Download Table of Contents Print this page

Svenska - Black & Decker KS999 Owner's Manual

Advertisement

Table of Contents

SVENSKA

Användningsområde
Din Black & Decker sticksåg är avsedd för sågning i trä, plast
och plåt. Verktyget är endast avsett för bruk i hemmet.
Säkerhetsinstruktioner
Varning! När man använder elverktyg är det viktigt att
man bl.a. följer nedanstående säkerhetsanvisningar för
att minska risken för brand, elektriska stötar,
personskador och materialskador.
Spara bruksanvisningen lättillgängligt.
Ta ut kontakten ur vägguttaget före inställningar, service
eller underhåll.
Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktiga
eller våta platser. Ha bra belysning över arbetsytan.
Använd inte verktyget där det finns risk för eldsvåda eller
explosion, t.ex. i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Utom räckhåll för barn
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma i närheten av
arbetsplatsen eller att röra vid verktyget eller sladden.
Klä dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna
i rörliga delar. Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas
vid utomhusarbeten. Använd hårnät om du har långt hår.
Skyddskläder
Använd alltid skyddsglasögon. Använd ansiktsmask om arbetet
förorsakar damm eller partiklar i luften. Använd hörselskydd.
Eliminera risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. rör, värmeelement,
vattenkokare och kylskåp). Elsäkerheten kan förbättras
ytterligare genom användning av en jordfelsbrytare med hög
känslighet (30 mA/30 mS).
Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget
när du är trött.
Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast
arbetsstycket. Det är säkrare än att använda handen och du
får bägge händerna fria för arbetet.
Anslut dammutsugningsutrustning
Om möjligheter finns för anslutning av utrustning för
dammutsugning och dammuppsamling ska sådan utrustning
anslutas och användas på korrekt sätt. OBS! Anslut endast
grovsugare.
Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort från
verktyget innan det startas.
30
Förlängningssladdar
Kontrollera förlängningssladden innan den används. Byt ut den
om det behövs. Om verktyget används utomhus ska bara
förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk
användas. Förlängningssladd upp till 30 meter kan användas
utan att effekten avtar.
Använd rätt verktyg
Använd inte verktyg för ändamål de inte är avsedda för.
Tvinga inte verktyget att göra arbeten som är avsedda för
kraftigare verktyg. Använd endast tillbehör och tillsatser som
är rekommenderade i bruksanvisningen och katalogerna.
Överbelasta inte verktyget. Använd till exempel inte
cirkelsågar för att såga grenar eller ved.
Varning! Användning av annat verktyg eller tillbehör kan
innebära risk för personskada.
Kontrollera verktyget för skador
Kontrollera verktyget och sladden för skador innan du använder
verktyget. Kontrollera att de rörliga delarna inte har fastnat
eller är felmonterade. Kontrollera även att övriga delar och
skydd inte är skadade och att det inte föreligger några andra
fel som kan påverka verktygets funktion. Kontrollera att
verktyget fungerar riktigt och kan utföra de avsedda
funktionerna. Använd inte verktyget om fel uppstått på någon
av dess delar. Använd inte verktyget om det inte kan kopplas
till och från med strömbrytaren. Om fel uppstår skall delarna
repareras eller bytas ut av en auktoriserad Black & Decker
serviceverkstad. Försök aldrig reparera verktyget själv.
Dra ur kontakten
Tag ur kontakten när verktyget inte är i bruk samt före byte av
någon del av verktyget, tillbehör eller verktygsfästen eller
innan serviceåtgärder utförs.
Undvik oavsiktlig start
Bär aldrig verktyget med ett finger på strömbrytaren.
Kontrollera att verktyget är avstängt innan du sätter i kontakten.
Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte sladden för att
dra ut kontakten. Utsätt inte sladden för värmekällor, olja eller
skarpa kanter.
Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används ska det förvaras på ett torrt ställe,
som antingen är låst eller högt beläget så att barn inte kan
komma åt det.
Sköt verktyget med omsorg
Håll verktyget rent och använd skarpa tillbehör för bättre
prestanda och säkrare drift. Följ instruktionerna beträffande
skötsel och byte av tillbehör. Håll handtagen och strömbrytare
torra, rena och fria från olja och fett.
Reparationer
Detta verktyg uppfyller gällande säkerhetskrav. Reparationer
ska utföras av en auktoriserad Black & Decker serviceverkstad
som använder originaldelar, annars kan användaren utsättas
för stor fara.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ast7Cd301

Table of Contents