Download Print this page
Hide thumbs Also See for STYLUS PRO 9700:

Advertisement

Setup Guide
EN
Podręcznik konfiguracji i instalacji
PL
Instalační příručka
CS
Üzembe helyezési útmutato
HU
Inštalačná príručka
SK
Ghid de instalare
RO
Ръководство за инсталация
BG
w
Before assembling the printer, clear the work area by putting away the removed
packing materials and bundled items. Working in an untidy place may cause injury.
Przed zmontowaniem drukarki należy odłożyć na bok opakowania i luźne
elementy zestawu celem uporządkowania obszaru roboczego. Praca w miejscu
nieuporządkowanym może być przyczyną obrażeń.
Před montáží tiskárny ukliďte pracovní prostor (odstraňte sejmutý obalový materiál
a přiložené předměty). Práce v neuklizeném prostoru může mít za následek úraz.
A nyomtató összeszerelése előtt tegye szabaddá a munkaterületet: tegye félre
az eltávolított csomagolóanyagokat és a csomagból kivett alkatrészeket. Ha
rendetlenségben dolgozik, az sérülést okozhat.
Skôr než zostavíte tlačiareň, odstráňte z pracovného priestoru obalové materiály a
ďalšie súčasti balíka. Práca v neporiadnom prostredí môže viesť k úrazu.
Înainte de a asambla imprimanta, curăţaţi zona de lucru îndepărtând ambalajul şi
articolele grupate. Lucrul în locurile neîngrijite poate duce la răniri.
Преди да монтирате принтера, сложете настрана свалените опаковъчни
материали и другите елементи от пратката, за да разчистите мястото за работа.
Работата на разхвърляно място може да доведе до наранявания.

Advertisement

loading

Summary of Contents for Epson STYLUS PRO 9700

 • Page 1 Before assembling the printer, clear the work area by putting away the removed Setup Guide packing materials and bundled items. Working in an untidy place may cause injury. Przed zmontowaniem drukarki należy odłożyć na bok opakowania i luźne elementy zestawu celem uporządkowania obszaru roboczego. Praca w miejscu Podręcznik konfiguracji i instalacji nieuporządkowanym może być...
 • Page 2: Safety Instructions

  Warning, Cautions, and Notes/Ostrzeżenie, przestrogi i uwagi/Varování, upozornění a poznámky/Figyelmeztetések és megjegyzések/Výstrahy, upozornenia a poznámky/Avertismente, măsuri de precauţie şi note/„Предупреждение“, „Внимание“ и „Забележки“ Safety Instructions Read all of these instructions before using your printer. Also be sure to follow all warnings and instructions marked on the printer.
 • Page 3: Instrukcje Dotyczące Bezpieczeństwa

  Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Bezpečnostní pokyny Przed przystąpieniem do korzystania z drukarki należy przeczytać te instrukcje w całości. Należy Před použitím tiskárny si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Dbejte rovněž na všechna varování również przestrzegać wszelkich ostrzeżeń i instrukcji znajdujących się na drukarce. a pokyny uvedené...
 • Page 4: Biztonsági Előírások

  Biztonsági előírások Bezpečnostné pokyny A nyomtató használata előtt olvassa el az összes biztonsági előírást. A nyomtatón található Pred použitím tlačiarne si prečítajte všetky pokyny. Takisto dodržiavajte všetky výstrahy a pokyny figyelmeztetéseket és utasításokat is tartsa szem előtt. vyznačené na tlačiarni. Fontos biztonsági előírások Dôležité...
 • Page 5: Instrucţiuni Privind Siguranţa

  Instrucţiuni privind siguranţa Мерки за безопасност Citiţi toate aceste instrucţiuni înainte de a utiliza imprimanta. De asemenea, respectaţi toate Прочетете всички мерки за безопасност, преди да използвате принтера. Необходимо е също така avertismentele şi instrucţiunile marcate pe imprimantă. да следвате всички предупреждения и указания, маркирани върху принтера. Instrucţiuni importante privind siguranţa Важни...
 • Page 6 Choosing a Place for the Printer/Wybór miejsca dla drukarki/Volba umístění tiskárny/A nyomtató helyének megválasztása/Výber miesta pre tlačiareň/Selectarea locului de amplasare a imprimantei/Избиране на място за принтера Instructions for placing the printer podmínky prostředí při skladování papíru určeného k tisku. Více informací o nich najdete v pokynech k manipulaci s papírem.
 • Page 7 Leave adequate room (additional 300 mm to dimensions in the table below) for setting up the printer. Przestrzeń wokół drukarki Należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca (dodatkowe 300 mm w stosunku do wymiarów podanych w poniższej tabeli) na potrzeby konfiguracji drukarki. Epson Stylus Pro 9700/9710 Epson Stylus Pro 7700/7710 Prostor kolem tiskárny 1864 mm 1356 mm Při instalaci tiskárny nechte dostatečný...
 • Page 8 Unpacking/Rozpakowywanie/Vybalování/Kicsomagolás/Vybalenie/Dezambalarea/Разопаковане Stand Epson Stylus Pro 7700 /Epson Stylus Pro 7710 Epson Stylus Pro 9700 /Epson Stylus Pro 9710 Paper Basket Paper Basket...
 • Page 9 Setup Flow/Kolejność konfiguracji/Průběh nastavení/A telepítés lépései/Postup pri montáži/Ordinea operaţiunilor la instalare/ Процес при настройката Assembling Setting Up Auto Print Head Installing the Printer Seeing the Online Guide Alignment Software Montaż Przygotowanie do pracy Automatyczne Instalacja Wyświetlanie wyrównywanie głowic oprogramowania przewodnika w trybie drukujących drukarki online...
 • Page 10 Assembling/Montaż/Montáž/Összeszerelés/Zostavenie/Asamblarea/Монтиране Have two people assemble the Stand (about 17 kg for ESP 9700 / 9710, about 16 kg for ESP 7700 / 7710). Podstawę powinny montować dwie osoby (około 17 kg w przypadku modelu ESP 9700 / 9710, około 16 kg w przypadku modelu ESP 7700 / 7710). K montáži stojanu jsou potřeba dva lidé...
 • Page 11 [ 5 [ Lock Always use the printer installed on its stand. If you place the printer unit directly on the floor or a desk, it may affect normal operation or printing. Z drukarki można korzystać wyłącznie, gdy jest ona zainstalowana na stojaku. Jeśli drukarka zostanie postawiona bezpośrednio na podłodze lub biurku, może to mieć wpływ na normalną pracę lub drukowanie.
 • Page 12 When lifting the printer unit, only hold the area highlighted in red. Otherwise, it may affect normal operation and printing. Podczas podnoszenia drukarki należy trzymać wyłącznie za obszar oznaczony kolorem czerwonym. Trzymanie za inny obszar może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie i drukowanie. Při zvedání...
 • Page 13 Paper Basket Epson Stylus Pro 7700 / 7710 Epson Stylus Pro 9700 / 9710 [20[ [20[ [ 8 [ Epson Stylus Pro 7700 / 7710 Epson Stylus Pro 7700 /7710...
 • Page 14 [ 9 [ [ 10 [ [ 11 [ Epson Stylus Pro 7700 / 7710 Epson Stylus Pro 7700 / 7710 Epson Stylus Pro 7700 / 7710 [ 12 [ Epson Stylus Pro 7700 / 7710 Push the black plastic part all the way in the pipe.
 • Page 15 Epson Stylus Pro 7700 / 7710 Epson Stylus Pro 7700 / 7710 Epson Stylus Pro 7700 / 7710 [ 19 [ [ 20 [ Epson Stylus Pro 7700 / 7710 Epson Stylus Pro 9700 / 9710 [34[ Epson Stylus Pro 9700 / 9710...
 • Page 16 [ 21 [ Epson Stylus Pro 9700 / 9710 [ 22 [ [ 23 [ [ 24 [ Epson Stylus Pro 9700 / 9710 Epson Stylus Pro 9700 / 9710 Epson Stylus Pro 9700 / 9710 [ 25 [ Epson Stylus Pro 9700 / 9710 Push the black plastic part all the way in the pipe.
 • Page 17 [ 26 [ [ 27 [ [ 28 [ Epson Stylus Pro 9700 / 9710 Epson Stylus Pro 9700 / 9710 Epson Stylus Pro 9700 / 9710 [ 29 [ [ 30 [ [ 31 [ Epson Stylus Pro 9700 / 9710...
 • Page 18 [ 34 [ Left or or Right...
 • Page 19 Setting Up/Przygotowanie do pracy/Nastavování/Üzembe helyezés/Nastavenie/Instalarea/Настройване When you are removing the protective materials, touch a metallic part of the printer to prevent generating static electricity. Podczas zdejmowania materiałów ochronnych należy dotknąć metalowej części drukarki, aby zapobiec wyładowaniom statycznym. Při odstraňování ochranných materiálů se dotkněte kovové části tiskárny, předejdete tak tvorbě statické elektřiny. Az elektrosztatikus feltöltődés megelőzése érdekében a védőcsomagolás eltávolításakor érintse meg a nyomtató...
 • Page 20 [ 40 [ [ 41 [ [ 42 [ Epson Stylus Pro 7700 / 7710 [42[ Epson Stylus Pro 7700 / 7710 Epson Stylus Pro 9700 / 9710 [43[ [46[ [ 43 [ [ 44 [ Epson Stylus Pro 9700 / 9710...
 • Page 21 [ 45 [ Epson Stylus Pro 9700 / 9710 Use only the type of power source indicated on the printer’s label. Należy stosować wyłącznie źródła zasilania zgodne z informacją wyszczególnioną na etykiecie drukarki. Používejte pouze typ napájecího zdroje, který je vyznačen na štítku tiskárny.
 • Page 22 [ 49 [ Do not touch the green IC chip on the side of the ink cartridge. Doing so may prevent normal operation and printing. 5 sec. Nie należy dotykać zielonego wskaźnika stanu napełnienia znajdującego się z boku pojemnika z tuszem. Może to negatywnie wpłynąć...
 • Page 23 [ 56 [ [ 57 [ [ 58 [ [ 59 [ [ 60 [ [ 61 [ [ 62 [ [ 63 [...
 • Page 24 [ 64 [ PAPER RELEASED LOAD PAPER [ 65 [ [ 66 [ [ 67 [ READY ROLL PAPER SETTINGS ARE THESE SETTINGS OK? NO PAPER SELECTED...
 • Page 25 Auto Print Head Alignment/Automatyczne wyrównywanie głowic drukujących/Automatické nastavení tiskové hlavy/ Automatikus nyomtatófej-igazítás/Automatické zarovnanie tlačovej hlavy/Alinierea automată a capetelor de tipărire/ Автоматично подравняване на печатащата глава If you cannot print properly, see “Problem Solver” in the User’s Guide to solve the problem. Jeśli prawidłowe drukowanie nie jest możliwe, aby rozwiązać...
 • Page 26 Installing the Printer Software/Instalacja oprogramowania drukarki/Odinstalování softwaru tiskárny/A nyomtatóprogram telepítése/Inštalácia softvéru tlačiarne/Instalarea aplicaţiilor software pentru imprimantă/Инсталиране на софтуера за принтера [ 69 [ [69[ [71[ Network [70[ [ 70 [ [ 71 [ Network [ 72 [ Follow the on-screen instructions to complete the installation. Aby zakończyć...
 • Page 27 Windows If the following dialog box appears, make sure the publisher is SEIKO EPSON, and then click Unblock. Jeśli wyświetlone zostanie poniższe okno dialogowe, należy upewnić się, że jako wydawca widoczny jest SEIKO EPSON, a następnie kliknąć przycisk Odblokuj. Pokud se objeví následující dialogové okno, ujistěte se, že vydavatelem je SEIKO EPSON a poté klepněte na tlačítko Odblokovat.
 • Page 28 Seeing the Online Guide/Wyświetlanie przewodnika w trybie online/Naleznete v online příručce/Az online útmutató megtekintése/Prístup k online príručke/Vizualizarea Ghidului Online/Разглеждане на онлайн ръководството Bundled Online Guides Pribalené online príručky The following online guides are contained in the Software CD-ROM. Na CD Software CD-ROM nájdete nasledujúce online príručky. User’s Guide (PDF) Používateľská...

This manual is also suitable for:

Stylus pro 7700Stylus pro 7710Stylus pro 9710