Download  Print this page

Kenwood k23cm13e Instruction Manual

23 litre stainless steel combination microwave.
Hide thumbs

Advertisement

23 Litre Stainless Steel Combination Microwave
K23CM13E
instruction manual
instruksjonsmanual
instruktionsbok
käyttöopas
brugervejledning
návod k použití
návod s pokynmi

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Kenwood k23cm13e

   Summary of Contents for Kenwood k23cm13e

 • Page 1 23 Litre Stainless Steel Combination Microwave K23CM13E instruction manual instruksjonsmanual instruktionsbok käyttöopas brugervejledning návod k použití návod s pokynmi...
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents Innhold safety warnings ............7 sikkerhetsadvarsler ..........12 unpacking .............. 42 pakke opp .............. 66 getting ready ............43 klargjøring ............. 67 introducing microwave cooking ......44 introduksjon til mikrobølgekoking ...... 68 cooking with a microwave ..........44 tilberede mat med mikrobølgeovn ......... 68 checking your cooking utensils........
 • Page 4 Innehållsförteckning Sisältö säkerhetsvarningar ..........17 turvallisuusvaroitukset ......... 22 uppackning ............90 pakkauksesta purkaminen ......... 114 förberedelse ............91 Valmistelut ............115 introduktion till matlagning i mikrovågsugn ..92 esittely ruoanvalmistuksesta mikroaaltouunissa .. 116 matlagning i en mikrovågsugn........92 ruoanvalmistus mikroaaltouunissa .......116 kontrollera matlagningsutrustningen ......
 • Page 5 Indholdsfortegnelse Obsah bezpečnostní upozornění ........32 sikkerhedsadvarsler ..........27 vybalení ............... 162 Udpakning ............138 Příprava ............... 163 Klargøring ............139 úvod do vaření s mikrovlnou troubou ....164 Introduktion til madlavning i mikrobølgeovn ..140 vaření s mikrovlnou troubou ........164 Madlavning med mikrobølgeovn .........
 • Page 6 Obsah bezpečnostné výstrahy ........37 vybalenie ............. 186 príprava ..............187 úvod do mikrovlnného varenia ......188 varenie pomocou mikrovlnného žiarenia ..... 188 kontrola riadov na varenie ........... 189 používanie hliníkovej fólie vo vašej mikrovlnnej rúre... 189 materiály, ktoré sa môžu používať v mikrovlnnej rúre . 190 kategórie mikrovlnného ohrevu ........
 • Page 7: Safety Warnings

  safety warnings IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE general safety • Switch off and unplug before fitting or removing parts/attachments, after use and before cleaning. • Keep your fingers away from moving parts and fitted attachments. •...
 • Page 8 microwave use • This microwave is not intended for commercial use. • It should never be used for drying clothes or for other non-food purposes, including any type of storage, which may lead to risk of injury, ignition or fire. •...
 • Page 9 • Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven. warning : Only allow children to use the microwave without supervision when adequate instructions have given so that the child is able to use the microwave in a safe way and understands the hazards of improper use;...
 • Page 10 containers warning : Pressure will build up in sealed containers and can cause them to explode. Therefore, do not use the following in your microwave: - Sealed containers - Capped bottles - Vacuum containers - Sealed jars - Hard-boiled eggs - Eggs in their shells •...
 • Page 11 caution! hot surface During cooking the outer surface will become hot. Do not touch the outer casing of the microwave. Care should be taken not to store any items on top of your microwave. earthing instructions warning: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED. •...
 • Page 12: Sikkerhetsadvarsler

  sikkerhetsadvarsler VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG BEHOLDES FOR FREMTIDIG OPPSLAG generell sikkerhet • Slå av og koble fra før deler/ekstrautstyr monteres eller fjernes, etter bruk og før rengjøring. • Hold fingrene unna deler i bevegelse og montert tilbehør. • Bruk aldri et skadet apparat. •...
 • Page 13 bruk av mikrobølgeovn • Denne mikrobølgeovnen er ikke ment for kommersiell bruk. • Den må aldri brukes til å tørke klær eller annet som ikke har noe med mat å gjøre. Dette omfatter enhver oppbevaring, som kan medføre fare for personskade, antennelse og brann. •...
 • Page 14 • Fjern metalltråder og andre metallgjenstander fra poser/beholdere av papir/plast før de settes inn i ovnen. advarsel: Et barn kan tillates å bruke mikrobølgeovnen uten tilsyn bare når det har fått tilstrekkelige anvisninger, slik at barnet er i stand til å bruke ovnen på...
 • Page 15 beholdere advarsel: Det kan bygges opp trykk i forseglede beholdere slik at de eksploderer. Bruk derfor ikke noe av dette i mikrobølgeovnen: - Forseglede beholdere - Flasker med kork - Vakuumbeholdere - Forseglede krukker - Hardkokte egg - Egg med skall •...
 • Page 16 forsiktig! varm overflate Utsiden blir varm under tilberedning. Ikke ta på utsiden av mikrobølgeovnen. Vis omtanke, ikke oppbevar noen gjenstander på toppen av mikrobølgeovnen. anvisninger om jording advarsel: DETTE APPARATET MÅ JORDES. • Dette apparatet er utstyrt med en strømledning som har et jordet støpsel.
 • Page 17: Säkerhetsvarningar

  säkerhetsvarningar VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR LÄS NOGA IGENOM OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS allmän säkerhet • Stäng av och dra ur kontakten innan du ansluter eller tar bort delar/ tillsatser, efter användning och före rengöring. • Stoppa inte in fingrarna i rörliga delar eller monterade tillsatser. •...
 • Page 18 använda mikrovågsugnen • Den här mikrovågsugnen är inte avsedd för kommersiellt bruk. • Den ska enbart användas för matlagning, aldrig för andra ändamål som t.ex. torka kläder, förvaring av mat eller annan typ av förvaring som kan leda till risk för antändning eller brand. •...
 • Page 19 • Ta bort metalltrådar och metallhandtag från pappers- eller plastbehållare/påsar innan de placeras i ugnen. varning : Låt inte barn använda ugnen på egen hand förrän de fått tillräckliga instruktioner för att kunna använda den på ett säkert sätt och förstår farorna med felaktig användning.
 • Page 20 behållare varning : Tryck byggs upp i förslutna behållare och kan göra att de exploderar. Använd därför inte följande i mikrovågsugnen: - Täta behållare - Flaskor med kork - Vakuumbehållare - Förslutna burkar - Hårdkokta ägg - Ägg i sitt skal •...
 • Page 21 varning! het yta Under tillagningen kan yttre ytan bli het. Vidrör inte det yttre höljet på mikrovågsugnen. Var noga med att inte förvara föremål ovanpå mikrovågsugnen. jordningsinstruktioner varning: DENNA UTRUSTNING MÅSTE ANSLUTAS TILL JORDAT UTTAG. • Denna apparat är utrustad med en sladd som har en jordad kontakt.
 • Page 22: Turvallisuusvaroitukset

  turvallisuusvaroitukset TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN yleinen turvallisuus • Sammuta laite ja irrota virtapistoke ennen kuin lisäät tai poistat osia tai lisävarusteita sekä käytön jälkeen ja ennen puhdistamista. • Älä koske liikkuviin osiin tai kiinnitettyihin lisävarusteisiin. •...
 • Page 23 mikroaaltouunin käyttö • Tätä mikroaaltouunia ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. • Mikroaaltouunia ei saa käyttää vaatteiden kuivaamiseen tai muuhun kuin ruoanvalmistukseen, mukaan lukien mikä tahansa säilytys, joka voi johtaa vammaan, syttymiseen tai tulipaloon. • Tämä mikroaaltouunia saa käyttää vain sisällä kuivissa ja hyvin tuuletetuissa tiloissa.
 • Page 24 • Poista metalliset sulkimet ja paperi- tai muovisäilytysastioiden/pussien metallikahvat ennen kuin laitat ne uuniin. varoitus: Lapsen tulee ymmärtää mikroaaltouunin käytön vaarat ennen kuin lapsi voi käyttää uunia turvallisesti. Älä anna lapsen käyttää mikroaaltouunia yksin ennen kuin olet ohjeistanut lastasi käyttämään uunia turvallisesti. ÄLÄ oleta, että jos lapsi on oppinut yhden ruuanvalmistustavan, että...
 • Page 25 varoitus: Suljetuissa säilytysrasioissa voi kehittyä painetta, ja ne voivat räjähtää. Älä siksi käytä mikroaaltouunissa seuraavia: - Suljetut säilytysrasiat - Pullot, joissa on korkki - Ilmatiiviit säilytysrasiat - Suljetut purkit - Kovaksi keitetty muna - Kuorelliset munat • Kuori aina hedelmät ja kasvikset, kuten perunat. •...
 • Page 26 varoitus! kuuma pinta Mikroaaltouunin ulkopinta kuumenee kuumentamisen aikana. Älä kosketa mikroaaltouunin kotelon ulkopintaa. Älä säilytä tavaroita mikroaaltouunin päällä maadoitusohjeet varoitus: TÄMÄ LAITE ON MAADOITETTAVA. • Tämä laite on varustettu virtakaapelilla, jossa on maadoitettu pistoke. • Pistoke on kytkettävä sopivaan pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu kaikkien paikallisten standardien ja vaatimusten mukaisesti.
 • Page 27: Sikkerhedsadvarsler

  sikkerhedsadvarsler VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS VENLIGST BRUGERVEJLEDNINGEN NØJE IGENNEM, OG BEHOLD DEN TIL SENERE BRUG Generel sikkerhed • Sluk og fjern ledningen fra kontakten, inden du anbringer eller fjerner redskaber/tilbehør, efter brug og inden rengøring. • Hold fingrene væk fra bevægelige dele og monteret tilbehør. •...
 • Page 28 Brug af mikrobølgeovnen • Denne mikrobølgeovn er ikke beregnet til kommerciel brug. • Den må ikke bruges til at tørre tøj eller til andre formål end tilberedning af fødevarer, herunder enhver form for opbevaring, hvilket kan medføre kvæstelser, antændelse eller brand. •...
 • Page 29 • Fjern clips med metaltråd og metalhåndtag fra papir- eller plastikbeholdere/poser, inden du stiller dem i ovnen. Advarsel: Børn må kun bruge mikrobølgeovnen uden opsyn, når de har fået detaljerede instrukser om, hvordan den virker, hvordan man bruger den sikkert og forstår faren ved forkert brug; GÅ IKKE UD FRA, at fordi barnet forstår at bruge mikrobølgeovnen til én ting, at han/hun kan bruge den til andre ting uden opsyn.
 • Page 30 Beholdere Advarsel: Der opbygges tryk i forseglede beholdere, hvilket kan få dem til at eksplodere. Derfor må følgende ikke bruges i mikrobølgeovnen: - Forseglede beholdere - Lukkede flasker - Vakuumposer - Forseglede krukker - Hårdkogte æg - Æg i deres skaller •...
 • Page 31 Forsigtig! Varm overflade Under kogning bliver overfladen varm. Rør ikke mikrobølgeovnens ydersider. Der må ikke anbringes genstande oven på mikrobølgeovnen. Instruktioner vedrørende jordforbindelse Advarsel: DETTE APPARAT SKAL JORDFORBINDES • Dette apparat er udstyret med en strømledning med et jordforbundet stik. •...
 • Page 32: Bezpečnostní Upozornění

  bezpečnostní upozornění DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ obecná bezpečnost • Vypněte a odpojte přístroj před připojením nebo odebráním součástí/ doplňků, po použití a před čištěním. • Udržujte prsty mimo pohybující se součásti a namontované doplňky. •...
 • Page 33 používání mikrovlnné trouby • Tato mikrovlnná trouba není určena pro profesionální použití. • Nikdy byste ji neměli používat pro sušení oděvů nebo jiných věcí, než jsou potraviny, včetně jakéhokoli typu skladování, které by mohlo vést k nebezpečí zranění, vznícení nebo požáru. •...
 • Page 34 • Potraviny nepřehřívejte. • Před vložením do trouby sejměte šroubovací víčka a kovová držadla z papírových nebo plastových nádob/sáčků. varování : Povolte dětem používat troubu bez dozoru pouze v případě, že obdržely odpovídající informace o jejím ovládání a jsou schopné zařízení používat bezpečným způsobem a rozumí...
 • Page 35 • Nezapomeňte, že některé porcelánové nádobí má kovové ozdoby na okrajích. I takové drobné ozdoby mohou způsobit jiskry. nádoby varování : V uzavřených nádobách se vytvoří tlak a může způsobit jejich výbuch. Proto nepoužívejte v mikrovlnné troubě následující předměty: - Uzavřené nádoby - Zavíčkované...
 • Page 36 pozor! horký povrch Během vaření se ohřeje vnější povrch. Nedotýkejte se vnějšího povrchu mikrovlnné trouby. Je nutné být opatrný a neukládat žádné předměty na mikrovlnnou troubu. pokyny pro uzemnění výstraha: TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO. • Toto zařízení je vybaveno přívodním kabelem s uzemněnou zástrčkou.
 • Page 37: Bezpečnostné Výstrahy

  bezpečnostné výstrahy DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE POUŽITIE V BUDÚCNOSTI všeobecná bezpečnosť • Pred namontovaním dielov a prídavných zariadení, po skončení používania a pred čistením zariadenie vypnite a odpojte od prívodu elektriny. • Prsty si nevkladajte do pohyblivých častí a namontovaných zariadení. •...
 • Page 38 • Keď je poškodený napájací kábel, vymeniť ho musí len servisný pracovník alebo oprávnený technik. • Ak používate kardiostimulátor, pred používaním mikrovlnnej rúry sa poraďte so svojim lekárom. používanie mikrovlnnej rúry • Táto mikrovlnná rúra nie je určená na komerčné použitie. •...
 • Page 39 variť rýchlejšie, ako sa predpokladalo. • Nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru. • Pri varení potravín s vysokým obsahom cukru alebo tuku, ako napríklad vianočný puding alebo ovocný koláč, dávajte pozor. Cukor alebo tuk sa môže prehriať a v niektorých prípadoch vzplanúť. •...
 • Page 40 • Ak príslušenstvo spôsobuje iskrenie, mikrovlnnú rúru ihneď vypnite. • Nezabúdajte, že niektoré keramické nádoby môžu mať na okraji kovovú obrubu. Aj táto kovová obruba môže spôsobiť iskrenie. nádoby výstraha: V uzatvorených nádobách sa vytvára tlak, preto môžu vybuchnúť. Z tohto dôvodu v mikrovlnnej rúre nepoužívajte: - uzavreté...
 • Page 41 upozornenie! horúci povrch Vonkajší povrch je pri zohrievaní horúci. Nedotýkajte sa vonkajšieho krytu mikrovlnnej rúry. Na hornú časť mikrovlnnej rúry sa nesmú ukladať žiadne predmety. pokyny ohľadne uzemnenia výstraha: TENTO VÝROBOK MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ. • Tento spotrebič je vybavený napájacím káblom, ktorého zástrčka má...
 • Page 42: Unpacking

  unpacking Remove all packaging from the unit. Retain the packaging. If you dispose of it please do so according to local regulations. The following items are included: The Main Unit Grill Rack x 1 Glass Turntable Plate x 1 Turntable Support x 1 Instruction Manual x 1...
 • Page 43: Getting Ready

  getting ready This microwave is designed for home use only. It should not be used for commercial catering. 1. After unpacking your microwave, check that it has not been damaged whilst in the box. Make sure there are no dents, and the door closes properly. A damaged microwave could allow microwave energy to escape.
 • Page 44: Introducing Microwave Cooking

  introducing microwave cooking Always remember the basic safeguards you would follow when using any cooking equipment or handling hot food. This page gives some of the basic guidelines for microwave cooking. If you are unfamiliar with using a microwave, there is more information at the back of this instruction manual. cooking with a microwave Cooking with a microwave is much faster than conventional cooking and, whilst you should make sure that food is fully cooked, you should be careful not to overcook it.
 • Page 45: Checking Your Cooking Utensils

  checking your cooking utensils Most heat-resistant, non-metallic cooking utensils are safe to use in your microwave. If made of plastic or glass, utensils will be marked as “microwave safe” or similar. If you are not sure and/or there is no microwave-safe marking on the utensil, do NOT use it in the microwave.
 • Page 46: Materials That Can Be Used In The Microwave

  materials that can be used in the microwave utensils remarks Aluminum foil Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven walls.
 • Page 47: Microwave Heating Categories

  microwave heating categories Your microwave has been tested and labelled to meet the UK government’s voluntary agreement on the reheating of pre-cooked food. The heating characteristics and output power levels of microwaves are usually calculated using a relatively large portion of food (a 1000 gram load, IEC 60705) but many packs of pre-cooked food are sold in smaller packs, often about 350 grams.
 • Page 48: Steam

  steam When you microwave food, steam is created as water in the food heats up and evaporates. The steam formed during microwave cooking is entirely safe. It has to escape from the microwave to prevent pressure from building up inside the microwave. It does this through the vents on the back of the microwave and from around the door.
 • Page 49: Product Overview

  product overview the main unit control panel Grill Rack door handle For use when grilling, convection, combination or auto cooking. the control panel Microwave button Use this button to select the microwave power level. Grill/Combi. button Use this button to select grill or the grill-microwave LED display combination.
 • Page 50: Checking Your Microwave

  checking your microwave Check your microwave after unpacking. For your safety, the microwave stops if the door is opened during cooking. Close the door and press the Start/+30Sec./Confirm button to continue the cooking cycle. 1. Pull the handle to open the door. 2.
 • Page 51: Clock Setting

  clock setting When the microwave is connected to the mains power, the LED display will show ”0:00” and the microwave will sound once. Please ensure that you have set the clock prior to use. Please follow the steps below to set the clock. 1.
 • Page 52: Kitchen Timer

  kitchen timer While the microwave is operating or not in use, this feature allows you to use the microwave as a timer. To set the kitchen timer, follow the steps below. 1. Press the Clock/Kitchen Timer button twice. The LED display will show “00:00”. 2.
 • Page 53: Setting The Child Lock

  setting the child lock This feature prevents the microwave from operating by locking the control panel until you cancel the lock. Please follow the steps below to set the child lock. 1. Press the Stop button for 3 seconds; the unit will beep.
 • Page 54: Microwave Cooking

  microwave cooking For simple microwave cooking, follow the steps below. For instance, if you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes. 1. Press the Microwave button once and the LED display will show “P100”. Press the microwave button repeatedly until the LED display shows “P80”.
 • Page 55: Grilling Or Combination Cooking

  grilling or combination cooking For Grilling, follow the steps below. We recommend that you use the supplied grill rack. Place your food on the grill rack then place on top of the glass turntable plate. 1. Press the Grill/Combi. button once and the LED display will show “G-1”.
 • Page 56: Convection Cooking (with Preheating)

  convection cooking (with preheating) Convection cooking allows you to cook the food like a traditional oven. We recommend that you use the supplied grill rack. Place your food on the grill rack then place on top of the glass turntable plate. It is recommended to preheat the microwave to the appropriate temperature before placing the food in the microwave.
 • Page 57: Convection Cooking (without Preheating)

  convection cooking (without preheating) For convection cooking without preheating, please follow the steps below. We recommend that you use the supplied grill rack. Place your food on the grill rack then place on top of the glass turntable plate. For instance: If you want to cook your food for 15 minutes at 180°C. 1.
 • Page 58: Quick Cooking

  quick cooking This feature allows you to quickly cook your food for 30 seconds with 100% microwave power. Please follow the steps below. 1. Press the Start/+30Sec./Confirm button to start the speedy cooking. Press the Start/+30Sec./Confirm button again to add another 30 seconds.
 • Page 59: Auto Cooking

  auto cooking This feature allows you to cook most of your food based on the food category and the weight. Select the category and choose the weight of your food. For quick reference of the cooking time and the weight, please refer to the auto-cook menu table. auto-cook menu 1.
 • Page 60: Auto-cook Menu Table

  The density and thickness of food can affect its cooking time. Ensure all food is piping hot and cooked thoroughly before serving. It is essential that food is checked during and after the recommended cooking time, even if Auto Menu was used. auto-cook menu table menu weight...
 • Page 61: Defrosting

  defrosting This feature allows you to defrost your frozen foods simply by entering the weight or time. defrost by weight 1. Press the W.T./Time Defrost button once and the LED display will show “dEF1”. 2. Press the buttons to adjust the weight of your food.
 • Page 62: Querying The Cooking Function

  querying the cooking function This feature allows you to check and view the current cooking settings. to find out the current cooking setting 1. Press the microwave, Grill/Combi., Convection or W.T./Time Defrost button once and the LED display will show the current cooking setting while the microwave is either in microwave, grill, combination, convection cooking or defrosting mode.
 • Page 63: Cleaning Your Microwave

  cleaning your microwave Cleaning your microwave each time you use it will help to prevent a build up of stubborn marks that can be difficult to clean. Unplug your microwave from the mains and wait for it to completely cool down before cleaning. On the right hand side wall of the cavity is the wave guide cover.
 • Page 64: Frequently Asked Questions

  frequently asked questions If a problem does occur, it may often be due to something very minor. The following Q & A may be able to resolve the issue. questions answers Why doesn’t the food seem to Check that: • the cooking time has been set. cook? •...
 • Page 65: Specifications

  K23CM13E input 230V~ 50Hz microwave output 800 W microwave frequency 2450 MHz outside dimensions 485 x 415.2 x 292.5 mm (width x deep x height) power consumption microwave input 1300 W grill input 1200 W convection input 1200 W Complies with EC directives 2004/108/EC and 2006/95/EC.
 • Page 66: Pakke Opp

  pakke opp Fjern all emballasje fra enheten. Ta vare på emballasjen. Ta hensyn til lokale forskrifter om avfallshåndtering hvis du må kaste den. Følgende elementer er vedlagt: Hovedenheten Grillrist × 1 Glassdreieplate × 1 Dreieplatestøtte × 1 Instruksjonsmanual × 1...
 • Page 67: Klargjøring

  klargjøring Denne mikrobølgeovnen er kun beregnet på hjemmebruk. Må ikke brukes til kommersiell catering. 1. Etter å ha pakket ut mikrobølgeovnen, må du kontrollere at den ikke er blitt skadet mens den var i esken. Kontroller at det ikke er noen bulker og at døren lukkes ordentlig. En skadet mikrobølgeovn kan la mikrobølgeenergi unnslippe.
 • Page 68: Introduksjon Til Mikrobølgekoking

  introduksjon til mikrobølgekoking Husk alltid de grunnleggende sikkerhetsreglene som gjelder når du bruker kokeutstyr og håndterer varm mat. Denne siden gir deg noen grunnleggende retningslinjer for matlaging med mikrobølger. Hvis du ikke er kjent med hvordan du bruker en mikrobølgeovn, finner du mer informasjon på baksiden av bruksanvisningen.
 • Page 69: Kontrollere Redskaper For Tilberedning

  kontrollere redskaper for tilberedning De fleste redskaper som tåler varme og ikke inneholder metall, er trygge for bruk i mikrobølgeovnen. Redskap laget av plast eller glass er ofte merket med «mikrobølgesikkert» eller lignende. Hvis du ikke er sikker og/eller redskapet ikke er merket mikrobølgesikkert, må du IKKE bruke det i mikrobølgeovnen.
 • Page 70: Materialer Som Kan Brukes I Mikrobølgeovnen

  materialer som kan brukes i mikrobølgeovnen utstyr merknader Aluminiumsfolie Kun for avskjerming. Tynne deler av kjøtt eller fjærkre kan tildekkes med en bit aluminiumsfolie for å hindre overkoking. Det kan oppstå en skadelig lysbue hvis aluminiumsfolien kommer i nærheten av en ovnsvegg. Aluminiumsfolien må...
 • Page 71: Oppvarmingskategorier For Mikrobølgeovn

  oppvarmingskategorier for mikrobølgeovn Mikrobølgeovnen er testet og merket i samsvar med en frivillig avtale med britiske myndigheter om oppvarming av forhåndstilberedt mat. Oppvarmingsegenskapene og utgangseffekten i mikrobølgeovner beregnes vanligvis ved bruk av en relativt stor matporsjon (1000 gram, IEC 60705), men mange forhåndstilberedte matvarer selges i mindre pakker, ofte rundt 350 gram.
 • Page 72: Damp

  damp Når du lager mat i en mikrobølgeovn, dannes det damp etter hvert som vannet i maten varmes opp og fordamper. Dampen som dannes under mikrobølgekokingen, er helt trygg. Den må slippe ut av mikrobølgeovnen for å forhindre at det bygges opp trykk inne i ovnen. Dette gjøres gjennom ventilene på...
 • Page 73: Produktoversikt

  produktoversikt hovedenheten kontrollpanel Grillrist dørhåndtak For bruk ved grilling, konveksjonskoking, kombinasjonskoking eller automatisk tilberedning. kontrollpanelet Mikrobølge-knapp Bruk denne knappen til å velge mikrobølgeeffektnivået. Grill/kombi-knapp Bruk denne knappen til å velge grilling eller kombinasjonen LED-skjerm grilling og mikrobølgekoking. Viser klokken, koketiden og innstillingen.
 • Page 74: Kontrollere Mikrobølgeovnen

  kontrollere mikrobølgeovnen Kontroller mikrobølgeovnen etter utpakking. For din egen sikkerhet stopper mikrobølgeovnen hvis døren åpnes under tilberedning. Lukk døren og trykk på Start/+30sek/bekreft-knappen for å fortsette tilberedningen. 1. Trekk i håndtaket for å åpne døren. 2. Sett en kopp vann på glassdreieplaten. Kontroller at koppen er mikrobølgesikker (den må...
 • Page 75: Klokkeinnstilling

  klokkeinnstilling Når mikrobølgeovnen tilkobles strømuttaket, viser LED-skjermen «0:00» og ovnen avgir et enkelt lydsignal. Sørg for at klokken er stilt før bruk. Følg trinnene nedenfor for å stille klokken. 1. Trykk på Klokke/kjøkkenur-knappen, så blinker timesifrene. 2. Trykk på -knappene for å justere timesifrene.
 • Page 76: Kjøkkenur

  kjøkkenur Denne funksjonen lar deg bruke mikrobølgeovnen som et kjøkkenur, uansett om den er i bruk eller ikke. Still kjøkkenuret ved å følge trinnene nedenfor. 1. Trykk på Klokke/kjøkkenur-knappen to ganger. LED-skjermen viser «00:00». 2. Trykk på -knappene for å stille kjøkkenuret.
 • Page 77: Aktivere Barnesikringen

  aktivere barnesikringen Denne funksjonen hindrer bruk av mikrobølgeovnen ved å låse kontrollpanelet til du opphever låsen. Følg trinnene nedenfor for å aktivere barnesikringen. 1. Trykk på Stopp-knappen i 3 sekunder til en tone lyder. LED-skjermen viser gjeldende tid eller «0:00». Barnesikringsindikatoren lyser for å...
 • Page 78: Mikrobølgekoking

  mikrobølgekoking Ved enkel mikrobølgekoking, følg trinnene nedenfor. Hvis du for eksempel vil tilberede med 80 % mikrobølgeeffekt i 20 minutter. 1. Trykk på Mikrobølge-knappen én gang, så viser LED-skjermen «P100». Trykk på Mikrobølge-knappen gjentatte ganger til LED-skjermen viser «P80». Du kan alternativt trykke på Mikrobølge-knappen én gang og deretter trykke på...
 • Page 79: Grilling Eller Kombinasjonskoking

  grilling eller kombinasjonskoking Ved grilling, følg trinnene under. Vi anbefaler at du bruker den vedlagte grillristen. Sett maten på grillristen og sett den deretter oppå glassdreieplaten. 1. Trykk på Grill/kombi-knappen én gang, så viser LED-skjermen «G-1». 2. Trykk på Start/+30sek/bekreft-knappen for å bekrefte grillingsinnstillingen.
 • Page 80: Konveksjonskoking (med Forvarming)

  konveksjonskoking (med forvarming) Konveksjonskoking lar deg tilberede maten akkurat som i en vanlig stekeovn. Vi anbefaler at du bruker den vedlagte grillristen. Sett maten på grillristen og sett den deretter oppå glassdreieplaten. Det anbefales at du forvarmer mikrobølgeovnen til passende temperatur før du legger maten i ovnen.
 • Page 81: Konveksjonskoking (uten Forvarming)

  konveksjonskoking (uten forvarming) Ved konveksjonskoking uten forvarming, følg trinnene nedenfor. Vi anbefaler at du bruker den vedlagte grillristen. Sett maten på grillristen og sett den deretter oppå glassdreieplaten. For eksempel: Hvis du vil koke maten i 15 minutter ved 180 ºC. 1.
 • Page 82: Hurtigkoking

  hurtigkoking Med denne funksjonen kan du raskt tilberede maten i 30 sekunder med 100 % mikrobølgeeffekt. Følg trinnene nedenfor. 1. Trykk på Start/+30sek/bekreft-knappen for å starte hurtigkokingen. Trykk på Start/+30sek/bekreft-knappen igjen for å legge til ytterligere 30 sekunder. 2. Trykk på Stopp-knappen én gang for å stoppe kokingen.
 • Page 83: Automatisk Tilberedning

  automatisk tilberedning Med denne funksjonen kan du tilberede mat basert på kategori og vekt. Velg matvarens kategori og vekt. Les hurtigreferansen til koketid og vekt i auto-kokemeny-tabellen. auto-kokemeny 1. Trykk på -knappene for å velge det nødvendige automenyprogrammet. LED-skjermen viser «A1» til «A10». 2.
 • Page 84: Auto-kokemeny-tabell

  Matens tetthet og tykkelse kan påvirke tilberedningstiden. Sørg for at all mat er rykende varm og gjennomkokt før servering. Det er svært viktig at maten kontrolleres under og etter den anbefalte tilberedningstiden, selv når automeny brukes. auto-kokemeny-tabell meny vekt skjerm koketid kommentarer Denne innstillingen er beregnet på...
 • Page 85: Tining

  tining Med denne funksjonen kan du tine opp frossen mat ved ganske enkelt å angi vekten eller tiden. tining etter vekt 1. Trykk på Tine vekt/tid-knappen én gang, så viser LED-skjermen «dEF1». 2. Trykk på -knappene for å justere vekten på maten. Standardintervallet er fra 100 g til 2000 g.
 • Page 86: Undersøke Kokefunksjonen

  undersøke kokefunksjonen Med denne funksjonen kan du kontrollere og se de gjeldende kokeinnstillingene. slik finnes den gjeldende kokeinnstillingen 1. Trykk på Mikrobølge-, Grill/kombi-, Konveksjon- eller Tine vekt/tid-knappen én gang, så viser LED-skjermen den gjeldende kokeinnstillingen mens ovnen brukes til mikrobølgekoking, grilling, kombinasjonskoking, konveksjonskoking eller tining.
 • Page 87: Rengjøre Mikrobølgeovnen

  rengjøre mikrobølgeovnen Hvis du rengjør mikrobølgeovnen hver gang du har brukt den, er lettere å unngå gjenstridige flekker som kan være vanskelig å fjerne. Trekk støpslet ut av stikkontakten og vent til mikrobølgeovnen er helt avkjølt før rengjøring. Bølgelederdekslet sitter på den høyre veggen i hulrommet. Maten tilberedes ved at mikrobølger passerer gjennom dette dekslet.
 • Page 88: Ofte Stilte Spørsmål

  ofte stilte spørsmål Hvis du opplever et problem, er årsaken som regel bagatellmessig. Følgende spørsmål og svar kan oppklare saken. spørsmål svar Hvorfor virker det som om maten Kontroller at: • koketiden er blitt innstilt. ikke kokes? • døren er lukket. •...
 • Page 89: Spesifikasjoner

  K23CM13E inngang 230V~ 50Hz mikrobølgeutgang 800 W mikrobølgefrekvens 2450 MHz utvendige mål 485 × 415,2 × 292,5 mm (bredde × dybde × høyde) strømforbruk mikrobølgeinngang 1300 W grillinngang 1200 W konveksjonsinngang 1200 W Apparatet er i samsvar med EU-direktivene 2004/108/EC og 2006/95/EC.
 • Page 90: Uppackning

  uppackning Avlägsna allt förpackningsmaterial. Behåll förpackningen. Om du gör dig av med den, gör så i enlighet med lokala regler. Följande delar medföljer: Huvudenheten Grillställ x 1 Snurrande glastallrik x 1 Vridbart stöd x 1 Instruktionsbok x 1...
 • Page 91: Förberedelse

  förberedelse Den här mikrovågsugnen är endast avsedd för hemmabruk. Den får inte användas för kommersiellt bruk. 1. När ugnen packats upp, kontrollera att den inte skadats under tiden i kartongen. Se till att det inte finns några bucklor i ugnen och att luckan kan stängas ordentligt. En skadad mikrovågsugn kan göra att mikrovågsenergi läcker ut.
 • Page 92: Introduktion Till Matlagning I Mikrovågsugn

  introduktion till matlagning i mikrovågsugn Kom alltid ihåg de grundläggande säkerhetsåtgärder som du vidtar vid matlagning med annan matlagningsutrustning eller hantering av varm mat. Denna sida anger några grundläggande riktlinjer för tillagning i mikrovågsugn. Om du är ovan att använda mikrovågsugn finns det ytterligare information på baksidan av denna bruksanvisning. matlagning i en mikrovågsugn Tillagning i en mikrovågsugn är mycket snabbare än konventionell matlagning, och samtidigt som du bör vara noga med att maten är helt genomlagad bör du vara noga med...
 • Page 93: Kontrollera Matlagningsutrustningen

  kontrollera matlagningsutrustningen De flesta värmebeständiga matlagningsredskap som inte är av metall är säkra att använda i ugnen. Om de är tillverkade av plast eller glas märks dessa tillbehör med "mikrovågssäker" eller liknande. Om du är osäker och/eller det inte finns någon markering för om redskapet är mikrovågssäkert, använd INTE det i mikrovågsugnen.
 • Page 94: Material Som Kan Användas I Mikrovågsugnen

  material som kan användas i mikrovågsugnen redskap anmärkningar Aluminiumfolie Endast skydd. Mindre delar kan användas för att väcka över delar av kött eller fågel för att förhindra överkokning. Ljudbågsbildning kan ske om folien är för nära ugnens väggar. Folien bör vara minst 2,5 cm (1 in.) från ugnsväggarna. Bryningsskål Följ tillverkarens instruktioner.
 • Page 95: Olika Kategorier För Mikrovågsuppvärmning

  olika kategorier för mikrovågsuppvärmning Din mikrovågsugn har testats och märkts för att uppfylla regeringen i Storbritanniens frivilliga avtal om återuppvärmning av tillagad mat. Mikrovågsugnars uppvärmningskännetecken och utgångseffektnivå beräknas vanligen med hjälp av en ganska stor matportion (1 000 gram, IEC 60705), men många förpackningar med tillagad mat säljs i mindre förpackningar, ofta ungefär 350 gram.
 • Page 96: ånga

  ånga När man tillagar mat i mikrovågsugn, bildas ånga när vattnet i maten hettas upp och avdunstar. Den ånga som uppstår vid tillagning i en mikrovågsugn är helt säker. Den måste släppas ut från ugnen för att förhindra att tryck byggs upp inuti mikrovågsugnen. Det sker via ventilerna på ugnens baksida och runt dörren.
 • Page 97: Produktöversikt

  produktöversikt huvudenheten kontrollpanel Grillställ luckans handtag För användning vid grillning, konvektions-, kombinations- eller automatisk tillagning. kontrollpanelen Mikrovåg-knapp Använd denna knapp för att välja mikrovågseffektnivå. Grill/Kombi-knapp Använd denna knapp för att välja grill eller grill- LED-display mikrovågskombination. Visar klocka, tillagningstid och inställning. Konvektion-knapp Använd denna knapp för att välja konvektionstemperaturen.
 • Page 98: Kontrollera Mikrovågsugnen

  kontrollera mikrovågsugnen Kontrollera mikrovågsugnen efter uppackningen. För din säkerhets skull stängs ugnen av om luckan öppnas under tillagningen. Stäng luckan och tryck på Start/+30sek./Bekräfta-knappen för att fortsätta tillagningsprogrammet. 1. Öppna luckan genom att dra i handtaget. 2. Placera en kopp vatten på glastallriken. Försäkra dig om att koppen är mikrovågssäker (den får inte ha en dekorativ metallkant).
 • Page 99: Klockinställning

  klockinställning När mikrovågsugnen anslutits till elnätet visar LED-displayen "0:00" och avger en ljudsignal en gång. Se till att du ställer in klockan före användning. Ställ in klockan genom att följa nedanstående steg. 1. Tryck på Klocka/Kökstimer-knappen och timsiffrorna börjar blinka. 2.
 • Page 100: Kökstimer

  kökstimer Under tiden som mikrovågsugnen arbetar eller inte används låter denna funktion dig använda mikrovågsugnen som timer. För inställning av kökstimern, följ stegen nedan. 1. Tryck på Klocka/Kökstimer-knappen två gånger. LED-displayen visar "00:00". 2. Tryck på -knapparna för att välja tidinställningstid.
 • Page 101: Ställa In Barnlåset

  ställa in barnlåset Denna funktion hindrar mikrovågsugnen från att fungera genom att låsa kontrollpanelen tills du avbryter låset. Ställ in barnlåset genom att följa nedanstående steg. 1. Tryck på Stopp-knappen i 3 sekunder, tills enhetens ljudsignal hörs. LED-indikatorn visar den aktuella tiden eller "0:00". Barnlåsindikatorn tänds för att indikera att mikrovågsugnen har ställt in barnlåset.
 • Page 102: Tillagning I Mikrovågsugn

  tillagning i mikrovågsugn För enkel tillagning i mikrovågsugn, se följande steg. Du vill till exempel tillaga något i 20 minuter med 80 % av mikrovågseffekten. 1. Tryck på Mikrovåg-knappen en gång och LED-displayen kommer också att visa "P100". Tryck på Mikrovåg-knappen upprepade gånger tills LED-displayen visar "P80".
 • Page 103: Grillning Eller Kombinationstillagning

  grillning eller kombinationstillagning För grillning, följ nedanstående steg. Vi rekommenderar att du använder den medföljande grillställningen. Placera maten på grillställningen som sedan placeras ovanpå den vridbara glastallriken. 1. Tryck på Grill/Kombi-knappen en gång, så visar LED-displayen "G-1". 2. Tryck på Start/+30sek./Bekräfta-knappen för att bekräfta och starta inställningen för grilltillagning.
 • Page 104: Konvektionstillagning (med Förvärmning)

  konvektionstillagning (med förvärmning) Konvektionstillagning ger dig möjlighet att tillaga maten som i en vanlig ugn. Vi rekommenderar att du använder den medföljande grillställningen. Placera maten på grillställningen som sedan placeras ovanpå den vridbara glastallriken. Det rekommenderas att förvärma ugnen till lämplig temperatur innan maten placeras i ugnen. Mirkovågseffekt kommer inte att användas.
 • Page 105: Konvektionstillagning (utan Förvärmning)

  konvektionstillagning (utan förvärmning) För konvektionstillagning utan förvärmning, följ stegen nedan. Vi rekommenderar att du använder den medföljande grillställningen. Placera maten på grillställningen som sedan placeras ovanpå den vridbara glastallriken. Exempel: Om du vill tillaga din mat i 15 minuter vid 180 ºC. 1.
 • Page 106: Snabbtillagning

  snabbtillagning Med den här egenskapen kan du snabbt laga till maten i 30 sekunder med 100 % mikrovågseffekt. Följ nedanstående steg. 1. Tryck på Start/+30sek./Bekräfta-knappen för att starta snabbtillagningen. Tryck på Start/+30sek./Bekräfta-knappen igen för att lägga till 30 sekunder till. 2.
 • Page 107: Automatisk Tillagning

  automatisk tillagning Med den här egenskapen kan du tillaga det mesta av din mat baserat på matkategori och vikt. Välj kategori och sedan standardvikt för maten. För snabb referens om tillagningstid och matens vikt, se tabellen automatisk tillagningsmeny. automatisk tillagningsmeny 1.
 • Page 108: Automatisk Tillagningstabell

  Densiteten och tjockleken hos livsmedlet kan påverka tillagningstiden. Se till att all mat är rykande het och tillagad helt igenom innan servering. Det är väsentligt att maten kontrolleras under och efter den rekommenderade tillagningstiden även om automeny används. automatisk tillagningstabell meny vikt skärm...
 • Page 109: Upptining

  upptining Med den här egenskapen kan du enkelt tina upp fryst mat genom att ange vikt eller tid. upptining efter vikt 1. Tryck på Vikt/Tid/Upptining-knappen en gång och LED-displayen visar "dEF1". 2. Tryck på -knapparna för att ställa in vikten på maten. Standardområdet är 100 g till 2 000 g.
 • Page 110: Frågor Om Tillagningsfunktionen

  frågor om tillagningsfunktionen Denna funktion låter dig kontrollera och visa aktuell tillagningsinställning. ta reda på aktuell tillagningsinställning 1. Tryck på Mikrovåg, Grill/kombi, Konvektion eller Vikt/Tid/Upptining- knappen en gång, så visar LED-displayen den aktuella tillagningsinställningen medan mikrovågsugnen är i mikrovågs-, grill-, kombinations-, konvektions- eller upptiningsläge.
 • Page 111: Rengöra Mikrovågsugnen

  rengöra mikrovågsugnen Rengöring av ugnen varje gång hjälper dig att förebygga ansamling av envisa märken som kan vara svåra att få bort. Dra ur ugnens kontakt helt ur väggen och vänta på att den kyls ned före rengöring. På höger sida i ugnen finns öppningen för mikrovågskyddet. Mikrovågor passerar genom denna för att tillaga maten.
 • Page 112: Vanliga Frågor

  Vanliga frågor Om ett problem uppstår beror det ofta på ett mindre fel. Följande Frågor och Svar kan hjälpa till att lösa problemet. frågor svar Varför ser inte maten tillagad ut? Kontrollera att: • tillagningstiden ställts in, • luckan är stängd, •...
 • Page 113: Specifikationer

  K23CM13E ineffekt 230V~ 50Hz mikrovågsuteffekt 800 W mikrovågsfrekvens 2 450 MHz yttermått 485 x 415,2 x 292,5 mm (bredd x djup x höjd) energiförbrukning mikrovågsineffekt 1 300 W grillens ineffekt 1 200 W konvektionens ineffekt 1 200 W Uppfyller EU-direktiv 2004/108/EG och 2006/95/EG.
 • Page 114: Pakkauksesta Purkaminen

  pakkauksesta purkaminen Poista kaikki pakkausmateriaali laitteesta. Säilytä pakkaus. Jos hävität pakkauksen, tee se paikallisten säädösten mukaisesti. Seuraavat nimikkeet kuuluvat toimitukseen: Laite Grilliritilä x 1 Pyörintätasotuki x 1 Lasinen Käyttöopas x 1 pyörintätasolautanen x 1...
 • Page 115: Valmistelut

  Valmistelut Tämä mikroaaltouuni on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei tule käyttää kaupallisissa tiloissa. 1. Kun olet purkanut mikroaaltouunin laatikosta, varmista, ettei se ole vahingoittunut. Varmista, ettei uunissa ole lommoja, ja että luukku sulkeutuu kunnolla. Vahingoittunut mikroaaltouuni voi päästää mikroaaltoenergiaa karkuun. Varmista, että olet poistanut kaiken pakkausmateriaalin mikroaaltouunin sisältä.
 • Page 116: Esittely Ruoanvalmistuksesta Mikroaaltouunissa

  esittely ruoanvalmistuksesta mikroaaltouunissa Muista aina perussuojakeinot, joita seuraat kun käytät mitä tahansa ruoanvalmistuslaitetta, tai kun käsittelet kuumaa ruokaa. Tällä sivulla annetaan joitakin perusohjeita ruoanlaittoon mikroaaltouunilla. Jos et ole tottunut käyttämään mikroaaltouunia, tämän käyttöoppaan takakannessa on lisätietoja. ruoanvalmistus mikroaaltouunissa Ruoanvalmistus mikroaaltouunissa on paljon nopeampaa kuin normaali ruoanvalmistus, ja vaikka sinun tuleekin varmistaa, että...
 • Page 117: Keittiövälineiden Tarkistaminen

  keittiövälineiden tarkistaminen Useimpia lämmönkestäviä, ei-metallisia keittiövälineitä on turvallista käyttää mikroaaltouunissa. Varmista, että muovista tai lasista valmistetut ruoanlaittovälineet on merkitty "mikroaaltouuninkestävä"- tai vastaavalla merkinnällä. Jollet ole varma ja/tai keittiövälineessä ei ole mikroaaltouuninkestävä-merkintää, ÄLÄ käytä sitä mikroaaltouunissa. Katso tiedot mikroaaltouunissa käytettävistä keittiövälinetyypeistä "Materiaalit, joita voi käyttää mikroaaltouunissa"-osasta.
 • Page 118: Materiaalit, Joita Voi Käyttää Mikroaaltouunissa

  materiaalit, joita voi käyttää mikroaaltouunissa keittiövälineet huomautukset Vain suojaukseen. Pieniä tasaisia kappaleita voidaan käyttää lihan tai Alumiinifolio siipikarjan ohuiden osien peittämiseen ylikypsentymisen estämiseksi. Valokaaria voi esiintyä, jos folio on liian lähellä uunin seiniä. Folion tulee sijaita vähintään 2,5 cm etäisyydellä uunin seinistä. Ruskistusastia Noudata valmistajan ohjeita.
 • Page 119: Mikroaaltolämpöluokat

  mikroaaltolämpöluokat Mikroaaltouuni on testattu ja merkitty vastaamaan Iso-Britannian viranomaisten vapaaehtoista sopimusta esikypsennetyn ruoan uudelleenlämmittämisestä. Mikroaaltouunien lämmitysominaisuudet ja antotehovirta määritellään yleensä käyttämällä suhteellisen suurta ruoka-annosta (1000 gramman annos, IEC 60705), mutta monet esikypsennetyt ruoat myydään pienemmissä pakkauksissa, jotka ovat yleensä n. 350 grammaa. Iso-Britannian viranomaiset ovat yhdessä...
 • Page 120: Höyry

  höyry Kun lämmität ruokaa mikroaaltouunissa, höyryä kehittyy ruoassa olevan veden lämmetessä ja haihtuessa. Mikroaaltouunissa lämmittämisen aikana syntyvä höyry on täysin turvallista. Sen tulee päästä ulos mikroaaltouunista, jotta painetta ei pääse kertymään mikroaaltouunin sisällä. Tämä tapahtuu tuuletusaukoista uunin takana ja luukun ympärillä. tiivistyminen Kun höyry jäähtyy, voit havaita kondensaatiovettä...
 • Page 121: Tuotteen Yleiskatsaus

  tuotteen yleiskatsaus laite ohjauspaneeli Grilliritilä luukun kahva Grillauskäytössä, kiertoilmauunissa, yhdistelmäkypsennyksessä tai automaattisessa kypsennyksessä. ohjauspaneeli Mikroaalto-painike Valitse tällä painikkeella mikroaaltouunin tehotaso. Grilli/Yhdistelmä-painike Valitse tällä painikkeella grilli- tai grilli-mikroaalto- LED-näyttö yhdistelmätoiminto. Näyttää kellon tai ruoanvalmistusajan/ Kiertoilma-painike asetuksen. Käytä tätä painiketta valitaksesi kiertoilmalämpötilan. Paino/Aika-sulatus-painike Käytä...
 • Page 122: Mikroaaltouunin Tarkistus

  mikroaaltouunin tarkistus Tarkista mikroaaltouuni pakkauksen avaamisen jälkeen. Turvallisuutesi takaamiseksi mikroaaltouuni pysähtyy, jos uunin luukku avataan ruoanvalmistuksen aikana. Jatka kypsennysjaksoa sulkemalla luukku ja painamalla Käynnistä / +30 s / Vahvista -painiketta. 1. Avaa luukku kahvasta vetämällä. 2. Aseta vesikuppi lasiselle pyörintätasolautaselle. Varmista, että kuppi sopii käytettäväksi mikroaaltouunissa (siinä...
 • Page 123: Kellon Asettaminen

  kellon asettaminen Kun mikroaaltouuni on kytketty verkkovirtaan, LED-näytössä näkyy “0:00” ja kuuluu yksi merkkiääni. Aseta kello ennen käyttöä. Aseta kello seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1. Paina Kello/Keittiöajastin-painiketta, tuntilukema alkaa vilkkua. 2. Säädä tuntinumeroita painamalla -painikkeita. Syötetyn ajan tulee olla välillä 0–23. 3.
 • Page 124: Keittiöajastin

  keittiöajastin Kun mikroaaltouuni on käynnissä tai ei ole käytössä, tällä ominaisuudella voi mikroaaltouunia käyttää ajastimena. Aseta keittiöajastin seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1. Paina Kello/Keittiöajastin-painiketta kahdesti. LED-näytössä näkyy “00:00”. 2. Valitse ajastinaika painamalla -painikkeita. Syötetyn ajan tulee olla välillä 0-95. Aika-asetus on välillä 0:05 - 95:00. Vaihtelevat ajan muutokset lisätään tai vähennetään jokaisella -painikkeiden painalluksella...
 • Page 125: Lapsilukon Asettaminen

  lapsilukon asettaminen Tämä ominaisuus estää mikroaaltouunin käytön lukitsemalla ohjauspaneelin, kunnes peruutat lukituksen. Aseta lapsilukko seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1. Paina Pysäytä-painiketta 3 sekuntia; laitteesta kuuluu äänimerkki. LED näytössä näkyy nykyinen aika tai “0:00”. Lapsilukon ilmaisin näyttää, että mikroaaltouunin lapsilukko on aktivoitu. 2.
 • Page 126: Mikroaaltouunin Käyttäminen

  mikroaaltouunin käyttäminen Noudata seuraavia ohjeita yksinkertaisessa mikroaaltouunilla kypsentämisessä. Jos esim. haluat kypsentää ruokaa 20 minuutin ajan 80 %:n mikroaaltoteholla. 1. Paina kerran Mikroaalto-painiketta, LED- näyttöön tulee “P-100”. Paina toistuvasti Mikroaalto-painiketta, kunnes LED- näyttöön tulee “P80”. Vaihtoehtoisesti, kun olet painanut Mikroaalto-painiketta kerran, voit painaa -painikkeita, kunnes LED- näytössä...
 • Page 127: Grilli- Tai Yhdistelmäkypsennys

  grilli- tai yhdistelmäkypsennys Noudata grillauksessa seuraavia ohjeita. On suositeltavaa käyttää toimitukseen kuuluvaa ritilää. Aseta ruoka grilliritilälle ja aseta teline lasisen pyörintätasolautasen päälle 1. Paina kerran Grilli/Yhdistelmä-painiketta, jolloin LED-näyttöön tulee “G-1” 2. Vahvista grillikypsennysasetus painamalla Käynnistä / +30 s / Vahvista -painiketta. 3.
 • Page 128: Kypsennys Kiertoilmalla (esilämmityksellä)

  kypsennys kiertoilmalla (esilämmityksellä) Kiertoilmakypsennyksellä ruoka valmistetaan kuten perinteisellä uunilla. On suositeltavaa käyttää toimitukseen kuuluvaa ritilää. Aseta ruoka grilliritilälle ja aseta teline lasisen pyörintätasolautasen päälle On suositeltavaa esikuumentaa mikroaaltouuni tarvittavaan lämpötilaan ennen kuin sinne asetetaan ruoka. Mikroaaltotehoa ei käytetä. 1. Paina Kiertoilma-painiketta kerran, LED- näytössä...
 • Page 129: Kypsennys Kiertoilmalla (ilman Esilämmitystä)

  kypsennys kiertoilmalla (ilman esilämmitystä) Noudata ilman esikuumennusta tapahtuvassa kiertoilmakypsennyksessä seuraavia ohjeita. On suositeltavaa käyttää toimitukseen kuuluvaa ritilää. Aseta ruoka grilliritilälle ja aseta teline lasisen pyörintätasolautasen päälle Esimerkiksi: Jos haluat kypsentää ruokaa 15 minuuttia 180ºC asteessa. 1. Paina Kiertoilma-painiketta kerran, LED- näytössä...
 • Page 130: Pikakypsennys

  pikakypsennys Tällä toiminnolla voit nopeasti kypsentää ruokaa 30 sekuntia 100 %:n mikroaaltoteholla. Noudata seuraavia ohjeita. 1. Aloita nopea kypsennys painamalla Käynnistä / +30 s / Vahvista -painiketta. Lisää toiset 30 sekuntia painamalla uudelleen Käynnistä / +30 s / Vahvista -painiketta. 2.
 • Page 131: Automaattinen Kypsennys

  automaattinen kypsennys Tämän toiminnon avulla voit kypsentää useimpia ruokiasi ruoan luokan ja painon perusteella. Valitse luokka ja valitse ruoan paino. Voit katsoa nopeasti kypsennysajan ja painon automaattinen kypsennys -valikko -taulukosta. automaattinen kypsennys -valikko 1. Paina -painikkeita valitaksesi haluamasi automaattivalikko-ohjelman. LED-näytössä näkyy “A1” - “A10”. 2.
 • Page 132: Automaattinen Kypsennys -valikkotaulukko

  Ruoan tiheys ja paksuus voivat vaikuttaa kypsennysaikaan. Varmista ennen tarjoilua, että kaikki ruoka on tulikuumaa ja läpikypsää. On oleellista, että ruoka tarkistetaan suositellun kypsennysajan aikana ja sen jälkeen, vaikka käytettäisiin Automaattivalikkoa. automaattinen kypsennys -valikkotaulukko valikko paino näyttö kypsennysaika kommentit Tämä asetus on tuoreille pizzapaloille (ei 300 g 300 g 10’00”...
 • Page 133: Sulattaminen

  sulattaminen Tämän toiminnon avulla voit sulattaa pakastetut ruoat antamalla painon tai ajan. sulattaminen painon mukaan 1. Paina kerran Paino/Aika-sulatus -painiketta, LED-näytössä näkyy “dEF1”. 2. Säädä ruoan paino painamalla -painikkeita. Oletusalue on 100 g - 2 000 g. 3. Käynnistä sulatus painamalla Käynnistä / +30 s / Vahvista -painiketta.
 • Page 134: Kysymyksiä Kypsennystoiminnosta

  kysymyksiä kypsennystoiminnosta Tällä toiminnolla voit tarkistaa ja katsoa nykyiset kypsennysasetukset. saadaksesi selville nykyisen kypsennysasetuksen 1. Paina kerran Mikroaalto-, Grilli/ Yhdistelmä-, Kiertoilma tai Paino/aika- sulatus-painiketta, LED-näyttöön tulee näkyviin nykyinen kypsennysasetus ja mikroaaltouuni on joko mikroaalto-, grilli, yhdistelmä-, kiertoilmakypsennys- tai sulatustilassa. Se kestää 2-3 sekuntia, jonka jälkeen mikroaaltouuni palaa alkuperäiseen näkymään.
 • Page 135: Mikroaaltouunin Puhdistaminen

  mikroaaltouunin puhdistaminen Jos puhdistat mikroaaltouunin joka kerta käytön jälkeen, uuniin ei jää vaikeasti puhdistettavia tahroja. Irrota mikroaaltouuni pistorasiasta ja odota, että uuni jäähtyy täysin, ennen kuin puhdistat sen. Uunin sisäpuolella oikealla on aalto-ohjaimen kansi. Mikroaallot kulkevat tämän osan läpi kypsentäessään ruokaa. On tärkeää pitää aalto-ohjain aina puhtaana. Pyyhi se laimealla pesuaineella ja vedellä...
 • Page 136: Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

  usein kysyttyjä kysymyksiä Jos ilmenee ongelma, syynä voi usein olla jokin hyvin vähäinen seikka. Seuraavat Kysymykset ja vastaukset voivat ratkaista ongelman. kysymykset vastaukset Miksi ruoka ei näytä valmistuvan? Tarkista, että: • kypsennysaika on asetettu. • luukku on suljettu. • pistorasia ei ole ylikuormitettu, mikä voi johtaa sulakkeen palamiseen.
 • Page 137: Tekniset Tiedot

  K23CM13E tulo 230V~ 50Hz mikroaaltolähtö 800 W mikroaaltotaajuus 2 450 MHz ulkomitat 485 x 415,2 x 292,5 mm (leveys x syvyys x korkeus) Virrankulutus mikroaaltotulo 1 300 W grillitulo 1 200 W kiertoilmatulo 1 200 W EY-direktiivien 2004/108/EY ja 2006/95/EY mukainen.
 • Page 138: Udpakning

  Udpakning Fjern al emballagen fra apparatet. Gem emballagen. Hvis du ønsker at bortskaffe emballagen, bedes du venligst gøre dette i henhold til den lokale lovgivning. Følgende dele er inkluderet: Hovedenheden Grillrist x 1 Drejeskive af glas x 1 Understøtte til Brugervejledning x 1 drejeskive x 1...
 • Page 139: Klargøring

  Klargøring Denne mikrobølgeovn er kun beregnet til brug i hjemmet. Den bør ikke bruges til kommerciel madlavning. 1. Efter at du har pakket ovnen ud, skal du kontrollere, at den ikke er blevet beskadiget, mens den var i kassen. Kontroller, at der ikke er buler, at lågen lukker og åbner ordentligt og at ovnen ikke er beskadiget.
 • Page 140: Introduktion Til Madlavning I Mikrobølgeovn

  Introduktion til madlavning i mikrobølgeovn Husk altid de grundlæggende forholdsregler, som du normalt følger, når du bruger andet madlavningsudstyr eller håndterer varm mad. Denne side beskriver nogle af de grundlæggende retningslinjer for madlavning i mikrobølgeovn. Hvis du ikke kender til brugen af en mikrobølgeovn, kan du finde yderligere oplysninger på bagsiden af denne brugervejledning.
 • Page 141: Efterse Dine Køkkenredskaber

  Efterse dine køkkenredskaber De fleste varmebestandige, ikke-metalliske køkkenredskaber er sikre til brug i mikrobølgeovnen. Hvis køkkenredskaberne er af plastik eller glas, vil de være markeret med "mikrobølgesikker" eller lignende. Hvis du er usikker på, om redskaberne er mikrobølgesikre, må du IKKE anvende dem i mikrobølgeovnen.
 • Page 142: Materialer, Som Kan Bruges I Mikrobølgeovnen

  Materialer, som kan bruges i mikrobølgeovnen Redskaber Bemærkninger Alufolie Kun afdækning. Du kan bruge et lille, jævnt stykke til at dække tynde dele af kød eller fjerkræ, for at undgå at de koges for meget. Folien kan danne lysbuer, hvis det er for tæt ved ovnens vægge. Folien skal være mindst 2,5 cm fra ovnvæggen.
 • Page 143: Opvarmningskategorier For Mikrobølger

  Opvarmningskategorier for mikrobølger Mikrobølgeovnen er testet og mærket, så den overholder myndighedernes krav om genopvarmning af tidligere tilberedt mad. Opvarmningskarakteristikkerne og effektniveauerne for mikrobølgeovne bliver normalt udregnet med en relativt stor portion mad (1000 g mængde, IEC 60705), men mange pakker med færdigretter sælges i mindre pakker, ofte omkring 350 g.
 • Page 144: Damp

  Damp Når der tilberedes mad i mikrobølgeovnen, dannes der dampe efterhånden som vandet i maden opvarmes og fordamper. Den damp, der skabes under madlavning i mikrobølgeovnen, er fuldstændig sikker. Den skal undslippe fra mikrobølgeovnen for at forhindre opbygning af tryk inden i ovnen. Dette sker gennem lufthullerne bag på...
 • Page 145: Produktoversigt

  Produktoversigt Hovedenheden Kontrolpanel Grillrist Lågegreb Til brug, når du griller. Varmlufts- og kombinationskogning eller automatisk madlavning. Kontrolpanelet Knappen Mikrobølge Brug denne knap til at vælge effektniveauet. Knappen Grill/Kombi Brug denne knap til at vælge mellem grill og grill-mikrobølge Skærm kombination. Viser uret, kogetiden og indstillingen.
 • Page 146: Eftersyn Af Din Mikrobølgeovn

  Eftersyn af din mikrobølgeovn Tjek mikrobølgeovnen efter udpakning. Af hensyn til din sikkerhed stopper mikrobølgeovnen, hvis lågen åbnes under madlavning. Luk lågen og tryk på knappen Start/+30 sek/Bekræft for at fortsætte madlavningen. 1. Træk i håndtaget for at åbne lågen. 2.
 • Page 147: Indstilling Af Uret

  Indstilling af uret Når mikrobølgeovnen forbindes til strømforsyningen, viser ovnens display "0:00", og mikrobølgeovnen afgiver en lyd én gang. Sørg for, at uret er indstillet inden brug. Indstil uret på følgende måde. 1. Tryk på knappen Ur/Køkkenur, hvorefter timeviseren begynder at blinke. 2.
 • Page 148: Køkkenuret

  Køkkenuret Denne funktion giver dig mulighed for at bruge mikrobølgeovnen som en timer, både mens den er i brug og når den står stille. For at indstille Køkkenuret skal du følge trinene nedenfor. 1. Tryk to gange på knappen Ur/Køkkenur. Skærmen viser "00:00".
 • Page 149: Indstilling Af Børnesikringen

  Indstilling af børnesikringen Denne funktion forhindrer, at mikrobølgeovnen kan betjenes ved at låse betjeningspanelet, indtil du annullerer låsefunktionen. Børnesikringen indstilles på følgende måde. 1. Tryk på knappen Stop i 3 sekunder, hvorefter ovnen afgiver en biplyd. Skærmen viser den aktuelle tid eller "0:00". Børnesikringsindikatoren lyser for at indikere, at mikrobølgeovnen har aktiveret...
 • Page 150: Madlavning Med Mikrobølgeovn

  Madlavning med mikrobølgeovn Simpel kogning i mikrobølgeovnen udføres på følgende måde. Hvis du f.eks. kun ønsker at koge maden i 20 minutter ved 80 % effekt. 1. Tryk én gang på knappen Mikrobølge, hvorefter skærmen viser "P100". Tryk gentagne gange på knappen Mikrobølge, indtil skærmen viser "P80".
 • Page 151: Grill- Og Kombinationsmadlavning

  Grill- og kombinationsmadlavning Grilning udføres på følgende måde. Vi anbefaler, at du bruger den medfølgende grillrist. Placer madvarerne på grillristen, og sæt den herefter ovenpå drejeskiven. 1. Tryk én gang på knappen Grill/Kombi, hvorefter skærmen viser "G-1". 2. Tryk på Start/+30 sek/Bekræft for at bekræfte grill-indstillingen.
 • Page 152: Varmluftskogning (med Forvarmning)

  Varmluftskogning (med forvarmning) Med varmluftskogning kan du koge maden ligesom i en almindelig ovn. Vi anbefaler, at du bruger den medfølgende grillrist. Placer madvarerne på grillristen, og sæt den herefter ovenpå drejeskiven. Det anbefales at forvarme mikrobølgeovnen til den rette temperatur, inden du anbringer maden i den.
 • Page 153: Varmluftskogning (uden Forvarmning)

  Varmluftskogning (uden forvarmning) Ved varmluftskogning uden forvarmning skal du følge nedenstående trin. Vi anbefaler, at du bruger den medfølgende grillrist. Placer madvarerne på grillristen, og sæt den herefter ovenpå drejeskiven. For eksempel: Hvis du vil koge din mad i 15 minutter ved 180 ºC. 1.
 • Page 154: Hurtigmadlavning

  Hurtigmadlavning Med denne funktion kan du hurtigt varme din mad på 30 sekunder med 100 % mikrobølgeeffekt. Følg nedenstående trin. 1. Tryk på knappen Start/+30 sek/Bekræft for at begynde hurtigkogningen. Tryk igen på knappen Start/+30 sek/Bekræft for at tilføje 30 sekunder. 2.
 • Page 155: Automatisk Madlavning

  Automatisk madlavning Med denne funktion kan du koge det meste af din mad baseret på fødevarekategori og vægt. Vælg kategorien samt vægten på madvaren. For hurtig reference med hensyn til kogetid og vægt, henvises der til tabellen Automatisk menu. Automatisk kogemenu 1.
 • Page 156: Tabel For Automatisk Kogemenu

  Madvarernes tykkelse og tæthed kan påvirke kogetiden. Kontroller inden serveringen, at al mad er brændende varm og gennemkogt. Det er meget vigtigt at tjekke maden under og efter den anbefalede kogetid - selv hvis du bruger et automatisk menuprogram. Tabel for automatisk kogemenu Menu Vægt Skærm...
 • Page 157: Optøning

  Optøning Med denne funktion kan du optø frosne madvarer ved blot at indtaste vægt eller tid. Optøning i forhold til vægt 1. Tryk én gang på knappen Optøning Vægt/ Tid, hvorefter skærmen viser "dEF1". 2. Tryk på knapperne for at indstille madens vægt.
 • Page 158: Spørgsmål Vedrørende Kogefunktionen

  Spørgsmål vedrørende kogefunktionen Denne funktion giver dig mulighed for at tjekke og se de aktuelle kogeindstillinger. Sådan findes de nuværende kogeindstillinger 1. Tryk én gang på knappen Mikrobølge, Grill/Kombi, Varmluft eller Optøning Vægt/Tid, hvorefter skærmen viser de aktuelle kogeindstillinger, mens den enten er i mikrobølge-, grill-, kombinations- eller varmluftstilstand.
 • Page 159: Rengøring Af Mikrobølgeovnen

  Rengøring af mikrobølgeovnen Rengør ovnen hver gang du bruger den. Det vil hjælpe med til at forhindre stædige pletter, som er svære at fjerne. Inden rengøringen skal du frakoble mikrobølgeovnen fra stikkontakten og vente på, at ovnen er kølet helt ned. På...
 • Page 160: Ofte Stillede Spørgsmål

  Ofte stillede spørgsmål Hvis der opstår et problem, er der ofte kun en mindre årsag til det. Følgende ofte stillede spørgsmål kan muligvis afhjælpe problemet. Spørgsmål Svar Hvorfor synes maden ikke at blive Kontroller, at: • Kogetiden er indstillet. kogt? •...
 • Page 161: Specifikationer

  Specifikationer Model K23CM13E Indgang 230V~ 50Hz Mikrobølgeovnens effekt 800 W Mikrobølgefrekvens 2450 MHz Ydre mål 485 x 415,2 x 292,5 mm ((bredde x dybde x højde) Strømforbrug Mikrobølge 1300 W Grill 1200 W Varmluft 1200 W Overholder EC direktiverne 2004/108/EC og 2006/95/EC.
 • Page 162: Vybalení

  vybalení Přístroj zcela vybalte. Obaly uschovejte. Pokud je likvidujete, učiňte tak prosím v souladu s místními předpisy. Balení obsahuje následující položky: Hlavní jednotka Police na grilování x 1 Skleněný otočný talíř x 1 Podpěra otočného Návod k použití x 1 talíře x 1...
 • Page 163: Příprava

  Příprava Tato mikrovlnná trouba je určena pouze pro použití v domácnosti. Neměla by být použita v komerčních stravovacích provozech. 1. Po rozbalení mikrovlnné trouby si ověřte, že nebyla při přepravě v krabici poškozena. Zkontrolujte, zda na troubě nejsou žádné vrypy a zda se dveře řádně zavírají. Poškozená mikrovlnná...
 • Page 164: úvod Do Vaření S Mikrovlnou Troubou

  úvod do vaření s mikrovlnou troubou Vždy si pamatujte základní bezpečnostní poučky, které byste použili při vaření na jiném zařízení nebo při manipulaci s horkými potravinami. Na této stránce najdete základní pokyny pro vaření v mikrovlnné troubě. Pokud s používáním mikrovlnné...
 • Page 165: Kontrola Kuchyňského Náčiní

  kontrola kuchyňského náčiní Většina součástí tepelně odolného nekovového kuchyňské náčiní je bezpečná pro použití v mikrovlnné troubě. Plastové nebo skleněné náčiní bude označeno jako „bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě“. Pokud si nejste jistí, nebo na nádobí není uvedeno, že je vhodné do mikrovlnné trouby, NEPOUŽÍVEJTE ho.
 • Page 166: Materiály Vhodné Pro Použití V Mikrovlnné Troubě

  materiály vhodné pro použití v mikrovlnné troubě kuchyňské náčiní poznámky Hliníková fólie Jen na zakrytí. Krátkými hladkými pruhy fólie můžete zakrýt tenké plátky masa nebo drůbeže a předejít tak jejich vysušení. Pokud bude fólie příliš blízko dveřím trouby, může dojít k elektrickému výboji. Fólie by měla být alespoň 2,5 cm od stěn trouby.
 • Page 167: Kategorie Ohřívání V Mikrovlnné Troubě

  kategorie ohřívání v mikrovlnné troubě Mikrovlnná trouba byla otestována a označena tak, aby splňovala dobrovolný vládní předpis VB pro ohřívání potravinových polotovarů. Charakteristiky ohřívání a výstupní výkony mikrovlnné trouby jsou obvykle vypočítávány pomocí relativně velkých kusů potravin (zatížení 1000 gramů, IEC 60705), ale mnoho potravinových polotovarů...
 • Page 168: Pára

  pára Když vaříte potraviny v mikrovlnné troubě, vytváří se pára, protože se v potravinách zahřívá a odpařuje voda. Pára vytvořená během vaření v mikrovlnné troubě je zcela bezpečná. Musí z mikrovlnné trouby unikat, aby se zabránilo zvýšení tlaku uvnitř trouby. Toto se děje prostřednictvím větracích otvorů na zadní...
 • Page 169: Přehled Výrobku

  přehled výrobku hlavní jednotka ovládací panel Grilovací rošt rukojeť dveří Používá se při grilování, konvekci, kombinaci nebo automatické vaření. ovládací panel tlačítko Mikrovlna Toto tlačítko slouží k výběru mikrovlnného výkonu. tlačítko Gril/kombinace Tímto tlačítkem vyberete, zda chcete použít gril nebo kombinaci displej LED gril-mikrovlny.
 • Page 170: Kontrola Mikrovlnné Trouby

  kontrola mikrovlnné trouby Po rozbalení mikrovlnnou troubu zkontrolujte. Pro Vaši bezpečnost se mikrovlnná trouba vypne, pokud během vaření otevřete dveře. Uzavřete dveře, stiskněte tlačítko Start/+30 s/potvrzení a pokračujte s vařením. 1. Zatažením za rukojeť otevřete dveře. 2. Položte na skleněný talíř misku vody. Ujistěte se, že miska je bezpečná...
 • Page 171: Nastaven Hodin

  nastaven hodin Když je mikrovlnná trouba připojena k síťovému napájení, zobrazí se na LED displeji „0:00“ a mikrovlnná trouba vydá jeden zvukový signál. Ujistěte se, že před použitím jsou hodiny řádně nastaveny. Postupujte podle kroků uvedených níže a hodiny nastavte. 1.
 • Page 172: Minutka

  minutka Tuto funkci můžete využívat jako minutku, ať už mikrovlnnou troubu právě používáte, nebo ne. Při nastavení minutky postupujte následovně. 1. Stiskněte dvakrát tlačítko Hodiny/minutka. Na displeji se zobrazí hodnota „00:00“. 2. Stisknutím tlačítek vyberte čas minutky. Zadaný čas musí být v rozsahu 0-95.
 • Page 173: Nastavení Dětského Zámku

  nastavení dětského zámku Tato funkce zabraňuje ovládání mikrovlnné trouby zamknutím ovládacího panelu, dokud zámek nezrušíte. Postupujte podle kroků uvedených níže a nastavte dětský zámek. 1. Stiskněte a podržte tlačítko Zastavit po dobu 3 sekund; přístroj vydá zvukový signál. Na displeji LED se zobrazí aktuální čas nebo „0:00“.
 • Page 174: Vaření V Mikrovlnné Troubě

  vaření v mikrovlnné troubě Pro jednoduché vaření v mikrovlnné troubě postupujte podle níže uvedených kroků. Pokud chcete například použít 80 % výkonu mikrovlnné trouby pro vaření po dobu 20 minut. 1. Stiskněte jednou tlačítko Mikrovlna a na displeji se zobrazí „P100“. Opakovaně stiskněte tlačítko Mikrovlna, dokud se na displeji LED nezobrazí...
 • Page 175: Gril Nebo Kombinované Vaření

  gril nebo kombinované vaření Pro grilování postupujte podle kroků níže. Doporučujeme použít dodaný grilovací rošt. Položte jídlo na rošt, který pak postavíte na skleněný otočný talíř. 1. Stiskněte jednou tlačítko Gril/kombinace a na LED displeji se zobrazí „G-1“. 2. Stiskněte tlačítko Start/+30 s/potvrzení a potvrďte nastavení...
 • Page 176: Konvekční Vaření (s Předehřátím)

  konvekční vaření (s předehřátím) Konvekční vaření umožňuje vařit jídlo jako v tradiční troubě. Doporučujeme použít dodaný grilovací rošt. Položte jídlo na rošt, který pak postavíte na skleněný otočný talíř. Doporučuje se mikrovlnnou troubu před vložením jídla předehřát na vhodnou teplotu. Mikrovlnná...
 • Page 177: Konvekční Vaření (bez Předehřátí)

  konvekční vaření (bez předehřátí) Pro konvekční vaření bez předehřátí postupujte prosím následovně. Doporučujeme použít dodaný grilovací rošt. Položte jídlo na rošt, který pak postavíte na skleněný otočný talíř. Například: Pokud si přejete vařit jídlo po dobu 15 minut na 180°C. 1.
 • Page 178: Rychlý Ohřev

  rychlý ohřev Tato funkce umožňuje vařit rychle potraviny po dobu 30 sekund s výkonem mikrovlnné trouby 100 %. Postupujte podle kroků níže. 1. Stiskněte tlačítko Start/+30 s/potvrzení a spusťte rychlý ohřev. Dalším stisknutím tlačítka Start/+30 s/potvrzení přidáte dalších 30 sekund. 2.
 • Page 179: Automatické Vaření

  automatické vaření Tato funkce umožňuje vařit většinu potravin na základě kategorie potravin a jejich hmotnosti. Vyberte kategorii a zvolte hmotnost potraviny. Rychlou referenci pro čas vaření a hmotnosti naleznete v tabulce nabídka automatického vaření. nabídka automatického vaření 1. Stisknutím tlačítek zvolte požadovaný...
 • Page 180: Tabulka Nabídky Automatického Vaření

  Hustota a tloušťka potravin může ovlivnit dobu vaření. Zajistěte, aby veškeré potraviny byly horké a důkladně uvařené, než je začnete podávat. Je důležité, aby potraviny byly kontrolovány během doporučené doby vaření a po ní, i když jste použili Automatickou nabídku. tabulka nabídky automatického vaření...
 • Page 181: Rozmrazování

  rozmrazování Tato funkce umožní rozmrazovat zmrazené potraviny jednoduše zadáním hmotnosti nebo času. rozmrazování podle hmotnosti 1. Stiskněte jednou tlačítko Rozmrazení váha/čas a na displeji se zobrazí „dEF1“. 2. Stisknutím tlačítek nastavte hmotnost potraviny. Výchozí rozsah je 100 g až 2000 g. 3.
 • Page 182: Dotazy Na Funkci Vaření

  dotazy na funkci vaření Tato funkce umožňuje ověřit a zobrazit aktuální nastavení vaření. Zjištění aktuálního nastavení vaření 1. Stiskněte jednou tlačítko Mikrovlna, Gril/kombinace, Konvekce nebo Rozmrazení váha/čas a na displeji se zobrazí aktuální nastavení vaření, když je trouba v režimu mikrovlnného ohřívání, grilování, kombinace, konvekce nebo rozmrazování.
 • Page 183: čištění Mikrovlnné Trouby

  čištění mikrovlnné trouby Vyčistěte mikrovlnnou troubu po každém jejím použití, abyste zabránili vytváření silných nánosů, které se obtížně čistí. Odpojte mikrovlnnou troubu od síťového napájení a vyčkejte na její úplné vychladnutí, až poté ji můžete začít čistit. Na pravé straně dutiny je kryt vlnovodu, skrze který procházejí vlny a umožňují uvaření potravin. Je důležité...
 • Page 184: Často Kladené Dotazy

  Často kladené dotazy Pokud se setkáte s problémem, může být mnohdy způsoben něčím velmi jednoduchým. Následující otázky a odpovědi Vám mohou pomoci problém vyřešit. otázky odpovědi Proč se potraviny nevaří? Ověřte si následující: • Byl nastaven čas vaření. • Dveře jsou uzavřeny. •...
 • Page 185: Specifikace

  Specifikace model K23CM13E vstup 230V~ 50Hz výkon mikrovlnné trouby 800 W frekvence mikrovlnného záření 2450 MHz vnější rozměry 485 x 415,2 x 292,5 mm (šířka x hloubka x výška) příkon příkon mikrovlnné trouby 1300 W příkon grilu 1200 W příkon konvekce 1200 W Splňuje požadavky směrnic ES 2004/108/ES a 2006/95/ES.
 • Page 186: Vybalenie

  vybalenie Zo zariadenia odstráňte všetok obalový materiál. Obalový materiál si uložte. Ak obalový materiál likvidujete, postupujte v súlade s miestnymi predpismi. Súčasťou dodávky sú nasledujúce položky: Hlavné zariadenie Grilovací rošt, 1 ks Otočný sklenený tanier, Prstenec otočného Návod s pokynmi, 1 ks 1 ks taniera, 1 ks...
 • Page 187: Príprava

  príprava Táto mikrovlnná rúra je určená na používanie v domácnosti. Nesmie sa používať pre komerčné gastronomické zariadenia. 1. Mikrovlnnú rúru po vybalení skontrolujte, či nedošlo k jej poškodeniu v prepravnej škatule. Overte, že na rúre sa nenachádzajú žiadne zárezy a že dvierka sa správne zatvárajú. Poškodená...
 • Page 188: úvod Do Mikrovlnného Varenia

  úvod do mikrovlnného varenia Počas používania akéhokoľvek riadu na varenie alebo pri manipulácii s horúcimi potravinami vždy pamätajte na základné bezpečnostné pravidlá. Na tejto stránke sa uvádzajú niektoré základné pokyny pre varenie v mikrovlnnej rúre. Ak nie ste oboznámení s ovládaním mikrovlnnej rúry, v zadnej časti tohto návodu na používanie nájdete viac informácií.
 • Page 189: Kontrola Riadov Na Varenie

  kontrola riadov na varenie Väčšina teplovzdorného, nekovového kuchynského riadu sa môže bezpečne používať v mikrovlnnej rúre. Ak je vyrobený z plastu alebo zo skla, riad bude označený ako „Bezpečné na varenie v mikrovlnnej rúre“ a podobne. Ak si nie ste istí a/alebo na kuchynskom riade nie je uvedené bezpečné pre mikrovlnnú rúru, NEPOUŽÍVAJTE ho v mikrovlnnej rúre.
 • Page 190: Materiály, Ktoré Sa Môžu Používať V Mikrovlnnej Rúre

  materiály, ktoré sa môžu používať v mikrovlnnej rúre kuchynské nádoby poznámky Hliníková fólia Len na zakrývanie. Na zakrývanie tenkých plátov mäsa alebo hydiny sa môžu používať malé hladké kusy, aby sa zabránilo ich prevareniu. Ak je fólia príliš blízko stien rúry, môže dôjsť k iskreniu. Fólia by mala byť vzdialená od stien rúry najmenej 1 palec (2,5 cm).
 • Page 191: Kategórie Mikrovlnného Ohrevu

  kategórie mikrovlnného ohrevu Táto mikrovlnná rúra je odskúšaná a označená štítkom, na ktorom sa uvádza, že spĺňa štátnu dobrovoľnú dohodu o prihrievaní predvarených potravín vydanú vládou Veľkej Británie. Charakteristiky ohrevu a hodnoty výstupného výkonu mikrovlnných rúr sa zvyčajne vypočítajú pri použití...
 • Page 192: Para

  para Pri mikrovlnnom zohrievaní jedla sa tvorí para z vody obsiahnutej v jedle a pri zohrievaní sa odparuje. Para vznikajúca počas mikrovlnného varenia je úplne bezpečná. Je potrebné, aby unikala z mikrovlnnej rúry s cieľom zabrániť zvyšovaniu tlaku vo vnútri mikrovlnnej rúry. Táto para vystupuje cez vetracie otvory na boku skrinky a okolo dvierok mikrovlnnej rúry.
 • Page 193: Prehľad Výrobku

  prehľad výrobku hlavné zariadenie ovládací panel Grilovací rošt rukoväť dvierok Na použitie počas grilovania, konvekčného varenia, kombinovaného alebo automatického varenia. ovládací panel Tlačidlo Mikrovlnné varenie Toto tlačidlo použite na voľbu stupňa mikrovlnného výkonu. Tlačidlo Grilovanie/ Kombinované varenie Toto tlačidlo použite na voľbu mikrovlnného varenia alebo LED displej kombinácie grilovania a...
 • Page 194: Kontrola Mikrovlnnej Rúry

  kontrola mikrovlnnej rúry Po vybalení mikrovlnnú rúru skontrolujte. Kvôli vašej vlastnej bezpečnosti sa činnosť mikrovlnnej rúry preruší, pokiaľ počas varenia otvoríte dvierka. Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo Štart/+30 sek./ Potvrdiť, aby ste mohli pokračovať v cykle varenia. 1. Dvierka otvoríte potiahnutím za rukoväť. 2.
 • Page 195: Nastavenie Hodín

  nastavenie hodín Po pripojení mikrovlnnej rúry k sieťovému prívodu sa na LED displeji rúry zobrazí „0:00“ a mikrovlnná rúra vydá jeden zvukový signál. Hodiny musíte nastaviť pred používaním spotrebiča. Pri nastavovaní hodín postupujte podľa nižších krokov. 1. Stlačte tlačidlo Hodiny/Kuchynský časovač...
 • Page 196: Kuchynský časovač

  kuchynský časovač Bez ohľadu na to, či je mikrovlnná rúra v činnosti alebo sa nepoužíva, pomocou tejto funkcie môžete mikrovlnnú rúru používať ako časovač. Pri nastavovaní kuchynského časovača postupujte podľa dolu uvedených krokov. 1. Dvakrát stlačte tlačidlo Hodiny/Kuchynský časovač. Na LED displeji sa zobrazí „00:00“.
 • Page 197: Nastavenie Detskej Poistky

  nastavenie detskej poistky Táto funkcia zabraňuje obsluhovať mikrovlnnú rúru zablokovaním ovládacieho panela, kým túto poistku nezrušíte. Pri nastavovaní detskej poistky dverí postupujte podľa dolu uvedených krokov. 1. Tlačidlo Zastaviť stlačte na 3 sekundy; mikrovlnná rúra pípne. Na LED displeji sa zobrazí aktuálny čas alebo „0:00“. Rozsvieti sa indikátor detskej poistky , čo znamená, že v mikrovlnnej rúre je nastavená...
 • Page 198: Mikrovlnné Varenie

  mikrovlnné varenie V prípade jednoduchého mikrovlnného varenia postupujte podľa dolu uvedených krokov. Napríklad, ak chcete využiť 80 % výkon mikrovlnného žiarenia na varenie počas doby 20 minút. 1. Raz stlačte tlačidlo Mikrovlnné varenie a na LED displeji sa zobrazí „P100“. Znovu stlačte tlačidlo Mikrovlnné...
 • Page 199: Grilovanie Alebo Kombinované Varenie

  grilovanie alebo kombinované varenie V prípade grilovania postupujte podľa dolu uvedených krokov. Odporúčame vám, aby ste používali dodaný grilovací rošt. Jedlo položte na grilovací podstavec a potom ho položte na sklenený otočný tanier. 1. Raz stlačte tlačidlo Grilovanie/Kombinované varenie a na LED displeji sa zobrazí „G-1“. 2.
 • Page 200: Konvekčné Varenie (s Predohrevom)

  konvekčné varenie (s predohrevom) Konvekčné varenie vám umožňuje pripravovať jedlo spôsobom ako v bežnej rúre. Odporúčame vám, aby ste používali dodaný grilovací rošt. Jedlo položte na grilovací rošt a potom ho položte na sklenený otočný tanier. Pred vložením jedla do mikrovlnnej rúry odporúčame rúru predhriať na patričnú teplotu. Mikrovlnné...
 • Page 201: Konvekčné Varenie (bez Predohrevu)

  konvekčné varenie (bez predohrevu) Konvekčné varenie bez predohrevu vykonajte podľa nasledujúcich krokov. Odporúčame vám, aby ste používali dodaný grilovací rošt. Jedlo položte na grilovací rošt a potom ho položte na sklenený otočný tanier. Napríklad: Ak chcete svoje jedlo variť 15 minút pri teplote 180 ºC. 1.
 • Page 202: Rýchle Varenie

  rýchle varenie Táto funkcia vám umožňuje rýchle varenie jedla počas doby 30 sekúnd pri 100 % výkone mikrovlnného žiarenia. Postupujte podľa nižších krokov. 1. Stlačením tlačidla Štart/+30 sek./Potvrdiť začnite rýchle varenie. Na pridanie ďalších 30 sekúnd znovu stlačte tlačidlo Štart/+30sek./Potvrdiť. 2.
 • Page 203: Automatické Varenie

  automatické varenie Pomocou tejto funkcie môžete variť väčšinu svojich jedál podľa kategórie potravín a ich hmotnosti. Vyberte kategóriu a nastavte hmotnosť jedla. Ako jednoduchú pomôcku pre dobu varenia a hmotnosť si pozrite tabuľku Ponuka programov automatického varenia. ponuka programov automatického varenia 1.
 • Page 204: Tabuľka Ponuka Programov Automatického Varenia

  Hustota a hrúbka jedla môžu mať vplyv na dobu varenia. Zabezpečte, aby bolo celé jedlo pred podávaním dôkladne uvarené. Počas varenia a po uplynutí odporúčanej doby varenia sa jedlo musí kontrolovať aj vtedy, keď sa nastavil program Auto Menu (Automatická ponuka).
 • Page 205: Rozmrazovanie

  rozmrazovanie Pomocou tejto funkcie môžete rozmrazovať vaše zmrazené jedlá jednoduchým zadaním údaja o hmotnosti a času. rozmraziť podľa hmotnosti 1. Keď raz stlačíte tlačidlo Hmotnosť/Doba rozmrazovania, na LED displeji sa zobrazí „dEF1“. 2. Stlačením tlačidiel nastavte hmotnosť vášho jedla. Prednastavený rozsah je 100g až...
 • Page 206: Pozastavenie Funkcie Varenia

  pozastavenie funkcie varenia Pomocou tejto funkcie môžete kontrolovať a sledovať aktuálne nastavenia varenia. zistenie aktuálneho nastavenia varenia 1. Keď raz stlačíte tlačidlo Mikrovlnné varenie, Grilovanie/Kombinované varenie, Konvekčné varenie alebo Hmotnosť/Doba rozmrazovania, na LED displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie, keď je mikrovlnná rúra buď v režime mikrovlnného varenia, grilovania, kombinovaného varenia, konvekčného varenia, alebo rozmrazovania.
 • Page 207: čistenie Mikrovlnnej Rúry

  čistenie mikrovlnnej rúry Pravidelným čistením mikrovlnnej rúry po jej použití sa zabráni tvorbe tvrdých usadenín, ktoré sa dajú len ťažko odstrániť. Pred čistením mikrovlnnú rúru odpojte od elektrickej siete a počkajte, kým úplne vychladne. Na pravej strane vnútornej časti rúry je kryt vlnového vodiča. Mikrovlnné žiarenie prechádza cez tento kryt a umožňuje varenie jedla.
 • Page 208: často Kladené Otázky

  často kladené otázky Ak sa vyskytne problém, často môže byť spôsobený maličkosťou. Nasledujúce otázky a odpovede vám pomôžu problém vyriešiť. otázky odpovede Prečo sa jedlo nezdá byť uvarené? Skontrolujte, či: • bola nastavená doba varenia. • dvierka sú zatvorené. • nie je preťažená elektrická zásuvka a či nedošlo k vypáleniu poistky.
 • Page 209: Technické Parametre

  Technické parametre model K23CM13E príkon 230V~ 50Hz mikrovlnný výkon 800 W mikrovlnná frekvencia 2 450 MHz vonkajšie rozmery 485 x 415,2 x 292,5 mm (šírka x hĺbka x výška) spotreba energie príkon pri mikrovlnnom varení 1 300 W príkon pri grilovaní...
 • Page 210 This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.
 • Page 212 Spoločnosť DSG Retail Limited je zodpovedná za popredajné služby. Manufactured for DSG Retail Limited under a Trademark License from Kenwood Limited DSG Retail Limited is responsible for after sales service. If you have a query about the product please contact our product support line 0844 561 6263 (Currys).

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: