Silvercrest SFS 120 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SFS 120 A1 Operating Instructions Manual

Vacuum sealer
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

VACUUM SEALER SFS 120 A1
VACUUM SEALER
Operating instructions
VAKUUMIERER
Bedienungsanleitung
IAN 288381
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ
ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Οδηүίες χρήσης

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SFS 120 A1

 • Page 1 VACUUM SEALER SFS 120 A1 VACUUM SEALER ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Operating instructions Οδηүίες χρήσης VAKUUMIERER Bedienungsanleitung IAN 288381...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Page 4: Table Of Contents

  Ordering replacement parts ........16 GB │ IE │ NI │ CY   │  1 ■ SFS 120 A1...
 • Page 5: Introduction

  It is not intended for any other use or use beyond that specified. Claims of any kind for damage arising as a result of incorrect use will not be accepted. The risk shall be borne solely by the user. ■ 2  │   GB │ IE │ NI │ CY SFS 120 A1...
 • Page 6: Package Contents And Transport Inspection

  If possible, keep the original packaging during the warranty period so that the device can be properly packed for returning in the event of a warranty claim. GB │ IE │ NI │ CY   │  3 ■ SFS 120 A1...
 • Page 7: Description Of The Appliance

  (stop) button (vacuum/welding) Green control lamp Technical data Operating voltage 100 - 240 V ∼, 50/60 Hz Power consumption 120 W Protection class II / ■ 4  │   GB │ IE │ NI │ CY SFS 120 A1...
 • Page 8: Safety Guidelines

  The mains power socket must be easily accessible, so that ■ the power cable can be easily disconnected in the event of an emergency. GB │ IE │ NI │ CY   │  5 ■ SFS 120 A1...
 • Page 9 CAUTION – PROPERTY DAMAGE! Do not use an external timer switch or a separate remote ■ control system to operate the appliance. ■ 6  │   GB │ IE │ NI │ CY SFS 120 A1...
 • Page 10: Setting Up And Connecting

  Ensure that the power cable is not taut or kinked. ► Do not let the power cable hang over edges (trip wire effect). ♦ Insert the plug into the mains mains power socket. GB │ IE │ NI │ CY   │  7 ■ SFS 120 A1...
 • Page 11: Welding A Tube Film

  . If the bag lies over one or both of the two limiters , then the bag cannot be correctly welded. ■ 8  │   GB │ IE │ NI │ CY SFS 120 A1...
 • Page 12 ► Wait 15 seconds before sealing the next bag to allow the appliance to cool down. During this cool-down phase, you cannot start the “seal” function. GB │ IE │ NI │ CY   │  9 ■ SFS 120 A1...
 • Page 13: Vacuuming The Tube Film

  ► If either one of the sealing rings is damaged, simply pull it out of the groove and press the replacement sealing ring into the groove. ■ 10  │   GB │ IE │ NI │ CY SFS 120 A1...
 • Page 14 flavours are preserved. Herbs or spices that are vacuum-sealed in the bag with the food give off a more intense flavour. GB │ IE │ NI │ CY   │  11 ■ SFS 120 A1...
 • Page 15: Cleaning

  , as well as the press seal . This can negatively affect their function. ♦ Store the appliance in a clean, dry place away from direct sunlight. ■ 12  │   GB │ IE │ NI │ CY SFS 120 A1...
 • Page 16: Disposal

  The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or fragile parts such as switches, batteries, baking moulds or parts made of glass. GB │ IE │ NI │ CY   │  13 ■ SFS 120 A1...
 • Page 17 (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. You can download these instructions along with many other manuals, product videos and software on www.lidl-service.com. ■ 14  │   GB │ IE │ NI │ CY SFS 120 A1...
 • Page 18: Service

  Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com GB │ IE │ NI │ CY   │  15 ■ SFS 120 A1...
 • Page 19: Ordering Replacement Parts

  Ordering replacement parts You can order the following replacement parts for the product SFS 120 A1: ► 3-piece set of tubular film rolls, ► 2-piece set of tubular film rolls, narrow (20 x 300 cm) wide (28 x 300 cm) Order the replacement parts via the service hotline (see section “Service”) or...
 • Page 20 Παραγγελία ανταλλακτικών ........32 GR │ CY   │  17 ■ SFS 120 A1...
 • Page 21: Εισαγωγή

  Μία άλλη ή διαφορετική χρήση από τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύει ως μη σύμφωνη με τους κανονισμούς. Απαιτήσεις οποιουδήποτε είδους λόγω φθορών από μη προβλεπόμενη χρήση αποκλείονται. Την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης. ■ 18  │   GR │ CY SFS 120 A1...
 • Page 22: Παραδοτέος Εξοπλισμός Και Έλεγχος Μεταφοράς

