Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SWC 300 B1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SWC 300 B1 Operating Instructions Manual

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
HAIR STYLER SWC 300 B1
HAIR STYLER
Operating instructions
ODULATOR DE PĂR
Instrucţiuni de utilizare
ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕΣ
Οδηүίες χρήσης
IAN 60488
UVIJAČ ZA KOSU
Upute za upotrebu
МАША ЗА КЪДРИЦИ
Ръководство за експлоатация
LOCKENSTAB
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SWC 300 B1

 • Page 1 HAIR STYLER SWC 300 B1 HAIR STYLER UVIJAČ ZA KOSU Operating instructions Upute za upotrebu ODULATOR DE PĂR МАША ЗА КЪДРИЦИ Instrucţiuni de utilizare Ръководство за експлоатация ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕΣ LOCKENSTAB Οδηүίες χρήσης Bedienungsanleitung IAN 60488...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ........... . . 11 SWC 300 B1...
 • Page 5: Introduction

  It is not intended for use on animals or in commercial or industrial environments. This appliance is not intended for any other use or for uses beyond those detailed. Claims of any kind for damage resulting from unintended use will not be ac- cepted. The operator alone bears liability. SWC 300 B1...
 • Page 6: Items Supplied

  3 Level switch 4 Large styling brush 5 Suspension loop 6 Power cable 7 Air intake grill 8 Small styling brush Technical data Mains voltage 220 - 240 V ∼, 50 Hz Power consumption 300 W Protection class SWC 300 B1...
 • Page 7: Safety Instructions

  Disconnect the appliance from the mains power source immediately ► after use. The appliance is completely free of electrical power ONLY when unplugged. SWC 300 B1...
 • Page 8 Permit only authorised technicians to repair a defective appliance if repairs should be necessary. The appliance and its accessories can become hot when in use. ► Therefore only touch the handle and the buttons. SWC 300 B1...
 • Page 9 It could happen that the air fl ow may blow these substances directly into your eyes. On the other hand, these substances must not enter the appliance – they may be infl ammable, agressive or conductive for electricity. SWC 300 B1...
 • Page 10: Unpacking

  Clean all of the attachments as described under "Cleaning and care". Attachment fi tting/removal WARNING! RISK OF INJURY! ► After operation, the appliance components may be hot! Fitting Attachments Fit the desired attachment into the attachment insertion slot 1, so that it ■ clicks into position. SWC 300 B1...
 • Page 11: Removing Attachments

  Press the roll-out button 2 and simultaneously pull the appliance downwards ■ out of the strand. The styling brush 4/8 rotates with it, so that unwinding the strand can be done easily. ■ Proceed with the other strands in the same way. SWC 300 B1...
 • Page 12: Tips For The Perfect Hairstyle

  Clean the air intake grill 7 at regular intervals with a soft brush. ■ Storage You can also hang the appliance up by the suspension loop 5. ■ ■ Store the appliance at a clean and dry location. SWC 300 B1...
 • Page 13: Disposal Of The Appliance

  Customer Services. • The level switch 3 • Adjust the level to "1" or "2". is at "C". The appliance does not get hot. • The appliance • In this case, contact is defective. Customer Services. SWC 300 B1...
 • Page 14: Warranty

  Repairs made after the lapse of the warranty period are subject to charge. Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 60488 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SWC 300 B1...
 • Page 15 SWC 300 B1...
 • Page 16 Uvoznik ........... . . 23 SWC 300 B1...
 • Page 17: Uvod

  Nije predviđen za uporabu kod životinja, niti za korištenje u komercijalnim i industrijskim područjima. Svaki drugi način uporabe i svaka uporaba koja prelazi navedene okvire smatra se nenamjenskom. Isključena su sva potraživanja bilo koje vrste na temelju štete nastale uslijed nenamjenske uporabe. Rizik snosi isključivo sam korisnik. SWC 300 B1...
 • Page 18: Opseg Isporuke

  7 Rešetka za prolaz zraka 8 Mala četka za oblikovanje Tehnički podaci Mrežni napon 220 - 240 V ∼, 50 Hz Snaga uređaja 300 W Razred zaštite Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici www.lidl.hr. SWC 300 B1...
 • Page 19: Sigurnosne Napomene

  Odmah nakon uporabe, utikač uređaja izvucite iz mrežne utičnice. ► Uređaj nije pod naponom samo kada je mrežni utikač izvučen iz utičnice. SWC 300 B1...
 • Page 20 Kućište uređaja ne smijete sami otvarati niti popravljati. U tom ► slučaju sigurnost više nije zajamčena i jamstvo prestaje važiti. Oštećeni uređaj na popravak predajte isključivo ovlaštenom stručnom osoblju. Tijekom rada dijelovi uređaja se mogu jako zagrijati. Stoga dirajte ► samo rukohvat i tipke. SWC 300 B1...
 • Page 21 Oprezno rukujte sprejem za kosu, raspršivačima vode itd. S jedne ► strane može se dogoditi da Vam strujanje zraka ova sredstva puhne direktno u oči. S druge strane, ta sredstva ne smiju dospjeti niti u uređaj jer mogu biti zapaljiva, agresivna ili provoditi struju. SWC 300 B1...
 • Page 22: Raspakiranje

  Očistite dijelove opreme na način opisan u poglavlju “Čišćenje i održavanje“. Stavljanje/skidanje nastavka UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEDA! ► Nakon prethodnog rada uređaja njegovi dijelovi mogu biti vrlo vrući! Postavljanje nastavka Željeni nastavak nataknite na utično mjesto 1, tako da dobro nasjedne. ■ SWC 300 B1...
 • Page 23: Skidanje Nastavka

  Pričekajte da se pramen ohladi. Pritisnite tipku za odmotavanje 2 i istovremeno izvucite uređaj iz pramena ■ prema dolje. Četka za oblikovanje 4/8 pritom se okreće kako bi se pramen lakše odmotao. ■ Sa ostalim pramenovima postupite na isti način. SWC 300 B1...
 • Page 24: Savjeti Za Savršenu Frizuru

  Četke za oblikovanje 4/8 po potrebi obrišite vlažnom krpom. ■ U redovnim vremenskim razmacima očistite rešetke za prolaz zraka 7 ■ pomoću mekane četke. Čuvanje Uređaj možete objesiti za omču za vješanje 5. ■ ■ Uređaj čuvajte na suhom mjestu bez prisustva prašine. SWC 300 B1...
 • Page 25: Zbrinjavanje Uređaja

  • Uređaj je defektan . • Obratite se servisu. • Stupanjski prekidač 3 • Podesite na stupanj „1“ ili „2“. je u položaju „C“. Uređaj se ne zagrijava. • Uređaj je defektan . • Obratite se servisu. SWC 300 B1...
 • Page 26: Jamstvo

  E-Mail: kompernass@lidl.hr IAN 60488 Dostupnost dežurne telefonske linije: Ponedjeljak do petak od 8:00 - 20:00 sati (SEV) Uvoznik Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., p.p. 61 10020 Novi Zagreb Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SWC 300 B1...
 • Page 27 SWC 300 B1...
 • Page 28 Importator ........... 35 SWC 300 B1...
 • Page 29: Introducere

  Aparatul nu poate fi utilizat asupra animalelor şi nici în scopuri comerciale/pro- fesionale sau industriale. Orice altă utilizare este considerată a fi neconformă. Pretenţiile de orice natură născute în urma deteriorărilor sau utilizării neconforme sunt excluse. Riscul este suportat în totalitate de utilizator. SWC 300 B1...
 • Page 30: Furnitura

  5 Inel de suspendare 6 Cablu de conectare 7 Grilaj admisie aer 8 Perie mică de stilizat Date tehnice Tensiunea reţelei de curent 220 - 240 V ∼, 50 Hz Putere absorbită 300 W Clasa de protecţie SWC 300 B1...
 • Page 31: Indicaţii De Siguranţă

  ştecărul din priză şi predaţi aparatul unui specialist în vederea reparării. După utilizare, deconectaţi aparatul de la sursa de curent. Aparatul ► este complet fără curent, doar după scoaterea din priză a ştecărului. SWC 300 B1...
 • Page 32 În aceste cazuri nu mai este asigurată siguranţa, iar garanţia devine nulă. Aparatele defecte trebuie reparate numai de către specialişti autorizaţi. Componentele aparatului se pot înfi erbânta în timpul utilizării. ► De aceea, atingeţi numai mânerul şi butoanele. SWC 300 B1...
 • Page 33 în ochii dumneavoastră. Pe de alte parte, acestea nu trebuie să se infi ltreze în aparat – deoarece pot fi infl amabile, corozive sau conductibile. SWC 300 B1...
 • Page 34: Dezambalarea

  Montarea / demontarea accesoriilor AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE! ► În urma utilizării anterioare componentele aparatului pot fi fi erbinţi! Montarea accesoriilor Montaţi setul de accesorii dorit în spaţiul pentru montare 1, astfel încât să ■ fi e bine fi xat. SWC 300 B1...
 • Page 35: Demontarea Accesoriilor

  Apăsaţi butonul pentru roluire 2 şi trageţi în acelaşi timp aparatul în jos de ■ pe şuviţă. Peria de stilizare 4/8 se roteşte, astfel încât şuviţa se poate rolui uşor jos de pe aceasta. ■ Procedaţi la fel cu celelalte şuviţe de păr. SWC 300 B1...
 • Page 36: Sfaturi Pentru O Coafură Perfectă

  Curăţaţi la intervale regulate de timp grilajul de admisie a aerului 7 cu o ■ perie moale. Păstrarea aparatului Puteţi suspenda aparatul de inelul de suspendare 5. ■ ■ Păstraţi aparatul într-un loc uscat şi fără praf. SWC 300 B1...
 • Page 37: Eliminarea Aparatului

  • Adresaţi-vă serviciului • Aparatul este defect. pentru clienţi. • Comutatorul cu trepte 3 • Setaţi la treapta "1" sau "2". este setat la "C". Aparatul nu se încălzeşte. • Adresaţi-vă serviciului • Aparatul este defect. pentru clienţi. SWC 300 B1...
 • Page 38: Garanţia

  Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. Service-ul Service România Tel.: 0800896637 E-Mail: kompernass@lidl.ro IAN 60488 Acces linie telefonică directă: De luni până vineri, între orele 8:00 - 20:00 (CET) Importator KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SWC 300 B1...
 • Page 39 SWC 300 B1...
 • Page 40 Вносител ........... . 47 SWC 300 B1...
 • Page 41: Въведение

  Уредът не е предвиден за употреба при животни или за професионална или промишлена употреба. Друга или излизаща извън тези рамки употреба се счита за нецелесъобразна. Изключват се претенции от всякакъв вид за щети вследствие на нецелесъо- бразна употреба. Рискът се поема единствено от потребителя. SWC 300 B1...
 • Page 42: Окомплектовка На Доставката

  4 Голяма кръгла четка за оформяне на прически 5 Халка за окачване 6 Мрежов кабел 7 Вентилационна решетка 8 Малка кръгла четка за оформяне на прически Технически характеристики Мрежово напрежение 220 - 240 V ∼, 50 Hz Консумирана мощност 300 W Клас на защита SWC 300 B1...
 • Page 43: Указания За Безопасност

  на уреда попадне течност, незабавно издърпайте щепсела на уреда от контакта и дайте уреда за ремонт от квалифициран специалист. След употреба веднага изключвайте уреда от електрическата ► мрежа. Само след като изключите щепсела от контакта, в уреда не протича ток. SWC 300 B1...
 • Page 44 монтирате. В такъв случай безопасността не е гарантирана и гаранцията отпада. Повреденият уред трябва да се ремон- тира единствено от оторизирани специалисти. По време на работа частите на уреда могат да се нагорещят. ► Докосвайте само дръжката и превключвателите. SWC 300 B1...
 • Page 45 ► ризатор за вода и т.н. Възможно е въздушното течение да насочи тези препарати директно към очите ви. Освен това те не трябва да попадат в уреда, тъй като е възможно да са запалими, агресивни или електропроводими. SWC 300 B1...
 • Page 46: Разопаковане

  и поддръжка“. Поставяне/Сваляне на приставка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ! ► След работа е възможно частите на уреда да са горещи! Поставяне на приставка Поставете желаната приставка на гнездото за приставки 1 така, че да ■ се фиксира. SWC 300 B1...
 • Page 47: Сваляне На Приставка

  Натиснете бутона за развиване на косата от четката 2 и същевременно ■ извадете уреда надолу от кичура. При това четката за оформяне на прически 4/8 също се завърта така, че кичурът да може да се осво- боди лесно. ■ Постъпете по същия начин с другите кичури. SWC 300 B1...
 • Page 48: Съвети За Перфектна Прическа

  При необходимост избършете кръглите четки за оформяне на прически 4/8 с влажна кърпа. Почиствайте редовно вентилационната решетка 7 с мека четка. ■ Съхранение Можете да окачвате уреда посредством халката за окачване 5. ■ ■ Съхранявайте уреда на сухо и защитено от прах място. SWC 300 B1...
 • Page 49: Предаване На Уреда За Отпадъци

  • Включете уреда. • Обърнете се към • Уредът е повреден. сервиза. • Превключвателят на • Настройте степен степените 3 е на „1“ или „2“. Уредът не степен „C“. нагрява. • Обърнете се към • Уредът е повреден. сервиза. SWC 300 B1...
 • Page 50: Гаранция

  Сервизно обслужване България Тел.: 00800 111 4920 Е-мейл: kompernass@lidl.bg IAN 60488 Работно време на горещата линия: понеделник до петък от 8:00 ч. – 20:00 ч. (централноевропейско време) Вносител KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SWC 300 B1...
 • Page 51 SWC 300 B1...
 • Page 52 Εισαγωγέας ..........59 SWC 300 B1...
 • Page 53: Εισαγωγή

  Δεν προβλέπεται για χρήση σε ζώα και σε επαγγελματικά ή βιομηχανικά πεδία. Μία άλλη ή διαφορετική χρήση από τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύει ως μη σύμ- φωνη με τους κανονισμούς. Απαιτήσεις οποιουδήποτε είδους λόγω φθορών από μη προβλεπόμενη χρήση αποκλείονται. Την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης. SWC 300 B1...
 • Page 54: Παραδοτέος Εξοπλισμός

  3 Διακόπτης βαθμίδων 4 Μεγάλη βούρτσα στάιλινγκ 5 Δακτύλιος ανάρτησης 6 Καλώδιο 7 Πλέγμα αναρρόφησης αέρα 8 Μικρή βούρτσα στάιλινγκ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση δικτύου 220 - 240 V ∼, 50 Hz Κατανάλωση ενέργειας 300 W Κατηγορία προστασίας SWC 300 B1...
 • Page 55: Υποδείξεις Ασφαλείας

  από την πρίζα και αναθέστε την επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό. Μετά τη χρήση αποσυνδέετε αμέσως τη συσκευή από το δίκτυο ► ρεύματος. Μόνο όταν αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα διακό- πτεται πλήρως η τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή. SWC 300 B1...
 • Page 56 ζεται πλέον η ασφαλής λειτουργία και ακυρώνεται η εγγύηση. Η ελαττωματική συσκευή πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξου- σιοδοτημένο ειδικό προσωπικό. Τα μέρη της συσκευής μπορεί να ζεσταθούν πολύ κατά τη λει- ► τουργία. Για το λόγο αυτό πιάνετε μόνο τη λαβή και τα πλήκτρα. SWC 300 B1...
 • Page 57 Να είστε προσεκτικοί με τα σπρέι για μαλλιά, τα σπρέι νερού, κλπ. ► Αφ' ενός ο αέρας που φυσά μπορεί να τα ωθήσει μέσα στα μάτια σας. Αφετέρου δεν επιτρέπεται να εισχωρούν μέσα στη συσκευή, διότι μπορεί να γίνουν εύφλεκτα, επιθετικά ή αγώγιμα. SWC 300 B1...
 • Page 58: Αποσυσκευασία

  Καθαρίζετε τα αξεσουάρ όπως περιγράφεται στο απόσπασμα “Καθαρισμός και φροντίδα”. Τοποθέτηση/Απομάκρυνση εξαρτήματος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ! ► Κατόπιν προηγούμενης λειτουργίας τα τμήματα της συσκευής μπορεί να είναι καυτά! Τοποθέτηση εξαρτήματος Τοποθετήστε το επιθυμητό εξάρτημα στη σχετική υποδοχή 1, ώστε να ■ ασφαλίσει. SWC 300 B1...
 • Page 59: Απομάκρυνση Εξαρτήματος

  Πιέστε το πλήκτρο ξετυλίγματος 2, τραβώντας ταυτόχρονα τη συσκευή ■ προς τα κάτω από την τούφα. Η βούρτσα στάιλινγκ 4/8 περιστρέφεται παράλληλα μαζί, ώστε η τούφα να γυρίζει ελαφρώς προς τα έξω. ■ Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με τις άλλες τούφες. SWC 300 B1...
 • Page 60: Υποδείξεις Για Την Τέλεια Κόμμωση

  ■ Ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθαρίζετε το πλέγμα αναρρόφησης αέρα 7 ■ με μια μαλακή βούρτσα. Φύλαξη Μπορείτε να κρεμάσετε τη συσκευή στο δακτύλιο ανάρτησης 5. ■ ■ Φυλάτε τη συσκευή σε έναν στεγνό χώρο χωρίς σκόνη. SWC 300 B1...
 • Page 61: Απόρριψη Συσκευής

  • Η συσκευή είναι ελαττω- • Απευθυνθείτε στο τμήμα ματική. σέρβις. • Ο διακόπτης βαθμίδων 3 • Ρυθμίστε τη βαθμίδα „1“ ή „2“. είναι στο „C“. Η συσκευή δε ζεσταίνεται. • Η συσκευή είναι ελαττω- • Απευθυνθείτε στο τμήμα ματική. σέρβις. SWC 300 B1...
 • Page 62: Εγγύηση

  Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται. Σέρβις Σέρβις Ελλάδα Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.gr IAN 60488 Τηλεφωνικό κέντρο (Hotline): Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00 – 20:00 (CET) Εισαγωγέας KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SWC 300 B1...
 • Page 63 SWC 300 B1...
 • Page 64 Importeur ........... 72 SWC 300 B1...
 • Page 65: Einführung

  Es ist nicht vorgesehen zur Verwendung an Tieren und nicht in gewerblichen oder industriellen Bereichen. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs- gemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SWC 300 B1...
 • Page 66: Lieferumfang

  Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). Gerätebeschreibung 1 Aufsatz-Steckplatz 2 Ausrolltaste 3 Stufenschalter 4 große Stylingbürste 5 Aufhängeöse 6 Netzkabel 7 Luftansauggitter 8 kleine Stylingbürste Technische Daten Netzspannung 220 - 240 V ∼, 50 Hz Leistungsaufnahme 300 W Schutzklasse SWC 300 B1...
 • Page 67: Sicherheitshinweise

  Sie sofort den Netzstecker des Geräts aus der Netzsteckdose und lassen Sie es von qualifi ziertem Fachpersonal reparieren. Trennen Sie das Gerät sofort nach dem Gebrauch vom Stromnetz. ► Nur wenn Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, ist es vollständig stromfrei. SWC 300 B1...
 • Page 68 In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt. Lassen Sie das defekte Gerät nur von autorisiertem Fachpersonal reparieren. Die Geräteteile können im Betrieb heiß werden. Fassen Sie daher nur ► den Handgriff und die Knöpfe an. SWC 300 B1...
 • Page 69 Ihnen der Luftzug diese Mittel vielleicht direkt in die Augen bläst. Zum anderen dürfen diese aber auch nicht in das Gerät gelangen – weil sie vielleicht brennbar, aggres- siv oder leitfähig sein könnten. SWC 300 B1...
 • Page 70: Auspacken

  Reinigen Sie die Zubehörteile, wie unter “Reinigen und Pfl egen“ beschrieben. Aufsatz aufsetzen / abnehmen WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! ► Nach vorangegangenem Betrieb können die Geräteteile heiß sein! Aufsatz aufsetzen Stecken Sie den gewünschten Aufsatz auf den Aufsatz-Steckplatz 1, so ■ dass er einrastet. SWC 300 B1...
 • Page 71: Aufsatz Abnehmen

  Drücken Sie die Ausrolltaste 2 und ziehen Sie zeitgleich das Gerät nach ■ unten aus der Strähne heraus. Die Stylingbürste 4/8 dreht sich dabei mit, so dass sich die Strähne leicht herausdrehen lässt. ■ Verfahren Sie mit den anderen Strähnen genauso. SWC 300 B1...
 • Page 72: Tipps Für Die Perfekte Frisur

  Tuch ab. Reinigen Sie in regelmäßigen Abständen das Luftansauggitter 7 mit einer ■ weichen Bürste. Aufbewahren Sie können das Gerät an der Aufhängeöse 5 aufhängen. ■ ■ Bewahren Sie das Gerät an einem tockenen und staubfreien Ort auf. SWC 300 B1...
 • Page 73: Gerät Entsorgen

  • Das Gerät ist defekt. an den Service. • Der Stufenschalter 3 • Stellen Sie Stufe „1“ oder „2“ ein. steht auf „C“. Das Gerät wird nicht heiß. • Wenden Sie sich • Das Gerät ist defekt. an den Service. SWC 300 B1...
 • Page 74: Garantie

  Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 60488 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 60488 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) SWC 300 B1...
 • Page 75: Importeur

  Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SWC 300 B1...
 • Page 76 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 04 / 2014 · Ident.-No.: SWC300B1-032014-1 IAN 60488...

This manual is also suitable for:

Swc 300 c1

Table of Contents