Hide thumbs Also See for DSS610:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Cordless Circular Saw
GB
Batteridriven cirkelsåg
S
Batteridrevet sirkelsag
N
Akkukäyttöinen pyörösaha
FIN
Bezvada diskzāģis
LV
Belaidis diskinis pjūklas
LT
Juhtmeta ketassaag
EE
Аккумуляторная циркулярная пила РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RUS
DSS610
DSS611
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DSS610

 • Page 1 Cordless Circular Saw INSTRUCTION MANUAL Batteridriven cirkelsåg BRUKSANVISNING Batteridrevet sirkelsag BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen pyörösaha KÄYTTÖOHJE Bezvada diskzāģis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis diskinis pjūklas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta ketassaag KASUTUSJUHEND Аккумуляторная циркулярная пила РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ DSS610 DSS611...
 • Page 2 012142 006701 012128 0-45 0-50 DSS610 006702 013952 006704 006705 006706 006707 013488 006708 006711...
 • Page 3 006712 006709 006710 013953 006714 001145 006715...
 • Page 4: Specifications

  15-2. Rip fence (Guide rule) 16-1. Adjusting screw for 45 ゚ 5-1. Stopper 10-3. Ring 6-1. Base 10-4. Outer flange (DSS610 only) 16-2. Adjusting screw for 90 ゚ 6-2. Cutting line 10-5. Hex bolt 7-1. Switch trigger 11-1. Hex wrench 17-1.
 • Page 5: General Power Tool Safety Warnings

  ENH101-17 For European countries only EC Declaration of Conformity Makita declares that the following Machine(s): Designation of Machine: Cordless Circular Saw Model No./ Type: DSS610, DSS611 Conforms to the following European Directives: 2006/42/EC They are manufactured in accordance with the following...
 • Page 6 the blade comes to a complete stop. Never jump backwards over your hand, leading to attempt to remove the saw from the work or serious personal injury. pull the saw backward while the blade is in motion or kickback may occur. Investigate and take corrective actions to eliminate the cause of blade binding.
 • Page 7 Additional safety warnings 23. Use extra caution when cutting damp wood, pressure treated lumber, or wood containing knots. Maintain smooth advancement of tool without decrease in blade speed to avoid overheating the blade tips. 24. Do not attempt to remove cut material when blade is moving.
 • Page 8: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION Do not short the battery cartridge: Do not touch the terminals with any conductive material. CAUTION: Avoid storing battery cartridge in a Always be sure that the tool is switched off and the • container with other metal objects such battery cartridge is removed before adjusting or as nails, coins, etc.
 • Page 9: Bevel Cutting

  • base with your cutting line. For 45° bevel cuts, align the up at the front of the tool. B position with it. Use only the Makita wrench to install or remove • Switch action the blade. To remove the blade, press the shaft lock so that the Fig.7...
 • Page 10: Operation

  • When you wish to perform clean cutting operation, battery cartridge is removed before attempting to connect a Makita vacuum cleaner to your tool. Install perform inspection or maintenance. the dust nozzle on the tool using the screw. Then Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or •...
 • Page 11: Optional Accessories

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Saw blades • Rip fence (Guide rule) • Hex wrench 5 •...
 • Page 12 10-1. Innerfläns 15-1. Låsskruv 15-2. Parallellanslag (anslagsskena) 4-1. Spak 10-2. Sågblad 16-1. Justeringsskruv för 45 ゚ 5-1. Stoppanordning 10-3. Ring (endast DSS610) 6-1. Bottenplatta 10-4. Yttre fläns 16-2. Justeringsskruv för 90 ゚ 6-2. Skärlinje 10-5. Sexkantskruv 7-1. Avtryckare 11-1. Insexnyckel 17-1.
 • Page 13 Håll maskinen endast i de isolerade handtagen 2006/42/EG finns tillgänglig från: om det finns risk för att skärverktyget kan Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium komma i kontakt med en dold elkabel. Om verktyget kommer i kontakt med en strömförande 31.12.2013...
 • Page 14 dra sågen bakåt när klingan är i rörelse. Undersök och åtgärda orsaken till att klingan fastnar. När sågen startas igen i arbetsstycket ska du centrera sågklingan i skäret och kontrollera att ingen sågtand är i ingrepp i materialet. Om sågbladet sitter fast i materialet kan sågen klättra upp eller medföra bakåtkast när sågen startas på...
 • Page 15 Ytterligare säkerhetsvarningar 23. Var extra försiktig vid sågning i fuktigt, tryckbehandlat och kvistigt trä. Bibehåll mjuk rörelse framåt med maskinen, utan att klingans hastighet minskar, för att undvika överhettning av klingspetsarna. 24. Försök inte att ta bort sågat material medan klingan roterar.
 • Page 16 FUNKTIONSBESKRIVNING Kortslut inte batterikassetten. Rör inte polerna något strömförande material. FÖRSIKTIGT! Undvik förvara batterikassetten Se alltid till att maskinen är avstängd och • tillsammans med andra metallobjekt som batterikassetten borttagen innan du justerar eller t ex spikar, mynt etc. kontrollerar maskinens funktioner. Skydda batteriet mot vatten och regn.
 • Page 17 Använd endast medföljande insexnyckel från Fig.6 • Makita för att montera eller demontera sågklingan. För raka skär används position A framtill på sågbordet Ta bort klingan genom att trycka på axelbromsen så att för att rikta in såglinjen. För 45° vinkelsågning används klingan inte kan rotera och lossa bulten medurs med position B.
 • Page 18 Missfärgning, deformation eller sprickor uppstå. Anslut en dammsugare från Makita när du vill ha rent under sågningen. Monter dammsugaranslutningen på Inställning för exakt 90° och 45° sågning maskinen med skruven. Anslut sedan dammsugarslangen (vertikalsågning och 45° sågning) på dammsugaranslutningen på det sätt som visas i figuren.
 • Page 19: Valfria Tillbehör

  Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. Sågklingor •...
 • Page 20: Tekniske Data

  10-1. Indre flens 15-1. Klemskrue 15-2. Parallellanlegg (føringslinjal) 4-1. Spak 10-2. Sagblad 16-1. Justeringsskrue for 45 ゚ 5-1. Stopper 10-3. Ring (kun DSS610) 6-1. Feste 10-4. Ytre flens 16-2. Justeringsskrue for 90 ゚ 6-2. Skjærelinje 10-5. Sekskantskrue 7-1. Startbryter 11-1. Sekskantnøkkel 17-1.
 • Page 21 Den tekniske filen i samsvar med 2006/42/EF er Typisk illustrasjon av riktig håndstøtte og støtte tilgjengelig fra: for arbeidsstykket. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia 000161 Hold maskinen bare i det isolerte håndtaket 31.12.2013 når skjærende verktøy kan komme i kontakt med skjulte ledninger under arbeidet.
 • Page 22 bakover, kreftene tilbakeslaget før snittet gjøres. Hvis justeringen av bladet endrer kontrolleres av operatøren, hvis vedkommende seg under sagingen, kan bladet sette seg fast, noe tar sine forholdsregler. som kan få maskinen til å slå tilbake mot operatøren. 10. Når bladet setter seg fast, eller når du av en 15.
 • Page 23 gulvet. Et ubeskyttet, roterende blad vil få sagen Fig. 2 til å bevege seg bakover mens bladet kapper alt som kommer i dets vei. Vær oppmerksom på at bladet trenger en viss tid for å stoppe etter at bryteren er sluppet. 22.
 • Page 24 FUNKSJONSBESKRIVELSE eller mislighold sikkerhetsreglene denne brukerhåndboken kan resultere i alvorlige helseskader. ENC007-7 FORSIKTIG: VIKTIGE Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og • SIKKERHETSINSTRUKSJONER batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner. FOR BATTERIET Sette inn eller ta ut batteri Før du begynner å...
 • Page 25 • rettes inn mot skjærelinjen på arbeidsemnet. For 45° opp foran på verktøyet. skråskjæring må B-merket rettes inn mot skjærelinjen. Bruk bare Makita-nøkkelen til å montere eller • Bryterfunksjon fjerne bladet. For å ta av bladet, må du trykke på spindellåsen så...
 • Page 26 Makitas autoriserte servicesentre, ny skjærelinje og begynn sagingen på nytt. Forsøk å og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. unngå en plassering som utsetter deg for en sprut av spon og sagmugg fra sagen. Bruk vernebriller for å...
 • Page 27: Valgfritt Tilbehør

  Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. Sagblad •...
 • Page 28: Tekniset Tiedot

  10-1. Sisälaippa 15-1. Kiristysruuvi 15-2. Repeämäohjain (ohjaustulkki) 4-1. Vipu 10-2. Sahanterä 5-1. Pysäytin 10-3. Rengas 16-1. Säätöruuvi 45 asteen kulmalle (vain DSS610) 6-1. Pohja 10-4. Ulkolaippa 16-2. Säätöruuvi 90:lle ゚ 6-2. Sahauslinja 10-5. Kuusiopultti 7-1. Liipaisinkytkin 11-1. Kuusioavain 17-1. Kolmikulma 7-2.
 • Page 29 EN60745 Direktiivin 2006/42/EY mukaiset tekniset tiedot ovat saatavissa seuraavasta osoitteesta: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Oikea työskentelyote ja työkappaleen tuenta on esitetty kuvassa. 31.12.2013 000161 Kun suoritat toimintaa, jossa työkalu voi joutua kosketukseen piilossa olevien johtojen kanssa, pidä...
 • Page 30 suuntaisesti. Takapotku voi aiheuttaa sahan suoritusta. terän asetukset siirtyvät ponnahtamisen taaksepäin, mutta käyttäjä voi leikkauksen aikana, seurauksena voi olla terän hallita sen voimat, jos takapotkuun varaudutaan taipuminen ja takapotku. asianmukaisilla varotoimilla. 15. Ole erityisen varovainen, kun sahaat umpinaisia 10. Jos terä...
 • Page 31: Tärkeitä Turvaohjeita

  miten se sulkeutuu. Varmista myös, ettei erittäin vaarallista ja voi aiheuttaa vakavia sisäänvedettävä kahva osu leikkurin koteloon. vammoja. Terän jättäminen ilman suojusta on ERITTÄIN VAARALLISTA ja voi aiheuttaa vakavia vammoja. Turvallisuutta koskevia lisävaroituksia 23. Ole erityisen varovainen, jos sahaat kosteaa, painekyllästettyä...
 • Page 32: Toimintojen Kuvaus

  TOIMINTOJEN KUVAUS Jos akkunestettä pääsee silmiin, huuhtele puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akkuneste voi aiheuttaa HUOMIO: sokeutumisen. Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että • Älä oikosulje akkua. työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla.
 • Page 33 Lampun sytyttäminen Kiristä vipua lujasti aina leikkaussyvyyden • Vain mallille DSS610 säätämisen jälkeen. Löysää takakahvan sivussa olevaa vipua ja siirrä pohjaa HUOMIO: ylös- tai alaspäin. Kun olet säätänyt leikkaussyvyyden Älä katso suoraan lamppuun tai valonlähteeseen. • sopivaksi, lukitse pohja kiristämällä vipu.
 • Page 34 Jos haluat tehdä sahaustyön siististi, kytke sahaan Älä koskaan käytä bensiiniä, ohentimia, alkoholia • Makita-pölynimuri. Kiinnitä pölysuutin työkaluun ruuvilla. tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen Kytke sitten pölynimurin letku pölysuutimeen kuvan värit ja muoto voivat muuttua.
 • Page 35 LISÄVARUSTEET HUOMIO: Näitä lisävarusteita -laitteita suositellaan • käytettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan koneen kanssa. Minkä tahansa muun lisävarusteen –laitteen käyttäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Käytä lisävarusteita -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.
 • Page 36 4-1. Svira 10-2. Zāģa asmens 15-2. Zāģējuma vadotne 16-1. Regulēšanas skrūve 45 ゚ leņķim 5-1. Aizturis 10-3. Gredzens (tikai DSS610) 6-1. Pamatne 10-4. Ārējais atloks 16-2. Regulēšanas skrūve 90 ゚ leņķim 6-2. Zāģēšanas līnija 10-5. Seššķautņu bultskrūve 7-1. Slēdža mēlīte 11-1.
 • Page 37 Ražots saskaņā ar šādu standartu vai normatīvajiem dokumentiem: EN60745 Tehniskā lieta atbilstīgi 2006/42/EK ir pieejama: Standarta attēls pareizam roku un apstrādājamā Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Beļģija materiāla atbalstam. 000161 31.12.2013 Veicot darbību, kuras laikā griezējinstruments var pieskarties slēptam vadam, mehanizēto darbarīku turiet tikai aiz izolētām virsmām.
 • Page 38 10. Ja asmens ieķīlējas vai kāda iemesla dēļ neļauj 16. VIENMĒR stingri turiet darbarīku ar abām pabeigt zāģēšanu, atlaidiet mēlīti un nekustinot rokām. NEKAD nelieciet rokas vai pirkstus aiz turiet zāģi materiālā, kamēr asmens pilnībā zāģa. Ja rodas atsitiens, zāģis var ātri atlekt apstājas.
 • Page 39 Papildu drošības brīdinājumi 23. Ievērojiet sevišķu piesardzību, zāģējot mitru koksni, ar spiedienu apstrādātu zāģmateriālu vai zarus. Noregulējiet zāģēšanas ātrumu tā, lai darbarīks vienmērīgi palielinātu ātrumu, nesamazinot asmens ātrumu un nepieļaujot asmens malu pārkaršanu. 24. Neņemiet nost sagriezto materiālu, kamēr asmens griežas. Pirms sazāģētā materiāla satveršanas pagaidiet, kamēr...
 • Page 40 FUNKCIJU APRAKSTS Ja elektrolīts nonāk acīs, izskalojiet tās ar tīru ūdens un nekavējoties griezieties pie ārsta. Tas var izraisīt redzes zaudēšanu. UZMANĪBU: Neradiet īssavienojumu akumulatora kasetnē: Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības • Neskarieties pie termināliem ar jebkāda pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir veida vadītspējīgiem materiāliem.
 • Page 41 45° slīpā leņķī, savietojiet ar to B stāvokli. UZMANĪBU: Slēdža darbība Pārbaudiet, vai asmens ir uzstādīts tā, ka zāģa • zobi ir vērsti augšup pret darbarīka priekšpusi. Att.7 Asmeni uzstādiet vai noņemiet tikai ar Makita • UZMANĪBU: uzgriežņu atslēgu. Pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas...
 • Page 42 Tas ļauj arī zāģēt atkārtoti vienādā platumā. pievienojiet Makita putekļu sūcēju. Ar skrūvēm pie APKOPE darbarīka pieskrūvējiet putekļu sprauslu. Tad pie putekļu sprauslas pievienojiet putekļu sūcēja šļūteni, kā attēlots zīmējumā. UZMANĪBU: Pirms darbarīka pārbaudes vai apkopes vienmēr •...
 • Page 43: Papildu Piederumi

  Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. Zāģa asmeņi • Garenzāģēšanas ierobežotājs (vadotnes lineāls) •...
 • Page 44: Bendrasis Aprašymas

  15-1. Suveržimo varžtas 2-1. Žvaigždutės ženklas 10-1. Vidinis kraštas 15-2. Kreiptuvas (kreipiamoji liniuotė) 16-1. Reguliavimo varžtas 45 ゚ 3-1. Svirtelė 10-2. Pjovimo diskas nustatymui (tik DSS610) 4-1. Svirtelė 10-3. Žiedas 16-2. Reguliavimo varžtas 90 ゚ 5-1. Stabdiklis 10-4. Išorinė tarpinė 6-1. Pagrindas 10-5.
 • Page 45 Ruošinį pritvirtinkite prie stabilaus ES atitikties deklaracija darbastalio. Labai svarbu tinkamai paremti ruošinį, kad kiltų kuo mažiau pavojų kūnui, kad nelinktų Bendrovė „Makita“ atsakingai pareiškia, kad šis geležtė ir kad neprarastumėte kontrolės. įrenginys (-iai): Mechanizmo paskirtis: Belaidis diskinis pjūklas Modelio Nr./ tipas: DSS610, DSS611...
 • Page 46 10. Jei geležtė sulinksta arba pjovimas 16. VISUOMET tvirtai laikykite įrankį abiem pertraukiamas dėl kitos priežasties, atleiskite rankomis. NEDĖKITE rankų ar pirštų už pjūklo. gaiduką ir nejudinkite pjūklo ruošinyje, kol Įvykus atatrankai, pjūklas gali atšokti atgal per geležtė visiškai nesustos. Jokiu būdų...
 • Page 47 LABAI PAVOJINGA: galima sunkiai susižaloti. Papildomi įspėjimai dėl saugos 23. Būkite ypač budrūs, kai pjaunate drėgną medieną, suslėgtus rąstus medį šakomis. Vienodu greičiu stumkite įrankį pirmyn, nemažindami pjūklo greičio, kad neperkaistų pjūklo galiukai. 24. Nemėginkite nuimti atpjautos medžiagos diskui judant. Prieš...
 • Page 48: Veikimo Aprašymas

  VEIKIMO APRAŠYMAS Jei elektrolitas pateko į akis, plaukite jas tyru vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Yra regėjimo praradimo pavojus. DĖMESIO: Neužtrumpinkite akumuliatoriaus kasetės: Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo • Kontaktų nelieskite jokiomis elektrai veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, laidžiomis medžiagomis.
 • Page 49 PRIEŠ pradėdami vėl Pav.3 naudoti įrankį, atiduokite jį suremontuoti į DĖMESIO: „MAKITA" techninio aptarnavimo centrą. Nustatę pjovimo gylį, visada saugiai užtvirtinkite NIEKADA neužklijuokite lipnia juostele • • svirtelę. nepanaikinkite atlaisvinimo svirtelės paskirties bei Atlaisvinkite ant galinės rankenos šono esančią svirtelę...
 • Page 50: Techninė Priežiūra

  • Norėdami atlikti švarią pjovimo operaciją, prie šio įrankio spirito arba panašių medžiagų. Gali atsirasti prijunkite „MAKITA" dulkių siurblį. Varžtais prie įrankio išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų. prisukite dulkių antgalį. Tuomet prie dulkių antgalio 90° ir 45° kampo (vertikalaus ir 45° kampo) prijunkite dulkių...
 • Page 51 Pav.19 Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros centras; reikia naudoti kompanijos „Makita" pagamintas atsargines dalis. PASIRENKAMI PRIEDAI DĖMESIO: Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita"...
 • Page 52: Tehnilised Andmed

  10-1. Sisemine flanš 15-1. Pitskruvi 15-2. Lõikejuhtjoonlaud (juhikmõõtlaud) 4-1. Hoob 10-2. Saetera 16-1. Kruvi reguleerimine 45 ゚ 5-1. Stopper 10-3. Rõngas (ainult DSS610) 6-1. Tald 10-4. Välimine flanš 16-2. 90 ゚ reguleerkruvi 6-2. Lõikejoon 10-5. Kuuskantpolt 7-1. Lüliti päästik 11-1. Kuuskantvõti 17-1.
 • Page 53 Tehniline fail, mis on kooskõlas direktiiviga 2006/42/EÜ, käepidemetest, kui töötate kohtades, kus on saadaval ettevõttes: lõiketera võib kokku puutuda peidetud Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia juhtmetega. Kokkupuude voolu oleva juhtmega võib pingestada ka elektritööriista 31.12.2013 katmata metallosad ning operaator võib saada elektrilöögi.
 • Page 54 10. Kui lõiketera kinni kiilub või mis tahes 15. Olge eriti ettevaatlik, teostate lõikeid põhjusel katkestab lõikamise, vabastage olemasolevatesse seintesse või muudes varjatud päästik hoidke tööriista liikumatult piirkondades. Väljaulatuv lõiketera võib lõikuda materjalis seni, kuni tera täielikult objektidesse, mis võib põhjustada tagasilöögi. seiskunud.
 • Page 55 oma liikumisteel. Olge teadlik ajast, mis kulub Joon. 2 lõiketera seiskumiseks pärast tööriista väljalülitamist. 22. Alumise piirde kontrollimiseks avage alumine piire käega, seejärel vabastage see ja jälgige piirde sulgumist. Kontrollige ka seda, et väljatõmmatav käepide ei puudutaks tööriista korpust. Lõiketera katmata jätmine on VÄGA OHTLIK ning võib...
 • Page 56 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS HOIATUS: ÄRGE laske mugavusel või toote kasutamisharjumustel (mis on saadud korduva HOIATUS: kasutuse jooksul) asendada vankumatut toote Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • ohutuseeskirjade järgimist. VALE KASUTUS või reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja käesoleva kasutusjuhendi ohutusnõuete eiramine akukassett eemaldatud.
 • Page 57 Lambi süütamine ning nihutage alust üles või alla. Soovitud Ainult mudelile DSS610 lõikesügavuse juures kinnitage alus, pingutades hooba. Puhtamate ja ohutumate lõigete tegemiseks seadke HOIATUS: lõikesügavus selliselt, et töödeldavas detailist allapoole Ärge vaadake otse valgusesse ega valgusallikat. • ulatu rohkem üks...
 • Page 58 HOOLDUS Joon.12 Joon.13 Kui soovite puhtamalt lõigata, ühendage tööriista külge HOIATUS: Makita tolmuimeja. Paigaldage tolmuotsak kruvi abil Kandke alati enne kontroll- või hooldustoimingute • tööriista külge. Seejärel ühendage tolmuimeja voolik teostamist hoolt selle eest, et tööriist oleks välja tolmuotsakuga, nagu joonisel näidatud.
 • Page 59 Joon.19 Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd, muud hooldus- reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid lisaseadiseid soovitav • kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht.
 • Page 60: Технические Характеристики

  3-1. Рычаг 10-2. Пильное лезвие (направляющая линейка) 16-1. Регулировочный винт для 45 ゚ 4-1. Рычаг 10-3. Кольцо (только DSS610) 5-1. Стопор 10-4. Наружный фланец 16-2. Регулировочный винт для 90 ゚ 6-1. Основание 10-5. Болт с шестигранной головкой 6-2. Линия отреза...
 • Page 61 или корпусе мотора. Удержание Аккумуляторная циркулярная пила инструмента обеими руками позволит Модель / тип: DSS610, DSS611 избежать их попадания под диск пилы. Соответствует (-ют) следующим директивам ЕС: Не наклоняйтесь под обрабатываемую 2006/42/EC деталь. Защитный кожух не защитит вас от Изготовлены...
 • Page 62 Всегда используйте дисковые пилы При повторном включении циркулярной соответствующего размера и формы пилы, когда она находится в детали, отверстий для шпинделя (ромбовидные отцентрируйте диск пилы в пропиле и или круглые). Пилы с несоответствующим убедитесь, что зубья пилы не касаются креплением будут работать эксцентрически, распиливаемой...
 • Page 63 16. ВСЕГДА держите инструмент обеими других распилов нижний защитный кожух руками. НИКОГДА не помещайте руки или должен работать автоматически. пальцы сзади пилы. В случае отдачи, пила 21. Перед тем как положить пилу на верстак может легко отскочить назад на вашу руку, что или...
 • Page 64 31. Всегда используйте пилы, рекомендованные в данном руководстве. Не используйте какие-либо абразивные диски. 32. Пилы должны быть острыми и чистыми. Смола и древесный пек, затвердевшие на дисковых пилах, снижают производительность пилы и повышают потенциальный риск отдачи. Содержите пилу в чистоте. Для этого снимите ее...
 • Page 65 ОПИСАНИЕ Избегайте хранить аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п. Не допускайте попадания на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: аккумуляторный блок воды или дождя. Перед регулировкой или проверкой • Замыкание контактов аккумуляторного функционирования всегда отключайте...
 • Page 66 Фиксировать рычаг разблокировки при помощи • травму. липкой ленты и вносить изменения в его Рез под углом конструкцию ЗАПРЕЩЕНО. Рис.4 Включение лампы Для модели DSS610 Только для модели DSS610 Рис.5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ослабьте рычаг на индикаторе наклона на Не смотрите непосредственно на свет или...
 • Page 67 конца, пока он не зафиксируется на месте. Для снятия или установки дисков пользуйтесь • Если Вы можете видеть красную часть верхней только ключом Makita. стороны кнопки, она закрыта не полностью. Для снятия режущего диска нажмите на кнопку Полностью вставьте ее, чтобы красную часть...
 • Page 68: Дополнительные Аксессуары

  необходимо в таком положении с помощью винта в передней производить в уполномоченных сервис-центрах части основания. Она также позволяет осуществлять Makita, с использованием только сменных частей повторные распилы одинаковой ширины. производства Makita. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением проверки или работ по...
 • Page 72 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885250A981...

This manual is also suitable for:

Dss611

Table of Contents