Download Print this page

Advertisement

ENGLISH
2 ~ 7
Before operating the unit,
read these operating
instructions thoroughly
and keep them for future
reference.
SVENSKA
Innan du använder enheten,
läs noga igenom denna
bruksanvisning och spara
den för framtida bruk.
NORSK
Les bruksanvisningen
nøye før du bruker denne
enheten, og oppbevar den
for fremtidig bruk.
8 ~ 13
Manufactured by:
Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd.
Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Section 21, Shah Alam
Industrial Site, 40300 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
Operating Instructions
Air Conditioner
Indoor Unit
CS-CE7GKEW
CS-CE9GKEW
CS-CE12GKEW
14 ~ 19
SUOMI
20 ~ 25
Lue nämä käyttöohjeet
huolellisesti ennen yksikön
käyttämistä ja säilytä ne
tulevaisuutta varten.
© 2007 Panasonic HA Air-Conditioning
(M) Sdn. Bhd. (11969-T). All rights
reserved. Unauthorized copying and
distribution is a violation of law.
F565747
Outdoor Unit
CU-CE7GKE
CU-CE9GKE
CU-CE12GKE
DANSK
26 ~ 31
Læs brugsanvisningen
grundigt igennem før du
benytter anlægget og gem
den til fremtidig brug.

Advertisement

   Also See for Panasonic CS-CE7GKEW

   Summary of Contents for Panasonic CS-CE7GKEW

 • Page 1: Operating Instructions

  Manufactured by: © 2007 Panasonic HA Air-Conditioning Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd. (M) Sdn. Bhd. (11969-T). All rights Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Section 21, Shah Alam reserved. Unauthorized copying and Industrial Site, 40300 Shah Alam, Selangor, Malaysia.

 • Page 2

  SAFETY PRECAUTIONS DEFINITION To prevent personal injury, injury to others, or property damage, please observe the following. Incorrect operation due to failure to follow instructions may cause harm or damage, the seriousness of which is classifi ed as below: This sign warns of death or serious Warning Caution This sign warns of injury or damage...

 • Page 3: Environmental Requirements

  REGULATORY INFORMATION Thank you for purchasing The appliance is not intended for use by young children or the infi rm person without Air Conditioner supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS TABLE OF CONTENTS Battery Disposal...

 • Page 4: Remote Control Preparation

  HOW TO OPERATE REMOTE CONTROL PREPARATION REMOTE CONTROL PREPARATION REMOTE CONTROL PREPARATION REMOTE CONTROL PREPARATION REMOTE CONTROL TRANSMITTER Inserting the batteries RECEIVER RECEIVER RECEIVER RECEIVER • Make sure it is not obstructed. Pull out • Certain fl uorescent lights Insert AAA or may interfere with signal R03 batteries transmission.

 • Page 5

  FEATURE OPERATION FEATURE OPERATION TIMER SETTING TIMER SETTING FEATURE OPERATION FEATURE OPERATION TIMER SETTING TIMER SETTING TO SET THE TIMER TO SELECT FAN SPEED • When you want the air conditioner to turn ON or OFF • There are 5 fan speeds, as well as automatically at a preset time.

 • Page 6

  CARE & CLEANING • Switch off the power supply before cleaning. • Do not touch the aluminium fi n, sharp part may cause injury. CAUTION e-ion AIR PURIFYING SYSTEM e-ion AIR PURIFYING SYSTEM e-ion AIR PURIFYING SYSTEM e-ion AIR PURIFYING SYSTEM Do not touch during operation e-ion FILTERS ACTIVE e-ion POWER MODULE...

 • Page 7

  TROUBLESHOOTING The following symptoms do not indicate malfunction. Symptom Cause ■ Mist emerges from indoor unit. Condensation effect due to cooling process. ■ Water fl owing sound during operations. Refrigerant fl ow inside the unit. ■ The room has a peculiar odour. This may due to damp smell emitted by the wall, carpet, furniture or clothing.

 • Page 8

  SÄKERHETSFÖRESKRIFTER DEFINITIONER För att förhindra skada på person eller egendom måste följande instruktioner följas. Felaktig användning orsakad av att skötselanvisningen inte följts kan leda till skador, nedan klassas deras allvar: Denna symbol varnar för dödsfara Varning Försiktighet Denna symbol varnar för personskada eller skada på...

 • Page 9

  LEGALA FÖRESKRIFTER Tack för att du har köpt Apparaten får inte användas av småbarn utan uppsikt. Småbarn bör övervakas för att Värmepump garantera att dom inte leker med apparaten. MILJÖKRAV INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avfallshantering av batterier Batterierna måste lämnas för återvinning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER AVFALLSHANTERING AV ENHETEN “Instruktioner för slutanvändare”...

 • Page 10

  KOMMA IGÅNG FÖRBEREDELSE AV FÖRBEREDELSE AV FÖRBEREDELSE AV FÖRBEREDELSE AV FJÄRRKONTROLLENS SÄNDARE FJÄRRKONTROLLEN FJÄRRKONTROLLEN FJÄRRKONTROLLEN FJÄRRKONTROLLEN MOTTAGARE MOTTAGARE MOTTAGARE MOTTAGARE • Se till att den inte hindras. Sätta i batterierna • Fluorescerande ljus (lysrör) kan störa signalen. Dra ut Rådfråga din närmaste Sätt i batterier av typen återförsäljare.

 • Page 11

  ANVÄNDNING AV FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FUNKTIONER TIMERINSTÄLLNING TIMERINSTÄLLNING ANVÄNDNING AV FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FUNKTIONER TIMERINSTÄLLNING TIMERINSTÄLLNING STÄLLA IN TIMERN VÄLJA FLÄKTHASTIGHET • Då du vill att värmepumpen ska sättas på till • Det fi nns 5 fl äkthastigheter samt läget ON eller av till läget OFF automatiskt vid en automatiskt fl...

 • Page 12

  UNDERHÅLL & RENGÖRING • Slå ifrån strömmen innan rengöring. • Rör ej aluminiumfl änsen, den vassa delen kan orsaka skada. FÖRSIKTIGHET e-ion LUFTRENINGSSYSTEM e-ion LUFTRENINGSSYSTEM e-ion LUFTRENINGSSYSTEM e-ion LUFTRENINGSSYSTEM Vidrör ej under användning e-ion-FILTER AKTIV e-ion-KRAFTMODUL • Rengör fi ltren regelbundet. •...

 • Page 13

  PROBLEMLÖSNING Följande yttringar är ej tecken på tekniska fel. Yttring Orsak ■ Dimma kommer ur inomhusdelen. Kondensering på grund av kylprocessen. ■ Låter som rinnande vatten under drift. Flöde av kylmedel inuti enheten. ■ Onormal lukt i rummet. Detta kan bero på en fuktig lukt som avges från väggen, mattan, möblerna eller textilier. ■...

 • Page 14

  SIKKERHETSFORANSTALTNINGER DEFINISJON For å forhindre personskade på egen person og andre, eller skade på eiendom må du observere følgende. Feil bruk på grunn av at instruksjonene ikke følges, kan føre til skade eller ødeleggelser. Alvorligheten av dette klassifi seres som følger: Dette skiltet advarer om fare for død Advarsel Forsiktig...

 • Page 15

  INFORMASJON OM GJELDENDE FORSKRIFTER Takk for at du har kjøpt et klimaanlegg fra Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av barn og unge, eller svekkede personer uten overoppsyn. Barn og unge må veiledes slik at de ikke benytter apparatet som et leketøy. INNHOLDSFORTEGNELSE MILJØKRAV Avhending av Batterier...

 • Page 16

  BETJENING FORBEREDELSE AV FJERNKONTROLL FORBEREDELSE AV FJERNKONTROLL FORBEREDELSE AV FJERNKONTROLL FORBEREDELSE AV FJERNKONTROLL FJERNKONTROLLSENDER Sette inn batteriene MOTTAKER MOTTAKER MOTTAKER MOTTAKER • Forsikre deg om at signalet ikke blokkeres. Trekk ut • Enkelte lysstoffbelysninger Sett inn batterier kan påvirke signalet. type AAA eller R03 Vennligst kontakt din nærmeste forhandler.

 • Page 17

  FUNKSJONSBETJENING FUNKSJONSBETJENING TIDSURINNSTILLING TIDSURINNSTILLING FUNKSJONSBETJENING FUNKSJONSBETJENING TIDSURINNSTILLING TIDSURINNSTILLING STILLE INN TIDSUR JUSTERE VIFTEHASTIGHET • Når klimaanlegget skal slås automatisk PÅ eller AV • Det er 5 viftehastigheter i tillegg til på et gitt tidspunkt. automatisk*. * Hastigheten til den innvendige viften blir justert automatisk i henhold til driftsmåte.

 • Page 18

  VEDLIKEHOLD OG RENHOLD • Slå av strømforsyningen før renhold. • Ikke berør aluminiumsribben, skarpe deler kan forårsake skade. FORSIKTIG e-ion RENGJØRINGSSYSTEM e-ion RENGJØRINGSSYSTEM e-ion RENGJØRINGSSYSTEM e-ion RENGJØRINGSSYSTEM Ikke rør under drift AKTIV e-ion-DRIVMODUL e-ion FILTRE • Rengjør fi ltrene regelmessig. •...

 • Page 19

  FEILSØKING Følgende symptomer indikerer ikke funksjonsfeil. Symptom Årsak ■ Damp kommer fra den innvendige enheten. Kondensasjonseffekt på grunn av kjøleprosessen. ■ Lyd fra vannkretsen under drift. Kjølevæske inne i enheten. ■ Rommet har en spesiell lukt. Dette kan komme av at veggen, teppet, møbler eller klær er fuktig. ■...

 • Page 20

  TURVATOIMET MÄÄRITELMÄ Noudata seuraavia ohjeita käyttäjän tai muiden henkilöiden loukkaantumisen ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden huomiotta jättäminen ja yksikön virheellinen käyttö voi johtaa vikoihin ja vaurioihin, joiden vakavuus luokitellaan alla olevalla tavalla: Tämä merkki varoittaa Vaara Tämä merkki varoittaa kuoleman ja Varoitus loukkaantumisen ja aineellisen vakavien loukkaantumisten vaarasta.

 • Page 21

  SÄÄNNÖSTIETOJA Kiitos, että valitsit Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai heikkojen henkilöiden käyttöön ilman valvontaa. Pieniä lapsia tulisi valvoa, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteen kanssa. ilmastointilaitteen YMPÄRISTÖVAATIMUKSET SISÄLLYSLUETTELO Paristojen hävittäminen Paristot tulee kierrättää tai hävittää sopivalla tavalla. TURVATOIMET LOPPUHÄVITYS “Ohjeet loppukäyttäjälle”...

 • Page 22

  LAITTEEN KÄYTTÖ KAUKO-OHJAIMEN VALMISTELUSTA KAUKO-OHJAIMEN VALMISTELUSTA KAUKO-OHJAIMEN VALMISTELUSTA KAUKO-OHJAIMEN VALMISTELUSTA KAUKOSÄÄTIMEN LÄHETIN Paristojen asettaminen laitteeseen VASTAANOTIN VASTAANOTIN VASTAANOTIN VASTAANOTIN • Varmista, ettei signaalin kulkua tukita. Vedä irti Aseta AAA- tai • Loistevalaistus voi häiritä R03-paristot kaukosäätimen signaalin paikoilleen kulkua. Kysy tarvittaessa lisätietoja laitteen Sulje jälleenmyyjältä.

 • Page 23

  LISÄTOIMINNOT LISÄTOIMINNOT AJASTIMEN ASETUS AJASTIMEN ASETUS LISÄTOIMINNOT LISÄTOIMINNOT AJASTIMEN ASETUS AJASTIMEN ASETUS AJASTIMEN KÄYTTÄMINEN TUULETTIMEN NOPEUDEN SÄÄTÄMINEN • Käytössä on 5 tuuletinnopeutta sekä • Ajastimen avulla laitteen toiminnan voi KÄYNNISTÄÄ ja automaattinen toiminta*. PYSÄYTTÄÄ haluttuna aikana. * Automaattisessa toiminnassa sisätuulettimen nopeus mukautetaan automaattisesti kulloiseenkin toimintaan.

 • Page 24

  HOITO JA PUHDISTUS • Irrota laite virtalähteestä ennen puhdistusta. • Älä koske alumiiniseen jäähdytysripaan, sen terävät reunat voivat VAROITUS aiheuttaa vammoja. e-ion-ILMANPUHDISTUSJÄRJESTELMÄ e-ion-ILMANPUHDISTUSJÄRJESTELMÄ e-ion-ILMANPUHDISTUSJÄRJESTELMÄ e-ion-ILMANPUHDISTUSJÄRJESTELMÄ Älä kosketa käytön aikana e-ion-SUODATTIMET AKTIIVINEN e-ion-VIRTAMODUULI • Puhdista suodattimet säännöllisesti. • Pese ja huuhtele suodatin varovaisesti vedellä. AKTIIVINEN e-ion-GENERAATTORI Älä...

 • Page 25

  VIANETSINTÄ Seuraavassa kuvatut ilmiöt eivät ole merkki toimintahäiriöstä. Ilmiö ■ Sisäyksiköstä tulee sumua. Vesi tiivistyy jäähdytystoiminnan seurauksena. ■ Veden virtauksen ääni toiminnan aikana. Jäähdytysaine virtaa laitteen sisällä. ■ Huoneessa on omituinen haju. Kyseessä voi olla seinistä, matosta, huonekaluista tai vaatteista tuleva kostea haju. ■...

 • Page 26

  • Lad ikke helt små og elektrisk stød eller brand. korrekt. Ellers vil der kunne opstå mindre børn lege med lækager. fjernbetjeningen for at Kontakt din aut. Panasonic- forhandler eller en aut. forhindre dem i at sluge Driftsforskrifter batterierne ved et uheld. elinstallatør vedr. installation.

 • Page 27

  FORSKRIFTSMÆSSIGE OPLYSNINGER Tak for dit valg af Air Conditioner Dette anlæg må kun betjenes af mindre børn eller svagelige personer, når det foregår under opsyn. Mindre børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med INDHOLDSFORTEGNELSE anlægget.

 • Page 28

  SÅDAN BETJENES ANLÆGGET KLARGØRING AF FJERNBETJENING KLARGØRING AF FJERNBETJENING KLARGØRING AF FJERNBETJENING KLARGØRING AF FJERNBETJENING FJERNBETJENING Isætning af batterierne MODTAGER MODTAGER MODTAGER MODTAGER • Sørg for, at der ikke er hindringer i vejen for Træk ud signalet. Isæt AAA- eller •...

 • Page 29

  BRUG AF FUNKTIONER BRUG AF FUNKTIONER TIMERINDSTILLING TIMERINDSTILLING BRUG AF FUNKTIONER BRUG AF FUNKTIONER TIMERINDSTILLING TIMERINDSTILLING SÅDAN INDSTILLES TIMEREN SÅDAN VÆLGES BLÆSERHASTIGHED • Når du ønsker, at airconditionanlægget skal slås TIL • Der er 5 ventilatorhastigheder såvel som eller FRA automatisk på et forudindstillet tidspunkt. automatisk*.

 • Page 30

  PASNING & RENGØRING • Afbryd strømmen, inden der foretages rengøring. • Rør ikke ved aluminiumsbladet, skarpe dele kan forårsage personskade. FORSIGTIG e-ion LUFTRENSNINGSSYSTEM e-ion LUFTRENSNINGSSYSTEM e-ion LUFTRENSNINGSSYSTEM e-ion LUFTRENSNINGSSYSTEM Må ikke berøres under driften e-ion FILTRE AKTIVT e-ion EFFEKTMODUL • Rens fi ltrene regelmæssigt. •...

 • Page 31

  KRITERIER FOR FUNKTIONSSVIGT • Aktiver opvarmningstilstand i 2~3 timer for at udtørre de indre Under følgende forudsætninger, SLUK FOR STRØMMEN og dele. REKVIRER autoriseret Panasonic installatør: • Afbryd strømmen. • Unormal lyd ved drift. • Fjern batterierne i fjernbetjeningen. • Vand/fremmede partikler i fjernbetjeningen.

 • Page 32

  Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2) För utförlig förklaring, var god se sidorna 10 ~ 11. Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, a division of For detaljert forklaring, vennligst se side 16 ~ 17. Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: