Download Print this page

Advertisement

QUICK GUIDE
QUICK GUIDE
SNABBGUIDE
SNABBGUIDE
HURTIGGUIDE
HURTIGGUIDE
PIKAOPAS
PIKAOPAS
KVIKVEJLEDNING
KVIKVEJLEDNING
Operating Instructions
Model No.
Indoor Unit
CS-CE9NKE
CS-CE12NKE
ENGLISH
Before operating the unit, read these operating
instructions thoroughly and keep them for future
reference.
SVENSKA
Innan du använder enheten, läs noga igenom
denna bruksanvisning och spara den för framtida
bruk.
NORSK
Les bruksanvisningen nøye før du bruker denne
enheten, og oppbevar den for fremtidig bruk.
SUOMI
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
yksikön käyttämistä ja säilytä ne tulevaisuutta
varten.
DANSK
Læs brugsanvisningen grundigt igennem før
du benytter anlægget og gem den til fremtidig
brug.
© Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia
Sdn. Bhd. 2012. Unauthorized copying and distribution
is a violation of law.
Air Conditioner
Outdoor Unit
CU-CE9NKE
CU-CE12NKE
F568751

Advertisement

   Also See for Panasonic CS-CE9NKE

   Summary of Contents for Panasonic CS-CE9NKE

 • Page 1: Operating Instructions

  DANSK Læs brugsanvisningen grundigt igennem før du benytter anlægget og gem den til fremtidig brug. QUICK GUIDE QUICK GUIDE © Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia SNABBGUIDE SNABBGUIDE Sdn. Bhd. 2012. Unauthorized copying and distribution HURTIGGUIDE HURTIGGUIDE is a violation of law.

 • Page 2: Table Of Contents

  OBS : Bilderna i denna skötselanvisning är endast illustrativa och kan därför skilja sig från den faktiska modellen. Förändringar kan göras utan föregående meddelande angående framtida förbättringar. NORSK Takk for at du har kjøpt et klimaanlegg fra Panasonic INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

 • Page 3

  PIKAOPAS TAKAKANSI HUOM. : Tämän käyttöohjeen kuvilla on vain selittävä tehtävä, ja ne voivat poiketa itse yksiköstä. Muutoksia voidaan tehdä ilman ilmoitusta tulevasta parannuksesta. DANSK Tak for dit valg af Panasonic Air Conditioner INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE DRIFTSBETINGELSER DRIFTSBETINGELSER Brug dette airconditionanlæg inden for følgende temperaturområder...

 • Page 4: Safety Precautions

  SAFETY PRECAUTIONS To prevent personal injury, injury to others, or property damage, please comply with the following. WARNING WARNING Incorrect operation due to failure to follow instructions below may cause harm or damage, the seriousness of which is INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT classifi...

 • Page 5

  WARNING WARNING CAUTION CAUTION POWER SUPPLY INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT If the supply cord is damage, it must be replaced Do not wash the indoor unit with water, benzene, by the manufacturer, its service agent or similarly thinner or scouring powder to avoid damage or qualifi...

 • Page 6

  REMOTE CONTROL Press the remote control’s button TO TURN ON OR OFF THE UNIT Maximum distances: 8m • Please be aware of the OFF indication on the remote control display to prevent the unit from starting/stopping improperly. TO SET TEMPERATURE •...

 • Page 7

  Press and hold for 5 seconds to dim or restore the TO SET THE TIMER TO SET THE TIMER unit’s indicator brightness. • 2 sets of ON and OFF timers are available to turn ON Press and hold for approximately 10 seconds to or OFF the unit at different preset time.

 • Page 8

  INDOOR UNIT • Switch off the power supply and unplug before cleaning. • Do not touch the aluminium fi n, sharp parts may cause injury. CAUTION CLEANING INSTRUCTIONS CLEANING INSTRUCTIONS HINT HINT • Do not use benzene, thinner or scouring powder. •...

 • Page 9

  TROUBLESHOOTING TROUBLESHOOTING The following symptoms do not indicate malfunction. The following symptoms do not indicate malfunction. SYMPTOM SYMPTOM CAUSE CAUSE Mist emerges from indoor unit. ► • Condensation effect due to cooling process. Water fl owing sound during operation. ► • Refrigerant fl ow inside the unit. The room has a peculiar odor.

 • Page 10: Information

  INFORMATION FOR SEASONAL INSPECTION AFTER EXTENDED NON-USE NON SERVICEABLE CRITERIAS • Checking of remote control batteries. TURN OFF POWER SUPPLY then please consult • No obstruction at air inlet and air outlet vents. authorized dealer under the following conditions: • Use Auto OFF/ON button to select Cooling/Heating operation, •...

 • Page 11: Information

  Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment and Used Batteries These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable collection points, in accordance with your national legislation and the Directives 2002/96/EC and 2006/66/EC.

 • Page 12: SÄkerhetsfÖreskrifter

  SÄKERHETSFÖRESKRIFTER För att undvika skada på dig själv, skada på andra, eller skada på egendom, var god iaktta följande. VARNING VARNING Felaktig användning orsakad av att skötselanvisningen inte följts kan leda till skador, nedan klassas deras allvar: INOMHUS- OCH UTOMHUSENHET Denna apparat är inte avsedd att användas av VARNING VARNING...

 • Page 13

  VARNING VARNING FÖRSIKTIGHET FÖRSIKTIGHET STRÖMFÖRSÖRJNING INOMHUS- OCH UTOMHUSENHET INOMHUS- OCH UTOMHUSENHET Om elkabeln är skadad måste den bytas av Tvätta inte inomhusenheten med vatten, bensen, tillverkaren eller auktoriserad serviceverkstad thinner eller skurpulver för att undvika skada eller eller motsvarande behörig person för att undvika korrosion på...

 • Page 14: FjÄrrkontroll

  FJÄRRKONTROLL Tryck på fjärrkontrollens knapp SÄTTA PÅ OCH STÄNGA AV ENHETEN Max. räckvidd: 8m • Var god håll koll på indikationen OFF på fjärrkontrollens display för att förhindra att enheten startas/stoppas på fel sätt. STÄLLA IN TEMPERATUR • Valområde: 16°C ~ 30°C (Ej tillgängligt i läget FAN). LYSDIODER •...

 • Page 15: FjÄrrkontroll

  Tryck och håll nere i 5 sekunder för att göra STÄLLA IN TIMERN STÄLLA IN TIMERN ljusheten hos enhetens indikator svagare eller för att återställa den. • 2 inställningar för ON- och OFF-timer fi nns tillgängliga för att sätta på enheten till ON eller stänga av den till Tryck och håll nere i ungefär 10 sekunder för att visa OFF vid olika förinställda tider.

 • Page 16: Min. 16 11

  INOMHUSDEL • Slå ifrån strömmen och koppla ur enheten innan rengöring utförs. • Rör ej aluminiumfl änsen, den vassa delen kan orsaka skada. FÖRSIKTIGHET RENGÖRINGSINSTRUKTIONER RENGÖRINGSINSTRUKTIONER RÅD RÅD • Använd inte bensol, thinner eller skurpulver. • För att säkra optimal prestanda hos enheten, måste •...

 • Page 17

  PROBLEMLÖSNING Följande yttringar är ej tecken på tekniska fel. Följande yttringar är ej tecken på tekniska fel. YTTRING YTTRING ORSAK ORSAK Dimma kommer ur inomhusdelen. ► • Kondensering på grund av kylprocessen. Låter som rinnande vatten under drift. ► • Flöde av kylmedel inuti enheten. Onormal lukt i rummet.

 • Page 18: Information

  INFORMATION FÖR SÄSONGSKONTROLL EFTER LÄNGRE PERIOD UTAN ICKE FUNKTIONSDUGLIGA KRITERIER ANVÄNDNING STÄNG AV STRÖMTILLFÖRSELN och rådfråga • Kontrollera fjärrkontrollens batterier. sedan auktoriserad återförsäljare under följande • Se till att öppningarna för luftintag och luftutgång inte hindras omständigheter: av något. • Onormala ljud vid drift. •...

 • Page 19: Information

  Information för användare om hopsamling och avfallshantering av gammalt material och använda batterier Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att man inte ska blanda elektriska och elektroniska produkter eller batterier med vanliga hushållssopor. För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska man ta dem till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser och direktiven 2002/96/EC och 2006/66/EC.

 • Page 20: Sikkerhetsforanstaltninger

  SIKKERHETSFORANSTALTNINGER For å forhindre personskader eller skade på eiendom, må du følge påfølgende. ADVARSEL ADVARSEL Feil bruk på grunn av at instruksjonene ikke følges, kan føre til skade eller ødeleggelser. Alvorligheten av dette INNENDØRS- OG UTENDØRSENHET klassifi seres som følger: Dette apparatet er ikke ment brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sanselige ADVARSEL...

 • Page 21

  ADVARSEL ADVARSEL FORSIKTIG FORSIKTIG STRØMFORSYNING INNENDØRS- OG UTENDØRSENHET INNENDØRS- OG UTENDØRSENHET Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes Vask ikke innendørsenheten med vann, av produsenten, forhandleren eller tilsvarende benzene, tynner eller rensemidler for å unngå kvalifi sert personell for å unngå en potensiell skade eller korrosjon på...

 • Page 22: Fjernkontroll

  FJERNKONTROLL Trykk fjernkontrollens knapp Å SLÅ ENHETEN PÅ ELLER AV Maksimal avstand: 8m • Vennligst vær oppmerksom på AV indikasjonen på fjernkontrollens kontrolldisplay for å forhindre enheten fra å starte/stoppe ved en feil. STILLE INN TEMPERATUREN • Utvalgsområde: 16°C ~ 30°C (Gjelder ikke for VIFTE INDIKATOR modus).

 • Page 23: Fjernkontroll

  Trykk og hold i 5 sekunder for å dempe eller STILLE INN TIDSUR STILLE INN TIDSUR gjenopprette klarheten på enhetens indikator. • 2 sett med PÅ- og AV-timere er tilgjengelige for å slå Trykk og hold i ca 10 sekunder for å vise enheten PÅ...

 • Page 24: Innvendig Enhet

  INNVENDIG ENHET • Slå av strømforsyningen og koble fra før rengjøring. • Ikke berør aluminiumsribben, skarpe deler kan forårsake skade. FORSIKTIG VASKEINSTRUKSJONER VASKEINSTRUKSJONER TIPS TIPS • Ikke bruk benzen, løsemidler eller skuremidler. • For å sikre optimal ytelse til enheten, må •...

 • Page 25

  FEILSØKING Følgende symptomer indikerer ikke funksjonsfeil. Følgende symptomer indikerer ikke funksjonsfeil. SYMPTOM SYMPTOM ÅRSAK ÅRSAK Damp kommer fra den innvendige enheten. ► • Kondensasjonseffekt på grunn av kjøleprosessen. Lyd fra vannkretsen under drift. ► • Kjølevæske inne i enheten. Rommet har en spesiell lukt. ►...

 • Page 26: Informasjon

  INFORMASJON PERIODISK INSPEKSJON AV ENHETEN ETTER LANG TIDS KRITERIER HVOR SERVICE IKKE GIS STANS SLÅ AV STRØMFORSYNINGEN. Kontakt • Kontroller batteriene i fjernkontrollen. autorisert forhandler ved følgende omstendigheter: • Ingen blokkeringer i luftinntakene og luftuttakene. • Unaturlige lyder under bruk. •...

 • Page 27: Informasjon

  Brukerinformasjon om innsamling og håndtering av gammelt utstyr og brukte batterier Slike symboler på produkter, emballasje, og/eller på medfølgende dokumenter betyr at brukte elektriske/elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. For riktig håndtering og gjenvinning av gamle produkter og brukte batterier, vennligst lever dem til anvendelige innsamlingssteder, i samsvar med nasjonal lovgivning og direktivene 2002/96/EC og 2006/66/EC.

 • Page 28: Turvatoimet

  TURVATOIMET Noudata seuraavia ohjeita käyttäjän ja muiden henkilöiden loukkaantumisten ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi. VAARA VAARA Ohjeiden huomiotta jättäminen ja yksikön virheellinen käyttö voi johtaa vikoihin ja vaurioihin, joiden vakavuus luokitellaan SISÄYKSIKKÖ JA ULKOYKSIKKÖ alla olevalla tavalla: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, VAARA VAARA...

 • Page 29

  VAARA VAARA VAROITUS VAROITUS VIRRANSYÖTTÖ SISÄYKSIKKÖ JA ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ JA ULKOYKSIKKÖ Jos syöttöjohto vaurioituu, valmistajan, Älä pese sisäyksikköä vedellä, bentseenillä, valmistajan valtuuttaman huoltohenkilön tai tinnerillä tai hankausjauheella, jotta laite ei muun vastaavan pätevän henkilön tulee vaihtaa vaurioidu tai ruostu. se vaaratilanteiden välttämiseksi. Älä...

 • Page 30: Kauko-ohjain

  KAUKO-OHJAIN Paina kaukosäätimen painiketta LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN Maksimietäisyys: 8m • Varo koskemasta kaukosäätimen näytön VIRRANKATKAISU-painikkeeseen, sillä sen tahaton painaminen voi käynnistää tai sammuttaa laitteen väärässä vaiheessa. LÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN INDIKAATTORI • Lämpötila-alue: 16°C ~ 30°C (Ei koske FAN-tilaa.). (Vihreä/Sininen) • Suosituslämpötilan käyttäminen voi säästää energiaa. POWER/DEICE (Oranssi) LÄMMITYS : 20°C ~ 24°C.

 • Page 31

  Lisää tai vähennä laitteen virran indikaattorin AJASTIMEN KÄYTTÄMINEN AJASTIMEN KÄYTTÄMINEN kirkkautta painamalla painiketta viiden sekunnin ajan. • Kaksi sarjaa käynnistys- ja sammutusajastimia on saatavilla laitteen kytkemiseen päälle ja pois päältä Vaihda lämpötila-asteikoksi °C tai °F painamalla esiasetettuihin aikoihin. painiketta kymmenen sekunnin ajan. •...

 • Page 32: SisÄyksikkÖ

  SISÄYKSIKKÖ • Ennen puhdistamista katkaise virransyöttö ja irrota pistoke pistorasiasta. • Älä koske alumiiniseen jäähdytysripaan, sen terävät reunat voivat VAROITUS aiheuttaa vammoja. PESUOHJEET PESUOHJEET VIHJE VIHJE • Älä käytä bentseeniä, ohennetta tai hankausjauhetta. • Varmista laitteen toiminta puhdistamalla ja huoltamalla •...

 • Page 33: VianetsintÄ

  VIANETSINTÄ Seuraavassa kuvatut ilmiöt eivät ole merkki toimintahäiriöstä. Seuraavassa kuvatut ilmiöt eivät ole merkki toimintahäiriöstä. ILMIÖ ILMIÖ Sisäyksiköstä tulee sumua. ► • Vesi tiivistyy jäähdytystoiminnan seurauksena. Veden virtauksen ääni toiminnan aikana. ► • Jäähdytysaine virtaa laitteen sisällä. Huoneessa on omituinen haju. ►...

 • Page 34: Tiedot 34~35

  TIEDOT KAUSITARKASTUS PITKÄN KÄYTTÖTAUON JÄLKEEN KRIITTISET VIKATAPAUKSET • Tarkista kauko-ohjaimen paristot. KATKAISE VIRRANSYÖTTÖ ja ota yhteyttä • Ei esteitä ilman tulo- ja poistoaukkoihin. valtuutettuun jälleenmyyjään, jos kyseessä on • Valitse jäähdytys- tai lämmitystoiminto Auto OFF/ON- jokin seuraavista tilanteista: painikkeella. Kun laite on toiminut 15 minuutin ajan, ilman tulo- •...

 • Page 35

  Tietoja vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävittämisestä Nämä merkinnät tuotteissa, pakkauksissa ja/tai niihin liitetyissä dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä paristoja ei tule sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen. Vanhojen tuotteiden ja käytettyjen paristojen asianmukainen käsittely, talteen ottaminen ja kierrätys edellyttävät niiden viemistä...

 • Page 36: Sikkerhedsforskrifter 36~37

  SIKKERHEDSFORSKRIFTER For at forhindre personskade, skade mod andre eller beskadigelse af ejendom skal følgende overholdes. ADVARSEL ADVARSEL Forkert brug grundet manglende overholdelse af brugsanvisningen kan resultere i person- eller tingskade, og INDENDØRS ENHED OG UDENDØRS ENHED farligheden heraf er klassifi ceret nedenstående: Apparatet må...

 • Page 37

  ADVARSEL ADVARSEL FORSIGTIG FORSIGTIG STRØMFORSYNING INDENDØRS ENHED OG UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED OG UDENDØRS ENHED Hvis netledningen er beskadiget, skal Vask ikke den indendørs enhed med vand, den udskiftes af fabrikanten eller dennes benzen, fortynder eller skurepulver for at undgå serviceværksted eller fagpersoner med beskadigelse eller korrosion af enheden.

 • Page 38: Fjernbetjening 38~39

  FJERNBETJENING Tryk på knappen til fjernbetjeningen SÅDAN TÆNDES OG SLUKKES ANLÆGGET Maksimal rækkevidde: 8m • Læg mærke til, om fjernbetjeningen viser OFF i displayet for at undgå forkert start/stop af anlægget. SÅDAN INDSTILLES TEMPERATUREN • Områdevalg: 16°C ~ 30°C (Gælder ikke ved tilstanden FAN).

 • Page 39

  Holdes nede i 5 sekunder for at dæmpe eller SÅDAN INDSTILLES TIMEREN SÅDAN INDSTILLES TIMEREN gendanne anlæggets indikatorlysstyrke. • 2 sæt ON- og OFF-timere er tilgængelige til at TÆNDE Holdes nede i ca. 10 sekunder for at få vist eller SLUKKE for enheden på forskellige forudindstillede temperaturindstilling i °C eller °F.

 • Page 40: IndendØrs Enhed

  INDENDØRS ENHED • Afbryd strømmen og træk stikket ud, inden der foretages rengøring. • Rør ikke ved aluminiumsbladet, skarpe dele kan forårsage personskade. FORSIGTIG RENGØRINGSINSTRUKTIONER RENGØRINGSINSTRUKTIONER TIP! TIP! • Undlad at bruge rensebenzin, fortynder eller skurepulver. • Til sikring af enhedens optimale ydelse skal der udføres •...

 • Page 41

  FEJLFINDING De følgende symptomer er ikke udtryk for funktionsfejl. De følgende symptomer er ikke udtryk for funktionsfejl. SYMPTOM SYMPTOM ÅRSAG ÅRSAG Der kommer tåge ud af indendørsenheden. ► • Kondenseringsvirkning på grund af køleprocessen. Lyden af strømmende vand kan høres under drift. ►...

 • Page 42: Oplysninger 42~43

  OPLYSNINGER VED SÆSONEFTERSYN EFTER LÆNGERE DRIFTSPAUSE KRITERIER FOR FUNKTIONSSVIGT • Kontrol af batterierne i fjernbetjeningen. AFBRYD FOR STRØMMEN, og kontakt derefter • Ingen blokeringer i luftindtags- og aftræksåbninger. en autoriseret forhandler under følgende forhold: • Brug knappen Auto OFF/ON til at vælge kølings-/ •...

 • Page 43: Maks. 32 23

  Brugerinformation om indsamling og bortskaffelsse af elektronikskrot og brugte batterier Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.

 • Page 44

  TEMP Select the desired temperature. Välj önskad temperatur. Velg ønsket temperatur. Authorized representative in EU Panasonic Testing Centre Valitse haluamasi lämpötila. Panasonic Marketing Europe GmbH Vælg den ønskede temperatur. Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany Panasonic Corporation Website: http://panasonic.net/ F568751 FS0312-0...

This manual also for:

Cu-ce9nke, Cs-ce12nke, Cu-ce12nke

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: