Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SSM 550 C1 Operating Instructions Manual

Advertisement

Available languages
Table of Contents
BLENDER SSM 550 C1
BLENDER
Operating instructions
БЛЕНДЕР
Ръководство за експлоатация
IAN 96113
BLENDER
Instrucţiuni de utilizare
STANDMIXER
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SSM 550 C1

 • Page 1 BLENDER SSM 550 C1 BLENDER BLENDER Operating instructions Instrucţiuni de utilizare БЛЕНДЕР STANDMIXER Ръководство за експлоатация Bedienungsanleitung IAN 96113...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Page 4: Table Of Contents

  Content Page Introduction Intended Use Items supplied Appliance description Technical data Safety Notices Unpacking Preparing for use Operation Filling and mounting the mixer jug....................4 Selecting operating speeds ......................4 Filling when in use ..........................5 Removing the mixer ..........................5 Useful tips Recipes Banana Shake ..........................6 Vanilla Shake ............................6 Cappucino Shake..........................6...
 • Page 5: Introduction

  Items supplied Blender After unpacking, check to ensure all items are Introduction available. Being supplied are: 1 x Motor block, with power cable and plug Congratulations on the purchase of your new appli- 1 x Mixer jug, with permanently assembled cutters ance.
 • Page 6: Safety Notices

  Safety Notices To avoid overheating and the risk of fire: • Do not use the appliance in locations with direct To avoid the risk of a potentially fatal electric shock: sunlight or in the vicinity of heat generating ap- pliances. •...
 • Page 7: Unpacking

  Unpacking Operation • Remove all packaging materials or protective fo- Warning! ils from the appliance. Retain the packaging, so The motor switches itself off as soon as the mixer that you can store the appliance with protection is removed from the motor block .
 • Page 8: Filling When In Use

  Removing the mixer Place the switch on ... – Level 1 - 3 When the processing of the foodstuffs is complete: for fluid or soft foodstuffs, for mixing, blending Always first place the switch into the OFF and stirring position ("OFF") and remove the power plug. –...
 • Page 9: Recipes

  Recipes Tropical Mix 125 ml Pineapple juice Banana Shake 60 ml Papaya juice 2 Bananas 50 ml Orange juice approx. 2 Tbsp. Sugar (depending on the ripeness 1/2 small tin of Peaches with juice of the bananas and personal taste) 125 ml Icecubes 1/2 l.
 • Page 10: Hawaii Shake

  Hawaii Shake Note 4 Bananas These recipes are provided subject to change. All 1/4 l. Pineapple juice ingredients and preparation information are guiding 1/2 l. Milk values. Expand these recipe suggestions based on 2 tbsp. Honey your personal experiences. 1/4 l. Rum Note Peel the bananas and liquidise them using Level 2.
 • Page 11: Cleaning The Mixer

  Cleaning the mixer Should this not dislodge the soiling, you can separate So that you do not injure yourself on the cut- the lower plastic part of the mixer jug (with the cut- ters , clean the mixer jug only with a long ters ) from the the glass part of the mixer jug handled dishwasher brush.
 • Page 12: Cleaning The Motor Block

  Warranty & Service Cleaning the motor block Use a dry cloth or, at the most, a lightly moistened one for cleaning the plastic surfaces. The warranty for this appliance is for 3 years from At every cleaning check that the contact switch the date of purchase.
 • Page 13 - 10 -...
 • Page 14 CUPRINS PAGINA Introducere Utilizarea conform destinaţiei Furnitura Descrierea aparatului Date tehnice Indicaţii de siguranţă Dezambalarea Amplasarea Operarea Umplerea şi montarea recipientului de amestecare ....... .14 Selectarea treptei de viteză...
 • Page 15: Introducere

  Blender Furnitura După dezambalare verificaţi dacă furnitura este Introducere completă. Furnitura conţine: 1 x bloc motor cu cablu de alimentare şi ştecăr Felicitări pentru cumpărarea noului dumneavoastră 1 x recipient de amestecare şi cuţite montate fix aparat! 1 x capac Acum deţineţi un produs de calitate excepţională.
 • Page 16: Indicaţii De Siguranţă

  Indicaţii de siguranţă • Nu introduceţi niciodată lichide clocotite sau ali mente foarte fierbinţi în recipientul de amestecare! Înainte de a le introduce în recipient, aşteptaţi să Pentru a evita pericolul de electrocu- se răcească la temperatura camerei. În caz con tare: trar aparatul se poate supraîncălzi, iar sticla re •...
 • Page 17: Dezambalarea

  Dezambalarea Operarea • Îndepărtaţi toate ambalajele şi foliile de protecţie Avertizare! de pe aparat. Păstraţi ambalajul pentru depozita Motorul se opreşte în momentul în care aţi demontat rea aparatului sau pentru expedierea acestuia în recipientul de amestecare de pe blocul motor cazul în care trebuie reparat.
 • Page 18: Umplerea În Timpul Funcţionării

  Demontarea recipientului de Poziţionaţi întrerupătorul la amestecare Treapta 1-3 alimente lichide sau semidure pentru amestecare După terminarea procesării alimentelor: sau zdrobire Mai întâi, comutaţi întotdeauna întrerupătorul Treapta 3-5 în poziţia oprit („OFF“) şi scoateţi ştecărul din pentru alimente mai dure sau pentru mărunţire priză.
 • Page 19: Reţete

  Reţete Tropical-Mix 125 ml de suc de ananas Shake de banane 60 ml de suc de papaya 2 banane 50 ml de suc de portocale cca 2 linguri de zahăr (în funcţie de cât sunt de coapte 1/2 cutie mică cu suc de piersică bananele şi după...
 • Page 20: Shake Hawaii

  Shake Hawaii Indicaţie 4 banane Re ţ ete fără garanţie. Toate datele privind ingredien 1/4 litri de suc de ananas tele şi informaţiile de preparare sunt orientative. 1/2 litri de lapte Completaţi aceste sugestii cu date din experienţa 2 linguri de miere personală.
 • Page 21: Curăţarea Recipientului De Amestecare

  Curăţarea recipientului de amestecare Dacă depunerile nu se desprind, desfaceţi compon Curăţaţi recipientul numai cu o perie cu coadă enta de plastic de sub recipient şi cuţitele lungă, pentru a evita rănirile la contactul mâinilor la vasul de sticlă al recipientului cu cuţitele Pentru depunerile persistente, recipientul poate fi...
 • Page 22: Curăţarea Blocului Motor

  Garanţia şi service-ul Curăţarea blocului motor Pentru curăţarea suprafeţelor utilizaţi un prosop Pentru acest aparat, se acordă o garanţie de 3 ani uscat sau cel mult puţin umed. începând cu data cumpărării. Aparatul a fost produs La fiecare curăţare, verificaţi dacă pe comutatorul cu grijă...
 • Page 23 - 20 -...
 • Page 24 Cъдържание Cтраница Въведение Употреба по предназначение Окомплектовка на доставката Описание на уреда Технически характеристики Указания за безопасност Разопаковане Инсталиране Обслужване Напълване и монтиране на пристав-ката на миксера ......24 Избиране...
 • Page 25: Въведение

  Блендер Окомплектовка на доставката След като разопаковате, контролирайте доставката Въведение за комплектност. Обемът на доставката съдържа: 1 x двигателен блок с кабел и щепсел Поздравяваме ви за покупката на вашия нов 1 x приставка с неподвижно монтирани ножове уред. 1 x капак Избрали...
 • Page 26: Указания За Безопасност

  Указания за безопасност • Не пълнете никога врящи течности или много горещи хранителни продукти в миксера! Изчакайте докато те се охладят на температу- За да се предотврати опасност за рата на ръката. В противен случай уредът живота от токов уред : може...
 • Page 27: Разопаковане

  Разопаковане Обслужване • Отстранете опаковъчните части или защитното Предупреждение! фолио от уреда. Запазете опаковката, за да Двигателят се изключва, веднага щом пристав- предпазвате уреда при съхранение или да ката се свали от двигателния блок . След можете да го изпратите, напр. на ремонт. това...
 • Page 28: Пълнене По Време На Експлоатация

  Сваляне на приставката Поставете превключвателя на ... – с с тепен 1-3 Когато приключи обработването на напълнените за течни и средно твърди хранителни продукти, хранителни продукти: за смесване, пюриране и бъркане поставяйте винаги първо прекъсвача на по- – с с тепен 3-5 ложение...
 • Page 29: Рецепти

  Рецепти Тропически микс 125 мл сок от ананас Бананов шейк 60 мл сок от папая 2 банана 50 мл портокалов сок ок. 2 супени лъжици захар (според степента на 1/2 малка консерва праскови със сок зрялост на бананите и личните предпочитания) 125 мл...
 • Page 30: Шейк "Хавай

  Шейк "Хавай" Указани е 4 банана Рецепти без гаранция. Всички данни за продуктите 1/4 литър сок от ананас и тяхното приготвяне са приблизителни стойности. 1/2 литър мляко Допълнете и обогатете тези с Вашите собствени 2 СЛ мед рецепти. 1/4 литър ром Указани...
 • Page 31: Почистване На Приставката

  Почистване на приставката Ако замърсяванията не могат да се отделят, ъзмо- Почистете приставката само с четка с дълга жно да отделите долната пластмасова част с дръжка, за да не можете да се нараните на ножа от стъклената част на приставката ножа...
 • Page 32: Почистване На Двигателния Блок

  Изхвърляне Почистване на двигателния блок Използвайте суха или леко навлажнена кърпа, за да почистите повърхностите. В никакъв случай не изхвърляйте Контролирайте при всяко почистване контакт- уреда с обикновените битови отпадъци. ният прекъсвач в държача на приставката Този уред подлежи на европейската да...
 • Page 33: Вносител

  Гаранционният срок не се удължава от гаранцията. Това важи и за сменени и ремонтирани части. За евентуалните, налични още при закупуването повреди и недостатъци трябва да се съобщи веднага след разопаковането, но най-късно два дена след датата на закупуване. След като изтече...
 • Page 34 Inhaltsverzeichnis Seite Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch Lieferumfang Gerätebeschreibung Technische Daten Sicherheitshinweise Auspacken Aufstellen Bedienen Mixaufsatz befüllen und montieren....................34 Geschwindigkeitsstufe wählen......................34 Einfüllen im Betrieb ........................35 Mixaufsatz abnehmen........................35 Nützliche Hinweise Rezepte Bananen-Shake ..........................36 Vanille-Shake ..........................36 Cappucino-Shake...........................36 Tropical-Mix ...........................36 Nuss-Nougat-Shake ........................36 Möhren-Shake ..........................36 Johannisbeer-Mix ...........................36 Hawaii-Shake ..........................37 Fruchtiger Ananas-Erdbeer-Mix ....................37 Andalusische kalte Suppe (Gazpacho)..................37...
 • Page 35: Einleitung

  Standmixer Lieferumfang Kontrollieren Sie nach dem Auspacken die Lieferung Einleitung auf Vollständigkeit. Im Lieferumfang enthalten ist: 1 x Motorblock, mit Netzkabel und Netzstecker Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen 1 x Mixaufsatz, mit fest montiertem Schneidmesser Gerätes. 1 x Deckel Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt 1 x Dosierkappe entschieden.
 • Page 36: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden: Um Lebensgefahr durch elektri- schen Schlag zu vermeiden: • Verwenden Sie das Gerät nicht im Bereich direk- ter Sonneneinstrahlung oder Wärmeeinwirkung • Stellen Sie sicher, dass der Motorblock, das hitzeerzeugender Geräte. Netzkabel oder der Netzstecker niemals in •...
 • Page 37: Auspacken

  Auspacken Bedienen • Entfernen Sie alle Verpackungsteile oder Schutz- Warnung! folien vom Gerät. Bewahren Sie die Verpackung Der Motor schaltet sich aus, sobald der Mixaufsatz auf, um das Gerät geschützt lagern oder einsen- vom Motorblock entfernt wird. Es wird dann den zu können, z.B.
 • Page 38: Einfüllen Im Betrieb

  Mixaufsatz abnehmen Stellen Sie den Schalter auf ... – Stufe 1-3 Wenn die Bearbeitung der eingefüllten Lebensmittel für flüssige oder mittelfeste Lebensmittel, zum beendet ist: Mischen, Pürieren und Rühren Stellen Sie immer erst den Schalter in Aus- – Stufe 3-5 Stellung („OFF“) und ziehen Sie den für festere Lebensmittel oder zum Zerkleinern Netzstecker.
 • Page 39: Rezepte

  Rezepte Tropical-Mix 125 ml Ananassaft Bananen-Shake 60 ml Papayasaft 2 Bananen 50 ml Orangensaft ca. 2 Esslöffel Zucker (je nach Reifegrad der Bana- 1/2 kleine Dose Pfirsiche mit Saft nen und persönlichem Geschmack) 125 ml Eiswürfel 1/2 Liter Milch 1 Spritzer Zitronensaft Crushen Sie die Eiswürfel mit der Stufe Ice Crush/Clean.
 • Page 40: Hawaii-Shake

  Hinweis Hawaii-Shake 4 Bananen Rezepte ohne Gewähr. Alle Zutaten- und Zuberei- 1/4 Liter Ananassaft tungsangaben sind Anhaltswerte. Ergänzen Sie die- 1/2 Liter Milch se Rezeptvorschläge um Ihre persönlichen Erfah- 2 EL Honig rungswerte. 1/4 Liter Rum Hinweis Schälen Sie die Bananen und pürieren Sie sie auf Bei Laktose-Intoleranz empfehlen wir Ihnen laktose- Stufe 2.
 • Page 41: Mixaufsatz Reinigen

  Mixaufsatz reinigen Sollte sich der Schmutz nicht lösen, können Sie den Reinigen Sie den Mixaufsatz nur mit einer unteren Plastikteil des Mixaufsatzes mit dem langstieligen Spülbürste, so dass Sie sich nicht Schneidmesser vom Glasteil des Mixaufsatzes am Schneidmesser verletzen können. lösen: Bei hartnäckiger Verschmutzung können Sie den Mixaufsatz...
 • Page 42: Motorblock Reinigen

  Entsorgen Motorblock reinigen Verwenden Sie ein trockenes oder höchstens leicht angefeuchtetes Tuch, um die Oberflächen Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt zu reinigen. unterliegt der europäischen Richtlinie Kontrollieren Sie bei jeder Reinigung, dass der Kontaktschalter in der Aufnahme für den Mixauf- 2012/19/EU.
 • Page 43: Importeur

  Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und repa- rierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantie- zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.
 • Page 44 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Stand der Informationen: 11 / 2013 · Ident.-No.: SSM550C1-092013-1 IAN 96113...

Table of Contents