Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SSM 550 C1 Operating Instructions Manual

Advertisement

Available languages
Table of Contents
BLENDER SSM 550 C1
BLENDER
Operating instructions
MIXÉR
Návod k obsluze
STANDMIXER
Bedienungsanleitung
IAN 90857
STOJEČI MEŠALNIK
Navodila za uporabo
MIXÉR
Návod na obsluhu

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SSM 550 C1

 • Page 1 BLENDER SSM 550 C1 BLENDER STOJEČI MEŠALNIK Operating instructions Navodila za uporabo MIXÉR MIXÉR Návod k obsluze Návod na obsluhu STANDMIXER Bedienungsanleitung IAN 90857...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Page 4: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Introduction Intended Use Items supplied Appliance description Technical data Safety Notices Unpacking Preparing for use Operation Filling and mounting the mixer jug....................4 Selecting operating speeds ......................4 Filling when in use ..........................5 Removing the mixer ..........................5 Useful tips Recipes Banana Shake ..........................6 Vanilla Shake ............................6 Cappucino Shake..........................6...
 • Page 5: Introduction

  Items supplied Blender After unpacking, check to ensure all items are Introduction available. Being supplied are: 1 x Motor block, with power cable and plug Congratulations on the purchase of your new appli- 1 x Mixer jug, with permanently assembled cutters ance.
 • Page 6: Safety Notices

  Safety Notices To avoid overheating and the risk of fire: • Do not use the appliance in locations with direct To avoid the risk of a potentially sunlight or in the vicinity of heat generating ap- fatal electric shock: pliances. •...
 • Page 7: Unpacking

  Unpacking Operation • Remove all packaging materials or protective fo- Warning! ils from the appliance. Retain the packaging, so The motor switches itself off as soon as the mixer that you can store the appliance with protection is removed from the motor block .
 • Page 8: Filling When In Use

  ➩ Removing the mixer Place the switch on ... – Level 1 - 3 When the processing of the foodstuffs is complete: ➩ for fluid or soft foodstuffs, for mixing, blending Always first place the switch into the OFF and stirring position ("OFF") and remove the power plug.
 • Page 9: Recipes

  Recipes Tropical Mix 125 ml Pineapple juice Banana Shake 60 ml Papaya juice 2 Bananas 50 ml Orange juice approx. 2 Tbsp. Sugar (depending on the ripeness 1/2 small tin of Peaches with juice of the bananas and personal taste) 125 ml Icecubes 1/2 l.
 • Page 10: Hawaii Shake

  Note Hawaii Shake 4 Bananas These recipes are provided subject to change. All 1/4 l. Pineapple juice ingredients and preparation information are guiding 1/2 l. Milk values. Expand these recipe suggestions based on 2 tbsp. Honey your personal experiences. 1/4 l. Rum Note Peel the bananas and liquidise them using Level 2.
 • Page 11: Cleaning The Mixer

  Cleaning the mixer Should this not dislodge the soiling, you can separate ➩ So that you do not injure yourself on the cut- the lower plastic part of the mixer jug (with the cut- ters , clean the mixer jug only with a long ters ) from the the glass part of the mixer jug...
 • Page 12: Cleaning The Motor Block

  Warranty & Service Cleaning the motor block ➩ Use a dry cloth or, at the most, a lightly moistened one for cleaning the plastic surfaces. The warranty for this appliance is for 3 years from ➩ At every cleaning check that the contact switch the date of purchase.
 • Page 13 - 10 -...
 • Page 14 KAZALO VSEBINE STRAN Uvod Predvidena uporaba Obseg dobave Opis naprave Tehnični podatki Varnostni napotki Jemanje iz embalaže Namestitev Uporaba Polnjenje in namestitev mešalnega nastavka ........14 Izbira stopnje hitrosti .
 • Page 15: Uvod

  Stoječi mešalnik Obseg dobave Po razpakiranju preverite, ali so prisotni čisto vsi Uvod deli. Komplet obsega: 1 x motorni blok, z omrežnim kablom in omrežnim Iskrene čestitke ob nakupu vaše nove naprave. vtičem Odločili ste se za kakovosten izdelek. Ta navodila 1 x mešalni nastavek, s fiksno montiranim rezilom za uporabo so sestavni del vašega izdelka.
 • Page 16: Varnostni Napotki

  Varnostni napotki • V mešalni nastavek nikoli ne dajajte vrelih snovi! Pustite jih, da se najprej ohladijo na sobno tem- peraturo. Drugače se naprava lahko pregreje in Da se izognete smrtni nevarnosti steklo mešalnega nastavka poči! zaradi električnega udara: • Naprava nikoli ne sme delovati prazna, torej •...
 • Page 17: Jemanje Iz Embalaže

  Jemanje iz embalaže Uporaba • Z naprave odstranite vso embalažo in zaščitno Opozorilo! folijo. Embalažo shranite, da napravo lahko Motor se izklopi, kakor hitro mešalni nastavek zaščitite pri shranjevanju ali pošiljanju, npr. v stranite z motornega bloka . Pri tem je možno primeru potrebnega popravila.
 • Page 18: Izbira Stopnje Hitrosti

  Izbira stopnje hitrosti Odstranitev mešalnega nastavka Ko je mešalni nastavek napolnjen in popolnoma Ko je obdelava živil v mešalnem nastavku končana: ➩ zaprt in se nahaja na motornem bloku , napravo Zmeraj najprej stikalo prestavite v položaj za lahko vklopite. izklop („OFF“) in omrežni vtič...
 • Page 19: Recepti

  Recepti Napitek s tropskimi sadeži 125 ml ananasovega soka Bananin frape 60 ml papajinega soka 2 banani 50 ml pomarančnega soka pribl. 2 jedilni žlici sladkorja (količina je odvisna od 1/2 manjša konzerva z breskvami v soku zrelosti banan in osebnega okusa) 125 ml ledenih kock 1/2 litra mleka 1 brizg limoninega soka...
 • Page 20: Frape Hawaii

  Frape Hawaii Napotek 4 banane Vsi recepti so brez zagotovila za uspeh. Vse sestavi- 1/4 litra ananasovega soka ne in podatki o pripravi so okvirne navedbe. Predlo- 1/2 litra mleka ge za recepte lahko dopolnite s svojimi izkušnjami. 2 jedilni žlici medu Napotek 1/4 litra ruma V primeru občutljivosti na mlečni sladkor vam pripo-...
 • Page 21: Čiščenje Mešalnega Nastavka

  Čiščenje mešalnega nastavka Če se umazanija ne bi dala odstraniti, lahko spodnji ➩ Mešalni nastavek čistite le s pomivalno krtačo plastični del mešalnega nastavka z rezili loči- z dolgim ročajem, da se na rezilu ne morete te od steklenega dela mešalnega nastavka poškodovati.
 • Page 22: Čiščenje Motornega Bloka

  Odstranitev Čiščenje motornega bloka ➩ Uporabite suho ali le malce navlaženo krpo, da očistite površine iz umetne snovi. Naprave v nobenem primeru ne ➩ Pri vsakem čiščenju preverite, da kontaktno stikalo odvrzite v običajne hišne smeti. Ta v sprejemnem nastavku za mešalni nastavek proizvod je podvržen evropski ni blokirano zaradi ostankov umazanije.
 • Page 23: Garancijski List

  Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernass Handels GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnje- nih spodaj navedenih pogojih odpravili more- bitne poma-njkljivosti in okvare zaradi napak v materialuali izdelavi oz.
 • Page 24 OBSAH STRANA Úvod Účel použití Obsah balení Popis přístroje Technické údaje Bezpečnost Vybalení Umístění Obsluha Naplnění a montáž mixovacího nástavce ........24 Volba rychlosti .
 • Page 25: Úvod

  Mixér Obsah balení Po vybalení zkontrolujte kompletnost dodávky. Úvod Balení obsahuje: 1x blok motoru se síťovým kabelem a zástrčkou Gratulujeme! 1x mixovací nástavec s pevně namontovaným řezacím Vám k zakoupení nového přístroje. Vaším nákupem nožem jste si vybrali kvalitní výrobek. Návod k obsluze je 1x víko součástí...
 • Page 26: Bezpečnost

  Bezpečnost Abyste zabránili přehřátí a nebezpečí požáru: • Nepoužívejte přístroj v místě přímého slunečního Abyste zabránili ohrožení života záření nebo v tepelném dosahu zařízení generu- úderem elektrickým proudem: jících teplo. • Zajistěte, aby nikdy nedošlo k ponoření bloku • Nikdy do mixovacího nástavce nelijte vařicí teku- motoru, síťového kabelu nebo síťové...
 • Page 27: Vybalení

  Vybalení Obsluha • Odstraňte z přístroje všechny části balení nebo Výstraha! ochranné fólie. Obal uschovejte pro chráněné skladování, nebo zaslání, např. v případě potře- Motor se vypne, jakmile je mixovací nástavec by opravy. odstraněn z bloku motoru . Je možné přehléd- •...
 • Page 28: Volba Rychlosti

  Volba rychlosti Sejmutí mixovacího nástavce Jakmile je nástavec naplněn, zcela uzavřen a nasa- Jakmile je zpracování potravin ukončeno: ➩ zen na blok motoru , můžete přístroj zapnout. Vždy nejprve přepněte přepínač do polohy VYP. („OFF“) a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. ➩...
 • Page 29: Recepty

  Recepty Tropical mix 125 ml ananasového džusu Banánový shake 60 ml šťávy papája 2 banány 50 ml pomerančové šťávy cca. 2 polévkové lžíce cukru (v závislosti na zralosti 1/2 malá plechovka broskví se šťávou banánů a podle osobní chuti) 125 ml ledových kostek 1/2 litru mléka 1 střik citronové...
 • Page 30: Hawaii Shake

  Upozornění Hawaii shake Recepty jsou bez záruky. Všechny údaje o přísa- 4 banány dách a o přípravě jsou jen orientační. Doplňte tyto 1/4 litru ananasového džusu navrhované recepty o své vlastní zkušenosti. 1/2 litru mléka Upozornění 2 polévkové lžíce medu 1/4 litru rumu V případě...
 • Page 31: Čištění Mixovacího Nástavce

  Čištění mixovacího nástavce Pokud špína nepovolí, můžete uvolnit dolní plasto- ➩ Nástavec čistěte jen kartáčem na nádobí s dlou- vou část nástavce s noži od skleněné části ná- hou rukojetí, tak abyste se nemohli zranit o stavce nože ➩ V případě tvrdošíjných nečistot můžete nástavec nechat vyčistit i v myčce.
 • Page 32: Čištění Bloku Motoru

  Záruka & servis Čištění bloku motoru ➩ Na čištění umělohmotných ploch používejte suchý nebo jen lehce navlhčený hadřík. Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakou- ➩ Při každém čištění zkontrolujte, aby kontaktní spínač pení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před v uložení...
 • Page 33 - 30 -...
 • Page 34 OBSAH STRANA Úvod Používanie primerané účelu Obsah dodávky Opis Prístroja Technické údaje Bezpečnostné pokyny Vybalenie Umiestnenie Ovládanie Plnenie a montovanie mixážneho nástavca ........34 Voľba otáčok .
 • Page 35: Úvod

  Mixér Obsah dodávky Po vybalení skontrolujte, či balenie obsahuje všetky Úvod potrebné časti. Súčasťou dodávky je: 1 x blok motora so sieťovou šnúrou a zástrčkou Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového prí- 1 x mixážny nástavec s pevne namontovaným nožom stroja.
 • Page 36: Bezpečnostné Pokyny

  Bezpečnostné pokyny Aby ste zabránili prehriatiu a nebezpečenstvu vzniku požiaru: • Nepoužívajte prístroj na miestach, kam dopadajú Aby ste predišli nebezpečenstvu priame slnečné lúče alebo kde pôsobí teplo zo ohrozenia života zásahom zariadení vyžarujúcich teplo. elektrického prúdu: • Nikdy nedávajte vriace tekutiny do mixážneho •...
 • Page 37: Vybalenie

  Vybalenie Ovládanie • Odstráňte z prístroja všetky časti obalu a Varovanie! ochranné fólie. Odložte si obal, aby ste mohli Motor sa vypne, len čo oddelíte mixážny nástavec prístroj uskladniť chránený a aby ste ho mohli od bloku motora . Pritom si možno ani nevšim- poslať...
 • Page 38: Napĺňanie Počas Prevádzky

  ➩ Vybratie mixážneho nástavca Nastavte prepínač na ... – Stupeň 1-3 Po skončení spracovávania vložených potravín: ➩ pre tekuté alebo stredne tuhé potraviny, na Dajte vždy najprv vypínač do polohy VYP. miešanie, pasírovanie a šľahanie („OFF“) a vytiahnite sieťovú zástrčku. ➩...
 • Page 39: Recepty

  Recepty Tropický mix 125 ml ananásovej šťavy Banánový koktail 60 ml papájovej šťavy 2 banány 50 ml pomarančovej šťavy asi 2 polievkové lyžice cukru 1/2 malá konzerva broskýň so šťavou (podľa zrelosti banánov 125 ml ľadových kociek a osobnej chuti) 1/2 l mlieka Rozdrvte ľadové...
 • Page 40: Havajský Koktail

  Upozornenie Havajský koktail Recepty bez záruky. Všetky údaje o surovinách a 4 banány príprave sú orientačné. Doplňte si tieto recepty o 1/4 l ananásovej šťavy vaše vlastné, už odskúšané. 1/2 l mlieka Upozornenie 2 PL medu 1/4 l rumu Ak niekto neznáša laktózu, odporúčame použiť bezlaktózové...
 • Page 41: Čistenie Mixážneho Nástavca

  Čistenie mixážneho nástavca Ak sa ani tak nečistota neuvoľní, môžete oddeliť ➩ Mixážny nástavec čistite len kefou na umýva- spodný plastový diel mixážneho nástavca s nož- nie s dlhou rúčkou, aby ste sa nemohli poran- od sklenej časti nástavca iť o nože ➩...
 • Page 42: Čistenie Bloku Motora

  Záruka a servis Čistenie bloku motora ➩ Na čistenie povrchov z umelej hmoty používajte len suchú alebo nanajvýš mierne navlhčenú Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu utierku. nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred ex- ➩ Pri každom čistení kontrolujte, či nie je kontaktný pedíciou dôkladne vyskúšaný.
 • Page 43 - 40 -...
 • Page 44 INHALTSVERZEICHNIS SEITE Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch Lieferumfang Gerätebeschreibung Technische Daten Sicherheitshinweise Auspacken Aufstellen Bedienen Mixaufsatz befüllen und montieren....................44 Geschwindigkeitsstufe wählen......................44 Einfüllen im Betrieb ........................45 Mixaufsatz abnehmen........................45 Nützliche Hinweise Rezepte Bananen-Shake ..........................46 Vanille-Shake ..........................46 Cappucino-Shake...........................46 Tropical-Mix ...........................46 Nuss-Nougat-Shake ........................46 Möhren-Shake ..........................46 Johannisbeer-Mix ...........................46 Hawaii-Shake ..........................47 Fruchtiger Ananas-Erdbeer-Mix ....................47 Andalusische kalte Suppe (Gazpacho)..................47...
 • Page 45: Einleitung

  Standmixer Lieferumfang Kontrollieren Sie nach dem Auspacken die Liefe- Einleitung rung auf Vollständigkeit. Im Lieferumfang enthalten ist: Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen 1 x Motorblock, mit Netzkabel und Netzstecker Gerätes. 1 x Mixaufsatz, mit fest montiertem Schneidmesser Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt 1 x Deckel entschieden.
 • Page 46: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden: Um Lebensgefahr durch elektri- • Verwenden Sie das Gerät nicht im Bereich direk- schen Schlag zu vermeiden: ter Sonneneinstrahlung oder Wärmeeinwirkung • Stellen Sie sicher, dass der Motorblock, das hitzeerzeugender Geräte. Netzkabel oder der Netzstecker niemals in •...
 • Page 47: Auspacken

  Auspacken Bedienen • Entfernen Sie alle Verpackungsteile oder Schutz- Warnung! folien vom Gerät. Bewahren Sie die Verpackung Der Motor schaltet sich aus, sobald der Mixaufsatz auf, um das Gerät geschützt lagern oder einsen- vom Motorblock entfernt wird. Es wird dann den zu können, z.B.
 • Page 48: Einfüllen Im Betrieb

  ➩ Mixaufsatz abnehmen Stellen Sie den Schalter auf ... – Stufe 1-3 Wenn die Bearbeitung der eingefüllten Lebensmittel für flüssige oder mittelfeste Lebensmittel, zum beendet ist: ➩ Mischen, Pürieren und Rühren Stellen Sie immer erst den Schalter in Aus- – Stufe 3-5 Stellung („OFF“) und ziehen Sie den für festere Lebensmittel oder zum Zerkleinern Netzstecker.
 • Page 49: Rezepte

  Rezepte Tropical-Mix 125 ml Ananassaft Bananen-Shake 60 ml Papayasaft 2 Bananen 50 ml Orangensaft ca. 2 Esslöffel Zucker (je nach Reifegrad der Bana- 1/2 kleine Dose Pfirsiche mit Saft nen und persönlichem Geschmack) 125 ml Eiswürfel 1/2 Liter Milch 1 Spritzer Zitronensaft Crushen Sie die Eiswürfel mit der Stufe Ice Crush/Clean.
 • Page 50: Hawaii-Shake

  Hawaii-Shake Hinweis 4 Bananen Rezepte ohne Gewähr. Alle Zutaten- und Zuberei- 1/4 Liter Ananassaft tungsangaben sind Anhaltswerte. Ergänzen Sie die- 1/2 Liter Milch se Rezeptvorschläge um Ihre persönlichen Erfah- 2 EL Honig rungswerte. 1/4 Liter Rum Hinweis Schälen Sie die Bananen und pürieren Sie sie auf Bei Laktose-Intoleranz empfehlen wir Ihnen laktose- Stufe 2.
 • Page 51: Mixaufsatz Reinigen

  Mixaufsatz reinigen Sollte sich der Schmutz nicht lösen, können Sie den ➩ Reinigen Sie den Mixaufsatz nur mit einer unteren Plastikteil des Mixaufsatzes mit dem langstieligen Spülbürste, so dass Sie sich nicht Schneidmesser vom Glasteil des Mixaufsatzes am Schneidmesser verletzen können. lösen: ➩...
 • Page 52: Motorblock Reinigen

  Entsorgen Motorblock reinigen ➩ Verwenden Sie ein trockenes oder höchstens leicht angefeuchtetes Tuch, um die Oberflächen Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den zu reinigen. normalen Hausmüll. Dieses Produkt ➩ Kontrollieren Sie bei jeder Reinigung, dass der unterliegt der europäischen Richtlinie Kontaktschalter in der Aufnahme für den Mixauf- 2002/96/EC.
 • Page 53: Importeur

  Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und repa- rierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantie- zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.
 • Page 54 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 06 / 2013 · Ident.-No.: SSM550C1-042013-1 IAN 90857...

Table of Contents