Hitachi RP 35YB Handling Instructions Manual

Hitachi RP 35YB Handling Instructions Manual

Hide thumbs Also See for RP 35YB:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Industri dammsugare
Industri støvsuger
Støvsuger
Pölynimuri
Dust Extractor
RP 35YB
RP35YB
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions
RP 35YE
RP35YE

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi RP 35YB

 • Page 1 Industri dammsugare Industri støvsuger Støvsuger Pölynimuri Dust Extractor RP 35YB RP 35YE • RP35YE RP35YB Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 2 RP35YE RP35YE RP35YB RP35YB...
 • Page 3 X Y Z [...
 • Page 4 90°...
 • Page 5 Svenska Dansk Norsk Öppning insug Sugeåbning Innsugsåpning Inbyggt eluttag Aflåsende el-udtag Kraftuttak Styrpanel Betjeningspanel Operasjonspanel Brytare för val av läge Tilstandsvælgerkontakt Modus bryter Vakuumbrytare Støvsugningskontakt Vakuumbryter Överdel Topdel Maskinens hode Brytare för filterrengöring Filterrensningskontakt Filter rengjøringsbryter Hjul Drejehjul Lenkehjul Öppning insug / Utblås Sugeåbning / Udblæsningsåbning Innsugsåpning / Avtrekksåpning Namnplatta...
 • Page 6 Svenska Dansk Norsk Huvudmunstycke Hovedmundstykke Hovedmunnstykke Adapter (standardtillbehör) Adapter (Standardudstyr) Adapter (Standard Tilbehør) Fog (extratillbehör) Samleled (Ekstraudstyr) Forbindelse (Valgfritt Tilleggsutstyr) Adapter till stoftinsamling Støvopsamlingsadapter Støvoppsamler adapter (extratillbehör) (Ekstraudstyr) (Valgfritt Tilleggsutstyr) Elektriskt verktyg El-værktøj Elektroverktøy Stoftutblås öppning Støvudblæsningsåbning Støv avtrekksåpning Elektriskt verktyg El-værktøj Elektroverktøy Lock...
 • Page 7 Suomi English Imuaukko Suction opening Yhteiskytkentäpistorasia Interlocking electric outlet Käyttöpaneeli Operation panel Toimintatilan valintakytkin Mode selection switch Imurointikytkin Vacuum switch Yläosa Head Suodattimen puhdistuskytkin Filter cleaning switch Rullapyörä Caster Suction opening / Exhaust Imuaukko / Poistoaukko opening Nimilaatta Name plate Johto Cord Koukku...
 • Page 8 Suomi English Lukitsija Stopper Kumitiiviste Rubber packing Harja Brush Pölynpoistoilmaruisku Air duster gun Vesisuojus Water guard Siipipultti Wing bolt Jousialuslevy Spring washer Aluslevy Washer Mutteri Tunnistimen akseli Sensor shaft Liitin Connector...
 • Page 9 Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser symboler, Nedan visas de symboler Følgende symboler brukes for som anvendes for maskinen. som används för maskinen. maskinen. Sørg for å forstå Vær sikker på, at du forstår Se till att du förstår vad de betydningen av disse deres betydning, inden du betyder innan verktyget...
 • Page 10 Svenska (Översättning av originalinstruktionerna) Utbyte och reparation av skadade skyddshöljen och SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA FÖR andra delar skall följa anvisningarna INDUSTRIDAMMSUGAREN bruksanvisningarna. Om det inte finns sådana anvisningar i manualen begär reparation från din För att minska risken för brand, elektriska stötar och lokala återförsäljare eller auktoriserad verkstad.
 • Page 11 Svenska kan stiga onormalt och orsaka problem så som 12. När du använder en förlängningssladd använd en deformering av delar eller att motorn skär. treledar kabel med jordledning. Tvåledar kablar utan 7. Handha inte redskapet när dess flottör arbetar eller jord kan orsaka elektrisk stöt.
 • Page 12: Före Användning

  Svenska Då det är ett filter för torr och våt sugning ta inte UPPACKNING bort det när du suger upp vätskor så som vatten. [för modell RP35YB] Packa försiktigt upp det elektriska verktyget. ANMÄRKNING Ta ut tillbehören i tanken innan användning. Om filtret är vått, låt det torka men undvik direkt solljus.
 • Page 13 Svenska (2) Vakuum brytare (3) Sätt tillbaka överdelen och klämman i dess Genom att trycka på “ON” kommer redskapet att ursprungliga position. För hur man sätter tillbaka starta. Genom att återföra brytare till “OFF” kommer delarna, se “8. Tömma damm”. redskapet att stanna.
 • Page 14 Svenska För modell RP35YB Om pappersfiltret går sönder kan damm komma ini VARNING motorn och orsaka onormalt ljud eller brand på Om redskapet läggs ned när tanken innehåller vätska grund av överhettning. kommer vätska att komma in i motorn eller området OBSERVERA med brytare, orsaka elektrisk stöt eller motorfel.
 • Page 15 Reparationer, modifieringar och inspektioner av använda dammborttagningsapparaten. Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi Lossa på kontaktdonen (2), lossa vingmuttrarna (3), auktoriserad serviceverkstad. dra vattenskyddet i pilarnas riktning och avlägsna Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in...
 • Page 16 Dansk (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 11. Kontroller om der nogen dele, der er beskadiget. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR Inden brug skal du kontrollere, om der er nogen INDUSTRI STØVSUGEREN skader på beskyttelsesdækslet eller andre dele, samt bekræfte om apparatet fungerer normalt og udfører For at forhindre uheld som fx brand, elektrisk stød de angivne funktioner.
 • Page 17 Dansk 4. Indstil filteret korrekt inden brug. Du skal ikke 11. Hvis apparatet er i dårlig stand eller afgiver en anvende apparatet uden filteret, med filteret sat i unormal lyd under anvendelse, skal du øjeblikkelig en forkert position eller sammen med et filter, der slukke på...
 • Page 18: Før Ibrugtagning

  Dansk BEMÆRK EKSTRA TILBEHØR (sælges separat) Vær forsigtig med håndteringen af slangen. Du skal ikke bøje slangen med kraft, trampe på den eller hive (1) Papirfilter (RP35YE) ....... Kodenr. 329-638 i den for at flytte industri støvsugeren. Endvidere skal (2) Papirfilter (RP35YB) ....... Kodenr. 329-639 du ikke opmagasinere slangen, mens den er bøjet.
 • Page 19 Dansk (1) Kontroller strømforbruget for det el-værktøj der skal (b) Når du anvender apparatet som en almindelig støvsuger 1 Tryk på “M” (Manuel) på tilstandsvælgerkontakten. tilsluttes Dette apparat kan tilsluttes et el-værktøj hvis 2 Hvis der trykkes på “ON” på støvsugningskontakten, strømforbrug på...
 • Page 20 Dansk 8. Udtømning af støv 10. Sugestopfunktion ADVARSEL Gælder for RP35YE Sørg for at slå støvsugningskontakten fra og trække ADVARSEL stikket ud fra stikkontakten. Undgå at opsuge skummende væsker som fx Med RP35YE skal du efter aktiveringen af rensemiddel eller skum. Inden sugestopfunktionen filterrensningsfunktionen, sørge slå...
 • Page 21: Eftersyn Og Vedligeholdelse

  For at være sikker på at der kun vil blive Du skal ikke slynge et filter. (gælder for RP35YE) anvendt godkendte udskiftningsdele, skal al service Det kan ødelægge dets plasticdel. og reparationer kun udføres af et HITACHI- Gælder for RP35YB AUTORISERET SERVICECENTER. Et tilstoppet filter vil nedsætte sugekraften væsentligt.
 • Page 22 Norsk (Oversettelse av originalinstruksjonene) Hvis bryteren ikke fungerer, vennligst reparer skaden SIKKERHETSFORHOLDSREGLER FOR ved et Hitachi-godkjent verksted. Unngå bruk av STØVSUGEREN støvsugeren hvis den ikke kan startes eller stoppes ved hjelp av bryteren. For å hindre ulykker som brann, elektrisk støt og 12.
 • Page 23 11. Hvis støvsugeren ikke virker som den skal eller lager unormale lyder, skru av maskinen øyeblikkelig. Kontakt forhandler eller et Hitachi-godkjent verksted for reperasjon av støvsugeren. Hvis du fortsetter å bruke maskinen kan dette lede til ulykker og skade.
 • Page 24: Hvordan Bruke Støvsugeren

  Norsk 1. Bekreft riktig strømforsyning 3. Tilkobling av hovedmunnstykket, rør, etc. når Sørg for at støvsugeren kun bruker strømtilførsel maskinen brukes til vanlig rengjøring (Fig. 7) med riktig spenning og frekvens som vist på navn Begynn med Slangen (id 38 mm × 3 m lang), platen.
 • Page 25 Norsk (Når filter rengjøringsmekanismen er stoppet ved stoppes vil filter rengjøringen arbeide i noen å slå vakuumbryteren “PÅ“, kan den brukes.) sekunder. Avhengig av elektroverktøyet som er Når støpslet er innkoblet. koblet til og tykkelsen på den tilkoblede adapteren (Når filter rengjøringsmekanismen er stoppet ved ved slangens ende, kan filter rengjøringen starte å...
 • Page 26 Norsk (2) Låsing og frikobling av lenkehjul ADVARSEL Presses hevarmen på lenkehjulet ned, låses hjulet. Når flottøren er virksom, avbryt bruken av For å frikoble hjulet, løft hevarmen opp. (Fig. 15) støvsugeren. Ellers kan motor temperaturen stige Når støvsugeren transporteres i et kjøretøy skal unormalt og forårsake deformasjon av deler eller lenkehjulet låses.
 • Page 27 Punktnr. Kodenr. Bruksnr. Anmerkninger Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert serviceverktsted når reparasjoner eller annet vedlikeholdsarbeid kreves.
 • Page 28 Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käännös) Tarkasta kaikista paikoista, onko niissä TURVAOHJEET PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ poikkeavuuksia, jotka voisivat vaikuttaa laitteen VARTEN toimintaan, liikkuvien osien asennon säätöön ja lukitukseen, onko viallisia osia ja miten osat ovat Onnettomuuksien kuten tulipalojen, sähköiskujen ja kiinnittyneet. loukkaantumisten välttämiseksi varmista, että Viottunutta suojakantta ja muita osia korjattaessa ja noudatat alla olevia “Turvaohjeita”.
 • Page 29: Tekniset Tiedot

  Suomi 5. Älä kaada vettä tai öljyä laitteen päälle, pistokkeeseen 11. Kun laite on epäkunnossa tai siitä lähtee käytössä tai yhteiskytkentäpistorasiaan. Tämä laite ei ole epätavallisia ääniä, käännä kytkin välittömästi pois vedenkestävä, joten nesteen kaatuminen sen päälle päältä pyydä korjausta paikalliselta voi aiheuttaa sähköiskuja tai toimintahäiriöitä.
 • Page 30: Pakkauksen Purkaminen

  Suomi LISÄVARUSTEET (myydään erikseen) KÄYTTÖ (1) Paperisuodatin (RP35YE) ... Koodinro. 329-638 HUOMAUTUS (2) Paperisuodatin (RP35YB) ... Koodinro. 329-639 Älä käytä laitteen yläosaa jakkarana äläkä istu sen (3) Nailonsuodatin (Märkä) päällä. Muutoin laite saattaa liikkua äkillisesti (RP35YB) ........Koodinro. 326-187 aiheuttaen loukkaantumisia. Luettele tilauksessa karkeus ja karkeus tyyppi.
 • Page 31 Suomi HUOM kytkimen pois päältä kääntämisen jälkeenkin ja sitten Jos käämitysmuuntajan sisältävä tuote yhdistetään pysähtyy. yhteiskytkentävirtapistorasiaan, laite lukkiutuu noin (b) Käytettäessä laitetta puhdistajana 1 Paina 5 sekunniksi, mikä ei merkitse toimintahäiriötä. ”M” (Manuaalinen) toimintatilan (1) Tarkasta yhdistettävän konetyökalun tehontarve. valintakytkimestä. Tähän laitteeseen voidaan yhdistää...
 • Page 32 Suomi (3) Jos suodattimen puhdistuslaitetta käytetään 10. Imun sulkemislaite toistuvasti eikä imuvoima palaudu, säiliö on melkein RP35YE:n tapauksessa täyttynyt pölystä. Tyhjennä säiliössä oleva pöly. VAROITUS 8. Tyhjennä pöly Vältä vaahtoavien nesteiden kuten pesuaineiden tai VAROITUS vaahdon imemistä sisään. Ennen kuin imun Varmista, että...
 • Page 33 HUOMAUTUS noudattamalla yläpuolella olevia ohjeita Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja päinvastaisessa järjestyksessä. Kun liität liittimiä, tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi- työnnä niitä, kunnes ne loksahtavat paikalleen. (Kuva huoltokeskuksessa. Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä HUOM työkalun kanssa valtuutettuun Hitachi- Kiristä...
 • Page 34 English (Original instructions) Check for any abnormalities in all places that may SAFETY PRECAUTIONS FOR THE DUST affect the operation, the position adjustment and EXTRACTOR clamping state of movable portions, damaged parts or attachment state. In order to prevent accidents, such as fires, electric Replacement and repair of damaged protective cover shock, and injuries, be sure to follow the “Safety and other parts should follow the provisions of the...
 • Page 35: Specifications

  English causing troubles such as deformation of parts or 12. When you use an extension cord, use a triplex motor burnout. cabtyre cable equipped with an earth wire. Duplex 7. Do not operate the appliance when its float is cable without earth wire may cause electric shock. operating or when its hose or suction mouth, etc.
 • Page 36: Prior To Operation

  English When you collect fine dusts, such as siding powder UNPACKING and stone powder, use the optional paper filter. [in the case of RP35YB] Carefully unpack the power tool. Since it is a filter for dry and wet suction, do not Take out the accessories in the tank before work.
 • Page 37 English 6. Operation of mode selection switch, vacuum switch, declines. Dump dusts as early as possible when and filter cleaning switch (Fig. 10) they reach the half of the tank height. (1) Mode selection switch In the case of RP35YB By pushing “A”...
 • Page 38 English tank at least once a day and keep the appliance, When the suction shutoff device operates, the motor the filter, etc. clean. Otherwise suction power fall, stops automatically and suction stops. motor failure, bad smell or rusting may be caused. When the suction shutoff device operates to stop Do not hold the clamps when you dump dusts in the motor, turn off the switch promptly, disconnect...
 • Page 39: Maintenance And Inspection

  Repair, modification and inspection of Hitachi Power disassemble it, and remove any dust. Reassemble by Tools must be carried out by a Hitachi Authorized following the above instructions in reverse order. Service Center. This Parts List will be helpful if...
 • Page 40 RP35YB...
 • Page 41 RP35YB 328766 325869 313687 D3×16 325626 328685 949216 M4×10 301653 D4×20 321075 321041 311839 328686 949453 975144 949423 305095 D4×20 325867 995063 949217 M4×16 959141 325972 ______ 325862 325929 D4×10 325926 328765 325871 325893 307811 D4×16 328688 "63, 65-68" 321014 325891 325864 325892...
 • Page 42 RP35YE...
 • Page 43 RP35YE 326106 325947 313687 D3×16 949455 328685 949556 326107 329359 301653 D4×20 994810 D4×16 321041 949555 328686 329360 975144 949424 305095 D4×20 949454 995063 949393 M5×15 959140 307811 D4×16 ______ 311839 959141 949453 975144 325867 301295 M4×20 323211 M4×8 ______ 328687 949568 326361...
 • Page 44 Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 N-2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.hitachi-powertools.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.hitachi-powertools.se...
 • Page 48 RoHS Directive 2011/65/EU. overensstemmelse med RoHS direktiv 2011/65/EU. The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Chefen for europæiske standarder hos Hitachi Koki Europe Ltd. is authorized to compile the technical file. Ltd. er autoriseret til at kompilere den tekniske fil.

This manual is also suitable for:

Rp 35ye

Table of Contents