Algemene Veiligheidsinstructies; Uitleg Van Symbolen - Husqvarna T 4000 Owner's/Operator's Manual

T series dust extractor
Hide thumbs

Advertisement

THERMISCHE BEVEILIGING
De stofafzuiging is voorzien van een thermische beveiliging om te voorkomen dat de motor oververhit raakt. Als de
thermische beveiliging wordt geactiveerd, schakelt u de machine uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en
controleert u of de stofzak vol is en of de afzuigslang of het filter verstopt is. Het resetten van de thermische
beveiliging kan tot 45 minuten duren.
AARDINGSINSTRUCTIE
De stofafzuiging moet geaard zijn. Als de stofafzuiging een storing of defect zou vertonen, biedt aarding een weg
van de minste weerstand voor elektrische stroom om het risico van elektrische schokken te beperken. De
stofafzuiging is voorzien van een snoer met een aardedraad voor de uitrusting en een aardingsstekker. De stekker
moet worden aangesloten op een geschikt stopcontact die correct is geïnstalleerd en geaard in overeenstemming
met alle plaatselijk geldende voorschriften en regels.
INSTRUCTIES VOOR TRANSPORT
De machine moet stevig vast worden gezet tijdens het transport met de haken aan de andere zijde van de machine.
Het remwiel moet worden vastgezet
De Longopac moet worden geleegd voorafgaand aan transport
Bij machines op propaan MOETEN de accu en de propaantoevoer worden losgekoppeld en vastgezet voorafgaand
en tijdens het transport.
Controleer de lokale voorschriften voor richtlijnen met betrekking tot het transport van propaan
OPSLAGINSTRUCTIE
Eenheden moet binnen worden opgeslagen uit de buurt van buitenelementen.
Remwielen moeten worden vastgezet.
De machine moet worden losgekoppeld van de voedingsbron.
BIJ EEN ONGEVAL
Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten.
Schakel de voedingsbron uit.
Koppel de machine los.

1.2 Algemene veiligheidsinstructies

Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk
hebt begrepen. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor later gebruik.
Denk erom dat het uw verantwoordelijkheid als gebruiker is om mensen en hun eigendommen
niet bloot te stellen aan ongelukken of gevaar.
Houd de machine schoon. Aanduidingen en stickers moeten volledig leesbaar zijn.
Zet de machine vast tijdens transport.
Zorg ervoor dat de machine goed is schoongemaakt en dat een volledige servicebeurt is
gegeven voor een lange periode van stalling.

1.2 Uitleg van symbolen

draag een stofmasker
draag gehoorbescherming
draag een veiligheidsbril

Advertisement

loading

  Also See for Husqvarna T 4000

This manual is also suitable for:

T 10000T 7500

Table of Contents