Panasonic SC-NE3 Operating Instructions Manual

Panasonic SC-NE3 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for SC-NE3:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Thank you for purchasing this product.
Please read these instructions carefully before using this product, and save this manual for future use.
Included Installation Instructions (l 2, 18
The installation work should be done by a qualified installation specialist.
Before commencing work, carefully read these installation instructions and the operating instructions to ensure
that installation is performed correctly.
(Please keep these instructions. You may need them when maintaining or moving this unit.)
Dziękujemy za zakupienie tego produktu.
Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i
zachować instrukcję obsługi do wglądu.
Załączone instrukcje instalacji (l 20, 36
Instalację powinien przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany specjalista.
Przed rozpoczęciem pracy należy się dokładnie zapoznać z instrukcją instalacji oraz z instrukcją obsługi, aby się
upewnić, że instalacja została przeprowadzona prawidłowo.
(Proszę zachować niniejszą instrukcję. Będzie ona potrzebna podczas serwisowania lub przenoszenia
urządzenia.)
Děkujeme, že jste si zakoupil tento výrobek.
Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití.
Přiložené pokyny k instalaci (l 38, 54
Instalační práce musí být provedeny kvalifikovaným instalatérským odborníkem.
Před zahájením instalace si pečlivě pročtěte tyto pokyny k instalaci a návod k obsluze, abyste instalaci provedli
opravdu správně.
(Tyto pokyny si uschovejte. Můžete je potřebovat při údržbě nebo přesouvání tohoto zařízení.)
EG
System głośników bezprzewodowych
Bezdrátový reproduktorový systém
19)
37)
55)

Operating Instructions

Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Wireless Speaker System
Model No. SC-NE3
VQT4U54

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Panasonic SC-NE3

 • Page 1: Operating Instructions

  Návod k obsluze Wireless Speaker System System głośników bezprzewodowych Bezdrátový reproduktorový systém Model No. SC-NE3 Thank you for purchasing this product. Please read these instructions carefully before using this product, and save this manual for future use. – Included Installation Instructions (l 2, 18 The installation work should be done by a qualified installation specialist.
 • Page 2: Safety Precautions

  Safety precautions Button-type battery (Lithium battery) WARNING ≥ Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the type recommended by the Unit manufacturer. ≥ To reduce the risk of fire, electric shock or product damage, ≥ Insert with poles aligned. –...
 • Page 3: Table Of Contents

  Table of contents Accessories Safety precautions..........2 Check the supplied accessories before using this unit. Accessories............3 ∏ 1 Remote control (with a battery) Control reference guide ........4 (N2QAYC000091) Connections ............5 ∏ 1 AC mains lead Network settings ..........6 Using AirPlay with this unit’s speakers..
 • Page 4: Control Reference Guide

  Control reference guide Top view − VOLUME + SOUND SETUP PLAY MENU 1 4 9 10 11   Standby/on switch [Í/I] ([Í]) ∫ Before using for the first time Press to switch the unit from on to standby mode or vice Remove the insulation sheet A.
 • Page 5: Connections

  Connections Connect the AC mains lead. This unit consumes a small amount of AC power (l 16) even when turned off. ≥ In the interest of power conservation, if you will not be using this unit for an extended period of time, unplug it from the household mains socket.
 • Page 6: Network Settings

  ≥ Simultaneous use with other 2.4 GHz devices, such as microwaves, cordless telephones, etc., may result in connection interruptions. ≥ For up to date compatibility information on your wireless network router refer to http://panasonic.jp/support/global/cs/ (This site is in English only.) VQT4U54...
 • Page 7 Press [OK] on the remote control to exit the setting. ≥ “Panasonic Stereo System Network Setup” for Mac OS is also available at the App Store. ≥ To use the WPS PIN code, refer to the notes on page 8.
 • Page 8 Start the Internet browser on your compatible Advanced network settings device and type “http://192.168.1.12/” into the ≥ The below settings are the alternative or additional settings URL address field and display the page. for “Method 3”. (l 7) Alternative settings Instead of steps 4 and 5 Select “Manual settings”.
 • Page 9: Using Airplay With This Unit's Speakers

  ≥ If the Music app on your iOS device is used, select the audio file you want to play. “PW _ _ _ _ _”* is displayed. Select “Panasonic NE3 _ _ _ _ _ _”* from the 1, 2 The 5 digits after “PW” is the password for this AirPlay icon.
 • Page 10: Playing Back Music Files On The Dlna Server

  Select “Forget this Network” and then select ≥ The device name of this unit will be displayed as “Forget”. “Panasonic NE3 _ _ _ _ _ _”* 1, 2 Select this unit’s wireless network and enter the ≥ For details on how to use DMC compatible devices, refer to the operating instructions of the new password.
 • Page 11: Bluetooth ® Operations

  Press [PLAY MENU] to select “NEW DEV.” and “LINK MODE”. then press [OK]. Press [3, 4] to select the mode and then press {. “PAIRING” is indicated on the display. [OK]. Select “SC-NE3” from the Bluetooth device’s ® MODE 1: Emphasis on connectivity Bluetooth menu.
 • Page 12: Sound Adjustment

  Sound adjustment Automatic standby The following sound effects can be added to the audio output. As a factory preset, this unit will always turn off automatically if there is no sound output and no Press [SOUND] repeatedly to select the effect. operation for approx.
 • Page 13: Software Update

  ≥ If there are no updates, “NO NEED” is displayed after step 2. ∫ Checking the software version When other Panasonic equipment responds to the supplied remote control, change the remote control Press [SETUP] repeatedly to select “SW VER.” and then press [OK].
 • Page 14: Troubleshooting

  Do you have the latest software installed? visible while you set up the network for this unit or use “Method 2” ≥ Occasionally, Panasonic may release updated software for this or “Method 3”. (l 7) unit that may add or improve the way a feature operates. (l 13) Playback does not start.
 • Page 15: Remote Control

  ® that the wireless network is connected to the Internet. output to “SC-NE3” manually. Read the operating instructions for the device for details. “ERROR” ≥ Incorrect operation is performed. Read the instructions and try The sound is interrupted.
 • Page 16: Specifications

  Specifications ∫ GENERAL ∫ BLUETOOTH SECTION Version Bluetooth Ver.2.1 +EDR ® Power consumption 14 W Output Class 2 (2.5 mW) Power consumption in standby mode Communication distance About 10 m* Approx. 0.2 W Communication method 2.4 GHz band FH-SS Power consumption in standby mode Correspondence profile A2DP (With “NET STNBY”...
 • Page 17: About Bluetooth

  ® ≥ Do not use this system near an equipment or in an Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic environment that is sensitive to radio frequency Corporation is under license.
 • Page 18: Attaching The Unit To A Wall (Optional)

  67 mm Professional installation is required. 83 mm The installation should never be done by any other than a qualified installation specialist. PANASONIC DISCLAIMS ANY PROPERTY 122 mm DAMAGE AND/OR SERIOUS INJURY, INCLUDING DEATH RESULTING FROM 252 mm IMPROPER INSTALLATION OR INCORRECT HANDLING.
 • Page 19 Attach the wall mount bracket to the wall with 2 Hook the unit securely onto the wall mount screws (not supplied). (Both sides) brackets with both hands. ≥ Use a level to ensure both wall mount brackets are ≥ Connect the AC mains lead to the unit before hanging level.
 • Page 20: Zasady Bezpieczeństwa

  Oznaczenia identyfikacyjne produktu znajdują się na spodzie urządzenia. 1731 Deklaracja zgodności Niniejszym “Panasonic Corporation” deklaruje, że ten produkt jest zgodny z istotnymi wymaganiami i innymi odnośnymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Klienci mogą pobrać oryginalną deklarację zgodności naszych produktów z serwera deklaracji zgodności: http://www.doc.panasonic.de...
 • Page 21: Akcesoria

  Spis treści Akcesoria Zasady bezpieczeństwa ......... 20 Sprawdź dostarczone akcesoria przed rozpoczęciem Akcesoria............21 użytkowania urządzenia. Instrukcja sterowania ........22 ∏ 1 Pilot zdalnego sterowania (z baterią) Podłączenia ............. 23 (N2QAYC000091) Ustawienia sieci ..........24 ∏ 1 Kabel zasilania prądem przemiennym Używanie AirPlay z głośnikami głównego urządzenia ............
 • Page 22: Instrukcja Sterowania

  Instrukcja sterowania Widok z góry − VOLUME + SOUND SETUP PLAY MENU 1 4 9 10 11   Przełącznik trybu gotowości/włączania [Í/I] ([Í]) ∫ Przed pierwszym użyciem Naciśnij, aby przełączyć urządzenie z trybu włączenia na Wyciągnij folię zabezpieczającą A. tryb gotowości lub odwrotnie.
 • Page 23: Podłączenia

  Podłączenia Podłączenie przewodu zasilania Urządzenie pobiera niewielką ilość energii elektrycznej (l 34) nawet po wyłączeniu. ≥ W celu oszczędności energii elektrycznej odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie będzie używane przez dłuższy czas. Do gniazdka ściennego Kabel zasilania prądem przemiennym (w zestawie) ≥...
 • Page 24: Ustawienia Sieci

  ≥ Jednoczesne korzystanie z innych urządzeń pracujących w paśmie częstotliwości 2,4 GHz (kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe) może powodować przerwy w połączeniu. ≥ Aktualne informacje na temat kompatybilności używanego routera sieci bezprzewodowego można znaleźć na stronie http://panasonic.jp/support/global/cs/ (strona w języku angielskim.) VQT4U54...
 • Page 25 AirPlay itp. Naciśnij przycisk [OK] na pilocie, aby wyjść z menu ustawień. ≥ “Panasonic Stereo System Network Setup” dla Mac OS jest również dostępny w App Store. ≥ Aby zmienić kod PIN WPS patrz wskazówki na stronie 26.
 • Page 26 Uruchom przeglądarkę internetową na zgodnym Zaawansowane ustawienia sieci urządzeniu i wpisz “http://192.168.1.12/” w pasku ≥ Poniższe ustawienia stanowią alternatywne lub dodatkowe adresu URL, aby wyświetlić stronę. ustawienia dla “Metoda 3”. (l 25) Alternatywne ustawienia Zamiast kroków 4 i 5 Wybierz “Manual settings”. Wprowadź...
 • Page 27: Używanie Airplay Z Głośnikami Głównego Urządzenia

  ≥ Jeśli używasz aplikacji Music w urządzeniu iOS, Naciśnij [3, 4], aby wybrać “OK? YES”, a wybierz plik audio, który chcesz odtworzyć. następnie naciśnij [OK]. Wybierz “Panasonic NE3 _ _ _ _ _ _”* z ikony 1, 2 AirPlay Wyświetli się “PW _ _ _ _ _”* {.
 • Page 28: Odtwarzanie Plików Muzycznych Na Serwerze Dlna

  Wybierz [ ] znajdujące się obok nazwy sieci ≥ Nazwa tego głównego urządzenia będzie wyświetlana jako “Panasonic NE3 _ _ _ _ _ _”* 1, 2 bezprzewodowej urządzenia. ≥ Więcej informacji o korzystaniu z urządzenia Wybierz “Forget this Network”, a potem wybierz zgodnego z DMC znajduje się...
 • Page 29: Operacje Bluetooth

  [OK]. Naciśnij [3, 4], aby wybrać tryb, a następnie {. “PAIRING” jest wyświetlone na wyświetlaczu. naciśnij [OK]. MODE 1: Nacisk na jakość połączenia Wybierz “SC-NE3” w menu Bluetooth ® urządzeniu Bluetooth MODE 2: Nacisk na jakość dźwięku ®...
 • Page 30: Regulacja Dźwięku

  Regulacja dźwięku Automatyczny tryb gotowości Odtwarzanie dźwięku można wzbogacić o poniższe Główne urządzenie jest fabrycznie ustawione tak, aby efekty dźwiękowe. zawsze wyłączało się automatycznie, jeżeli dźwięk nie będzie odtwarzany i żadna operacja nie zostanie Naciśnij kilkakrotnie [SOUND], aby wybrać efekt. wykonana przez ok.
 • Page 31 Aktualizacja oprogramowania Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) Co jakiś czas firma Panasonic może udostępnić Wyświetl nazwę podłączonej sieci bezprzewodowej zaktualizowane oprogramowanie dla tego urządzenia, (SSID). które może ulepszyć istniejące funkcje lub dodać nowe Naciśnij i przytrzymaj [– WPS] na urządzeniu oraz funkcje.
 • Page 32: Usuwanie Usterek

  Czy zainstalowano najnowsze oprogramowanie? niniejszego urządzenia lub użyj “Metoda 2” lub “Metoda 3”. (l 25) ≥ Co jakiś czas firma Panasonic może udostępnić zaktualizowane oprogramowanie dla tego urządzenia, które może ulepszyć istniejące funkcje lub dodać nowe funkcje. (l 31) Odtwarzanie się...
 • Page 33 ® zakończyć. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa jest połączona z konieczne jest ręczne ustawienie odtwarzania dźwięku na Internetem. “SC-NE3”. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi danego urządzenia. “ERROR” ≥ Wykonano nieprawidłową operację. Przeczytaj instrukcję i spróbuj Dźwięk jest przerywany.
 • Page 34: Dane Techniczne

  Dane techniczne ∫ SEKCJA BLUETOOTH ∫ INFORMACJE OGÓLNE Wersja Bluetooth Wer. 2.1 +EDR ® Wyjście Klasa 2 (2,5 mW) Pobór mocy 14 W Zasięg komunikacji Około 10 m* Pobór mocy w trybie gotowości Metoda komunikacji 2,4 GHz FH-SS Około 0,2 W Profil zgodności A2DP Pobór mocy w trybie gotowości...
 • Page 35: Informacje O Bluetooth

  Nazwa marki Bluetooth i logotypy są własnością firmy itp. są zbyt silne. ® Bluetooth SIG, Inc. I wszelkie ich użycie przez firmę Panasonic Corporation jest objęte licencją. ∫ Przeznaczenie Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich posiadaczy.
 • Page 36: Mocowanie Urządzenia Do Ściany (Opcjonalne)

  82 mm 300 mm Wymagana jest profesjonalna instalacja. 67 mm Instalację należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu instalatorowi. PANASONIC ZRZEKA SIĘ 83 mm ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY MATERIALNE ORAZ/LUB POWAŻNE 122 mm OBRAŻENIA CIAŁA, W TYM ŚMIERĆ, NA SKUTEK NIEPRAWIDŁOWEJ INSTALACJI LUB NIEWŁAŚCIWEGO OBCHODZENIA SIĘ.
 • Page 37 Przymocuj wspornik do montażu ściennego do Zaczep urządzenie bezpiecznie na wspornikach ściany za pomocą 2 śrub (brak w zestawie). (Z obu do montażu naściennego, trzymając je dwiema stron) rękami. ≥ Za pomocą poziomicy sprawdź, czy oba wsporniki do ≥ Podłącz przewód zasilania do urządzenia przed jego montażu ściennego są...
 • Page 38: Bezpečnostní Opatření

  1731 Prohlášení o shodě Společnost “Panasonic Corporation” tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálu prohlášení o shodě pro naše produkty R&TTE z našeho serveru: http://www.doc.panasonic.de...
 • Page 39: Příslušenství

  Obsah Příslušenství Bezpečnostní opatření ........38 Před zahájením používání zařízení zkontrolujte Příslušenství ........... 39 dodané příslušenství. Ovládací prvky ..........40 ∏ 1 Dálkové ovládání (s baterií) Zapojení ............41 (N2QAYC000091) Nastavení sítě..........42 ∏ 1 Síťový kabel Použití AirPlay s reproduktory zařízení ..45 Přehrávání...
 • Page 40: Ovládací Prvky

  Ovládací prvky Pohled shora − VOLUME + SOUND SETUP PLAY MENU 1 4 9 10 11   Přepínač pohotovostního režimu/zapnutí [Í/I] ([Í]) ∫ Před prvním použitím Stisknutím se přístroj přepne mezi provozním a Odstraňte izolační fólii A. pohotovostním režimem. V pohotovostním režimu přístroj stále spotřebovává...
 • Page 41: Zapojení

  Zapojení Připojte síťový napájecí kabel. Toto zařízení spotřebovává malé množství energie (l 52) i v případě, že je vypnuté. ≥ Pokud nebudete toto zařízení delší dobu používat, odpojte je v zájmu úspory elektrické energie ze zásuvky. Elektrická zásuvka Síťový kabel (dodává se) ≥...
 • Page 42: Nastavení Sítě

  ≥ Současné použití s jinými zařízeními 2,4 GHz, jako jsou mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony apod. může mít za následek přerušení připojení. ≥ Pro aktuální informace o kompatibilitě vašeho směrovače bezdrátové sítě navštivte stránku http://panasonic.jp/support/global/cs/ (Stránka je pouze v anglickém jazyce.) VQT4U54...
 • Page 43 Vyzkoušejte nastavení znovu. Pokud bude stále zkontrolujte funkci AirPlay atd. zobrazeno “FAIL”, vyzkoušejte další způsoby. Stisknutím tlačítka [OK] na dálkovém ovládání ≥ V App Store je také k dispozici “Panasonic Stereo System opusťte nastavení. Network Setup” pro Mac OS. Způsob 3 ≥...
 • Page 44 V kompatibilním zařízení spusťte internetový Rozšířené nastavení sítě prohlížeč, do pole pro adresu URL zadejte “http:// ≥ Nastavení níže jsou alternativní nebo dodatečná nastavení 192.168.1.12/” a zobrazte stránku. pro “Způsob 3”. (l 43) Alternativní nastavení Namísto kroků 4 a 5 Zvolte “Manual settings”.
 • Page 45: Použití Airplay S Reproduktory Zařízení

  Stisknutím [3, 4] zvolte “OK? YES” a poté vyberte hudební soubor, který chcete přehrát. stiskněte [OK]. Vyberte možnost “Panasonic NE3 _ _ _ _ _ _”* 1, 2 v ikoně AirPlay Bude zobrazeno hlášení “PW _ _ _ _ _”* {.
 • Page 46: Přehrávání Hudebních Souborů Na Serveru Dlna

  ≥ Před výběrem sítě tohoto zařízení, ≥ Název zařízení se zobrazí jako Vyberte položku [ ] nacházející se pod názvem “Panasonic NE3 _ _ _ _ _ _”* 1, 2 bezdrátové sítě zařízení. ≥ Podrobné informace o používání zařízení kompatibilních s DMC naleznete v návodu k Vyberte možnost “Forget this Network”...
 • Page 47: Operace Bluetooth

  [OK]. Pro volbu režimu stiskněte možnost [3, 4] a pak {. Na displeji se objeví nápis “PAIRING”. stiskněte tlačítko [OK]. MODE 1: Důraz na konektivitu Zvolte “SC-NE3” z menu Bluetooth zařízení ® Bluetooth MODE 2: Důraz na kvalitu zvuku ®...
 • Page 48: Nastavení Zvuku

  Nastavení zvuku Automatický přechod do Audio výstup lze rozšířit o dále uvedené zvukové pohotovostního režimu efekty. V rámci nastavení z výrobního zařízení se toto zařízení Opakovaným stisknutím tlačítka [SOUND] vyberte automaticky vypne, pokud po dobu přibl. 30 minut efekt. neprobíhá žádný zvukový výstup. Pro volbu nastavení...
 • Page 49 Aktualizace softwaru Název bezdrátové sítě (SSID) Občas může Panasonic vydat aktualizovaný software Zobrazte název připojené bezdrátové sítě (SSID). pro toto zařízení, který může zařízení přidat funkce či Stiskněte a podržte tlačítko [– WPS] na zařízení a zlepšit fungování stávajících funkcí. Tyto aktualizace jsou k dispozici bezplatně.
 • Page 50: Návod K Odstraňování Problémů

  “Způsob 2” nebo “Způsob 3”. (l 43) Máte nainstalován nejnovější software? Přehrávání se nespustí. ≥ Občas může Panasonic vydat aktualizovaný software pro toto Zvuk je přerušovaný. zařízení, který může zařízení přidat funkce či zlepšit fungování ≥ Současné použití s jinými zařízeními 2,4 GHz, jako jsou stávajících funkcí.
 • Page 51 Ujistěte se, že je bezdrátová síť připojena k internetu. ≥ U některých zabudovaných Bluetooth ® zařízení musíte výstup zvuku “SC-NE3” nastavit ručně. Pro podrobné informace si “ERROR” přečtěte návod k použití daného zařízení. ≥ Provedli jste nesprávnou operaci. Přečtěte si instrukce a zopakujte postup.
 • Page 52: Technické Údaje

  Technické údaje ∫ OBECNÉ ÚDAJE ∫ ČÁST VĚNOVANÁ BLUETOOTH Verze Bluetooth Ver.2.1 +EDR ® Spotřeba energie 14 W Výstup Třída 2 (2,5 mW) Spotřeba energie v pohotovostním režimu Dosah komunikace Přibližně 10 m* Přibl. 0,2 W Metoda komunikace FH-SS v pásmu 2,4 GHz Spotřeba energie v pohotovostním režimu Odpovídající...
 • Page 53: O Zařízení Bluetooth

  ® Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich používání společností (např.: letiště, nemocnice, laboratoře atd.). Panasonic Corporation se řídí licenčními podmínkami. Ostatní obchodní značky a názvy jsou majetkem příslušných majitelů. Windows je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a v jiných zemích.
 • Page 54: Připevnění Zařízení Na Zeď (Volitelné)

  Bezpečnostní upozornění 67 mm Vyžaduje se profesionální instalace. 83 mm Instalaci může provádět pouze kvalifikovaný odborník na instalaci. PANASONIC SE VZDÁVÁ ODPOVĚDNOSTI ZA 122 mm ŠKODY NA MAJETKU A/NEBO ZA VÁŽNÉ UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ ZPŮSOBENÉ 252 mm NEVHODNOU INSTALACÍ NEBO Z NESPRÁVNOU MANIPULACÍ.
 • Page 55 Pomocí dvou šroubů připevněte konzolu na zeď Oběma rukama zařízení opatrně zavěste na (nedodává se). (obě strany) konzoly pro montáž na zeď. ≥ Pomocí vodováhy zkontrolujte, jestli jsou obě konzoly ≥ Před zavěšením zařízení na zeď připojte síťový ve stejné výšce. napájecí...
 • Page 56 Vyhlásenie o zhode (DoC) Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) “Panasonic Corporation” týmto prehlasuje, že tento výrobok je v Με την παρούσα, η “Panasonic Corporation” δηλώνει ότι το προϊόν zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými αυτό είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές...
 • Page 57 2,4 GHz WLAN. Magyar Megfelelőségi Nyilatkozat (DoC) Ezennel a , “Panasonic Corporation” kijelenti, hogy a jelen termék kielégíti az 1999/5/EK Irányelv létfontosságú követelményeit és más vonatkozó rendelkezéseit. A vásárlók letölthetik az R&TTE termékek eredeti DoC másolatát a DoC szerverünkről:...
 • Page 58 VQT4U54...
 • Page 59 VQT4U54...
 • Page 60 Pursuant to the applicable EU legislation Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany Panasonic Corporation Web Site: http://panasonic.net VQT4U54 C Panasonic Corporation 2013 F0113BM0...

Table of Contents