Philips AVENT SCF291 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

SCF291
SCF293

Advertisement

loading

  Also See for Philips AVENT SCF291

  Summary of Contents for Philips AVENT SCF291

 • Page 1 SCF291 SCF293...
 • Page 2: Table Of Contents

  ENGLISH DANSK ESPAÑOL SUOMI HEBREW ITALIANO NORSK PORTUGUÊS SVENSKA...
 • Page 3 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. General description SCF291 SCF293 130ml SCF291 SCF293 SCF293 SCF291 A Lid with grip Heating element with water reservoir...
 • Page 4: English

  - If the power cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. - There are no serviceable parts inside the electric steam sterilizer.
 • Page 5 Caution - Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid. - Do not expose the appliance to extreme heat or direct sunlight.
 • Page 6 - Do not use the appliance if it has fallen or is damaged in any way. Take it to an authorized Philips service center for repair. - Always place and use the appliance on a dry, stable, level and horizontal surface.
 • Page 7 English Getting to know the settings Note: Before you sterilize bottles and other items, clean them first. Only place items in the sterilizer which are suitable for sterilizing. Do not sterilize items that are filled with liquid, e.g. a teether with cooling fluid. Sterilize •...
 • Page 8 English Things to Note SCF293 • Don’t pour water into the air outlet. • Don’t immerse the base unit in water. 130ml 4.5oz • Use 130 ml/4.5 oz distilled water. • Clean the items beforehand. • Disassemble all parts completely and •...
 • Page 9 English Before first use When you use the appliance for the first time, we advise you to let it complete one sterilization process with empty baskets. Use a clean baby bottle and pour exactly 130ml/4.5 oz distilled water directly into the water reservoir of the base. Tip: Using distilled water can minimize the formation of limescale on heating element.
 • Page 10 English Place the lid on top of the small basket. Put the plug in the wall socket. SCF291: Press the power on button to switch on the SCF291 appliance. SCF293: Turn the on/off button to “Sterilize” mode. Then SCF293 press it to switch on the appliance. Note: If you plug in the appliance after you have pressed the power on button, the sterilizer starts working immediately.
 • Page 11 English Preparing for use Preparing for sterilizing Before you put the items to be sterilized in the sterilizer, clean them thoroughly in the dishwasher or clean them by hand with hot water and some liquid dishwashing detergent. Assembling the sterilizer There are several ways to assemble the sterilizer.
 • Page 12 English Using the appliance Sterilizing (SCF291 and SCF293) Pour water directly into the water reservoir of the base (see section “Before first use”). Assemble the sterilizer (see section “Assembling the sterilizer”) and place the items to be sterilized in it. Place the lid on top of the small or large basket.
 • Page 13 English Remove the bottles and other items from the basket. Use the tongs to remove the smaller items. Be careful. The sterilized items may still be hot. Note: Make sure you wash your hands thoroughly before you touch the sterilized items.
 • Page 14 English Turn the on/off button to “Auto” mode. Then press it to switch on the appliance. • The appliance starts sterilizing first. The entire progress indicator lights flash to show the appliance is sterilizing. • After that, drying will start automatically. The progress indicator lights flash and off gradually to show the appliance is drying.
 • Page 15 English Drying (SCF293) Assemble the sterilizer (see section “Assembling the sterilizer”) and place the items to be dried in it. Note: Make sure all the items are completely disassembled and placed in the basket with their openings pointing down for effective drying. Be careful.
 • Page 16 English Cleaning Do not use abrasive or aggressive cleaning agents (e.g. bleach) or a scouring pad to clean this appliance. Never immerse the base and the power cord in water or any other liquid. Note: The sterilizer is not dishwasher-proof. The baskets, the bottom plate and the lid can be cleaned with hot water and liquid dishwashing detergent.
 • Page 17 English Cleaning the filter (SCF293) Detach the filter cover from the base. Take out the filter and clean it under tap water. Let the filter air dry thoroughly. Put it back to the base and close the filter cover. Note: Clean the filter at least every 4 weeks to ensure that it continues to filter effectively.
 • Page 18 English Descaling The sterilization process is extremely important to ensure the most hygienic standards for your baby. Limescale deposits can slow down the sterilization cycle and even impair its effectiveness. Limescale is the hard and chalky deposit. Depending on the water type in your area, limescale can have different appearances ranging from snow white looking powder to brownish stains.
 • Page 19 Note: Do not use other types of descalers. Ordering accessories To buy accessories or spare parts, visit www.philips.com or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).
 • Page 20 English Troubleshooting This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to resolve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country. Problem Solution When should I When you use the sterilizer, you may notice that there descale my sterilizer? are small spots ranging from snow white to brownish...
 • Page 21: Dansk

  Dansk Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Generel beskrivelse SCF291 SCF293 130ml SCF291 SCF293 SCF293 SCF291 A Låg med håndtag...
 • Page 22 - Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget. - Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller af en kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko ved efterfølgende brug. - Der er ingen udskiftelige dele i den elektriske dampsterilisator.
 • Page 23 Forsigtig - Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien. - Udsæt ikke apparatet for høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Page 24 - Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn. - Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis enheden efterlades uden opsyn. Elektromagnetiske felter (EMF) Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
 • Page 25 Dansk Lær indstillingerne at kende Bemærk: Rengør flasker og andre genstande, før du steriliserer dem. Placer kun genstande, som er egnede til sterilisering, i sterilisatoren. Steriliser ikke genstande, der er fyldt med væske, f.eks. bideringe med kølende væske. Sterilisering • Steriliseringsfunktionen er til sterilisering af babygenstande.
 • Page 26 Dansk Vær opmærksom på følgende SCF293 • Hæld ikke vand i luftudtaget. • Basen må ikke nedsænkes i vand. 130ml 4.5oz • Brug 130 ml destilleret vand. • Rengør genstandene på forhånd. • Adskil alle dele helt, og placer dem •...
 • Page 27 Dansk Før apparatet tages i brug Når du bruger apparatet første gang, anbefaler vi, at du gennemfører en steriliseringsproces med tomme kurve. Brug en ren sutteflaske, og hæld nøjagtig 130ml destilleret vand direkte i vandtanken på basen. Tip: Brug af destilleret vand kan minimere dannelsen af kalkaflejringer på varmelegemet.
 • Page 28 Dansk Sæt låget på den lille kurv. Sæt stikket i stikkontakten. SCF291: Tænd apparatet ved at trykke på tændknappen. SCF291 SCF293: Drej til/fra-knappen til tilstanden "Sterilisering". Tryk derefter på den for at tænde apparatet. SCF293 Bemærk: Hvis du sætter stikket i kontakten, efter du har trykket på...
 • Page 29 Dansk Klargøring Klargøring til sterilisering Inden du putter de genstande, der skal steriliseres, i sterilisatoren, skal du rengøre dem grundigt i opvaskemaskinen eller i hånden med varmt vand og opvaskemiddel. Samling af sterilisatoren Sterilisatoren kan samles på flere måder. Med kun den lille kurv på basen til at sterilisere små genstande som f.eks.
 • Page 30 Dansk Sådan bruges apparatet Sterilisering (SCF291 og SCF293) Hæld vand direkte i vandtanken på basen (se afsnittet “Før apparatet tages i brug”). Saml sterilisatoren (se afsnittet "Samling af sterilisatoren"), og placer genstandene, der skal steriliseres, i den. Sæt låget på den lille eller store kurv. Sæt stikket i stikkontakten.
 • Page 31 Dansk Aftagning af låget. Vent med at fjerne låget, til apparatet er kølet ned. Vær forsigtig. Der kan komme varm damp ud af sterilisatoren. Fjern flaskerne og andre genstande fra kurven. Brug tangen til at fjerne de små dele. Vær forsigtig. De steriliserede genstande kan stadig være varme. Bemærk: Sørg for at vaske dine hænder grundigt, inden du rører ved de steriliserede dele.
 • Page 32 Dansk Sæt stikket i stikkontakten. Drej til/fra-knappen til tilstanden "Auto". Tryk derefter på den for at tænde apparatet. • Apparatet begynder at sterilisere først. Alle statusindikatorer blinker for at vise, at apparatet er ved at sterilisere. • Derefter starter tørringen automatisk. Statusindikatorerne blinker og slukkes gradvist for at vise, at apparatet er ved at tørre.
 • Page 33 Dansk Tørring (SCF293) Saml sterilisatoren (se afsnittet "Samling af sterilisatoren"), og placer genstandene, der skal tørres, i den. Bemærk: Sørg for, at alle delene er fuldstændig skilt ad og placeret i kurven med åbningerne nedad, så de tørrer effektivt. Vær forsigtig. Der kommer varm damp ud af sterilisatoren, når tørringen starter. Sæt låget på...
 • Page 34 Dansk Rengøring Brug aldrig skrappe rengørings- eller skuremidler (f.eks. klorin) eller en skuresvamp til rengøring af dette apparat. Nedsænk aldrig basen og netledningen i vand eller andre væsker. Bemærk: Sterilisatoren tåler ikke opvaskemaskine. Kurvene, bundpladen og låget kan rengøres med varmt vand og opvaskemiddel. Tag altid stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet afkøle, før det rengøres.
 • Page 35 Dansk Lad filteret lufttørre grundigt. Sæt det tilbage i basen, og luk filterdækslet. Bemærk: Rengør filteret mindst hver 4. uge for at sikre, at det fortsat filtrerer effektivt. Afkalkning Steriliseringsprocessen er ekstremt vigtig for at sikre optimal hygiejne for dit barn. Kalkaflejringer kan gøre steriliseringscyklussen langsommere og endda forringe dens effektivitet.
 • Page 36 Dansk Placer den lille kurv på basen. Sæt låget på den lille kurv. SCF291: Tænd apparatet ved at trykke på tændknappen. SCF291 SCF293: Drej til/fra-knappen til tilstanden "Sterilisering". Tryk derefter på den for at tænde apparatet. SCF293 Bemærk: Placer den lille kurv på basen for at undgå, at der sprøjter varm væske ud.
 • Page 37 Dansk Bestilling af tilbehør Du kan købe tilbehør eller reservedele på www.philips.com eller hos din Philips- forhandler. Du kan også kontakte dit lokale Philips-kundecenter (se folderen Worldwide Guarantee for kontaktoplysninger). Genbrug Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
 • Page 38 Dansk Problem Løsning Hvorfor er der en Du har måske ikke hældt det resterende vand ud af brændt lugt og et drypbakken til den store kurv regelmæssigt. Der samler brændemærke på sig vand i drypbakken til den store kurv efter hver basen? steriliseringscyklus.
 • Page 39: Español

  Español Introducción Enhorabuena por su adquisición y bienvenido a Philips Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome. Descripción general SCF291 SCF293 130ml SCF291 SCF293 SCF293 SCF291 A Tapa con asa Resistencia con depósito de agua B Cesta pequeña...
 • Page 40 - No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados. - Si el cable de alimentación está dañado, el personal de Philips, de un centro de servicio autorizado por Philips o con una cualificación similar debe sustituirlo para evitar situaciones de peligro.
 • Page 41 Precaución - No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía. - No exponga el aparato a altas temperaturas ni a la luz solar directa.
 • Page 42 - Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento. - Desenchufe siempre el aparato de la fuente si se deja desatendido. Campos electromagnéticos (CEM) Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.
 • Page 43 Español Descripción de la configuración Nota: Antes de esterilizar biberones y otros objetos, límpielos primero. Sólo coloque en el esterilizador objetos aptos para esterilizar. No esterilice objetos que estén llenos de líquido, como por ejemplo, un mordedor refrigerante. Esterilización • El modo de esterilización se utiliza para esterilizar objetos para bebés.
 • Page 44 Español Recuerde SCF293 • No vierta agua en la salida de aire. • No sumerja la unidad base en agua. 130ml 4.5oz • Utilice 130 ml de agua destilada. • Limpie los objetos previamente. • Desmonte todas las piezas y •...
 • Page 45 Español Antes de utilizarlo por primera vez Cuando utilice el aparato por primera vez, le recomendamos que complete un proceso de esterilización con las cestas vacías. Utilice un biberón limpio y vierta exactamente 130 ml de agua destilada directamente en el depósito de agua de la base. Sugerencia: El uso de agua destilada puede minimizar la formación de depósitos de cal en la resistencia.
 • Page 46 Español Coloque la tapa encima de la cesta pequeña. Enchufe el aparato a la toma de corriente. SCF291: pulse el botón de encendido para encender el SCF291 aparato. SCF293: gire el botón de encendido hasta el modo SCF293 de esterilización. A continuación, pulse el botón para encender el aparato.
 • Page 47 Español Nota: El aparato no funcionará durante unos 10 minutos después de un ciclo de esterilización, ya que primero necesita enfriarse. Preparación para su uso Preparación para la esterilización Antes de colocar los objetos que se van a esterilizar en el esterilizador, lávelos en el lavavajillas o a mano con agua caliente y un poco de detergente líquido para lavavajillas.
 • Page 48 Español Uso del aparato Esterilización (SCF291 y SCF293) Vierta agua directamente en el depósito de agua de la base (consulte la sección "Antes de utilizarlo por primera vez"). Monte el esterilizador (consulte la sección "Montaje del esterilizador") y coloque dentro los objetos que se van a esterilizar. Coloque la tapa encima de la cesta pequeña o de la grande.
 • Page 49 Español Quite la tapa. Espere a que se enfríe el aparato antes retirar la tapa. Tenga cuidado, ya que puede salir vapor caliente del esterilizador. Retire los biberones y los demás objetos de la cesta. Utilice las pinzas para retirar los objetos más pequeños. Tenga cuidado, ya que los objetos esterilizados pueden estar aún calientes.
 • Page 50 Español Enchufe el aparato a la toma de corriente. Gire el botón de encendido hasta el modo automático. A continuación, pulse el botón para encender el aparato. • El aparato inicia primero la esterilización. Los pilotos indicadores de progreso parpadean para indicar que el aparato está...
 • Page 51 Español Secado (SCF293) Monte el esterilizador (consulte la sección "Montaje del esterilizador") y coloque dentro los objetos que se van a secar. Nota: Asegúrese de que todos los objetos están completamente desmontados y colocados en la cesta con las aberturas hacia abajo para conseguir un secado eficaz.
 • Page 52 Español Quite la tapa. Retire los biberones y los demás objetos de la cesta. Utilice las pinzas para retirar los objetos más pequeños. Tenga cuidado, ya que los objetos secados pueden estar aún calientes. Nota: Asegúrese de que se lava bien las manos antes de tocar los objetos secados.
 • Page 53 Español Limpieza del filtro (SCF293) Retire la cubierta del filtro de la base. Saque el filtro y límpielo bajo el grifo. Deje que el filtro se seque por completo al aire. Vuelva a colocarlo en la base y cierre la cubierta del filtro. Nota: Limpie el filtro al menos cada 4 semanas para garantizar un filtrado eficaz.
 • Page 54 Español Eliminación de los depósitos de cal El proceso de esterilización es extremadamente importante para garantizar los más altos niveles de higiene para los objetos de su bebé. Los depósitos de cal pueden ralentizar el ciclo de esterilización e incluso afectar a su efectividad. Los depósitos duros y blanquecinos que aparecen en su aparato son cal.
 • Page 55 Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite www.philips.com o acuda a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos de contacto).
 • Page 56 Español Solución de problemas Este capítulo resume los problemas más comunes que podría encontrarse con el aparato. Si no puede resolver el problema con la información que aparece a continuación, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país. Problema Solución ¿Cuándo debo...
 • Page 57 Español Problema Solución Los artículos siguen Los artículos pueden continuar húmedos por diferentes húmedos después del razones: secado. • Temperatura ambiente o humedad • Carga del esterilizador • Los elementos se apilan demasiado juntos Asegúrese de que el aire caliente puede circular alrededor de los artículos para garantizar un secado eficaz.
 • Page 58: Suomi

  Suomi Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tukipalveluita rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus SCF291 SCF293 130ml SCF291 SCF293 SCF293 SCF291 A Kansi, jossa on kahva Lämmitysvastus, jossa on vesisäiliö B Pieni kori G Pääyksikkö H Virtajohto Aluslevy suurelle korille...
 • Page 59 Suomi Tärkeää Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Vaara - Älä upota laitteen alustaa, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen. - Kalkinpoisto-ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa pysyviä vikoja. - Älä pura alustaa, ettet saa sähköiskua. Varoitus - Laitetta voivat käyttää...
 • Page 60 Suomi - Varo kannen höyryaukosta tulevaa kuumaa höyryä. Höyry voi aiheuttaa palovammoja. - Älä kosketa alustaa, koreja tai kantta käytön aikana tai pian sen jälkeen, koska osat ovat erittäin kuumia. Nosta kantta ainoastaan kahvasta. - Älä siirrä tai avaa laitetta, kun se on käynnissä tai kun vesi on vielä...
 • Page 61 - Ympäristön olosuhteet, kuten lämpötila ja korkeus, voivat vaikuttaa laitteen toimintaan. - Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta. - Irrota laitteen virtajohto aina pistorasiasta, kun jätät laitteen ilman valvontaa. Sähkömagneettiset kentät (EMF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
 • Page 62 Suomi Tutustuminen asetuksiin Huomautus: pese pullot ja muut esineet ennen sterilointia. Steriloi ainoastaan esineitä, joille sterilointi sopii. Älä steriloi esineitä, jotka ovat täynnä nestettä, kuten purulelua, jossa on viilentävää nestettä. Steriloi • Sterilointitila on tarkoitettu vauvantarvikkeiden sterilointiin. • Sterilointi kestää noin 10 minuuttia. •...
 • Page 63 Suomi Huomioitavaa SCF293 • Älä kaada vettä ilmanpoistoaukkoon. • Älä upota pääyksikköä veteen. 130ml 4.5oz • Käytä 130 ml tislattua vettä. • Puhdista esineet ensin. • Pura kaikki osat täysin ja aseta ne • Kaada jäljellä oleva vesi pois suuresta aukot alaspäin.
 • Page 64 Suomi Käyttöönotto Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, sillä kannattaa steriloida kerran siten, että korit ovat tyhjät. Kaada esimerkiksi puhtaasta tuttipullosta täsmälleen 100 ml hanavettä suoraan alustan vesisäiliöön. Vihje: Tislatun veden käyttö voi vähentää kalkin kertymistä lämmitysvastukseen. Lisätietoja kalkkikertymistä on kohdassa Kalkinpoisto. 130ml 130ml Aseta suuri kori alustalle.
 • Page 65 Suomi Aseta pienen korin kansi paikalleen. Työnnä pistoke pistorasiaan. SCF291: käynnistä laite painamalla virtapainiketta. SCF291 SCF293: Käännä virtapainike sterilointitilan kohtaan. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta. SCF293 Huomautus: Jos liität laitteen pistorasiaan, kun olet painanut virtapainiketta, sterilointilaite käynnistyy heti. Voit sammuttaa sen painamalla sammutuspainiketta. Varoitus: Alusta, korit ja kansi kuumenevat käytön aikana tai pian sen jälkeen.
 • Page 66 Suomi Käyttöönoton valmistelu Steriloinnin valmistelu Ennen kuin laitat steriloitavat esineet sterilointilaitteeseen, puhdista ne huolellisesti astianpesukoneessa tai pese ne käsin kuumalla vedellä ja nestemäisellä astianpesuaineella. Sterilointilaitteen kokoaminen Sterilointilaitteen voi koota useilla tavoilla. Käyttämällä ainoastaan pientä koria alustalla voit steriloida pieniä esineitä, kuten tutteja. Käyttämällä...
 • Page 67 Suomi Käyttö Sterilointi (SCF291 ja SCF293) Kaada vesi suoraan alustan vesisäiliöön (katso kohtaa Käyttöönotto). Kokoa sterilointilaite (katso kohtaa Sterilointilaitteen kokoaminen) ja aseta steriloitavat esineet siihen. Aseta pienen tai suuren korin kansi paikalleen. Työnnä pistoke pistorasiaan. SCF291: käynnistä laite painamalla virtapainiketta. SCF291 SCF293: Käännä...
 • Page 68 Suomi Poista pieni ja suuri kori. Huomautus: kun poistat suurta koria, huomioi valumisastiaan jäänyt vesi. Huomautus: Valumisastia on tarkoitettu keräämään maito- tai ruokajäämät esineistä, jotta ne eivät joudu alustan vesisäiliöön. Se optimoi sterilointitehon ja helpottaa lämmitysvastuksen puhdistamista. Irrota pohjalevy suuresta korista. Kaada suuren korin valumisastiaan jäänyt vesi pois ja puhdista valumisastia (katso kohtaa Puhdistus).
 • Page 69 Suomi Irrota kansi. Poista pullot ja muut esineet korista. Poista pienimmät esineet pihdeillä. Ole varovainen. Steriloidut esineet saattavat olla vielä kuumia. Huomautus: pese kädet perusteellisesti, ennen kuin kosketat steriloituja esineitä. Huomautus: Kuivaustulos voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja kosteuden sekä sterilointilaitteen kuormituksen mukaan. Tarvittaessa voit käynnistää kuivauksen uudelleen.
 • Page 70 Suomi Käännä virtapainike kuivaustilan kohtaan. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta. • Kuivaus alkaa noin 30 sekunnin kuluttua. Laite lämpenee ja alkaa tuottaa lämmintä ilmaa esineiden kuivaamista varten. • Edistymisen merkkivalot vilkkuvat kuivauksen aikana. • Kuivauksen jälkeen valot sammuvat ja laite sammuu automaattisesti.
 • Page 71 Suomi Pese kansi, pieni kori, pohjalevy ja suuri kori kuumalla vedellä ja nestemäisellä astianpesuaineella. Huomautus: säilytä sterilointilaitetta puhdistamisen jälkeen puhtaassa ja kuivassa paikassa. Suodattimen puhdistaminen (SCF293) Irrota suodattimen suojus alustasta. Irrota suodatin ja pese se hanavedellä. Anna suodattimen kuivua kokonaan. Aseta se takaisin alustaan ja sulje suodattimen suojus.
 • Page 72 Suomi Kalkinpoisto Sterilointi on erittäin tärkeää vauvan hygienian kannalta. Kalkkikertymät voivat hidastaa sterilointia ja heikentää sen tehoa. Kalkkikertymät ovat kovia ja vaaleita. Kalkkikertymien ulkoasu voi vaihdella asuinalueen veden tyypin mukaan lumivalkoisesta jauheesta ruskehtaviin tahroihin. Kalkkia kertyy sitä nopeammin, mitä kovempaa vesi on. Sitä kertyy laitteisiin, kun vedessä...
 • Page 73 Pese etikkaliuos pois huuhtelemalla myös pieni kori ja kansi. Huomautus: voit käyttää myös sitruunahappoa sisältäviä kalkinpoistoaineita. Huomautus: älä käytä muuntyyppisiä kalkinpoistoaineita. Tarvikkeiden tilaaminen Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteesta www.philips.com tai Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyttä Philipsin paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä). Kierrätys Tämä...
 • Page 74 Suomi Vianmääritys Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Jos ongelma ei ratkea alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen. Ongelma Ratkaisu Milloin Kun käytät sterilointilaitetta, huomaat ehkä sen sterilointilaiteesta on lämpölevyssä pieniä pisteitä, joiden väri voi vaihdella poistettava kalkki? lumivalkoisesta ruskehtavaan.
 • Page 75 Suomi Ongelma Ratkaisu Esineet ovat Seuraavat syyt voivat vaikuttaa siihen, että esineet ovat kuivauksen jälkeen vielä märkiä: vielä märkiä. • Ympäristön lämpötila ja kosteus • Sterilointilaitteen kuormitus • Esineet ovat liian lähellä toisiaan Varmista, että kuuma ilma pääsee kiertämään esineiden ympärillä, jotta kuivaus onnistuu tehokkaasti.
 • Page 76: Hebrew

  ‫עברית‬ ‫מבוא‬ ‫ברכותינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת מוצרי פיליפס! כדי להפיק את מלוא התועלת מהתמיכה‬ .www.philips.com/welcome ‫שפיליפס מעניקה ללקוחותיה, יש לרשום את המוצר בכתובת‬ ‫תיאור כללי‬ SCF291 SCF293 130ml SCF291 SCF293 SCF293 SCF291 ‫גוף חימום עם מיכל מים‬ ‫מכסה עם ידית‬...
 • Page 77 ‫עברית‬ ‫חשוב‬ ‫לפני השימוש במכשיר, יש לקרוא בקפידה את המדריך למשתמש ולשמור אותו‬ .‫לעיון בעתיד‬ ‫סכנה‬ ‫לעולם אין לטבול את יחידת הבסיס, כבל החשמל או תקע החשמל במים‬ .‫או בכל נוזל אחר‬ .‫אי-הקפדה על הוראות הסרת האבנית עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך‬ .‫כדי...
 • Page 78 ‫עברית‬ .‫אין להכניס אקונומיקה או כימיקלים אחרים לתוך המכשיר‬ .‫אין למזוג מים מעבר למחוון שבמיכל או יותר מאשר 031 מ"ל מים‬ ‫יש לחטא במכשיר זה אך ורק בקבוקי תינוקות ופריטים אחרים המתאימים‬ ,‫לסטריליזטור. יש לעיין במדריך למשתמש של הפריטים המיועדים לחיטוי‬ .‫כדי...
 • Page 79 ‫עברית‬ )EMF( ‫שדות אלקטרומגנטיים‬ .‫מכשיר זה מתוצרת פיליפס עומד בכל התקנים והתקנות החלים בנוגע לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים‬ ‫הכרת ההגדרות‬ .‫הערה: לפני חיטוי בקבוקים או פריטים אחרים, יש לנקות אותם‬ ,‫יש להכניס לתוך הסטריליזטור רק פריטים המתאימים לחיטוי. אין לחטא פריטים המלאים בנוזל, לדוגמה‬ .‫נשכן...
 • Page 80 ‫עברית‬ ‫נקודות חשובות‬ SCF293 .‫אין לטבול את יחידת הבסיס במים‬ .‫אין לשפוך מים אל תוך פתח יציאת האוויר‬ 130ml 4.5oz .‫יש לנקות את הפריטים לפני ההפעלה‬ .‫יש להשתמש ב-031 מ"ל מים מזוקקים‬ ‫לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנותרו‬ ‫יש...
 • Page 81 ‫עברית‬ ‫לפני השימוש הראשון‬ .‫לפני השימוש הראשון במכשיר, מומלץ לתת לו להשלים מחזור חיטוי אחד עם סלסילות ריקות‬ ‫יש להשתמש בבקבוק תינוקות נקי ולהקפיד למזוג בדיוק 031 מ"ל מים מזוקקים ישירות אל תוך‬ .‫מיכל המים של הבסיס‬ ‫עצה: שימוש במים מזוקקים יכול לצמצם את היווצרות האבנית על גבי גוף החימום. למידע נוסף על‬ .'‫האבנית, יש...
 • Page 82 ‫עברית‬ .‫יש להציב את המכסה מעל הסלסילה הקטנה‬ .‫הכנס את התקע לשקע שבקיר‬ .‫: יש ללחוץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר‬SCF291 SCF291 'Sterilize' ‫: יש לסובב את לחצן ההפעלה/כיבוי למצב‬SCF293 .‫(חיטוי). לאחר מכן, יש ללחוץ עליו כדי להפעיל את המכשיר‬ SCF293 ‫הערה: כאשר...
 • Page 83 ‫עברית‬ ‫הכנה לקראת שימוש‬ ‫הכנה לחיטוי‬ ‫לפני הכנסת הפריטים מיועדים לחיטוי אל תוך הסלסילה, יש לנקות אותם ביסודיות במדיח כלים או באופן‬ .‫ידני, במים חמים ומעט נוזל כלים‬ ‫הרכבת הסטריליזטור‬ .‫ישנן כמה דרכים להרכבת הסטריליזטור‬ ‫עם הסלסילה הקטנה בלבד על הבסיס – כדי לחטא פריטים קטנים‬ .‫כגון...
 • Page 84 ‫עברית‬ ‫שימוש במכשיר‬ )SCF293-‫ ו‬SCF291( ‫חיטוי‬ ‫יש להקפיד למזוג את המים בדיוק לתוך מיכל המים של הבסיס (לפי הסעיף 'לפני השימוש‬ .)'‫הראשון‬ ‫יש להרכיב את הסטריליזטור (לפי הסעיף 'הרכבת הסטריליזטור') ולהניח בתוכו את הפריטים‬ .‫המיועדים לחיטוי‬ .‫יש להציב את המכסה מעל הסלסילה הקטנה או הגדולה‬ .‫הכנס...
 • Page 85 ‫עברית‬ ‫יש להוציא את הבקבוקים ואת הפריטים האחרים מתוך הסלסילה. יש להשתמש במלקחיים‬ .‫להוצאת הפריטים הקטנים‬ ‫.םימח תויהל םייושע ןיידע יוטיח ורבעש םיטירפה .תוריהז טוקנל שי‬ .‫הערה: לפני שנוגעים בפריטים שעברו חיטוי, יש להקפיד לשטוף היטב את הידיים‬ .‫נתק את המכשיר משקע החשמל והמתן עד שהמכשיר יתקרר לגמרי‬ .‫יש...
 • Page 86 ‫עברית‬ ,‫' (אוטו'). לאחר מכן‬Auto' ‫יש לסובב את לחצן ההפעלה/כיבוי למצב‬ .‫יש ללחוץ עליו כדי להפעיל את המכשיר‬ ‫המכשיר מתחיל את פעולתו בחיטוי. כל נוריות ההתקדמות מהבהבות‬ .‫כדי להראות כי המכשיר מבצע חיטוי‬ ‫לאחר מכן, הייבוש יתחיל אוטומטית. נוריות ההתקדמות מהבהבות‬ .‫ונכבות...
 • Page 87 ‫עברית‬ .‫הכנס את התקע לשקע שבקיר‬ ,‫' (ייבוש). לאחר מכן‬Dry' ‫יש לסובב את לחצן ההפעלה/כיבוי למצב‬ .‫יש ללחוץ עליו כדי להפעיל את המכשיר‬ ‫הייבוש יתחיל לאחר כ-03 שניות. המכשיר מתחמם כדי להפיק אוויר‬ .‫חם לצורך ייבוש הפריטים‬ ‫נוריות ההתקדמות מהבהבות ונכבות בהדרגה כדי להראות כי‬ .‫המכשיר...
 • Page 88 ‫עברית‬ ‫נתק את התחתית מהסלסילה הגדולה.לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנותרו במגש‬ .‫העודפים של הסלסילה הגדולה‬ ‫הערה: לאחר כל מחזור חיטוי מצטברים מים במגש העודפים של הסלסילה הגדולה. לאחר כל שימוש‬ .‫יש לשפוך את כל המים שנותרו בסלסילה הגדולה‬ ‫יש...
 • Page 89 ‫עברית‬ .‫תן לאוויר המסנן להתייבש היטב. החזר אותו לבסיס וסגור את מכסה המסנן‬ .‫הערה: יש לנקות את המסנן אחת לארבעה שבועות לפחות כדי להבטיח שימשיך לסנן ביעילות‬ ‫הסרת אבנית‬ ‫תהליך החיטוי חשוב ביותר כדי להבטיח עמידה בתנאים ההיגייניים הטובים ביותר לתינוקות. משקעי אבנית‬ .‫יכולים...
 • Page 90 .‫הערה: ניתן גם להשתמש בחומרים להסרת אבנית המבוססים על חומצת לימון‬ .‫הערה: אין להשתמש בסוגים אחרים של חומרים להסרת אבנית‬ ‫הזמנת אביזרים‬ .‫ או לגשת לסוכנות פיליפס המקומית‬www.philips.com ‫לרכישת אביזרים או חלפים, ניתן לבקר בכתובת‬ ‫ניתן גם לפנות למוקד שירות הלקוחות של פיליפס במדינתכם (לרשותך פרטי התקשרות בחוברת האחריות‬ .)‫הכלל-עולמית‬...
 • Page 91 ‫עברית‬ ‫אחריות ותמיכה‬ ‫ או קרא את חוברת האחריות‬www.philips.com/support ‫לקבלת מידע נוסף או תמיכה, בקר באתר‬ .‫הכלל-עולמית הנפרדת‬ ,‫הערה: על מנת להבטיח ביצועים מיטביים של המכשיר, יש להסיר את האבנית באופן שוטף. ולא‬ .‫המכשיר עלול להפסיק לעבוד. במקרה זה, האחריות אינה מכסה את התיקון‬...
 • Page 92 ‫עברית‬ ‫פתרון‬ ‫בעיה‬ :‫ייתכן שהפריטים עדיין רטובים ממספר סיבות‬ ‫הפריטים עדיין רטובים‬ .‫אחרי הייבוש‬ ‫טמפרטורה סביבתית או לחות‬ ‫טעינת הסטריליזטור‬ ‫הפריטים מוערמים קרובים מדי זה לזה‬ .‫יש להבטיח מעבר של אוויר חם סביב הפריטים, דבר המבטיח ייבוש יעיל‬ .‫ניתן להפעיל מחזור ייבוש מלא נוסף, לפי הצורך‬...
 • Page 93: Italiano

  Italiano Introduzione Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips. Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome. Descrizione generale SCF291 SCF293 130ml SCF291 SCF293 SCF293 SCF291 A Coperchio con impugnatura Resistenza con serbatoio dell'acqua...
 • Page 94 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da personale qualificato al fine di evitare possibili danni. - Lo sterilizzatore elettrico a vapore non contiene parti che possono essere riparate.
 • Page 95 è destinato onde evitare il rischio di lesioni. Attenzione - Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
 • Page 96 - Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite dai bambini. - Scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione quando viene lasciato incustodito. Campi elettromagnetici (EMF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.
 • Page 97 Italiano Conoscere le impostazioni Nota: prima di sterilizzare i biberon e gli altri articoli, lavarli accuratamente. Inserire solo gli accessori che è possibile sterilizzare. Non sterilizzare articoli che contengono liquidi, come ad esempio massaggiagengive con liquido refrigerante. Sterilizzazione • La modalità sterilizzazione consente di sterilizzare gli articoli per bambini.
 • Page 98 Italiano Attenzione SCF293 • Non versare acqua nell'uscita dell'aria. • Non immergere la base in acqua. 130ml 4.5oz • Utilizzare 130 ml di acqua distillata. • Pulire prima gli oggetti. • Smontare completamente tutti i • Eliminare l'acqua residua dal cestello componenti e posizionarli con le grande dopo ogni utilizzo.
 • Page 99 Italiano Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, consigliamo di effettuare un ciclo di sterilizzazione completo con i cestelli vuoti. Usare un biberon pulito e versare esattamente 130 ml d'acqua distillata direttamente nel serbatoio dell'acqua della base.
 • Page 100 Italiano Posizionate il coperchio sopra il cestello grande. Inserire la spina nella presa di corrente a muro. SCF291: premere il pulsante di accensione per accendere SCF291 l'apparecchio. SCF293: portare il pulsante on/off in modalità SCF293 "Sterilizzazione". Quindi premerlo per accendere l'apparecchio.
 • Page 101 Italiano Lasciare raffreddare l'apparecchio completamente per circa 10 minuti prima di utilizzarlo nuovamente. Nota: l'apparecchio non funzionerà per i 10 minuti successivi a un ciclo di sterilizzazione. Questo accade perché deve prima raffreddarsi. Preparazione per l'uso Preparazione per la sterilizzazione Prima di collocare gli articoli da sterilizzare all'interno dello sterilizzatore, lavarli a fondo in lavastoviglie o a mano con acqua calda e un po' di detersivo liquido per piatti.
 • Page 102 Italiano Nota: quando si riempie il cestello piccolo, inserire le ghiere sulla parte inferiore, posizionare le tettarelle e i coperchi senza serrarli sopra le ghiere. Nota: accertarsi che tutte le parti che richiedono una sterilizzazione siano completamente smontate e posizionare nel cestello con l'apertura rivolta verso il basso per evitare che si riempiano d'acqua.
 • Page 103 Italiano SCF291 • La spia on/off si accende per indicare che l'apparecchio sta iniziando la sterilizzazione. • Al termine del processo di sterilizzazione, la spia si spegne e l'apparecchio si spegne automaticamente. SCF293 • Tutti gli indicatori di avanzamento lampeggiano per indicare che l'apparecchio sta effettuando la sterilizzazione.
 • Page 104 Italiano Posizionare il coperchio sopra il cestello piccolo o quello grande. Inserire la spina nella presa di corrente a muro. Portare il pulsante on/off in modalità "Automatica". Quindi premerlo per accendere l'apparecchio. • L'apparecchio avvia come prima cosa la sterilizzazione. Tutti gli indicatori di avanzamento lampeggiano per indicare che l'apparecchio sta effettuando la sterilizzazione.
 • Page 105 Italiano Staccare la piastra inferiore dal cestello grande. Eliminare l'eventuale acqua residua dal vassoio antigoccia del cestello grande e pulirlo (vedere la sezione "Pulizia"). ASCIUGATURA (SCF293) Montare lo sterilizzatore (vedere la sezione "Montaggio dello sterilizzatore") e posizionare all'interno gli articoli da asciugare. Nota: per un'asciugatura efficace, assicurarsi che tutti gli articoli siano completamente smontati e posizionati nel cestello con le aperture rivolte verso il basso.
 • Page 106 Italiano Rimuovete il coperchio. Rimuovere biberon e altri articoli dal cestello. Utilizzare le pinze per rimuovere gli oggetti più piccoli. Prestare attenzione. Gli articoli asciutti possono ancora essere caldi. Nota: lavare le mani accuratamente prima di toccare gli articoli asciutti. Nota: il risultato dell'asciugatura può...
 • Page 107 Italiano Pulizia del filtro (SCF293) Staccare il coperchio del filtro dalla base. Estrarre il filtro e pulirlo con acqua corrente. Lasciare asciugare completamente il filtro all'aria. Rimetterlo sulla base e chiudere il coperchio del filtro. Nota: pulire il filtro almeno ogni 4 settimane affinché continui a funzionare correttamente.
 • Page 108 Italiano Rimozione del calcare Il processo di sterilizzazione è estremamente importante per garantire la massima igiene per il bambino. I depositi di calcare possono rallentare il ciclo di sterilizzazione e indebolirne persino la sua efficacia. Il calcare è formato da depositi solidi di colore bianco. A seconda del tipo di acqua nella propria zona, il calcare può...
 • Page 109 Italiano Lasciare in funzione l'apparecchio per 5 minuti, quindi spegnerlo. SCF291: premere il pulsante di spegnimento per spegnere l'apparecchio. SCF293: Premere il pulsante on/off per spegnere l'apparecchio. SCF291 SCF293 Svuotate il serbatoio dell'acqua e risciacquatelo a fondo. Se sono ancora presenti residui di calcare, rimuoverli con una spugna.
 • Page 110 Ordinazione degli accessori Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitare il sito Web www.shop.philips.com o rivolgersi al rivenditore Philips. È anche possibile contattare il centro di assistenza Philips del paese di residenza (per i dettagli di contatto, consultare l'opuscolo della garanzia internazionale).
 • Page 111 Italiano Problema Soluzione Perché il processo di Non è stata aggiunta acqua sufficiente per la sterilizzazione è così sterilizzazione. breve? Versare esattamente 130 ml di acqua direttamente nel serbatoio dell'acqua della base. Perché dopo la La piastra riscaldante potrebbe essere ostruita dal calcare. sterilizzazione è...
 • Page 112: Norsk

  Norsk Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Generell beskrivelse SCF291 SCF293 130ml SCF291 SCF293 SCF293 SCF291 A Lokk med håndtak Varmeelement med vannbeholder...
 • Page 113 ødelagt. - Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner. - Det er ingen utskiftbare deler inne i den elektriske dampsterilisatoren.
 • Page 114 Dette er for å unngå potensielle skader. Forsiktig - Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig. - Ikke utsett apparatet for høye temperaturer eller direkte sollys.
 • Page 115 - Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold. - Koble alltid enheten fra strømforsyningen hvis den står uten tilsyn. Elektromagnetiske felt (EMF) Dette Philips apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.
 • Page 116 Norsk Bli kjent med innstillingene Merk: Rengjør flasker og andre gjenstander før du steriliserer dem. Plasser bare gjenstander som er egnet for sterilisering, i steriliseringsapparatet. Ikke steriliser gjenstander som er fylt med væske, for eksempel en bitering med avkjølende væske. Sterilisere •...
 • Page 117 Norsk Viktige forholdsregler SCF293 • Ikke hell vann i luftuttaket. • Ikke senk sokkelenheten ned i vann. 130ml 4.5oz • Bruk 130 ml destillert vann. • Rengjør gjenstandene på forhånd. • Demonter alle delene fullstendig, og • Hell ut resten av vannet ut av den plasser dem med åpningene ned.
 • Page 118 Norsk Før bruk første gang Når du bruker apparatet for første gang, bør du la den fullføre en steriliseringsprosess med tomme kurver. Bruk en ren tåteflaske, og hell nøyaktig 130 ml med destillert vann direkte i sokkelens vannbeholderen. Tips: Bruk av destillert vann kan redusere dannelsen av kalkavleiringer på varmeelementet.
 • Page 119 Norsk Sett på lokket på den lille kurven. Sett støpselet inn i stikkontakten. SCF291: Trykk på på-knappen for å slå på apparatet. SCF291 SCF293: Vri av/på-knappen til steriliseringsmodusen. Trykk deretter på knappen for å slå på apparatet. SCF293 Merk: Hvis du kobler til apparatet etter at du har trykket på på-knappen, begynner steriliseringsapparatet å...
 • Page 120 Norsk Før bruk Før sterilisering Før du plasserer gjenstandene som du vil sterilisere, i steriliseringsapparatet, må du rengjøre dem grundig i oppvaskmaskinen eller rengjøre dem for hånd med varmt vann og litt oppvaskmiddel. Montere steriliseringsapparatet Det finnes flere måter å montere steriliseringsapparatet på. Med kun den lille kurven på...
 • Page 121 Norsk Bruke apparatet Sterilisering (SCF291 og SCF293) Hell vann direkte i sokkelens vannbeholder (se delen Før første gangs bruk). Monter steriliseringsapparatet (se delen Montere steriliseringsapparatet), og plasser gjenstandene som skal steriliseres, i det. Plasser lokket på den lille eller store kurven. Sett støpselet inn i stikkontakten.
 • Page 122 Norsk Ta ut flaskene og andre gjenstander i kurven. Bruk klypen til å fjerne de mindre gjenstandene. Vær forsiktig. De steriliserte gjenstandene kan fremdeles være varme. Merk: Sørg for at du vasker hendene grundig før du tar på de steriliserte gjenstandene.
 • Page 123 Norsk Vri av/på-knappen til auto-modus. Trykk deretter på knappen for å slå på apparatet. • Apparatet begynner å sterilisere først. Alle indikatorlampene for fremdrift blinker for å vise at apparatet steriliserer. • Deretter starter tørkingen automatisk. Indikatorlampene for fremdrift blinker for å vise at apparatet tørker. •...
 • Page 124 Norsk Tørking (SCF293) Monter steriliseringsapparatet (se avsnittet Montere steriliseringsapparatet), og plasser enhetene som skal steriliseres, i det. Merk: Kontroller at alle elementene er fullstendig demontert og plassert i kurven med åpningene vendt nedover for mer effektiv tørking. Vær forsiktig. Det kommer varm damp ut av steriliseringsapparatet når tørkingen starter.
 • Page 125 Norsk Rengjøring Ikke bruk rengjøringsmidler som har slipeeffekt, eller som er veldig sterke (f.eks. blekemidler), eller en skuresvamp til å rengjøre apparatet. Senk aldri sokkelen og ledningen ned i vann eller annen væske. Merk: Steriliseringsapparatet kan ikke vaskes i oppvaskmaskin. Kurvene, bunnplaten og lokket kan rengjøres med varmt vann og flytende oppvaskmiddel.
 • Page 126 Norsk Rengjøre filteret (SCF293) Ta av filterdekslet fra sokkelen. Ta ut filteret, og rengjør det under vann fra springen. La filteret lufttørke til det er helt tørt. Sett det tilbake i sokkelen, og lukk filterdekselet. Merk: Rengjør filteret minst hver fjerde uke for å sikre at det fortsetter å filtrere på en effektiv måte.
 • Page 127 Norsk Avkalking Steriliseringsprosessen er svært viktig for å sikre at lekene til babyen din er rene. Kalkavleiringer kan forsinke steriliseringssyklusen og til og med redusere apparatets ytelse. Kalk er en hard og krittaktig avleiring. Avhengig av vannets hardhet i området ditt kan kalkavleiringer ha forskjellig utseende, fra snøhvitt pulver til brune flekker.
 • Page 128 Merk: Du kan også bruke avkalkingsmidler basert på sitronsyre. Merk: Ikke bruk andre typer avkalkingsmidler. Bestille tilbehør Du kan kjøpe tilbehør eller reservedeler på www.philips.com eller ved å kontakte Philips-forhandleren din. Du kan også kontakte Philips forbrukerstøtte i landet der du bor (du finner kontaktinformasjon i garantiheftet).
 • Page 129 Norsk Feilsøking Dette kapittelet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med apparatet. Hvis du ikke får løst problemet med informasjonen under, kontakter du forbrukerstøtten der du bor. Problem Løsning Når bør jeg avkalke Når du bruker steriliseringsapparatet, vil du kanskje steriliseringsappara- legge merke til at det er små...
 • Page 130 Norsk Problem Løsning Gjenstandene er Gjenstandene er fortsatt våte på grunn av forskjellige fortsatt våte etter årsaker: tørking. • Omgivelsestemperatur eller luftfuktighet • Antall gjenstander i sterilisatoren • Gjenstandene er plassert for nærme hverandre Pass på at varm luft kan sirkulere rundt gjenstandene for å sikre effektiv tørking.
 • Page 131: Português

  Português Introdução Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. Descrição geral SCF291 SCF293 130ml SCF291 SCF293 SCF293 SCF291 A Tampa com pega Resistência com reservatório de água...
 • Page 132 - Não utilize o aparelho se a ficha, o cabo de alimentação ou o próprio aparelho estiverem danificados. - Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal com qualificação equivalente, para se evitarem situações de perigo.
 • Page 133 Atenção - Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade. - Não exponha o aparelho a temperaturas elevadas ou à...
 • Page 134 - A limpeza e a manutenção não podem ser efectuadas por crianças. - Desligue sempre o dispositivo da alimentação quando deixado sem supervisão. Campos eletromagnéticos (CEM) Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.
 • Page 135 Português Conhecer as definições Nota: antes de esterilizar biberões e outros produtos, lave-os. Coloque no esterilizador apenas itens adequados à esterilização. Não esterilize itens cheios de líquido, por exemplo um mordedor com líquido de arrefecimento. Esterilização • O modo de esterilização destina-se à esterilização de artigos para bebé.
 • Page 136 Português Observações SCF293 • Não deite água na saída de ar. • Não mergulhe a unidade de base em água. 130ml 4.5oz • Utilize 130 ml de água destilada. • Limpe os itens previamente. • Desmonte totalmente todas as peças •...
 • Page 137 Português Antes da primeira utilização Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, aconselhamo-lo a completar um processo de esterilização com os cestos vazios. Utilize um biberão limpo para colocar exatamente 130 ml de água destilada no reservatório da água da base. Sugestão: a utilização de água destilada pode minimizar a formação de calcário na resistência.
 • Page 138 Português Coloque a tampa sobre o cesto pequeno. Ligue a ficha à tomada eléctrica. SCF291: prima o botão de alimentação para ligar o SCF291 aparelho. SCF293: Rode o botão ligar/desligar para o modo SCF293 "Esterilizar". Em seguida, prima-o para ligar o aparelho. Nota: se ligar a ficha do aparelho depois de premir o botão de alimentação, o esterilizador começa a funcionar de imediato.
 • Page 139 Português Deixe o aparelho arrefecer totalmente durante aproximadamente 10 minutos antes de o utilizar novamente. Nota: o aparelho não funciona durante 10 minutos após um ciclo de esterilização. Tem de arrefecer primeiro. Preparar para a utilização Preparar para a esterilização Antes de colocar os itens a esterilizar no esterilizador, lave-os em profundidade na máquina de lavar loiça ou à...
 • Page 140 Português Nota: quando encher o cesto pequeno, coloque os anéis roscados na parte inferior, as tetinas e as tampas sem apertar na parte superior dos anéis roscados. Nota: assegure-se de que todas as peças a esterilizar estão completamente desmontadas e coloque-as no cesto com as aberturas voltadas para baixo para evitar que estas se encham com água.
 • Page 141 Português SCF291 • A luz indicadora de ligado/desligado acende-se para indicar que o aparelho começou a esterilização. • Quando o processo de esterilização terminar, a luz apaga-se e o aparelho desliga- se automaticamente. SCF293 • As luzes indicadoras de progresso ficam intermitentes para indicar que o aparelho está...
 • Page 142 Português Coloque a tampa em cima do cesto pequeno ou grande. Ligue a ficha à tomada eléctrica. Rode o botão ligar/desligar para o modo "Auto". Em seguida, prima-o para ligar o aparelho. • O aparelho começa primeiro a esterilização. As luzes indicadoras de progresso ficam intermitentes para indicar que o aparelho está...
 • Page 143 Português Secagem (SCF293) Monte o esterilizador (consulte a secção "Montar o esterilizador") e coloque os itens a secar. Nota: certifique-se de que todos os itens estão completamente desmontados e coloque-os no cesto com as aberturas voltadas para baixo para garantir uma secagem eficaz.
 • Page 144 Português Retire a tampa. Retire os biberões e outros itens do cesto. Utilize as pinças para remover os itens mais pequenos. Tenha cuidado. Os itens secos ainda podem estar quentes. Nota: assegure-se de que lava as mãos cuidadosamente antes de tocar nos itens secos.
 • Page 145 Português Limpar o filtro (SCF293) Retire a tampa do filtro da base. Retire o filtro e limpe-o com água canalizada. Deixe o filtro secar ao ar. Volte a colocá-lo na base e feche a tampa do filtro. Nota: limpe o filtro, pelo menos, a cada 4 semanas para garantir que continua a filtrar de forma eficaz.
 • Page 146 Português Descalcificação O processo de esterilização é extremamente importante para garantir os padrões mais higiénicos para o seu bebé. As acumulações de calcário podem tornar o ciclo de esterilização mais lento e até comprometer a sua eficácia. O calcário é o depósito duro com um aspeto farináceo. Dependendo do tipo de água na sua área, o calcário pode ter diferentes aparências, desde pó...
 • Page 147 Encomendar acessórios Para comprar acessórios ou peças sobresselentes, visite www.philips.com ou dirija-se ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o centro de assistência ao cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial). Reciclagem Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente...
 • Page 148 Português Resolução de problemas Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não for possível resolver o problema com as informações fornecidas abaixo, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país. Problema Solução Quando devo remover Quando utiliza o esterilizador, pode reparar que existem o calcário do meu...
 • Page 149 Português Problema Solução Os itens continuam Os itens podem continuar húmidos por diferentes motivos: húmidos após a • Temperatura ambiente ou humidade secagem. • Carregamento do esterilizador • Os itens estão demasiado próximos Certifique-se de que o ar quente é capaz de circular à volta dos itens para garantir uma secagem eficaz.
 • Page 150: Svenska

  Svenska Introduktion Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support. Allmän beskrivning SCF291 SCF293 130ml SCF291 SCF293 SCF293 SCF291 A Lock med grepp Värmeelement med vattenbehållare...
 • Page 151 - Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad. - Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller av annan behörig personal för att undvika olyckor. - Det finns inga delar inuti den elektriska ångsterilisatorn som det går att utföra service på.
 • Page 152 ändamålen. Varning - Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin. - Utsätt inte apparaten för höga temperaturer eller direkt solljus.
 • Page 153 - Placera aldrig föremål direkt på värmeelementet när apparaten är på. - Använd inte apparaten om den har fallit i golvet eller skadats på något sätt. Ta den till ett av Philips auktoriserade serviceombud för reparation. - Placera och använd alltid apparaten på en torr, stabil, jämn och plan yta.
 • Page 154 Svenska Bekanta dig med inställningarna Obs! Rengör flaskor och övriga föremål innan du steriliserar dem. Placera endast föremål i sterilisatorn som är lämpade för sterilisering. Sterilisera inte föremål som är fyllda med vätska, till exempel en bitring med nedkylande vätska. Sterilisera •...
 • Page 155 Svenska Obs! SCF293 • Häll inte i vatten i luftutblåset. • Sänk inte ned basenheten i vatten. 130ml 4.5oz • Använd 130 ml destillerat vatten. • Rengör föremålen före sterilisering. • Ta isär alla delar helt och placera dem • Häll ut vatten som finns kvar i den med öppningarna nedåt.
 • Page 156 Svenska Före första användningen När du använder apparaten för första gången rekommenderar vi att du låter den genomföra en steriliseringsprocess med tomma korgar. Använd en ren nappflaska och häll i exakt 130 ml destillerat vatten direkt i basenhetens vattenbehållare. Tips: Destillerat vatten kan minska kalkbildning på värmeelementet. Se avsnittet Avkalkning för mer information om kalkavlagringar.
 • Page 157 Svenska Sätt på locket på den lilla korgen. Sätt i stickkontakten i vägguttaget. SCF291: Slå på apparaten genom att trycka på ström på- SCF291 knappen. SCF293: Vrid på/av-knappen till steriliseringsläget. Tryck SCF293 sedan på knappen för att slå på apparaten. Obs! Om du ansluter apparaten när du har tryckt på...
 • Page 158 Svenska Förberedelser inför användning Förberedelser inför sterilisering Innan du lägger de föremål som ska steriliseras i sterilisatorn rengör du dem grundligt i diskmaskinen eller för hand med hett vatten och lite diskmedel. Montera sterilisatorn Det finns flera sätt att montera sterilisatorn på. Med endast den lilla korgen på...
 • Page 159 Svenska Använda apparaten Sterilisera (SCF291 och SCF293) Häll i vatten direkt i basenhetens vattenbehållare (se avsnittet Före första användningen). Montera sterilisatorn (se avsnittet Montera sterilisatorn) och placera föremålen som ska steriliseras i den. Sätt locket på den lilla eller stora korgen. Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
 • Page 160 Svenska Ta ut flaskorna och andra föremål ur korgen. Använd tången för att ta bort de mindre föremålen. Var försiktig. De steriliserade föremålen kan fortfarande vara varma. Obs! Tvätta händerna grundligt innan du vidrör de steriliserade föremålen. Dra ur apparaten och vänta tills apparaten har svalnat helt. Ta bort den lilla och den stora korgen.
 • Page 161 Svenska Vrid på/av-knappen till autoläget. Tryck sedan på knappen för att slå på apparaten. • Apparaten påbörjar steriliseringen först. Hela förloppsindikatorlampan blinkar för att visa att apparaten steriliserar. • Därefter startar torkningen automatiskt. Förloppsindikatorlampan blinkar gradvis för att visa att apparaten torkar.
 • Page 162 Svenska Torkning (SCF293) Montera sterilisatorn (se avsnittet Montera sterilisatorn) och placera föremålen som ska torkas i den. Obs! Se till att alla delar har tagits isär helt och placera dem i korgen med öppningarna nedåt för effektiv torkning. Var försiktig. Het ånga kommer ut ur sterilisatorn när torkningen startar. Sätt locket på...
 • Page 163 Svenska Rengöring Använd inte slipande eller starka rengöringsmedel (t.ex. blekmedel) eller en skursvamp när du rengör den här apparaten. Sänk aldrig ned basenheten eller nätsladden i vatten eller någon annan vätska. Obs! Sterilisatorn kan inte diskas i diskmaskin. Korgarna, bottenplattan och locket kan rengöras med varmt vatten och diskmedel.
 • Page 164 Svenska Rengöra filtret (SCF293) Ta bort filterluckan från basenheten. Ta ut filtret och rengör det under rinnande kranvatten. Låt filtret lufttorka ordentligt. Sätt tillbaka filtret i basenheten och stäng filterluckan. Obs! Rengör filtret minst var fjärde vecka för att säkerställa effektiv filtrering.
 • Page 165 Svenska Avkalkning Steriliseringsprocessen är mycket viktig för att säkerställa de allra högsta hygienstandarderna för din bebis. Kalkavlagringar kan göra att steriliseringscykeln tar längre tid och till och med försämra dess effektivitet. Kalkavlagringar är de hårda och kritliknande avlagringarna. Kalkavlagringar kan se olika ut beroende på...
 • Page 166 Obs! Du kan även använda citronsyrebaserade avkalkningsmedel. Obs! Använd inga andra typer av avkalkningsmedel. Beställa tillbehör Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till www.philips.com eller en Philips-återförsäljare. Du kan också kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i garantibroschyren).
 • Page 167 Svenska Felsökning I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med informationen nedan kontaktar du den lokala kundtjänsten. Problem Lösning När bör jag avkalka När du använder sterilisatorn kanske du märker att det min sterilisator? finns små...
 • Page 168 Svenska Problem Lösning Föremålen är Föremålen kan fortfarande vara blöta på grund av olika fortfarande blöta efter anledningar: torkning. • Den omgivande temperaturen eller luftfuktigheten • Hur föremålen har placerats i sterilisatorn • Föremålen är placerade för nära varandra Se till att varm luft kan cirkulera runt föremålen för att säkerställa effektiv torkning.
 • Page 169 Specifications are subject to change without notice. © 2020 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 3000 053 13591...

This manual is also suitable for:

Avent scf293Avent scf291/00Avent scf293/00

Table of Contents