска этот текст...
 • Page 45: Нахождение нужной дорожки или конкретного фрагмента этой дорожки

  Перед воспроизведением диска с текстовой информацией нажмите LANGUAGE. На дисплее появляется надпись “SELECT LANG” и рабочий язык дисплея. Поворачивайте рукоятку ≠ AMS ±, чтобы на дисплее появился тот язык, который Вы хотите выбрать. Выберите язык нажатием на рукоятку ≠ AMS ±. На...
 • Page 46: Повторное воспроизведение дорожек

  последовательном нажатии этой кнопки. Примечание Если на дисплее появилась надпись “- OVER -” (у моделей CDP-XE320 и CDP-XE220 – символ “ это означает, что, нажимая кнопку ), Вы дошли до конца записи на диске. Для возвращения назад нажмите 0 или поверните рукоятку ≠ AMS ± против...
 • Page 47: Воспроизведение в случайной последовательности

  Повторное воспроизведение нужного фрагмента (Повтор A˜B) (только модель CDP-XE520) Проигрыватель может повторять конкретный фрагмент дорожки. Это бывает полезно, например, если Вы хотите запомнить слова. Обратите внимание, что повторяемый фрагмент не может захватывать две разных дорожки. A – B При воспроизведении диска нажмите A – B на пульте...
 • Page 48: Составление собственной программы (запрограммированное воспроизведение)

  минут, то на дисплей оно не выводится. • При включении в программу дорожки с номером Номер программируемой больше 24 (у моделей CDP-XE320 и CDP-XE220 – дорожки больше 68) вместо общего времени воспроизведения на дисплее появляется символ “– – . – –” .
 • Page 49 порядке, в котором они включены в программу. Вслед за номером последней дорожки в программе на дисплее появляется надпись “- END -” (“End” у моделей CDP-XE320 и CDP-XE220), после чего дисплей возвращается в исходный режим. Если программа проверяется во время воспроизведения, то дисплей показывает только...
 • Page 50: Запись с компакт-дисков

  моделей CDP-XE320 и CDP-XE220 – индикатор Если запись делается на обе стороны кассеты, запрограммируйте паузу нажатием кнопки P. На дисплее появляются указатели “P” и “TAPE B” (у моделей CDP-XE320 и CDP-XE220 – индикатор ), а указатель общего времени звучания возвращается на “0.00”.
 • Page 51: Плавное усиление или затухание звука (фейдинг)

  Перед началом воспроизведения нажмите нужное число раз кнопку EDIT/TIME FADE, чтобы на дисплее появилась надпись “EDIT” и мигающая надпись “TAPE A”. Введите длину ленты, пользуясь кнопками 0 или ). При каждом нажатии этих кнопок цифры на дисплее, указывающие продолжительность звучания одной стороны кассеты, меняются в следующем...
 • Page 52 Во время паузы. У модели воспроизведение с CDP-XE520 при этом начинает плавного усиления мигать указатель “FADE”. У звука моделей CDP-XE320 и CDP-XE220 высвечивается индикатор мигает индикатор Q. Затем воспроизведение начинается с плавного усиления звука. Завершить В месте, где должно начаться...
 • Page 53: Регулировка уровня записи (поиск пиковых всплесков)

  выбранных для записи дорожках, что позволяет Вам правильно отрегулировать уровень записи перед ее началом. • CDP-XE520 PEAK SEARCH • CDP-XE320 и CDP-XE220 PEAK SEARCH p До начала записи нажмите PEAK SEARCH. На дисплее появляется мигающее слово “PEAK”, и проигрыватель начинает...
 • Page 54: Самостоятельное устранение неполадок

  CDP-XE520 и CDP-XE320). Диск не воспроизводится. / В проигрывателе нет диска. На дисплее при этом высвечивается надпись “- NO DISC -” (у моделей CDP-XE320 и CDP-XE220 – “no dISC”). Установите компакт-диск. / Правильно установите диск в дисковод этикеткой вверх. / Очистите компакт-диск (см. стр. 17).
 • Page 55: Алфавитный указатель

  Алфавитный указатель Алфавитный указатель A, Б Автоматический музыкальный сенсор. См. AMS 9 В, Г Выбор языка 8 Воспроизведение последовательное 6 запрограммированное 12 повторное 10 перетасованное 11 Д, Е, Ж Дистанционное управление 4 З, И Запись 14 программы 14 с подбором под ленту 14 К, Л...
 • Page 56 Дополнительная информация Sony Corporation Printed in China...

This manual is also suitable for:

Cdp-xe320Cdp-xe520

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: