Download Print this page

Husqvarna LC 140 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
2-18
SE Bruksanvisning
19-34
DK Brugsanvisning
Käyttöohje 35-50
FI
NO Bruksanvisning
51-65
GB Operator's manual
DE Bedienungsanweisung
NL Gebruiksaanwijzing
FR Manuel d'utilisation
ES Manual de instrucciones
Istruzioni per l'uso
IT
162-177
CZ Návod k pouÏití
178-193
PL Instrukcja obs∏ugi
HU Használati utasítás
210-225
Priruãnik
HR
EE Käsitsemisõpetus
LT Naudojimosi instrukcijos
LV Lieto‰anas pamÇc¥ba
SI
Navodila za uporabo
SK
Návod na obsluhu
66-81
BG
82-97
åêñïëîàòàöèß
98-113
RU
ýêñïëóàòàöèè
114-129
UA
130-145
êîðèñòóâà÷à
146-161
GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
TR
Kullanım kılavuzu
194-209
Instruções para o uso
PT
226-241
242-257
258-273
274-289
290-305
306-321
322-337
338-353
354-369
LC 140S
370-385
386-401
LC 140

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Husqvarna LC 140

  Summary of Contents for Husqvarna LC 140

 • Page 1 GB Operator’s manual 66-81 306-321 DE Bedienungsanweisung 82-97 åêñïëîàòàöèß 98-113 NL Gebruiksaanwijzing 322-337 ýêñïëóàòàöèè 114-129 FR Manuel d’utilisation LC 140 ES Manual de instrucciones 130-145 338-353 êîðèñòóâà÷à 146-161 Istruzioni per l’uso 354-369 GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 162-177 CZ Návod k pouÏití LC 140S...
 • Page 2: Symbolförklaring Symbolförklaring

  SYMBOLFÖRKLARING Symbolförklaring Förklaring av varningsnivåer VARNING! Maskinen kan felaktigt eller Varningarna är graderade i tre nivåer. slarvigt använd vara ett farligt redskap, VARNING! som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. VARNING! Används om risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger för Läs igenom bruksanvisningen operatör eller omgivning om man inte...
 • Page 3: Table Of Contents

  INNEHÅLL Innehåll SYMBOLFÖRKLARING Symbolförklaring ..........2 Förklaring av varningsnivåer ........ 2 INNEHÅLL Innehåll ..............3 PRESENTATION Bäste kund! ............4 Åtgärder före användning av ny gräsklippare ..4 VAD ÄR VAD? Vad är vad på gräsklipparen? ....... 5 MASKINENS SÄKERHETSUTRUSTNING Allmänt ..............
 • Page 4: Presentation

  Åtgärder före användning av ny gräsklippare Gratulerar till Ditt val att köpa en Husqvarna-produkt! Husqvarna har anor som går tillbaka till 1689 då kung Karl • Läs igenom bruksanvisningen noggrant. XI lät uppföra en fabrik på stranden av Huskvarnaån för •...
 • Page 5: Vad Är Vad

  VAD ÄR VAD? LC 140S LC 140 Vad är vad på gräsklipparen? Handtag / styre Ljuddämpare Drivning (LC 140S) 10 Oljepåfyllning Starthandtag 11 Klipphöjdsreglage Gräsuppsamlare 12 Bakre sköld Bränsletank 13 Motorbromsbygel Luftfilter 14 Symboler Tändstift 15 Bruksanvisning Klippkåpa Svenska – 5...
 • Page 6: Maskinens Säkerhetsutrustning

  MASKINENS SÄKERHETSUTRUSTNING Allmänt Ljuddämpare I detta avsnitt förklaras vilka maskinens säkerhetsdetaljer VARNING! Använd aldrig en maskin utan är, vilken funktion de har samt hur kontroll och underhåll eller med defekt ljuddämpare. En defekt skall utföras för att säkerställa att de är i funktion. ljuddämpare kan öka ljudnivån och brandrisken avsevärt.
 • Page 7: Montering Och Inställningar

  MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR Allmänt Inställningar Handtagshöjd VIKTIGT! Förhindra ofrivillig start genom Lossa de undre vreden. att avlägsna tändkabeln från tändstiftet. Handtag Montering Placera styrets övre rörkonstruktion mitt för styrets undre del. Passa först in styrskruven i handtagets nedre rörkonstruktion. Därefter centreras ett av hålen för fästskruven med handtagets hål i styret.
 • Page 8 MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR Transportläge Arbetsläge Handtaget kan fällas framåt för att ta mindre plats vid Fäll in motorbromsbygeln mot styret. transport och förvaring. Fäll upp handtaget tills handtagets undre del låses på Lossa de 2 vreden på den övre delen av handtaget plats i arbetsläge.
 • Page 9: Uppsamlare

  MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR Uppsamlare Klipphöjd Montering OBS! Ställ inte klipphöjden för lågt då det finns risk för att knivarna tar i marken vid ojämnheter. Montera uppsamlarpåsen. För in uppsamlarpåsens kantlist i spåret runt den övre Klipphöjden kan ställas i 10 olika lägen. kåpan och tryck fast listen till ändläget.
 • Page 10: Bränslehantering

  BRÄNSLEHANTERING Allmänt Tankning VARNING! Att köra en motor i ett instängt VARNING! Stanna motorn och låt den eller dåligt ventilerat utrymme kan svalna några minuter före tankning. orsaka dödsfall genom kvävning eller kolmonoxidförgiftning. Använd alltid bensindunk utrustad för att förhindra spill. Bränsle och bränsleångor är mycket brandfarliga och kan ge allvarliga skador Öppna tanklocket sakta vid...
 • Page 11: Handhavande

  HANDHAVANDE Personlig skyddsutrustning VARNING! Maskinen kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, Vid all användning av maskinen skall godkänd personlig som kan orsaka allvarliga skador eller skyddsutrustning användas. Personlig skyddsutrustning dödsfall för användaren eller andra. eliminerar inte skaderisken, men den reducerar effekten av en skada vid ett olyckstillbud.
 • Page 12: Grundläggande Arbetsteknik

  HANDHAVANDE • Lyft aldrig upp gräsklipparen eller bär omkring den när Säkerhet i arbetsområdet motorn är startad. Om du måste lyfta gräsklipparen, • Innan klippning påbörjas ska grenar, kvistar, stenar stanna först motorn och ta bort tändkabeln från etc. avlägsnas från gräsmattan. tändstiftet.
 • Page 13: Start Och Stopp

  HANDHAVANDE Start och stopp Drivning (LC 140S) • Tryck framdrivningsreglaget mot handtaget för att Före start starta drivningen. VARNING! Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar under rubrik ”Personlig skyddsutrustning”. • Se till att inga obehöriga finns inom arbetsområdet.
 • Page 14: Underhåll

  • Stick ner oljestickan. Oljepåfyllningslocket måste vara helt nerskruvat för att ge en korrekt bild av oljenivån. • Låt din Husqvarna-återförsäljare regelbundet • Är oljenivån låg, fyll på med motorolja upp till den övre kontrollera maskinen och göra nödvändiga nivån på oljestickan.
 • Page 15: Tändstift

  UNDERHÅLL Byte av knivar VIKTIGT! Var alltid försiktig och använd sunt förnuft. Undvik OBS! Förhindra ofrivillig start genom att avlägsna situationer som du anser dig otillräckligt kvalificerad för. tändkabeln från tändstiftet. Om du efter att ha läst dessa instruktioner fortfarande känner dig osäker angående tillvägagångsätt, skall du Demontering: rådfråga en expert innan du fortsätter.
 • Page 16: Tekniska Data

  TEKNISKA DATA Tekniska data LC 140 LC 140S Motor Motortillverkare Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cylindervolym, cm Varvtal, rpm 3000 3000 Nominell motoreffekt, kW (se anm. 1) Tändsystem Tändstift Champion QC12YC Champion QC12YC Elektrodgap, mm Bränsle-/smörjsystem Volym bensintank, liter...
 • Page 17: Eg-Försäkran Om Överensstämmelse

  (Gäller endast Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, försäkrar härmed att motorgräsklipparen Husqvarna LC 140, LC 140S från och med serienummer 14XXXXXXX och framåt motsvarar föreskrifterna i RÅDETS DIREKTIV: - av den 17 maj 2006 ”angående maskiner” 2006/42/EG.
 • Page 18: Symbolforklaring Symbolforklaring

  SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring Forklaring til advarselsniveauer Advarslerne er inddelt i tre niveauer. ADVARSEL! Maskinen kan ved forkert ADVARSEL! eller skødesløs brug være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller ADVARSEL! Bruges, hvis operatøren andre. udsætter sig for risiko for alvorlig personskade eller dødsfald, og der er stor risiko for skader på...
 • Page 19: Indhold Indhold

  INDHOLD Indhold SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ........... 18 Forklaring til advarselsniveauer ......18 INDHOLD Indhold ..............19 PRÆSENTATION Til vore kunder! ............. 20 Forberedelser, inden en ny plæneklipper tages i brug ..............20 HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på plæneklipperen? ......21 MASKINENS SIKKERHEDSUDSTYR Generelt ..............
 • Page 20: Præsentation

  Hvis du sælger din maskine, skal du huske at overdrage brugsanvisningen til den nye ejer. Tak, fordi du har valgt at bruge et produkt fra Husqvarna! Husqvarna AB forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.a.
 • Page 21: Hvad Er Hvad

  HVAD ER HVAD? LC 140S LC 140 Hvad er hvad på plæneklipperen? Håndtag / styr Lyddæmper Drev (LC 140S) 10 Oliepåfyldning Starthåndtag 11 Klippehøjdeindstilling Græssamler 12 Bagskjold Brændstoftank 13 Motorbremsebøjle Luftfilter 14 Symboler Tændrør 15 Brugsanvisning Klippeskjold Danish – 21...
 • Page 22: Maskinens Sikkerhedsudstyr

  MASKINENS SIKKERHEDSUDSTYR Generelt Lyddæmper I dette afsnit forklares mere om maskinens ADVARSEL! Brug aldrig en maskine sikkerhedsdetaljer, hvilken funktion de har, samt hvordan uden lyddæmper eller med en defekt kontrol og vedligeholdelse skal udføres for at sikre, at de lyddæmper. En defekt lyddæmper kan fungerer.
 • Page 23: Samling Og Justeringer

  SAMLING OG JUSTERINGER Generelt Indstillinger Styrets højde VIGTIGT! Undgå utilsigtet start ved at Løsn de nederste skruehåndtag. fjerne tændkablet fra tændrøret. Håndtag Montering Placer styregrebets rørkonstruktion modsat styrets nederste del. Sæt først styreskruen ind i det nederste rør i håndtaget. Anbring derefter et af hullerne til fastgøringsskruen over hullet i håndtaget.
 • Page 24 SAMLING OG JUSTERINGER Transportstilling Driftsposition Styraggregatet kan foldes sammen for at minimere Folde motorbremsebøjlen ind mod styret. pladsbehovet i forbindelse med transport. Løft håndtagene, indtil den nederste del af håndtaget Løsn de to greb på den øverste del af håndtaget, og låses fast i driftspositionen.
 • Page 25: Opsamler

  SAMLING OG JUSTERINGER Opsamler Klippehøjde Montering BEMÆRK! Indstil ikke klippehøjden for lavt, da der så er risiko for, at knivene går i jorden ved ujævnheder. Påsæt opsamlingsposen. Sæt opsamlingsposens kantbånd ind i rillen omkring Klippehøjden kan justeres til 10 forskellige positioner. det øverste dæksel, og tryk hele vejen rundt på...
 • Page 26: Brændstofhåndtering

  BRÆNDSTOFHÅNDTERING Generelt Tankning ADVARSEL! At køre en motor i et lukket ADVARSEL! Stands motoren, og lad den eller dårligt udluftet rum kan medføre afkøle nogle minutter før tankning. døden som følge af kvælning eller kulilteforgiftning. Benyt altid en brændstofbeholder for at undgå...
 • Page 27: Betjening

  BETJENING Personligt beskyttelsesudstyr ADVARSEL! Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug være et farligt Ved enhver anvendelse af maskinen skal der bruges redskab, som kan medføre alvorlige godkendt personligt beskyttelsesudstyr. Det personlige skader eller dødsfald for brugeren eller beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader, andre.
 • Page 28: Grundlæggende Arbejdsteknik

  BETJENING • Tip ikke maskinen, mens motoren er i gang. Løb aldrig Sikkerhed i arbejdsområdet med maskinen, når den er i gang. Man skal altid gå • Inden du begynder at slå græs, skal grene, kviste, med plæneklipperen. sten osv. fjernes fra græsplænen. •...
 • Page 29: Start Og Stop

  BETJENING Start og stop Drev (LC 140S) • Tryk fremdriftsstangen ind imod styret for at starte Før start drevet. ADVARSEL! Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se instruktionerne i afsnittet ”Personligt beskyttelsesudstyr”. •...
 • Page 30: Vedligeholdelse

  • Hvis olieniveauet er lavt, skal du efterfylde med • Lad din Husqvarna-forhandler efterse maskinen motorolie op til det øverste niveau på oliepinden. regelmæssigt og foretage nødvendige indstillinger og reparationer. Olieskift •...
 • Page 31: Tændrør

  VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af klingerne VIGTIGT! Vær altid forsigtig og brug din sunde fornuft. Undgå BEMÆRK! Undgå utilsigtet start ved at fjerne situationer, som du ikke mener, du er tilstrækkeligt tændkablet fra tændrøret. kvalificeret til. Hvis du efter at have læst disse instruktioner stadig føler dig usikker hvad angår Demontering: fremgangsmåde, skal du rådføre dig med en ekspert,...
 • Page 32: Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Tekniske data LC 140 LC 140S Motor Motorproducent Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cylindervolumen, cm Hastighed, o/min. 3000 3000 Nominel motoreffekt, kW (se anm. 1) Tændingssystem Tændrør Champion QC12YC Champion QC12YC Elektrodeafstand, mm Brændstof-/smøresystem Volumen benzintank, liter...
 • Page 33: Ef-Overensstemmelseserklæring

  (Gælder kun Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500 erklærer hermed, at plæneklipperen Husqvarna LC 140, LC 140S fra serienummer 14XXXXXXX og fremad stemmer overens med forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: - af den 17. maj 2006 "angående maskiner" 2006/42/EF.
 • Page 34: Merkkien Selitykset Merkkien Selitykset

  MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset Selvitys vaaratasoista VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai Varoitukset on jaettu kolmeen luokkaan. huolimattomasti käytettynä olla VAROITUS! vaarallinen työväline, joka saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai kuoleman. VAROITUS! Tätä käytetään, jos käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata käyttäjän vakava vamma tai kuolema tai ympäristön Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä...
 • Page 35: Sisältö Sisältö

  SISÄLTÖ Sisältö MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset ..........34 Selvitys vaaratasoista ........... 34 SISÄLTÖ Sisältö ..............35 ESITTELY Hyvä asiakas! ............36 Toimenpiteet ennen uuden ruohonleikkurin käyttöä..............36 KONEEN OSAT Ruohonleikkurin osat? .......... 37 KONEEN TURVALAITTEET Yleistä ..............38 ASENNUS JA SÄÄDÖT Yleistä...
 • Page 36: Esittely

  1956 lanseerattiin muuttaa ilman valmistajan lupaa. Käytä ensimmäinen moottoriruohonleikkuri, jota seurasi vuonna aina alkuperäisiä varaosia. 1959 moottorisaha, ja sillä alalla Husqvarna nykyisin Hyväksymättömien muutosten ja/tai toimii. lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa Husqvarna tänä päivänä yksi maailman johtavista metsä- käyttäjälle tai muille vakavia vahinkoja tai...
 • Page 37: Koneen Osat

  KONEEN OSAT LC 140S LC 140 Ruohonleikkurin osat? Kahva / ohjausaisa Äänenvaimennin Veto (LC 140S) 10 Öljy lisääminen Käynnistyskahva 11 Leikkuukorkeuden säädin Ruohonkerääjä 12 Takasuojus Polttoainesäiliö 13 Moottorijarrusanka Ilmansuodatin 14 Tunnukset Sytytystulppa 15 Käyttöohje Leikkuukotelo Finnish – 37...
 • Page 38: Koneen Turvalaitteet

  KONEEN TURVALAITTEET Yleistä Äänenvaimennin Tässä osassa selostetaan koneen turvalaitteet ja niiden VAROITUS! Älä koskaan käytä konetta toiminta ja annetaan tarkastus- ja kunnossapito-ohjeet, ilman äänenvaimenninta tai joilla varmistetaan niiden toimivuus. äänenvaimentimen ollessa rikki. Rikkoutunut äänenvaimennin voi nostaa VAROITUS! Älä koskaan käytä konetta, äänitasoa ja palonvaaraa merkittävästi.
 • Page 39: Asennus Ja Säädöt

  ASENNUS JA SÄÄDÖT Yleistä Asetukset Kahvan korkeus TÄRKEÄÄ! Estä tahaton käynnistys Irrota alemmat nupit. irrottamalla sytytyskaapeli sytytystulpasta. Kahvan Asennus Aseta kahvaston putkirunko kahvaston alaosaa vastapäätä. Aseta ensin ohjausruuvi kahvan alempaan putkeen. Aseta sitten yksi kiinnitysruuviaukoista kahvan aukon kohdalle. Pura nuppi, aluslevy ja ruuvi. Kahvan korkeuden voi asettaa kahteen eri asentoon.
 • Page 40 ASENNUS JA SÄÄDÖT Taita kahva eteenpäin. Kuljetusasento Kahvaston voi taittaa kokoon, jolloin kuljetukseen tarvitaan mahdollisimman vähän tilaa. Löysää kahvan yläosassa olevat kaksi nuppia ja taita kahva taaksepäin. Työasento Paina moottorijarrusanka ohjausaisaa vasten. Nosta kahvoja, kunnes niiden alaosa lukittuu käyttöasentoon. HUOM! Kahvan yläosaa saa taittaa alas vain taaksepäin.
 • Page 41: Kerääjä

  ASENNUS JA SÄÄDÖT Taita kahvan yläosa ja kiristä kummankin puolen Napsauta kolme kiinnikettä yläkannen tangon nuppi. ympärille. Kiinnitä koukut rungon yläreunaan. Kerääjä Asennus Kiinnitä keräyssäiliö. Aseta keruupussin reunanauha yläkannen uraan ja Kiinnitä kerääjän alaosa tyhjennysaukkoon. paina nauha paikalleen. Leikkuukorkeus HUOM! Älä säädä leikkuukorkeutta liian matalaksi, sillä silloin terät voivat osua maahan epätasaisissa kohdissa.
 • Page 42: Polttoaineen Käsittely

  POLTTOAINEEN KÄSITTELY Yleistä Tankkaus VAROITUS! Moottorin käyttäminen VAROITUS! Pysäytä moottori ja anna sen suljetussa tai huonosti ilmastoidussa jäähtyä muutamia minuutteja ennen tilassa voi aiheuttaa tukehtumisesta tai tankkausta. hiilimonoksidimyrkytyksestä johtuvan Vältä bensiinin roiskumista käyttämällä kuoleman. aina bensiinikannua. Polttoaine ja polttoainehöyryt ovat Avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti erittäin tulenarkoja ja voivat hengitettynä...
 • Page 43: Käyttö

  KÄYTTÖ Henkilökohtainen suojavarustus VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti käytettynä olla Konetta käytettäessä on aina pidettävä hyväksyttyjä vaarallinen työväline, joka saattaa henkilökohtaisia suojavarusteita. Henkilökohtaiset aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille suojavarusteet eivät poista tapaturmien vaaraa, mutta vakavia vammoja tai kuoleman. lieventävät vaurioita onnettomuustilanteessa. Pyydä jälleenmyyjältä...
 • Page 44: Trimmauksen Perustekniikka

  KÄYTTÖ • Ole erityisen varovainen vetäessäsi konetta itseäsi Työalueen turvallisuus kohti työn aikana. • Ennen leikkaamisen aloittamista on ruohikolta • Älä koskaan nosta ruohonleikkuria tai kanna sitä, kun poistettava oksat, risut, kivet jne. moottori on käynnissä. Jos sinun on nostettava •...
 • Page 45: Käynnistys Ja Pysäytys

  KÄYTTÖ Käynnistys ja pysäytys Veto (LC 140S) • Käynnistä veto painamalla käyttövipua sisään kahvaa Ennen käynnistystä kohti. VAROITUS! Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Katso otsikon Henkilökohtainen suojavarustus alla annetut ohjeet. •...
 • Page 46: Kunnossapito

  Työnnä mittatikku takaisin säiliöön. Öljyntäyttökorkin huoltokorjaamoon. on oltava kierrettynä kokonaan pohjaan asti, jotta öljymäärästä saadaan oikea kuva. • Anna Husqvarna-myyjän tarkistaa kone säännöllisesti • Jos öljymäärä on vähäinen, täytä moottoriöljyä ja tehdä tarvittavat säädöt ja korjaukset. öljytikun ylätasoon asti. •...
 • Page 47: Sytytystulppa

  KUNNOSSAPITO Terien vaihtaminen TÄRKEÄÄ! Ole aina varovainen ja käytä tervettä järkeä. Vältä HUOM! Estä tahaton käynnistys irrottamalla tilanteita, joihin et pidä itseäsi riittävän pätevänä. Jos sytytyskaapeli sytytystulpasta. näiden ohjeiden lukemisen jälkeen tunnet itsesi edelleen epävarmaksi menettelytavan suhteen, kysy Irrotus: asiantuntijan neuvoa ennen kuin jatkat. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
 • Page 48: Tekniset Tiedot

  TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot LC 140 LC 140S Moottori Moottorivalmistaja Briggs & Stratton Briggs & Stratton Sylinteritilavuus, cm Nopeus, r/min 3000 3000 Moottorin nimellisteho, kW (ks. huom. 1) Sytytysjärjestelmä Champion Champion Sytytystulppa QC12YC QC12YC Kärkiväli, mm Polttoaine-/voitelujärjestelmä Polttoainesäiliön tilavuus, litraa Öljysäiliön tilavuus, litraa...
 • Page 49: Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  TEKNISET TIEDOT EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Koskee ainoastaan Eurooppaa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh.: +46-36-146500, vakuuttaa täten, että ruohonleikkuri Husqvarna LC 140, LC 140S, alkaen sarjanumeroista 14XXXXXXX, on valmistettu noudattaen seuraavia NEUVOSTON DIREKTIIVEJÄ: - 17. toukokuuta 2006 ”koskien koneita” 2006/42/EY. - 26. helmikuu 2014 ”sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva” direktiivi 2014/30/EU.
 • Page 50: Symbolforklaring Symbolforklaring

  SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring Forklaring av advarselsmerker ADVARSEL! Hvis maskinen brukes Advarslene er delt inn i tre nivåer. uforsiktig eller feilaktig, kan den være ADVARSEL! et farlig redskap som kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre. ADVARSEL! Brukes hvis det er fare for alvorlig skade eller dødsfall for brukeren eller skade på...
 • Page 51: Innhold Innhold

  INNHOLD Innhold SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ........... 50 Forklaring av advarselsmerker ......50 INNHOLD Innhold ..............51 PRESENTASJON Kjære kunde ............52 Tiltak før bruk av en ny gressklippere ....52 HVA ER HVA? Hva er hva på gressklipperen? ......53 MASKINENS SIKKERHETSUTSTYR Generelt ..............
 • Page 52: Presentasjon

  Tiltak før bruk av en ny gressklippere Gratulerer med ditt valg om å kjøpe et Husqvarna- produkt! Husqvarna har aner som går tilbake til 1689, da • Les nøye gjennom bruksanvisningen. kong Karl XI fikk oppført en fabrikk ved kanten av •...
 • Page 53: Hva Er Hva

  HVA ER HVA? LC 140S LC 140 Hva er hva på gressklipperen? Håndtak / styre Lyddemper Drift (LC 140S) 10 Oljepåfylling Starthåndtak 11 Klippehøydehendel Gressoppsamler 12 Bakre skjerm Brennstofftank 13 Motorbremsebøyle Luftfilter 14 Symboler Tennplugg 15 Bruksanvisning Klippedeksel Norwegian – 53...
 • Page 54: Maskinens Sikkerhetsutstyr

  MASKINENS SIKKERHETSUTSTYR Generelt Lyddemper I dette avsnittet forklares hvilket sikkerhetsutstyr ADVARSEL! Bruk aldri en maskin uten maskinen er utstyrt med, hvilken funksjon det har og lyddemper eller med defekt lyddemper. hvordan man utfører kontroll og vedlikehold for å være En defekt lyddemper kan øke lydnivået sikker på...
 • Page 55: Montering Og Justeringer

  MONTERING OG JUSTERINGER Generelt Inställningar Håndtakets høyde VIGTIG! Hindre utilsiktet oppstart ved å Løsne de nedre knottene. fjerne tenningskabelen fra tennpluggen. Håndtak Montering Plasser håndtakets rørformede konstruksjon direkte ovenfor den nedre delen på håndtaket. Legg først styreskruen i det nedre røret i håndtaket. Deretter sentrerer du et av hullene til festeskruen med hullet i håndtaket.
 • Page 56 MONTERING OG JUSTERINGER Transportstilling Bruksstilling Håndtaket kan legges sammen slik at maskinen tar minst Fell inn motorbremsebøylen mot styret. mulig plass ved transport og oppbevaring. Løft håndtakene til den nedre delen av håndtaket Løsne de 2 knappene på den øverste delen av låses på...
 • Page 57: Oppsamler

  MONTERING OG JUSTERINGER Oppsamler Klippehøyde Montering OBS! Ikke still klippehøyden for lavt, da det er risiko for at knivene tar i bakken ved ujevnheter. Montere oppsamleren. Sett oppsamlerens kantbeskyttelse i sporet rundt det Klippehøyden kan stilles i 10 ulike stillinger. øvre dekselet og trykk på...
 • Page 58: Brennstoffhåndtering

  BRENNSTOFFHÅNDTERING Generelt Fylling av brennstoff ADVARSEL! Å kjøre en motor i et ADVARSEL! Stans motoren og la den innestengt eller dårlig ventilert rom kan avkjöles noen minutter för brennstoff forårsake dødsfall ved kveling eller fylles på. karbonmonoksidforgiftning. Bruk alltid en bensinkanne for å unngå Bensin og bensindamp er svært søl.
 • Page 59: Betjening Personlig Verneutstyr

  BETJENING Personlig verneutstyr ADVARSEL! Hvis maskinen brukes uforsiktig eller feilaktig, kan den være et Ved all bruk av maskinen skal det brukes godkjent farlig redskap som kan forårsake personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr eliminerer alvorlige skader eller dødsfall for ikke skaderisikoen, men det reduserer virkningen av en brukeren eller andre.
 • Page 60: Grunnleggende Arbeidsteknikk

  BETJENING • Vær spesielt oppmerksom når du trekker maskinen Sikkerhet i arbeidsområdet mot deg mens du arbeider. • Før klipping påbegynnes skal greiner, kvister, steiner • Løft aldri opp gressklipperen eller bør den når osv. fjernes fra gressplenen. motoren er startet. Hvis du må løfte gressklipperen, •...
 • Page 61: Start Og Stopp

  BETJENING Start og stopp Drift (LC 140S) • Skyv kjørehåndtaket inn mot håndtaket for å starte Før start kjøringen. ADVARSEL! Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruk personlig verneutstyr. Se anvisninger under overskriften ”Personlig verneutstyr”. •...
 • Page 62: Vedlikehold

  • Hvis oljenivået er lavt, må du fylle på motorolje opp til det øvre nivået på peilepinnen. • La Husqvarna-forhandleren regelmessig kontrollere maskinen og utføre nødvendige innstillinger og Oljeskift reparasjoner. • Skift ut alle skadde, slitte eller ødelagte deler.
 • Page 63: Tennplugg

  VEDLIKEHOLD Skifte knivene VIGTIG! Vær alltid forsiktig og bruk sunn fornuft. Unngå OBS! Hindre utilsiktet oppstart ved å fjerne situasjoner du ikke synes du er tilstrekkelig kvalifisert tenningskabelen fra tennpluggen. for. Hvis du fremdeles føler deg usikker på fremgangsmåten etter at du har lest disse Demontering: instruksjonene, må...
 • Page 64: Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Tekniske data LC 140 LC 140S Motor Motorprodusent Briggs & Stratton Briggs & Stratton Sylindervolum, cm Hastighet, o/min. 3000 3000 Nominell motoreffekt kW (se merknad 1) Tenningssystem Champion Champion Tennplugg QC12YC QC12YC Elektrodeavstand, mm Brennstoff-/smøresystem Volum bensintank, liter...
 • Page 65: Ef-Erklæring Om Samsvar

  (Gjelder kun Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500, erklærer med dette at gressklipperen Husqvarna LC 140, LC 140S fra og med serienummer 14XXXXXXX og fremover samsvarer med kravene i følgende RÅDSDIREKTIV: - fra 17. mai 2006, "angående maskiner" 2006/42/EC.
 • Page 66: Key To Symbols

  KEY TO SYMBOLS Key to symbols Explanation of warning levels WARNING! The machine can be a The warnings are graded in three levels. dangerous tool if used incorrectly or WARNING! carelessly, which can cause serious or fatal injury to the operator or others. WARNING! Used if there is a risk of serious injury or death for the operator Please read the operator’s manual...
 • Page 67: Contents

  CONTENTS Contents KEY TO SYMBOLS Key to symbols ............. 66 Explanation of warning levels ....... 66 CONTENTS Contents ............... 67 PRESENTATION Dear Customer, ............ 68 Steps before using a new lawn mower ....68 WHAT IS WHAT? What is what on the lawn mower? ......69 MACHINE´S SAFETY EQUIPMENT General ..............
 • Page 68: Presentation

  1689, when the Swedish King Karl XI ordered the • Check that the cutting equipment is correctly fitted construction of a factory on the banks of the Husqvarna and adjusted. See instructions under the heading River, for production of muskets. The location was logical, Assembly.
 • Page 69: What Is What

  WHAT IS WHAT? LC 140S LC 140 What is what on the lawn mower? Handle / handlebar Muffler Drive (LC 140S) 10 Engine oil fill Starter handle 11 Cutting height control Grass catcher 12 Rear deflector Fuel tank 13 Engine brake handle Air filter...
 • Page 70: Machine´s Safety Equipment

  MACHINE´S SAFETY EQUIPMENT General Muffler This section describes the machine´s safety equipment, WARNING! Never use a machine without its purpose, and how checks and maintenance should be a muffler, or with a faulty muffler. A carried out to ensure that it operates correctly. damaged muffler may substantially increase the noise level and the fire WARNING! Never use a machine that has...
 • Page 71: Assembling And Adjustments

  ASSEMBLING AND ADJUSTMENTS General Settings Handle height IMPORTANT! Prevent unintentional Loosen the lower knobs. starting by removing the ignition cable from the spark plug. Handle Assembly Place the handlebar’s tubular construction in direct opposite to the lower part of the handlebar. First, position the guide screw in the lower pipe in the handle.
 • Page 72: Transport Position

  ASSEMBLING AND ADJUSTMENTS Transport position Operating position The handle assembly can be folded to minimize space Fold in the engine brake handle towards the needed for transport and storage. handlebar. Loosen the 2 knobs on the upper part of the handle Raise handles until lower handle section locks into and fold the handle backwards.
 • Page 73: Catcher

  ASSEMBLING AND ADJUSTMENTS Catcher Cutting height Assembly CAUTION! Do not set the cutting height too low as there is a risk that the cutters might hit ground with Fit the catcher bag. unevenness. Insert the catcher bag’s edging strip into the groove around the upper cover and press on the strip to the The cutting height can be adjusted in 10 different steps.
 • Page 74: Fuel Handling

  FUEL HANDLING General Fueling WARNING! Running an engine in a WARNING! Always stop the engine and confined or badly ventilated area can let it cool for a few minutes before result in death due to asphyxiation or refuelling. carbon monoxide poisoning. Use a fuel can at all times to avoid Fuel and fuel fumes are highly spillage.
 • Page 75: Operating

  OPERATING Personal protective equipment WARNING! The machine can be a dangerous tool if used incorrectly or You must use approved personal protective equipment carelessly, which can cause serious or whenever you use the machine. Personal protective fatal injury to the operator or others. equipment cannot eliminate the risk of injury but it will reduce the degree of injury if an accident does happen.
 • Page 76: Work Area Safety

  OPERATING • Never lift up the lawn mower or carry it around when Work area safety the engine is running. If you must lift the lawn mower, • Branches, twigs, stones, etc. should be removed from first switch off the engine and disconnect the ignition the lawn before you start to mow.
 • Page 77: Starting And Stopping

  OPERATING Starting and stopping Drive (LC 140S) • Push the propulsion bar in towards the handle in order Before starting to start the drive. WARNING! Please read the operator’s manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.
 • Page 78: Maintenance

  • Put the dipstick back in. The oil filler cap must be completely screwed down to give a correct picture of • Let your Husqvarna dealer regularly check the the oil level. machine and make essential adjustments and repairs. •...
 • Page 79: Replacing The Blades

  MAINTENANCE Replacing the blades IMPORTANT! Always exercise care and use your common sense. CAUTION! Prevent unintentional starting by removing Avoid all situations which you consider to be beyond the ignition cable from the spark plug. your capability. If you still feel uncertain about operating procedures after reading these instructions, you should Dismantling: consult an expert before continuing.
 • Page 80: Technical Data

  TECHNICAL DATA Technical data LC 140 LC 140S Engine Engine manufacturer Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cylinder displacement, cm Speed, rpm 3000 3000 Nominal engine output, kW (see note 1) Ignition system Champion Champion Spark plug QC12YC QC12YC Electrode gap, mm...
 • Page 81: Ec Declaration Of Conformity

  (Applies to Europe only) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel.: +46-36-146500, hereby declares that the lawn mower Husqvarna LC 140, LC 140S, starting with serial number 14XXXXXXX and onwards, complies with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE: - of May 17, 2006 ”relating to machinery” 2006/42/EC.
 • Page 82: Symbolerklärung Symbolerklärung

  SYMBOLERKLÄRUNG Symbolerklärung Erläuterung der Warnstufen WARNUNG! Das Gerät kann falsch Es bestehen drei unterschiedliche Warnstufen. oder nachlässig angewendet WARNUNG! gefährlich sein und zu schweren oder gar lebensgefährlichen Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen WARNUNG! Nichtbeachtung der führen. Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Verletzungen bzw.
 • Page 83: Inhalt

  INHALT Inhalt SYMBOLERKLÄRUNG Symbolerklärung ..........82 Erläuterung der Warnstufen ......... 82 INHALT Inhalt ..............83 VORSTELLUNG Sehr geehrter Kunde! ........... 84 Maßnahmen vor Gebrauch eines neuen Rasenmähers ............84 WAS IST WAS? Was ist was am Rasenmäher? ......85 SICHERHEITSAUSRÜSTUNG DES GERÄTES Allgemeines ............
 • Page 84: Vorstellung

  Ihre Maschine verkaufen, händigen Sie dem neuen z. B. von Form und Aussehen, vor. Besitzer bitte auch die Bedienungsanleitung aus. Vielen Dank, dass Sie sich für ein Husqvarna-Produkt entschieden haben. Die Husqvarna AB arbeitet ständig an der Weiterentwicklung ihrer Produkte und behält sich daher das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung,...
 • Page 85: Was Ist Was

  WAS IST WAS? LC 140S LC 140 Was ist was am Rasenmäher? Griff/Führungsholm Schalldämpfer Antrieb (LC 140S) 10 Ölbefüllung Starthandgriff 11 Schnitthöhenhebel Grasfänger 12 Hinterer Deflektor Kraftstofftank 13 Motorbremsbügel Luftfilter 14 Symbole Zündkerze 15 Bedienungsanweisung Mähdeck German – 85...
 • Page 86: Sicherheitsausrüstung Des Gerätes

  SICHERHEITSAUSRÜSTUNG DES GERÄTES Allgemeines Schalldämpfer In diesem Abschnitt werden einzelnen Teile der WARNUNG! Geräte ohne bzw. mit Sicherheitsausrüstung des Gerätes beschrieben, welche defekten Schalldämpfern sollen niemals Funktion sie haben und wie ihre Kontrolle und Wartung eingesetzt werden. Ein defekter ausgeführt werden sollen, um sicherzustellen, dass sie Schalldämpfer kann Geräuschpegel und funktionsfähig sind.
 • Page 87: Montage Und Einstellungen

  MONTAGE UND EINSTELLUNGEN Allgemeines Einstellungen Griffhöhe WICHTIG! Durch Trennen des Lösen Sie die unteren Drehknöpfe. Zündkabels von der Zündkerze versehentliches Starten vermeiden. Handgriff Montage Platzieren Sie die Rohrkonstruktion des Lenkers genau gegenüber dem unteren Teil des Lenkers. Positionieren Sie zuerst die Leitspindel im unteren Rohr des Griffes.
 • Page 88 MONTAGE UND EINSTELLUNGEN Transportstellung Betriebsposition Die Griffbaugruppe kann eingeklappt werden, um beim Motorbremsbügel zum Führungsholm einklappen. Transport und bei der Lagerung Platz zu sparen. Heben Sie die beiden Griffe an, bis der untere Griff in Lösen Sie die beiden Knöpfe auf dem oberen Teil des der Arbeitsposition einrastet.
 • Page 89: Grasfangbox

  MONTAGE UND EINSTELLUNGEN Grasfangbox Schnitthöhe Montage ACHTUNG! Die Schnitthöhe nicht zu niedrig einstellen, da sonst die Messer bei unebenem Gelände auf den Fangsack anbringen. Boden treffen können. Setzen Sie die Kante des Auffangbehälters in die Rille um die obere Abdeckung herum, und drücken Sie sie Die Schnitthöhe lässt sich in 10 Stufen einstellen.
 • Page 90: Umgang Mit Kraftstoff

  UMGANG MIT KRAFTSTOFF Allgemeines Tanken WARNUNG! Einen Motor in einem WARNUNG! Den Motor abstellen und vor geschlossenen oder schlecht belüfteten dem Tanken einige Minuten abkühlen Raum laufen zu lassen, kann zum Tod lassen. durch Ersticken oder Verwenden Sie jederzeit einen Kohlenmonoxidvergiftung führen.
 • Page 91: Betrieb

  BETRIEB Persönliche Schutzausrüstung WARNUNG! Das Gerät kann falsch oder nachlässig angewendet gefährlich sein Bei der Benutzung des Gerätes muss die und zu schweren oder gar vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung lebensgefährlichen Verletzungen des angewendet werden. Die persönliche Schutzausrüstung Benutzers oder anderer Personen beseitigt nicht die Unfallgefahr, begrenzt aber den führen.
 • Page 92: Grundlegende Arbeitstechnik

  BETRIEB • Kippen Sie die Maschine nicht, wenn der Motor läuft. Sicherheit im Arbeitsbereich Niemals mit der laufenden Maschine rennen. Stets • Vor dem Mähen sind Äste, Zweige, Steine usw. vom mit dem Rasenmäher gehen. Rasen zu entfernen. • Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie die •...
 • Page 93: Starten Und Stoppen

  BETRIEB Starten und stoppen Antrieb (LC 140S) • Antriebsbügel zum Handgriff drücken, um den Antrieb Vor dem Start zu starten. WARNUNG! Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.
 • Page 94: Wartung

  Servicewerkstatt. • Bei niedrigem Ölstand mit Motoröl bis zur oberen Markierung am Ölmessstab einfüllen. • Lassen Sie die Maschine regelmäßig von Ihrem Husqvarna-Händler überprüfen und notwendige Ölwechsel Einstellungen und Reparaturen vornehmen. • Kraftstofftank leeren. • Ersetzen Sie alle beschädigten, verschlissenen oder •...
 • Page 95: Zündkerze

  WARTUNG Austausch der Klingen WICHTIG! Gehen Sie stets mit Vorsicht und Vernunft vor. ACHTUNG! Durch Trennen des Zündkabels von der Vermeiden Sie Situationen, für die Sie sich nicht Zündkerze versehentliches Starten vermeiden. ausreichend qualifiziert fühlen. Falls Sie sich auch nach dem Lesen dieser Anweisungen nicht über die richtige Demontage: Vorgehensweise im Klaren sind, sollten Sie einen...
 • Page 96: Technische Daten

  TECHNISCHE DATEN Technische Daten LC 140 LC 140S Motor Maschinenbauer Briggs & Stratton Briggs & Stratton Hubraum, cm Drehzahl, U/min 3000 3000 Nennleistung des Motors, kW (siehe Anmerkung 1) Zündanlage Champion Champion Zündkerze QC12YC QC12YC Elektrodenabstand, mm Kraftstoff- und Schmiersystem Kraftstofftank, Volumen, Liter Öltank, Volumen, Liter...
 • Page 97: Eg-Konformitätserklärung

  EG-Konformitätserklärung (nur für Europa) Husqvarna AB, S561 82 Huskvarna, Schweden, Tel.: +46-36-146500, versichert hiermit, dass die Rasenmäher Husqvarna LC 140 und LC 140S ab Seriennummer 14XXXXXXX den Vorschriften folgender RICHTLINIE DES RATES entsprechen: - vom 17. Mai 2006 „Maschinen-Richtlinie' 2006/42/EG.
 • Page 98: Verklaring Van De Symbolen Verklaring Van De Symbolen

  VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Verklaring van de symbolen Toelichting op de waarschuwingsniveaus WAARSCHUWING! Wanneer de machine onjuist of slordig wordt De waarschuwingen zijn onderverdeeld in drie niveaus. gebruikt, kan het een gevaarlijk gereedschap zijn, dat ernstig letsel of WAARSCHUWING! overlijden van de gebruiker of anderen kan veroorzaken.
 • Page 99: Inhoud Inhoud

  INHOUD Inhoud VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Verklaring van de symbolen ......... 98 Toelichting op de waarschuwingsniveaus ..... 98 INHOUD Inhoud ..............99 PRESENTATIE Beste klant! ............100 Maatregelen voor het gebruik van een nieuwe grasmaaier ............100 WAT IS WAT? Wat is wat op de grasmaaier? ......
 • Page 100: Presentatie

  WAARSCHUWING! Een grasmaaier kan Het doel van Husqvarna is ook voorop te lopen met bij verkeerd of slordig gebruik een betrekking tot ergonomie, gebruikersvriendelijkheid, gevaarlijk gereedschap zijn, dat ernstige, veiligheid en milieubewustzijn.
 • Page 101: Wat Is Wat

  WAT IS WAT? LC 140S LC 140 Wat is wat op de grasmaaier? Handgreep/stuur Geluiddemper Aandrijving (LC 140S) 10 Olie bijvullen Starthendel 11 Maaihoogtehendel Grasopvangbak 12 Achteruitworp Brandstoftank 13 Motorrembeugel Luchtfilter 14 Symbolen Bougie 15 Gebruiksaanwijzing Maaikap Dutch – 101...
 • Page 102: Veiligheidsuitrusting Voor De Machine

  VEILIGHEIDSUITRUSTING VOOR DE MACHINE Algemeen Geluiddemper In dit hoofdstuk wordt verklaard wat de WAARSCHUWING! Gebruik de machine veiligheidsonderdelen van de machine zijn, welke functie nooit zonder geluiddemper of met een ze hebben en hoe de controle en het onderhoud moeten defecte geluiddemper.
 • Page 103: Montage En Afstellingen

  MONTAGE EN AFSTELLINGEN Algemeen Instellingen Hoogte handgreep BELANGRIJK! Voorkom onbedoeld Draai de onderste knoppen los. starten door de ontstekingskabel uit de bougie te verwijderen. Handvat Monteren Plaats de buisconstructie van het handvat direct tegenover het onderste deel van het handvat. Plaats eerst de geleideschroef in de onderste leiding in de handgreep.
 • Page 104 MONTAGE EN AFSTELLINGEN Transportpositie Gebruiksstand De handgreep kan worden ingeklapt om ruimte te De motorrembeugel tegen het stuur te klappen. besparen voor transport en opslag. Breng de handgrepen omhoog tot het onderste Draai de 2 knoppen op het bovenste gedeelte van de gedeelte van de handgreep vastklikt in de werkstand.
 • Page 105: Opvangbak

  MONTAGE EN AFSTELLINGEN Opvangbak Maaihoogte Monteren N.B.! Stel de maaihoogte niet te laag af, omdat dan het risico bestaat dat de messen bij onregelmatigheden in Breng de opvangzak aan. de aarde lopen. Steek de randstrook van de opvangzak in de groef rond de bovenste afscherming en druk de strook aan De maaihoogte is in 10 stappen verstelbaar.
 • Page 106: Brandstofhantering

  BRANDSTOFHANTERING Algemeen Tanken WAARSCHUWING! Een motor laten WAARSCHUWING! Stop de motor en laat lopen in een afgesloten of slecht hem voor het tanken enkele minuten geventileerde ruimte kan dodelijke afkoelen. ongelukken veroorzaken door Gebruik altijd een benzinekan om verstikking of koolmonoxidevergiftiging. morsen te voorkomen.
 • Page 107: Bediening

  BEDIENING Persoonlijke veiligheidsuitrusting WAARSCHUWING! Wanneer de machine onjuist of slordig wordt gebruikt, kan het Bij al het gebruik van de machine moet goedgekeurde een gevaarlijk gereedschap zijn, dat persoonlijke beschermingsuitrusting gebruikt worden. ernstig letsel of overlijden van de Persoonlijke beschermingsuitrusting elimineert de risico’s gebruiker of anderen kan veroorzaken.
 • Page 108: Basistechniek

  BEDIENING • Kantel de machine niet terwijl de motor draait. Ren Veiligheid op de werkplek niet met de machine wanneer deze werkt. U moet • Voordat u begint met maaien moeten takken, stenen altijd met de grasmaaier lopen. enz. van het gazon worden verwijderd. •...
 • Page 109: Starten En Stoppen

  BEDIENING Starten en stoppen Aandrijving (LC 140S) • Druk de voortdrijvingsstang in richting van de Voor de start handgreep om de aandrijving te starten. WAARSCHUWING! Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Draag altijd persoonlijke veiligheidsuitrusting.
 • Page 110: Onderhoud

  Is het oliepeil laag, vult u bij met motorolie tot het • Laat de machine regelmatig controleren door uw bovenste niveau op de peilstok. Husqvarna-leverancier en laat hem de nodige aanpassingen en reparaties uitvoeren. Olie vervangen • Vervang beschadigde, versleten of defecte •...
 • Page 111: Bougie

  ONDERHOUD De bladen vervangen BELANGRIJK! N.B.! Voorkom onbedoeld starten door de Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezond verstand. ontstekingskabel uit de bougie te verwijderen. Vermijd situaties die uw capaciteiten te boven gaan. Als u na het lezen van deze instructies nog vragen hebt over de bedieningsprocedures dient u een expert te Demonteren: raadplegen voordat u verder gaat.
 • Page 112: Technische Gegevens

  TECHNISCHE GEGEVENS Technische gegevens LC 140 LC 140S Motor Motorfabrikant Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cilinderinhoud, cm Toerental, tpm 3000 3000 Nominaal uitgangsvermogen motor, kW (zie opmerking 1) 1,8 Ontstekingssysteem Champion Champion Bougie QC12YC QC12YC Elektrodenafstand, mm Brandstof-/smeersysteem Inhoud benzinetank, liter...
 • Page 113: Technische Gegevens

  (Alleen geldig voor Europa) Husqvarna AB, S-561 82 Huskvarna, Zweden, tel.: +46-36-146500, verklaart hierbij dat de gazonmaaier Husqvarna LC 140, LC 140S, te beginnen met serienummer 14XXXXXXX en verder, voldoet aan de vereisten van de EU- RICHTLIJN: - van 17 mei 2006 "betreffende machines" 2006/42/EG.
 • Page 114: Explication Des Symboles Explication Des Symboles

  EXPLICATION DES SYMBOLES Explication des symboles Explication des niveaux d'avertissement AVERTISSEMENT! La machine utilisée de manière imprudente ou Il existe trois niveaux d'avertissement. inadéquate peut devenir un outil dangereux, pouvant causer des AVERTISSEMENT! blessures graves voire mortelles à l’utilisateur et aux autres personnes AVERTISSEMENT! Symbole utilisé...
 • Page 115: Sommaire

  SOMMAIRE Sommaire EXPLICATION DES SYMBOLES Explication des symboles ........114 Explication des niveaux d'avertissement ....114 SOMMAIRE Sommaire ............. 115 PRÉSENTATION Cher client, ............116 Mesures à prendre avant d'utiliser une tondeuse neuve ..............116 QUELS SONT LES COMPOSANTS? Quels sont les composants de la tondeuse ? ..117 ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ...
 • Page 116: Présentation

  Mesures à prendre avant d'utiliser une tondeuse neuve Félicitations pour ce choix d’un produit Husqvarna. Husqvarna a vu le jour en 1689 lorsque le roi Karl XI • Lire attentivement le manuel d’utilisation. décida de construire un arsenal pour la fabrication des •...
 • Page 117: Quels Sont Les Composants

  QUELS SONT LES COMPOSANTS? LC 140S LC 140 Quels sont les composants de la tondeuse ? Poignée / guidon Silencieux Entraînement (LC 140S) 10 Remplissage d’huile Poignée de lanceur 11 Commande de la hauteur de coupe Collecteur d'herbe 12 Déflecteur arrière Réservoir d’essence...
 • Page 118: Équipement De Sécurité De La Machine

  ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ DE LA MACHINE Généralités Silencieux Ce chapitre présente les équipements de sécurité de la AVERTISSEMENT! N'utilisez jamais une machine, leur fonction, comment les utiliser et les machine sans silencieux ou avec un maintenir en bon état. silencieux défectueux. Si le silencieux est défectueux, le niveau sonore et le AVERTISSEMENT! Ne jamais utiliser une risque d’incendie augmentent...
 • Page 119: Montage Et Réglages

  MONTAGE ET RÉGLAGES Généralités Paramètres Hauteur de la poignée IMPORTANT! Évitez un démarrage Desserrez les boutons inférieurs. accidentel en retirant le câble d'allumage de la bougie. Poignée Montage Placez la structure tubulaire du guidon à l’opposé de la partie inférieure du guidon. Placez d’abord la vis de guidage dans le tuyau inférieur de la poignée.
 • Page 120 MONTAGE ET RÉGLAGES Position de transport Position d’utilisation Le guidon peut être replié pour réduire l’encombrement Replier l'étrier du frein moteur contre le guidon. lors du transport et de l’entreposage. Relever les guidons jusqu’à ce que la section du Desserrez les 2 molettes dans la partie supérieure de guidon inférieur se verrouille en position de la poignée et repliez la poignée vers l’arrière.
 • Page 121: Collecteur

  MONTAGE ET RÉGLAGES Collecteur Hauteur de coupe Montage REMARQUE! Ne pas régler la hauteur de coupe trop bas afin que la machine ne se cogne contre le sol en cas Positionnez le sac collecteur. d'irrégularités de terrain. Insérez la bordure du sac collecteur dans la rainure du pourtour du capot supérieur et appuyez sur la bordure La hauteur de coupe peut être réglée sur 10 positions jusqu’au bout.
 • Page 122: Manipulation Du Carburant

  MANIPULATION DU CARBURANT Généralités Remplissage de carburant AVERTISSEMENT! Faire tourner un AVERTISSEMENT! Arrêter le moteur et le moteur dans un local fermé ou mal aéré laisser refroidir pendant quelques peut causer la mort par asphyxie ou minutes avant de faire le plein. empoisonnement au monoxyde de Toujours utiliser un bidon d'essence carbone.
 • Page 123: Commande

  COMMANDE Équipement de protection AVERTISSEMENT! La machine utilisée personnelle de manière imprudente ou inadéquate peut devenir un outil dangereux, pouvant Un équipement de protection personnelle homologué doit causer des blessures graves voire impérativement être utilisé lors de tout travail avec la mortelles à...
 • Page 124: Techniques De Travail De Base

  COMMANDE • N’utilisez jamais la machine si le collecteur d’herbe ou Sécurité dans l'espace de travail le déflecteur arrière n’est pas monté. • Avant de commencer le travail, éliminer du gazon les • N'inclinez pas la machine lorsque le moteur tourne. branches, cailloux, etc..
 • Page 125: Démarrage Et Arrêt

  COMMANDE Démarrage et arrêt Entraînement (LC 140S) • Poussez la barre de propulsion vers la poignée afin de Avant le démarrage démarrer l'entraînement. AVERTISSEMENT! Lire attentivement et bien assimiler le manuel d’utilisation avant d’utiliser la machine. Utiliser les équipements de protection personnelle.
 • Page 126: Entretien

  être vissé à fond pour obtenir une mesure correcte du niveau d'huile. • Faites régulièrement contrôler la machine par votre revendeur Husqvarna afin qu'il procède aux • Si le niveau d'huile est bas, remplir d'huile moteur installations et réparations adéquates.
 • Page 127: Bougie

  ENTRETIEN Remplacement des lames IMPORTANT! Soyez toujours vigilant et utilisez l’appareil avec bon REMARQUE! Évitez un démarrage accidentel en sens. Évitez toutes les situations pour lesquelles vous retirant le câble d'allumage de la bougie. ne vous estimez pas suffisamment qualifié. Si, après avoir lu ces instructions, vous ne vous sentez toujours Démontage: pas à...
 • Page 128: Caractéristiques Techniques

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Caractéristiques techniques LC 140 LC 140S Moteur Fabricant du moteur Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cylindrée, cm Vitesse, tr/min. 3000 3000 Puissance nominale moteur, en kW (voir remarque 1) Système d’allumage Champion Champion Bougie QC12YC QC12YC Écartement des électrodes, mm Système de graissage/de carburant...
 • Page 129: Déclaration Ce De Conformité

  Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél : +46-36-146500, déclarons par la présente que la tondeuse à gazon Husqvarna LC 140, LC 140S, portant les numéros de série 14XXXXXXX et supérieurs, est conforme aux dispositions des DIRECTIVES DU CONSEIL : - du 17 mai 2006 ”directive machines”...
 • Page 130: Aclaración De Los Símbolos Aclaración De Los Símbolos

  ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Aclaración de los símbolos Explicación de los niveles de advertencia ¡ATENCIÓN! La máquina, si se utiliza de forma errónea o descuidada, puede Las advertencias se clasifican en tres niveles. ser una herramienta peligrosa que puede causar daños graves e incluso ¡ATENCIÓN! la muerte al usuario y a otras personas.
 • Page 131: Índice Índice

  ÍNDICE Índice ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Aclaración de los símbolos ........130 Explicación de los niveles de advertencia .... 130 ÍNDICE Índice ..............131 PRESENTACIÓN Apreciado cliente: ..........132 Preparativos para el empleo de un cortacésped nuevo ..............132 ¿QUÉ ES QUÉ? Componentes del cortacésped? ......
 • Page 132: Apreciado Cliente

  Preparativos para el empleo de un cortacésped nuevo ¡Felicidades por haber adquirido un producto Husqvarna! La historia de Husqvarna data del año 1689, cuando el • Lea detenidamente el manual de instrucciones. Rey Karl XI encargó la construcción de una fábrica en la •...
 • Page 133: Qué Es Qué

  ¿QUÉ ES QUÉ? LC 140S LC 140 Componentes del cortacésped? Empuñadura / manillar Silenciador Transmisión (LC 140S) 10 Llenado de aceite Empuñadura de arranque 11 Palanca de ajuste de la altura de corte Recogedor de césped 12 Deflector trasero Depósito de combustible...
 • Page 134: Equipo De Seguridad De La Máquina

  EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA Generalidades Silenciador En este capítulo se describen los componentes de ¡ATENCIÓN! No utilice nunca una seguridad de la máquina, su función y el modo de máquina que no tenga silenciador o que efectuar el control y el mantenimiento para garantizar un lo tenga defectuoso.
 • Page 135: Montaje Y Ajustes

  MONTAJE Y AJUSTES Generalidades Ajustes Altura de la empuñadura ¡IMPORTANTE! Evite el arranque Afloje los reguladores inferiores. accidental retirando el cable de encendido de la bujía. Mango Montaje Coloque el conjunto de tubos del manillar en dirección contraria a la parte inferior de éste. En primer lugar, coloque el tornillo guía en el tubo inferior del manillar.
 • Page 136 MONTAJE Y AJUSTES Posición de transporte Posición de funcionamiento El conjunto del manillar puede plegarse para reducir el Abata la horquilla del freno de motor contra el espacio necesario para el transporte y el almacenamiento. manillar. Afloje los 2 pomos en la parte superior del manillar y Eleve los manillares hasta que la sección del manillar pliegue el asa hacia atrás.
 • Page 137: Recogedor

  MONTAJE Y AJUSTES Recogedor Altura de corte Montaje ¡NOTA! No emplee una altura de corte demasiado baja debido al riesgo de que las cuchillas toquen en el suelo Coloque la bolsa del recogedor. en las irregularidades. Inserte la banda del borde de la bolsa del recogedor en la ranura que hay alrededor de la cubierta superior La altura de corte puede ajustarse en 10 posiciones y presione la banda hasta el final.
 • Page 138: Manipulacion Del Combustible

  MANIPULACION DEL COMBUSTIBLE Generalidades Repostaje ¡ATENCIÓN! Si se hace funcionar el ¡ATENCIÓN! Apague el motor y deje que motor en un local cerrado o mal se enfríe unos minutos antes de ventilado, se corre riesgo de muerte por repostar. asfixia o intoxicación con monóxido de Utilice siempre una lata de gasolina para carbono.
 • Page 139: Equipo De Protección Personal

  FUNCIONAMIENTO Equipo de protección personal ¡ATENCIÓN! La máquina, si se utiliza de forma errónea o descuidada, puede ser Para trabajar con la máquina debe utilizarse un equipo de una herramienta peligrosa que puede protección personal homologado. El equipo de protección causar daños graves e incluso la muerte personal no elimina el riesgo de lesiones, pero reduce su al usuario y a otras personas.
 • Page 140: Técnica Básica De Trabajo

  FUNCIONAMIENTO • No incline la máquina con el motor en marcha. No Seguridad en el área de trabajo corra nunca con la máquina con el motor en marcha. • Antes de iniciar el corte, limpie el césped de ramas Hay que caminar siempre con el cortacésped. grandes y pequeñas, piedras, etc.
 • Page 141: Arranque Y Parada

  FUNCIONAMIENTO Arranque y parada Transmisión (LC 140S) • Empuje la espada de propulsión hacia la empuñadura Antes del arranque para arrancar la tracción. ¡ATENCIÓN! Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.
 • Page 142: Generalidades

  • Diríjase a su distribuidor de Husqvarna para que • Si el nivel de aceite es demasiado bajo, ponga aceite revise la máquina regularmente y para que realice de motor hasta la marca de nivel superior de la varilla ajustes y reparaciones básicas.
 • Page 143: Bujía

  MANTENIMIENTO Sustitución de las hojas ¡IMPORTANTE! ¡NOTA! Evite el arranque accidental retirando el cable Utilice siempre el equipo con cuidado y sentido común. de encendido de la bujía. Evite todas aquellas situaciones que considere que sobrepasan sus capacidades. Si, después de leer estas instrucciones, no está...
 • Page 144: Datos Tecnicos

  DATOS TECNICOS Datos técnicos LC 140 LC 140S Motor Fabricante del motor Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cilindrada, cm Velocidad, r/min 3000 3000 Potencia nominal del motor, kW (véase la nota 1) Sistema de encendido Champion Champion Bujía QC12YC...
 • Page 145: Declaración Ce De Conformidad

  (Rige sólo para Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel.: +46-36-146500, declara por la presente que el cortacésped Husqvarna LC 140, LC 140S, con el número de serie 14XXXXXXX y posteriores, cumple los requisitos expuestos en la DIRECTIVA DEL CONSEJO: - 2006/42/CE «relativa a máquinas»...
 • Page 146: Simbologia Simbologia

  SIMBOLOGIA Simbologia Spiegazione dei livelli di avvertenza AVVERTENZA! Se utilizzata in modo improprio o non corretto, la macchina Le avvertenze sono suddivise in tre livelli. può essere un attrezzo pericoloso in grado di provocare gravi lesioni o morte AVVERTENZA! dell’operatore , o di altre persone. AVVERTENZA! Utilizzato se è...
 • Page 147: Indice Indice

  INDICE Indice SIMBOLOGIA Simbologia ............146 Spiegazione dei livelli di avvertenza ..... 146 INDICE Indice ..............147 PRESENTAZIONE Alla gentile clientela ..........148 Interventi prima di usare un nuovo rasaerba ..148 CHE COSA C’È? Che cosa c'è nel rasaerba? ........149 DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLA MACCHINA Generalità...
 • Page 148: Alla Gentile Clientela

  Usare sempre accessori Husqvarna. originali. Modifiche e/o accessori non La Husqvarna è oggi uno dei leader mondiali nella autorizzati possono causare lesioni gravi produzione di articoli per giardinaggio e silvicultura, con o mortali all’operatore o a terzi.
 • Page 149: Che Cosa C'è

  CHE COSA C’È? LC 140S LC 140 Che cosa c'è nel rasaerba? Impugnatura /manubrio Marmitta Trasmissione (LC 140S) 10 Rabbocco dell’olio Maniglia di avviamento 11 Regolazione dell'altezza di taglio Sacco raccoglierba 12 Deflettore posteriore Serbatoio carburante 13 Manopola del freno del motore Filtro dell’aria...
 • Page 150: Dispositivi Di Sicurezza Della Macchina

  DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLA MACCHINA Generalità Marmitta In questo capitolo vengono presentati i dispositivi di AVVERTENZA! Non utilizzare mai la sicurezza della macchina, la loro funzione, il controllo e la macchina senza marmitta o con marmitta manutenzione necessari per assicurarne una funzione in cattive condizioni.
 • Page 151: Montaggio E Regolazioni

  MONTAGGIO E REGOLAZIONI Generalità Impostazioni Altezza impugnatura IMPORTANTE! Prevenire la messa in Allentare le manopole inferiori. funzione accidentale rimuovendo il cavo di accensione dalla candela. Impugnatura Montaggio Posizionare la costruzione tubolare del manubrio direttamente di fronte alla parte inferiore del manubrio.
 • Page 152 MONTAGGIO E REGOLAZIONI Posizione di trasporto Posizione di funzionamento È possibile piegare il sistema di assemblaggio Spingere la manopola del freno del motore verso il dell’impugnatura per ridurre lo spazio necessario per il manubrio. trasporto e lo stoccaggio. Sollevare i manubri fino a quando la sezione inferiore Allentare le 2 manopole nella parte superiore del del manubrio non si blocca in posizione operativa.
 • Page 153: Collettore

  MONTAGGIO E REGOLAZIONI Collettore Altezza di taglio Montaggio N.B! Non impostare l'altezza di taglio ad un livello troppo basso poiché esiste il rischio che i coltelli colpiscano il Montare il raccoglierba. terreno in caso di irregolarità. Inserire la guarnizione del bordo del raccoglierba nella scanalatura intorno al coperchio superiore e L’altezza di taglio può...
 • Page 154: Operazioni Con Il Carburante

  OPERAZIONI CON IL CARBURANTE Generalità Rifornimento AVVERTENZA! Un motore acceso in un AVVERTENZA! Spegnere il motore e ambiente chiuso o mal ventilato può lasciarlo raffreddare alcuni minuti prima essere causa di morte per soffocamento del rifornimento. o avvelenamento da monossido di Utilizzare sempre una latta di benzina per carbonio.
 • Page 155: Abbigliamento Protettivo

  FUNZIONAMENTO Abbigliamento protettivo AVVERTENZA! Se utilizzata in modo improprio o non corretto, la macchina Lavorando con la macchina usare sempre abbigliamento può essere un attrezzo pericoloso in protettivo omologato. L’uso di abbigliamento protettivo grado di provocare gravi lesioni o morte non elimina i rischi di lesioni, ma riduce gli effetti del dell’operatore , o di altre persone.
 • Page 156: Tecnica Fondamentale Di Lavoro

  FUNZIONAMENTO • Non ribaltare la macchina a motore in moto. Evitare di Sicurezza dell’area di lavoro correre con la macchina quando questa è in funzione. • Prima di iniziare le operazioni, ripulire il prato da rami, Camminare sempre, spingendo la macchina. ramoscelli, sassi ecc.
 • Page 157: Avviamento E Arresto

  FUNZIONAMENTO Avviamento e arresto Trasmissione (LC 140S) • Premere la barra di trazione verso l'impugnatura per Prima dell’avviamento avviare lo spostamento. AVVERTENZA! Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l’uso e accertarsi di averne compreso il contenuto. Usare sempre abbigliamento protettivo.
 • Page 158: Generalità

  • Fate controllare regolarmente la macchina dal vostro distributore Husqvarna per eventuali messe a punto e • Se il livello dell'olio è basso, rabboccare con olio per riparazioni. motore fino al marchio superiore dell'asticella.
 • Page 159: Candela

  MANUTENZIONE Sostituzione dei dischi IMPORTANTE! Prestare sempre attenzione e usare il buon senso. N.B! Prevenire la messa in funzione accidentale Evitate tutte le situazioni che ritenete essere superiori rimuovendo il cavo di accensione dalla candela. alle vostre capacità. Se dopo aver letto le presenti istruzioni avete ancora dubbi in merito alle procedure Smontaggio: operative, rivolgetevi a un esperto prima di continuare.
 • Page 160: Caratteristiche Tecniche

  CARATTERISTICHE TECNICHE Caratteristiche tecniche LC 140 LC 140S Motore Produttore del motore Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cilindrata, cm Velocità, giri/min. 3000 3000 Potenza nominale motore, kW (vedi nota 1) Sistema di accensione Champion Champion Candela QC12YC QC12YC Distanza all’elettrodo, mm Carburante, lubrificazione...
 • Page 161: Dichiarazione Di Conformità Ce

  Dichiarazione di conformità CE (Solo per l’Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.: +46-36-146500, dichiara che il rasaerba Husqvarna LC 140, LC 140S avente numero di serie a partire da 14XXXXXXX è conforme alle norme previste nelle seguenti DIRETTIVE DEL CONSIGLIO: - del 17 maggio 2006 "sulle macchine"...
 • Page 162: Vysvùtlení Symbolò Vysvûtlení Symbolû

  VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolÛ Popis úrovní v˘strahy V¯STRAHA! Pfii nesprávném nebo V˘strahy jsou odstupÀovány do tfií úrovní. neopatrném pouÏití se zafiízení mÛÏe stát V¯STRAHA! nebezpeãn˘m nástrojem, coÏ mÛÏe obsluze nebo dal‰ím osobám zpÛsobit závaÏná nebo smrtelná zranûní. V¯STRAHA! Tato úroveÀ je pouÏita v pfiípadû...
 • Page 163: Obsah Obsah

  OBSAH Obsah VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolÛ ............. 162 Popis úrovní v˘strahy ..........162 OBSAH Obsah ................. 163 SEZNÁMENÍ SE STROJEM VáÏen˘ zákazníku, ............164 Opatfiení pfied pouÏitím nové sekaãky ......164 CO JE CO? Co je co na sekaãce trávy? ........165 BEZPEâNOSTNÍ...
 • Page 164: Seznámení Se Strojem

  Opatfiení pfied pouÏitím nové sekaãky Gratulujeme k va‰í koupi v˘robku firmy Husqvarna! Minulost firmy Husqvarna zasahuje aÏ do roku 1689, kdy král Karl XI • Peãlivû si prostudujte návod k pouÏití. nechal na bfiehu potoka Husqvarna postavit továrnu na v˘robu •...
 • Page 165: Co Je Co

  CO JE CO? LC 140S LC 140 Co je co na sekaãce trávy? ¤ídicí rukojeÈ Tlumiã v˘fuku Provoz (LC 140S) 10 Plnicí hrdlo motorového oleje Startovací madlo 11 Ovladaã v˘‰ky seãení Sbûrací ko‰ 12 Zadní odchylovaã Palivová nádrÏ 13 RukojeÈ brzdy motoru Vzduchov˘...
 • Page 166: Bezpeânostní V¯bava Za¤Ízení

  BEZPEâNOSTNÍ V¯BAVA ZA¤ÍZENÍ V‰eobecnû Tlumiã v˘fuku Tato ãást popisuje bezpeãnostní vybavení stroje, jeho úãel a V¯STRAHA! Nikdy nepouÏívejte zafiízení, zpÛsob, kter˘m by se mûla provádût kontrola a údrÏba, aby které má po‰kozen˘ nebo demontovan˘ byla zaji‰tûna jeho správná funkce. tlumiã v˘fuku. Vadn˘ tlumiã mÛÏe znaãnû zv˘‰it hladinu hluku a nebezpeãí...
 • Page 167: Kompletace A Se¤Ízení

  KOMPLETACE A SE¤ÍZENÍ V‰eobecnû Nastavení V˘‰ka rukojeti UPOZORNùNÍ! ZabraÀte moÏnému Povolte spodní matice. náhodnému spu‰tûní odpojením zapalovacího kabelu od zapalovací svíãky. RukojeÈ MontáÏ Umístûte trubkovou konstrukci rukojeti pfiímo proti spodní ãásti rukojeti. Nejprve umístûte navádûcí ‰roub do spodního otvoru na rukojeti.
 • Page 168 KOMPLETACE A SE¤ÍZENÍ Pfieprava Pracovní poloha RukojeÈ lze sklopit a zmen‰it tak pfiepravní a skladovací Pfiiklopte rukojeÈ brzdy motoru k rukojeti. velikost. Zvedejte rukojeti, dokud se spodní ãást rukojeti Povolte 2 knoflíky v horní ãásti rukojeti a sklopte ji smûrem neuzamkne v provozní...
 • Page 169: Sbûraã

  KOMPLETACE A SE¤ÍZENÍ Sbûraã V˘‰ka seãení MontáÏ VAROVÁNÍ! Nenastavujte pfiíli‰ nízkou v˘‰ku seãení, protoÏe by Ïací nÛÏ mohl na nerovném terénu narazit do svahu. Nasaìte sbûrací vak. VloÏte prouÏek na stranû sbûrného ko‰e do dráÏky okolo V˘‰ku seãení lze nastavit v 10 krocích. vrchního krytu a domáãknûte jej do konce.
 • Page 170: Manipulace S Palivem

  MANIPULACE S PALIVEM V‰eobecnû Plnûní paliva V¯STRAHA! Spou‰tûní motoru v V¯STRAHA! Pfied doplnûním paliva motor uzavfieném nebo ‰patnû vûtraném vypnûte a nechte jej po nûkolik minut prostoru mÛÏe zpÛsobit smrt udu‰ením zchladnout. nebo otravou oxidem uhelnat˘m. VÏdy pouÏívejte kanystr na benzín, aby Palivo a v˘pary paliva jsou velmi hofilavé...
 • Page 171: Osobní Ochranné Pomûcky

  OBSLUHA Osobní ochranné pomÛcky V¯STRAHA! Pfii nesprávném nebo neopatrném pouÏití se zafiízení mÛÏe stát Pfii kaÏdém pouÏití stroje je nutné pouÏívat schválené osobní nebezpeãn˘m nástrojem, coÏ mÛÏe ochranné pomÛcky. Osobní ochranné pomÛcky nemohou obsluze nebo dal‰ím osobám zpÛsobit vylouãit nebezpeãí úrazu, ale sníÏí míru poranûní v pfiípadû, Ïe závaÏná...
 • Page 172: Hlavní Principy Ãinnosti

  OBSLUHA Bezpeãnost pracovního prostoru nejprve vypnûte motor a odpojte kabel od zapalovací svíãky. • Pfied zahájením sekání odstraÀte z trávníku vûtve, • Pfii sekání trávníku necouvejte. vûtviãky, kameny a podobnû. • Pfii pfiená‰ení sekaãky pfies prostor, kter˘ nebude sekán, • Objekty, do kter˘ch narazí...
 • Page 173: Startování A Vypínání

  OBSLUHA Startování a vypínání Provoz (LC 140S) • Pojezd zahájíte pfiitaÏením páky pojezdu k rukojeti. Opatfiení pfied startováním V¯STRAHA! NeÏ zaãnete stroj pouÏívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouÏití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. PouÏívejte osobní...
 • Page 174: Eobecnû

  Zajistûte pravidelné kontroly a provádûní základního hladinu oleje, musí b˘t víãko plnicího hrdla oleje úplnû sefiízení a oprav stroje u autorizovaného dodavatele za‰roubováno. spoleãnosti Husqvarna. • Je-li hladina oleje nízká, doplÀte motorov˘m olejem aÏ k • Ve‰keré po‰kozené, opotfiebené ãi poru‰ené souãásti horní...
 • Page 175: Zapalovací Svíãka

  ÚDRÎBA V˘mûna noÏÛ UPOZORNùNÍ! VÏdy buìte opatrní a pouÏívejte zdrav˘ rozum. Vyhnûte se VAROVÁNÍ! ZabraÀte moÏnému náhodnému spu‰tûní v‰em situacím, o kter˘ch se domníváte, Ïe jsou nad va‰e odpojením zapalovacího kabelu od zapalovací svíãky. moÏnosti. Pokud si ani po pfieãtení tohoto návodu nebudete jisti, jak stroj správnû...
 • Page 176: Technické Údaje

  TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje LC 140 LC 140S Motor V˘robce motoru Briggs & Stratton Briggs & Stratton Obsah válce, cm Rychlost, ot./min. 3000 3000 Jmenovit˘ v˘kon motoru, kW (viz poznámka 1) Systém zapalování Zapalovací svíãka Champion QC12YC Champion QC12YC Vzdálenost elektrod, mm Palivov˘...
 • Page 177: Es Prohlá‰Ení O Shodû

  ES Prohlá‰ení o shodû (Platí pouze pro Evropu) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·védsko, tel.: +46-36-146500, tímto prohla‰uje, Ïe sekaãka na trávu Husqvarna LC 140, LC 140S, s v˘robním ãíslem 14XXXXXXX a vy‰‰ím, splÀuje poÏadavky SMùRNICE RADY: - ze 17. kvûtna 2006 „t˘kající se strojních zafiízení” 2006/42/EC.
 • Page 178: Znaczenie Symboli Znaczenie Symboli

  ZNACZENIE SYMBOLI Znaczenie symboli WyjaÊnienie poziomów ostrze˝eƒ OSTRZE˚ENIE! W razie nieuwa˝nego lub Wyst´pujà trzy poziomy ostrze˝eƒ. nieprawid∏owego pos∏ugiwania si´ OSTRZE˚ENIE! maszynà mo˝e ona staç si´ niebezpiecznym narz´dziem, mogàcym spowodowaç obra˝enia lub Êmierç OSTRZE˚ENIE! Stosuje si´, gdy istnieje u˝ytkownika lub innych osób. ryzyko powa˝nych obra˝eƒ, Êmierci operatora lub uszkodzenia otoczenia w wyniku nieprzestrzegania instrukcji...
 • Page 179: Spis Treâci Spis Treêci

  SPIS TREÂCI Spis treÊci ZNACZENIE SYMBOLI Znaczenie symboli ............. 178 WyjaÊnienie poziomów ostrze˝eƒ ......178 SPIS TREÂCI Spis treÊci ..............179 OPIS Szanowny Kliencie! ............. 180 CzynnoÊci które nale˝y wykonaç przed przystàpieniem do u˝ytkowania nowej kosiarki ..180 OPIS URZÑDZENIA Budowa kosiarki ............
 • Page 180: Szanowny Kliencie

  Szanowny Kliencie! CzynnoÊci które nale˝y wykonaç przed przystàpieniem do Gratulujemy wyboru produktu Husqvarna! Tradycje firmy Husqvarna si´gajà roku 1689, kiedy to król Karl XI nakaza∏ u˝ytkowania nowej kosiarki wybudowaç fabryk´ muszkietów na brzegu rzeki Huskvarna. • Lokalizacja fabryki by∏a trafna, gdy˝ umo˝liwia∏a Zapoznaj si´...
 • Page 181: Opis Urzñdzenia

  OPIS URZÑDZENIA LC 140S LC 140 Budowa kosiarki Uchwyt / uchwyt sterowniczy (kierownica) T∏umik Nap´d (LC 140S) 10 Nape∏nianie oleju Uchwyt rozrusznika 11 Dêwignia regulacji wysokoÊci koszenia Pojemnik na traw´ 12 Deflektor tylny Zbiornik paliwa 13 Dêwignia hamulca silnika Filtr powietrza 14 Symbole Âwieca zap∏onowa...
 • Page 182: Zabezpieczenia W Maszynie

  ZABEZPIECZENIA W MASZYNIE Uwagi ogólne T∏umik W niniejszym rozdziale przedstawiono poszczególne zespo∏y OSTRZE˚ENIE! Nigdy nie u˝ywaj zabezpieczajàce maszyny, omówiono ich funkcj´ oraz maszyny z uszkodzonym t∏umikiem lub sposoby ich kontrolowania i konserwacji w celu zapewnienia bez niego. Uszkodzony t∏umik znacznie prawid∏owego dzia∏ania.
 • Page 183: Monta˚ I Regulacje

  MONTA˚ I REGULACJE Uwagi ogólne Ustawienia WysokoÊç uchwytu WA˚NE! Aby zapobiec przypadkowemu Poluzuj dolne pokr´t∏a. uruchomieniu urzàdzenia, nale˝y zdjàç przewód zap∏onowy ze Êwiecy. Uchwyt Monta˝ UmieÊç rurowà konstrukcj´ uchwytu bezpoÊrednio naprzeciw dolnej cz´Êci uchwytu. Najpierw umieÊciç Êrub´ prowadnicy w dolnej rurze uchwytu.
 • Page 184 MONTA˚ I REGULACJE Po∏o˝enie transportowe Po∏o˝enie pracy Uchwyt sterowniczy mo˝na z∏o˝yç, aby zmniejszyç wymiary Przysuƒ dêwigni´ hamulca silnika do uchwytu kosiarki na czas transportu i przechowywania. sterowniczego. Poluzowaç 2 pokr´t∏a w górnej cz´Êci uchwytu i odgiàç PodnieÊç uchwyty do momentu zablokowania dolnej uchwyt do ty∏u.
 • Page 185: Kolektor

  MONTA˚ I REGULACJE Kolektor WysokoÊç koszenia Monta˝ UWAGA! Nie ustawiaj zbyt ma∏ej wysokoÊci koszenia, gdy˝ w razie nierównoÊci terenu no˝e mogà zawadzaç o pod∏o˝e. Zamocowaç pojemnik. UmieÊciç zewn´trznà kraw´dê paska pojemnika na traw´ Mo˝na ustawiaç 10 ró˝nych wysokoÊci ci´cia. w rowku wokó∏ górnej pokrywy i wcisnàç pasek do koƒca. •...
 • Page 186: Obchodzenie Si¢ Z Paliwem

  OBCHODZENIE SI¢ Z PALIWEM Uwagi ogólne Tankowanie OSTRZE˚ENIE! W∏àczanie silnika w OSTRZE˚ENIE! Przed przystàpieniem do zamkni´tych lub êle wentylowanych tankowania, wy∏àcz silnik i odczekaj kilka pomieszczeniach mo˝e byç przyczynà minut a˝ ostygnie. Êmierci wskutek uduszenia lub zatrucia Zawsze u˝ywaj kanistra na benzyn´, aby tlenkiem w´gla.
 • Page 187: Dzia¸anie

  DZIA¸ANIE Ârodki ochrony osobistej OSTRZE˚ENIE! W razie nieuwa˝nego lub nieprawid∏owego pos∏ugiwania si´ Podczas u˝ywania maszyny nale˝y zawsze mieç na sobie maszynà mo˝e ona staç si´ zatwierdzone przez odpowiednie w∏adze Êrodki ochrony niebezpiecznym narz´dziem, mogàcym osobistej. Srodki ochrony osobistej nie eliminujà ryzyka spowodowaç...
 • Page 188: G∏Ówne Techniki Pracy

  DZIA¸ANIE • Bezpieczeƒstwo miejsca pracy Nie przechylaç urzàdzenia kiedy uruchomiony jest silnik. Nie biegaj z maszynà, gdy jest uruchomiona. Prowadzàc • Przed przystàpieniem do koszenia usuƒ z trawnika kosiark´ nale˝y chodziç umiarkowanym krokiem. ga∏´zie, kamienie itp. • Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ podczas ciàgni´cia •...
 • Page 189: Uruchamianie I Wy∏Àczanie

  DZIA¸ANIE Uruchamianie i wy∏àczanie Nap´d (LC 140S) • Nacisnàç dêwigni´ nap´du w stron´ uchwytu, aby Przed uruchomieniem uruchomiç nap´d. OSTRZE˚ENIE! Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok∏adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si´ z treÊcià niniejszej instrukcji. Stosuj Êrodki ochrony osobistej. Patrz wskazówki podane pod rubrykà...
 • Page 190: Uwagi Ogólne

  Je˝eli poziom oleju jest zbyt niski, dolej oleju, tak aby jego • Regularnie oddawaj urzàdzenie do autoryzowanego poziom si´ga∏ do górnego oznaczenia na pr´towym punktu sprzeda˝y Husqvarna w celu jego kontroli i wskaêniku poziomu oleju. dokonania koniecznych regulacji lub napraw. Wymiana oleju •...
 • Page 191: Âwieca Zap∏Onowa

  KONSERWACJA Wymiana no˝y WA˚NE! Zawsze zachowuj ostro˝noÊç i kieruj si´ zdrowym UWAGA! Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu rozsàdkiem. Nie podejmuj si´ prac, je˝eli uwa˝asz, ˝e urzàdzenia, nale˝y zdjàç przewód zap∏onowy ze Êwiecy. przekraczajà one Twoje kwalifikacje. Je˝eli po przeczytaniu niniejszej instrukcji nadal nie masz pewnoÊci co do Demonta˝: sposobów post´powania, nie kontynuuj pracy zanim nie •...
 • Page 192: Dane Techniczne

  DANE TECHNICZNE Dane techniczne LC 140 LC 140S Silnik Producent silnika Briggs & Stratton Briggs & Stratton PojemnoÊç cylindra, cm Obroty, obr/min 3000 3000 Nominalna moc silnika, kW (patrz uwaga 1) Uk∏ad zap∏onowy Champion Champion Âwieca zap∏onowa QC12YC QC12YC Odst´p mi´dzy elektrodami Êwiecy, mm Uk∏ad zasilania/smarowania...
 • Page 193: Deklaracja Zgodnoêci We

  Deklaracja zgodnoÊci WE (Dotyczy tylko Europy) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, tel.: +46-36-146500, zapewnia niniejszym, ˝e Husqvarna LC 140, LC 140S, poczàwszy od urzàdzeƒ z numerami seryjnymi 14XXXXXXX sà zgodne z przepisami zawartymi w DYREKTYWIE RADY: - dyrektywie maszynowej 2006/42/WE z 17 dnia maja 2006 r.
 • Page 194: A Szimbólumok Magyarázataa Szimbólumok Magyarázata

  A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A szimbólumok magyarázata A figyelmeztetési szintek magyarázata VIGYÁZAT! A gép veszélyes eszköz lehet szabálytalan vagy gondatlan használat A figyelmeztetések három szintre vannak osztva. esetén, és súlyos vagy végzetes sérüléseket okozhat a felhasználónak vagy VIGYÁZAT! másoknak. VIGYÁZAT! Akkor használatos, ha a Olvassa el figyelmesen a használati kézikönyv utasításainak be nem tartása utasítást, és gyŒzŒdjön meg róla, hogy...
 • Page 195: Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

  TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A szimbólumok magyarázata ........194 A figyelmeztetési szintek magyarázata ...... 194 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék ............195 ISMERKEDÉS A GÉPPEL Tisztelt vásárlónk! ............196 Az új fınyíró használatbavétele elŒtti teendŒk ... 196 MI MICSODA? Mi micsoda a fınyírón? ..........197 A GÉP BIZTONSÁGI FELSZERELÉSE Általános tudnivalók ............
 • Page 196: Ismerkedés A Géppel

  VIGYÁZAT! A gép eredeti kivitelezésén a Husqvarna ma ezen a területen mıködik. gyártó cég engedélye nélkül semmilyen A Husqvarna ma a világ egyik vezetŒ, a minŒséget és a módosítást sem szabad végezni. teljesítményt elŒtérbe helyezŒ gyártója az erdészeti és kerti Használjon mindig eredeti...
 • Page 197: Mi Micsoda

  MI MICSODA? LC 140S LC 140 Mi micsoda a fınyírón? Fogantyú Kipufogódob Meghajtó (LC 140S) 10 Motorolaj-betöltŒ nyílás Indítófogantyú 11 Vágásimagasság-szabályozó FıgyıjtŒ 12 Hátsó terelŒlap Üzemanyagtartály 13 Motorfékfogantyú LevegŒszırŒ 14 Egyezményes jelek Gyújtógyertya 15 Használati utasítás Vágóburkolat Hungarian – 197...
 • Page 198: A Gép Biztonsági Felszerelése

  A GÉP BIZTONSÁGI FELSZERELÉSE Általános tudnivalók Kipufogódob Ez a fejezet elmagyarázza a gép különbözŒ biztonsági VIGYÁZAT! Semmiképpen ne használjon felszereléseit, azok mıködését, valamint azt az ellenŒrzést és olyan gépet, amelyiken nincs vagy sérült karbantartást, amelyrŒl a biztonságos használat érdekében a hangfogó. A hibás hangfogó jelentŒs gondoskodnia kell.
 • Page 199: Összeszerelés És Beállítások

  ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK Általános tudnivalók Beállítások A fogantyú magassága FONTOS! Akadályozza meg a véletlen Lazítsa meg az alsó csavarokat. indítást a gyújtáskábel eltávolításával a gyújtógyertyáról. Fogantyú Összeszerelés Helyezze a fogantyú csövét a fogantyú alsó részével szembe. ElŒször helyezze bele a vezetŒcsavart a fogantyú alsó csövébe.
 • Page 200 ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK Szállítási helyzet Használati helyzet A szállítási és tárolási hely minimalizálása érdekében a Hajtsa a motorfékfogantyút a gép fogantyúja felé. fogantyú-szerelvény összecsukható. Emelje fel a fogantyút addig a pontig, amíg az alsó rész Lazítsa meg a két szorítógombot a fogantyú felsŒ részén, üzemi helyzetbe nem kerül.
 • Page 201: A Fıgyıjtœ Felszerelése

  ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK A fıgyıjtŒ felszerelése Vágási magasság Összeszerelés FIGYELEM! Ne állítson be túlságosan kis vágási magasságot, nehogy a kés beleütközzön az egyenetlenségekbe. Helyezze be a gyıjtŒzsákot. Illessze a gyıjtŒzsák szegélyszalagát a felsŒ borítás körül A vágási magasság 10 különbözŒ fokozatban állítható. található...
 • Page 202: Általános Tudnivalók

  ÜZEMANYAGKEZELÉS Általános tudnivalók Tankolás VIGYÁZAT! A motort nem szabad zárt VIGYÁZAT! Feltöltés elŒtt kapcsolja ki a vagy rosszul szellŒzŒ helyen járatni, mert motort, és hagyja hılni néhány percig. a kipufogógázok fulladást vagy szén- monoxid-mérgezést okozhatnak. A kiömlés elkerülése érdekében mindig benzines kannát használjon.
 • Page 203: Személyi Védœfelszerelés

  ÜZEMELTETÉS Személyi védŒfelszerelés VIGYÁZAT! A gép veszélyes eszköz lehet szabálytalan vagy gondatlan használat Amikor a gépet használja, viseljen mindig jóváhagyott esetén, és súlyos vagy végzetes személyi biztonsági felszerelést. A személyi biztonsági sérüléseket okozhat a felhasználónak felszerelés nem küszöböli ki a sérülések kockázatát, de vagy másoknak.
 • Page 204: Alapvetœ Szabály

  ÜZEMELTETÉS • A munkaterület biztonsága Mindig nagyon figyeljen, amikor munka közben továbbtolja a fınyírót. • A nyírás elŒtt el kell távolítani a fıbŒl az ágakat, gallyakat, • Amikor a motor jár, ne emelje fel a fınyírót, és ne vigye a köveket stb.
 • Page 205: Beindítás És Leállítás

  ÜZEMELTETÉS Beindítás és leállítás Meghajtó (LC 140S) • A meghajtás beindításához húzza a hajtókart a fogantyú Indítás elŒtt felé. VIGYÁZAT! Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyŒzŒdjön meg róla, hogy megértette azt, mielŒtt a gépet használatba veszi. Viseljen személyi védŒfelszerelést. Lásd a Személyi védŒfelszerelés címı...
 • Page 206: Általános Tudnivalók

  Szúrja vissza a nívópálcát. Az olajbeöntŒ nyílás kupakját szakszerviz munkatársaihoz. teljesen le kell csavarni, hogy az olajszint jelzése helyes legyen. • Rendszeresen ellenŒriztesse a gépet a Husqvarna • szakkereskedŒvel, és végeztesse el az alapvetŒ Alacsony olajszint esetén töltsön be motorolajat a beállításokat és javításokat.
 • Page 207: Gyújtógyertya

  KARBANTARTÁS Korongcsere FONTOS! Mindig megfontoltan és elŒrelátóan tevékenykedjen. Kerülje FIGYELEM! Akadályozza meg a véletlen indítást a az olyan helyzeteket, amelyek saját megítélése szerint gyújtáskábel eltávolításával a gyújtógyertyáról. meghaladják a képességeit. Ha a jelen útmutató elolvasása után is bizonytalannak érzi magát az üzemeltetési Szétszerelés: eljárásokkal kapcsolatban, a folytatás elŒtt kérje ki szakértŒ...
 • Page 208: Mùszaki Adatok

  MÙSZAKI ADATOK Mıszaki adatok LC 140 LC 140S Motor Motor gyártója Briggs & Stratton Briggs & Stratton Hengerırtartalom, cm Fordulatszám, ford./perc 3000 3000 Névleges motorteljesítmény, kW (lásd 1. megjegyzés) Gyújtásrendszer Champion Champion Gyújtógyertya QC12YC QC12YC Elektródatávolság, mm Üzemanyag-/kenŒrendszer Benzintartály ırtartalma Olajtartály ırtartalma, liter...
 • Page 209: Termékazonossági Egk-Bizonyítvány

  (Kizárólag Európára vonatkozik) A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svédország (tel.: +46-36-146500) saját felelŒsségére kijelenti, hogy a Husqvarna LC 140, LC 140S fınyírók a 14xxxxxxx-es sorozatszámmal kezdŒdŒen megfelelnek az EGK Tanácsa következŒ irányelveinek: - GépekrŒl szóló 2006/42/EK irányelv (2006. május 17.).
 • Page 210: Obja·njenje Znakova Obja‰Njenje Znakova

  OBJA·NJENJE ZNAKOVA Obja‰njenje znakova Obja‰njenje razina upozorenja Upozorenja su svrstana u tri razine. UPOZORENJE! Neoprezna ili nepravilna UPOZORENJE! uporaba stroja moÏe dovesti do ozbiljnih, ãak i fatalnih ozljeda korisnika ili drugih. UPOZORENJE! Upotrebljava se ako postoji opasnost da zbog nepo‰tivanja uputa u priruãniku do÷e do ozljede ili smrtne PaÏljivo proãitajte priruãnik i dobro posljedice za rukovatelja ili ‰tetnih...
 • Page 211: Sadrîaj Sadrïaj

  SADRÎAJ SadrÏaj OBJA·NJENJE ZNAKOVA Obja‰njenje znakova ........... 210 Obja‰njenje razina upozorenja ........210 SADRÎAJ SadrÏaj ............... 211 PREZENTACIJA Po‰tovani kupãe! ............212 Mjere prije kori‰tenja nove kosilice ......212 ·TO JE ·TO? Dijelovi kosilice ............213 SIGURNOSNA OPREMA STROJA Opçenito ..............214 MONTIRANJE I PODE·AVANJA Opçenito ..............
 • Page 212: Po‰Tovani Kupãe

  Nadamo se da çete biti zadovoljni svojim strojem te da çe vam on biti partner u nizu godina koje su pred vama. Ovaj Korisniãki Husqvarna AB uvijek radi na tome da sve vi‰e razvije svoje priruãnik je vrijedan dokument. Postupanje prema uputstvima proizvode i pridrÏava se prava ‰to se tiçe promjena kao ‰to su...
 • Page 213: To Je ·To

  ·TO JE ·TO? LC 140S LC 140 Dijelovi kosilice Ruãka / ‰ipka Prigu‰ivaã Pogon (LC 140S) 10 Punjenje motornim uljem Ruãica za paljenje 11 Kontrola visine rezanja Hvataã trave 12 StraÏnji odbojnik Spremnik goriva 13 Koãna poluga motora Filter za zrak 14 Znakovi Svjeçica...
 • Page 214: Sigurnosna Oprema Stroja

  SIGURNOSNA OPREMA STROJA Opçenito Prigu‰ivaã Ovaj odjeljak obja‰njava razne siguronosne mjere stroja, kako UPOZORENJE! Nikada nemojte one rade i ‰to trebate uraditi kako biste mogli vr‰iti osnovni upotrebljavati stroj bez prigu‰ivaãa, ili s pregled i odrÏavanje koji su potrebni da bi pila radila sigurno. neispravnim prigu‰ivaãem.
 • Page 215: Montiranje I Pode·avanja

  MONTIRANJE I PODE·AVANJA Opçenito Postavke Visina ruãke VAÎNO! Sprijeãite nenamjerno Otpustite donje vijke. pokretanje uklanjanjem kabela za paljenje sa svjeçice. Ruãka Sastavljanje Cjevasti kraj ruãke postavite sasvim nasuprot donjeg dijela ruãke. Prvo postavite vodeçi vijak na donju cijev ruãke. Zatim postavite jednu od rupica u sredinu za postavljanje vijka u rupicu u ruãki.
 • Page 216 MONTIRANJE I PODE·AVANJA PoloÏaj za transport Radni poloÏaj Sklop ruãke moÏete preklopiti kako biste smanjili prostor Sklopite koãnu polugu motora prema ruãki. potreban za prijevoz i pohranu. PodiÏite ruãke sve dok donji dio ruãke ne sjedne u poloÏaj Otpustite 2 kotaãiça na gornjem dijelu ruãke i presavijte za rad.
 • Page 217: Sakupljaã

  MONTIRANJE I PODE·AVANJA Sakupljaã Visina rezanja Sastavljanje PAÎNJA! Nemojte namje‰tati premalu visinu rezanja jer to moÏe uzrokovati neravnomjerno ko‰enje na kosinama. Namjestite sakupljaã. Umetnite rubnu traku vreçe mehanizma za hvaçanje u Visinu rezanja moÏete podesiti u 10 razliãitih koraka. utor iza gornjeg ‰titnika i pritisnite traku do kraja. •...
 • Page 218: Rukovanje Gorivom

  RUKOVANJE GORIVOM Opçenito Punjenje goriva UPOZORENJE! Pokretanje motora u UPOZORENJE! Zaustavite motor i pustite zatvorenom ili lo‰e provjetrenom prostoru ga da se ohladi nekoliko minuta prije moÏe prouzroãiti smrt zbog gu‰enja ili ponovnog punjenja. trovanja ugljiãnim monoksidom. Kako biste izbjegli prolijevanje, posluÏite Gorivo i pare goriva su visoko zapaljivi te se kanticom za benzin.
 • Page 219: Osobna Za‰Titna Oprema

  RUKOVANJE Osobna za‰titna oprema UPOZORENJE! Neoprezna ili nepravilna uporaba stroja moÏe dovesti do ozbiljnih, Pri svakoj upotrebi stroja çe se samo propisana osobna za‰itna ãak i fatalnih ozljeda korisnika ili drugih. oprema upotrijebiti. Osobna za‰titna oprema ne elimini‰e rizik na ozljedu ali smanjuje posljedice ako se ozljeda dogodi. Djeca ili druge osobe koje nisu obuãene Zamolite prodavaãa motornih pila da vam pomogne izabrati za upotrebu ovog stroja ne smiju korisititi...
 • Page 220: Osnovna Tehnika Ãi ‰Çenja

  RUKOVANJE • Sigurnost na radnom mjestu Nemojte kositi dok hodate unatrag. • Iskljuãite motor prije prelaska po povr‰inama koje ne • Prije poãetka ko‰enja uklonite granãice, pruçe, kamenje i namjeravate kositi. Primjerice, po ‰ljunãanim putovima, sliãne tvari iz kosilice. kamenju, ploãama, asfaltu, itd. •...
 • Page 221: Ukljuãivanje I Iskljuãivanje

  RUKOVANJE Ukljuãivanje i iskljuãivanje Pogon (LC 140S) • Kako biste pokrenuli motor, ruãicu za pogon gurnite prema Prije pokretanja ruãki. UPOZORENJE! PaÏljivo proãitajte priruãnik i dobro shvatite sadrÏaj prije rukovanja strojem. Nosite osobnu za‰titnu opremu. Pogledajte uputstva pod naslovom Osobna za‰titna oprema. •...
 • Page 222: Opçenito

  Skinite poklopac ulja i obri‰ite ‰tap za mjerenje ulja. • Umetnite natrag ‰tap za mjerenje ulja. Za ispravno • Zastupnik tvrtke Husqvarna treba redovito pregledavati oãitavanje razine ulja ãep punjaãa mora biti potpuno stroj te obavljati nuÏne prilagodbe i popravke. zavrnut.
 • Page 223: Svjeçica

  ODRÎAVANJE Promjena noÏeva VAÎNO! Budite paÏljivi i koristite zdrav razum. Izbjegavajte sve PAÎNJA! Sprijeãite nenamjerno pokretanje uklanjanjem situacije s kojima se ne moÏete nositi. Ako niste sigurni u kabela za paljenje sa svjeçice. radne postupke nakon ‰to proãitate ove upute, obratite se struãnom osoblju prije nego nastavite.
 • Page 224: Tehniâki Podaci

  TEHNIâKI PODACI Tehniãki podaci LC 140 LC 140S Motor Proizvo÷aã motora Briggs & Stratton Briggs & Stratton Zapremnina cilindra, u kubiãnim cm Brzina, broj okretaja u minuti 3000 3000 Nominalna izlazna snaga, kW (vidi napomenu 1) Sistem paljenja Champion Champion Svjeçica...
 • Page 225: Ec-Uvjerenje O Podudaranju

  VI SMJERNICE VIJEåA od 8. svibnja 2000. "u vezi s emisijama buke u okruÏenju" 2000/14/EK. Certifikat ima broj: Huskvarna 19 svibanj 2014 Claes Losdal, upravitelj odjela za razvoj/proizvodi za vrt (Ovla‰teni predstavnik tvrtke Husqvarna AB i osoba odgovorna za tehniãku dokumentaciju.)
 • Page 226: Sümbolite Tähendus Sumbolite Tähendus

  SÜMBOLITE TÄHENDUS Sumbolite tähendus Hoiatustasemete selgitus Hoiatused jagunevad kolmele tasemele. ETTEVAATUST! Vääral või hooletul ETTEVAATUST! kasutamisel võib seade olla ohtlik, põhjustada raskeid vigastusi või kasutaja ja teiste inimeste surma. ETTEVAATUST! Näitab ohtlikku kehavigastust või kasutaja surma põhjustavat või lähedalolevaid objekte kahjustavat ohtu, kui kasutusjuhendis Loe käsitsemisõpetus põhjalikult läbi, et toodud juhiseid eiratakse.
 • Page 227: Sisukord Sisukord

  SISUKORD Sisukord SÜMBOLITE TÄHENDUS Sumbolite tähendus ............ 226 Hoiatustasemete selgitus ..........226 SISUKORD Sisukord ..............227 ESITLUS Lugupeetud tarbija! ............. 228 Abinõud enne uue muruniiduki kasutamist ....228 MIS ON MIS? Mis on mis muruniidukil? ..........229 SEADME OHUTUSVARUSTUS Üldised näpunäited ............. 230 KOKKUPANEK JA REGULEERIMINE Üldised näpunäited .............
 • Page 228: Lugupeetud Tarbija

  ETTEVAATUST! Vale või hooletu aianduse, metsanduse ja ehituse ning tööstuse jaoks. kasutamise korral võib muruniiduk olla Husqvarna eesmärk on luua seadmeid, mis on esirinnas ja ohtlik tööriist, mis võib põhjustada tõsise sellepärast ongi meie seadmetele iseloomulikud mitmed või isegi eluohtliku vigastuse. Väga kasulikud lahendused, mis tagavad seadmete oluline on lugeda ja aru saada käesoleva...
 • Page 229: Mis On Mis

  MIS ON MIS? LC 140S LC 140 Mis on mis muruniidukil? Käepide/juhtraud Summuti Ajam (LC 140S) 10 Mootoriõli lisamine Käiviti käepide 11 Niitmiskõrguse regulaator Rohupüüdja 12 Tagumine deflektor Kütusepaak 13 Mootoripiduri hoob Õhufilter 14 Sümbolid Süüteküünlad 15 Käsitsemisõpetus Lõiketerakate Estonian – 229...
 • Page 230: Seadme Ohutusvarustus

  SEADME OHUTUSVARUSTUS Üldised näpunäited Summuti Käesolevas käsitletakse seadme ohutusvarustust, selle ETTEVAATUST! Ärge kunagi kasutage toimimist, kontrollimist ning põhihooldust, mis tagab ohutu ilma summutita või viga saanud töö. summutiga seadet. Vigane summuti võib suurendada mürataset ja tuleohtu. Hoidke ETTEVAATUST! Ära kunagi kasuta seadet, tulekustutusvahendid käepärast.
 • Page 231: Kokkupanek Ja Reguleerimine

  KOKKUPANEK JA REGULEERIMINE Üldised näpunäited Seaded Käepideme kõrgus TÄHTIS! Vältimaks soovimatut Keerake alumised hoovad lahti. käivitumist, eemaldage süütejuhe süüteküünlalt. Käepide Koostamine Pange käepideme torukonstruktsioon täpselt käepideme alumise osa vastassuunda. Esmalt seadke juhtkruvi käepideme alumisse torusse. Seejärel seadke üks kinnituskruvi avadest käepidemes oleva avaga kohakuti.
 • Page 232 KOKKUPANEK JA REGULEERIMINE Transpordiasend. Tööasend Käepideme koostu saab kokku pöörata, et vähendada Pöörake mootori piduri hoob juhtraua poole. ruumivajadust transportimisel ja säilitamisel. Tõstke käepidemeid ülespoole, kuni käepideme alumine Keerake lahti 2 käepideme ülaosas asuvat nuppu ja osa lukustub tööasendis omale kohale. pöörake käepide tahapoole.
 • Page 233: Koguja

  KOKKUPANEK JA REGULEERIMINE Koguja Niitmiskõrgus Koostamine TÄHELEPANU! Ära seadista niitmiskõrgust liiga madalaks, kuna ebatasasuste korral võivad lõiketerad käia küngaste Kinnitage kogumiskott vastu. Pange kogumiskoti äärisliist ülemist katet ümbritsevasse soonde ja vajutage liist lõpuni. Lõikekõrguse saab seada 10 erinevale tasemele. • Kõrgema lõikekõrguse valimiseks liigutage hooba taha, madalama valimiseks ette.
 • Page 234: Kütuse Käsitsemine

  KÜTUSE KÄSITSEMINE Üldised näpunäited Tankimine ETTEVAATUST! Kui mootor töötab suletud ETTEVAATUST! Seiska mootor ning lase või halva õhutusega ruumis, võib seade sel enne tankimist mõni minut jahtuda. põhjustada lämbumissurma või vingugaasimürgistuse. Bensiini mahaloksumise vältimiseks kasutage kütuse lisamisel alati Kütus ja kütuseaurud on väga tuleohtlikud bensiinikanistrit.
 • Page 235: Isiklik Ohutusvarustus

  KÄITAMINE Isiklik ohutusvarustus ETTEVAATUST! Vääral või hooletul kasutamisel võib seade olla ohtlik, Seadmega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isiklikku põhjustada raskeid vigastusi või kasutaja kaitsevarustust. Isiklik kaitsevarustus ei välista õnnetusi, kuid ja teiste inimeste surma. vähendab vigastuse astet. Palu seadme müüjalt abi sobiva varustuse valimisel.
 • Page 236: Põhiline Lõikamistehnika

  KÄITAMINE Tööplatsi ohutus kõigepealt mootor ning eemalda süütekaabel süüteküünlalt. • Enne niitmise alustamist tuleb murult eemaldada oksad, • Ärge niitke muru tagurpidi liikudes. raod, kivid jne. • Masina viimisel üle ala, mida ei niideta (nt kruusatee, kivi, • Lõikeosaga kokku puutuvad objektid võivad õhku paiskuda kiviklibu, asfalt jne), tuleb mootor seisata.
 • Page 237: Käivitamine Ja Seiskamine

  KÄITAMINE Käivitamine ja seiskamine Ajam (LC 140S) • Ajami käivitamiseks vajutage edasiveohooba käepideme Enne käivitamist poole. ETTEVAATUST! Loe käsitsemisõpetus põhjalikult läbi, et kõik eeskirjad oleksid täiesti arusaadavad, enne kui seadet kasutama hakkad. Kanna isiklikku ohutusvarustust. Juhised on toodud alajaotuses Isiklik ohutusvarustus.
 • Page 238: Üldised Näpunäited

  Pange õlivarras uuesti paaki. Korrektse õlitaseme näidu lähima hooldustöökojaga. saamiseks peab õlipaagi kork olema täielikult lahti keeratud. • Laske Husqvarna edasimüüjal regulaarselt oma saagi • Kui õlitase on madal, lisa mootoriõli kuni õlivarda ülemise kontrollida ning teha hädavajalikke seadistusi ja remonti. tasemeni.
 • Page 239: Süüteküünlad

  HOOLDUS Terade vahetamine TÄHTIS! Olge alati ettevaatlik ja lähtuge tervest mõistusest. Vältige TÄHELEPANU! Vältimaks soovimatut käivitumist, olukordi, millega te ei pruugi toime tulla. Kui te pärast selle eemaldage süütejuhe süüteküünlalt. juhendi läbilugemist tunnete veel ebakindlust, küsige enne jätkamist nõu asjatundjalt. Võtke ühendust volitatud Lahti võtmine: töökojaga.
 • Page 240: Tehnilised Andmed

  TEHNILISED ANDMED Tehnilised andmed LC 140 LC 140S Mootor Mootori tootja Briggs & Stratton Briggs & Stratton Silindri maht, cm Kiirus, p/min 3000 3000 Mootori nimivõimsus, kW (vt märkus 1) Süütesüsteem Champion Champion Süüteküünlad QC12YC QC12YC Elektroodide vahe, mm Kütuse-/määrimissüsteem Bensiinipaagi maht, l Õlipaagi maht, liitrit...
 • Page 241: Eü Kinnitus Vastavusest

  EÜ kinnitus vastavusest (Kehtib vaid Euroopas) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel: +46 36 146 500, kinnitab käesolevaga, et muruniiduk Husqvarna LC 140, LC 140S, mis algab seerianumbriga 14XXXXXXX ja edasi, vastab nõuetele, mis on toodud NÕUKOGU DIREKTIIVIS: - 2006/42/EÜ (17. mai 2006. a) „mehhanismide kohta'.
 • Page 242: Sutartiniai Îenklai Sutartiniai Ïenklai

  SUTARTINIAI ÎENKLAI Sutartiniai Ïenklai Øspòjimo lygi˜ paai‰kinimas Øspòjimai yra suskirstyti ∞ tris lygius. PERSPñJIMAS! Netinkamai ar neatsargiai PERSPñJIMAS! naudojant ∞rengin∞, jis gali sunkiai ar mirtinai suÏaloti operatori˜ ar kitus asmenis. PERSPñJIMAS! Taikomas, kai operatoriui kyla mirtino arba rimto suÏeidimo pavojus arba kai tikòtina, kad bus pakenkta aplinkai, jei nesilaikoma naudojimo Prie‰...
 • Page 243: Turinys Turinys

  TURINYS Turinys SUTARTINIAI ÎENKLAI Sutartiniai Ïenklai ............242 Øspòjimo lygi˜ paai‰kinimas ......... 242 TURINYS Turinys ................ 243 PRISTATYMAS Gerbiamas kliente! ............244 Prie‰ pradedant naudoti naujà Ïoliapjov´ ....244 KAS YRA KAS? Îoliapjovòs detalòs: ............ 245 ØRENGINIO SAUGOS ØRANGA Bendra informacija ............. 246 MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS Bendra informacija .............
 • Page 244: Gerbiamas Kliente

  Visada naudokite sritys, kuriose Husqvarna specializuojasi ‰iandien. originalias atsargines dalis. Nesuderinti konstrukcijos pakeitimai bei nepritaikytos Husqvarna - viena i‰ pasaulyje pirmaujanãi˜ mi‰ko ir sodo detalòs gali sukelti rimtus kno produkt˜ gamintoj˜ ‰iuo metu, kur didÏiausias prioritetas suÏalojimus ir net mirt∞.
 • Page 245: Kas Yra Kas

  KAS YRA KAS? LC 140S LC 140 Îoliapjovòs detalòs: Rankena / valdymo rankena Duslintuvas Pavara (LC 140S) 10 Variklio alyv Starterio rankenòlò 11 Pjovimo auk‰ãio reguliatorius Îolòs rinktuvas 12 Galinis kreiptuvas Degal˜ bakelis 13 StabdÏi˜ svirtis Oro filtras 14 Simboliai UÏdegimo Ïvakò...
 • Page 246: Ørenginio Saugos Øranga

  ØRENGINIO SAUGOS ØRANGA Bendra informacija Duslintuvas ·iame skyriuje apra‰oma ∞renginio saugos ∞ranga ir jos PERSPñJIMAS! Niekada nenaudokite paskirtis, o taip pat kaip jà tikrinti bei techni‰kai priÏiròti, kad ∞renginio be duslintuvo ar su netvarkingu ji tinkamai veikt˜. duslintuvu. Sugadintas duslintuvas gali labai padidinti triuk‰mo lyg∞...
 • Page 247: Montavimas Ir Reguliavimas

  MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS Bendra informacija Nustatymai Rankenos auk‰tis SVARBU! Nuo netyãinio variklio paleidimo Atsukite apatines rankenòles. apsisaugokite nuo uÏdegimo Ïvakòs nuimdami uÏdegimo kabel∞. Rankena Surinkimas Padòkite rankenos strypo vamzdin´ konstrukcijà tiesiai prie‰ rankenos strypo apatin´ dal∞. I‰ pradÏi˜ ∞statykite kreipiamàj∞ varÏtà apatiniame rankenos vamzdelyje.
 • Page 248 MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS Transportavimo padòtis Darbinò padòtis Rankenos komplektas gali bti sulankstytas, kad uÏimt˜ Variklio stabdÏio svirt∞ palenkite link rankenos. maÏiau vietos transportuojant arba laikant. Kelkite rankenas, kol apatinò rankenos dalis bus uÏfiksuota Atlaisvinkite rankenòles vir‰utinòje rankenos dalyje ir veikimo padòtyje. sulenkite rankenà...
 • Page 249: Surinktuvas

  MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS Surinktuvas Pjovimo auk‰tis Surinkimas PASTABA! Pjaudami nenuleiskite per Ïemai, nes peiliai gali kliudyti nelyg˜ pavir‰i˜. UÏdòkite rinktuvà. Østatykite gaudyklòs krep‰io galin´ juostà ∞ griovel∞ aplink Pjovimo auk‰t∞ galima nustatyti 10 skirting˜ padòãi˜. vir‰utin∞ dangt∞ ir iki galo ∞spauskite juostà. •...
 • Page 250: Bendra Informacija

  DEGALAI Bendra informacija Degal˜ pripylimas PERSPñJIMAS! Kai ∞renginio variklis dirba PERSPñJIMAS! Prie‰ pildami degalus uÏdaroje patalpoje ar prastai vòdinamoje visuomet sustabdykite varikl∞ ir leiskite vietoje, galima uÏdusti arba mirtinai jam keletà minuãi˜ atvòsti. apsinuodyti anglies monoksidu. Visuomet naudokite benzino kanistrà, kad Degalai ir degal˜...
 • Page 251: Asmens Saugos Priemonòs

  DARBAS Asmens saugos priemonòs PERSPñJIMAS! Netinkamai ar neatsargiai naudojant ∞rengin∞, jis gali sunkiai ar Naudodami ∞rengin∞, visada dòvòkite patvirtintas asmens mirtinai suÏaloti operatori˜ ar kitus saugos priemones. Asmens saugos priemonòs nepa‰alina asmenis. suÏeidimo rizikos, taãiau nelaimingo atsitikimo atveju maÏiau nukentòsite. Papra‰ykite pardavòjo i‰rinkti Jums tinkamiausias Niekada neleiskite vaikams ar kitiems priemones.
 • Page 252: Pagrindiniai Darbo Principai

  DARBAS • Sauga darbo vietoje Varikl∞ reikia i‰jungti, kai vaÏiuojate vieta, kurios nereikia pjauti. PavyzdÏiui, tokia kaip Ïvyras, akmenys, akmenuk˜ • Prie‰ pradòdami pjauti, nurinkite nuo vejos ‰akas, ‰akeles, danga, asfaltas ir t. t. akmenis ir pan. • Nebòkite su veikianãia Ïoliapjove. Galima stumti tik einant. •...
 • Page 253: Øjungimas Ir I‰Jungimas

  DARBAS Øjungimas ir i‰jungimas Pavara (LC 140S) • Pastumkite varanãiàjà juostà rankenos link, kad Prie‰ uÏvedant varikl∞ pradòtumòte vaÏiuoti. PERSPñJIMAS! Prie‰ naudodami ∞rengin∞, atidÏiai perskaitykite operatoriaus vadovà ir ∞sitikinkite, ar viskà gerai supratote. Dòvòkite asmens saugos priemones. Îr. poskyr∞ "Asmens saugos priemonòs". •...
 • Page 254: Techninñ Prieîiìra

  • • Leiskite savo „Husqvarna' prekybos atstovui reguliariai Jei tepalo per maÏai, pripildykite iki vir‰utinòs matavimo tikrinti ∞rengin∞ ir atlikti btinus reguliavimo ir remonto lazdelòs padalos. darbus. Alyvos keitimas •...
 • Page 255: Uïdegimo Ïvakò

  TECHNINñ PRIEÎIÌRA Peili˜ keitimas SVARBU! Visada bkite atsargs ir vadovaukitòs blaiviu protu. PASTABA! Nuo netyãinio variklio paleidimo apsisaugokite Neapsiimkite atlikti darb˜, kuriems nesate pakankamai nuo uÏdegimo Ïvakòs nuimdami uÏdegimo kabel∞. kvalifikuotas. Jeigu perskait´ ‰ià instrukcijà vis dar nesate tikri, kaip naudoti ∞rengin∞, pasitarkite su tai i‰mananãiu Demontavimas: asmeniu.
 • Page 256: Techniniai Duomenys

  TECHNINIAI DUOMENYS Techniniai duomenys LC 140 LC 140S Variklis Variklio gamintojas Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cilindro tris, cm Greitis, aps. / min 3000 3000 Nominali variklio galia, kW (Ïr. 1 pastabà) UÏdegimo sistema Champion Champion UÏdegimo Ïvakò QC12YC QC12YC Tarpas tarp elektrod˜, mm...
 • Page 257: Eb Atitikties Patvirtinimas

  EB atitikties patvirtinimas (galioja tik Europoje) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedija, tel. +46-36-146500, patvirtina, kad vejapjovò Husqvarna LC 140, LC 140S, pradedant 14XXXXXXX serijos numeriais ir vòlesniais, atitinka ‰i˜ TARYBOS DIREKTYVˆ reikalavimus: - 2006 m. geguÏòs 17 g. direktyva 2006/42/EB "dòl ma‰in˜".
 • Page 258: Simbolu Noz±Me Simbolu Noz¥Me

  SIMBOLU NOZ±ME Simbolu noz¥me Br¥dinÇjuma l¥me¿u skaidrojums BR±DINÅJUMS! Nepareizi vai pavir‰i lietota Br¥dinÇjumus iedala trijos l¥me¿os. ma‰¥na var but b¥stams darbar¥ks, kas var BR±DINÅJUMS! lietotÇjam vai citiem izrais¥t nopietnas traumas vai nÇves gad¥jumus. BR±DINÅJUMS! Lieto tad, ja, neievïrojot Ldzu izlasiet ‰o lieto‰anas pamÇc¥bu rokasgrÇmatas instrukcijas, operatoram uzman¥gi un pÇrliecinaties, ka pirms draud nopietna savainojuma vai nÇves...
 • Page 259: Saturs Saturs

  SATURS Saturs SIMBOLU NOZ±ME Simbolu noz¥me ............258 Br¥dinÇjuma l¥me¿u skaidrojums ......... 258 SATURS Saturs ................. 259 PREZENTÅCIJA GodÇjamais klient! ............260 PasÇkumi, kas veicami pirms jauna zÇles p∫Çvïja izmanto‰anas uzsÇk‰anas.......... 260 KAS IR KAS? Kas ir kas zÇles p∫Çvïjam? .......... 261 MEHÅNISMA DRO·±BAS IEKÅRTAS VispÇrïji ..............
 • Page 260: Godçjamais Klient

  GodÇjamais klient! PasÇkumi, kas veicami pirms jauna zÇles p∫Çvïja izmanto‰anas Apsveicam js ar izvïli, iegÇdÇjoties Husqvarna izstrÇdÇjumu! Husqvarna trad¥cijÇm bagÇtÇ vïsture sÇkas 1689. gadÇ, kad uzsÇk‰anas. karalis KÇrlis XI at∫Çva Huskvarnas upes krastÇ at∫Çva uzcelt • muske‰u fabriku. Novietojums pie Huskvarnas upes bija Uzman¥gi izlas¥t ekspluatÇcijas instrukciju.
 • Page 261: Kas Ir Kas

  KAS IR KAS? LC 140S LC 140 Kas ir kas zÇles p∫Çvïjam? Rokturis/stre Trok‰¿a slÇpïtÇjs Iedarbinljana (LC 140S) 10 Dzinïja e∫∫as uzpilde Startera rokturis 11 P∫au‰anas augstuma regulïtÇjs ZÇles uztvïrïjs 12 Aizmugurïjais aizsargs Degvielas tvertne 13 Motora bremÏu loks. Gaisa filtrs...
 • Page 262: Mehånisma Dro·±Bas Iekårtas

  MEHÅNISMA DRO·±BAS IEKÅRTAS VispÇrïji Trok‰¿a slÇpïtÇjs ·ajÇ noda∫Ç tiek paskaidrota ma‰¥nas dro‰¥bas deta∫u noz¥me, BR±DINÅJUMS! Nekad nelietojiet to funkcijas un kÇ tiek veikta to kontrole un apkope, lai mehÇnismu bez trok‰¿a slÇpïtÇja vai ar garantïtu dro‰¥bas apr¥kojuma nevainojamu darb¥bu. bojÇtu trok‰¿a slÇpïtÇju. BojÇts slÇpïtÇjs var btiski paaugstinÇt trok‰¿a l¥meni un BR±DINÅJUMS! Nekad nelietojiet ma‰¥nu izrais¥t ugunsgrïku.
 • Page 263: Montåîa Un Uzståd±·Ana

  MONTÅÎA UN UZSTÅD±·ANA VispÇrïji Iestat¥jumi Roktura augstums SVAR±GI! Novïr‰iet nejau‰u ma‰¥nas Atskrvïjiet apak‰ïjos fiksatorus. ieslïg‰anos, iz¿emot laukÇ aizdedzes vadu no aizdedzes sveces. Rokturis MontÇÏa Stres cilindrisko konstrukciju nolieciet tie‰i pretim stres apak‰ïjai da∫ai. Vispirms ievietojiet virzo‰o skrvi roktura apak‰ïjÇ caurulï. Pïc tam centrïjiet vienu no fiksïjo‰ajai skrvei paredzïtajÇm atverïm pret atveri roktur¥.
 • Page 264 MONTÅÎA UN UZSTÅD±·ANA Transportï‰anas stÇvoklis Darba poz¥cija Roktura bloku var saloc¥t, lai tas aiz¿emtu maz vietas, iekÇrtu Nolieciet dzinïja bremzes rokturi stres virzienÇ. pÇrvadÇjot un uzglabÇjot. Paceliet rokturus, l¥dz roktura apak‰da∫a fiksïjas vietÇ Palaidiet va∫¥gÇk 2 pogas roktura aug‰da∫Ç un nolokiet darba poz¥cijÇ.
 • Page 265: Savçcïjs

  MONTÅÎA UN UZSTÅD±·ANA SavÇcïjs P∫au‰anas augstums MontÇÏa UZMAN±BU! Neiestatiet p∫au‰anas augstumu par zemu, lai novïrstu risku, ka naÏi saskaras ar zemes izci∫¿iem. PielÇgojiet savÇcïjmaisu. Ievietojiet uztvïrïja maisa malas sloksni rievÇ ap aug‰ïjo P∫au‰anas augstumu var regulït 10 daÏÇdÇs poz¥cijÇs. vÇku un piespiediet sloksni l¥dz galam. •...
 • Page 266: Degvielas Lieto·ana

  DEGVIELAS LIETO·ANA VispÇrïji Degvielas uzpild¥‰ana BR±DINÅJUMS! Darbinot motoru slïgtÇ vai BR±DINÅJUMS! Pirms degvielas slikti ventilïtÇ telpÇ, var iestÇties nÇve uzpild¥‰anas izslïdziet motoru un ∫aujiet nosmokot vai saindïjoties ar oglek∫a tam daÏas mintes atdzist. monoks¥du. Lai nepie∫autu degvielas iz‰∫akst¥‰anos, Degviela un degvielas tvaiki ir ∫oti vienmïr izmantojiet benz¥na kanni¿u.
 • Page 267: Iedarbinå·ana

  IEDARBINÅ·ANA IndividuÇlais dro‰¥bas apr¥kojums BR±DINÅJUMS! Nepareizi vai pavir‰i lietota ma‰¥na var but b¥stams darbar¥ks, Jebkuros ma‰¥nas lieto‰anas gad¥jumos ir jÇlieto valsts iestÇÏu kas var lietotÇjam vai citiem izrais¥t atz¥ts individuÇlais aizsargapr¥kojums. IndividuÇlais nopietnas traumas vai nÇves gad¥jumus. aizsargapr¥kojums nesamazina traumu risku, bet tikai samazina ievainojuma b¥stam¥bas pakÇpi nelaimes gad¥jumÇ.
 • Page 268: Pamata Darba Tehnika

  IEDARBINÅ·ANA • Darba zonas dro‰¥ba Esiet ¥pa‰i uzman¥gi, darba laikÇ velkot p∫aujma‰¥nu savÇ virzienÇ. • Pirms uzsÇkt zÇles p∫au‰anu, no zÇlÇja ir jÇnovÇc zari, • Nekad neceliet un nepÇrnïsÇjiet zÇles p∫Çvïju ar lapas, akme¿i utt. iedarbinÇtu motoru. Ja zÇles p∫Çvïju nepiecie‰ams pacelt, •...
 • Page 269: Iedarbinç‰Ana Un Apstçdinç‰Ana

  IEDARBINÅ·ANA Iedarbinljana un apstÇdinljana Iedarbinljana (LC 140S) • Lai aktivizïtu piedzi¿u, nospiediet vilces stieni roktura Pirms iedarbinljanas virzienÇ. BR±DINÅJUMS! Ldzu izlasiet ‰o lieto‰anas pamÇc¥bu uzman¥gi un pÇrliecinaties, ka pirms ma‰¥nas lieto‰anas esat visu sapratis. Lietojiet individuÇlo dro‰¥bas apr¥kojumu. Skat¥t norÇd¥jumus zem rubrikas IndividuÇlais dro‰¥bas apr¥kojums.
 • Page 270: Vispçrïji

  • • Ja e∫∫as l¥menis ir par zemu, uzpildiet motore∫∫u l¥dz e∫∫as πaujiet Husqvarna tirdzniec¥bas aÆentam regulÇri mïr¥‰anas irbu∫a aug‰ïjai atz¥mei. pÇrbaud¥t ma‰¥nu un veikt nepiecie‰amos noregulïjumus un remontdarbus. E∫∫as mai¿a •...
 • Page 271: Aizdedzes Svece

  APKOPE NaÏu mai¿a SVAR±GI! Vienmïr esiet piesardz¥gs un izmantojiet veselo saprÇtu. UZMAN±BU! Novïr‰iet nejau‰u ma‰¥nas ieslïg‰anos, Izvairieties no situÇcijÇm, kurÇs nejtaties ¥sti pÇrliecinÇts par iz¿emot laukÇ aizdedzes vadu no aizdedzes sveces. notieko‰o vai veicamajÇm darb¥bÇm. Ja pïc ‰o norÇd¥jumu izlas¥‰anas joprojÇm ‰aubÇties par notieko‰o vai veicamajÇm DemontÇÏa: darb¥bÇm, pirms turpmÇkas r¥c¥bas konsultïjieties ar kÇdu •...
 • Page 272: Tehniskie Dati

  TEHNISKIE DATI Tehniskie dati LC 140 LC 140S Motors Dzinïja raÏotÇjs Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cilindra tilpums, cm Åtrums, rpm 3000 3000 Dzinïja nominÇlÇ jauda, kW (skat. 1. piez¥mi) Aizdedzes sistïma Champion Champion Aizdedzes svece QC12YC QC12YC Elektrodu attÇlums, mm Degvielas/e∫∫o‰anas sistïma...
 • Page 273: Garantija Par Atbilst¥Bu Ek Standartiem

  Garantija par atbilst¥bu EK standartiem (Attiecas vien¥gi uz Eiropu) Husqvarna AB, SE-561 82 Husqvarna, Zviedrija, tel.Nr.: +46-36-146500, ar ‰o apliecina, ka zÇles p∫Çvïjs Husqvarna LC 140, LC 140S, sÇkot ar sïrijas numuru 14XXXXXXX un uz priek‰u, atbilst PADOMES DIREKT±VAS pras¥bÇm: - 2006.
 • Page 274: Kaj Pomenijo Simboli Kaj Pomenijo Simboli

  KAJ POMENIJO SIMBOLI Kaj pomenijo simboli Razlaga stopenj varnosti Opozorila so razdeljena na tri stopnje. OPOZORILO! Naprava je lahko nevarna, OPOZORILO! ãe se uporablja nepravilno ali povr‰no, in lahko upravljavcu ali drugim povzroãi resne oziroma celo smrtne po‰kodbe. OPOZORILO! Se uporabi, ãe obstaja nevarnost resne po‰kodbe ali Ïivljenjske ogroÏenosti uporabnika ali povzroãitve ‰kode njegovi okolici ob neupo‰tevanju...
 • Page 275: Vsebina Vsebina

  VSEBINA Vsebina KAJ POMENIJO SIMBOLI Kaj pomenijo simboli ........... 274 Razlaga stopenj varnosti ..........274 VSEBINA Vsebina ............... 275 PREDSTAVITEV Spo‰tovani kupec! ............276 Koraki pred uporabo nove vrtne kosilnice ....276 KAJ JE KAJ? Kaj je kaj na vrtni kosilnici? ......... 277 ZA·âITNA OPREMA STROJA Splo‰no ...............
 • Page 276: Spo‰Tovani Kupec

  ‰ivalnih strojev, koles, motornih koles itd. Leta 1956 je OPOZORILO! Brez predhodnega bila lansirana prva motorna kosilnica, ki ji je leta 1959 sledila dovoljenja proizvajalca ne smete nikoli prva motorna Ïaga in na tem podroãju deluje Husqvarna ‰e spreminjati prvotne izvedbe stroja. Vedno danes. uporabljajte izkljuãno originalne dele.
 • Page 277: Kaj Je Kaj

  KAJ JE KAJ? LC 140S LC 140 Kaj je kaj na vrtni kosilnici? Roãica / roãaj Du‰ilec Pogon (LC 140S) 10 Prilagoditev pretoka olja Startna roãica 11 Regulator vi‰ine reza Zbiralnik za travo 12 Zadnji deflektor Posoda za gorivo 13 Roãica motorne zavore Zraãni filter...
 • Page 278: Za·âitna Oprema Stroja

  ZA·âITNA OPREMA STROJA Splo‰no Du‰ilec To poglavje opisuje varnostne detajle stroja, naãin njihovega OPOZORILO! Stroja nikdar ne uporabljajte delovanja ter kako jih pregledujemo in vzdrÏujemo, tako da brez du‰ilca ali s po‰kodovanim du‰ilcem. bodo v stanju, ki zagotavlja varnost pri delu. Po‰kodovan du‰ilec lahko zelo poveãa nivo hrupa in nevarnost poÏara.
 • Page 279: Montaîa In Reguliranje

  MONTAÎA IN REGULIRANJE Splo‰no Nastavitve Vi‰ina roãice POMEMBNO! Prepreãite nenamerne Odvijte spodnja gumba zagone tako, da odstranite vÏigalni kabel iz sveãke. DrÏalo MontaÏa Sklop cevastega roãaja postavite neposredno ob nosilec spodnjega dela roãaja. Najprej vodilni vijak namestite v spodnjo cev roãaja. Nato eno od odprtin za pritrditev vijaka poravnajte z odprtino v roãaju.
 • Page 280 MONTAÎA IN REGULIRANJE PoloÏaj za prevoz PoloÏaj za delovanje Sklop roãaja je mogoãe preklopiti za zmanj‰anje prostora, Roãico motorne zavore sklopite proti roãaju. zahtevanega za transport in skladi‰ãenje. Roãaja dvignite, dokler se zgornji del ne zaklene v pravilen Sprostite 2 gumbna vijaka na zgornjem delu roãaja in roãaj delovni poloÏaj.
 • Page 281: Zbiralnik

  MONTAÎA IN REGULIRANJE Zbiralnik Vi‰ina reza MontaÏa POZOR! Ne nastavite prenizke vi‰ine reza, ker obstaja tveganje, da rezila udarijo ob neenakomerna poboãja. Namestite zbiralnik. Prirobnico zbiralnika vstavite v utor okoli zgornjega Ko‰njo lahko nastavite na 10 razliãnih vi‰in reza. pokrova in pritisnite prirobnico za dokonãanje postopka. •...
 • Page 282: Ravnanje Z Gorivom

  RAVNANJE Z GORIVOM Splo‰no Toãenje goriva OPOZORILO! Delujoãi stroj v zaprtem ali OPOZORILO! Ugasnite motor in ga pustite slabo prezraãevanem prostoru lahko nekaj minut hladiti, predno zaãnete z povzroãi smrt zaradi zadu‰itve ali natakanjem. zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Obvezno uporabljajte posodo za gorivo in Gorivo in hlapi goriva so izredno lahko tako prepreãite razlitje.
 • Page 283: Osebna Za‰Ãitna Oprema

  DELOVANJE Osebna za‰ãitna oprema OPOZORILO! Naprava je lahko nevarna, ãe se uporablja nepravilno ali povr‰no, in Ob vsaki uporabi stroja uporabljajte vedno atestirano osebno lahko upravljavcu ali drugim povzroãi za‰ãitno opremo. Osebna za‰ãitna oprema ne izkljuãuje resne oziroma celo smrtne po‰kodbe. nevarnosti po‰kodb, vendar pa v primeru nesreãe omili posledice.
 • Page 284: Osnovna Tehnika Ko ‰Enja In Ãi ‰Ãenja Podrasti

  DELOVANJE • Varnost delovnega podroãja Nikoli ne dvignite vrtne kosilnice ali je nosite okrog, ãe motor deluje. âe morate dvigniti vrtno kosilnico, najprej • Veje, vejice, kamne itd. morate odstraniti iz trave, preden izkljuãite motor in odklopite vÏigalno Ïico iz sveãke. jo zaãnete kositi.
 • Page 285: Vïig In Izklop

  DELOVANJE VÏig in izklop Pogon (LC 140S) • Za vklop pogona morate roãico pogona potisniti naprej Pred zagonom proti roãaju. OPOZORILO! Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja. Pri delu vedno uporabljajte osebno za‰ãitno opremo.
 • Page 286: Splo‰No

  • Merilno palico vstavite nazaj. Pokrovãek odprtine za polnjenje olja mora biti popolnoma privit, da bi se dobila • Va‰ poobla‰ãeni prodajalec Husqvarna naj vam redno pravilna slika nivoja olja. pregleduje stroj in izvaja potrebne nastavitve in popravila. • âe je nivo olja nizek, napolnite z motornim oljem do •...
 • Page 287: Sveãka

  VZDRÎEVANJE Menjava rezil POMEMBNO! Pri delu s strojem bodite vedno previdni in prisebni. Izogibajte POZOR! Prepreãite nenamerne zagone tako, da odstranite se situacijam, ki se vam zdijo prezahtevne. âe po branju teh vÏigalni kabel iz sveãke. navodil ‰e vedno niste prepriãani o delovnih postopkih, se pred nadaljevanjem posvetujte s strokovnjakom.
 • Page 288: Tehniâni Podatki

  TEHNIâNI PODATKI Tehniãni podatki LC 140 LC 140S Motor Proizvajalec stroja Briggs & Stratton Briggs & Stratton Gibna prostornina valja, cm Hitrost, vrt/min 3000 3000 Nazivna izhodna moã motorja, kW (glejte 1. opombo) Sistem vÏiga Champion Champion Sveãka QC12YC QC12YC...
 • Page 289: Es-Izjava O Skladnosti

  ES-Izjava o skladnosti (Velja le za Evropo) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, izjavlja na lastno odgovornost, da so vrtne kosilnice Husqvarna LC 140, LC 140S od serijskih ‰tevilk 14xxxxxxx naprej v skladu zahtevami DIREKTIVE SVETA: - z dne 17. maja 2006, ki se nana‰a na stroje, 2006/42/ES.
 • Page 290: Kªúâ K Symbolom Kºúã K Symbolom

  KªÚâ K SYMBOLOM Kºúã k symbolom Vysvetlenie v˘straÏn˘ch úrovní Varovania sú odstupÀované do troch úrovní. VAROVANIE! Stroj môÏe byÈ nebezpeãn˘, VAROVANIE! ak sa pouÏíva nesprávne alebo neopatrne a môÏe spôsobiÈ váÏne alebo smrteºné zranenia operátorovi alebo ostatn˘m VAROVANIE! PouÏíva sa, ak pre obsluhu osobám.
 • Page 291: Obsah

  OBSAH Obsah KªÚâ K SYMBOLOM Kºúã k symbolom ............290 Vysvetlenie v˘straÏn˘ch úrovní ........290 OBSAH Obsah ................. 291 PREZENTÁCIA VáÏen˘ zákazník, ............292 Pred pouÏitím novej kosaãky na trávnik ...... 292 âO JE âO? Popis ãastí kosaãky: ............ 293 BEZPEâNOSTNÉ...
 • Page 292: Váïen˘ Zákazník

  Va‰a spokojnosÈ s na‰ím v˘robkom a jeho dlhoroãná Firma Husqvarna neustále vyvíja svoje v˘robky a preto si funkãnosÈ sú na‰ím prianím. Nezabudnite, Ïe tento návod na vyhradzuje právo modifikovaÈ dizajn a vzhºad v˘robkov bez oblsuhu je cenn˘ dokument! DodrÏiavaním v Àom uveden˘ch predchádzajúceho upozornenia.
 • Page 293: Âo Je Âo

  âO JE âO? LC 140S LC 140 Popis ãastí kosaãky: DrÏadlo / rukoväÈ Tlmiã v˘fuku Pohon (LC 140S) 10 Hrdlo na doliatie motorového oleja ·tartovacia rukoväÈ 11 Ovládaã v˘‰ky rezu Zbern˘ kô‰ 12 Zadn˘ deflektor Palivová nádrÏ 13 RukoväÈ motorovej brzdy Vzduchov˘...
 • Page 294: Bezpeânostné Vybavenie Stroja

  BEZPEâNOSTNÉ VYBAVENIE STROJA V‰eobecné Tlmiã v˘fuku Táto ãasÈ vysvetºuje rôzne bezpeãnostné funkcie stroja, ako VAROVANIE! Nikdy nepouÏívajte stroj fungujú a základnú in‰pekciu a údrÏbu, ktoré by ste mali bez tlmiãa v˘fuku alebo s chybn˘m vykonávaÈ na zabezpeãenie bezpeãnej prevádzky. tlmiãom v˘fuku. Chybn˘ tlmiã v˘fuku môÏe v˘razne zv˘‰iÈ...
 • Page 295: Montáî A Nastavenia

  MONTÁÎ A NASTAVENIA V‰eobecné Nastavenia V˘‰ka rukoväti DÔLEÎITÉ! ZabráÀte neúmyselnému Uvoºnite spodné gombíky. na‰tartovaniu vytiahnutím kábla zapaºovania zo zapaºovacej svieãky. DrÏadlo MontáÏ Umiestnite dutú kon‰trukciu rukoväte priamo oproti dolnej ãasti rukoväte. Najskôr umiestnite vodiacu skrutku do spodnej rúry v rukoväti. Potom umiestnite jeden z otvorov pre montáÏne skrutky k otvoru v rukoväti.
 • Page 296 MONTÁÎ A NASTAVENIA Transportná poloha Poloha pri obsluhe. Zostavu rukoväti moÏno zloÏiÈ a minimalizovaÈ tak priestor PodrÏte rukoväÈ brzdy motora pri rukoväti. potrebn˘ na preváÏanie a uskladnenie. Zdvihnite rukoväte, aÏ k˘m spodná ãasÈ rukoväte Uvoºnite 2 gombíky na vrchnej strane rukoväte a sklopte ju nezapadne na miesto v prevádzkovej polohe.
 • Page 297: Zberaã

  MONTÁÎ A NASTAVENIA Zberaã V˘‰ka rezu MontáÏ NEZABUDNITE! Nenastavujte v˘‰ku rezu príli‰ nízko, pretoÏe hrozí riziko, Ïe rezacie zuby by mohli nepravidelne Pripojte zbern˘ kô‰. naráÏaÈ na svah. VloÏte zarovnávací pás zberného ko‰a do dráÏky okolo vrchného krytu a na konci zatlaãte pás. V˘‰ka rezu sa dá...
 • Page 298: Narábanie S Palivom

  NARÁBANIE S PALIVOM V‰eobecné DopæÀanie paliva VAROVANIE! PouÏívanie motora v zle VAROVANIE! Pred doplnením paliva motor vetran˘ch alebo uzavret˘ch priestoroch vÏdy zastavte a nechajte ho na niekoºko môÏe spôsobiÈ smrÈ v dôsledku zadusenia minút vychladnúÈ. alebo otravou CO. Aby ste predi‰li rozliatiu, vÏdy pouÏívajte Palivo a v˘pary z neho sú...
 • Page 299: Osobné Ochranné Prostriedky

  PREVÁDZKA Osobné ochranné prostriedky VAROVANIE! Stroj môÏe byÈ nebezpeãn˘, ak sa pouÏíva nesprávne alebo neopatrne Pri akomkoºvek pouÏívaní stroja musíte pouÏívaÈ schválené a môÏe spôsobiÈ váÏne alebo smrteºné osobné ochranné prostriedky. Osobné ochranné prostriedky zranenia operátorovi alebo ostatn˘m nevyluãujú riziko nehôd, ale môÏe zníÏiÈ úãinky zranenia v osobám.
 • Page 300: Základné Pracovné Techniky

  PREVÁDZKA • BezpeãnosÈ na pracovisku Buìte obzvlá‰È opatrní, keì budete pri práci priÈahovaÈ kosaãku smerom k sebe. • Pred zaãatím kosenia by ste mali odstrániÈ konáre, • Kosaãku na trávu nikdy nezdvíhajte ani neprená‰ajte, ak je vetviãky, kamene atì. motor na‰tartovan˘. Ak musíte kosaãku zdvihnúÈ, najprv •...
 • Page 301: Tart A Stop

  PREVÁDZKA ·tart a stop Pohon (LC 140S) • Stlaãte pohonnú li‰tu smerom k rukoväti, aby ste spustili Pred ‰tartom pohon. VAROVANIE! Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouÏívaním stroja rozumiete. VÏdy noste vhodn˘ ochrann˘ odev. Pozrite pokyny v rámci kapitoly Osobné...
 • Page 302: Eobecné

  Nechajte stroj pravidelne skontrolovaÈ a vykonaÈ na nej údaj o hladine oleja. v‰etky potrebné nastavenia a opravy u svojho predajcu • Ak je hladina oleja nízka, dolejte motorov˘ olej po hornú Husqvarna. znaãku na mierke. • VymeÀte v‰etky po‰kodené, opotrebované alebo zlomené súãiastky.
 • Page 303: Zapaºovacia Svieãka

  ÚDRÎBA V˘mena hrotov DÔLEÎITÉ! VÏdy konajte opatrne a uvaÏujte rozumne. Vyh˘bate sa NEZABUDNITE! ZabráÀte neúmyselnému na‰tartovaniu situáciám, ktoré presahujú va‰e moÏnosti. Ak si ani po vytiahnutím kábla zapaºovania zo zapaºovacej svieãky. preãítaní pokynov nie ste istí, ako zaobchádzaÈ so strojom, predt˘m, ako budete pokraãovaÈ, obráÈte sa na odborníka.
 • Page 304: Technické Údaje

  TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje LC 140 LC 140S Motor V˘robca motora Briggs & Stratton Briggs & Stratton Objem valca, cm R˘chlosÈ, ot./min. 3000 3000 Menovit˘ v˘kon motora, kW (pozri poznámku 1) Zapaºovací systém Champion Champion Zapaºovacia svieãka QC12YC QC12YC Medzera medzi elektródami, mm Palivov˘...
 • Page 305: Eú Vyhlásenie O Zhode

  (UplatÀuje sa iba na Európu) SpoloãnosÈ Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·védsko, tel.: +46-36-146500, t˘mto vyhlasuje, Ïe kosaãky Husqvarna LC 140, LC 140S so sériov˘mi ãíslami 14XXXXXXX a nov‰ími spæÀajú poÏiadavky SMERNICE RADY: - zo 17. mája 2006, „Smernica o strojoch” 2006/42/EÚ.
 • Page 306 ŽŸ‘…ˆ… € “‘‹Ž‚ˆ’… ŽŽ‡€—…ˆŸ Žáßñíåíèå íà óñëîâíèòå Žáßñíåíèå íà íèâàòà íà îáîçíà÷åíèß ïðåäóïðåæäåíèå …„“…†„…ˆ…! Œàøèíàòà ’åçè ïðåäóïðåæäåíèß ñà ñòåïåíóâàíè â òðè ìîæå äà ñå îêàæå îïàñåí íèâà. èíñòðóìåíò àêî ñå èçïîëçâà …„“…†„…ˆ…! íåïðàâèëíî èëè áåçãðèæíî, êîåòî ìîæå äà äîâåäå äî ñåðèîçíî...
 • Page 307 ‘š„š†€ˆ… ‘úäúðæàíèå ’åõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè ......ŽŸ‘…ˆ… € “‘‹Ž‚ˆ’… …Ž-óâåðåíèå çà ñúîòâåòñòâèå ....... 321 ŽŽ‡€—…ˆŸ Žáßñíåíèå íà óñëîâíèòå îáîçíà÷åíèß ..Žáßñíåíèå íà íèâàòà íà ïðåäóïðåæäåíèå ‘š„š†€ˆ… ‘úäúðæàíèå ............…„‘’€‚Ÿ… “âàæàåìè ïîòðåáèòåëþ! ........„åéñòâèß ïðåäè èçïîëçâàíå íà íîâà êîñà÷êà ..............Š€Š‚Ž - Šš„…? Šàêâî...
 • Page 308: X8F;

  “âàæàåìè ïîòðåáèòåëþ! „åéñòâèß ïðåäè èçïîëçâàíå íà îçäðàâßâàìå âè çà âàøèß èçáîð äà ñå ñïðåòå íà íîâà êîñà÷êà ïðîäóêò íà Husqvarna! Šîìïàíèßòà Husqvarna èìà äúëãà èñòîðèß, ïðîñòèðàùà ñå ÷àê äî 1689 ã., • ðî÷åòåòå âíèìàòåëíî ðúêîâîäñòâîòî çà êîãàòî êðàë Šàðë •§ ïîñòðîèë ôàáðèêà çà...
 • Page 309: Š€Š'Ž - Šš

  Š€Š‚Ž - Šš„…? LC 140S LC 140 Šàêâî ñå íàìèðà âúðõó êîñà÷êàòà? „ðúæêà/óïðàâëåíèå 9 €óñïóõ 2 ‡àäâèæâàíå (LC 140S) 10 àëèâàíå íà ìîòîðíî ìàñëî 3 „ðúæêà íà ñòàðòåðà 11 “ïðàâëåíèå íà âèñî÷èíàòà íà ðßçàíå 4 Šîø çà òðåâà 12 ‡àäåí äåôëåêòîð...
 • Page 310: X8E;Ž"„'€

  ŽŽ“„‚€… ‡€ …‡Ž€‘Ž‘’ € Œ€˜ˆ€’€ Žñíîâíè ïðèíöèïè €óñïóõ ‚ òîçè ðàçäåë ñà îïèñàíè ðàçëè÷íèòå çàùèòíè …„“…†„…ˆ…! èêîãà íå óñòðîéñòâà íà ìàøèíàòà, òßõíîòî äåéñòâèå, èçïîëçâàéòå ìàøèíà áåç àóñïóõ èëè ñ êàêòî è íà÷èíúò çà èçâúðøâàíå íà ïðåãëåä è ïîâðåäåí àóñïóõ. „åôåêòíèßò àóñïóõ ïîääðúæêà...
 • Page 311: ŒŽ 'ˆ€

  ŒŽ’ˆ€… ˆ €‘’Ž‰‚€… Žñíîâíè ïðèíöèïè àñòðîéêè ‚èñî÷èíà íà ðúêîõâàòêàòà ‡€ŽŒ…’…! ðåäîòâðàòåòå àçõëàáåòå äîëíèòå êîï÷åòà. íåæåëàíî ñòàðòèðàíå, êàòî èçâàäèòå çàïàëèòåëíèß êàáåë îò çàïàëèòåëíàòà ñâåù. úêîõâàòêà Œîíòèðàíå îñòàâåòå òðúáíàòà êîíñòðóêöèß íà äðúæêàòà â èçößëî ïðîòèâîïîëîæíà ïîñîêà íà äîëíàòà ÷àñò íà äðúæêàòà. 2 úðâî ïîñòàâåòå âîäåùèß âèíò â äîëíàòà òðúáà...
 • Page 312 ŒŽ’ˆ€… ˆ €‘’Ž‰‚€… îëîæåíèå ïðè òðàíñïîðòèðàíå 5 ‘ãúíåòå äðúæêàòà íàïðåä. Œîäóëúò íà äðúæêàòà ìîæå äà áúäå ñãúíàò, çà äà ñå íàìàëè íåîáõîäèìîòî ïðîñòðàíñòâî çà òðàíñïîðòèðàíå è ñúõðàíåíèå. àçâèéòå 2-òà ôèêñàòîðà â ãîðíàòà ÷àñò íà äðúæêàòà è ß ñãúíåòå íàçàä. àáîòíî ïîëîæåíèå ðåãúíåòå...
 • Page 313: Šîëåêòîð

  ŒŽ’ˆ€… ˆ €‘’Ž‰‚€… 5 ‘ãúíåòå íàãîðå ãîðíàòà ÷àñò íà äðúæêàòà è 3 ‡àêðåïåòå êóêèòå çà ãîðíàòà ÷àñò íà çàòåãíåòå ôèêñàòîðèòå îò äâåòå ñòðàíè. êîðïóñà. 4 àëîæåòå îòâîðà íà ÷óâàëà êúì äîëàíàòà ÷àñò íà ïðèñòàâêà çà ÷óâàëè. ‚èñî÷èíà íà ðßçàíå ‚ˆŒ€ˆ…! å çàäàâàéòå âèñî÷èíàòà íà ðßçàíå...
 • Page 314: X90;€Ž'€ ' ƑŽˆ'Ž'Ž

  €Ž’€ ‘ ƒŽˆ‚Ž’Ž Žñíîâíè ïðèíöèïè ‡àðåæäàíå ñ ãîðèâî …„“…†„…ˆ…! àáîòàòà íà …„“…†„…ˆ…! ðåäè äâèãàòåë â çàòâîðåíî èëè çàðåæäàíåòî ñ ãîðèâî òðßáâà ëîøîïðîâåòðßâàíî ïîìåùåíèå ìîæå íåïðåìåííî äà ñå èçêëþ÷è äà äîâåäå äî ñìúðòò ïîðàäè äâèãàòåëßò è äà ñå îñòàâè çà çàäóøàâàíå èëè îòðàâßíå ñ íßêîëêî...
 • Page 315: Š'‹Ž€'€-ˆŸ

  …Š‘‹Ž€’€–ˆŸ ‹è÷íà çàùèòíà åêèïèðîâêà …„“…†„…ˆ…! Œàøèíàòà ìîæå ðè ðàáîòà ñ ìàøèíàòà òðßáâà âèíàãè äà äà ñå îêàæå îïàñåí èíñòðóìåíò àêî ïîëçâàòå ëè÷íà çàùèòíà åêèïèðîâêà îäîáðåíà ñå èçïîëçâà íåïðàâèëíî èëè îò ñúîòâåòíîòî âåäîìñòâî. ‹è÷íàòà çàùèòíà áåçãðèæíî, êîåòî ìîæå äà äîâåäå äî åêèïèðîâêà...
 • Page 316: X8E;Ñíîâíè Ïðèíöèïè Íà Ðàáîòà

  …Š‘‹Ž€’€–ˆŸ • åçîïàñíîñò íà ðàáîòíàòà îáëàñò å íàêëàíßéòå ìàøèíàòà, êîãàòî åëåêòðîäâèãàòåëßò ðàáîòè. èêîãà íå • Šëîíîâå, âåéêè, êàìúíè è äðóãè òðßáâà äà òè÷àéòå ñ ìàøèíàòà, äîêàòî òß ðàáîòè. áúäàò ïðåìàõíàòè îò ìîðàâàòà, ïðåäè äà ‚èíàãè òðßáâà äà âúðâèòå ñ êîñà÷êàòà. çàïî÷íåòå...
 • Page 317: Òàðòèðàíå È Èçêëþ÷Âàíå

  …Š‘‹Ž€’€–ˆŸ ‘òàðòèðàíå è èçêëþ÷âàíå ‡àäâèæâàíå (LC 140S) • àòèñíåòå ëîñòà çà çàäâèæâàíå êúì ðåäè äà çàïî÷íåòå ðúêîõâàòêàòà, çà äà ñòàðòèðàòå çàäâèæâàíåòî. …„“…†„…ˆ…! ðåäè äà çàïî÷íåòå ðàáîòà ñ ìàøèíàòà ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî ðúêîâîäñòâîòî çà åêñïëîàòàöèß è ñå óáåäåòå, ÷å ãî ðàçáèðàòå ïðàâèëíî. ˆçïîëçâàéòå...
 • Page 318: X8F;Ž„„Š†Š€

  ïðåäñòàâà çà íèâîòî íà ìàñëîòî. • åäîâíî ïðîâåðßâàéòå ìàøèíàòà ïðè âàøèß • €êî íèâîòî íà ìàñëîòî å íèñêî, äîïúëíåòå äèëúð íà Husqvarna, êîéòî ùå íàïðàâè ãî ñ ìîòîðíî ìàñëî äî ãîðíîòî íèâî íà âàæíèòå ðåãóëèðîâêè è ðåìîíò. ìåðèòåëíàòà ïðú÷êà. •...
 • Page 319: Àïàëèòåëíà Ñâåù

  Ž„„š†Š€ îäìßíà íà äèñêîâåòå ‡€ŽŒ…’…! ‚èíàãè ðàáîòåòå ñ ïîâèøåíî âíèìàíèå è ñå ‚ˆŒ€ˆ…! ðåäîòâðàòåòå íåæåëàíî îñëàíßéòå íà çäðàâèß ñè ðàçóì. ˆçáßãâàéòå ñòàðòèðàíå, êàòî èçâàäèòå çàïàëèòåëíèß âñè÷êè ñèòóàöèè, â êîèòî èìàòå ñúìíåíèß, ÷å êàáåë îò çàïàëèòåëíàòà ñâåù. íßìà äà ìîæåòå äà ñå ñïðàâèòå. €êî âñå îùå ñå ÷óâñòâàòå...
 • Page 320 ’…•ˆ—…‘Šˆ •€€Š’…ˆ‘’ˆŠˆ ’åõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè LC 140 LC 140S „âèãàòåë ðîèçâîäèòåë íà äâèãàòåëß Briggs & Stratton Briggs & Stratton Žáåì íà öèëèíäúðà, ñì ‘êîðîñò, îá./ìèí. 3000 3000 îìèíàëíà èçõîäíà ìîùíîñò íà åëåêòðîäâèãàòåëß, kW (âæ. çàáåëåæêà 1) ‡àïàëèòåëíà ñèñòåìà ‡àïàëèòåëíà ñâåù Champion QC12YC Champion QC12YC •ëàáèíà...
 • Page 321: X8E;-Óâåðåíèå Çà Ñúîòâåòñòâèå

  (‚àëèäíî ñàìî â ðàìêèòå íà …âðîïà) Husqvarna AB, ñ àäðåñ SE-561 82 Huskvarna, Sverige, òåë: +46-36-146500, óäîñòîâåðßâà ñ íàñòîßùåòî, ÷å êîñà÷êèòå Husqvarna LC 140, LC 140S ñúñ ñåðèéíè íîìåðà îò 14xxxxxxx è ïîñëåäâàùè ñà â ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèßòà íà „ˆ…Š’ˆ‚€’€ € ‘š‚…’€: - òî...
 • Page 322: X8F;ŽŸ

  ŽŸ‘…ˆ… ‘ˆŒ‚Ž‹Ž‚ “ñëîâíûå îáîçíà÷åíèß îßñíåíèå ê óðîâíßì ïðåäóïðåæäåíèé …„“…†„…ˆ…! ðè íåïðàâèëüíîì èëè íåáðåæíîì ‘óùåñòâóåò òðè óðîâíß ïðåäóïðåæäåíèé. èñïîëüçîâàíèè ìàøèíà ìîæåò áûòü îïàñíûì èíñòðóìåíòîì, …„“…†„…ˆ…! êîòîðûé ìîæåò ïðè÷èíèòü ñåðüåçíûå ïîâðåæäåíèß èëè …„“…†„…ˆ…! ˆñïîëüçóåòñß, òðàâìó ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì äëß êîãäà íåñîáëþäåíèå èíñòðóêöèé ïîëüçîâàòåëß...
 • Page 323: Îäåðæàíèå

  ‘Ž„…†€ˆ… ‘îäåðæàíèå åæóùåå îáîðóäîâàíèå ........ŽŸ‘…ˆ… ‘ˆŒ‚Ž‹Ž‚ ‘âå÷à çàæèãàíèß ........... 335 “ñëîâíûå îáîçíà÷åíèß ........322 ‚îçäóøíûé ôèëüòð ..........335 îßñíåíèå ê óðîâíßì ïðåäóïðåæäåíèé ..322 ’îïëèâíàß ñèñòåìà ..........335 ‘Ž„…†€ˆ… ’…•ˆ—…‘Šˆ… „€›… ‘îäåðæàíèå ............. 323 ’åõíè÷åñêèå äàííûå .......... 336 …‡…’€–ˆŸ „…Š‹€€–ˆŸ...
 • Page 324: X8F;

  …‡…’€–ˆŸ “âàæàåìûé ïîêóïàòåëü! „åéñòâèß, êîòîðûå Œû ïîçäðàâëßåì ‚àñ ñ âûáîðîì èíñòðóìåíòà íåîáõîäèìî ïðåäïðèíßòü Husqvarna! ”èðìà Husqvarna áåðåò ñâîå íà÷àëî â ïåðåä ýêñïëóàòàöèåé íîâîé 1689 ãîäó, êîãäà êîðîëü Šàðë XI ïîñòàíîâèë ñîçäàòü ôàáðèêó ïî èçãîòîâëåíèþ ìóøêåòîâ íà ãàçîíîêîñèëêè áåðåãó ðå÷êè Huskvarna. Œåñòî îêîëî ðå÷êè...
 • Page 325: Òî Åñòü ÷Òî Íà Ãàçîíîêîñèëêå

  —’Ž …‘’œ —’Ž? LC 140S LC 140 —òî åñòü ÷òî íà ãàçîíîêîñèëêå? óêîßòêà 9 ƒëóøèòåëü 2 û÷àã âêëþ÷åíèß ïðèâîäà (LC 140S) 10 ‡àïðàâêà ìîòîðíîãî ìàñëà 3 ó÷êà ñòàðòåðà 11 û÷àã ðåãóëèðîâêè âûñîòû êîøåíèß 4 ’ðàâîñáîðíèê 12 ‡àäíèé äåôëåêòîð 5 ’îïëèâíûé áàê...
 • Page 326: X8E;Áùèå Ñâåäåíèß

  ‘…„‘’‚€ ‡€™ˆ’› Œ€˜ˆ› Žáùèå ñâåäåíèß ƒëóøèòåëü ‚ äàííîì ðàçäåëå ðàññìàòðèâàþòñß ðàçëè÷íûå …„“…†„…ˆ…! èêîãäà íå çàùèòíûå ïðèñïîñîáëåíèß ìàøèíû, èõ ðàáîòà, è èñïîëüçóéòå ìàøèíó áåç ãëóøèòåëß ïðèâåäåíû îñíîâíûå ïðèíöèïû è ïðàâèëà, èëè ñ äåôåêòíûì ãëóøèòåëåì. êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü äëß îâðåæäåííûé ãëóøèòåëü îáåñïå÷åíèß áåçîïàñíîé ðàáîòû. çíà÷èòåëüíî...
 • Page 327: X81;ŽŠ€ ˆ €''Ž‰Šˆ

  ‘ŽŠ€ ˆ €‘’Ž‰Šˆ Žáùèå ñâåäåíèß àñòðîéêè ‚ûñîòà ðóêîßòêè ‚€†Ž! ðåäîòâðàòèòå Žñëàáüòå íèæíèå ôèêñàòîðû. íåïðåäíàìåðåííûé çàïóñê, îòñîåäèíèâ êàáåëü îò ñâå÷è çàæèãàíèß. óêîßòêè ‘áîðêà åðåâåäèòå òðóá÷àòóþ ñêîáó ðóêîßòêè â ïîëîæåíèå ñòðîãî íàïðîòèâ íèæíåé ÷àñòè ðóêîßòêè. 2 ‘íà÷àëà ðàñïîëîæèòå íàïðàâëßþùèé âèíò â íèæíåé òðóáå ðóêîßòêè. 3 ‡àòåì...
 • Page 328 ‘ŽŠ€ ˆ €‘’Ž‰Šˆ ’ðàíñïîðòíîå ïîëîæåíèå 5 ‘ëîæèòå ðóêîßòêó. óêîßòêó â ñáîðå ìîæíî ñëîæèòü â öåëßõ ýêîíîìèè ïðîñòðàíñòâà âî âðåìß òðàíñïîðòèðîâêè è õðàíåíèß. Žñëàáüòå 2 ðó÷êè â âåðõíåé ÷àñòè ðóêîßòêè è ñëîæèòå ðóêîßòêó íàçàä. àáî÷åå ïîëîæåíèå åðåäâèíüòå ðóêîßòêó òîðìîçà äâèãàòåëß ïî íàïðàâëåíèþ ê ðóêîßòêå. 2 îäíèìàéòå...
 • Page 329: Áîðíèê

  ‘ŽŠ€ ˆ €‘’Ž‰Šˆ 5 ‘ëîæèòå âåðõíþþ ÷àñòü ðóêîßòêè è 3 ‡àêðåïèòå êðþêè â âåðõíåé ÷àñòè øàññè. çàòßíèòå ðó÷êè ñ îáåèõ ñòîðîí. 4 îìåñòèòü íèæíþþ ÷àñòü òðàâîñáîðíèêà â ðàçãðóçî÷íîå îòâåðñòèå. ‚ûñîòà ñòðèæêè ‚ˆŒ€ˆ…! å óñòàíàâëèâàéòå ñëèøêîì íèçêèé óðîâåíü, ò.ê. ãàçîíîêîñèëêà ìîæåò ñîïðèêàñàòüñß...
 • Page 330: X8F;€'ˆ‹€ Ž€

  €‚ˆ‹€ Ž€™…ˆŸ ‘ ’Ž‹ˆ‚ŽŒ Žáùèå ñâåäåíèß ‡àïðàâêà òîïëèâîì …„“…†„…ˆ…! àáîòà …„“…†„…ˆ…! åðåä çàïðàâêîé äâèãàòåëß â çàêðûòîì èëè â ïëîõî ñëåäóåò îáßçàòåëüíî âûêëþ÷èòü ïðîâåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè ìîæåò äâèãàòåëü è äàòü åìó îõëàäèòüñß â ïðèâåñòè ê ñìåðòåëüíîìó èñõîäó â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìèíóò. ðåçóëüòàòå óäóøåíèß èëè çàðàæåíèß óãàðíûì...
 • Page 331: X9D;Š'‹"€'€-ˆŸ

  Š‘‹“€’€–ˆŸ ‘ðåäñòâà çàùèòû îïåðàòîðà …„“…†„…ˆ…! ðè ‚î âðåìß ðàáîòû ñ ìàøèíîé âû äîëæíû íåïðàâèëüíîì èëè íåáðåæíîì èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûå îäîáðåííûå èñïîëüçîâàíèè ìàøèíà ìîæåò áûòü ñðåäñòâà çàùèòû. ‘ðåäñòâà ëè÷íîé çàùèòû íå îïàñíûì èíñòðóìåíòîì, êîòîðûé ìîãóò ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü ðèñê ïîëó÷åíèß ìîæåò ïðè÷èíèòü ñåðüåçíûå òðàâìû, íî...
 • Page 332: X8E;Ñíîâíûå Ïðèíöèïû Ðàáîòû

  Š‘‹“€’€–ˆŸ • åçîïàñíîñòü ðàáî÷åãî ìåñòà ‡àïðåùàåòñß ýêñïëóàòèðîâàòü óñòðîéñòâî áåç óñòàíîâëåííîãî òðàâîñáîðíèêà èëè çàäíåãî • åðåä íà÷àëîì ðàáîòû íåîáõîäèìî óäàëèòü äåôëåêòîðà. ñ ó÷àñòêà âåòêè, êàìíè è ò.ä. • åëüçß íàêëîíßòü ìàøèíó ïðè ðàáîòàþùåì • Œàøèíà ìîæåò âûáðàñûâàòü íàðóæó ïîñòîðîííèå äâèãàòåëå. å áåãàéòå ñ ðàáîòàþùåé ïðåäìåòû, îêàçàâøèåñß...
 • Page 333: Àïóñê È Îñòàíîâêà

  Š‘‹“€’€–ˆŸ ‡àïóñê è îñòàíîâêà û÷àã âêëþ÷åíèß ïðèâîäà (LC 140S) • åðåä íà÷àëîì ðàáîòû àæìèòå íà ñêîáó ïðèâîäà â íàïðàâëåíèè ðóêîßòêè, ÷òîáû íà÷àòü äâèæåíèå. …„“…†„…ˆ…! ðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå ñ ìàøèíîé, âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ è óáåäèòåñü, ÷òî ‚àì âñå ïîíßòíî. îëüçóéòåñü...
 • Page 334: X8E;Áùèå Ñâåäåíèß

  • ‚åðíóòü ùóï íà ìåñòî. „ëß ïðàâèëüíîãî îáñëóæèâàíèþ. èçìåðåíèß óðîâíß ìàñëà íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ çàêðóòèòü êðûøêó • ‚àø äèëåð Husqvarna äîëæåí ðåãóëßðíî ìàñëîçàïðàâî÷íîãî îòâåðñòèß. ïðîâåðßòü óñòðîéñòâî è âûïîëíßòü • ðè íèçêîì óðîâíå ìàñëà çàëåéòå ìàñëî äî íåîáõîäèìóþ ðåãóëèðîâêó è ðåìîíò. âåðõíåãî óðîâíß èçìåðèòåëüíîãî ñòåðæíß.
 • Page 335: Âå÷À Çàæèãàíèß

  ’…•ˆ—…‘ŠŽ… Ž‘‹“†ˆ‚€ˆ… ‡àìåíà ëåçâèé ‚€†Ž! åîáõîäèìî áûòü îñòîðîæíûì è ðóêîâîäñòâîâàòüñß çäðàâûì ñìûñëîì. ‚ˆŒ€ˆ…! ðåäîòâðàòèòå ˆçáåãàéòå ðàáîò, äëß êîòîðûõ, ïî âàøåìó íåïðåäíàìåðåííûé çàïóñê, îòñîåäèíèâ êàáåëü ìíåíèþ, óðîâåíü âàøåé êâàëèôèêàöèè îò ñâå÷è çàæèãàíèß. íåäîñòàòî÷åí. …ñëè ïîñëå èçó÷åíèß íàñòîßùèõ èíñòðóêöèé ó âàñ âîçíèêëè âîïðîñû àçáîðêà: îòíîñèòåëüíî...
 • Page 336: Åõíè÷Åñêèå Äàííûå

  ’…•ˆ—…‘Šˆ… „€›… ’åõíè÷åñêèå äàííûå LC 140 LC 140S „âèãàòåëü ðîèçâîäèòåëü äâèãàòåëß Briggs & Stratton Briggs & Stratton Žáúåì öèëèíäðà, ñì —àñòîòà âðàùåíèß, îá/ìèí 3000 3000 îìèíàëüíàß ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëß, ê‚ò (ñì. ïðèìå÷àíèå 1) ‘èñòåìà çàæèãàíèß ‘âå÷à çàæèãàíèß Champion QC12YC Champion QC12YC ‡àçîð...
 • Page 337: Š‹€€-ˆŸ 'ŽŽ

  (’îëüêî äëß …âðîïû) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ˜âåöèß, òåëåôîí: +46-36-146500, ñ ïîëíîé îòâåòñòâåííîñòüþ çàßâëßåò, ÷òî ãàçîíîêîñèëêà Husqvarna LC 140, LC 140S, âûïóñêàåìàß, íà÷èíàß ñ ñåðèéíîãî íîìåðà 14XXXXXXX è äàëåå, ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì òðåáîâàíèßì äèðåêòèâ …‘: - îò 17 ìàß 2006 ãîäà, 'î ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ' 2006/42/EC.
 • Page 338: Èçíà÷Åííß Ñèìâîë´â

  “ŒŽ‚§ Ž‡€—…Ÿ ‚èçíà÷åííß ñèìâîë´â Žïèñàííß ð´âí´â ïîïåðåäæåííß “‚€ƒ€! ‚èêîðèñòîâó¹òüñß, ßêùî §ñíóþòü òðè ð´âí´ ïîïåðåäæåííß. ´ñíó¹ ðèçèê ñåðéîçíî» òðàâìè ÷è “‚€ƒ€! ñìåðò´ êîðèñòóâà÷à, àáî çíà÷íèõ ïîøêîäæåíü íàâêîëèøí´õ îáÕ¹êò´â âíàñë´äîê ïîðóøåííß “‚€ƒ€! ‚èêîðèñòîâó¹òüñß, ßêùî ´íñòðóêö´é, íàâåäåíèõ ó öüîìó ´ñíó¹ ðèçèê òðàâìóâàííß ïîñ´áíèêó. êîðèñòóâà÷à...
 • Page 339: Ì´ñò

  ‡Œ§‘’ ‡ì´ñò ‡àãàëüíà ïåðåâ´ðêà ..........“ŒŽ‚§ Ž‡€—…Ÿ ‡îâí´øí¹ î÷èùåííß ..........‚èçíà÷åííß ñèìâîë´â .......... 338 Žïèñàííß ð´âí´â ïîïåðåäæåííß ....... 338 ´âåíü îëèâè ............‡Œ§‘’ ‡ì´ñò ................339 ‡àì´íà îëèâè ............…‡…’€–§Ÿ ´æó÷å ñïîðßäæåííß ..........˜àíîâíèé êîðèñòóâà÷ó, ........‘â´÷êà çàïàëåííß ..........351 §íñòðóêö´»...
 • Page 340: X8F;

  “‚€ƒ€! ‡à æîäíèõ îáñòàâèí íå â ðóõ äâèãóíîì, ïîò´ì ó 1959 ðîö´ ç'ßâèëèñß çì´íþéòå êîíñòðóêö´» ´íñòðóìåíòó áåç äîçâîëó âèðîáíèêà. ‡àâæäè ëàíöþãîâ´ ïèëêè, ó ö´é ãàëóç´ Husqvarna ïðàöþ¹ ´ êîðèñòóéòåñß îðèã´íàëüíèìè ñüîãîäí´. çàï÷àñòèíàìè òà ïðèëàääßì. ‘üîãîäí´ Husqvarna - îäèí ´ç ïðîâ´äíèõ...
 • Page 341: X8E; ¸ ™Ž

  ™Ž ¸ ™Ž? LC 140S LC 140 „åòàë´ ãàçîíîêîñàðêè ó÷êà/ðóêîßòêà 9 ƒëóøíèê 2 ‡àïóñê (LC 140S) 10 Žòâ´ð äëß çàëèâàííß îëèâè äî äâèãóíà 3 ó÷êà ñòàðòåðà 11 “ïðàâë´ííß âèñîòîþ ð´çàííß 4 ’ðàâîçá´ðíèê 12 ‡àäí´é äåôëåêòîð 5 àëèâíèé áàê 13 ƒàëüì´âíà ðóêîßòêà äâèãóíà...
 • Page 342: X80;'ŠŽ'€ Ÿ „‹Ÿ 

  “‘’€’ŠŽ‚€Ÿ „‹Ÿ …‡…—Žº ŽŽ’ˆ ˆ‘’Žž ‡àãàëüíå ƒëóøíèê ‚ öüîìó ðîçä´ë´ îïèñàíî ñïîðßäæåííß äëß “‚€ƒ€! ´êîëè íå âèêîðèñòîâóéòå áåçïå÷íî» ðîáîòè ´ éîãî ïðèçíà÷åííß, òà ïðèñòð´é áåç ãëóøíèêà àáî ´ç ïîßñíåíî, ßê ïîòð´áíî ïðîâîäèòè ïåðåâ´ðêó òà íåñïðàâíèì ãëóøíèêîì. îáñëóãîâóâàííß äëß ïðàâèëüíîãî îøêîäæåíèé ãëóøíèê ìîæå ôóíêö´îíóâàííß...
 • Page 343: ŒŽ '€† '€ €‹€˜'"'€ Ÿ

  ŒŽ’€† ’€ €‹€˜’“‚€Ÿ ‡àãàëüíå “ñòàíîâêè ‚èñîòà ðóê´âÕß ‚€†‹ˆ‚Ž! „ëß çàïîá´ãàííß ‚´äïóñò´òü íèæí´ ô´êñóþ÷´ ãîë´âêè. íåíàâìèñíîãî çàïóñêó äâèãóíà â´äÕ¹äíàéòå ïðîâ´ä çàïàëþâàííß â´ä ñâ´÷êè çàïàëþâàííß. ó÷êà ‡áèðàííß îì´ñò´òü òðóáîïîä´áíó êîíñòðóêö´þ ðóê´âÕß ïðßìî íàâïðîòè íèæíüî» ÷àñòèíè ðóê´âÕß. 2 ‘ïî÷àòêó ðîçòàøóéòå íàïðßìíèé øòèôò ó íèæíüîìó...
 • Page 344 ŒŽ’€† ’€ €‹€˜’“‚€Ÿ îëîæåííß äëß òðàíñïîðòóâàííß 5 ‘êëàä´òü ðóê´âÕß âïåðåä. óê´âÕß ìîæíà òàêîæ ñêëàñòè äëß åêîíîì´» ì´ñöß ï´ä ÷àñ òðàíñïîðòóâàííß ÷è çáåð´ãàííß ìàøèíè. ‚´äïóñò´òü äâ´ ô´êñóâàëüí´ ãîë´âêè íà âåðõí´é ÷àñòèí´ ðó÷êè òà ñêëàä´òü ðó÷êó ó çàäí¹ ïîëîæåííß. îáî÷å ïîëîæåííß ðèòèñí´òü ðó÷êó ãàëüìà äâèãóíà äî ðóêîßòêè.
 • Page 345: Ðàâîçá´ðíèê

  ŒŽ’€† ’€ €‹€˜’“‚€Ÿ 5 ‘êëàä´òü âåðõíþ ÷àñòèíó ðó÷êè òà çàòßãí´òü 3 ðèêð´ï´òü ãàêè ó âåðõíüîìó êðà» ðàìè. ô´êñóâàëüí´ ãîë´âêè ç îáîõ áîê´â. 4 ðèñòîñóéòå äíî çá´ðíèêà äî âèïóñêíîãî îòâîðó. ‚èñîòà ð´çàííß “‚€ƒ€! å âñòàíîâëþéòå çàíàäòî íèçüêó âèñîòó ð´çàííß, îñê´ëüêè ð´çö´ ìîæóòü çà÷åïèòèñß...
 • Page 346: X90;ŽŽ'€ ‡ €‹ˆ'ŽŒ

  ŽŽ’€ ‡ €‹ˆ‚ŽŒ ‡àãàëüíå ‡àïðàâëåííß ïàëèâîì “‚€ƒ€! îáîòà äâèãóíà â “‚€ƒ€! åðåä çàïðàâëåííßì ´çîëüîâàíîìó ÷è ïîãàíî îáîâÕßçêîâî âèìêí´òü äâèãóí ´ äàéòå ïðîâ´òðþâàíîìó ïðèì´ùåíí´ ìîæå éîìó îõîëîíóòè ïðîòßãîì äåê´ëüêîõ ïðèçâåñòè äî ñìåðò´ âíàñë´äîê ßäóõè õâèëèí. ÷è îòðó¹ííß ìîíîêñèäîì âóãëåöþ. ‡àâæäè âèêîðèñòîâóéòå êàí´ñòðó àëèâî...
 • Page 347: ŠŽˆ''"'€ Ÿ

  ŠŽˆ‘’“‚€Ÿ Žñîáèñòå çàõèñíå “‚€ƒ€! ‚èêîðèñòîâó¹òüñß, ßêùî ñïîðßäæåííß. ´ñíó¹ ðèçèê ñåðéîçíî» òðàâìè ÷è Šîæíîãî ðàçó ïðè ðîáîò´ ç ´íñòðóìåíòîì ñìåðò´ êîðèñòóâà÷à, àáî çíà÷íèõ íåîáõ´äíî êîðèñòóâàòèñß â´äïîâ´äíèì ïîøêîäæåíü íàâêîëèøí´õ îáÕ¹êò´â îñîáèñòèì çàõèñíèì ñïîðßäæåííßì. Žñîáèñòå âíàñë´äîê ïîðóøåííß ´íñòðóêö´é, íàâåäåíèõ ó öüîìó ïîñ´áíèêó. çàõèñíå ñïîðßäæåííß íå ìîæå ïîâí´ñòþ ë´êâ´äóâàòè...
 • Page 348: X8E;Ñíîâí´ Ïðèéîìè Ðîáîòè

  ŠŽˆ‘’“‚€Ÿ • åçïåêà ðîáî÷î» çîíè å íàõèëßéòå ´íñòðóìåíò, êîëè äâèãóí óâ´ìêíåíèé. ‡àáîðîíß¹òüñß á´ãòè ç • åðåä ïî÷àòêîì ñêîøóâàííß ñë´ä ïðèáðàòè ç óâ´ìêíåíèì ´íñòðóìåíòîì. ‡ ãàçîíîêîñàðêîþ ãàçîíó ã´ëêè, ñó÷êè, êàì´ííß òîùî. ñë´ä çàâæäè éòè êðîêîì. • ðåäìåòè, ßê´ âäàðßþòüñß îá ð´çàëüíó •...
 • Page 349: X8F;Óñê Òà Âèìèêàííß

  ŠŽˆ‘’“‚€Ÿ óñê òà âèìèêàííß ‡àïóñê (LC 140S) • àòèñí´òü ïðèâîäíèé âàæ´ëü âïåðåä ó åðåä ïî÷àòêîì ðîáîòè íàïðßìêó ðóê´âÕß, ùîá çàïóñòèòè ïðèâ´ä. “‚€ƒ€! åðåä åêñïëóàòàö´¹þ êóëüòèâàòîðà óâàæíî ïðî÷èòàéòå öå êåð´âíèöòâî òà ïåðåêîíàéòåñü, ùî ‚àì âñå çðîçóì´ëî. Šîðèñòóéòåñß îñîáèñòèì çàõèñíèì ñïîðßäæåííßì. §íñòðóêö´» äèâ´òüñß ó ðîçä´ë´...
 • Page 350: X8E;'‹"ƑŽ'"'€ Ÿ

  áóòè ïîâí´ñòþ çàêðó÷åíà, ùîá óñòàíîâèòè òî÷íèé ð´âåíü îëèâè. • Ÿêùî ð´âåíü îëèâè íèçüêèé, äîëèéòå • ‡âåðí´òüñß äî ñâîãî äèëåðà ô´ðìè Husqvarna ç ìîòîðíó îëèâó äî âåðõíüîãî ð´âíß íà ïðèâîäó âèêîíàííß ðåãóëßðíèõ ïåðåâ´ðîê âèì´ðþâàëüíîìó ùóï´. ´íñòðóìåíòà, à òàêîæ íåîáõ´äíèõ ðåãóëþâàíü òà ðåìîíòó.
 • Page 351: ´÷Êà Çàïàëåííß

  ’…•§—… Ž‘‹“ƒŽ‚“‚€Ÿ ‡àì´íà ëåç ‚€†‹ˆ‚Ž! ‡àâæäè áóäüòå îáåðåæí´ òà êåðóéòåñß çäîðîâèì ãëóçäîì. “íèêàéòå “‚€ƒ€! „ëß çàïîá´ãàííß íåíàâìèñíîãî çàïóñêó ñèòóàö´é, ßê´ âèõîäßòü çà ìåæ´ âàøèõ ìîæëèâîñòåé. Ÿêùî ï´ñëß îçíàéîìëåííß ç äâèãóíà â´äÕ¹äíàéòå ïðîâ´ä çàïàëþâàííß â´ä ´íñòðóêö´ßìè ó âàñ çàëèøàòüñß ñóìí´âè ùîäî ñâ´÷êè...
 • Page 352: X80;€Š

  ’…•§—§ •€€Š’…ˆ‘’ˆŠˆ ’åõí´÷í´ äàí´ LC 140 LC 140S „âèãóí ‚èðîáíèê äâèãóíà Briggs & Stratton Briggs & Stratton ŽáÕ¹ì öèë´íäð´â, ñì ˜âèäê´ñòü, îá./õâ. 3000 3000 îì´íàëüíà ïîòóæí´ñòü äâèãóíà, ê‚ò (äèâ. ïðèì. 1) ‘èñòåìà çàïàëåííß ‘â´÷êà çàïàëåííß Champion QC12YC Champion QC12YC ‚´äñòàíü ì´æ åëåêòðîäàìè, ìì...
 • Page 353: Åêëàðàö´ß ´äïîâ´äíîñò´ Ñòàíäàðòàì ¸Âðîïåéñüêîãî 'Îþçó

  (‹èøå äëß êðà»í ¸âðîïè) Husqvarna €‚, SE-561 82 ì´ñòî ƒóñêâàðíà, ˜âåö´ß, òåëåôîí: +46-36-146500, öèì äîêóìåíòîì ï´äòâåðäæó¹, ùî ãàçîíîêîñàðêà Husqvarna LC 140, LC 140S, ùî ì๠ñåð´éíèé íîìåð 14XXXXXXX ´ äàë´, â´äïîâ´ä๠âèìîãàì „ˆ…Š’ˆ‚ˆ €„ˆ ¸‘: - â´ä 17 òðàâíß 2006 ð. 'ñòîñîâíî ìåõàí´÷íîãî îáëàäíàííß' 2006/42/EC.
 • Page 354: Âí‹Áëûë Û˘ìßfiïˆó

  ∂¶∂•∏°∏™∏ ™ÀMμ√§ø¡ ∂ÂÍ‹ÁËÛË Û˘ÌßfiÏˆÓ ∂ÂÍ‹ÁËÛË ÂÈ¤‰ˆÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈΛӉ˘ÓÔ. ∏ √È ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÙÚ›· Â›‰·. ·ÚfiÛ¯ÙË ‹ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ÛÔß·Úfi ‹ ı·Ó¿ÛÈÌÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ‹ ¿ÏÏˆÓ ·ÙfïÓ. ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ...
 • Page 355: Âúèâ¯fiìâó

  ¶∂ƒπ∂Ã√M∂¡∞ ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∂¶∂•∏°∏™∏ ™ÀMμ√§ø¡ ∂ÂÍ‹ÁËÛË Û˘ÌßfiÏˆÓ ......... 354 ∂ÂÍ‹ÁËÛË ÂÈ¤‰ˆÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ....354 ¶∂ƒπ∂Ã√M∂¡∞ ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ............355 ¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∞Á·ËÙ¤ ÂÏ¿ÙË! ..........356 ¢È·‰Èηۛ· ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ·˜ ¯ÏÔÔÎÔÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ ........356 Δπ ∂π¡∞π Δπ; ΔÈ Ë›Ó·È ÙÈ ÛÙËÓ ¯ÏÔÔÎÔÙÈ΋ Ì˯·Ó‹; ....357 ∂•√¶§π™ª√™...
 • Page 356: Á·Ëù¤ Âï¿Ùë

  ¢È·‰Èηۛ· ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ·˜ ¯ÏÔÔÎÔÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Ù˘ Husqvarna! √È Ú›˙˜ Ù˘ ∏usqvarna ÊÙ¿ÓÔ˘Ó • ¢È·ß¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ̤¯ÚÈ ÙÔ 1689, ÙfiÙ Ô˘ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ Ô 11Ô˜...
 • Page 357: Δπ ∂Π¡∞Π Δπ

  Δπ ∂π¡∞π Δπ; LC 140S LC 140 ΔÈ Ë›Ó·È ÙÈ ÛÙËÓ ¯ÏÔÔÎÔÙÈ΋ Ì˯·Ó‹; §·‚‹ / Ú¿‚‰Ô˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ ™ÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ ™Î·Ó‰¿ÏË Áη˙ÈÔ‡ (LC 140S) 10 ¶Ï‹ÚˆÛË Ï·‰ÈÔ‡ ÎÈÓËÙ‹Ú· §·ß‹ Û¯ÔÈÓÈÔ‡ ÂÎΛÓËÛ˘ 11 ™ÙÔÈ¯Â›Ô ÂϤÁ¯Ô˘ ‡„Ô˘˜ ÎÔ‹˜ ™˘ÏϤÎÙ˘ ¯fiÚÙÔ˘ 12 ¶›Ûˆ ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú·˜ ƒÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú η˘Û›ÌÔ˘...
 • Page 358: Âóèî

  ∂•√¶§π™ª√™ ∞™º∞§∂π∞™ Δ√À ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ√™ °ÂÓÈο ™ÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ ™ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ̯·Ó‹Ì·ÙÔ˜,  ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· Ì˯¿ÓËÌ· ¯ˆÚ›˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚÂÛ˜ ÁÈ· ÙÂÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÛÈÏ·ÓÛȤ ‹ Ì ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ÛÈÏ·ÓÛȤ. ∂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·...
 • Page 359: À¡∞Ƒª√§√°∏™∏ ∫∞Π Ƒ࣪π™∂Π

  ™À¡∞ƒª√§√°∏™∏ ∫∞π ƒÀ£ªπ™∂π™ °ÂÓÈο ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ⁄„Ô˜ Ï·‚‹˜ ™∏M∞¡Δπ∫√! ∞ÔÎÏ›ÛÙ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ã·Ï·ÚÒÛÙ ÙÔ˘Û Î¿Ùˆ ÙÚÔ¯›ÛÎÔ˘Û. ·ÎÔ‡ÛÈ·˜ ÂÎΛÓËÛ˘ ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ·Ó¿ÊÏÂ͢ ·fi ÙÔ ÌÔ˘˙›. ÃÂÈÚÔÏ·ß‹ ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛˆÏËÓˆÙfi ÙÌ‹Ì· ÙËÛ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹Û ·ÎÚÈ‚ÒÛ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔÛ ÙËÛ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹Û...
 • Page 360 ™À¡∞ƒª√§√°∏™∏ ∫∞π ƒÀ£ªπ™∂π™ £¤ÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ £¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∏ Ï·‚‹ ÌÔÚ› Ó· ‰Èψı› ÁÈ· Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈËı› Ô ΔÚ·‚‹ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ÊÚ¤ÓÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹. ·Ôı‹Î¢ÛË. ∞Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙȘ Ï·‚¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ •ÂÛÊ›ÍÙÂ...
 • Page 361: Ù‹Úèáì

  ™À¡∞ƒª√§√°∏™∏ ∫∞π ƒÀ£ªπ™∂π™ ™Ù‹ÚÈÁÌ· ⁄„Ô˜ ÎÔ‹˜ ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ¶ƒ√™√Ã∏! ªËÓ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ ÙÔ ‡„Ô˜ ÎÔ‹˜ Ôχ ¯·ÌËÏ¿, ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù· ÎÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Î¿‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜. Ó· ÎÙ˘‹ÛÔ˘Ó Â¿Óˆ Û ·ÓÒ̷Ϙ ÂÈÊ¿ÓÂȘ. ∂ÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙËÓ ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ ψڛ‰· ÙËÓ Î¿‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÙËÓ ÂÁÎÔ‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Â¿Óˆ ΔÔ...
 • Page 362: ºƒ√¡Δπ¢∞ ∫∞À™Πmø

  ºƒ√¡Δπ¢∞ ∫∞À™πMø¡ °ÂÓÈο °¤ÌÈÛÌ· ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ΔÔ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÙ Â ¤Ó· ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ¡· Ûß‹ÓÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ̤۷ Û ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi ‹ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È Ó· ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÙ ӷ ÎÚ˘ÒÛÂÈ ·ÓÂ·ÚÎÒ˜ ·ÂÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ ÌÔÚ› Ó· ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔηϤÛÂÈ...
 • Page 363: Πδ√Àƒ°Π

  §∂πΔ√Àƒ°π∞ ∞ÙÔÌÈÎfi˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌÔÚ› ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈΛӉ˘ÓÔ. ∏ ·ÚfiÛ¯ÙË ‹ ™Â ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÔß·Úfi ‹ ı·Ó¿ÛÈÌÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi. √ ·ÙÔÌÈÎfi˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi...
 • Page 364: Μ·ûè Ùâ¯óè Âúá·û

  §∂πΔ√Àƒ°π∞ • ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ªË ‰›ÓÂÙ ÎÏ›ÛË ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜. ªËÓ ÙÚ¤¯ÂÙ ÔÙ¤ Ì ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· fiÙ·Ó • Δ· ÎÏ·‰È¿, Ù· ÎÏ·ÚÈ¿, ÔÈ ¤ÙÚ˜, Î.Ï. Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ¶Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÂÚ·Ù¿Ù Ì ÙÔ ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÁÚ·Û›‰È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ¯ÏÔÔÎÔÙÈÎfi...
 • Page 365: Âî›Óëì· Î·è Ûù·ì¿Ùëì

  §∂πΔ√Àƒ°π∞ •ÂΛÓËÌ· Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ™Î·Ó‰¿ÏË Áη˙ÈÔ‡ (LC 140S) ¶ÚÔÙÔ‡ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ • øı‹ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÒıËÛËÛ ÚÔÛ ÙË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹, ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË. ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ¢È·ß¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠·ÙÔÌÈÎfi ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi.
 • Page 366: Âóèî

  £· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ • ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÛÙ¿ıÌ˘ ›Ûˆ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. Husqvarna ÁÈ· ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ΔÔ Î·¿ÎÈ Ï‹ÚˆÛ˘ Ï·‰ÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‚ȉÒÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È Ï‹Úˆ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Ï·‰ÈÔ‡.
 • Page 367: MÔ

  ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ™∏M∞¡Δπ∫√! ¶ƒ√™√Ã∏! ∞ÔÎÏ›ÛÙ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÎÔ‡ÛÈ·˜ ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ ÂÎΛÓËÛ˘ ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋. ∞ÔʇÁÂÙ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó¿ÊÏÂ͢ ·fi ÙÔ ÌÔ˘˙›. ıˆÚ›Ù ¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Û·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÛÙÂ...
 • Page 368: Δâ¯óèî¿ Ûùôè¯â

  Δ∂áπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ Δ¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· LC 140 LC 140S ∫ÈÓËÙ‹Ú·˜ ∫·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ÎÈÓËÙ‹Ú· Briggs & Stratton Briggs & Stratton ∫˘‚ÈÛÌfi˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘, cm Δ·¯‡ÙËÙ·, Û.·.Ï 3000 3000 √ÓÔÌ·ÛÙÈÔ΋ ·fi‰ÔÛË ÎÈÓËÙ‹Ú·, kW (‚Ï. ÛËÌ›ˆÛË 1) ™‡ÛÙËÌ· ·Ó¿ÊÏÂ͢ Champion Champion MÔ˘˙› QC12YC QC12YC ¢È¿ÎÂÓÔ ËÏÂÎÙÚÔ‰›ˆÓ, mm ™‡ÛÙËÌ·...
 • Page 369: K-Μâß·›ˆÛë Û˘ìêˆó

  (πÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, ÙËÏ: +46-36-146500, ÈÛÙÔÔÈË› ÌË ·ÔÎÏËÈÛÙÈ΋ Ù˘ ˢı‡ÓË fiÙÈ Ù· ¯ÏÔÔÎÔÙÈο Áη˙fiÓ Husqvarna LC 140, LC 140S ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÈÚÈ·ÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 14xxxxxxx Î·È Ë„ËÍ‹˜ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚԉȷÁÚ·„¤˜ Ù˘ √¢∏°π∞™ ÙÔ˘ ™Àªμ√À§π√À: - ÌË...
 • Page 370: Semboller‹N Açiklanmasi Sembollerin Açíklamasí

  SEMBOLLER‹N AÇIKLANMASI Sembollerin açíklamasí Uyarı düzeylerinin açıklaması UYARI! Yanlıfl veya dikkatsizce Uyarılar üç düzeye ayrılır. kullanıldı¤ında bu makine, kullanan veya baflkaları açısından ciddi veya ölümcül UYARI! yaralanmalara yol açabilecek tehlikeli bir araç haline gelebilir. UYARI! Kılavuzdaki talimatlara uyulmadı¤ında operatör için ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi varsa veya etrafın zarar Makineyi kullanmadan önce kullaním görmesi tehlikesi varsa kullanılır.
 • Page 371: Ç‹Ndek‹Ler ‹Çindekiler

  ‹Ç‹NDEK‹LER ‹çindekiler SEMBOLLER‹N AÇIKLANMASI Sembollerin açíklamasí ..........370 Uyarı düzeylerinin açıklaması ........370 ‹Ç‹NDEK‹LER ‹çindekiler ..............371 SUNUM De¤erli Müflterimiz, ............372 Yeni bir çim biçme makinesi kullanmadan önce atılacak adımlar ................372 NE NED‹R? Çim biçme makinesinde ne nedir? ........ 373 MAK‹NEN‹N GÜVENL‹K EK‹PMANLARI Genel ................
 • Page 372: De¤Erli Müflterimiz

  SUNUM De¤erli Müflterimiz, Yeni bir çim biçme makinesi kullanmadan önce atılacak adımlar Bir Husqvarna ürünü aldı¤ız için sizi kutlarız. Husqvarna, ‹sveç Kralı XI. Karl’ın a¤ızdan dolma tüfek yapımı için Husqvarna • Kullaním kílavuzunu dikkatle okuyunuz. nehri kıyısında bir fabrika kurulmasını emretti¤i 1689 yılından •...
 • Page 373: Ne Ned‹R

  NE NED‹R? LC 140S LC 140 Çim biçme makinesinde ne nedir? Kol/gidon Susturucu Tahrik (LC 140S) 10 Motor ya¤ı doldurma Çalífltírma tutaca¤í 11 Kesme yüksekli¤i kontrolü Çim ayırıcı 12 Arka saptırıcı Yakít deposu 13 Motor fren kolu Hava filtresi 14 Semboller Buji 15 Kullanım kılavuzu...
 • Page 374: Mak‹Nen‹N Güvenl‹K Ek‹Pmanlari

  MAK‹NEN‹N GÜVENL‹K EK‹PMANLARI Susturucu Genel Bu bölümde, makinenin güvenlik donanímí konusunda UYARI! Bir makineyi asla susturucusuz veya ayríntílarín neler oldu¤u, bunlarín hangi ifllevlere sahip bozuk bir susturucuyla kullanmayın. Bozuk bulundu¤u ve do¤ru çalíflíp çalíflmadí¤ína emin olmak için susturucu, gürültü seviyesini ve yangın kontrol ve bakímínín nasíl gerçeklefltirilece¤i açíklanmaktadír.
 • Page 375: Montaj Ve Ayar

  MONTAJ VE AYAR Ayarlar Genel Sap yüksekli¤i ÖNEML‹! Ateflleme kablosunu bujiden Alt dü¤meleri gevfletin. çıkararak motorun istenmeden çalıflmasını önleyin. Montaj Gidonun boru kısmını gidonun alt bölümün tam karflısına yerlefltirin. ‹lk olarak, kılavuz vidayı kolun alt borusuna konumlandırın. Ardından, kolun üzerindeki deliklerden birini sabitleme vidası...
 • Page 376 MONTAJ VE AYAR Nakliye konumu Kullanım Konumu Taflıma ve depolama için gereken alanı en aza indirmek için kol Motor fren kolunu gidona tersi yönde kıvırın. grubu katlanabilir. Kolun alt kısmı çalıflma konumunda yerine sabitlenene Kolun üst tarafındaki 2 dü¤meyi gevfletin ve kolu geriye kadar kolları...
 • Page 377: Toplama Torbası

  MONTAJ VE AYAR Toplama torbası Kesme yüksekli¤i Montaj D‹KKAT! Kesme yüksekli¤ini çok düflük bir de¤ere ayarlarsanız testereler düzensiz bir flekilde zemine çarpabilir. Toplama torbasını takın. Toplama torbasının kenar fleridini üst kapa¤ın çevresindeki Kesme yüksekli¤i 10 farklı adımda ayarlanabilir. oyu¤a yerlefltirerek fleridi iyice bastırın. •...
 • Page 378: Yakit Kullanimi

  YAKIT KULLANIMI Genel Yakít ikmali UYARI! Motorun kapalı veya UYARI! Yakıtı doldurmadan önce motoru havalandırması iyi olmayan yerlerde durdurun ve motorun so¤umasını bekleyiniz. çalıfltırılması havasızlıktan bo¤ulmaya veya karbon monoksit zehirlenmesine yol açabilir. Sıçratmamak için daima benzin kabı kullanın. Yakıt ve yakıt buharı kolay atefl alır ve teneffüs edildi¤inde veya cildinizle temas Yakít doldururken, olasí...
 • Page 379: Kiflisel Koruyucu Araçlar

  ÇALIfiTIRMA Kiflisel koruyucu araçlar UYARI! Yanlıfl veya dikkatsizce Makineyi her kullandí¤ínízda, onaylanmífl kiflisel koruyucu kullanıldı¤ında bu makine, kullanan veya araçlar kullanmalísíníz. Kiflisel koruyucu araçlar sakatlanma baflkaları açısından ciddi veya ölümcül yaralanmalara yol açabilecek tehlikeli bir tehlikesini ortadan kaldírmasalar da, herhangi bir kazanín araç...
 • Page 380: Çalıflma Tekni¤Inin Temeli

  ÇALIfiTIRMA • Motor çalıflır durumdayken çim biçme makinesini Çalıflma alanı güvenli¤i kesinlikle kaldırmayın. Çim biçme makinesini kaldırmanız • Çim biçmeye bafllamadan önce dal, ince dal, tafl vb gerekti¤inde, önce motoru kapatın ve ateflleme ucunu çimenlik alandan uzaklafltırılmalıdır. bujiden çıkarın. • Kesme donanımına çarpan nesneler fırlayarak insanlara ve •...
 • <