Download Print this page

Bosch ProControl HP Installation Instructions For Qualified Contractors

Hide thumbs

Advertisement

ProControl HP Gateway
en
Installation instructions for qualified contractors . . . . . . 2
sv
Installatörshandledning för fackmän . . . . . . . . . . . . . . . . 9
fi
Asennusohje asentajalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
da
Installationsvejledning til installatøren . . . . . . . . . . . . . . 23
no
Installasjonsanvisning for autoriserte installatører. . . . . 30
6 720 647 836-00.1O

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Bosch ProControl HP

   Summary of Contents for Bosch ProControl HP

 • Page 1

  6 720 647 836-00.1O ProControl HP Gateway Installation instructions for qualified contractors ..2 Installatörshandledning för fackmän ....9 Asennusohje asentajalle ......16 Installationsvejledning til installatøren .

 • Page 2: Table Of Contents

  Troubleshooting ....7 Appendix ......37 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 3: Key To Symbols And Safety Instructions

  Additional symbols Symbol Explanation Action step Cross-reference to other parts of this document or to other documents List/list entry • List/list entry (second level) – Table 1 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 4: Product Details

  1) Android™ is a trademark of Google Inc. / minimum display resolution of 320 × 480 pixels required ® ® ® 2) iPhone , iPad and iPod touch registered trademarks of Apple Inc. 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 5: Installation

  B Connect the screen (earth) of the cable to the module to CAN 1. earth connection of the heat pump ( Fig 9, B Connect one wire of the twisted wire pair in page 40). the module to CAN 2. 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 6: Commissioning

  The name and address of the target server are stored in the standard settings of the module. When an internet connection is established, the module logs onto the Bosch server automatically. The router does not necessarily have to be connected to the internet.

 • Page 7: Environment / Disposal

  Environment / disposal | 7 Environment / disposal Environmental protection is a fundamental Used appliances corporate strategy of the Bosch Group. Used appliances contain materials that should be The quality of our products, their economy and recycled. environmental safety are all of equal importance...

 • Page 8

  B Make CAN and LAN connections. B Recommission module. Constantly LAN connection established; no access B Disconnect module from power orange to Bosch server via internet. supply for 10 seconds and recommission. -or- B Establish internet connection -or- B If internet access for the router is...

 • Page 9

  Åtgärda driftstörningar ....14 Bilaga ......37 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 10: Symbolförklaring Och Säkerhetsanvisningar

  Ytterligare symboler Symbol Betydelse Handling Hänvisning till andra ställen i doku- mentet eller till andra dokument Uppräkning/post i lista • Uppräkning/post i lista (2:anivån) – Tab. 1 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 11: Produktdata

  1) Android™ är ett varumärke registrerat av Google Inc. /en skärmupplösning på minst 320 × 480 pixlar krävs, ® ® ® 2) iPhone , iPad och iPod touch är varu- märken registrerade av Apple Inc. 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 12: Installation

  B Kontrollera anslutningen av de CAN 1. tre ledarna till anslutningsplintar- B Anslut en ledare från det tvinnade ledarparet i na med motsvarande märkning kabeln i modulen till CAN 2. på kretskortet. 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 13: Driftsättning

  Målserverns namn och adress är sparade i modulens grundinställningar. Om det finns en Internetanslutning loggar modulen automatiskt in på Bosch-Server. Routern måste inte nödvändigtvis vara uppkopp- lad till Internet. Modulen kan även användas i det 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 14: Miljöskydd/avfallshantering

  14 | Miljöskydd/Avfallshantering Miljöskydd/Avfallshantering Miljöskydd är en av grundpelarna i Bosch-grup- Förbrukad enhet pen. Förbrukade enheter innehåller material som ska Kvalitet, driftsekonomi och miljöskydd är tre mål återvinnas. som är lika viktiga för oss. Regler och föreskrifter Komponentgrupperna är enkla att skilja åt och som gäller miljöskydd följs strängt.

 • Page 15

  B Upprätta CAN- och LAN-förbindelse. B Ta modulen i drift igen. lyser orange utan LAN-förbindelse finns. Ingen åtkomst B Koppla från spänningsförsörjningen uppehåll till Bosch-servern via Internet. till modulen i 10 sekunder och ta sedan modulen i drift igen. -eller- B Upprätta Internetförbindelsen -eller- B Om routerns Internetanslutning har en tidsspärr, ska spärren tas bort...

 • Page 16

  Häiriöiden korjaaminen ... . . 21 Liite ......37 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 17: Symbolien Selitykset Ja Turvallisuusohjeet

  Muita symboleja Symboli Merkitys Toimintatapa Ristiviite asiakirjan toiseen kohtaan tai toiseen asiakirjaan Luettelo/luettelomerkintä • Luettelo / luettelomerkintä (2. taso) – Taul. 1 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 18: Tuotteen Tiedot

  1) Android™ on Google Inc.:n tavaramerkki. / vaaditaan näytön vähimmäisresoluutio 320 × 480 pikseliä ® ® ® 2) iPhone , iPad ja iPod touch ovat Apple Inc.:in rekisteröityjä merkkejä. 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 19: Asennus

  B Asenna läpiviennit ja liitä kaapelit ( Kuva 8, olevista merkinnöistä, että olet Sivu 39). liittänyt nämä kolme johtoa B Liitä CAN-kaapelin suoja moduulissa oikein. CAN 1:een. B Liitä kierretyn johdinparin yksi johdin moduulissa CAN 2:een. 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 20: Käyttöönotto

  Vapaa IP-osoite olemassa • Osoitesuodatin (MAC-suodatin) sovitettu • moduuliin B Työnnä verkko-osa paikalleen. Moduuli tilaa automaattisesti IP-osoitteen reitittimeltä. Moduulin perusasetuksiin on tallennettu kohdepalvelimen nimi ja osoite. Kun on Internet-yhteys, moduuli kirjautuu automaattisesti Bosch-Server:iin. 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 21: Ympäristönsuojelu

  Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä B Erota moduuli virransyötöstä. punainen tai tehdasasetusten nollauksessa: Ei B Luo CAN- ja LAN-yhteydet. CAN- eikä LAN-yhteyttä. B Ota moduuli uudelleen käyttöön. Muutoin: sisäinen häiriö B Vaihda moduuli. Taul. 3 Häiriötaulukko 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 22

  CAN-yhteyden kaapelin enimmäispituus B Liitä CAN lyhyemmällä kaapelilla. ylitetty. Oikosulku tai kaapelimurtuma CAN- B Tarkasta CAN-yhteys ja korjaa se yhteydessä. tarpeen vaatiessa. Jatkuvasti vihreä Ei häiriötä Normaalikäyttö Taul. 3 Häiriötaulukko 1) Katso asianomainen ohje 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 23

  Afhjælpning af fejl ....28 Tillæg ......37 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 24: Symbolforklaring Og Sikkerhedsanvisninger

  Øvrige symboler Symbol Betydning Handlingstrin Henvisning til andre steder i doku- mentet eller til andre dokumenter Opremsning/listeindhold • Opremsning/listeindhold (2.Niveau) – Tab. 1 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 25: Oplysninger Om Produktet

  1) Android™ er et varemærke fra Google Inc. / minimal skærmopløsning 320 × 480 pixel kræves ® ® ® 2) iPhone , iPad og iPod touch er registre- rede mærker fra Apple Inc. 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 26: Installation

  39). svarende mærkninger på print- B Slut afskærmningen til CAN-kablet i modulet kortet. til CAN 1. B Tilslut en leder i et snoet lederpar i modulet til CAN 2. 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 27: Opstart

  Bosch-serveren. Det er ikke nødvendigt, at routeren har en inter- netforbindelse. Modulet kan også anvendes ude- lukkende i det lokale netværk. I dette tilfælde er 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 28: Miljøbeskyttelse/bortskaffelse

  28 | Miljøbeskyttelse/bortskaffelse Miljøbeskyttelse/bortskaffelse Miljøbeskyttelse er meget vigtig for Bosch-grup- Udtjente apparater pen. Udtjente apparater indeholder brugbart materi- Produkternes kvalitet, lønsomhed og miljøbeskyt- ale, som skal afleveres til genbrug. telse er ligeværdige mål for os. Love og forskrifter Komponenterne er lette at skille ad, og kunststof- for miljøbeskyttelse overholdes nøje.

 • Page 29

  B Etablér CAN- og LAN-forbindelsen. B Start modulet op igen. Vedvarende LAN-forbindelsen etableret; ingen B Afbryd modulet i 10 sekunder fra orange adgang til Bosch-serveren via internet- spændingsforsyningen, og start det tet. op igen. -eller- B Etablér internetforbindelsen -eller- B Fjern tidsspærren...

 • Page 30

  Retting av feil ..... 35 Vedlegg ......37 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 31: Symbolforklaring Og Sikkerhetsanvisninger

  Andre symboler Symbol Betydning Handlings Henvisninger til andre steder i doku- mentet eller til andre dokumenter. Oversikt/listeoppføring • Oversikt/listeoppføring (2. trinn) – Tab. 1 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 32: Produktdata

  1) Android™ er et registrert varemerke som tilhører Google Inc. / krever en minste skjermoppløsning på 320 × 480 piksler ® ® ® 2) iPhone , iPad og iPod touch er regis- trerte varemerker som tilhører Apple Inc. 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 33: Installasjon

  8, side 39). tre ledningene til klemmene B Koble skjerming av CAN-kabelen til modulen stemmer overens med merkin- CAN 1. gen på kretskortet. B Koble ledning i det tvinnede ledningsparet til modulen CAN 2. 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 34: Oppstart

  Modulen kan også drives i lokale nettverk. I så fall er det ikke mulig å få tilgang til varmeanlegget via nettet. Det er heller ikke mulig å oppdatere modulens programvare automatisk. 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 35: Vern Av Miljøet/avfallsbehandling

  B Koble modulen fra strømforsyningen. Verken CAN- eller LAN-forbindelse fin- B Opprett CAN- eller LAN-forbindelse. nes. B Sett modulen i drift igjen. Ellers: Intern feil. B Skift ut modulen. Tab. 3 Feiltabell 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 36

  B Sett modulen i drift igjen. Kontinuerlig LAN-forbindelsen er etablert; ingen til- B Koble modulen fra strømforsyningen i oransje gang til Bosch-serveren via Internett. ti sekunder, og sett den i drift på nytt. -eller- B Etabler internettforbindelsen -eller- B Hvis routerens nettilgang er sperret, må...

 • Page 37: Appendix

  Appendix / Bilaga / Liite / Tillæg / Vedlegg | 37 Appendix / Bilaga / Liite / Tillæg / Vedlegg 6 720 647 836-02.1O Lieferumfang 4 5 6 4 5 6 6 720 645 409-02.1O Abmessungen 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 38

  38 | Appendix / Bilaga / Liite / Tillæg / Vedlegg 6 720 647 836-03.1O Abdeckung entfernen 6 mm 6 mm 4x45 mm 6 720 647 836-04.1O Modul montieren 6 mm 6 mm 4x45 mm 6 720 647 836-05.1O Modul fixieren 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 39

  Appendix / Bilaga / Liite / Tillæg / Vedlegg | 39 RESET 7,5 V DC 6 720 800 188-09.1O Anschlüsse und Schnittstellen 6 720 647 836-13.1O Tüllen vormontieren 6 720 800 188-08.1O Kabel anschließen 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 40

  40 | Appendix / Bilaga / Liite / Tillæg / Vedlegg 6 720 800 274-01.1O Anschluss des CAN-Kabels an der Wärmepumpe 6 720 647 836-12.1o Typschild 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 41

  Appendix / Bilaga / Liite / Tillæg / Vedlegg | 41 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 42

  42 | Appendix / Bilaga / Liite / Tillæg / Vedlegg 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 43

  Appendix / Bilaga / Liite / Tillæg / Vedlegg | 43 6 720 800 759 (2012/04) ProControl HP Gateway...

 • Page 44

  Sverige Danmark Bosch Thermoteknik AB Hjälmarydsvägen 8 573 28 Tranås Tel: 0140 - 38 66 40 Fax: 0140 - 38 41 50 Internet: www.bosch-climate.se Mail: varme@se.bosch.com Suomi Norge Robert Bosch A/S Bosch Thermotechnik GmbH Avd. Termoteknikk Junkersstrasse 20-24 Berghagan 1...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: