Download Print this page

AEG MRC 4119 P Instruction Manual: Język Polski; Dane Techniczne; Ogólne Warunki Gwarancji

Projection clock radio.
Hide thumbs

Advertisement

Usuwanie usterek
Problem
Nie można włączyć
urządzenia

Dane techniczne

Model: ...................................................................................................................................MRC 4119 P
Napięcie zasilające: .......................................................................................................230 V~ 50 Hz
Pobór mocy: .........................................................................................................................................5 W
Bateria rezerwowa: ..........................................................................................................3 V, CR2032
Stopień ochrony: .................................................................................................................................... II
Masa netto: ...................................................................................................................................0,62 kg
Radio:
Zakresy częstotliwości: ...................................................................... VKF/FM 87,5 ~ 108,0 MHz
Zastrzega się prawo do zmian technicznych!
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania
oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektroma-
gnetycznej.
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie.
Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od
wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca
otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w
instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub
materiałowa.
Przyczyna
Urządzenie „zawiesiło
się"
..........................................................................MW/AM 531 ~ 1620 kHz
Język polski
Rozwiązanie
Wyciągnąć wtyczkę z gniazd-
ka na około 5 sekund. Następ-
nie włożyć ją z powrotem.
81

Advertisement

   Also See for AEG MRC 4119 P

   Related Manuals for AEG MRC 4119 P

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: