Download  Print this page

Bosch GLM 50 C Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_DOKU-44928-003.fm Page 1 Thursday, November 26, 2015 10:45 AM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY
www.bosch-pt.com
1 609 92A 1RR (2015.11) O / 571 EURO
GLM 50 C Professional
de Originalbetriebsanleitung
uk Оригінальна інструкція з
en Original instructions
експлуатації
fr
Notice originale
kk Пайдалану нұсқаулығының
es Manual original
түпнұсқасы
pt Manual original
ro Instrucţiuni originale
it
Istruzioni originali
bg Оригинална инструкция
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
mk Оригинално упатство за работа
da Original brugsanvisning
sr Originalno uputstvo za rad
sv Bruksanvisning i original
sl
Izvirna navodila
no Original driftsinstruks
hr Originalne upute za rad
fi
Alkuperäiset ohjeet
et Algupärane kasutusjuhend
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
lv
Instrukcijas oriģinālvalodā
tr
Orijinal işletme talimatı
lt
Originali instrukcija
pl Instrukcja oryginalna
ar
cs Původní návod k používání
fa
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по
эксплуатации

Advertisement

Table of Contents
loading

   Summary of Contents for Bosch GLM 50 C Professional

 • Page 1 OBJ_DOKU-44928-003.fm Page 1 Thursday, November 26, 2015 10:45 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division GLM 50 C Professional 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-pt.com 1 609 92A 1RR (2015.11) O / 571 EURO de Originalbetriebsanleitung uk Оригінальна інструкція з en Original instructions експлуатації...
 • Page 2 OBJ_BUCH-2450-004.book Page 3 Thursday, November 26, 2015 10:46 AM ft/m 7.620 0.0° 8.890 10.160 m 11.430 m GLM 50 C 1 609 92A 1RR | (26.11.15) Bosch Power Tools...
 • Page 3 OBJ_BUCH-2450-004.book Page 4 Thursday, November 26, 2015 10:46 AM 7.620 0.0° 8.890 10.160 m 11.430 m 7.620 0.0° 8.890 10.160 m 11.430 m 1 609 92A 1RR | (26.11.15) Bosch Power Tools...
 • Page 4 OBJ_BUCH-2450-004.book Page 5 Thursday, November 26, 2015 10:46 AM 1 609 92A 1RR | (26.11.15) Bosch Power Tools...
 • Page 5 OBJ_BUCH-2450-004.book Page 6 Thursday, November 26, 2015 10:46 AM 0.500m 1.000 Func 01.000 m 1 609 92A 1RR | (26.11.15) Bosch Power Tools...
 • Page 6 OBJ_BUCH-2450-004.book Page 7 Thursday, November 26, 2015 10:46 AM 180° 180º 90° 180° 90º 180º Bosch Power Tools 1 609 92A 1RR | (26.11.15)
 • Page 7 OBJ_BUCH-2450-004.book Page 8 Thursday, November 26, 2015 10:46 AM 2 607 001 391 1 608 M00 05B BT 150 0 601 096 B00 GLM 50 C Professional 1 609 92A 1RR | (26.11.15) Bosch Power Tools...
 • Page 8: Указания За Безопасна Работа

   Не извършвайте изменения по лазерното оборудване.  Не използвайте очилата за наблюдаване на лазерния лъч като предпазни работни очила. Тези очила служат за по-доброто наблюдаване на лазерния лъч, те не предпазват от него. 1 609 92A 1RR | (26.11.15) Bosch Power Tools...
 • Page 9 Терминът Bluetooth®, както и символите (логата) са регистрирани търговски марки и собственост на Bluetooth SIG, Inc. Всяко ползване на тези термин и символи от Robert Bosch GmbH е съгласно лиценз. Описание на продукта и възможностите му Моля, отворете разгъващата се страница с фигурите на измервателния уред и, докато...
 • Page 10: Технически Данни

  – Измервателен уред (без измерване) 5 min Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014 0,10 kg Габаритни размери 106 x 45 x 24 mm Вид защита IP 54 (защитен срещу прах и водни пръски) 1 609 92A 1RR | (26.11.15) Bosch Power Tools...
 • Page 11: Декларация За Съответствие

  следните стандарти: EN 61010-1: 2010-10, EN 60825-1: 2014-08, EN 300 328 V1.8.1: 2012-06, EN 301 489-1 V1.8.1: 2008-04, EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-09, EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09, EN 62479: 2010-09, EN 50581: 2012. Bosch Power Tools 1 609 92A 1RR | (26.11.15)
 • Page 12 Henk Becker Helmut Heinzelmann Executive Vice President Head of Product Certification Engineering PT/ETM9 Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY Leinfelden, 10.11.2015 Изобразени елементи Номерирането на елементите се отнася до изображението на измервателния уред на страницата с фигурите.
 • Page 13: Поставяне/Смяна На Батериите

   Когато няма да използвате измервателния уред продължително време, изваждайте батериите, респ. акумулаторните батерии. При продължител- но съхраняване в уреда батериите и акумулаторните батерии могат да короди- рат и да се саморазредят. Bosch Power Tools 1 609 92A 1RR | (26.11.15)
 • Page 14: Работа С Уреда

  7 [Func] или с бутона за измерване 2 [ След включване за отправна равнина при измерванията се установява задния ръб на измервателния уред. За смяна на отправната равнина вижте „Избор на от- правна равнина“, страница 399. 1 609 92A 1RR | (26.11.15) Bosch Power Tools...
 • Page 15 Осветление на дисплея Осветлението на дисплея е включено. С оглед предпазване на батериите/акуму- латорните батерии, ако в продължение на прибл. 20 секунди не бъде натиснат бутон, осветлението на дисплея се изключва. Bosch Power Tools 1 609 92A 1RR | (26.11.15)
 • Page 16 бразява долу на дисплея. Максималната и минимална измерени -64° 11.623 стойности са над нея. Ново натискане на бутона за измерване 11.623 m ] стартира непрекъснатото измерване отначало. Непрекъснатото измерване се изключва автоматично след 5 min. 1 609 92A 1RR | (26.11.15) Bosch Power Tools...
 • Page 17 ректното. Съгласно принципа на работа грешките при измерването могат да са по-големи от тези при директно измерване. За подобряване на точността на из- мерване препоръчваме ползването на статив (не е включен в окомплектовката). Между отделните измервания лазерният лъч остава включен. Bosch Power Tools 1 609 92A 1RR | (26.11.15)
 • Page 18 След приключване на измерването резултатът за търсеното раз- стояние „X“ се изписва на реда e. Измерените стойности за раз- 6.457 стоянието „1“ и ъгъла „α“ са изписани на редовете d. 0.0° 60.0° 6.412 m 1 609 92A 1RR | (26.11.15) Bosch Power Tools...
 • Page 19 цифра/позиция и променете стойността й с бутона 3 [+] или бутона 8 [–]. Стартирайте функцията за пренасяне на дължина с бутона за измерване 2 [ ] и бавно се отдалечете от началната точка. Bosch Power Tools 1 609 92A 1RR | (26.11.15)
 • Page 20 Запаметяване на измерени стойности Стойността, респ. крайният резултат от всяко приключило измерване автоматич- но се записва. Запаметени стойности Могат да бъдат извиквани най-много 30 стойности (измерени стойности или крайни резултати). Изберете функцията Запаметяване 1 609 92A 1RR | (26.11.15) Bosch Power Tools...
 • Page 21 второто измерване, резултатът от него се показва долу на дисплея. За да покажете резултата, натиснете отново бутона за измерване Упътване: При измерване на дължина веднага се показва резултатът. За излизане от режима на събиране натиснете бутона 7 [Func]. Bosch Power Tools 1 609 92A 1RR | (26.11.15)
 • Page 22 При преноса на данни с помощта на Bluetooth® е възможно възникването на за- бавяне между мобилното устройство и измервателния уред. Това може да се дължи на разстоянието между двете устройства или на самия измерван обект. 1 609 92A 1RR | (26.11.15) Bosch Power Tools...
 • Page 23: Указания За Работа

  собност на повърхността, до която се мери. За по-добро виждане на лазерния лъч при силна околна светлина използвайте очилата 18 (не са включени в оком- плектовката) и лазерната целева плочка 17 (не е включена в окомплектовката) или засенчете целевата повърхност. Bosch Power Tools 1 609 92A 1RR | (26.11.15)
 • Page 24 ването трябва да се извърши при благоприятни условия, т. е. измерваната дължина трябва да е в помещение на закрито и повърхността, до която се ме- ри, трябва да е гладка и отразяваща добре. – Измерете трасето 10 пъти последователно. 1 609 92A 1RR | (26.11.15) Bosch Power Tools...
 • Page 25 почистващи препарати или разтворители. Отнасяйте се специално към приемащата леща 14 със същото внимание, с което се отнасяте към очила или обектив на фотоапарат. При необходимост от ремонт предоставяйте измервателния уред в чантата 16. Bosch Power Tools 1 609 92A 1RR | (26.11.15)
 • Page 26 торни или обикновени батерии, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини. Правата за изменения запазени. 1 609 92A 1RR | (26.11.15) Bosch Power Tools...