Download  Print this page

Bosch GAL 1230 CV Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_DOKU-48785-002.fm Page 1 Thursday, December 14, 2017 2:11 PM
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.com
1 609 92A 40G (2017.12) O / 32
GAL 1230 CV Professional
Bản gốc hướng dẫn sử dụng
en Original instructions
vi
fr
Notice originale
ar
pt Manual original
fa
cn 正本使用说明书
tw 原始使用說明書
th หนั ง สื อ คู ่ ม ื อ การใช้ ง านฉบั บ ต้ น แบบ
id Petunjuk-Petunjuk untuk
Penggunaan Orisinal

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Bosch GAL 1230 CV Professional

 • Page 1 OBJ_DOKU-48785-002.fm Page 1 Thursday, December 14, 2017 2:11 PM Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart GERMANY GAL 1230 CV Professional www.bosch-pt.com 1 609 92A 40G (2017.12) O / 32 Bản gốc hướng dẫn sử dụng en Original instructions Notice originale pt Manual original cn 正本使用说明书...
 • Page 2: Table Of Contents

  ............1 609 92A 40G | (14.12.17) Bosch Power Tools...
 • Page 3 OBJ_BUCH-2611-002.book Page 3 Thursday, December 14, 2017 2:12 PM GBA 12 V... GAL 1230 CV Bosch Power Tools 1 609 92A 40G | (14.12.17)
 • Page 4: English

   Only charge Bosch lithium-ion batteries with a capacity of 1.3 Ahor more (3 battery cells or more). The battery voltage must match the battery charging voltage of the charger.
 • Page 5 If the replacement of the supply cord is necessary, this has to Continuous lighting of the green battery be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in or- charge indicator 4 indicates that the bat- der to avoid a safety hazard.
 • Page 6 Tel.: +855 23 900 685 Tel.: +855 23 900 660 Pakistan www.bosch.com.kh Robert Bosch Middle East FZE – Pakistan Liaison Office 2nd Floor Plaza # 10, CCA Block, DHA Phase 5 People’s Republic of China Lahore, 54810 China Mainland Phone: +92(303)4444311 Bosch Power Tools (China) Co., Ltd.
 • Page 7 Fax: 02 7587525 Al Qurain Automotive Trading Company Vietnam Shuwaikh Industrial Area, Block 1, Plot 16, Street 3rd Branch of Bosch Vietnam Co., Ltd in HCMC P.O. Box 164 – Safat 13002 Floor 10, 194 Golden Building Phone: 24810844 473 Dien Bien Phu Street...
 • Page 8 Phone: +255 222 861 793/794 Sana’a Zubiery St. Front to new Parliament Building Phone: +967-1-202010 Australia, New Zealand and Pacific Islands Fax: +967-1-279029 Robert Bosch Australia Pty. Ltd. Email: tech-tools@abualrejal.com Power Tools Ethiopia Locked Bag 66 Clayton South VIC 3169...
 • Page 9: Français

  Français | 9  N’utilisez le chargeur que pour re- Français charger des accus Lithium-Ion Bosch d’une capacité d’au moins Description et performances du 1,3 Ah (à partir de 3 cellules). La produit tension des accus doit corres- Il est impératif de lire toutes pondre à...
 • Page 10 Indicateur clignotant vert de charge de l’accu 4 Service Après-Vente agréée Le processus de charge rapide est signalé pour outillage Bosch par clignotement de l’indicateur vert de charge de l’accu 4. Instructions d’utilisation Note : Le processus de charge rapide n’est possible que si la Des cycles de charge continus ou successifs et sans interrup- température de l’accu se situe dans la plage de température...
 • Page 11: Português

  Si le remplacement du câble d’alimentation est nécessaire, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appro- ceci ne doit être effectué que par Bosch ou une station de Ser- priée. vice Après-Vente agréée pour outillage Bosch afin d’éviter des Ne jetez pas les chargeurs avec les ordures dangers de sécurité.
 • Page 12  Carregue apenas acumuladores de admissível °C 0 – 45 Tempo de carga com capacida- lítio Bosch a partir de uma capaci- de do acumulador, aprox. (80%) 100% dade de 1,3 Ah(a partir de 3 células – 1,3–1,5 Ah (25) de acumulador).
 • Page 13 Se for necessário substituir o cabo de conexão, isto deverá de rede está introduzida na tomada e que o carregador está ser realizado pela Bosch ou por uma oficina de serviço pós- pronto para funcionar. venda autorizada para todas as ferramentas elétricas Bosch Luz permanente vermelha de indicação da carga do...
 • Page 14: 中文

  操作 匹配。切勿给非充电型电池充 操作机器 电。 否则存在着火和爆炸的危  注意电源的电压! 电源的电压必须和充电器铭牌 险。 上标示的电压数据一致。 充电器必须远离雨水或湿气。 如果让水渗入 充电过程 充电器中,会提高触电的危险。 只要插好电源插头,并且把蓄电池 1 正确地安装在充  充电器必须保持清洁。 如果充电器上囤积污垢容易 电室 2 中之后,充电器便开始充电。 导致触电。 透过智慧型的充电过程,机器能够自动判断蓄电池的  使用前必须检查充电器、电线和插头。如果发现故 充电状况。在考量蓄电池的温度和蓄电池的电压等前 障则不可继续使用充电器。不可擅自拆开充电器。 提之下,本机器会以最佳的充电电流进行充电。 充电器只能交给合格的专业电工修理,并且只能换 1 609 92A 40G | (14.12.17) Bosch Power Tools...
 • Page 15 傳真:+852 2590 9762 无法充电 電郵:info@hk.bosch.com 未安装或者未正确地安装 正确地安装好蓄电池 網站:www.bosch-pt.com.hk 好蓄电池 制造商地址: 蓄电池的接点堆积了污垢 清洁蓄电池的接头;例如 Robert Bosch Power Tools GmbH 连续地插入,拔出 蓄电 罗伯特 · 博世电动工具有限公司 池,必要时得更换蓄电池 70538 Stuttgart / GERMANY 蓄电池损坏 更换蓄电池 70538 斯图加特 / 德国 蓄电池的充电指示灯 4 或 3 不亮了 未插上或者未正确插好充 把插头正确地插在插座上...
 • Page 16 時的充電時間,約 100% (80%) 未將本充電器當做玩具任意玩 – 1,3–1,5 安培小時 分 (25) – 2,0 安培小時 分 (35) 耍。 蓄電池室的數目  僅可對容量 1,3 安培小時 重量符合 EPTA-Procedure (3 顆以上充電電池)的博世鋰 公斤 0,46 01:2014 / II 絕緣等級 電池進行充電。充電電池的電壓 1 609 92A 40G | (14.12.17) Bosch Power Tools...
 • Page 17 如果 紅色 的蓄電池充電指示燈 3 開 台灣羅伯特博世股份有限公司 始 閃爍,代表在充電過程中出現其它 建國北路一段 90 號 6 樓 的故障, 參考 " 故障 - 原因和處理措 台北市 10491 施 "。 電話 : (02) 2515 5388 傳真 : (02) 2516 1176 www.bosch-pt.com.tw Bosch Power Tools 1 609 92A 40G | (14.12.17)
 • Page 18 OBJ_BUCH-2611-002.book Page 18 Thursday, December 14, 2017 2:12 PM 18 | ภาษาไทย 制造商地址 : 處理廢棄物 Robert Bosch Power Tools GmbH 必須以符合環保的方式,回收再利用損壞的充電器, 羅伯特 · 博世電動工具有限公司 附件和廢棄的包裝材料。 70538 Stuttgart / GERMANY 不可以把充電器丟入一般的家庭垃圾中! 70538 斯圖加特 / 德國 保留修改權。 設備名稱 : 電池充電器 , 型號 : GAL 1230 CV 限用物質及其符號...
 • Page 19 แบตเตอรี ่ 4 บ่ ง บอกว่ า แบตเตอรี ่ ถ ู ก ชาร์ จ เต็ ม แล้ ว จากนั ้ น สามารถนํ า แบตเตอรี ่ อ อกมาเพื ่ อ ใช้ ง านทั น ที Bosch Power Tools 1 609 92A 40G | (14.12.17)
 • Page 20 หลั ง จากชาร์ จ แบตเตอรี ่ แ ล้ ว หากแบตเตอรี ่ ม ี ช ่ ว งเวลา ทํ า งานสั ้ น มาก แสดงว่ า แบตเตอรี ่ เ สื ่ อ มและต้ อ งเปลี ่ ย นใหม่ 1 609 92A 40G | (14.12.17) Bosch Power Tools...
 • Page 21: Bahasa Indonesia

  Bosch.  Awasi anak Anda. Pastikan bahwa anak-anak tidak bermain dengan charger.  Isi daya baterai Bosch Li-Ion mulai dengan kapasitas 1,3 Ah (mulai 3 sel baterai). Tegangan baterai Bosch Power Tools 1 609 92A 40G | (14.12.17)
 • Page 22 Baterai segera bisa diambil untuk digunakan. Jika kabel listrik harus digantikan, pekerjaan ini harus Jika baterai tidak berada pada kedudukannya, lampu dilakukan oleh Bosch atau Service Center untuk perkakas menetap dari tanda pengisian baterai 4 mengisyaratkan, listrik Bosch yang resmi, supaya keselamatan kerja selalu bahwa steker berada di dalam stopkontak dan alat pencas terjamin.
 • Page 23: Tiếng Việt

  Layanan pasca beli dan konseling terkait pengoperasian Máy nạp pin này không thiết  Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda kế dành cho đối tượng sử terkait reparasi dan maintenance serta suku cadang produk dụng là trẻ em và người bị...
 • Page 24 điện pin tự động chuyển qua nạp điện nhanh. Số lượng pin Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 (chuẩn EPTA 01:2014) 0,46 Cấp độ bảo vệ / II 1 609 92A 40G | (14.12.17) Bosch Power Tools...
 • Page 25 Xử Lý Hỏng Hóc – Nguyên Nhân và Biện www.bosch-pt.com Pháp Chỉnh Sửa Bộ phận dịch vụ ứng dụng Bosch sẽ hân hạnh trả lời các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của chúng Nguyên nhân Biện pháp Chỉnh Sửa tôi và...
 • Page 26 ‫رغداد‬ rita.dallal@hotmail.com :‫الببيد اإللكتبونع‬ + 964 7901906953 :‫هاتف‬ ‫تونس‬ + 971 43973851 :)‫هاتف (درع‬ ‫شبكة روربت روش المحدودة رتونس‬ bosch@sahbatechnology.com :‫الببيد اإللكتبونع‬ ‫7 شارع ارن رطوطة زد. أي. سان جوران‬ ‫األردن‬ ‫مقبين البياض‬ Roots Arabia – Jordan ‫4102 رن يبوس‬ ‫شارع ناصب رن جميل‬...
 • Page 27 ‫شحن المبكم 4 يشيب إلی أنه قد تم وصل قارس الشبكة‬ www.bosch-pt.com .‫الكهبرائية رالمقبس وأن جهاز الشحن جاهز للتشغيل‬ ‫سيكون من دوايع سبور فبقة مشورة االستخدام رشبكة‬ .‫روش أن تسايدكم رخصوص األسئلة ين منتجاتنا وتوارعها‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 40G | (14.12.17)
 • Page 28 28 | ‫يبرع‬ ‫ال تشحن إال مراكم أيونات‬ ◀ ‫عربع‬ ‫ بدءا من‬Bosch ‫الليثيوم من‬ ‫ 3,1 (بدءا من 3 خلية‬Ah ‫السعة‬ ‫وصف المنت َ ج واألداء‬ ‫مركم). يجب أن يالئم جهد‬ ‫اقرأ جميع المالحظات‬ ‫المراكم جهد شحن المركم‬ .‫التحذيرية والتعليمات‬...
 • Page 29 ‫حتمًا شمسره ىنی ده رقمی کسال را مطسبق برچسب روی ابزار‬ .‫برقی اطالع دهید‬ ‫ايران‬ ‫روبرت بوش - ايران‬ ‫میدان ونک، خیسبسن خدامی‬ 3 ‫تقسطع آىتسب، پالک 3، برج مسدیران، طبقه‬ 1994834571 ‫تهران‬ + 98 21 86092057 :‫تلفن‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 40G | (14.12.17)
 • Page 30 4 ‫روشن شدن مداوم چراغ سبز رنگ‬ ‫نمسیشگر شسرژ بستری، نشسن می دهد که‬ .‫بستری بطور کسمل شسرژ شده اات‬ ‫پس از آن میتوان بستری را برداشت و بالىسصله مورد‬ .‫ااتفسده قرار داد‬ 1 609 92A 40G | (14.12.17) Bosch Power Tools...
 • Page 31 ‫کودکسن بس داتگسه شسرژ بسزی‬ .‫نمی کنند‬ ‫تنها باتریهای لیتیوم-یونی از‬ ◀ ‫ 3,1 (تصویر 3 باتریهای‬Ah ‫ظرفیت‬ ‫ساعتی) را شارژ کنید. ولتاژ‬ ‫باتری بایستی با ولتاژ دستگاه‬ ‫شارژ مطابق باشد. باتریهای‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 40G | (14.12.17)