  δεν χρησιμοποιούνται πλέον σύμφωνα με τις τοπικές ισχύουσες προδιαγραφές. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Εάν είναι δυνατό φυλάξτε τη γνήσια συσκευασία κατά τη διάρκεια της εγγύησης, για να μπορείτε σε περίπτωση εγγύησης να συσκευάσετε τη συσκευή σωστά. GR │ CY   │  19 ■ SFS 120 A1...
 • Page 23: Περιγραφή Συσκευής

  Πλήκτρο (συγκόλληση) Πλήκτρο (σταμάτημα διαδικασίας) Πλήκτρο (δημιουργία κενού/συγκόλληση) Πράσινη λυχνία ελέγχου Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση λειτουργίας 100 - 240 V ∼, 50/60 Hz Κατανάλωση ενέργειας 120 W Κατηγορία προστασίας II / ■ 20  │   GR │ CY SFS 120 A1...
 • Page 24: Υποδείξεις Ασφαλείας

  τραυματισμών για το χρήστη ή ζημιές στη συσκευή. Επί- σης ακυρώνεται η αξίωση εγγύησης. Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη, έτσι ώστε ■ το καλώδιο να μπορεί να τραβηχτεί εύκολα σε περίπτωση ανάγκης. GR │ CY   │  21 ■ SFS 120 A1...
 • Page 25 κατά την εργασία βγάζετε πάντα το βύσμα από την πρίζα, για να αποφεύγετε ανεπιθύμητη εκκίνηση. ΠΡΟΣΟΧΗ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ! Μη χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό ■ τηλεχειριστήριο για να λειτουργήσετε τη συσκευή. ■ 22  │   GR │ CY SFS 120 A1...
 • Page 26: Τοποθέτηση Και Σύνδεση

  τα στοιχεία επάνω στην συσκευασία. Ανάλογα με τον τύπο και το πάχος της μεμβράνης, ποικίλει η ποιότητα της ραφής συγκόλλησης. ► Η απεσταλμένη μεμβράνη ενδείκνυται για θερμοκρασίες μεταξύ -20°C και +100°C. GR │ CY   │  23 ■ SFS 120 A1...
 • Page 27 προς τα κάτω, έτσι ώστε το καπάκι της συσκευής να κουμπώ- σει και να ασφαλιστεί. 5) Πιέστε το πλήκτρο . Η κόκκινη λυχνία ελέγχου ανάβει. Μόλις ολο- κληρωθεί η διαδικασία σφράγισης, σβήνει η κόκκινη λυχνία ελέγχου ■ 24  │   GR │ CY SFS 120 A1...
 • Page 28 Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα προτού συγκολλήσετε την επόμενη σακούλα, ώστε να μπορέσει να πέσει η θερμοκρασία της συσκευής. Κατά τη διάρκεια της φάσης μείωσης της θερμοκρασίας, δεν είναι δυνατή η έναρξη της λειτουργίας «Συγκόλληση». GR │ CY   │  25 ■ SFS 120 A1...
 • Page 29: Δημιουργία Κενού Στη Σωληνωτή Μεμβράνη

  του καπακιού της συσκευής να κουμπώνουν. Πιέστε τις εάν απαιτείται άλλη μια φορά στις σημάνσεις και προς τα κάτω, έτσι ώστε το καπάκι της συσκευής να κουμπώσει και να ασφαλιστεί. ■ 26  │   GR │ CY SFS 120 A1...
 • Page 30 Κατά τη διάρκεια της φάσης μείωσης της θερμοκρασίας, δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της συσκευής. Μετά τη φάση μείωσης της θερμοκρασίας, μπο- ρείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κανονικά. GR │ CY   │  27 ■ SFS 120 A1...
 • Page 31: Καθαρισμός

  Σκουπίζετε τον άνω και τον κάτω στεγανοποιητικό δακτύλιο , καθώς και τον σύνδεσμο στεγανοποίησης με ένα νωπό πανί. Εξασφαλίστε ότι η συσκευή έχει στεγνώσει πάλι, προτού την χρησιμοποιήσετε εκ νέου. ■ 28  │   GR │ CY SFS 120 A1...
 • Page 32: Αποθήκευση

  και ηλεκτρονικών συσκευών). Απορρίπτετε τη συσκευή μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απόρριψης ή μέσω της κοινοτικής επιχείρησης απόρριψης. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολιών επικοινωνείτε με την αρμόδια επιχείρηση απόρριψης. GR │ CY   │  29 ■ SFS 120 A1...
 • Page 33: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει. ■ 30  │   GR │ CY SFS 120 A1...
 • Page 34: Σέρβις

  E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 288381 Εισαγωγέας Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ www.kompernass.com GR │ CY   │  31 ■ SFS 120 A1...
 • Page 35: Παραγγελία Ανταλλακτικών

  Παραγγελία ανταλλακτικών Για το προϊόν SFS 120 A1 διατίθενται τα ακόλουθα ανταλλακτικά προς παραγ- γελία: ► Σετ 3 τεμαχίων ρολών σωληνοει- ► Σετ 2 τεμαχίων ρολών σωληνοει- δούς μεμβράνης, στενά δούς μεμβράνης, φαρδιά (20 x 300 cm) (28 x 300 cm) Παραγγείλτε...
 • Page 36 Ersatzteile bestellen ......... . . 48 DE │ AT │ CH   │  33 ■ SFS 120 A1...
 • Page 37: Einleitung

  Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs- gemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. ■ 34  │   DE │ AT │ CH SFS 120 A1...
 • Page 38: Lieferumfang Und Transportinspektion

  örtlich geltenden Vorschriften. HINWEIS ► Heben Sie, wenn möglich, die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können. DE │ AT │ CH   │  35 ■ SFS 120 A1...
 • Page 39: Gerätebeschreibung

  Abbildung B rote Kontrollleuchte Taste (verschweißen) Taste (Vorgang stoppen) Taste (vakuumieren/verschweißen) grüne Kontrollleuchte Technische Daten Betriebsspannung 100 - 240 V ∼, 50/60 Hz Leistungsaufnahme 120 W Schutzklasse II / ■ 36  │   DE │ AT │ CH SFS 120 A1...
 • Page 40: Sicherheitshinweise

  Benutzer entstehen oder das Gerät wird beschädigt. Zudem erlischt der Garantieanspruch. Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass das ■ Netzkabel im Notfall leicht abgezogen werden kann. DE │ AT │ CH   │  37 ■ SFS 120 A1...
 • Page 41 Arbeitsunterbrechungen stets den Netzstecker aus der Steckdose, um versehentliches Einschalten zu vermeiden. ACHTUNG - SACHSCHADEN! Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separa- ■ tes Fernwirksystem, um das Gerät zu betreiben. ■ 38  │   DE │ AT │ CH SFS 120 A1...
 • Page 42: Aufstellen Und Anschließen

  Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht straff gespannt oder geknickt wird. ► Lassen Sie das Netzkabel nicht über Ecken hängen (Stolperdrahteffekt). ♦ Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. DE │ AT │ CH   │  39 ■ SFS 120 A1...
 • Page 43: Schlauchfolie Verschweißen

  Der Beutel darf maximal bis an die hinteren Begrenzungen stoßen und muss zwischen den vorderen Begrenzungen liegen. Wenn der Beutel über einer oder beiden Begrenzungen liegt, kann der Beutel nicht korrekt verschweißt werden: ■ 40  │   DE │ AT │ CH SFS 120 A1...
 • Page 44 Befüllen Sie den Beutel so, dass auf keinen Fall Lebensmittelreste oder Flüssigkeiten beim Verschweißen herauslaufen und in das Gerät gelangen können. 8) Wenn Sie den Beutel nicht vakuumieren wollen, verschweißen Sie nun die andere, offene Seite. DE │ AT │ CH   │  41 ■ SFS 120 A1...
 • Page 45: Schlauchfolie Vakuumieren

  . Achten Sie dabei darauf, dass beide Ecken des Gerätedeckels einrasten. Drücken Sie diese gegebenenfalls noch einmal an den Markierungen herunter, so dass der Gerä- tedeckel einrastet und verriegelt ist. ■ 42  │   DE │ AT │ CH SFS 120 A1...
 • Page 46 Aromen während des Garens nicht austreten können. Das Gargut trocknet nicht aus und Vitamine und Aromen werden geschont. Kräuter oder Gewürze, die mit in den Vakuumbeutel eingeschweißt werden, geben ihren Geschmack intensiver an das Gargut ab. DE │ AT │ CH   │  43 ■ SFS 120 A1...
 • Page 47: Reinigung

  Wischen Sie den oberen und den unteren Dichtungsring , sowie die Anpressdichtung mit einem feuchten Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass das Gerät wieder trocken ist, bevor Sie es erneut verwenden. ■ 44  │   DE │ AT │ CH SFS 120 A1...
 • Page 48: Aufbewahrung

  Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschrif- ten. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. DE │ AT │ CH   │  45 ■ SFS 120 A1...
 • Page 49: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwen- dung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. ■ 46  │   DE │ AT │ CH SFS 120 A1...
 • Page 50: Service

  Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com DE │ AT │ CH   │  47 ■ SFS 120 A1...
 • Page 51: Ersatzteile Bestellen

  Ersatzteile bestellen Folgende Ersatzteile können Sie zum Produkt SFS 120 A1 bestellen: ► 3er-Set Folienschlauchrollen ► 2er-Set Folienschlauchrollen schmal (20 x 300 cm) breit (28 x 300 cm) Bestellen Sie die Ersatzteile über unsere Service-Hotline (siehe Kapitel „Service″) oder bequem auf unserer Webseite unter www.kompernass.com.
 • Page 52 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 05 / 2017 Ident.-No.: SFS120A1-032017-2 IAN 288381...

Table of Contents