Download Print this page

Abloy EL402 Installation Manual

Solenoid lock
Hide thumbs

Advertisement

R
ABLOY
EL402, EL502
®
- Solenoidilukko
- Solenoidlås
- Solenoid lock
- Cerradura Electromecánica de Solenoide
- Соленоидный замок
ASSA ABLOY
An ASSA ABLOY Group brand

Advertisement

loading

  Related Manuals for Abloy EL402

  Summary of Contents for Abloy EL402

 • Page 1 ABLOY EL402, EL502 ® - Solenoidilukko - Solenoidlås - Solenoid lock - Cerradura Electromecánica de Solenoide - Соленоидный замок ASSA ABLOY An ASSA ABLOY Group brand...
 • Page 2 5.5x2...
 • Page 3: Table Of Contents

  DATOS TECNICOS ........................10 NORMAS ..........................10 DIAGRAMA DE CONEXIONES....................11 AJUSTAR LA DISTANCIA DE ENTRADA EN AL EL402 ............14 ESTABLECER LA FUNCION ELECTRICA ................15 PLANTILLA EL402 ........................16 PLANTILLA EL502 ........................17 ESQUEMA DE INSTALACION .................... 18 - 23 Ñîäåðæàíèå...
 • Page 4: Tekniset Tiedot

  0.4 A 30 V AC / V DC resist. max. 10 W Käyttölämpötila: -20° - +60°C Teljen ulostulo: 14,5 mm Karaetäisyydet: EL402: 25, 28, 30, 33, 35 mm (säädettävä) EL502: 50 mm Rintalevy: EL402: 25 mm EL502: 22 mm Kiilla:...
 • Page 5: Kytkentäkaavio

  KYTKENTÄKAAVIO EL402, EL502 SUOMI SUOJADIODIT LUKKORUNGON SISÄLLÄ. punainen musta 12 - 24 V DC -10% / +15% STAB keltainen sininen vihreä Yhteinen musta Lukittu keltainen Auki sininen MAKSIMIARVOT MIKROKYTKIMILLE: max. 0.4 A 30 V AC / V DC resist. max. 10 W...
 • Page 6: Standards

  0.4 A 30 V AC / V DC resist. max. 10 W Temperaturområde: -20° - +60°C Fallutsprång: 14,5 mm Dorndjup: EL402: 25, 28, 30, 33, 35 mm (justerbar) EL502: 50 mm Stolpe: EL402: 25 mm EL502: 22 mm Förreglingsfall:...
 • Page 7: Inkoppling

  INKOPPLING EL402, EL502 SVENSKA LÅSET HAR INBYGGD SKYDDSDIOD. röd svart 12 - 24 V DC -10% / +15% STAB blå grön Gemensam svart Låst Olåst blå MAX. BELASTNING MIKROBRYTARE: max. 0.4 A 30 V AC / V DC resist. max. 10 W...
 • Page 8: Standard

  0.4 A 30 V AC / V DC resist. maks. 10 W Temperaturområde: -20° - +60°C Falleutspring: 14,5 mm Backset: EL402: 25, 28, 30, 33, 35 mm (justerbar) EL502: 50 mm Stolpe: EL402: 25 mm EL502: 22 mm Forreilingsfalle:...
 • Page 9: Tilkobling

  TILKOBLING EL402, EL502 NORSK LÅSEN HAR INNEBYGGET BESKYTTELSESDIODE. rød svart 12 - 24 V DC -10% / +15% STAB blå grønn Felles svart Låst Ulåst blå MAKS BELASTNING MIKROBRYTERE: MAKS. 0.4 A 30 V AC / V DC resist. maks. 10 W...
 • Page 10: Standards

  0.4 A 30 V AC / V DC resist. max. 10 W Ambient temperature: -20° - +60°C Bolt throw: 14,5 mm Backsets: EL402: 25, 28, 30, 33, 35 mm (adjustable) EL502: 50 mm Forend: EL402: 25 mm EL502: 22 mm Trigger bolt:...
 • Page 11: Wiring Diagram

  WIRING DIAGRAM EL402, EL502 ENGLISH LOCK CASE INCLUDES PROTECTION DIODES. black 12 - 24 V DC -10% / +15% STAB yellow blue green Common black Locked yellow Open blue MAXIMUM VALUES FOR MICRO SWITCHES: max. 0.4 A 30 V AC / V DC resist. max. 10 W...
 • Page 12: Normas

  0.4 A 30 V AC / V DC resist. max. 10 W Ambient temperature: -20° - +60°C Cerrojo: 14,5 mm Distancia de entrad EL402: 25, 28, 30, 33, 35 mm (ajustable) EL502: 50 mm Frontal: EL402: 25 mm EL502: 22 mm Pestillo antipalanca:...
 • Page 13 DIAGRAMA DE CABLEADO EL402, EL502 ESPAÑOL LAS CERRADURAS INCLUYEN DIODOS DE PROTECCION. Rojo Negro 12 - 24 V DC -10% / +15% STAB Amarillo Azul Verde Normal Negro Cerrada Amarillo Abierta Azul VALORES MAXIMOS PARA MICROINTERRUPTORES max. 0.4 A 30 V AC / V DC resist.
 • Page 14 ìàêñ. 0,4 À 30  ïåðåì./  ïîñò. ìàêñ. 10 Âàòò Âíåøíÿÿ òåìïåðàòóðà: -20° - +60°Ñ Âûõîä ðèãåëÿ: 14,5 ìì Ðàññòîÿíèå ìåæäó ñåðåäèíîé öèëèíäðà è ïåðåäíåé ïëàíêîé: EL402: 25, 28, 30, 33, 35 ìì (ðåãóëèðóåòñÿ) EL502: 50 ìì Ïåðåäíÿÿ ïëàíêà: EL402: 25 ìì EL502: 22 ìì ßçû÷îê: Ñèììåòðè÷íûé...
 • Page 15 ÑÕÅÌÀ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÉ EL402, EL502 ÏÎ ÐÓÑÑÊÈ ÊÎÐÏÓÑ ÇÀÌÊÀ ÂÊËÞ×ÀÅÒ ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÄÈÎÄÛ êðàñíûé ÷¸ðíûé 12 – 24  ïîñò. -10%/ +15 % ñòàá. æ¸ëòûé ñèíèé çåë¸íûé Îáùèé ÷¸ðíûé Çàêðûòî æ¸ëòûé Îòêðûòî ñèíèé ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÅ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÄËß ÌÈÊÐÎÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÅÉ: ìàêñ. 0,4 À 30  ïåðåì.
 • Page 16 KARAETÄISYYDEN VAIHTAMINEN EL402 INSTÄLLNING AV DORNDJUP EL402 BACKSET EL402...
 • Page 17 ADJUSTING BACKSET IN EL402 DISTANCIA DE ENTRADA AJUSTABLE EL402 ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈß ÎÒ ÏÅÐÅÄÍÅÉ ÏËÀÍÊÈ ÄÎ ÑÅÐÅÄÈÍÛ ÖÈËÈÍÄÐÀ  EL402...
 • Page 18 SOLENOIDIN TOIMINNANSUUNNAN VAIHTO RÄTTVÄND / OMVÄND FUNKTION RETTVENDT / OMVENDT FUNKSJON JÄNNITTEETTÖMÄNÄ LUKITTU JÄNNITTEETTÖMÄNÄ AUKI RÄTTVÄND till OMVÄND RETTVENDT til OMVENDT JÄNNITTEETTÖMÄNÄ AUKI JÄNNITTEETTÖMÄNÄ LUKITTU OMVÄND till RÄTTVÄND OMVENDT til RETTVENDT Vaihto tehtävä jännitteisenä. Byte från omvänd till rättvänd funktion måste ske med ansluten spänning. Bytte fra omvendt til rettvendt funksjon må...
 • Page 19: Establecer La Funcion Electrica

  SETTING ELECTRICAL FUNCTION ESTABLECER LA FUNCION ELECTRICA ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ FAIL LOCKED to FAIL UNLOCKED NORMALMENTE CERRADA A NORMALMENTE ABIERTA ÇÀÊÐÛÒ ÁÅÇ ÏÈÒÀÍÈß íà ÎÒÊÐÛÒ ÁÅÇ ÏÈÒÀÍÈß FAIL UNLOCKED to FAIL LOCKED NORMALMENTE ABIERTA A NORMALMENTE CERRADA ÎÒÊÐÛÒ ÁÅÇ ÏÈÒÀÍÈß íà...
 • Page 22 EL402 EL402...
 • Page 23 EL402 EL402...
 • Page 24 EL402 EL402...
 • Page 25 EL502 EL502...
 • Page 26 EL502 EL502...
 • Page 27 EL502 EL502...
 • Page 28 An ASSA ABLOY Group brand Abloy Oy is one of the leading manufactures of locks, locking systems and architectural hardware and the word´s leading developer of products in the fi eld of electromechanical locking technology. ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

This manual is also suitable for:

El502