Table of Contents
 • Polski

  • Wskazówki Dotycz Ce Bezpiecze Stwa
  • Obsáuga
  • Uruchamianie
  • Zakres Dostawy
  • Czyszczenie
  • Równoczesne Przygotowanie Jajek O Ró Nym Stopniu Twardo CI
  • Przechowywanie
  • Rozwi Zywanie Problemów
  • Utylizacja
  • Dane Techniczne
  • Gwarancja
 • Magyar

  • Biztonsági Utasítások
  • A Csomag Tartalma
  • Kezelés
  • Üzembevétel
  • Különböz Keménység Tojások Egyidej Készítése
  • Tisztítás
  • Tárolás
  • Eltávolítás
  • Problémamegoldás
  • Garancia
  • M Szaki Adatok
 • Slovenščina

  • Varnostna Navodila
  • Obseg Dobave
  • Priþetek Uporabe
  • Uporaba
  • Pripravljanje Jajc Razliþnih Stopenj Trdote
  • ÝIšþenje
  • Odstranjevanje Med Odpadke
  • Shranjevanje
  • Garancija
  • Reševanje Problemov
  • Tehniþni Podatki
 • Čeština

  • Bezpeþnostní Pokyny
  • Rozsah Dodávky
  • OvláDání
  • Uvedení Do Provozu
  • P Íprava Vajec S R ZnýMI Stupni Tvrdosti Souþasn
  • ÝIšt Ní
  • Likvidace
  • Uschování
  • Ešení ProbléM
  • Technické Parametry
  • Záruka
 • Slovenčina

  • Bezpeþnostné Pokyny
  • Obsluha
  • Rozsah Dodávky
  • Uvedenie Do Prevádzky
  • Príprava Vajíþok S RozliþnýMI Stup Ami Tvrdosti
  • Likvidácia
  • Skladovanie
  • Ýistenie
  • Riešenia Problémov
  • Technické Údaje
  • Záruka
 • Hrvatski

  • Sigurnosne Upute
  • Opseg Isporuke
  • Poþetak Korištenja
  • Rukovanje
  • Kako Istovremeno Kuhati Jaja Tako da Budu Razliþito Tvrdo Skuhana
  • ÝIšüenje
  • Zbrinjavanje Otpada
  • Ýuvanje
  • Jamstvo
  • Rješenja Problema
  • Tehniþki Podaci
 • Deutsch

  • Sicherheitshinweise
  • Bedienung
  • Inbetriebnahme
  • Lieferumfang
  • Eier mit Verschiedenen Härtegraden Gleichzeitig Zubereiten
  • Reinigen
  • Aufbewahren
  • Entsorgen
  • Problemlösungen
   • Deutsch
  • Garantie
  • Technische Daten

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

Operating instructions
Instrukcja obsługi
Kezelési útmutató
Navodilo za uporabo
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Upute za korištenje
Bedienungsanleitung
H-3278
RP46551_Cover_Eierkocher_LB4.indd 2
14.01.10 11:56

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest H-3278

 • Page 1 Operating instructions Instrukcja obsługi Kezelési útmutató Navodilo za uporabo Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute za korištenje Bedienungsanleitung H-3278 RP46551_Cover_Eierkocher_LB4.indd 2 14.01.10 11:56...
 • Page 2 RP46551Block4.book Seite 1 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 English ....................2 Polski....................10 Magyar..................... 18 Slovenšþina ..................26 ýesky....................34 Slovenþina ..................42 Hrvatski ................... 50 Deutsch ................... 58...
 • Page 3 RP46551Block4.book Seite 2 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 Overview / Przegl d / Áttekintés / Pregled / P ehled / Preh ad / Pregled / Übersicht Hardness Controller Regulator stopnia twardo ci Keménységi fok szabályozó Regulator stopnje trdote Regulátor stupn tvrdosti Regulátor stup a tvrdosti Regulator stupnja tvrdoüe Härtegradregler...
 • Page 4: Table Of Contents

  RP46551Block4.book Seite 2 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 Contents Safety information ....................3 Items supplied ....................... 5 Preparing to use the appliance ................5 Operation ....................... 5 Preparing eggs with various hardness levels at the same time ....... 6 Cleaning .........................
 • Page 5: Safety Information

  RP46551Block4.book Seite 3 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 Safety information • This appliance is not designed to be used by people (including children) • Before using the appliance, carefully with limited physical, sensory or read through these operating mental capabilities or people without instructions and ensure you comply adequate experience and/or with the safety instructions in all...
 • Page 6 RP46551Block4.book Seite 4 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 • Connect the power plug only to a - Do not remove the lid while the correctly installed, easily accessible eggs are boiling. Open the lid with socket with an earthing contact with great caution only after the signal voltage corresponding to the rating sound (if necessary, using a towel)
 • Page 7: Items Supplied

  RP46551Block4.book Seite 5 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 Items supplied Place the eggs in the egg tray 2 with the pierced side facing up. • 1 x base unit Put the lid 1 on the egg tray 2. • 1 x egg tray •...
 • Page 8: Preparing Eggs With Various Hardness Levels At The Same Time

  RP46551Block4.book Seite 6 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 Preparing eggs with Do not touch the hot surfaces on the appliance (e.g. the lid). Only hold the various hardness hot lid 1 and the egg tray 2 by the han- levels at the same time dles.
 • Page 9: Cleaning

  RP46551Block4.book Seite 7 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 Cleaning If there is any stubborn remaining limescale, repeat this process. DANGER: Pull the power plug from the wall socket before cleaning the egg boiler. Storage • Leave the appliance to cool down before cleaning.
 • Page 10: Technical Specifications

  Packaging Technical When disposing of the packaging, make specifications sure you comply with the environmental regulations applicable in your country. Model: H-3278 Line voltage: 230 V ~ 50 Hz Protection class: I Power: 400 W Subject to technical modification.
 • Page 11: Warranty

  RP46551Block4.book Seite 9 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 11. Warranty The warranty for your appliance is valid for 3 years from the date of purchase. The ap- pliance has been manufactured in accord- ance with strict quality guidelines and tested before delivery.
 • Page 12 RP46551Block4.book Seite 10 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 Spis tre ci Wskazówki dotycz ce bezpiecze stwa ............. 11 Zakres dostawy ....................13 Uruchamianie ....................... 13 Obsáuga ........................ 13 Równoczesne przygotowanie jajek o ró nym stopniu twardo ci ....15 Czyszczenie ......................
 • Page 13: Wskazówki Dotycz Ce Bezpiecze Stwa

  RP46551Block4.book Seite 11 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 1. Wskazówki dotycz ce WSKAZÓWKA: Zasady i szczególne spo- soby post powania, które powinny byü bezpiecze stwa przestrzegane podczas obsáugi urz dze- • Przed pierwszym uruchomieniem nia. nale y dokáadnie przeczytaü niniejsz NIEBEZPIECZE STWO dla dzieci instrukcj obsáugi i w szczególno ci •...
 • Page 14 RP46551Block4.book Seite 12 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 wyj ü wtyczk z gniazdka, a dopiero Niebezpiecze stwo zranienia pó niej wyci gn ü urz dzenie. W • Podczas eksploatacji urz dzenia, nie takim przypadku nie nale y u ywaü pozostawiaü...
 • Page 15: Zakres Dostawy

  RP46551Block4.book Seite 13 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 3. Uruchamianie OSTRZE ENIE przed mo liwo ci szkód materialnych 1. Nale y sprawdziü kompletno ü • Urz dzenie ustawiü w ten sposób, by wszystkich akcesoriów i to, czy nie s gor ca para, wydostaj ca si od góry uszkodzone.
 • Page 16 RP46551Block4.book Seite 14 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 ko ci, wie o ci i temperatury. Bardzo Nie dotykaü gor cych powierzchni du e i bardzo wie e jajka wymagaj dáu - urz dzenia (np. pokrywy). Pokryw 1 szego czasu gotowania. Maáe jajka oraz oraz podstaw na jajka 2 trzymaü...
 • Page 17: Równoczesne Przygotowanie Jajek O Ró Nym Stopniu Twardo Ci

  RP46551Block4.book Seite 15 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 6. Czyszczenie • Pozostawiü urz dzenie do ostygni - cia, ..przed ew. wylaniem wody, NIEBEZPIECZE STWO: Przed ... przed uzupeánieniem wody, czyszczeniem urz dzenia do goto- ... przed czyszczeniem urz dzenia, wania jajek wyj ü...
 • Page 18: Przechowywanie

  RP46551Block4.book Seite 16 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 9. Rozwi zywanie 2. Po upáywie póá godziny wylaü ocet i usun ü resztki kamienia przy pomocy problemów g bki. Je li urz dzenie nie dziaáa zgodnie z ocze- 3. Je li pozostaáy jakie resztki kamienia, kiwaniami, nale y najpierw przeprowadziü...
 • Page 19: Dane Techniczne

  RP46551Block4.book Seite 17 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 10. Dane techniczne Model: H-3278 Napi cie sie- 230 V ~ 50 Hz ciowe: Klasa bezpie- cze stwa: Moc: 400 W Zmiany techniczne zastrze one 11. Gwarancja Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty na- bycia.
 • Page 20 RP46551Block4.book Seite 18 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 Tartalom Biztonsági utasítások ..................19 A csomag tartalma ....................21 Üzembevétel ......................21 Kezelés ......................... 21 Különböz keménység tojások egyidej készítése ........22 Tisztítás ........................ 23 Tárolás ........................23 Eltávolítás ......................24 Problémamegoldás .....................
 • Page 21: Biztonsági Utasítások

  RP46551Block4.book Seite 19 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 1. Biztonsági utasítások gyerekeket is), vagy megfelel tapasz- talattal és/vagy tudással nem rendel- • Az els üzembe helyezés el tt alapo- kez személyek által; kivéve akkor, ha san olvassa át ezt a használati útmu- az ilyen személyeket a biztonságukért tatót, és kövesse mindenek el tt a felel s személy felügyeli, illetve ha az...
 • Page 22 RP46551Block4.book Seite 20 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 zatra csatlakoztassa, melynek - Ne érjen a készülék forró felületei- feszültsége megfelel a készülék adat- hez (pl. a fedeléhez). A forró fedelet lapján feltüntetett értéknek. A duga- és a tojástartót kizárólag a markola- szoló...
 • Page 23: A Csomag Tartalma

  RP46551Block4.book Seite 21 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 • Ne helyezzen nyílt lángot (például ég El készületek gyertyát) a készülékre vagy közvetle- 1. A mér pohárral töltsön 7 hideg vizet a nül a készülék mellé. melegít tálba, 3 amíg a vízszint el •...
 • Page 24: Különböz Keménység Tojások Egyidej Készítése

  RP46551Block4.book Seite 22 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 - ha különösen nagyméret tojásokat ket a be-/kikapcsoló 6 „0“ állásra f z, kapcsolásával. - ha igen friss tojásokat f z. 4. Óvatosan vegye le a 1 fedelet a mar- TIPP: Próbálja ki a különböz beállítási le- kolatoknál fogva.
 • Page 25: Tisztítás

  RP46551Block4.book Seite 23 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 6. Állítsa be a keménységi fok szabályo- Fedél, tojástartó és mér pohár zóval 5 a maradék tojások utóforralási • A fedelet 1, a tojástartót 2 és a mér - idejét. A kis tojásszimbólumok hoz- poharat 7 kézzel öblítse el.
 • Page 26: Eltávolítás

  RP46551Block4.book Seite 24 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 8. Eltávolítás 9. Problémamegoldás Az áthúzott kerekes sze- Amennyiben készüléke nem megfelel en metestároló szimbólum azt m ködik, el ször ellen rizze az ellen rz - jelenti, hogy a termék az listán felsorolt problémákat.
 • Page 27: M Szaki Adatok

  RP46551Block4.book Seite 25 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 10. M szaki adatok 11. Garancia Készülékére a vásárlás dátumától számít- Típus: H-3278 va 3 év garanciát adunk. A készüléket szi- Hálózati feszült- 230 V ~ 50 Hz gorú min ségügyi irányelvek alapján ség:...
 • Page 28 RP46551Block4.book Seite 26 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 Vsebina Varnostna navodila ..................... 27 Obseg dobave ...................... 28 Priþetek uporabe ....................29 Uporaba ........................ 29 Pripravljanje jajc razliþnih stopenj trdote ............30 ýišþenje ........................ 30 Shranjevanje ......................31 Odstranjevanje med odpadke ................31 Reševanje problemov ..................
 • Page 29: Varnostna Navodila

  RP46551Block4.book Seite 27 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 1. Varnostna navodila hovo varnost ali þe so od nje prejeli navodila, kako morajo ravnati z apara- • Pred prvo uporabo, prosimo preberite tom. navodila podrobno in še posebej upo- • Otroke je potrebno imeti pod nadzo- števajte varnostna navodila! rom in tako zagotoviti, da se z napravo...
 • Page 30: Obseg Dobave

  RP46551Block4.book Seite 28 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 • Aparata nikdar ne vklapljajte brez vode. - Preden boste aparat þistili ali ga • Da bi izvlekli prikljuþni vtikaþ iz vtiþ- pospravili, ga pustite popolnoma nice, tega primite za vtikaþ in ne za kabel. ohladiti.
 • Page 31: Priþetek Uporabe

  RP46551Block4.book Seite 29 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 3. Priþetek uporabe • Nastavite brestopenjski regulator sto- pnje trdote na 5 simbol velikega jajca 1. Preverite ali so vsi prikljuþki na voljo in za želeno trdoto jajc: nepoškodovani. : mehka jajca 2.
 • Page 32: Pripravljanje Jajc Razliþnih Stopenj Trdote

  RP46551Block4.book Seite 30 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 1. Prikljuþni vtikaþ vtaknite v dobro 4. Ostala jajca ostanejo v kuhalniku jajc. dostopno vtiþnico z varovalnimi kon- 5. Pokrov dajte 1 nazaj. takti. 6. Z regulatorjem stopnje trdote 5 nasta- 2.
 • Page 33: Shranjevanje

  RP46551Block4.book Seite 31 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 8. Odstranjevanje med Pokrov, pladenj za jajca in merilni lonþek odpadke • Z rokami operite pokrov 1, pladenj za Simbol preþrtanega sme- jajca 2 in merilni lonþek 7. tišþnega koša na kolešþkih •...
 • Page 34: Reševanje Problemov

  RP46551Block4.book Seite 32 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 9. Reševanje problemov 10. Tehniþni podatki ýe Vaša naprava naenkrat ne bo delovala Model: H-3278 tako kot želite, prosimo preglejte naslednji Omrežna 230 V ~ 50 Hz kontrolni seznam. Najverjetneje je samo...
 • Page 35 RP46551Block4.book Seite 33 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09...
 • Page 36 RP46551Block4.book Seite 34 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 Obsah Bezpeþnostní pokyny ..................35 Rozsah dodávky ....................36 Uvedení do provozu .................... 37 Ovládání ....................... 37 P íprava vajec s r znými stupni tvrdosti souþasn ......... 38 ýišt ní ........................38 Uschování...
 • Page 37: Bezpeþnostní Pokyny

  RP46551Block4.book Seite 35 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 1. Bezpeþnostní pokyny budou dohlížet osoby odpov dné za jejich bezpeþnost nebo budou pou- • P ed prvním použitím si pozorn p e- þeny, jak p ístroj používat. þt te tento návod k použití a p ede- •...
 • Page 38: Rozsah Dodávky

  RP46551Block4.book Seite 36 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 • Nikdy nezapínejte p ístroj bez vody. - Nepoužívejte p ístroj bez víka a bez • P i vytahování sí ové zástrþky ze podnosu na vejce. zásuvky vždy táhn te za zástrþku, - Hrot na vejce na dn odm rky je nikdy za kabel.
 • Page 39: Uvedení Do Provozu

  RP46551Block4.book Seite 37 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 3. Uvedení do provozu • Nastavte regulátor stupn tvrdosti 5 na velký symbol vajec na požadovanou 1. P ekontrolujte, zda jsou k dispozici tvrdost vajec: všechny díly p íslušenství a zda jsou : vejce nam kko nepoškozené.
 • Page 40: P Íprava Vajec S R Znými Stupni Tvrdosti Souþasn

  RP46551Block4.book Seite 38 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 1. Sí ovou zástrþku zastrþte do dob e trn víko 1, odstra te vejce, která už p ístupné zásuvky s ochrannými kon- se dále nemají va it, a zchla te je. takty.
 • Page 41: Uschování

  RP46551Block4.book Seite 39 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 8. Likvidace Základní za ízení Ot ete základní za ízení 4 a sí ový kabel Symbol p eškrtnuté popel- pomocí lehce navlhþeného had íku. nice na koleþkách zname- ná, že výrobek musí být v Víko, podnos na vejce a odm rka Evropské...
 • Page 42: Ešení Problém

  RP46551Block4.book Seite 40 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 ešení problém 10. Technické parametry Pokud by váš p ístroj nefungoval podle Model: H-3278 požadavk , projd te si prosím nejd íve Sí ové nap tí: 230 V ~ 50 Hz tento kontrolní seznam. Možná se jedná o nepatrný...
 • Page 43 RP46551Block4.book Seite 41 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09...
 • Page 44 RP46551Block4.book Seite 42 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 Obsah Bezpeþnostné pokyny ..................43 Rozsah dodávky ....................45 Uvedenie do prevádzky ..................45 Obsluha ........................ 45 Príprava vajíþok s rozliþnými stup ami tvrdosti ..........46 ýistenie ........................ 47 Skladovanie ......................47 Likvidácia ......................
 • Page 45: Bezpeþnostné Pokyny

  RP46551Block4.book Seite 43 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 1. Bezpeþnostné pokyny nedostatkom skúseností a/alebo vedo- mostí, pokia nebude na ich bezpeþ- • Pred prvým uvedením do prevádzky si nos dohliada poverená osoba alebo dôkladne preþítajte tento návod na ou nebudú inštruovaní o tom, ako sa obsluhu a dodržiavajte v prvom rade má...
 • Page 46 RP46551Block4.book Seite 44 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 Zásuvka musí by aj po pripojení - Upozornite ostatné osoby na tieto dobre prístupná. nebezpeþenstvá. • Prístroj nikdy nezapínajte bez vody. - Prístroj nepoužívajte bez veka a • Pre vytiahnutie sie ovej zástrþky zo bez podnosu na vajíþka.
 • Page 47: Rozsah Dodávky

  RP46551Block4.book Seite 45 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 2. Rozsah dodávky 5. Vložte vajíþka prepichnutou stranou nahor do podnosu na vajíþka 2. • 1 x základný prístroj 6. Na podnos na vajíþka 2 nasa te • 1 x podnos na vajíþka veko 1.
 • Page 48: Príprava Vajíþok S Rozliþnými Stup Ami Tvrdosti

  RP46551Block4.book Seite 46 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 Vyhýbajte sa oblasti nad prístrojom. Z ... budete prístroj þisti , otvoru na veku 1 vystupuje horúca ... prístroj odložíte. vodná para. Nedotýkajte sa horúcich povrchov na prístroji (napr. veka). Horúce veko 1 a 5.
 • Page 49: Ýistenie

  RP46551Block4.book Seite 47 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 6. ýistenie 3. Ak by ešte zostali pretrvávajúce zvyšky vodného kame a, zopakujte tento postup. NEBEZPEýENSTVO: Vytiahnite zástrþku zo zásuvky, skôr ako bu- dete variþ vajíþok þisti . 7. Skladovanie • Pred þistením nechajte prístroj vyc- hladnú...
 • Page 50: Riešenia Problémov

  9. Riešenia problémov 10. Technické údaje Ak váš prístroj nebude fungova tak, ako Model: H-3278 sa požaduje, preþítajte si, prosím, najskôr Sie ové napätie: 230 V ~ 50 Hz tento kontrolný zoznam. Možno ide len o malý problém, ktorý môžete odstráni aj Trieda ochrany: I sami.
 • Page 51 RP46551Block4.book Seite 49 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09...
 • Page 52 RP46551Block4.book Seite 50 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 Sadržaj Sigurnosne upute ....................51 Opseg isporuke ....................53 Poþetak korištenja ....................53 Rukovanje ......................53 Kako istovremeno kuhati jaja tako da budu razliþito tvrdo skuhana ..... 54 ýišüenje ........................ 54 ýuvanje ........................
 • Page 53: Sigurnosne Upute

  RP46551Block4.book Seite 51 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 1. Sigurnosne upute akosu od takve osobe dobile upute za korištenje ureÿaja. • Prije prve upotrebe pažljivo proþitajte • Djecu je potrebno nadzirati kako bi se ove upute za korištenje i prvenstveno osiguralo da se neüe igrati s ureÿajem.
 • Page 54 RP46551Block4.book Seite 52 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 • Prilikom izvlaþenja mrežnog utikaþa iz - Molimo i druge osobe upozorite na utiþnice, uvijek povucite za utikaþ, te opasnosti. nikada za kabel. - Nemojte ureÿaj paliti bez poklopca • Izvucite mrežni utikaþ iz utiþnice, ... ili ploþe za jaja.
 • Page 55: Opseg Isporuke

  RP46551Block4.book Seite 53 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 2. Opseg isporuke Postavite željeni stupanj tvrdoüe SAVJET: Vrijeme kuhanja jaja ovisi o veli- • 1x osnovni ureÿaj þini i svježini jaja kao i o njihovoj tempera- • 1x ploþa za jaja turi.
 • Page 56: Kako Istovremeno Kuhati Jaja Tako Da Budu Razliþito Tvrdo Skuhana

  RP46551Block4.book Seite 54 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 5. Kako istovremeno poklopac 1 i ploþu za jaja 2 primajte samo za ruþke. kuhati jaja tako da budu Nemojte za vrijeme kuhanja skidati razliþito tvrdo skuhana poklopac 1. Poklopac otvorite tek Ovim kuhalom za jaja možete istovremeno nakon što se oglasi signal za otvara- kuhati jaja tako da ona budu skuhana razli-...
 • Page 57: Ýuvanje

  RP46551Block4.book Seite 55 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 7. ýuvanje UPOZORENJE! • Kako bi se izbjegle štete na ureÿaju, osnovni ureÿaj kuhala za jaja 4 ne OPASNOST! ýuvajte kuhalo za smije se uroniti u vodu ili druge teku- jaja kao i mjericu 7 s oštrom iglom üine.
 • Page 58: Rješenja Problema

  RP46551Block4.book Seite 56 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09 9. Rješenja problema 10. Tehniþki podaci Ukoliko ureÿaj ne radi kako Vi to želite, Model: H- 3278 molimo da prvo proÿete kontrolni popis. Mrežni napon: 230 V ~ 50 Hz Možda se radi samo o malom problemu koji sami možete riješiti.
 • Page 59 RP46551Block4.book Seite 57 Dienstag, 19. Januar 2010 9:06 09...
 • Page 60 RP46551 Eierkocher.fm Seite 58 Dienstag, 19. Januar 2010 9:25 09 Inhalt Sicherheitshinweise .................... 59 Lieferumfang ......................61 Inbetriebnahme ....................61 Bedienung ......................61 Eier mit verschiedenen Härtegraden gleichzeitig zubereiten ......63 Reinigen ....................... 63 Aufbewahren ......................64 Entsorgen ......................64 Problemlösungen ....................
 • Page 61: Sicherheitshinweise

  RP46551 Eierkocher.fm Seite 59 Dienstag, 19. Januar 2010 9:25 09 1. Sicherheitshinweise sensorischen oder geistigen Fähigkei- ten oder mangels Erfahrung und/oder • Lesen Sie vor der ersten Inbetrieb- mangels Wissen benutzt zu werden, nahme diese Bedienungsanleitung es sei denn, sie werden durch eine für gründlich durch und befolgen Sie vor ihre Sicherheit zuständige Person allen Dingen die Sicherheitshinweise!
 • Page 62 RP46551 Eierkocher.fm Seite 60 Dienstag, 19. Januar 2010 9:25 09 • Wickeln Sie das Netzkabel nicht um Beachten Sie deshalb Folgendes: das Gerät, da dies zu Kabelbruch füh- - Bewegen Sie das Gerät nicht, ren kann. Unter dem Gerät befindet solange es heißes Wasser enthält.
 • Page 63: Lieferumfang

  RP46551 Eierkocher.fm Seite 61 Dienstag, 19. Januar 2010 9:25 09 4. Bedienung werden, kann nicht völlig ausgeschlos- sen werden, dass manche dieser Mit diesem Eierkocher können Sie bis zu 7 Stoffe Bestandteile enthalten, die die Eier einfach und energiesparend in der ge- Silikonfüße angreifen und aufweichen.
 • Page 64 RP46551 Eierkocher.fm Seite 62 Dienstag, 19. Januar 2010 9:25 09 • Wählen Sie eine Einstellung links von 1. Stecken Sie den Netzstecker in eine dem Eiersymbol (= kürzere Garzeit), gut zugängliche Steckdose mit - wenn Sie nur wenige Eier kochen, Schutzkontakten.
 • Page 65: Eier Mit Verschiedenen Härtegraden Gleichzeitig Zubereiten

  RP46551 Eierkocher.fm Seite 63 Dienstag, 19. Januar 2010 9:25 09 5. Eier mit verschiedenen 6. Reinigen Härtegraden gleichzei- tig zubereiten GEFAHR: Ziehen Sie den Netz- stecker aus der Steckdose, bevor Mit diesem Eierkocher können Sie auch Sie den Eierkocher reinigen. Eier mit verschiedenen Härtegraden •...
 • Page 66: Aufbewahren

  RP46551 Eierkocher.fm Seite 64 Dienstag, 19. Januar 2010 9:25 09 fernen noch anhaftende Kalkreste mit land über eine Sammlung des Dualen Sys- einem Schwamm. tems (Grüner Punkt). 3. Sollten immer noch hartnäckige Kalkreste vorhanden sein, wiederho- len Sie diesen Vorgang. 9.
 • Page 67: Technische Daten

  RP46551 Eierkocher.fm Seite 65 Dienstag, 19. Januar 2010 9:25 09 10. Technische Daten 11. Garantie Die Garantie für Ihr Gerät beträgt 3 Jahre Modell: H-3278 ab Kaufdatum. Das Gerät wurde nach Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz strengen Qualitätsrichtlinien produziert und vor der Auslieferung überprüft.
 • Page 68 leer_blanco A5.fm Seite 40 Dienstag, 19. Januar 2010 9:17 09...
 • Page 69 leer_blanco A5.fm Seite 41 Dienstag, 19. Januar 2010 9:17 09...
 • Page 70 Hoyer Handel GmbH Van-der-Smissen-Str.1 D-22767 Hamburg RP46551_Cover_Eierkocher_LB4.indd 1 14.01.10 11:56...

Table of Contents