Download  Print this page

Advertisement

3C Lite
Quick Start Guide
คู ่ ม ื อ การใช้ ง านด่ ว น
Hướng Dẫn Khởi Động Nhanh
快速入門指南

Advertisement

   Summary of Contents for Huawei HONOR 3C LITE

 • Page 1 3C Lite Quick Start Guide คู ่ ม ื อ การใช้ ง านด่ ว น Hướng Dẫn Khởi Động Nhanh 快速入門指南...
 • Page 2: Dual-card Dual-standby

  Dual-Card Dual-Standby Your mobile phone supports dual-card dual-standby mode, which can significantly reduce power consumption and increase your phone's standby time. Note that two restrictions exist: When you make calls using one SIM card, the other SIM  card is disabled. For example, when you make calls using SIM card 1, SIM card 2 cannot be used to answer calls or access the Internet.
 • Page 3: Getting To Know Your Phone

  Getting to know your phone Thank you for choosing the HUAWEI smartphone. First, let's take a look at a few basics. Press and hold the power button to power on your phone. After your phone is powered up, you can use the power button...
 • Page 4: Preparing Your Phone

  Preparing your phone To insert a SIM card, the battery and a microSD card please perform the few steps shown in the following figures. Your phone is shipped with the battery partially charged. It is recommended that you fully charge the battery before using it for the first time.
 • Page 5: Dual-card Management

  Dual-Card Management Your mobile phone supports access to both WCDMA and GSM networks. Follow the onscreen instructions or the quick start guide to install SIM cards. On the home screen, touch Touch SIM management to activate the SIM cards.
 • Page 6: Locking And Unlocking The Screen

  Locking and unlocking the screen When you are not using your phone, press the power button to turn off the screen. After being idle for a specified period of time, your phone locks its screen automatically. Follow the onscreen instructions and drag to unlock the screen or open an application.
 • Page 7: Managing Contacts

  Managing contacts On the home screen, touch to open Contact. Touch the tab page to group your contacts for easier management.
 • Page 8: Making A Call

  Making a call On the home screen, touch to open the dialer. You can dial a phone number directly. You can also touch a phone number in places like messages, email and webpages to make a call. To answer an incoming call, drag Do not answer or make calls while charging your phone.
 • Page 9: Sending Messages

  Sending messages On the home screen, touch to open Messaging. Adding a photo or audio clip to a text message turns it into a multimedia message. You can also save attachments from multimedia messages.
 • Page 10: Taking A Photo Or Video

  Taking a photo or video On the home screen, touch to open Camera. Touch to take a photo. Frame the scene and touch to record a video.
 • Page 11: Listening To Music

  Listening to music On the home screen, touch to open Music. You can copy songs to your phone and immerse yourself with extraordinary audio experience anytime. You can also mark your songs to add them to the playlist.
 • Page 12: Surfing The Web

  Surfing the web On the home screen, touch to open Browser. You can start surfing the web right away using your phone's browser and stay on ball with up-to-date news and information. Your browser supports multi-page browsing. Touch switch between pages.
 • Page 13: Personal Information And Data Security

  Be sure to obtain third-party applications from a legitimate  source. Downloaded third-party applications should be scanned for viruses. Install security software or patches released by Huawei or  third-party application providers. Some applications require and transmit location ...
 • Page 14: For More Help

  Other trademarks, product, service and company names mentioned may be the property of their respective owners. Third-Party software statement Huawei does not own the intellectual property of the third-party software and applications that are delivered with this product. Therefore, Huawei will not provide any warranty of any kind for third party software and applications.
 • Page 15 Third-party service providers provide content and services through network or transmission tools outside of the control of Huawei. To the greatest extent permitted by applicable law, it is explicitly stated that Huawei shall not compensate or be liable for services provided by third-party service providers, or the interruption or termination of third-party contents or services.
 • Page 16: Safety Information

  THE MAXIMUM LIABILITY (THIS LIMITATION SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR PERSONAL INJURY TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH A LIMITATION) OF HUAWEI ARISING FROM THE USE OF THE PRODUCT DESCRIBED IN THIS MANUAL SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID BY CUSTOMERS FOR THE PURCHASE OF THIS PRODUCT.
 • Page 17: Protecting Your Hearing When Using A Headset

  Protecting your hearing when using a headset To prevent possible hearing damage, do not  listen at high volume levels for long periods. Using a headset at high volumes may damage your hearing.  To reduce this risk, lower the headset volume to a safe and comfortable level.
 • Page 18: Operating Environment

  Do not use your device while flying in an aircraft or  immediately before boarding. Using wireless devices in an aircraft may disrupt wireless networks, present a hazard to aircraft operation, or be illegal. Operating environment Avoid dusty, damp, or dirty environments. Avoid magnetic ...
 • Page 19: Charger Safety

  Child's safety Comply with all precautions with regard to child's safety.  Letting children play with the device or its accessories may be dangerous. The device includes detachable parts that may present a choking hazard. Keep away from children. The device and its accessories are not intended for use by ...
 • Page 20: Battery Safety

  If your charger has been exposed to water, other liquids, or  excessive moisture, take it to an authorized service center for inspection. Ensure that the charger meets the requirements of Clause  2.5 in IEC60950-1/EN60950-1 and has been tested and approved according to national or local standards.
 • Page 21: Cleaning And Maintenance

