Download  Print this page

Polski - Bosch ART 35 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1800-004.book Page 77 Tuesday, August 29, 2017 8:22 AM

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa
Uwaga! Poniższe wskazówki należy
dokładnie przeczytać. Należy
zapoznać się z elementami
sterującymi i prawidłową obsługą
narzędzia ogrodowego. Instrukcję
eksploatacji należy zachować
i starannie przechowywać w celu
dalszego zastosowania.
Opis symboli obrazkowych
Ogólna wskazówka
ostrzegająca przed
potencjalnym zagrożeniem.
Przed przystąpieniem do pracy
należy przeczytać niniejszą
instrukcję eksploatacji.
Należy zwracać uwagę, aby
osoby, przebywające w
pobliżu, nie zostały skaleczone
przez odrzucone podczas pracy ciała
obce.
Ostrzeżenie: Podczas pracy
urządzenia ogrodowego należy
trzymać się w bezpiecznej
odległości od niego.
Przed przystąpieniem do
wykonywania jakichkolwiek
czynności regulacyjnych lub
konserwacyjnych przy
podkaszarce, w przypadku
zablokowania się przewodu
sieciowego, a także w czasie (nawet
krótkich) przerw w pracy należy
wyłączyć podkaszarkę i wyjąć wtyk z
gniazda sieciowego. Przewód
sieciowy należy trzymać z dala od
noży tnących.
Bosch Power Tools
Należy stosować środki
ochrony słuchu i okulary
ochronne.
Nie stosować podkaszarki w
czasie deszczu i nie
pozostawiać jej na zewnątrz w
czasie deszczu.
Należy zwracać uwagę, aby osoby,
przebywające w pobliżu, nie zostały
skaleczone przez odrzucone podczas
pracy ciała obce.
Ostrzeżenie: Podczas pracy urządzenia
ogrodowego należy trzymać się w
bezpiecznej odległości od niego.
Obsługa urządzenia
Nie wolno udostępniać narzędzia
ogrodowego do użytkowania
dzieciom, a także osobom, które nie
zapoznały się z niniejszymi
zaleceniami. Należy zwrócić uwagę,
czy w danym kraju nie istnieją
przepisy, ograniczające wiek
użytkownika podobnych narzędzi.
Nieużywane narzędzie ogrodowe
należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Niniejsze narzędzie ogrodowe nie
jest dostosowane do obsługi przez
dzieci, osoby ograniczone fizycznie,
emocjonalnie lub psychicznie, a także
przez osoby z niewystarczającym
doświadczeniem i/lub
niedostateczną wiedzą. Wyjątek
stanowi sytuacja, w której znajdują
Polski | 77
F 016 L81 763 | (29.8.17)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading