Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SPB 10000 A1 Operating Instructions Manual

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
POWER BANK SPB 10000 A1
POWER BANK
Operating instructions
TÖLTŐ
Használati utasítás
POWERBANK
Návod k obsluze
POWERBANK
Bedienungsanleitung
IAN 271911
POWERBANK
Instrukcja obsługi
MOBILNA BATERIJA POWERBANK
Navodila za uporabo
MOBILNÁ NABÍJAČKA
Návod na obsluhu

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SPB 10000 A1

 • Page 1 POWER BANK SPB 10000 A1 POWER BANK POWERBANK Operating instructions Instrukcja obsługi TÖLTŐ MOBILNA BATERIJA POWERBANK Használati utasítás Navodila za uporabo POWERBANK MOBILNÁ NABÍJAČKA Návod k obsluze Návod na obsluhu POWERBANK Bedienungsanleitung IAN 271911...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all func- tions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Page 3 POWER BANK SPB 10000 A1 POWER BANK POWERBANK Operating instructions Instrukcja obsługi TÖLTŐ MOBILNA BATERIJA POWERBANK Használati utasítás Navodila za uporabo POWERBANK MOBILNÁ NABÍJAČKA Návod k obsluze Návod na obsluhu POWERBANK Bedienungsanleitung IAN 271911...
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ............12 │ SPB 10000 A1  ...
 • Page 5: Introduction

  The manufacturer accepts no responsibility for damage caused by failure to observe these instructions, improper use or repairs, unauthorised modifications or the use of unapproved replacement parts. The risk shall be borne solely by the user. │ ■ 2    SPB 10000 A1...
 • Page 6: Warnings Used

  ■ Check the device for visible external damage before use. Do not operate an device that has been damaged or dropped. │ SPB 10000 A1    3 ■...
 • Page 7 ■ DANGER! Do not allow children to play with the packaging material! Keep all packaging materials away from children. Risk of suffocation! │ ■ 4    SPB 10000 A1...
 • Page 8: Descriptions Of Components

  Operation Check the package contents (See fold-out page for illustrations) The following components are included: ▯ Power Bank SPB 10000 A1 ▯ These operating instructions ♦ Remove all parts of the device from the packaging and remove all packaging materials.
 • Page 9: Disposal Of Packaging Materials

  One LED is on, the second LED is flashing 25–49% Two LEDs are on, the third LED is flashing 50–74% Three LEDs are on, the fourth LED is flashing 75–99% All LEDs are on 100% │ ■ 6    SPB 10000 A1...
 • Page 10: Checking The Charge Level

  Then connect the USB charging cable to the device to be charged. The charging process starts automatically. ♦ If charging does not start automatically, press the ON/OFF button briefly to start the charging process. │ SPB 10000 A1    7 ■...
 • Page 11: Troubleshooting

  Reduce the number of connected devices and press the ON/OFF button NOTE ► If you cannot solve the problem with the above-mentioned solutions, please contact the Service Hotline (see chapter entitled Service). │ ■ 8    SPB 10000 A1...
 • Page 12: Cleaning

  This disposal is free of charge for the user. Protect the environ- ment and dispose of this device properly. You can obtain further information from your local disposal company or the city or local authority. │ SPB 10000 A1    9 ■...
 • Page 13: Appendix

  15.3 x 7.4 x 1.8 cm Weight approx. 240 g * When all USB connections are being used at the same time, the total power consumption of the connected devices may not exceed 2.1 A. │ ■ 10    SPB 10000 A1...
 • Page 14: Notes On The Declaration Of Conformity

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking, but no later than two days after the date of purchase. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. │ SPB 10000 A1    11 ■...
 • Page 15: Service

  Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 271911 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 12    SPB 10000 A1...
 • Page 16 Importer ............24 │ SPB 10000 A1  ...
 • Page 17: Wstęp

  Roszczenia wszelkiego rodzaju w związku ze szkodami powstałymi wskutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeprowadzenia niefachowych napraw, zmianami wprowadzonymi bez zezwolenia lub wskutek zastosowania niedopuszczonych części zamiennych są wyklu- czone. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. │ ■ 14    SPB 10000 A1...
 • Page 18: Stosowane Ostrzeżenia

  Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez opieki osób dorosłych. │ SPB 10000 A1    15 ■...
 • Page 19 W przypadku korzystania z zasilacza USB, gniazdo sieciowe musi być za- wsze łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej zasilacz USB można było szybko wyjąć z gniazda. Należy przy tym przestrzegać instrukcji obsługi zasilacza USB. │ ■ 16    SPB 10000 A1...
 • Page 20: Opis Części

  Diody LED stanu naładowania Instrukcja obsługi Uruchomienie Sprawdzenie kompletności produktu (ilustracje - patrz rozkładana okładka) Przedmiot dostawy obejmuje następujące elementy: ▯ Powerbank SPB 10000 A1 ▯ Niniejsza instrukcja obsługi ♦ Wyjmij wszystkie części urządzenia z opakowania i usuń wszystkie mate- riał opakowaniowe. WSKAZÓWKA ►...
 • Page 21: Utylizacja Opakowania

  25 - 49% Dwie diody LED świecą się, trzecia dioda LED miga 50 - 74% Świecą się trzy diody LED, czwarta dioda LED miga 75 - 99% Świecą się wszystkie diody LED 100% │ ■ 18    SPB 10000 A1...
 • Page 22: Kontrola Stanu Naładowania

  2,1 A. ♦ Podłącz pasujący do ładowanego urządzenia kabel USB do odpowied- niego gniazda USB ( ) w urządzeniu Powerbank. ♦ Podłącz następnie kabel ładowania USB do ładowanego urządzenia. Proces ładowania rozpoczyna się automatycznie. │ SPB 10000 A1    19 ■...
 • Page 23: Wyszukiwanie Błędów

  Pobór prądu podłączonych urządzeń jest zbyt wysoki. Powoduje to wyzwolenie wewnętrznego zabezpieczenia nadprądowego. Zmniejszyć liczbę podłączonych urządzeń i nacisnąć przycisk włącznika WSKAZÓWKA ► Gdy powyższe czynności nie rozwiążą problemu, prosimy zgłosić usterkę na infolinii serwisowej (patrz rozdział Serwis). │ ■ 20    SPB 10000 A1...
 • Page 24: Czyszczenie

  Utylizacja jest dla użytkownika bezpłatna. Chroń środowisko i utylizuj odpady w prawidłowy sposób. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym zakładzie utylizacji odpa- dów lub w urzędzie miasta i gminy. │ SPB 10000 A1    21 ■...
 • Page 25: Załącznik

  10% - 70% (bez kondensacji) Wymiary ok. 15,3 x 7,4 x 1,8 cm Masa ok. 240 g * Przy jednoczesnym korzystaniu z wszystkich wyjść całkowity pobór prądu przyłączonych urządzeń nie może przekraczać 2,1 A. │ ■ 22    SPB 10000 A1...
 • Page 26: Informacje Dotyczące Deklaracji Zgodności

  Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośred- nio po rozpakowaniu urządzenia, nie później niż po upływie dwóch dni od daty zakupu. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie. │ SPB 10000 A1    23 ■...
 • Page 27: Serwis

  Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 271911 Czas pracy infolinii: od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 20:00 czasu środkowoeuropejskiego Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 24    SPB 10000 A1...
 • Page 28 Gyártja ............36 │ SPB 10000 A1  ...
 • Page 29: Bevezető

  A nem rendeltetésszerű használatból, szakszerűtlen javítási munkákból, jogosulatlanul végzett mó- dosításból vagy nem engedélyezett alkatrész használatából eredő károk esetén semmilyen igény nem érvényesíthető. A kockázatot egyedül a felhasználó viseli. │ ■ 26    SPB 10000 A1...
 • Page 30: Felhasznált Figyelmeztető Jelzések

  őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartást felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetnek. │ SPB 10000 A1    27 ■...
 • Page 31 Ehhez vegye figyelembe az USB hálózati csatlakozó használati útmutató- jában foglaltakat. ■ VESZÉLY! Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése tűz- és robbanás- veszélyes, veszélyes anyagok folyhatnak ki vagy más veszélyhelyzetek állhatnak elő! A készüléket ne dobja tűzbe, mivel a beépített akkumulátor felrobbanhat. │ ■ 28    SPB 10000 A1...
 • Page 32: Tartozékok Leírása

  Üzembe helyezés A csomag tartalmának ellenőrzése (képeket lásd a kihajtható oldalon) A készüléket az alábbi elemekkel szállítjuk: ▯ töltő SPB 10000 A1 ▯ jelen használati útmutató ♦ Vegye ki a készülék valamennyi részét a csomagolásból és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
 • Page 33: A Csomagolás Ártalmatlanítása

  Egy LED világít, a második LED villog 25 - 49 % Két LED világít, a harmadik LED villog 50 - 74 % Három LED világít, a negyedik LED villog 75 - 99 % Minden LED világít 100 % │ ■ 30    SPB 10000 A1...
 • Page 34: Töltésszint Ellenőrzése

  Csatlakoztasson egy a tölteni kívánt készüléknek megfelelő USB töltőkábelt a Powerbank megfelelő USB kimenetéhez ( vagy ♦ Ezt követően csatlakoztassa az USB töltőkábelt a feltölteni kívánt készülék- hez. Automatikusan elkezdődik a töltési folyamat. │ SPB 10000 A1    31 ■...
 • Page 35: Hibakeresés

  Csökkentse a csatlakoztatott készülékek számát és nyom- ja meg a BE-/KI gombot TUDNIVALÓ ► Ha a fent nevezett lépésekkel nem tudja megoldani a problémát, hívja közvetlen ügyfélszolgálati számunkat (lásd a Szerviz fejezetet). │ ■ 32    SPB 10000 A1...
 • Page 36: Tisztítás

  újrahasznosító központokban vagy ártalmatlanító üzemben kell leadni. Ez az ártalmatlanítás az Ön számára díjtalan. Kímélje a környe- zetet és ártalmatlanítson szakszerűen. További információkat a helyi ártalmatlanító cégtől vagy az önkormány- zattól kap. │ SPB 10000 A1    33 ■...
 • Page 37: Függelék

  10 % - 70 % Méretei kb. 15,3 x 7,4 x 1,8 cm Tömeg kb. 240 g * Minden kimenet egyidejű használata esetén a csatlakoztatott eszközök teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a 2,1 A-t. │ ■ 34    SPB 10000 A1...
 • Page 38: A Megfelelőségi Nyilatkozatra Vonatkozó Tudnivalók

  Az esetlegesen már a vételkor meglévő károkat és hiányokat a kicsomagolás után azonnal, de legkésőbb 2 nappal a vásárlás napja után jelezni kell. A garanciaidő lejárta után esedékes javítások díjkötelesek. │ SPB 10000 A1    35 ■...
 • Page 39: Szerviz

  Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 271911 Az ügyfélszolgálati forródrót elérhetősége: hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között (közép-európai idő szerint) Gyártja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 36    SPB 10000 A1...
 • Page 40 Garancijski list ........... . . 48 │ SPB 10000 A1  ...
 • Page 41: Uvod

  Naprava ni predvidena za uporabo v obrtnih ali industrijskih področjih. Kakršni koli zahtevki zaradi škode, nastale zaradi nepredvidene uporabe, nestrokovnih popravil, nedovoljeno izvedenih sprememb ali upo- rabe nedovoljenih nadomestnih delov, so izključeni. Tveganje nosi izključno uporabnik. │ ■ 38    SPB 10000 A1...
 • Page 42: Opozorila V Teh Navodilih

  če jih pri tem nekdo nadzoruje ali jih je poučil o varni uporabi naprave in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe naprave. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali opravljati uporabniškega vzdrževanja naprave. │ SPB 10000 A1    39 ■...
 • Page 43 USB. ■ NEVARNOST! Napačno ravnanje z akumulatorskimi baterijami lahko privede do ognja, eksplozij, iztekanja nevarnih snovi ali drugih nevarnih situacij! Naprave ne vrzite v ogenj, saj bi vgrajena akumulatorska baterija lahko eksplodirala. │ ■ 40    SPB 10000 A1...
 • Page 44: Opis Delov

  Začetek uporabe Preverjanje obsega dobave (slike so na zloženi strani) Komplet obsega naslednje komponente: ▯ mobilna baterija Powerbank SPB 10000 A1 ▯ ta navodila za uporabo ♦ Vzemite vse dele naprave iz embalaže in odstranite ves embalažni material. NAPOTEK ►...
 • Page 45: Odlaganje Embalaže Med Odpadke

  LED-prikaz Napolnjenost Ena LED-lučka utripa < 25 % Ena LED-lučka sveti, druga utripa 25–49 % Dve LED-lučki svetita, tretja utripa 50–74 % Tri LED-lučke svetijo, četrta utripa 75–99 % Vse LED-lučke svetijo 100 % │ ■ 42    SPB 10000 A1...
 • Page 46: Preverjanje Napolnjenosti

  Pri istočasni uporabi vseh izhodov vsota vseh odvzemnih tokov ne sme presegati 2,1 A. ♦ Priključite polnilni kabel USB, primeren za napravo za polnjenje, na ustrezen izhod USB ( ) mobilne baterije Powerbank. │ SPB 10000 A1    43 ■...
 • Page 47: Iskanje Napak

  Zmanjšajte število priključenih naprav in pritisnite tipko za vklop/izklop NAPOTEK ► Če s pomočjo zgoraj navedenih korakov težave ne morete odpraviti, se obrnite na servisno telefonsko službo (glejte poglavje Servis). │ ■ 44    SPB 10000 A1...
 • Page 48: Čiščenje

  To odstranjevanje med odpadke je za vas brezplačno. Varujte svoje okolje in odpadke ustrezno odstranjujte. Dodatne informacije dobite pri svojem lokalnem odpadu ali na mestni oz. občinski upravi. │ SPB 10000 A1    45 ■...
 • Page 49: Priloga

  Zračna vlaga (brez kondenzacije) 10–70 % Mere približno 15,3 x 7,4 x 1,8 cm Teža približno 240 g * Ob istočasni uporabi vseh izhodov celotna vhodna moč priključenih naprav ne sme preseči 2,1 A. │ ■ 46    SPB 10000 A1...
 • Page 50: Opombe V Zvezi Z Izjavo O Skladnosti

  KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Servis Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si IAN 271911 Dosegljivost telefonske službe za stranke: Od ponedeljka do petka od 8:00 do 20:00 (po srednjeevropskem času) │ SPB 10000 A1    47 ■...
 • Page 51: Garancijski List

  10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda │ ■ 48    SPB 10000 A1...
 • Page 52 Dovozce ............60 │ SPB 10000 A1  ...
 • Page 53: Úvod

  Nároky na náhradu škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením, neodborné opravy, neoprávněně provedené změny nebo úpravy nebo v důsledku použití ne- povolených náhradních dílů jsou vyloučeny. Riziko nese výhradně uživatel. │ ■ 50    SPB 10000 A1...
 • Page 54: Použitá Výstražná Upozornění

  či nedostatkem zkušeností a znalostí smí používat tento přístroj pouze pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly z toho vyplývajícímu nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. │ SPB 10000 A1    51 ■...
 • Page 55 čerpací stanice, letadla, nemocnice, atd. ■ NEBEZPEČÍ! Obalový materiál není hračka pro děti! Uchovávejte všechen obalový materiál mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení! │ ■ 52    SPB 10000 A1...
 • Page 56: Popis Dílů

  LED stavu nabití návod k obsluze Uvedení do provozu Kontrola rozsahu dodávky (Zobrazení viz výklopnou stranu) Rozsah dodávky se skládá z následujících komponentů: ▯ Powerbank SPB 10000 A1 ▯ tento návod k obsluze ♦ Vyjměte všechny části přístroje z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál. UPOZORNĚNÍ...
 • Page 57: Likvidace Obalu

  Jedna LED svítí, druhá LED bliká 25 - 49 % Dvě LED svítí, třetí LED bliká 50 - 74 % Tři LED svítí, čtvrtá LED bliká 75–99 % Všechny LED svítí 100 % │ ■ 54    SPB 10000 A1...
 • Page 58: Kontrola Stavu Nabití

  ) Powerbank. ♦ Poté zapojte USB nabíjecí kabel do zařízení, které se má nabíjet. Nabíjení se spustí automaticky. ♦ Pokud se nabíjení nespustí automaticky, stiskněte krátce vypínač , aby se nabíjení spustilo. │ SPB 10000 A1    55 ■...
 • Page 59: Hledání Závad

  Odběr proudu zapojeného zařízení je příliš vysoký. Tím se aktivovala interní nadproudová pojistka. Snižte počet zapojených zařízení a stiskněte vypínač UPOZORNĚNÍ ► Pokud nemůžete vyřešit problém výše uvedenými kroky, kontaktujte prosím servisní horkou linku (viz kapitolu Servis). │ ■ 56    SPB 10000 A1...
 • Page 60: Čištění

  Tato likvidace je pro vás zdarma. Chraňte životní prostředí a zajis- těte odbornou likvidaci přístroje. Další informace získáte u svého místního podniku oprávněného k nakládání s odpady nebo městské resp. místní správy. │ SPB 10000 A1    57 ■...
 • Page 61: Příloha

  Vlhkost vzduchu (bez kondenzace) 10 % až 70 % Rozměry cca 15,3 x 7,4 x 1,8 cm Hmotnost cca 240 g * Při současném používání všech výstupů nesmí celkový příkon připoje- ných zařízení přesáhnout 2,1 A. │ ■ 58    SPB 10000 A1...
 • Page 62: Informace K Prohlášení O Shodě

  Poškození nebo vady vyskytující se již při nákupu výrobku je nutno ozná- mit ihned po vybalení, avšak nejpozději do dvou dnů od data nákupu. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy poplatkům. │ SPB 10000 A1    59 ■...
 • Page 63: Servis

  Servis Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 271911 Dostupnost horké linky: pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozce KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 60    SPB 10000 A1...
 • Page 64 Dovozca ............72 │ SPB 10000 A1  ...
 • Page 65: Úvod

  Prístroj nie je určený na používanie v obchodných alebo komerč- ných oblastiach. Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené používa- ním mimo účelu určenia, neodbornými opravami, nepovolenými úpravami alebo použitím nepovolených náhradných dielov sú vylúčené. Riziko nesie výlučne používateľ. │ ■ 62    SPB 10000 A1...
 • Page 66: Použité Výstražné Upozornenia

  Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu bez dohľadu. ■ Pred používaním skontrolujte prípadné viditeľné poškodenia prístroja. Do pre- vádzky neuvádzajte poškodený prístroj, ani prístroj, ktorý predtým spadol na zem. │ SPB 10000 A1    63 ■...
 • Page 67 čerpacie stanice, lietadlá, nemocnice a pod. ■ NEBEZPEČENSTVO! Obalové materiály nie sú hračkou pre deti! Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia! │ ■ 64    SPB 10000 A1...
 • Page 68: Opis Dielov

  Uvedenie do prevádzky Kontrola rozsahu dodávky (obrázky sú na roztváracej strane) Dodávka sa skladá z nasledujúcich komponentov: ▯ Mobilná NabÍjačka SPB 10000 A1 ▯ Tento návod na obsluhu ♦ Vyberte všetky diely prístroja z obalu a odstráňte všetky obalové materiály. UPOZORNENIE ►...
 • Page 69: Likvidácia Obalu

  Jedna LED svieti, druhá LED bliká 25 - 49 % Dve LED svietia, tretia LED bliká 50 - 74 % Tri LED svietia, štvrtá LED bliká 75 - 99 % Všetky LED svietia 100 % │ ■ 66    SPB 10000 A1...
 • Page 70: Kontrola Stavu Nabitia

  Zapojte USB nabíjací kábel vhodný pre zariadenie, ktoré chcete nabíjať, do príslušného USB portu ( alebo ) Powerbank. ♦ Potom zapojte USB nabíjací kábel do zariadenia, ktoré chcete nabíjať. Nabíjanie sa spustí automaticky. │ SPB 10000 A1    67 ■...
 • Page 71: Hľadanie Chýb

  Odber prúdu zapojených zariadení je príliš vysoký. Tým sa aktivovala interná nadprúdová poistka. Znížte počet zapojených zariadení a stlačte tlačidlo ZAP/VYP UPOZORNENIE ► Ak pomocou vyššie uvedených krokov nemôžete odstrániť problém, kontaktujte prosím servisnú poradenskú linku (pozri kapitolu Servis). │ ■ 68    SPB 10000 A1...
 • Page 72: Čistenie

  Toto zneškodnenie je pre vás bezplatné. Chráňte životné prostredie a likvidujte odborne. Ďalšie informácie získate vo vašej miestnej prevádzke na zneškodňovanie odpadov alebo na mestskej resp. obecnej samospráve. │ SPB 10000 A1    69 ■...
 • Page 73: Dodatok

  Vlhkosť vzduchu (bez kondenzácie) 10 % - 70 % Rozmery ca. 15,3 x 7,4 x 1,8 cm Hmotnosť ca. 240 g * Pri súčasnom používaní všetkých výstupov sa nesmie prekročiť celkový odber prúdu zapojených prístrojov 2,1 A. │ ■ 70    SPB 10000 A1...
 • Page 74: Upozornenia K Vyhláseniu O Zhode

  Záručné plnenie nepredlžuje záručnú dobu. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Prípadné chyby a nedostatky zistené už pri zakúpení musíte nahlásiť ihneď po vybalení, najneskôr však do dvoch dní od dátumu zakúpenia. Po uplynutí záručnej lehoty sú prípadne vykonané opravy za poplatok. │ SPB 10000 A1    71 ■...
 • Page 75: Servis

  Servis Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 271911 Dovozca KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 72    SPB 10000 A1...
 • Page 76 Importeur ............84 DE │ AT │ CH │ SPB 10000 A1    73...
 • Page 77: Einführung

  Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen vorgesehen. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. │ DE │ AT │ CH ■ 74    SPB 10000 A1...
 • Page 78: Verwendete Warnhinweise

  Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. DE │ AT │ CH │ SPB 10000 A1    75 ■...
 • Page 79 Bei Verwendung eines USB-Netzteils muss die verwendete Steckdose immer leicht zugänglich sein, damit in einer Gefahrensituation das USB- Netzteil schnell aus der Steckdose entfernt werden kann. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des USB-Netzteils. │ DE │ AT │ CH ■ 76    SPB 10000 A1...
 • Page 80: Teilebeschreibung

  , 1 A) Ladezustands-LEDs Bedienungsanleitung Inbetriebnahme Lieferumfang prüfen (Abbildungen siehe Ausklappseite) Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten: ▯ Powerbank SPB 10000 A1 ▯ Diese Bedienungsanleitung ♦ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. HINWEIS ►...
 • Page 81: Entsorgung Der Verpackung

  25 - 49 % Zwei LEDs leuchten, die dritte LED blinkt 50 - 74 % Drei LEDs leuchten, die vierte LED blinkt 75 - 99 % Alle LEDs leuchten 100 % │ DE │ AT │ CH ■ 78    SPB 10000 A1...
 • Page 82: Ladezustand Prüfen

  Schließen Sie ein, für das zu ladende Gerät, passendes USB-Ladekabel an den entsprechenden USB-Ausgang ( oder ) der Powerbank an. ♦ Verbinden Sie anschließend das USB-Ladekabel mit dem aufzuladenden Gerät. Der Ladevorgang beginnt automatisch. DE │ AT │ CH │ SPB 10000 A1    79 ■...
 • Page 83: Fehlersuche

  Geräte und drücken Sie die EIN-/AUS-Taste HINWEIS ► Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). │ DE │ AT │ CH ■ 80    SPB 10000 A1...
 • Page 84: Reinigung

  Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung. DE │ AT │ CH │ SPB 10000 A1    81 ■...
 • Page 85: Anhang

  15,3 x 7,4 x 1,8 cm Gewicht ca. 240 g * Bei gleichzeitiger Nutzung aller Ausgänge darf die Gesamtstromaufnahme der angeschlossenen Geräte 2,1 A nicht überschritten werden. │ DE │ AT │ CH ■ 82    SPB 10000 A1...
 • Page 86: Hinweise Zur Konformitätserklärung

  Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. DE │ AT │ CH │ SPB 10000 A1    83 ■...
 • Page 87: Service

  Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 271911 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 84    SPB 10000 A1...
 • Page 88 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stan informacji · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 10 / 2015 · Ident.-No.: SPB10000A1-082015-5 IAN 271911...

This manual is also suitable for:

271911

Table of Contents