Download Print this page

Makita BVF104 Instruction Manual

Cordless garden sprayer
Hide thumbs

Advertisement

Cordless Garden Sprayer
GB
Batteridriven ryggspruta för trädgård
S
Batteridrevet sprøytemaskin til hagebruk
N
Akkukäyttöinen puutarharuiskutin
FIN
Bezvada dārza izsmidzinātājs
LV
Belaidis purkštuvas
LT
Juhtmevaba aiakastmispihusti
EE
Аккумуляторный садовый опрыскиватель
RUS
BVF104
BVF154
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita BVF104

 • Page 1 Cordless Garden Sprayer INSTRUCTION MANUAL Batteridriven ryggspruta för trädgård BRUKSANVISNING Batteridrevet sprøytemaskin til hagebruk BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen puutarharuiskutin KÄYTTÖOHJE Bezvada dārza izsmidzinātājs LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis purkštuvas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmevaba aiakastmispihusti KASUTUSJUHEND РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Аккумуляторный садовый опрыскиватель BVF104 BVF154...
 • Page 2 010143 010137 010135 010136 010144 010138 010140 010141 010142 010145...
 • Page 3: Specifications

  Makita Corporation responsible national law, electric equipment that manufacturer declare that the following Makita have reached the end of their life must machine(s): be collected separately and returned to Designation of Machine: Cordless Garden Sprayer environmentally compatible Model No./ Type: BVF104, BVF154...
 • Page 4: General Power Tool Safety Warnings

  People not involved in spraying should refrain representative in Europe who is: from approaching worksite during Makita International Europe Ltd, spraying. Michigan, Drive, Tongwell, When transporting a chemical-loaded sprayer Milton Keynes, MK15 8JD, England by vehicle, there is a risk of leaking, so always firmly tighten the chemical tank lid, and secure the sprayer in an upright position.
 • Page 5: Functional Description

  22. In cases where spray status deteriorates and Do not short the battery cartridge: nozzle needs cleaning, there is a risk of the Do not touch the terminals with any chemical liquid coming into contact with the conductive material. face, so be sure to switch OFF the sprayer, and Avoid storing battery cartridge in a then remove the nozzle to clean.
 • Page 6: Installing Or Removing Battery Cartridge

  Installing or removing battery cartridge Spray pipe and nozzle assembly method 1. Spray pipe 2. lever cock 3. Nozzle 010133 As shown in the figure, assemble spray pipe and • then nozzle onto lever cock. Adjust direction of nozzle using nut on spray pipe. •...
 • Page 7: Operation

  Back strap attaching method BVF104 BVF154 1. Pass the belt part of the back strap through the slot on the sprayer. 2. Clip on back strap hooks 3. Clip on back strap hooks 010134 OPERATION Use the figure pointers to attach the back strap at top and bottom, making sure there are no twists in the strap.
 • Page 8 Spraying If spray splutters, or pumps suddenly screeches, • the chemical tank is empty, so immediately turn CAUTION: sprayer switch OFF. To prevent sudden spraying, be sure to set the Do not spray with the battery cover open and/or • •...
 • Page 9: Maintenance

  NOTE: Back strap adjustment Water absorption strainer Adjust back strap to a length that brings the sprayer as This is a filter used to prevent dirt and dust (that for close to the body as feasibly possible. • some reason has got passed the tank strainer into Lengthening strap the tank) from getting into the pump.
 • Page 10 Hands can be freed up by inserting the water hose in the the manual, do not rashly dismantle the sprayer. Instead, useful notched section of the tank strainer. ask Makita Authorized Service Centers, always using Fig.10 Makita replacement parts. Malfunction status...
 • Page 11 Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Various nozzles • Various type of Makita genuine batteries and • chargers...
 • Page 12 3-2. Lyft upp spännet 6-2. Sil 10-1. För in vattenslangen här 3-3. Dra 7-1. Haka fast hållaren på stödet som 4-1. Dra sitter på tankens skuldra SPECIFIKATIONER Modell BVF104 BVF154 Pumptyp Keramiskt växelsystem Kapacitet för kemikalietank Tankdränering Utan Sprejventil Integrerat handtag Mått (B x L x H)
 • Page 13 Om kemikalie kommer i kontakt med huden ska huden omedelbart och noggrannt tvättas EU-konformitetsdeklaration av med tvål. Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare Stäng locket ordentligt till kemikalietanken för deklarerar att följande Makita-maskin(er): att förhindra läckage. Maskinbeteckning: Batteridriven ryggspruta för trädgård För aldrig över kemikalie från en behållare till...
 • Page 14 och använd inte ryggsprutan vid stark vind. VIKTIGA 18. Eftersom det finns en risk för kemisk förgiftning vid besprutning i växthus ska du SÄKERHETSANVISNINGAR alltid vädra vid besprutning. 19. Undvik att spreja när den atmosfäriska temperaturen är hög. FÖR BATTERIKASSETT 20.
 • Page 15 FUNKTIONSBESKRIVNING Monteringsmetod för lans och munstycke FÖRSIKTIGT! Se alltid till att maskinen är avstängd och • batterikassetten borttagen innan du justerar eller kontrollerar maskinens funktioner. Montera eller demontera batterikassetten 1. Lans 2. pumphandtag 3. Munstycke 010133 Montera lansen sedan munstycket på...
 • Page 16 Fästmetod för bärrem BVF104 BVF154 1. För bältesdelen av bärremmen genom öppningen på ryggsprutan. 2. Haka fast bärremmens krokar 3. Haka fast bärremmens krokar 010134 ANVÄNDNING Använd dig av figurerna för att fästa bärremmen längst upp och längst ner, och se till att remmen inte vrider sig.
 • Page 17 Besprutning Om det stänker sprej eller om pumpen plötsligt • tjuter är kemikalietanken tom. Stäng då genast av FÖRSIKTIGT! (OFF) ryggsprutan. Se till att ställa in pumphandtaget på STOP innan Spreja inte med batterilocket öppet och/eller med • • du sätter strömbrytaren på ON eller OFF för att ryggstödskudden borttagen eftersom det finns risk förhindra oavsiktlig sprejning.
 • Page 18 Fäst locket på kemikalietanken ordentligt för att Rengöring av pumphandtagets sil förebygga läckage. Fig.6 Ta bort locket på pumphandtaget och rengör silen. Justering av bärrem Justera bärremmen till längd placerar OBS! ryggsprutan så nära kroppen som möjligt. Vattenfilter Förlänga band Det här är ett filter som används för att förhindra att •...
 • Page 19 Du kan frigöra händerna genom att föra in vattenslangen ryggsprutan. Fråga istället ett auktoriserad servicecenter i den användbara skåran i tanksilen. för Makita, och använd alltid reservdelar från Makita. Fig.10 Felfunktion Orsak Åtgärd...
 • Page 20 Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. Olika munstycken •...
 • Page 21: Tekniske Data

  EF-samsvarserklæring produkter og direktivets iverksetting i ansvarlig produsent erklærer Makita nasjonal rett, må elektroutstyr som ikke Corporation at følgende Makita-maskin(er): lenger skal brukes, samles separat og Maskinbetegnelse: Batteridrevet sprøytemaskin til hagebruk returneres miljøvennlig Modellnr./type: BVF104, BVF154 gjenvinningsanlegg er av serieproduksjon og ENE071-1 samsvarer med følgende europeiske direktiver:...
 • Page 22 Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos vår skruer er løse, ingen komponenter mangler og autoriserte representant i Europa, som er: at ingen slanger er sprukket, slitt eller ødelagt. Makita International Europe Ltd, Bruk av en sprøytemaskin som ikke er i fullgod Michigan, Drive, Tongwell, stand forårsake...
 • Page 23 19. Unngå sprøyting når temperaturen batteriet skal brukes i. atmosfæren er høy. Ikke ta fra hverandre batteriet. 20. Unngå bruk av sprøytemaskinen for lengre tid Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du gangen. Skift operatør enhver omgående slutte å bruke maskinen. Hvis ikke anledning.
 • Page 24 FUNKSJONSBESKRIVELSE Metode for sammensetting av sprøyterør og dyse FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og • batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner. Sette inn eller ta ut batteri 1. Sprøyterør 2.
 • Page 25 Metode for feste av bæreremmen BVF104 BVF154 1. Før beltedelen av bæreremmen gjennom åpningen i sprøytemaskinen. 2. Hekt på krokene på bæreremmen 3. Hekt på krokene på bæreremmen 010134 BRUK Bruk de nummererte pilene til å feste bæreremmen nederst og øverst, og forviss deg om at remmen ikke er vridd.
 • Page 26 Sprøyting mulig. Hvis sprøytingen blir ujevn, eller pumpen plutselig • FORSIKTIG: hyler opp, er kjemikalietanken tom. Da må du For å unngå at sprøytingen plutselig starter uten at omgående slå AV sprøytemaskinbryteren. • du venter det, må du forvisse deg om at du har satt Ikke sprøyte med batteridekselet åpent og/eller •...
 • Page 27 Påfylling av kjemikalier Fjern den gjenværende væsken fra innsiden av • kjemikalietanken, start pumpen igjen og kjør ADVARSEL: sprøytemaskinen til det ikke lenger kommer noe Når du skifter kjemisk stoff, må du passe på å væske dysen, slå deretter • vaske tanken, pumpen, dysen osv.
 • Page 28 Før du bestiller reparasjon, bør du inspisere utstyret selv. Hvis du finner et problem som ikke er forklart i håndboken, må ikke uoverlagt demontere sprøytemaskinen. I stedet bør du ta kontakt med et av Makitas autoriserte servicesentre, som alltid bruker reservedeler fra Makita.
 • Page 29 Feilstatus Årsak Tiltak Slå AV Bryteren er AV Slå bryteren PÅ Lad opp Batteriproblem Hvis batteriet ikke kan lades (for lav spenning) opp, må det skiftes ut. Kabelkontakt er frakoblet Be om overhaling Motoren (pumpen) fungerer ikke Bryter PÅ Brudd på ledning Be om overhaling Bryter defekt Be om overhaling...
 • Page 30 SIKKERHET PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. TILBEHØR FORSIKTIG: Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller • verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader.
 • Page 31: Tekniset Tiedot

  ) : 2,5 m/s tai pienempi Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita Virhemarginaali (K): 1.5 m/s koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja ENH003-10 maakohtaisten sovellusten EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus mukaisesti käytetyt sähkötarvikkeet on Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa toimitettava ongelmajätteen vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan keräyspisteeseen ohjattava valmistama(t) kone(et): ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
 • Page 32 Teknisen dokumentaation ylläpidosta vastaa valtuutettu ruuveja, puuttuvia osia ja/tai rikkoontunutta Euroopan-edustajamme, jonka yhteystiedot ovat: letkua. Puutteellisen ruiskuttimen käyttäminen Makita International Europe Ltd, Michigan, Drive, Tongwell, aiheuttaa onnettomuuden ja/tai vammoja. Milton Keynes, MK15 8JD, England Sivullisten tulee poistua työskentelyalueelta ruiskutuksen ajaksi. 12. helmikuuta 2009 Kemikaalilla täytetty ruiskutin saattaa vuotaa...
 • Page 33 21. Jos päätäsi alkaa särkeä edes hieman tai jos Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä tunnet huimausta, lopeta ruiskutus akkua yhdessä muiden metalliesineiden, välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin. Kerro kuten naulojen, kolikoiden ja niin edelleen lääkärille käyttämäsi maatalouskemikaalin kanssa. nimi ja käyttöolosuhteet. (3) Älä...
 • Page 34 Akun asentaminen tai irrottaminen Ruiskutusputken ja suuttimen asentaminen 1. Ruiskutusputki 2. vipuhana 3. Suutin 010133 Kiinnitä suutin, ruiskutusputki ja vipuhana toisiinsa • kuvan osoittamalla tavalla. Säädä suuttimen asentoa ruiskutusputkessa • 1. Painike olevan mutterin avulla. 2. Punainen osa 3. Akku Kiinnitä...
 • Page 35 Kantohihnan kiinnittäminen BVF104 BVF154 1. Pujota kantohihnan vyö ruiskuttimen kiinnikkeen läpi. 2. Kiinnitä kantohihnan lenkit 3. Kiinnitä kantohihnan lenkit 010134 KÄYTTÖ Kiinnitä kantohihnan ylä- ja alakiinnikkeet paikoilleen kuvien mukaisesti siten, että hihnaan ei jää kierteitä. HUOMAUTUS: HUOMAUTUS: Ennen kuin kiinnität akun työkaluun, varmista, että...
 • Page 36 Ruiskuttaminen Jos suihku muuttuu katkonaiseksi tai pumppu • vinkaisee, kemikaalisäiliö on tyhjentynyt, joten HUOMAUTUS: ruiskuttimen kytkin täytyy asettaa välittömästi Estä tahaton ruiskutus varmistamalla, että OFF-asentoon. • vipuhana on pysäytysasennossa, ennen kuin Älä käytä ruiskutinta, jos akkutilan kansi on auki tai •...
 • Page 37 Käytä kemikaalisäiliön kylkeen merkittyä mitta-asteikkoa Vipuhanan suodattimen puhdistaminen täytön apuna. Kuva6 Ehkäise vuodot sulkemalla kemikaalisäiliön kansi tiiviisti. Irrota vipuhanan korkki ja puhdista suodatin. Kantohihnan säätäminen HUOMAUTUS: Säädä kantohihna siten, että ruiskutin tulee Veden imusuodatin mahdollisimman lähelle kehoasi. Tämä suodatin estää lian ja pölyn (joka on jostakin •...
 • Page 38 Tarkista laite ensin itse, ennen kuin viet sen korjattavaksi. Kuva9 Jos ratkaisua ongelmaan ei löydy käyttöoppaasta, älä Säiliön suodatin kuitenkaan pura laitetta osiin. Vie laite sen sijaan Säiliön suodattimessa on käytännöllinen lovi vesiletkun Makita-huoltopisteeseen käytä alkuperäisiä kiinnittämistä varten. Makita-varaosia. Kuva10...
 • Page 39 HUOMAUTUS: Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan • käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa vammautumisriskin. Käytä lisävarustetta tai laitetta vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Jos tarvitset lisätietoja näistä lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makita-huoltopisteeseen. Erilaisia suuttimia •...
 • Page 40 6-2. Filtrs 10-1. Šeit ievietojiet ūdens šļūteni 3-3. Pavelciet 7-1. Turētāja piestiprināšana pie 4-1. Pavelciet tvertnes pleca kāta SPECIFIKĀCIJAS Modelis BVF104 BVF154 Sūkņa tips Keramikas pievada sistēma Ķīmisko vielu tvertnes ietilpība Tvertnes iztukšošana Izsmidzināšanas vārsts Integrēts satveršanas rokturī Gabarīti (P x G x A)
 • Page 41 Lai pilnībā pārzinātu vielu indīgumu un lietošanas metodes attiecībā uz ķīmisko vielu EK Atbilstības deklarācija izsmidzinātājiem, noteikti rūpīgi izlasiet Mēs, uzņēmums „Makita Corporation“, kā atbildīgs ķīmisko vielu lietošanas norādījumus. ražotājs paziņojam, sekojošais/-ie Ja ķīmiskā viela nonāk saskarē ar ādu, „Makita“ darbarīks/-i: nekavējoties to ar ziepēm nomazgājiet.
 • Page 42 lietošanu. BRĪDINĀJUMS: 17. Veicot izsmidzināšanu, regulāri uzmaniet vēja NEPAREIZAS LIETOŠANAS vai šīs rokasgrāmatas virzienu izsmidziniet vējam, drošības noteikumu neievērošanas gadījumā var gūt nepieļautu tiešu ķermeņa saskaršanos ar smagas traumas. ķīmisko vielu. Kā arī neļaujiet ķīmiskajai vielai ENC007-4 izplatīties apkārtnē pārtrauciet SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI izsmidzinātāja lietošanu, kad vējš...
 • Page 43 MONTĀŽA kalpošanas laiku. Uzlādējiet akumulatora kasetni istabas temperatūrā 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). UZMANĪBU: Karstai akumulatora kasetnei pirms uzlādes Pirms darbarīka regulēšanas vai apkopes vienmēr • ļaujiet atdzist. pārliecinieties, darbarīks izslēgts akumulatora kasetne ir izņemta.
 • Page 44 Plecu siksnas piestiprināšanas metode BVF104 BVF154 1. Izveriet plecu siksnas vidusdaļu cauri spraugai izsmidzinātājā. 2. Piestipriniet plecu siksnas āķus 3. Piestipriniet plecu siksnas āķus 010134 EKSPLUATĀCIJA Ievērojot attēlā norādītās bultas, piestipriniet plecu siksnu augšpusē un apakšpusē, pārbaudot, vai siksna nav savijusies.
 • Page 45 Izsmidzināšana Ja izsmidzinot rodas šļaksti vai sūknis negaidīti • sāk džinkstēt, ķīmisko vielu tvertne ir tukša, tādēļ UZMANĪBU: nekavējoties izslēdziet izsmidzinātāju (OFF). novērstu nejaušu izsmidzināšanu, pirms Neveiciet izsmidzināšanu ar atvērtu akumulatora • • izsmidzinātāja slēdža ieslēgšanas (ON) vāku un/vai ar noņemtu muguras atbalsta elastīgo izslēgšanas (OFF) novietojiet...
 • Page 46 Ķīmisko vielu tvertnes piepildīšana No ķīmisko vielu tvertnes izteciniet atlikušo • šķidrumu, iedarbiniet sūkni darbiniet BRĪDINĀJUMS: izsmidzinātāju, kamēr no sprauslas vairs neizplūst Nomainot ķīmisko vielu, noteikti ar tīru ūdeni rūpīgi atlikušais šķidrums, pēc izslēdziet • izmazgājiet tvertni, sūkni, sprauslu un pārējās izsmidzinātāja slēdzi (OFF).
 • Page 47 Ko darīt, ja domājat, ka radies bojājums Pirms labošanas vispirms veiciet pārbaudi pats/-i. Ja atklājat problēmu, kas nav izskaidrota rokasgrāmatā, uzreiz neizjauciet izsmidzinātāju. Tā vietā griezieties Makita pilnvarotā apkopes centrā un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.
 • Page 48 Nepareiza darbība Cēlonis Rīcība Izslēgts (OFF) Slēdzis ir izslēgts (OFF) Ieslēdziet slēdzi (ON) Veiciet uzlādi Bojāts akumulators Ja uzlāde nepalīdz, (zem sprieguma) nomainiet bateriju. Vada savienotājs ir Veiciet kapitālo remontu atvienojies Motors (sūknis) nedarbojas Ieslēgts (ON) Saplīsis vads Veiciet kapitālo remontu Slēdža bojājums Veiciet kapitālo remontu Motora bojājums...
 • Page 49 Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. Dažādas sprauslas • Dažādi uzņēmuma Makita ražotie akumulatori un •...
 • Page 50: Bendrasis Aprašymas

  6-2. Filtras 10-1. Įkiškite vandens žarną čia 3-3. Patraukite 7-1. Laikiklio užkabinimas ant strypo, 4-1. Patraukite esančio ant bakelio briaunos SPECIFIKACIJOS Modelis BVF104 BVF154 Siurblio tipas Keraminių pavarų sistema Cheminės medžiagos bakelio talpa Bakelio išleidimo anga Purškimo vožtuvas Vientisa rankena...
 • Page 51 šis muilu. „Makita" mechanizmas(-ai): Tvirtai uždenkite cheminės medžiagos bakelio Mechanizmo paskirtis: Belaidis purkštuvas dangtelį, kad ji neišgaruotų ir ištekėtų. Modelio Nr./ tipas: BVF104, BVF154 Niekuomet nepilkite cheminės medžiagos į priklauso serijinei gamybai ir kitą indą. atitinka šias Europos direktyvas: Sumaišę...
 • Page 52 nepakliūtų ant odos. drabužius. 15. Naudodami purkštuvą, visuomet pripildykite jį SAUGOKITE ŠIAS cheminės medžiagos arba švaraus vandens, nes naudojant purkštuvą su tuščiu bakeliu, INSTRUKCIJAS. gali sugesti siurblys. 16. Jeigu purkštuvas nebeveikia arba girdite ĮSPĖJIMAS: neįprastus garsus, tuoj IŠJUNKITE Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisyklių purkštuvą...
 • Page 53: Veikimo Aprašymas

  SAUGOKITE ŠIAS Jei norite įdėti akumuliatoriaus kasetę, sulygiuokite • liežuvėlį ant akumuliatoriaus kasetės su grioveliu INSTRUKCIJAS. korpuse ir įstumkite į skirtą vietą. Visuomet įdėkite Patarimai, ką daryti, kad akumuliatorius iki galo, kol spragtelėdama užsifiksuos. Jei matote tarnautų kuo ilgiau raudoną viršutiniojo mygtuko šono dalį, jis ne visiškai užfiksuotas.
 • Page 54 Galinio diržo pritvirtinimo būdas BVF104 BVF154 1. Prakiškite galinio diržo dalį pro purkštuvo angą. 2. Užspauskite galinio diržo kabliukus 3. Užspauskite galinio diržo kabliukus 010134 Norėdami viršuje ir apačioje pritvirtinti galinį diržą, vadovaukitės pažymėtomis rodyklėmis, įsitikindami, kad diržas nėra persuktas.
 • Page 55 NAUDOJIMAS Jei purkštuvas springsta arba siurblys staiga • suspiegia, vadinasi cheminės medžiagos bakelis yra tuščias, todėl tuoj pat IŠJUNKITE purkštuvo DĖMESIO: jungiklį. Prieš įdėdami akumuliatoriaus kasetę į įrankį, • Nepurkškite, kai akumuliatoriaus dangtelis yra • visada patikrinkite, ar įrenginys yra išjungtas. atidarytas ir (arba) kai nuimtas galinės atramos Purškimas padėklas, nes gali būti sugadinta elektrinė...
 • Page 56: Techninė Priežiūra

  Cheminių medžiagų pripildymas Išpilkite likusį skystį iš cheminės medžiagos • bakelio, tada vėl įjunkite siurblį ir leiskite purkštuvui ĮSPĖJIMAS: veikti, kol pro antgalį nebėgs likęs skystis, tuomet Keisdami chemines medžiagas, būtinai kruopščiai IŠJUNKITE purkštuvo jungiklį. • išplaukite bakelį, siurblį, antgalį ir kitas purkštuvo Nuvalykite nuo įrenginio drėgmę...
 • Page 57 Ką daryti, jei manote, kad įrenginys sugedo Prieš kreipdamiesi dėl remonto darbų, pirmiausia patikrinkite gedimus patys. Jeigu susidursite problemomis, kurios nėra paaiškintos vartotojo vadove, neskubėkite išmontuoti purštuvą. Vietoj to kreipkitės į įgaliotuosius „Makita" techninio aptaranvimo centrus, kuriuose visuomet naudojamos originalios „Makita" keičiamosios dalys.
 • Page 58 Veikimo sutrikimo būsena Priežastis Veiksmas IŠJUNKITE Jungiklis yra IŠJUNGTAS. ĮJUNKITE jungiklį Pakartotinai įkraukite Akumuliatoriaus gedimas Jeigu pakartotinis įkrovimas būtų (nepakankama įtampa) neveiksmingas, pakeiskite akumuliatorių. Reikia atlikti nuodugnų Atsijungė laido jungtis patikrinimą Reikia atlikti nuodugnų Neveikia variklis (siurblys) ĮJUNKITE Nutrūko laidas patikrinimą...
 • Page 59 SUSTABDYMO padėtyje 010147 Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros centras; reikia naudoti kompanijos „Makita" pagamintas atsargines dalis.
 • Page 60: Tehnilised Andmed

  ENH003-10 siseriikliku õigusega, tuleb kasutatud EÜ vastavusdeklaratsioon elektriseadmed koguda kokku eraldi ja tagastada keskkonnasõbralikku Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, jäätmete töötlemisega tegelevasse et alljärgnev(ad) Makita masin(ad): ettevõttesse. Masina tähistus: Juhtmevaba aiakastmispihusti Mudeli Nr/ Tüüp: BVF104, BVF154 on seeriatoodang ja...
 • Page 61 Euroopas, kelleks on: põhjustada õnnetuse ja/või vigastuse. Isikud, kes ei ole pritsimisega seotud, peaksid Makita International Europe Ltd, Michigan, Drive, Tongwell, pritsimistööde ajaks piirkonnast lahkuma. Milton Keynes, MK15 8JD, Inglismaa Kemikaaliga täidetud pritsi transportimisel sõidukiga esineb lekkerisk, seega, sulgege 12.
 • Page 62 näole, sellise olukorra vältimiseks lülitage elektrivoolu, ülekuumenemist, põletusi kõigepealt prits VÄLJA, seejärel eemaldage ja ning ka seadet tõsiselt kahjustada. puhastage otsik. Ärge hoidke tööriista ja akukassetti kohtades, kus temperatuur võib tõusta üle 50 ゚ C. 23. Kõrvaldage kemikaale sisaldanud konteinerite ja paakide pesuvesi selleks ettenähtud kohta, Ärge põletage akukassetti isegi siis, kui see on et vältida voolamist jõgedesse, ojadesse ja...
 • Page 63 Akukasseti äravõtmiseks eemaldage • tööriistast, libistades kasseti esiküljel paiknevat nuppu. Akukasseti paigaldamiseks joondage akukasseti • keel korpuse soonega ja libistage kassett oma kohale. Paigaldage kassett nii kaugele, et see lukustuks klõpsatusega oma kohale. Kui näete nupu ülaosas punast osa, pole kassett täielikult lukustunud.
 • Page 64 Tagumise kanderihma kinnitamine BVF104 BVF154 1. Seadke tagumine kanderihm läbi pritsimisseadmel oleva ava. 2. Kinnitage tagumise rihma haagid 3. Kinnitage tagumise rihma haagid 010134 Kasutage joonise viiteid kanderihma üles ja alla kinnitamiseks, kontrollige, et rihm ei oleks keerdus. MÄRKUS: Kontrollige, et tagumine kanderihm oleks kindlalt •...
 • Page 65 TÖÖRIISTA KASUTAMINE Pritsi pikaajaline käitamine kinnise püstoliga • kahjustab pumpa ja kurnab akut. Lülitage prits alati VÄLJA. HOIATUS: Kui prits puristab või pump äkki krigiseb, on • Kontrollige alati enne akukomplekti sisestamist, et • kemikaalipaak tühi, sellisel juhul lülitage prits kohe tööriist oleks välja lülitatud.
 • Page 66 Tagumise kanderihma reguleerimine See filter kogub mustuse ja jäägid (mis mingil • põhjusel on paaki jõudnud), et need edasi pumpa Reguleerige tagumise kanderihma pikkust nii, et paak ei liiguks. Kui vee absorbeerimisfilter on umbes, oleks võimalikult keha ligidal. halveneb pihustamine ja tekib pumba kahjustamise Kanderihma pikendamine oht.
 • Page 67 Enne remonditöökotta pöördumist kontrollige seadet ise. vastavasse soonde. Ärge võtke pritsi lahti, leiate rikke, mida kasutusjuhendis ei kirjeldata. Selle asemel pöörduge Joon.10 Makita poolt volitatud remonditöökotta, kasutage alati Peamised taimehaigused ja kahjurid Makita tagavaraosi. Kemikaalide käsitsemisel järgige alati kemikaali valmistaja juhiseid. Enne...
 • Page 68 010147 Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd, muud hooldus- reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid lisaseadiseid soovitav • kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht.
 • Page 69: Технические Характеристики

  6-2. Фильтр опрыскивателя 3-3. Потяните 7-1. Установка держателя в гнездо на 10-1. Вставить водяной шланг здесь 4-1. Потяните боковине резервуара ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель BVF104 BVF154 Тип насоса Керамические шестерни Объем резервуара для химикатов Слив резервуара Без С Клапан распыления Встроенный рычаг...
 • Page 70 данного инструмента могут привести к Назначение инструмента: Аккумуляторный садовый серьезным травмам. опрыскиватель Инструкции по технике безопасности, Модель/Тип: BVF104, BVF154 относящиеся к операциям опрыскивания: являются серийной продукцией и Не используйте опрыскиватель для Соответствует следующим директивам ЕС: каких-либо задач кроме распыления 98/37/EC до 28 декабря 2009 г. и 2006/42/EC с...
 • Page 71 Лица, не участвующие в опрыскивании, не 19. Избегайте опрыскивания при высокой должны приближаться к рабочей зоне во температуре воздуха. время опрыскивания. 20. Не допускайте слишком продолжительной При транспортировке опрыскивателя, работы опрыскивателя. Если возможно, заполненного химикатом, на автомобиле сменяйте операторов. существует риск...
 • Page 72 ENC007-4 Советы по обеспечению максимального срока службы аккумуляторного блока ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО блока ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Заряжайте аккумуляторный блок до того, как он полностью разрядится. В случае потери мощности при ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО эксплуатации инструмента, прекратите БЛОКА работу и зарядите аккумуляторный блок. Никогда...
 • Page 73 корпусе и вставьте его на место. Всегда Не используйте распылительную трубку, длина • вставляйте блок полностью до щелчка. Если Вы которой превышает стандартную. Это может можете видеть красную часть верхней стороны вызвать течь из соединений. кнопки, она закрыта не полностью. Полностью вставьте...
 • Page 74 Способ прикрепления ремня BVF104 BVF154 1. Закрепите ремень в проушине на опрыскивателе. 2. Защелкните карабины на креплениях 3. Защелкните карабины на креплениях 010134 ЭКСПЛУАТАЦИЯ Руководствуясь рисунками, закрепите ремень в верхней и нижней части, следя за тем, чтобы ремень не перекручивался.
 • Page 75 Распыление Если насос захлебывается или издает • визжащий звук, это свидетельствует об ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: опустошении резервуара, поэтому немедленно Чтобы не допустить самопроизвольного установите переключатель в положение OFF • включения, обязательно переводите пусковой (Выкл). рычаг в положение STOP, прежде чем включать Не проводите...
 • Page 76 Долив химикатов Слейте остатки жидкости из резервуара, • запустите насос и дайте поработать ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: опрыскивателю до тех пор, пока из сопла не При замене химиката обязательно тщательно выйдут остатки жидкости, затем выключите • промывайте резервуар, насос и сопло чистой опрыскиватель. водой.
 • Page 77 не разбирайте опрыскиватель. лучей, предупредительные наклейки могут Обратитесь в авторизованный сервисный центр выцвести и/или отклеиться. Makita и используйте только оригинальные запасные части Makita. Полезные советы Держатель распылительной трубки Обязательно закрепляйте держатель в правильном направлении. 1. Держатель распылительной трубки 010139 Примечание: Конструкция...
 • Page 78 Неисправность Причина Действие Повернуть переключатель в Выключить Переключатель выключен положение ON (Вкл) Перезарядить Неисправен аккумулятор Если перезарядка не помогает, (под напряжением) заменить аккумулятор. Отсоединен разъем Обратиться в ремонтную проводки мастерскую Обратиться в ремонтную Электромотор (насос) не Включить Разрыв проводки мастерскую работает...
 • Page 79 Различные типы оригинальных аккумуляторов и • техобслуживание или регулировку необходимо зарядных устройств Makita производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном...
 • Page 80 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 6959507001...

This manual is also suitable for:

Bvf154