  Do not smash or pierce the battery, or expose it to high  external pressure. Doing so may lead to a short circuit or overheating. Do not drop the device or battery. If the device or battery is  dropped, especially on a hard surface, and may be damaged.
 • Page 22: Emergency Calls

  Emergency calls The availability of emergency calls is subject to your cellular network quality, service provider policy, and local laws and regulations. Never rely solely on your device for critical communications like medical emergencies. Environmental protection The device and its accessories (if included), such as the ...
 • Page 23 0.732 W/kg, and when properly worn on the body is 0.599 W/kg. Statement Hereby, Huawei Technologies Co., Ltd. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
 • Page 24 สแตนด ์ บ ายพร ้ อ มก ั น สองซ ิ ม โทรศ ั พ ท ์ ม ื อ ถ ื อ ของค ุ ณ รองร ั บ การใช ้ ง านโหมดสองซ ิ ม การ ์ ด และ สแตนบายด ์ ไ ด ้ พ ร ้ อ มก ั น ท ั ้ ง สองซ ิ ม ซ ึ ่ ง สามารถช ่ ว ยลดการใช ้ พล...
 • Page 25 ท ํ า ความร ู ้ จ ั ก ก ั บ โทรศ ั พ ท ์ ข องค ุ ณ ขอขอบค ุ ณ ท ี ่ ค ุ ณ เล ื อ กใช ้ ส มาร ์ ท โฟน HUAWEI ก่...
 • Page 26 การเตร ี ย มโทรศ ั พ ท ์ ข องค ุ ณ ในการใส่ ซ ิ ม การ์ ด แบตเตอร ี และการ์ ด microSD ให ้ ท ํ า ตามข ั ้ น ตอนต ่ า ง ๆ ด ั ง ท ี ่ แ สดงในร ู ป ประกอบต ่ อ ไปน ี ้ โทรศั...
 • Page 27 การจ ั ด การสองซ ิ ม โทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ ของคุ ณ รองรั บ การเข้ า ถึ ง เครื อ ข่ า ยได้ ท ั ้ ง WCDMA และ GSM ท ํ า ตามค ํ า แนะน ํ า บนหน ้ า จอหร ื อ คู ่ ม ื อ การเริ ่ ม ต้ น ใช้...
 • Page 28 การล ็ อ คและการปลดล ็ อ คหน ้ า จอ เม ื ่ อ ค ุ ณ ไม ่ ไ ด ้ ใ ช ้ ง านโทรศ ั พ ท ์ ข องค ุ ณ ให้ ก ดปุ่ มเปิ ด -ปิ ดเครื ่ อ ง เพ...
 • Page 29 การจ ั ด การรายช ื ่ อ บนหน ้ า จอหล ั ก ให้ แ ตะที ่ เพ ื ่ อ เป ิ ด บ ุ ด ดล แตะที ่ แ ท็ บ เพื ่ อ จั ด กลุ ่ ม รายชื ่ อ ของคุ ณ เพื ่ อ ให้ สามารถจั...
 • Page 30 การโทรออก บนหน ้ า จอหล ั ก ส ั ม ผ ั ส ท ี ่ เพ ื ่ อ เป ิ ด แป ้ นกดหมายเลข ค ุ ณ สามารถกดหมายเลขโทรศ ั พ ท ์ ไ ด ้ โ ดยตรง นอกจากน ี ้ ค ุ ณ ย ั ง สามารถส ั ม ผ ั ส ท ี ่ ห มายเลขโทรศ ั พ ท ์ ใ นท ี ่ ต ่ า ง ๆ อย่...
 • Page 31 การส ่ ง ข ้ อ ความ เพ ื ่ อ เป ิ ด ข้ อ ความ บนหน ้ า จอหล ั ก ให้ แ ตะที ่ การเพิ ่ ม ภาพถ่ า ยหรื อ คลิ ป เสี ย งในข้ อ ความตั ว อั ก ษรจะเปลี ่ ย น ข...
 • Page 32 การถ ่ า ยภาพหร ื อ ว ิ ด ี โ อ บนหน ้ า จอหล ั ก ให้ แ ตะที ่ เพ ื ่ อ เป ิ ด กล้ อ ง แตะที ่ เพื ่ อ ถ่ า ยภาพ จั ด องค์ ป ระกอบภาพ แล้ ว สั ม ผั ส เพ...
 • Page 33 การฟ ั ง เพลง เพื ่ อ เปิ ด เพลง บนหน ้ า จอหล ั ก ส ั ม ผ ั ส ท ี ่ ค ุ ณ สามารถส ํ า เนาเพลงไปท ี ่ โ ทรศ ั พ ท ์ ข องค ุ ณ เพ...
 • Page 34 การท ่ อ งเว ็ บ บนหน ้ า จอหล ั ก ให้ แ ตะที ่ เพ ื ่ อ เป ิ ด เบราว ์ เ ซอร ์ คุ ณ สามารถท่ อ งเว็ บ ได้ ท ั น ที โ ดยใช้ เ บราว์ เ ซอร์ ข องโทรศั พ ท์ ข อง ค...
 • Page 35 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและความปลอดภั ย ของ ข้ อ มู ล การใช้ ง านฟั ง ก์ ช ั น หรื อ แอปพลิ เ คชั น ของบริ ษ ั ท ภายนอกบางตั ว บน อุ ป กรณ์ ข องคุ ณ อาจเป็ น ผลให้ ค ุ ณ สู ญ เสี ย เอกสารและข้ อ มู ล ส่ ว น บุ...
 • Page 36 ติ ด ตั ้ ง ซอฟต์ แ วร์ ป ้ องกั น ความปลอดภั ย หรื อ โปรแกรมแก้ ไ ข ที ่  Huawei หรื อ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารแอปพลิ เ คชั น ที ่ เ ป็ น บุ ค คลภายนอก นํ า ออกให้ ใ ช้ บ ริ ก าร...
 • Page 37 ดั ง นั ้ น Huawei ไม ่ ร ั บ ประก ั น ในซอฟต ์ แ วร ์ แ ละโปรแกรม คอมพิ ว เตอร์ ป ระยุ ก ต์ ใ ด ๆ ทั ้ ง สิ้ นของบุ ค คลภายนอกดั ง กล่ า ว Huawei จะไม่...
 • Page 38 ภายในขอบเขตส ู ง ส ุ ด ท ี ่ ก ฎหมายท ี ่ ม ี ผ ลบ ั ง ค ั บ ใช ้ ไ ม ่ ไ ด ้ บ ั ญ ญ ั ต ิ ห้ า มไว้ Huawei ได ้ แ ถลงไว ้ โ ดยช ั ด แจ ้ ง ว ่ า จะไม ่ ช ดใช ้ ค ่ า เส ี ย หายหร ื อ ร ั บ ผ ิ ด ต ่ อ...
 • Page 39 ภายในขอบเขตส ู ง ส ุ ด เท ่ า ท ี ่ ก ฎหมายท ี ่ บ ั ง ค ั บ ใช ้ ไ ม ่ ไ ด ้ บ ั ญ ญ ั ต ิ ห ้ า มไว ้ Huawei ไม ่ ร ั บ ผ ิ ด ต ่ อ ความเส ี ย หายใด ๆ ท ั ้ ง ส ิ ้ น ไม ่ ว ่ า กรณ ี ใ ด ๆ...
 • Page 40 อุ ป กรณ์ ไ ร้ ส ายบางชนิ ด อาจส่ ง ผลต่ อ การทํ า งานของเครื ่ อ งช่ ว ยฟั ง หรื  อเคร ื ่ อ งกระต ุ ้ น ห ั ว ใจ ต ิ ด ต ่ อ ผ ู ้ ใ ห ้ บ ร ิ ก ารเคร ื อ ข ่ า ยของค ุ ณ เพ...
 • Page 41 ม ี ส มาธ ิ ก ั บ การข ั บ รถความร ั บ ผ ิ ด ชอบท ี ่ ส ํ า คั ญ ที ่ ส ุ ด สํ า หรั บ คุ ณ คื อ การ  ขั...
 • Page 42 เพ ื ่ อ ป ้ องก ั น อ ุ ป กรณ ์ ห ร ื อ อ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม ของค ุ ณ ไม ่ ใ ห ้ เ ก ิ ด อ ั น ตราย ...
 • Page 43 อุ ป กรณ์ เ สริ ม การใช้ ง านอะแดปเตอร์ ไ ฟฟ้ าที ่ ช าร์ จ หรื อ แบตเตอรี ท ี ่ ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ  การร ั บ รองหร ื อ เข ้ า ก ั น ไม ่ ไ ด ้ อ าจเป ็ น สาเหต ุ ใ ห ้ เ ก ิ ด เพล ิ ง ไหม ้ การระเบิ...
 • Page 44 และที ่ ช าร์ จ ได้ ร ั บ การทดสอบและอนุ ม ั ต ิ ต ามมาตรฐานระดั บ ประเทศหรื อ ระดั บ ท้ อ งถิ ่ น แล้ ว เชื ่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ก ั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ต ิ ด โลโก้ USB-IF ...
 • Page 45 ไม ่ ค วรอน ุ ญ าตให ้ เ ด ็ ก หร ื อ ส ั ต ว ์ เ ล ี ้ ยงก ั ด หร ื อ ด ู ด แบตเตอร ี  การกระทํ า ดั ง กล่ า วอาจทํ า ให้ แ บตเตอรี เ สี ย หายหรื อ เกิ ด การระเบิ...
 • Page 46 ไม ่ ค วรวางบ ั ต รท ี ่ ม ี แ ถบแม ่ เ หล ็ ก เช ่ น  บ ั ต รเครด ิ ต และบ ั ต รโทรศ ั พ ท ์ ไ ว ้ ใ กล ้ ก ั บ อุ ป กรณ์ เ ป็ น เวลานาน ม...
 • Page 47 วิ ท ยุ ใ นการใช้ ง านอุ ป กรณ์ ใ กล้ ก ั บ บริ เ วณหู ท ี ่ ร ะยะห่ า งจากร่ า งกาย 1.5 เซนต ิ เ มตร ตรวจสอบว ่ า อ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม ของอ ุ ป กรณ ์ เช ่ น เคสของอ...
 • Page 48 Huawei Technologies Co., Ltd ร ั บ รองว ่ า อ ุ ป กรณ ์ น ี ้ ผล ิ ต ข ึ ้ นตรงตามมาตรฐานของข ้ อ ก ํ า หนดท ี ่ ส ํ า ค ั ญ และ...
 • Page 49: Hai Sim Hai Chế Độ Chờ

  Hai Sim Hai Chế Độ Chờ Điện thoại di động của bạn hỗ trợ chế độ hai sim hai chế độ chờ, điều này có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ pin và tăng thời gian chờ của điện thoại của bạn. Lưu ý rằng sẽ có hai hạn chế: Khi bạn thực hiện cuộc gọi bằng một thẻ...
 • Page 50: Tìm Hiểu điện Thoại Của Bạn

  Tìm hiểu điện thoại của bạn Cám ơn bạn đã chọn điện thoại thông minh của HUAWEI. Trước hết, hãy xem một vài điều cơ bản nhất. Nhấn và giữ phím nguồn để bật nguồn điện thoại của bạn. Sau khi đã bật nguồn điện thoại, bạn có thể sử dụng nút...
 • Page 51: Chuẩn Bị điện Thoại

  Chuẩn bị điện thoại Để lắp thẻ SIM, pin và thẻ microSD hãy thực hiện theo các bước được minh họa trong các hình sau đây. Điện thoại của bạn được cấp sẵn pin được sạc một phần. Khuyến cáo bạn nên sạc đầy pin trước khi sử dụng điện thoại lần đầu tiên.
 • Page 52: Quản Lý Hai Sim

  Quản Lý Hai SIM Điện thoại di động của bạn hỗ trợ truy cập cả hai mạng WCDMA và GSM. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình hoặc hướng dẫn bắt đầu nhanh để lắp các thẻ SIM. Trên màn hình chính, chạm Chạm Quản lý...
 • Page 53: Khóa Và Mở Khóa Màn Hình

  Khóa và mở khóa màn hình Khi bạn không sử dụng điện thoại của mình, hãy nhấn nút nguồn để tắt màn hình. Sau khi để không trong một khoảng thời gian nhất định, điện thoại của bạn sẽ tự động khóa màn hình. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình và...
 • Page 54: Quản Lý Danh Bạ

  Quản lý danh bạ Trên màn hình chính, hãy chạm để mở Danh bạ. Chạm vào tab trang để tạo nhóm các số liên lạc của bạn cho dễ quản lý.
 • Page 55: Thực Hiện Cuộc Gọi

  Thực hiện cuộc gọi Trên màn hình chính, hãy chạm để mở trình quay số. Bạn có thể quay một số điện thoại trực tiếp. Bạn cũng có thể chạm vào một số điện thoại ở những vị trí như trong tin nhắn, trong thư điện tử hoặc trang web để thực hiện một cuộc gọi.
 • Page 56: Gửi Tin Nhắn

  Gửi tin nhắn để mở Nhắn tin. Trên màn hình chính, hãy chạm Thêm ảnh hoặc đoạn âm thanh vào tin nhắn văn bản để biến nó thành tin nhắn đa phương tiện. Bạn cũng có thể lưu các tập tin đính kèm từ tin nhắn đa phương tiện.
 • Page 57: Chụp ảnh Hoặc Quay Video

  Chụp ảnh hoặc quay video Trên màn hình chính, hãy chạm để mở Máy ảnh. Trong chế độ ảnh, hãy chạm để chụp ảnh. Ở chế độ quay phim, hãy tạo khung cảnh chụp và chạm để quay video.
 • Page 58 Nghe nhạc Trên màn hình chính, hãy chạm để mở Nhạc. Bạn có thể sao chép các bài hát vào điện thoại và đắm mình trong trải nghiệm âm thanh vượt trội bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể đánh dấu các bài hát để thêm chúng vào danh sách phát.
 • Page 59 Lướt web để mở Trình duyệt. Trên màn hình chính, hãy chạm Bạn có thể bắt đầu lướt web ngay bây giờ bằng trình duyệt điện thoại của bạn và cập nhật cực nhanh tin tức và thông tin nóng hổi. Trình duyệt của bạn hỗ...
 • Page 60: Thông Tin Cá Nhân Và An Toàn Dữ Liệu

  Các ứng dụng của bên thứ ba đã tải xuống phải được quét virus. Cài đặt phần mềm an ninh hay phần vá do Huawei phát  hành hoặc do các nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba phát hành.
 • Page 61: Để Thêm Trợ Giúp

  Nếu bạn lo lắng về sự an toàn thông tin và dữ liệu cá  nhân của bạn, vui lòng liên hệ mobile@huawei.com. Để thêm trợ giúp Vui lòng truy cập http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/ để...
 • Page 62: Thông Báo Pháp Lý

  ứng dụng của bên thứ ba đi kèm với sản phẩm này. Do đó Huawei sẽ không cấp bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào cho phần mền và các ứng dụng của bên thứ ba.
 • Page 63: QuyỀn TỪ ChỐi

  Sản phẩm này dựa trên nền mã nguồn mở Android™. Huawei đã thực hiện những thay đổi cần thiết đối với mã nền. Do đó, sản phẩm này có thể không hỗ trợ mọi chức năng được hỗ...
 • Page 64: Chính Sách Quyền Riêng Tư

  DỤNG CHO TRÁCH NHIỆM VỀ BỊ THƯƠNG CÁ NHÂN TRONG TRƯỜNG HỢP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ ĐIỀU CẤM VỚI GIỚI HẠN ĐÓ) CỦA HUAWEI PHÁT SINH TỪ VIỆC SẢN PHẨM MÔ TẢ TRONG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN MỨC TIỀN MÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ...
 • Page 65: Thông Tin An Toàn

  Thông tin an toàn Mục này chứa thông tin quan trọng về việc vận hành thiết bị của bạn. Nó cũng chứa thông tin về cách sử dụng thiết bị một cách an toàn. Hãy đọc kỹ thông tin này trước khi sử dụng thiết bị...
 • Page 66: Các Khu Vực Chứa Chất Dễ Cháy Và Chất Nổ

  vặn nhỏ âm lượng tai nghe của bạn về mức an toàn và thoải mái. Nghe ở âm lượng cao trong khi lái xe có thể gây mất tập  trung và tăng nguy cơ tai nạn cho bạn. Các khu vực chứa chất dễ cháy và chất nổ Không sử...
 • Page 67: Môi Trường Hoạt động

  quãng các mạng không dây, gây nguy hiểm cho hoạt động vận hành bay, hoặc là hành động bất hợp pháp. Môi trường hoạt động Tránh các môi trường nhiều bụi, ẩm ướt hoặc bẩn thỉu.  Tránh các khu vực nhiễm từ. Sử dụng thiết bị trong những môi trường này có...
 • Page 68: An Toàn Của Trẻ Nhỏ

  Tuân thủ pháp luật và quy định của địa phương, và tôn  trọng sự riêng tư và các quyền hợp pháp của người khác. An toàn của trẻ nhỏ Hãy tuân thủ mọi biện pháp đề phòng liên quan đến sự ...
 • Page 69: An Toàn Pin

  Không chạm vào thiết bị hoặc bộ sạc bằng tay ướt. Làm  như vậy có thể dẫn đến đoản mạch, trục trặc, hoặc sốc điện. Nếu bộ sạc của bạn vừa bị tiếp xúc với nước, các dung  dịch khác, hoặc quá...
 • Page 70: Vệ Sinh Và Bảo Dưỡng

  Thải bỏ pin đã qua sử dụng theo đúng các quy định tại  địa phương. Sử dụng pin không đúng cách có thể gây cháy, nổ, hoặc các nguy hiểm khác. Không để trẻ em hoặc thú cưng cắn hoặc mút pin. Làm ...
 • Page 71: Bảo Vệ Môi Trường

  trường hợp hư hại, hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ được ủy quyền để được hỗ trợ hoặc sửa chữa. Nếu màn hình thiết bị bị vỡ do va đập, hãy ngừng sử  dụng thiết bị ngay lập tức. Không chạm vào hoặc cố tháo các bộ...
 • Page 72 được sử dụng ở tai là 0,732 W/kg, và khi được đeo đúng cách trên cơ thể là 0,599 W/kg. Tuyên bố Theo đó, Huawei Technologies Co., Ltd. tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ mọi quy định cơ bản và những quy định liên quan đến Chỉ thị 1999/5/EC.
 • Page 73 雙卡雙待機 您的手機支援雙卡雙待機模式,它。可以大量減少電量使用, 增加手機待機時間。請注意這存在兩項限制: 當您使用一張 SIM 卡撥號,另一張 SIM 卡將停用。  例如當您使用 SIM 卡 1 撥號,SIM 卡 2 不可用 作接聽來電或存取互聯網。如果某人致電 SIM 卡 2,撥號者將聽到 「您致電的用戶不在服務區」 或 「您 致電的用戶未能接聽您的來電,請稍後再試」之類 的語音訊息。這是因為您的手機不能同時使用兩張 SIM 卡存取網絡,這與您的電訊供應商的網絡狀況 無關。建議您向電訊供應商訂閱語音信箱或未接來 電提示等服務以避免因錯過來電帶來不便。 當您使用一張 SIM 卡的流動網絡數據服務,您可以使用  另一張 SIM 卡來接收來電和訊息,但流動網絡數據服務 將被中斷。 例如當在使用 SIM 卡 1 的流動網絡數據服務 時,您可以使用...
 • Page 74 了解您的手機 感謝您使用華為智能手機。 首先,讓我們先認識幾項基本功能。 長按電源鍵以開啟手機。開啟手機後,您可使用電源鍵以開 啟或關閉屏幕。...
 • Page 75 準備您的手機 若要插入 SIM 卡、電池和 microSD 卡,請執行顯示在以 下圖表中的數個步驟。 您的手機隨附未完全充滿的電池。建議您首次使用前將電池 完全充滿。...
 • Page 76 雙卡管理 您的手機支援存取 WCDMA 和 GSM 網絡。請遵循螢幕上 的指示或快速入門手冊以安裝 SIM 卡。 在主螢幕上,輕觸 。 輕觸 SIM 卡管理 以啟用 SIM 卡。...
 • Page 77 鎖定和解鎖屏幕 當您不使用手機時,按下手機電源鍵以關閉屏幕。 手機在閒置一定時間後會自動鎖定屏幕。 遵循 螢幕上的指示 ,然後拖動 以解鎖屏幕或開啟應用程 序。...
 • Page 78 管理聯絡人 在主螢幕上,輕觸 開啟人物。 輕觸 標籤頁,可將聯絡人分組歸類,方便管理。...
 • Page 79 撥打電話 在主螢幕上,輕觸 開啟撥號器。 您可直接撥號電話號碼。 您也可以在訊息、電子郵件和網頁等地方輕觸電話號碼以撥 打電話。 若要接聽來電,拖動 至 。 手機充電期間不要接聽或撥打電話。...
 • Page 80 傳送訊息 在主螢幕上,輕觸 以開啟短訊。 新增相片或音訊片段至短訊即可轉換成多媒體訊息。 您也可以從多媒體訊息儲存附件。...
 • Page 81 拍照或拍攝影片 在主螢幕上,輕觸 以開啟攝影機。 輕觸 拍照,框定場景然後輕觸 錄製影片。...
 • Page 82 聆聽音樂 在主螢幕上,輕觸 以開啟音樂。 您可以複製歌曲至手機並隨時沉醉於非凡的音樂體驗。 您可按歌手、專輯及更多條件播放音樂。...
 • Page 83 瀏覽網頁 在主螢幕上,輕觸 開啟瀏覽器。 您可使用手機的瀏覽器即時開始瀏覽網頁,並保持連接以取 得最新消息及資訊。 您的瀏覽器支援多頁瀏覽。輕觸 以在頁面之間切換。...
 • Page 84 個人資訊與資料安全 在裝置上使用某些功能或第三方應用程式可能導致個人資訊 與資料遺失或變成可由他人取用。為幫助您保護個人機密資 訊,建議使用以下幾項措施。 將裝置放在安全區域,以防止遭受他人擅自使用。  設定鎖定裝置螢幕,並建立密碼或解鎖圖案以開啟裝  置。 定期備份儲存在 SIM/USIM 卡、記憶卡或裝置記憶體內  的個人資訊。如果更換裝置,請務必搬移或刪除原裝置 上的任何個人資訊。 在收到陌生者寄來的訊息或郵件時,如果擔心有病毒,  請直接刪除,不要開啟。 如果使用裝置瀏覽互聯網,請避開可能存在安全風險的  網站,以免個人資訊遭竊。 如果使用 Wi-Fi 網絡共用或藍牙等服務,請針對這些服  務設定密碼,以防止他人擅自取用。這些服務不用時, 請予以關閉。 安裝或升級裝置安全軟件,並且定期掃描病毒。  務必從合法來源取得第三方應用程式。必須對下載的第  三方應用程式掃描是否有病毒。 安裝安全軟件或華為公司或第三方應用程式提供者所發  行的修補程式。 有些應用程式會要求並傳送位置資訊。因此,第三方可  能可以共用您的位置資訊。...
 • Page 85 您的裝置可能提供偵測與診斷資訊給第三方應用程式提  供者。第三方廠商會使用這些資訊來改善其產品與服 務。 對於個人資訊與資料的安全性如有任何疑慮,請寫信到  mobile@huawei.com。 進一步協助 請瀏覽 http://consumer.huawei.com/en/support/hotline 以索 取您所在國家或地區的最新熱線電話和電子郵件地址。...
 • Page 86 法律通知 版權所有 © 華為技術有限公司 2014。保留一切權利。 商標和許可 、 、及 均是華為技術 HONOR, 有限公司的商標或註冊商標。 Android™ 是 Google Inc. 的商標。 Bluetooth 字標及標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商 ® 標並且任何由華為技術有限公司使用的標示是獲得許可。 所述的其他商標、產品、服務和公司名稱可能是各自擁有者 的財產。 第三方軟件聲明 華為不擁有本產品交付之第三方軟件和應用程式的知識產 權。因此,對於該等第三方軟件和應用程式,華為不提供任 何類型的保證。華為對使用這些第三方軟件和應用程式的客 戶不提供支持,亦不負責該等第三方軟件和應用程式的功能 或性能。 第三方軟件及應用程式服務可能任何時候中斷或終止,並且 華為不會保證任何內容或服務的可用性。第三方服務提應商 通過網絡或傳輸工具提供內容和服務,這不在華為的控制範 圍內。在適用法律許可的最大範圍內,特此明確聲明,對於 第三方服務提供者提供之服務,或第三方之內容或服務的中 斷或終止,華為不予賠償,亦不負上任何責任。 華為不會負責任何安裝在此產品上的軟件的法律、品質、或 任何其他方面,或任何已上載或已下載的第三方,包括但不 限於文字、影像、影片或軟件等。客戶應承擔任何及所有影...
 • Page 87 響的風險,包括此產品及該軟件之間的不相容性,即是由安 裝軟件或上載或下載第三方程式的後果。 本產品是根據開放源碼 Android™ 平台而設。 華為已對平台 進行有需要的修改。 因此, 本產品可能不支援 Android 平台 所支援的所有功能,或不與第三方軟件兼容。華為不會提供 與任何相容性有關的任何保證及陳述,並且明確地免除這些 相關事項的責任。 免責聲明 本手冊的所有內容依「現狀」提供。除非適用法律規定,否 則對於本手冊的準確性、可靠性或內容,概不作任何種類的 明示或默示的保證,包括但不限於對適銷性及特定用途的適 當性的默示保證。 在適用之法律許可的最大範圍內,在任何情況下,不論該損 失是預知或否,華為不會支付任何特殊、意外、間接或附帶 引起的賠償,或利潤的損失、業務、收入、數據,信譽或預 期收入損失。 對於使用本手冊描述之產品,華為最大責任限制為退還客戶 為購買該產品支付的金額(該限制不適用於在禁止該等限制 之適用法律範圍內之個人傷害的責任) 。 私隱政策 請瀏覽我們網站的私隱政策,參考關於如何保護您個人資料 的資訊。 http://consumer.huawei.com/privacy-policy...
 • Page 88 安全資訊 本部分包含關於裝置的重要資訊。亦包括如何安全使用裝置 的資訊。使用裝置前請仔細閱讀此資訊。 電子裝置 請勿在禁止使用裝置時使用裝置。請勿在可能引致危險或遭 其他電子裝置干擾的情況下使用裝置。 醫療設備的干擾 請遵循由醫院及健康護理中心訂立的規則。請勿在禁止  使用裝置的地方使用裝置。 某些無線裝置可能影響助聽器或起搏器的效能。向您的  服務供應商查詢更多資訊。 起搏器製造商建議在手機與起搏器之間保持最少 15 公  分的距離,以免對起搏器產生干擾。如您使用起搏器, 請於起搏器的反側使用手機,並切勿將手機置於胸前口 袋內。 使用耳機時保護您的聽覺 要防止有可能的聽覺受損,請勿長時間收  聽高度音量。 調高耳機音量可能會使聽力受損。若要減少這個風險,  請將耳機音量調低至安全及舒適水平。 駕駛時收聽高音量可能引致注意力分散及增加意外的風  險。...
 • Page 89 堆放易燃易爆物的區域 請勿在易燃或易爆區域使用裝置,例如:加油站、油庫  或化工廠等。在這些環境下使用裝置可能增加爆炸或起 火的風險。另外,請依照文字或符號所指定的說明。 請勿將裝置放置於內存易燃液體、氣體、或爆炸物的容  器中進行保存或運送。 交通安全 使用裝置時請遵守當地的法律與法規。若要減低意外風  險,請勿在駕駛時使用無線裝置。 專心駕車。安全駕駛優先。  請勿在駕駛時拿起裝置。使用免提配件。  當您有必要撥打或接聽電話時,請先離開道路並安全泊  車。 無線射頻訊號可能會影響汽車的電子系統。如欲更多資  料,請向車廠查詢。 請勿將裝置放置在汽車內的氣囊上或氣囊的擴張範圍  內。否則可能會因氣囊膨脹的強大力道而傷到自己。 請勿乘搭飛機期間或登機前使用裝置。在飛機上使用無  線裝置屬違法,更可能會中斷無線網絡而影響飛機操 作。 操作環境 避免灰塵、潮濕、或骯髒環境。避免電子磁場。在這些  環境下使用裝置可能導致短路故障。 請勿在雷雨期間使用裝置,以避免閃電時導致裝置受  損。 理想操作溫度為 0℃ 到 35℃。理想保存溫度為 0℃ 到 ...
 • Page 90 請勿將裝置長時間暴露在陽光直射環境下(例如在汽車儀  錶板上)。 若要防止裝置或配件遇上起火或觸電危險,請避免雨水  及潮濕。 將裝置遠離熱源和火,例如加熱器、微波爐、爐灶、熱  水器、電暖器、或蠟燭。 請勿將尖銳金屬物件,例如別針靠近聽筒或揚聲器。聽  筒可能吸引這些物件並導致損害。 如裝置過熱請停止使用裝置或設備一段時間。如皮膚在  長時間接觸過熱裝置可能會出現低溫燙傷症狀,例如紅 點和及更深色斑。 請勿觸摸裝置的天線。否則,通訊品質可能降低。  請勿讓小童或竉物咬碎或吮吸裝置或配件。否則可能導  致損毀或爆炸。 遵守當地法律及規則,並尊重其他人的私隱及法律權  利。 小童安全 遵守所有與兒童安全有關的預防措施。讓小童玩弄裝置  或其配件可能有危險。裝置包含可拆開零件,這可能引 致窒息風險。遠離小童。 裝置及其配件不是供小童使用。小童只可在成人監管下  使用裝置。 配件 使用未批准或不相容的電源轉接器、充電器或電池可引  致起火、爆炸或其他危險。 請選取由本裝置製造商認可此型號可使用的配件。使用  任何其他配件類型可能使保用失效,又可能違反本地規...
