Download  Print this page

ข้ อ สงวนสิ ท ธ - Philips ADR900 User Manual

Automotive driving recorder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8
ข้ อ สงวนสิ ท ธิ ์
* อุ ป กรณ์ น ี ้ เ หมาะสำ า หรั บ ใช้ ก ั บ แหล่ ง จ่ า ยไฟ 12 โวลต์ ข องรถยนต์ เ ท่ า นั ้ น
* เพื ่ อ ให้ ร ะบบการตรวจจั บ ด้ ว ยภาพวิ ด ี โ อสามารถมอบการป้ อ งกั น ได้ ต ลอดเวลาทุ ก วั น
การ์ ด SD ต้ อ งมี ค วามจุ อ ย่ า งน้ อ ย 32G
* อุ ป กรณ์ น ี ้ ส ามารถตรวจจั บ และบั น ทึ ก วั ต ถุ ท ี ่ เ คลื ่ อ นที ่ ไ ด้ ใ นระยะจำ า กั ด และต้ อ งเป็ น
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ระยะการตรวจจั บ ของเลนส์ เ ท่ า นั ้ น แต่ จ ะไม่ ส ามารถตรวจจั บ
เหตุ ก ารณ์ ใ ด ๆ ในทิ ศ ทางย้ อ นกลั บ ได้ ถ้ า คุ ณ ต้ อ งการการป้ อ งกั น แบบ 360° รอบตั ว
รถ กรุ ณ าซื ้ อ อุ ป กรณ์ 2 ชุ ด ชุ ด หนึ ่ ง สำ า หรั บ ทิ ศ ทางด้ า นหน้ า และอี ก ชุ ด หนึ ่ ง สำ า หรั บ
ทิ ศ ทางด้ า นหลั ง
* เมื ่ อ อุ ณ หภู ม ิ ภ ายในห้ อ งโดยสารของรถยนต์ ส ู ง เกิ น 70°C อุ ป กรณ์ จ ะตั ด ไฟโดย
อั ต โนมั ต ิ แ ละหยุ ด การทำ า งานของระบบการตรวจจั บ ด้ ว ยภาพวิ ด ี โ อเป็ น การชั ่ ว คราว
เพื ่ อ ความปลอดภั ย ของรถยนต์
* อุ ณ หภู ม ิ ท ี ่ ล ดต่ ำ า ในฤดู ห นาว แบตเตอรี ่ ร ถยนต์ ท ี ่ เ สื ่ อ มหรื อ ชาร์ จ ประจุ ไ ม่ เ ต็ ม จะทำ า ให้
เวลาที ่ ใ ช้ ไ ด้ ใ นการตรวจจั บ ด้ ว ยภาพวิ ด ี โ อของอุ ป กรณ์ น ี ้ ล ดลง
* ถ้ า กระจกหน้ า บริ เ วณด้ า นหน้ า เลนส์ ข องอุ ป กรณ์ ส กปรก เปี ย กฝน หิ ม ะ พายุ ท ราย
หรื อ ปั จ จั ย อื ่ น ใดที ่ เ กิ ด จากธรรมชาติ / มนุ ษ ย์ จะทำ า ให้ อ ุ ป กรณ์ ไ ม่ ส ามารถสร้ า งหลั ก ฐาน
เป็ น ภาพวิ ด ี โ อที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้
* บางครั ้ ง ฝน หิ ม ะ กิ ่ ง ไม้ ท ี ่ ถ ู ก ลมพั ด แกว่ ง ไปมา หรื อ ถนน/ลานจอดที ่ ม ี ร ถหนาแน่ น
อาจทำ า ให้ อ ุ ป กรณ์ บ ั น ทึ ก วิ ด ี โ ออย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง ซึ ่ ง จะทำ า ให้ ร ะยะเวลาการป้ อ งกั น ที ่
ใช้ ไ ด้ ล ดลงอย่ า งมาก เมื ่ อ รถยนต์ ท ี ่ ม ี ฟ ั ง ก์ ช ั น สตาร์ ท -ดั บ เครื ่ อ งอั ต โนมั ต ิ ท ำ า การสตาร์ ท
เครื ่ อ งยนต์ อ ี ก ครั ้ ง และทำ า ให้ แ รงดั น ไฟแบตเตอรี ่ ล ดลงจนต่ ำ า กว่ า ขี ด จำ า กั ด การป้ อ งกั น
แรงดั น ไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ อ าจเริ ่ ม ต้ น การทำ า งานใหม่ (รี บ ู ต )
* ฟิ ล ์ ม เคลื อ บกระจกหน้ า รถบางประเภท นอกจากจะรบกวนการทำ า งานของ GPS,
เรดาร์ , ETC ฯลฯ แล้ ว ยั ง มี ผ ลกระทบต่ อ ระยะตรวจจั บ ของ WaveGuard
การปรั บ ระยะการป้ อ งกั น ในเมนู ก ารตั ้ ง ค่ า ระบบ (System Setting) ยั ง ไม่ เ ป็ น ที ่
พึ ง พอใจ กรุ ณ าเปลี ่ ย นเป็ น ฟิ ล ์ ม ที ่ ด ี ก ว่ า รุ ่ น ที ่ ใ ช้ อ ยู ่ หรื อ "เปิ ด " ช่ อ งเล็ ก ๆ สำ า หรั บ
อุ ป กรณ์ หากต้ อ งการหาค่ า การแทรกสอดของฟิ ล ์ ม (film interference) ที ่ ม ี อ ยู ่ ให้ ย ื น
ตรงหน้ า รถยนต์ แ ล้ ว โบกมื อ ตั ว แสดง WaveGuard
สี แ ดงจะต้ อ งไม่ ก ะพริ บ
®
ด้ ว ย ถ้ า
®
51

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips ADR900