Philips SCF287 User Manual

Philips SCF287 User Manual

Hide thumbs Also See for SCF287:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Cover
SCF287
SCF286
SCF285
SCF284
User manual

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips SCF287

 • Page 1 Cover SCF287 SCF286 SCF285 SCF284 User manual...
 • Page 3 ‘explosion’...
 • Page 5: Table Of Contents

  Table of contents ENGLISH 6 БЪЛГАРСКИ 12 ČEŠTINA 19 EESTI 25 HRVATSKI 31 MAGYAR 37 ҚАЗАҚША 43 LIETUVIŠKAI 49 LATVIEŠU 55 POLSKI 61 ROMÂNĂ 68 РУССКИЙ 74 SLOVENSKY 81 SLOVENŠČINA 87 SRPSKI 93 УКРАЇНСЬКА 99...
 • Page 6: English

  - Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged. - If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 7 Caution - Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid. - Do not expose the appliance to extreme heat or direct sunlight.
 • Page 8 ENGLISH Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today. Before first use When you use the appliance for the first time, we advise you to let it complete one sterilisation process with empty baskets.
 • Page 9 Note: If you plug in the appliance after you have pressed the power-on button, the steriliser starts to heat up immediately. SCF287/SCF286 The sterilising light lights up to indicate that the appliance starts operating. When the sterilisation process is finished, the ready light goes on. After 3 minutes the ready light goes out to indicate that you can now safely open the steriliser.
 • Page 10 (Fig. 12). Guarantee & service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).
 • Page 11 Wait for 10 minutes, before you switch on the appliance again. SCF287/SCF286: Why doesn’t The appliance does not work for 10 minutes after a sterilising the ready light go out, when I cycle, it needs to cool down first.
 • Page 12: Български

  БЪЛГАРСКИ Въведение Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/welcome. Общо описание (фиг. 1) A Капак с дръжка B Малка кошница C Голяма кошница D Нагревателен елемент с воден резервоар...
 • Page 13 БЪЛГАРСКИ - За предотвратяване на опасност при повреда в захранващия кабел, той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник. - В електрическия паров стерилизатор няма разглобяеми части. Не се опитвайте да отваряте, заменяте или поправяте...
 • Page 14 височина, може да окажат влияние върху работата на този уред. Електромагнитни излъчвания (EMF) Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.
 • Page 15 Преди да сложите предметите за стерилизиране в стерилизатора, ги почистете обстойно в съдомиялна машина или на ръка с гореща вода с малко течен миещ препарат. Използване на кошницата за съдомиялна машина (само за SCF287/SCF286) Използвайте кошницата за съдомиялна машина за предварително измиване на предметите, които искате да стерилизирате.
 • Page 16 Натиснете бутона за включване, за да включите уреда (фиг. 6). Забележка: Ако включите уреда в контакта, след като сте натиснали бутона за включване, стерилизаторът ще започне да се загрява веднага. SCF287/SCF286 Светлинният индикатор за стерилизиране светва, за да покаже, че уредът започва да работи.
 • Page 17 Гаранция и сервизно обслужване Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете уеб сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата държава (телефонния му номер ще намерите в...
 • Page 18 на стерилизиране, за да може да изстине преди следващата употреба. Изчакайте 10 минути преди да включите уреда отново. SCF287/SCF286: Защо Уредът не работи в продължение на 10 минути след цикъла светлинният индикатор за на стерилизиране, за да може да изстине преди следващата...
 • Page 19: Čeština

  ČEŠTINA Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. Všeobecný popis (Obr. 1) A Víko s rukojetí B Malý koš C Velký koš D Topné tělísko s nádržkou na vodu E Základna...
 • Page 20 ČEŠTINA - Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, servis autorizovaný společností Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, abyste předešli možnému nebezpečí. - Uvnitř elektrického parního sterilizátoru nejsou žádné součástky, které by vyžadovaly údržbu. Nepokoušejte se elektrický parní sterilizátor sami otevírat, provádět údržbu ani opravy.
 • Page 21 Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.
 • Page 22 Stisknutím tlačítka pro zapnutí přístroj zapněte (Obr. 6). Poznámka: Pokud přístroj zapojíte až po stisknutí tlačítka pro zapnutí, sterilizátor se ihned začne ohřívat. SCF287/SCF286 Rozsvítí se kontrolka sterilizace označující spuštění provozu přístroje. Po dokončení procesu sterilizace se rozsvítí kontrolka připravenosti. Po 3 minutách kontrolka připravenosti zhasne.
 • Page 23 Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší...
 • Page 24 Počkejte 10 minut a teprve poté přístroj znovu zapněte. SCF287/SCF286: Proč po Pokud přístroj nefunguje po dobu 10 minut po skončení opětovném spuštění sterilizačního cyklu, musí nejprve vychladnout. Počkejte 10 minut a přístroje nezhasne...
 • Page 25: Eesti

  EESTI Sissejuhatus Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome. Üldine kirjeldus (Jn 1) A Käepidemega kaas B Väike korv C Suur korv D Veenõuga kütteelement E Alus F Toitejuhe G Sisselülitamisnupp H SCF287/SCF286: Steriliseerimise märgutuli SCF287/SCF286: Valmisoleku märgutuli...
 • Page 26 Ettevaatust - Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida firma Philips ei ole eriliselt soovitanud. Kui kasutate selliseid tarvikuid või osi, siis muutub te seadme garantii kehtetuks. - Ärge jätke seadet väga kuuma kohta või otsese päikesepaiste kätte.
 • Page 27 Seadme sisselülitamiseks vajutage sisselülitamisnuppu. (Jn 6) Märkus. Kui te pärast sisselülitamisnupule vajutamist seadme vooluvõrku ühendate, hakkab steriliseerija kohe kuumenema. SCF287/SCF286 Süttib steriliseerimise märgutuli, mis näitab, et seade on hakanud tööle. Kui steriliseerimisprotsess on lõppenud, süttib valmisoleku märgutuli. Valmisoleku märgutuli kustub 3 minuti pärast, osutades, et võite steriliseerija nüüd ohutult avada.
 • Page 28 Seadme sisselülitamiseks vajutage sisselülitamisnuppu (Jn 6). Märkus. Kui te pärast sisselülitamisnupule vajutamist seadme vooluvõrku ühendate, hakkab steriliseerija kohe kuumenema. SCF287/SCF286 Süttib steriliseerimise märgutuli, mis näitab, et seade on hakanud tööle. Kui steriliseerimisprotsess on lõppenud, süttib valmisoleku märgutuli. Valmisoleku märgutuli kustub 3 minuti pärast, osutades et võite steriliseerija nüüd ohutult avada.
 • Page 29 Nii toimides aitate te hoida loodust (Jn 12). Garantii ja hooldus Probleemide korral ning kui vajate hooldust või teavet, külastage Philipsi veebisaiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusse (telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi kohaliku...
 • Page 30 Oodake 10 minutit, enne kui seadme uuesti sisse lülitate. SCF287/SCF286: Miks Seade ei tööta pärast steriliseerimistsüklit 10 minuti jooksul, valmisoleku märgutuli ei kuna see peab esmalt jahtuma. Oodake 10 minutit, enne kui kustu, kui ma seadme uuesti seadme uuesti sisse lülitate.
 • Page 31: Hrvatski

  HRVATSKI Uvod Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. Opći opis (Sl. 1) A Poklopac s drškom B Mala košara C Velika košara D Grijaći element sa spremnikom za vodu E Podnožje...
 • Page 32 - Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu. Oprez - Nikada nemojte koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti. - Aparat nemojte izlagati ekstremnim temperaturama ili izravnom sunčevom svjetlu.
 • Page 33 - Uvjeti okoline, kao što su temperatura i nadmorska visina, mogu utjecati na funkcionalnost ovog aparata. Elektromagnetska polja (EMF) Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete pravilno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.
 • Page 34 Napomena: Ako aparat ukopčate nakon što ste pritisnuli gumb za uključivanje/isključivanje, sterilizator se odmah počinje zagrijavati. SCF287/SCF286 Indikator sterilizacije počinje svijetliti, što naznačuje da aparat počinje raditi. Kada proces sterilizacije završi, uključit će se indikator spremnosti. Nakon 3 minute indikator spremnosti će se isključiti, što naznačuje da je sada sigurno otvoriti sterilizator.
 • Page 35 U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom međunarodnom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar...
 • Page 36 HRVATSKI Često postavljana pitanja U ovom poglavlju nalaze se odgovori na često postavljana pitanja o aparatu. Ako odgovor na svoje pitanje ne možete pronaći u ovom poglavlju, obratite se Philips centru za podršku potrošačima u svojoj državi. Pitanje Odgovor Zašto iz sterilizatora istječe U sterilizator ste možda ulili previše vode.
 • Page 37: Magyar

  MAGYAR Bevezetés Gratulálunk a termék megvásárlásához és üdvözöljük a Philips világában! Annak érdekében, hogy a Philips által kínált lehetőségeket a lehető legteljesebb mértékben igénybe vehesse, regisztrálja a terméket a www.philips.com/welcome oldalon. Általános leírás (ábra 1) A Fedél fogantyúval B Kisméretű kosár C Nagyméretű kosár D Fűtőelem víztartállyal...
 • Page 38 Figyelmeztetés! - Ne használjon más gyártótól származó tartozékot / alkatrészt, vagy olyat, melyet a Philips nem javasolt, mert a garancia érvényét veszti. - A készüléket ne tegye ki nagy hőnek és közvetlen napfénynek. - Elmozdítás vagy tárolás előtt várja meg, amíg a készülék lehűl.
 • Page 39 MAGYAR Elektromágneses mezők (EMF) Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos. Teendők az első használat előtt Azt javasoljuk, hogy a készülék első használatakor végezzen egy teljes sterilizálóprogramot üres kosarakkal.
 • Page 40 Megjegyzés: Ha a bekapcsológomb megnyomása után csatlakoztatja a készülék dugóját a fali aljzatba, a sterilizáló azonnal elkezd melegedni. SCF287, SCF286 A sterilizálást jelző fény világítása mutatja, hogy a készülék működni kezdett. A sterilizálási folyamat végén a készenlétjelző fény világítani kezd. 3 perc múlva a...
 • Page 41 Jótállás és szerviz Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
 • Page 42 MAGYAR Gyakran ismétlődő kérdések Ez a fejezet a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket tartalmazza. Ha nem talál választ kérdésére, forduljon a Philips vevőszolgálatához. Kérdés Válasz Miért folyik ki a víz a Valószínűleg túl sok vizet öntött a sterilizálóba. Ne töltsön 1 készülékből? dl-nél többet a víztartályba.
 • Page 43: Қазақша

  G Қосу түймесі H SCF287/SCF286: «Стерилдеу» жарығы SCF287/SCF286: «Дайын» жарығы SCF285/SCF284: «Стерилдеу» жарығы K Ыдыс жуғыш машинаға арналған себет (тек SCF287/SCF286 үлгісінде) L Қысқаш Ескертпе Стерилизатор түрінің нөмірі оның астында жазылған. Маңызды ақпарат Құралды қолданбас бұрын, осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып...
 • Page 44 (SCF285/SCF284) немесе қосу түймесін басыңыз (SCF287/SCF286). - Бұл құрал тек үйде қолдануға арналған. Ескерту. - Philips арнайы ұсынған болмаса, Philips компаниясынан басқа өндірушілер шығарған қосалқы құралдарды немесе бөлшектерді қолдануға болмайды. Қолданған жағдайда, өнімнің кепілдігі өз күшін жояды. - Құралды қатты ыстық жерге немесе тікелей күн сәулесінің астына...
 • Page 45 - Температура және биіктік сияқты қоршаған орта жағдайлары құралдың жұмысына әсер етуі мүмкін. Электромагниттік өрістер (ЭМӨ) Бұл Philips құралы электромагниттік өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Бүгінгі таңдағы ғылыми дәлелдерге сәйкес, осы пайдаланушы нұсқаулығы бойынша дұрыс қолданылса, құрал пайдалану үшін қауіпсіз деп есептеледі.
 • Page 46 Стерилдеуге дайындау Стерилизаторға салмас бұрын, заттарды ыдыс жуғыш машинада немесе ыстық суға ыдыс жуу сұйықтығын қосып қолмен жуып алыңыз. Ыдыс жуғыш машинаға арналған себетті пайдалану (тек SCF287/SCF286 үлгісінде) Стерилденетін заттарды жуғанда, ыдыс жуғыш машинаға арналған себетті пайдаланыңыз. 1 Ыдыс жуғыш машинаға арналған себет қақпағының екі бөлімін ашып, ішіне бөтелкелерді және қосалқы құралдарды салыңыз (Cурет 7).
 • Page 47 ҚАЗАҚША 5 Құралды қосу үшін, қосу түймесін басыңыз (Cурет 6). Ескертпе Қосу түймесін басып, стерилизаторды содан кейін ток көзіне қосса, ол бірден қыза бастайды. SCF287/SCF286 , Құралдың іске қосылғанын көрсетіп, стерилдеу жарығы жанады. , Стерилдеу жұмысы аяқталғанда, «дайын» жарығы жанады. 3 минуттан кейін жарық сөніп, стерилизаторды ашуға болатынын көрсетеді. SCF285/SCF284 , Құралдың іске қосылғанын көрсетіп, «стерилдеу» жарығы жанады. , Заттар стерилденіп болғанда, құрал автоматты түрде өшеді. 6 Қақпақты алып тастаңыз. Қақпақты құрал суығаннан кейін ғана ашыңыз. Стерилизатордан ыстық бу шығуы мүмкін. 7 Бөтелкелер мен басқа заттарды себеттен шығарыңыз. Кішкене заттарды шығару үшін қысқашты қолданыңыз. Стерилденген заттар әлі ыстық болуы мүмкін. Ескертпе Стерилденген заттарды ұстау үшін, алдымен қолдарыңызды жақсылап жуыңыз.
 • Page 48 Қайта өңдейтін арнайы жинау орнына тапсырыңыз. Бұл әрекет қоршаған ортаны сақтауға септігін тигізеді (Cурет 12). Кепілдік және қызмет көрсету Қызмет көрсету жұмыстары, ақпарат қажет болса немесе шешілмеген мәселе болса, Philips компаниясының www.philips.com веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз (телефон нөмірін дүниежүзілік кепілдік кітапшасынан табуға болады). Еліңізде тұтынушыларды қолдау орталығы болмаған жағдайда, жергілікті Philips дилеріне...
 • Page 49: Lietuviškai

  LIETUVIŠKAI Įvadas Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį registruokite adresu www.philips.com/welcome. Bendrasis aprašymas (Pav. 1) A Dangtis su rankenėle B Mažas krepšelis C Didelis krepšys D Šildymo elementas su vandens rezervuaru E Pagrindas F Maitinimo tinklo laidas G Įjungimo mygtukas...
 • Page 50 (SCF287 / SCF286). - Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje. Įspėjimas - Niekada nenaudokite jokių kitų gamintojų arba „Philips“ specialiai nerekomenduojamų priedų arba dalių. Jei naudosite tokius priedus arba dalis, nebegalios jūsų garantija. - Saugokite šį prietaisą nuo didelio karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
 • Page 51 - Prietaiso veikimui įtakos gali turėti aplinkos sąlygos, pvz., temperatūra ir aukštis virš jūros lygio. Elektromagnetiniai laukai (EML) Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EML) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jį yra saugu naudoti.
 • Page 52 Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite maitinimo mygtuką (Pav. 6). Pastaba: Jei prietaiso kištuką į maitinimo lizdą įkišite jau paspaudę maitinimo mygtuką, sterilizatorius iškart pradės kaisti. SCF287 / SCF286 Sterilizavimo indikatorius įsižiebia, parodydamas, kad prietaisas pradeda veikti. Pasibaigus sterilizavimo procesui, įsižiebia parengties indikatorius. Po 3 minučių parengties indikatorius užgęsta, parodydamas, kad dabar galite saugiai atidaryti sterilizatorių.
 • Page 53 Taip prisidėsite prie aplinkosaugos (Pav. 12). Garantija ir techninis aptarnavimas Prireikus techninio aptarnavimo paslaugų, informacijos arba jei iškilo problema, apsilankykite „Philips“ tinklapyje adresu www.philips.com arba susisiekite su jūsų šalyje esančiu „Philips“ pagalbos vartotojams centru (jo telefono numerį rasite pasauliniame garantiniame lapelyje). Jei jūsų šalyje nėra...
 • Page 54 įjungti savo ataušti. Palaukite 10 minučių prieš iš naujo įjungdami prietaisą. prietaiso? SCF287 / SCF286: kodėl iš Prietaisas neveikia 10 minučių po sterilizavimo ciklo, nes jam reikia naujo įjungus prietaisą ataušti. Palaukite 10 minučių prieš iš naujo įjungdami prietaisą.
 • Page 55: Latviešu

  LATVIEŠU Ievads Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome. Vispārējs apraksts (Zīm. 1) A Vāks ar rokturi B Mazais grozs C Lielais grozs D Sildelements ar ūdens tvertni E Pamatne F Elektrības vads G Ieslēgšanas poga...
 • Page 56 - Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai. Ievērībai - Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kurus uzņēmums Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, ierīces garantija vairs nav spēkā. - Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam karstumam vai tiešai saules gaismai.
 • Page 57 LATVIEŠU Elektromagnētiskie lauki (EML) Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EML). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem. Pirms pirmās lietošanas reizes Lietojot ierīci pirmo reizi, iesakām ļaut tai veikt vienu sterilizēšanas ciklu ar tukšiem groziem.
 • Page 58 Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci (Zīm. 6). Piezīme. Ja ierīces kontaktdakšu iespraudīsiet kontaktligzdā pēc tam, kad būsiet nospiedis ieslēgšanas pogu, sterilizators uzreiz sāks uzsilt. SCF287/SCF286 Sterilizēšanas indikators iedegas, lai norādītu, ka ierīce sāk darboties. Kad sterilizēšanas process ir beidzies, iedegas gatavības indikators. Pēc 3 minūtēm gatavības indikators izdziest, lai norādītu, ka tagad varat droši atvērt sterilizatoru.
 • Page 59 Garantija un apkope Ja nepieciešama apkope, informācija vai palīdzība, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.
 • Page 60 Pēc sterilizēšanas cikla ierīce 10 minūtes nedarbojas, nevaru restartēt ierīci? tai vispirms jāatdziest. Uzgaidiet 10 minūtes, pirms ierīci ieslēdzat atkārtoti. SCF287/SCF286: Kāpēc gatavības Pēc sterilizēšanas cikla ierīce 10 minūtes nedarbojas, indikators neizdziest, restartējot tai vispirms jāatdziest. Uzgaidiet 10 minūtes, pirms ierīci ierīci?
 • Page 61: Polski

  POLSKI Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome. Opis ogólny (rys. 1) A Pokrywa z uchwytem B Mały koszyk C Duży koszyk D Element grzejny ze zbiornikiem na wodę...
 • Page 62 - Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Uwaga - Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych producentów ani takich, które nie są zalecane przez firmę Philips. W przypadku użycia takich akcesoriów lub części gwarancja traci ważność. - Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur oraz promieni słonecznych.
 • Page 63 Pola elektromagnetyczne (EMF) To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. Jeśli użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i używa go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają wyniki aktualnych badań...
 • Page 64 Przygotowanie do sterylizacji Przed włożeniem do sterylizatora akcesoriów do sterylizacji umyj je dokładnie w zmywarce lub ręcznie ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Używanie koszyka do mycia w zmywarce (tylko w modelach SCF287/SCF286) W celu wstępnego umycia przedmiotów, które mają być wysterylizowane, należy użyć koszyka do mycia w zmywarce.
 • Page 65 Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie (rys. 6). Uwaga: Jeśli włożysz wtyczkę do gniazdka elektrycznego po wciśnięciu przycisku zasilania, sterylizator zacznie się natychmiast nagrzewać. SCF287/SCF286 Wskaźnik sterylizacji wskazuje, że urządzenie jest uruchomione. Po zakończeniu procesu sterylizacji zapala się wskaźnik gotowości. Po upływie 3 minut wskaźnik gaśnie, wskazując, że można bezpiecznie otworzyć...
 • Page 66 Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w danym kraju (numer telefonu znajduje się na ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju Państwa zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips. Często zadawane pytania W tym rozdziale znajdują...
 • Page 67 10 minut, do momentu całkowitego ostygnięcia. Poczekaj urządzenia? 10 minut, zanim ponownie włączysz urządzenie. SCF287/SCF286: Dlaczego Po każdym procesie sterylizacji urządzenie nie działa przez 10 minut, do momentu całkowitego ostygnięcia. Poczekaj wskaźnik gotowości nie wyłącza się, kiedy ponownie 10 minut, zanim ponownie włączysz urządzenie.
 • Page 68: Română

  ROMÂNĂ Introducere Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome. Descriere generală (fig. 1) A Capac cu mâner B Coş mic C Coş mare D Element de încălzire cu rezervor de apă...
 • Page 69 Precauţie - Nu utilizaţi niciodată accesorii sau componente de la alţi producători sau care nu au fost recomandate special de Philips. Dacă utilizaţi astfel de accesorii sau componente, garanţia dvs. devine nulă. - Nu expuneţi aparatul la căldură extremă sau la lumina directă a soarelui.
 • Page 70 - Condiţiile de mediu, precum temperatura şi altitudinea, pot afecta funcţionarea acestui aparat. Câmpuri electromagnetice (EMF) Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în conformitate cu instrucţiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.
 • Page 71 Înainte de a pune obiectele care urmează să fie sterilizate în sterilizator, curăţaţi-le riguros în maşina de spălat vase sau curăţaţi-le manual în apă fierbinte cu puţin detergent lichid. Utilizarea coşului pentru maşina de spălat vase (numai pentru SCF287/SCF286) Utilizaţi coşul pentru maşina de spălat vase pentru a precurăţa obiectele pe care doriţi să le sterilizaţi.
 • Page 72 Notă: În cazul în care conectaţi aparatul după ce aţi apăsat butonul de pornire, sterilizatorul începe să se încălzească imediat. SCF287/SCF286 Ledul sterilizare se aprinde pentru a indica faptul că aparatul începe să funcţioneze. După încheierea procesului de sterilizare, se aprinde ledul gata. După 3 minute ledul gata se stinge pentru a indica faptul că...
 • Page 73 înconjurător (fig. 12). Garanţie şi service Pentru informaţii suplimentare sau în cazul altor probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul Philips la www.philips.com sau să contactaţi Departamentul Clienţi din ţara dvs. (găsiţi numărul de telefon în garanţia internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există un astfel de departament, deplasaţi-vă la furnizorul dvs.
 • Page 74: Русский

  РУССКИЙ Введение Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome. Общее описание (Рис. 1) A Крышка с ручкой B Малая корзина C Большая корзина D Нагревательный элемент с резервуаром для воды E Основание F Сетевой шнур...
 • Page 75 - В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации. - Электрический паровой стерилизатор не содержит деталей, замена...
 • Page 76 - На работу прибора могут оказывать влияние такие условия окружающей среды, как температура воздуха и высота над уровнем моря. Электромагнитные поля (ЭМП) Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, использование прибора безопасно в соответствии с современными научными данными. Перед первым использованием...
 • Page 77 Перед обработкой предметов в стерилизаторе тщательно помойте их в посудомоечной машине или вручную в горячей воде с добавлением небольшого количества моющего средства. Использование корзины для посудомоечной машины (только для модели SCF287/SCF286) Используйте корзину для посудомоечной машины для очистки предметов перед обработкой в стерилизаторе. Откройте два створа крышки корзины посудомоечной машины, положите бутылочки и...
 • Page 78 Нажмите кнопку питания для включения прибора (Рис. 6). Примечание. Если прибор подключить к сети после нажатия кнопки питания, стерилизатор начнет нагреваться сразу же. SCF287/SCF286 Загорится индикатор стерилизации, указывающий на начало работы прибора. По окончании процесса стерилизации загорится индикатор готовности. Через...
 • Page 79 Для получения дополнительной информации или обслуживания, а также в случае возникновения проблем посетите веб-сайт Philips www.philips.com или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в...
 • Page 80 Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.», Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО «Филипс», Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111 SCF287, SCF286, SCF285, SCF2874: 650W, 220-240V, 50-60Hz Для бытовых нужд...
 • Page 81: Slovensky

  SLOVENSKY Úvod Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome. Opis zariadenia (Obr. 1) A Veko s rúčkou B Malý košík C Veľký košík D Ohrevné teleso so zásobníkom na vodu E Podstavec F Sieťový...
 • Page 82 SLOVENSKY - Ak je poškodený sieťový kábel, smie ho vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisného centra autorizovaného spoločnosťou Philips alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečným situáciám. - Vo vnútri elektrického parného sterilizátora sa nenachádzajú žiadne súčasti, ktoré potrebujú údržbu. Nepokúšajte sa sami otvoriť ani opraviť...
 • Page 83 Elektromagnetické polia (EMF) Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.
 • Page 84 Pred vložením do sterilizátora predmety dôkladne umyte v umývačke na riad alebo ručne v teplej vode s trochou prostriedku na umývanie riadu. Používanie košíka do umývačky na riad (len model SCF287/SCF286) Pomocou košíka do umývačky na riad môžete umyť predmety určené na sterilizáciu. Otvorte dve časti veka košíka do umývačky na riad a vložte fľaše a príslušenstvo do košíka (Obr.
 • Page 85 Stlačením vypínača zapnite zariadenie (Obr. 6). Poznámka: Ak zariadenie zapojíte do siete po stlačení vypínača, sterilizátor okamžite začne s ohrevom. SCF287/SCF286 Rozsvieti sa kontrolné svetlo sterilizácie, ktoré signalizuje, že zariadenie je v prevádzke. Po skončení procesu sterilizácie sa rozsvieti svetlo dokončenia. Po 3 minútach kontrolné...
 • Page 86 Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips. Často kladené otázky Táto kapitola obsahuje najčastejšie otázky o zariadení.
 • Page 87: Slovenščina

  - Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtikač, omrežni kabel ali sam aparat. - Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje. - Električni parni sterilizator ne vsebuje delov, primernih za servisiranje.
 • Page 88 - Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu. Previdno - Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips posebej ne priporoča. V primeru uporabe tovrstnih nastavkov se garancija razveljavi. - Aparata ne izpostavljajte vročini ali neposredni sončni svetlobi.
 • Page 89 Aparat vklopite z gumbom za vklop. (Sl. 6) Opomba: Če gumb za vklop pritisnete, preden aparat vključite v omrežno vtičnico, se sterilizator takoj začne segrevati. SCF287/SCF286 Indikator steriliziranja zasveti in označuje, da je aparat začel delovati. Ko je postopek steriliziranja končan, zasveti indikator pripravljenosti. Indikator pripravljenosti po 3 minutah ugasne in označuje, da lahko varno odprete sterilizator.
 • Page 90 Aparat vklopite z gumbom za vklop (Sl. 6). Opomba: Če gumb za vklop pritisnete, preden aparat vključite v omrežno vtičnico, se sterilizator takoj začne segrevati. SCF287/SCF286 Indikator steriliziranja zasveti in označuje, da je aparat začel delovati. Ko je postopek steriliziranja končan, zasveti indikator pripravljenosti. Indikator pripravljenosti po 3 minutah ugasne in označuje, da lahko varno odprete sterilizator.
 • Page 91 Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni takšnega centra,...
 • Page 92 Preden aparat ponovno vklopite, počakajte aparata? 10 minut. SCF287/SCF286: Zakaj Aparat ne deluje 10 minut po končanem steriliziranju; najprej indikator pripravljenosti ugasne, se mora ohladiti. Preden aparat ponovno vklopite, počakajte ko ponovno zaženem aparat?
 • Page 93: Srpski

  SRPSKI Uvod Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Opšti opis (Sl. 1) A Poklopac sa drškom B Mala korpa C Velika korpa D Grejni element sa rezervoarom za vodu...
 • Page 94 SRPSKI - Da bi se izbegao rizik, glavni kabl u slučaju oštećenja treba da zameni kompanija Philips, tj. servisni centar ovlašćen od strane kompanije Philips ili osoba sa odgovarajućim kvalifikacijama. - U električnom sterilizatoru na paru nema delova koji se servisiraju.
 • Page 95 Elektromagnetna polja (EMF) Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.
 • Page 96 Pre nego što stavite predmete za sterilizaciju u sterilizator, temeljno ih očistite u mašini za sudove ili ih ručno operite vrućom vodom sa malo deterdženta. Upotreba korpe za mašinu za sudove (samo za SCF287/SCF286) Pomoću korpe za mašinu za sudove unapred operite predmete koje želite da sterilišete. Otvorite dva dela poklopca korpe za mašinu za sudove i stavite flašice i dodatne delove u korpu (Sl.
 • Page 97 Napomena: Ako aparat uključite u struju nakon što ste pritisnuli dugme za uključivanje/isključivanje, sterilizator će odmah početi da se zagreva. SCF287/SCF286 Indikator sterilizacije će zasvetleti, što ukazuje na to da aparat počinje da radi. Kada se proces sterilizacije završi, uključuje se indikator spremnosti. Nakon tri minuta indikator spremnosti se isključuje, što ukazuje na to da je bezbedno da otvorite sterilizator.
 • Page 98 Philips na adresi www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnim distributeru Philips proizvoda.
 • Page 99: Українська

  УКРАЇНСЬКА Вступ Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Загальний опис (Мал. 1) A Кришка з ручкою B Малий кошик C Великий кошик D Нагрівальний елемент із резервуаром для води...
 • Page 100 - Цей пристрій призначений виключно для побутового використання. Увага - Не використовуйте насадки чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання таких насадок чи деталей призведе до втрати гарантії. - Оберігайте пристрій від надмірного нагрівання та дії прямих...
 • Page 101 - Умови довкілля (наприклад температура та висота) можуть впливати на роботу цього пристрою. Електромагнітні поля (ЕМП) Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику користувача.
 • Page 102 Підготовка до стерилізації Перед тим як покласти предмети для стерилізації у стерилізатор, добре їх помийте в посудомийній машині або вручну в гарячій воді з миючим засобом. Використання кошика для посудомийної машини (лише SCF287/SCF286) Використовуйте кошик для посудомийної машини, щоб попередньо помити предмети для стерилізації. Відкрийте дві секції кришки кошика для посудомийної машини і покладіть у кошик...
 • Page 103 Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій (Мал. 6). Примітка: Якщо після натиснення кнопки живлення пристрій під’єднати до електромережі, він відразу починає нагріватися. SCF287/SCF286 Засвічується індикатор стерилізації, повідомляючи про те, що пристрій починає працювати. Після стерилізації засвічується індикатор готовності. Через 3 хвилини індикатор...
 • Page 104 Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у своїй країні (номер телефону можна знайти у гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.
 • Page 105 стерилізації, бо він повинен спочатку охолонути. Перед тим як готовності, коли знову увімкнути пристрій, зачекайте 10 хвилин. перезапустити пристрій? Служба підтримки споживачів тел.: 0-800-500-697 (дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні) для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua Компанія встановлює наступний строк служби на даний виріб – 3 років...
 • Page 108 4203.064.5715.3...

This manual is also suitable for:

Scf286Scf285scf284

Table of Contents