 • Page 91 則及法律,也有危險的可能。請聯絡您的經銷商以取得 關於您地區批准可使用的配件。 充電器安全 有關可插式裝置,插座應設置於靠近裝置且方便觸及。  不使用充電器時請從電插座及裝置中拔出。  請勿將充電器掉下或引起碰撞。  如電源線已損毀(例如,電線已暴露或損毀),或插頭鬆  脫,立即停止使用。繼續使用可能引致觸電、短路、或 火警。 請勿手濕時觸摸電源線或以拉扯電源線的方式拔掉充電  器。 請勿手濕時觸摸裝置或充電器。否則可能引致短路、故  障,或觸電。 如充電器已在水中、其他液體中暴露,或過多水份,請  帶同裝置到授權服務中心進行檢驗。 請確保充電器符合 IEC60950-1/EN60950-1 中的第  2.5 條規則並已根據國家或當地標準進行測試及認可。 將裝置連接到只有 USB-IF 標誌或完成 USB-IF 遵循程  序的產品。 電池安全 請勿將電池極與導體連接,例如鎖匙、珠寶或其他金屬  物體。否則可能導致電池短路並引起傷害或燒傷。 將電池遠離過熱物體和陽光直射的環境下。請勿將它放 ...
 • Page 92 請勿嘗試改裝或再製造電池、插入外來物件,或浸入或  暴露在水中或液體。否則可能導致起火、爆炸、或其他 危險。 如電池漏電,請確保電解液不會直接觸碰您的皮膚或眼  睛。如電解質觸碰您的皮膚或淺入您的眼睛,請立即以 清水洗淨並向醫生求診。 如充電或保存電池期間變形,變色或過熱,請立即停止  使用裝置並拆除電池。繼續使用可引致電池漏電、起 火、或爆炸。 請勿將電池投入火中,這可能會爆炸。損毀電池也可能  爆炸。 請按照本地規則棄置使用過的電池。不正確使用電池可  能會導致起火、爆炸、或其他危險。 請勿讓小童或竉物咬住或吮吸電池。否則可能導致損毀  或爆炸。 請勿撞擊或刺破電池,或受到外部高壓。否則可能導致  短路或過熱。 請勿使裝置或電池跌落。如裝置或電池掉下,特別在硬  表面,這可能會損毀。 如裝置備用時間明顯減少,請更換電池。  清潔及維修 保持裝置及配件乾燥。請勿嘗試使用外來熱源將它弄  乾,例如微波爐或電風筒。 請勿將裝置或配件暴露在極端熱或冷的環境。這些環境  可以干擾正常操作並可能導致火警或爆炸。 避免可導致裝置故障、過熱、或爆炸的撞擊。  清潔或維修裝置前,請停止使用,停止使用所有應用程  式,並拔斷所有已連接電線。...
 • Page 93 請勿使用任何化學清潔劑、粉末、或其他化學劑(例如酒  精及苯)清理裝置或配件。這些物質可能導致損毀或潛在 火災危險。使用乾淨、柔軟及乾布清洗裝置及配件。 請勿長時間將磁帶卡靠近裝置,例如信用卡和電話卡。  否則磁帶卡可能會損毀。 請勿對裝置及其配件進行拆解或加工。這可能導致保用  無效並豁免製造商承擔任何損傷責任。如遇損毀,請聯 絡授權服務中心尋求協助或維修。 如裝置螢幕在撞擊時已損壞,請立即停止使用裝置。請  勿觸摸或嘗試拆除破碎零件。即時聯絡授權服務中心。 緊急電話 可以撥打緊急電話是受限於流動網絡品質、服務供應商政策, 及當地法律及法規。如遇醫療緊急事故,請勿完全倚賴您的 裝置進行緊急通訊。 環境保護 裝置及其配件(如隨附),例如電源轉接器、耳機、及電  池不應與家用垃圾一同棄置。 處理棄置裝置及其配件是受當地規則所限制。支持徹底  收集及回收。 符合歐盟規範 身體攜帶操作 當裝置在耳邊使用或與身體保持距離 1.5 公分,才符合 RF 規格。請確保裝置配件、例如裝置箱及裝置皮套,無包含金 屬元件。保持身體遠離裝置以符合距離需求。 憑證資訊 (SAR) 本裝置符合無線電波暴露準則的規定。 本裝置為低功率無線電話筒與接收器。按照國際指引建議, 本裝置的設計未超出無線電波暴露限制。這些指引是由國際...
 • Page 94 及健康程度。 特定吸收率 (SAR) 是一種單位,用於測量人體使用裝置時吸 收多少的射頻能量。SAR 值是在實驗室以裝置最大發射功率 為條件的情況下測定的,真實使用環境下的裝置 SAR 值可 能遠低於這個值。這是因為裝置設計為使用最小所需功率來 連接網絡。 由歐洲採用的 SAR 限制為 2.0 W/kg,組織平均超過十克, 並且此裝置的最高 SAR 值符合此限制。 本裝置類型匯報在耳邊測試時的最高 SAR 值為 0.732 W/kg,和正確戴在身上測試時為 0.599 W/kg。 聲明 Huawei Technologies Co., Ltd 特此聲明,本裝置符合 1999/5/EC 指令中的主要要求和其他相關規定。 如欲符合性聲明資料,請瀏覽網站 http://consumer.huawei.com/certification. 產品內包含以下標示: 本裝置可在歐盟的所有成員國操作。 遵守使用裝置的國際及當地法則。 裝置可能會根據當地網絡被限制使用。...
 • Page 95 Model: Hol-U19 6020263_01...

This manual is also suitable for:

Y625

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
 • Naseem khan Jul 22, 2017 11:46:
  Honor 3clite call sensor no work sacreen no off