Download Print this page

Advertisement

ENGLISH
ENGLISH
Before operating the unit, read these
Before operating the unit, read these
operating instructions thoroughly and
operating instructions thoroughly and
keep them for future reference.
keep them for future reference.
SUOMI
SUOMI
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti
ennen yksikön käyttämistä ja säilytä ne
ennen yksikön käyttämistä ja säilytä ne
tulevaisuutta varten.
tulevaisuutta varten.
QUICK GUIDE / SNABBGUIDE
QUICK GUIDE / SNABBGUIDE
HURTIGGUIDE / PIKAOPAS
HURTIGGUIDE / PIKAOPAS
KVIKVEJLEDNING
KVIKVEJLEDNING
2 ~ 9
2 ~ 9
SVENSKA
SVENSKA
Innan du använder enheten, läs noga igenom
Innan du använder enheten, läs noga igenom
denna bruksanvisning och spara den för
denna bruksanvisning och spara den för
framtida bruk.
framtida bruk.
26 ~ 33
26 ~ 33
DANSK
DANSK
Læs brugsanvisningen grundigt igennem før
Læs brugsanvisningen grundigt igennem før
du benytter anlægget og gem den til fremtidig
du benytter anlægget og gem den til fremtidig
brug.
brug.
Operating Instructions
Air Conditioner
Indoor Unit
CS-CE7HKEW
CS-CE9HKEW
CS-CE12HKEW
10 ~ 17
10 ~ 17
NORSK
NORSK
Les bruksanvisningen nøye før du bruker
Les bruksanvisningen nøye før du bruker
denne enheten, og oppbevar den for
denne enheten, og oppbevar den for
fremtidig bruk.
fremtidig bruk.
34 ~ 41
34 ~ 41
© 2007 Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd.
(11969-T). All rights reserved. Unauthorized copying
and distribution is a violation of law.
F565860
Outdoor Unit
CU-CE7HKE
CU-CE9HKE
CU-CE12HKE
CU-2E15GBE
CU-2E18CBPG
CU-3E18EBE
CU-3E23CBPG
CU-4E27CBPG
18 ~ 25
18 ~ 25

Advertisement

   Also See for Panasonic CU-CE7HKE

   Related Manuals for Panasonic CU-CE7HKE

   Summary of Contents for Panasonic CU-CE7HKE

 • Page 1: Operating Instructions

  QUICK GUIDE / SNABBGUIDE QUICK GUIDE / SNABBGUIDE HURTIGGUIDE / PIKAOPAS HURTIGGUIDE / PIKAOPAS KVIKVEJLEDNING KVIKVEJLEDNING © 2007 Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd. (11969-T). All rights reserved. Unauthorized copying and distribution is a violation of law.

 • Page 2: Safety Precautions

  SAFETY PRECAUTIONS SAFETY PRECAUTIONS DEFINITION The instructions to be followed are classifi ed by the following symbols: This symbol denotes an action These symbols denote actions that is PROHIBITED. that are COMPULSORY. To prevent personal injury, injury to others, or property damage, please observe the following. Incorrect operation due to failure to follow instructions may cause harm or damage, the seriousness of which is classifi...

 • Page 3

  Thank you for purchasing REGULATORY INFORMATION REGULATORY INFORMATION Air Conditioner The appliance is not intended for use by young children or the infi rm person without TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

 • Page 4: Operation Condition

  OPERATION CONDITION OPERATION CONDITION OPERATION CONDITION OPERATION CONDITION Use this air conditioner under the following temperature range (CU-CE7HKE, CU-CE9HKE, CU-CE12HKE) Indoor Outdoor Temperature (°C) *DBT *WBT *DBT *WBT Maximum COOLING Minimum Maximum HEATING Minimum NOTICE: When the outdoor temperature is out of the above temperature range, the heating capacity will drop signifi cantly and outdoor unit might stop for protection control.

 • Page 5: Multi Air Conditioner Function

  MULTI AIR CONDITIONER FUNCTION MULTI AIR CONDITIONER FUNCTION (CU-2E15GBE, CU-2E18CBPG, CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG, CU-4E27CBPG) DEFINITION Multi air conditioner system has one outdoor unit connected to multiple indoor units. INDOOR UNIT INDOOR UNIT • It is possible to operate the indoor units individually or simultaneously. •...

 • Page 6: Operations

  • During operation mode selection the power indicator blinks. • Unit selects operation mode every 30 minutes according to temperature setting, outdoor and room temperature. (CU-CE7HKE, CU-CE9HKE, CU-CE12HKE) • Unit selects operation mode every 3 hours according to temperature setting, outdoor and room temperature.

 • Page 7: Operations

  TO SET THE TIMER TO SET THE TIMER TO SELECT FAN SPEED (5 OPTIONS) • To turn ON or OFF the unit at a preset time. • For AUTO, the indoor fan speed is automatically adjusted according to the operation mode. TIMER TO ADJUST VERTICAL AIRFLOW DIRECTION (5 OPTIONS)

 • Page 8: Care & Cleaning

  CARE & CLEANING CARE & CLEANING • Switch off the power supply before cleaning. • Do not touch the aluminium fi n, sharp parts may cause injury. CAUTION HINTS HINTS WASHING INSTRUCTIONS WASHING INSTRUCTIONS • Do not use benzene, thinner or scouring powder. •...

 • Page 9: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING TROUBLESHOOTING The following symptoms do not indicate malfunction. The following symptoms do not indicate malfunction. Symptom Symptom Cause Cause Mist emerges from indoor unit. • Condensation effect due to cooling process. Water fl owing sound during operation. • Refrigerant fl ow inside the unit. The room has a peculiar odour.

 • Page 10

  SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SÄKERHETSFÖRESKRIFTER DEFINITIONER Instruktioner klassifi ceras med följande symboler: Dessa symboler betecknar Denna symbol betecknar en handlingar som MÅSTE handling som är FÖRBJUDEN. FÖLJAS. För att förhindra skada på person eller egendom måste följande instruktioner följas. Felaktig användning orsakad av att skötselanvisningen inte följts kan leda till skador, nedan klassas deras allvar: Denna symbol varnar för Denna symbol varnar för dödsfara eller allvarliga...

 • Page 11

  Tack för att du har köpt LEGALA FÖRESKRIFTER LEGALA FÖRESKRIFTER Värmepump Apparaten får inte användas av småbarn utan uppsikt. Småbarn bör övervakas för INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING att garantera att dom inte leker med apparaten. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER MILJÖKRAV Avfallshantering av batterier LEGALA FÖRESKRIFTER Batterierna måste lämnas för återvinning.

 • Page 12

  TILLÅTNA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN TILLÅTNA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN TILLÅTNA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN TILLÅTNA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN Värmepumpen får användas vid följande temperaturer (CU-CE7HKE, CU-CE9HKE, CU-CE12HKE) Inomhus Utomhus Temperatur (°C) *DBT *WBT *DBT *WBT Max. KYLA Min. Max. VÄRME Min. MÄRK: Då utomhustemperaturen är utanför temperaturområdet ovan, sjunker uppvärmningskapaciteten avsevärt och utomhusenheten kan stoppa för skyddskontroll.

 • Page 13

  MULTILUFTKONDITIONERARE FUNKTIONER MULTILUFTKONDITIONERARE FUNKTIONER (CU-2E15GBE, CU-2E18CBPG, CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG, CU-4E27CBPG) DEFINITIONER Multiluftkonditionerarsystemet har en utomhusenhet ansluten till fl era inomhusenheter. INOMHUSDEL INOMHUSDEL • Det är möjligt att använda inomhusenheterna var och en eller samtidigt. • Användarlägesprioritet ges till den enhet som först sätts på. •...

 • Page 14

  • Då val av användarläge sker blinkar driftslampan. • Enheten väljer på nytt funktionsläge efter 30 minuter hela tiden enligt temperaturinställning, utomhus- och rumstemperatur. (CU-CE7HKE, CU-CE9HKE, CU-CE12HKE) • Enheten väljer på nytt funktionsläge efter 3 timmar hela tiden enligt temperaturinställning, utomhus- och rumstemperatur.

 • Page 15

  STÄLLA IN TIMERN STÄLLA IN TIMERN VÄLJA FLÄKTHASTIGHET (5 VAL) • För att sätta på enheten till ON eller stänga av till OFF vid en förinställd tid. • För AUTO, justeras inomhusfl äkthastigheten automatiskt enligt användarläge. TIMER JUSTERA DET VERTIKALA LUFTFLÖDETS RIKTNING (5 VAL) Välj ON eller OFF Ställa in tiden.

 • Page 16

  UNDERHÅLL & RENGÖRING UNDERHÅLL & RENGÖRING • Slå ifrån strömmen innan rengöring. • Rör ej aluminiumfl änsen, den vassa delen kan orsaka skada. FÖRSIKTIGHET TIPS TIPS RENGÖRINGSINSTRUKTIONER RENGÖRINGSINSTRUKTIONER • Använd inte bensol, thinner eller skurpulver. • Rengör fi ltret regelbundet för bästa funktion och för att minska energiförbrukning.

 • Page 17

  PROBLEMLÖSNING PROBLEMLÖSNING Följande yttringar är ej tecken på tekniska fel. Följande yttringar är ej tecken på tekniska fel. Yttring Yttring Orsak Orsak Dimma kommer ur inomhusdelen. • Kondensering på grund av kylprocessen. Låter som rinnande vatten under drift. • Flöde av kylmedel inuti enheten. Onormal lukt i rummet.

 • Page 18

  SIKKERHETSFORANSTALTNINGER SIKKERHETSFORANSTALTNINGER DEFINISJON Instruksjonene som må følges, klassifi seres av følgende symboler: Dette symbolet angir en handling Disse symbolene angir som er FORBUDT. handlinger som er PÅKREVD. For å forhindre personskade på egen person og andre, eller skade på eiendom må du observere følgende. Feil bruk på...

 • Page 19

  Takk for at du har kjøpt et INFORMASJON OM GJELDENDE FORSKRIFTER INFORMASJON OM GJELDENDE FORSKRIFTER klimaanlegg fra Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av barn og unge, eller svekkede personer uten INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE overoppsyn. Barn og unge må veiledes slik at de ikke benytter apparatet som et leketøy.

 • Page 20

  BRUKSBETINGELSER BRUKSBETINGELSER BRUKSBETINGELSER BRUKSBETINGELSER Bruk dette klimaanlegget innefor følgende temperaturområde (CU-CE7HKE, CU-CE9HKE, CU-CE12HKE) Innendørs Utvendig Temperatur (°C) *DBT *WBT *DBT *WBT Maksimalt KJØLING Minimum Maksimalt OPPVARMING Minimum NOTICE: Når utetemperaturen er utenfor temperaturområdet ovenfor, vil oppvarmingskapasiteten falle betydelig, og utendørsenheten kan stoppe for beskyttelseskontroll.

 • Page 21

  MULTIKLIMAANLEGGFUNKSJON MULTIKLIMAANLEGGFUNKSJON (CU-2E15GBE, CU-2E18CBPG, CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG, CU-4E27CBPG) DEFINISJON Multiklimaanleggsystem har en utendørsenhet koblet til fl ere innendørsenheter. INNVENDIG ENHET INNVENDIG ENHET • Det er mulig å operere innendørsenheter individuelt eller samtidig. • Operasjonsprioriteten blir gitt til den første enheten som slåes på. •...

 • Page 22

  • Når driftsmodusen velges blinker strømindikatoren. • Enhet velger operasjonsmodus hvert 30. minutt i henhold til temperaturinnstillingen, utendørs og romtemperatur. (CU-CE7HKE, CU-CE9HKE, CU-CE12HKE) • Enheten velger driftsmodus hver 3. time iht. temperaturinnstillingen, utetemperatur og romtemperatur. (CU-2E15GBE, CU-2E18CBPG, CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG, CU-4E27CBPG) VARMEMODUS - For å...

 • Page 23

  STILLE INN TIDSUR STILLE INN TIDSUR JUSTERE VIFTEHASTIGHET (5 ALTERNATIVER) • Å slå enheten PÅ eller AV på et bestemt tidspunkt. • For AUTO, blir innendørsviften automatisk justert i henhold til operasjonsmodus. TIMER JUSTERE VERTIKAL LUFTSTRØMRETNING Velg ON eller Still inn tiden. Bekreft.

 • Page 24

  VEDLIKEHOLD OG RENHOLD VEDLIKEHOLD OG RENHOLD • Slå av strømforsyningen før renhold. • Ikke berør aluminiumsribben, skarpe deler kan forårsake skade. FORSIKTIG TIPS TIPS VASKEINSTRUKSJONER VASKEINSTRUKSJONER • Ikke bruk benzen, løsemidler eller skuremidler. • Rengjør fi lteret regelmessig for best ytelse og for å redusere strømforbruket.

 • Page 25

  FEILSØKING FEILSØKING Følgende symptomer indikerer ikke funksjonsfeil. Følgende symptomer indikerer ikke funksjonsfeil. Symptom Symptom Årsak Årsak Damp kommer fra den innvendige enheten. • Kondensasjonseffekt på grunn av kjøleprosessen. Lyd fra vannkretsen under drift. • Kjølevæske inne i enheten. Rommet har en spesiell lukt. •...

 • Page 26

  TURVATOIMET TURVATOIMET MÄÄRITELMÄ Ohjeet, joita tulee noudattaa, luokitellaan seuraavien symbolien avulla: Tämä symboli merkitsee Nämä symbolit merkitsevät KIELLETTYÄ toimintaa. PAKOLLISIA toimintoja. Noudata seuraavia ohjeita käyttäjän tai muiden henkilöiden loukkaantumisen ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden huomiotta jättäminen ja yksikön virheellinen käyttö voi johtaa vikoihin ja vaurioihin, joiden vakavuus luokitellaan alla olevalla tavalla: Tämä...

 • Page 27

  Kiitos, että valitsit SÄÄNNÖSTIETOJA SÄÄNNÖSTIETOJA ilmastointilaitteen Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai heikkojen henkilöiden käyttöön ilman SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO valvontaa. Pieniä lapsia tulisi valvoa, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteen kanssa. TURVATOIMET YMPÄRISTÖVAATIMUKSET SÄÄNNÖSTIETOJA Paristojen hävittäminen Paristot tulee kierrättää tai hävittää sopivalla tavalla. KÄYTTÖOLOSUHTEET USEAN ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA...

 • Page 28

  KÄYTTÖOLOSUHTEET KÄYTTÖOLOSUHTEET KÄYTTÖOLOSUHTEET KÄYTTÖOLOSUHTEET Käytä tätä ilmastointilaitetta seuraavissa lämpötiloissa (CU-CE7HKE, CU-CE9HKE, CU-CE12HKE) Sisällä Ulkona Lämpötila (°C) *DBT *WBT *DBT *WBT Korkeintaan JÄÄHDYTYS Vähintään Korkeintaan LÄMMITYS Vähintään HUOMAA: Kun ulkolämpötila on edellä mainitun lämpötila-alueen ulkopuolella, lämmitysteho laskee huomattavasti ja ulkoyksikkö voi pysähtyä suojauksen ohjausta varten.

 • Page 29

  USEAN ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA USEAN ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA (CU-2E15GBE, CU-2E18CBPG, CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG, CU-4E27CBPG) MÄÄRITELMÄ Usean ilmastointilaitteen järjestelmässä yksi ulkoyksikkö on kytketty useaan sisäyksikköön. SISÄYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ • Sisäyksiköitä voidaan käyttää yksitellen tai samanaikaisesti. • Toimintatilan ensisijaisuus annetaan ensiksi käynnistetylle yksikölle. • Käytön aikana lämmitystä ja jäähdytystä ei voida aktivoida samaan aikaan eri sisäyksiköissä. •...

 • Page 30

  • Toimintatilan valinnan aikana virran indikaattori vilkkuu. • Laite valitsee toimintatilan 30 minuutin välein lämpötila- asetuksen, ulkolämpötilan ja sisälämpötilan perusteella. (CU-CE7HKE, CU-CE9HKE, CU-CE12HKE) • Yksikkö valitsee toimintatilan 3 tunnin välein lämpötila- asetuksen sekä ulko- ja huonelämpötilan mukaan. (CU-2E15GBE, CU-2E18CBPG, CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG, CU-4E27CBPG) LÄMMITYS - Lämpöä...

 • Page 31

  AJASTIMEN KÄYTTÄMINEN AJASTIMEN KÄYTTÄMINEN TUULETTIMEN NOPEUDEN SÄÄTÄMINEN (VIISI VAIHTOEHTOA) • Laitteen KÄYNNISTÄMINEN ja SAMMUTTAMINEN haluttuna aikana. • AUTO-asetuksen aikana sisätuulettimen nopeutta säädetään automaattisesti toimintatilan mukaan. TIMER PYSTYSUUNTAISEN ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÄMINEN (VIISI VAIHTOEHTOA) Valitse ON Määritä aika. Vahvista. (päällä) tai OFF (pois) -ajastin.

 • Page 32

  HOITO JA PUHDISTUS HOITO JA PUHDISTUS • Irrota laite virtalähteestä ennen puhdistusta. • Älä koske alumiiniseen jäähdytysripaan, sen terävät reunat voivat aiheuttaa vammoja. VAROITUS VINKKI VINKKI PESUOHJEET PESUOHJEET • Puhdista suodatin säännöllisesti taataksesi parhaan • Älä käytä bentseeniä, ohennetta tai hankausjauhetta. tuloksen ja vähentääksesi energiankulutusta.

 • Page 33

  VIANETSINTÄ VIANETSINTÄ Seuraavassa kuvatut ilmiöt eivät ole merkki toimintahäiriöstä. Seuraavassa kuvatut ilmiöt eivät ole merkki toimintahäiriöstä. Ilmiö Ilmiö Sisäyksiköstä tulee sumua. • Vesi tiivistyy jäähdytystoiminnan seurauksena. Veden virtauksen ääni toiminnan aikana. • Jäähdytysaine virtaa laitteen sisällä. Huoneessa on omituinen haju. •...

 • Page 34

  • Undlad at rengøre anlægget med • Lad ikke helt små og elektrisk stød eller brand. vand, rensebenzin, fortynder eller mindre børn lege med Kontakt din aut. Panasonic- skurepulver. fjernbetjeningen for at forhandler eller en aut. • Anlægget må ikke bruges til forhindre dem i at sluge elinstallatør vedr.

 • Page 35

  Tak for dit valg af FORSKRIFTSMÆSSIGE OPLYSNINGER FORSKRIFTSMÆSSIGE OPLYSNINGER Air Conditioner Dette anlæg må kun betjenes af mindre børn eller svagelige personer, når det INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE foregår under opsyn. Mindre børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med anlægget.

 • Page 36

  DRIFTSBETINGELSER DRIFTSBETINGELSER DRIFTSBETINGELSER DRIFTSBETINGELSER Brug dette airconditionanlæg inden for følgende temperaturområder (CU-CE7HKE, CU-CE9HKE, CU-CE12HKE) Indendørs Udendørs Temperatur (°C) *DBT *WBT *DBT *WBT Maksimum KØLING Minimum Maksimum OPVARMNING Minimum BEMÆRK: Når udendørstemperaturen er uden for ovenstående temperaturinterval, falder varmekapaciteten betydeligt, og beskyttelsesstyringen kan stoppe udendørsenheden.

 • Page 37

  MULTI-AIRCONDITION: FUNKTION MULTI-AIRCONDITION: FUNKTION (CU-2E15GBE, CU-2E18CBPG, CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG, CU-4E27CBPG) DEFINITION Multi-airconditionanlægget har en udendørsenhed, som er tilsluttet fl ere indendørsenheder. INDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED • Man kan betjene indendørsenhederne hver for sig eller samtidig. • Der gives prioritet for driftstilstand til den første enhed, der tændes. •...

 • Page 38

  AUTO-TILSTAND - Praktisk for dig • Under driftstilstand blinker driftsindikatoren. • Anlægget vælger driftstilstand hvert 30. minut i overensstemmelse med temperaturindstilling, udendørs- og rumtemperatur. (CU-CE7HKE, CU-CE9HKE, CU-CE12HKE) • Anlægget vælger driftstilstand hver 3. time efter temperaturindstilling, udendørs- og rumtemperatur. (CU-2E15GBE, CU-2E18CBPG, CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG, CU-4E27CBPG) OPVARMNINGSTILSTAND - Nyd den varme luft •...

 • Page 39

  SÅDAN INDSTILLES TIMEREN SÅDAN INDSTILLES TIMEREN SÅDAN VÆLGES BLÆSERHASTIGHED (5 VALGMULIGHEDER) • Sådan slås anlægget TIL og FRA på et forudbestemt tidspunkt. • I AUTO indstilles indendørsventilatorens hastighed automatisk i overensstemmelse med driftstilstanden. TIMER SÅDAN JUSTERES DET LODRETTE LUFTFLOW (5 VALGMULIGHEDER) Slå...

 • Page 40

  PASNING & RENGØRING PASNING & RENGØRING • Afbryd strømmen, inden der foretages rengøring. • Rør ikke ved aluminiumsbladet, skarpe dele kan forårsage personskade. FORSIGTIG VINK VINK RENGØRINGSINSTRUKTIONER RENGØRINGSINSTRUKTIONER • Undlad at bruge rensebenzin, fortynder eller skurepulver. • Rengør fi ltret regelmæssigt for at få de bedste resultater •...

 • Page 41

  FEJLFINDING FEJLFINDING De følgende symptomer er ikke udtryk for funktionsfejl. De følgende symptomer er ikke udtryk for funktionsfejl. Symptom Symptom Årsag Årsag Der kommer tåge ud af indendørsenheden. • Kondenseringsvirkning på grund af køleprocessen. Lyden af strømmende vand kan høres under •...

 • Page 42

  MEMO MEMO...

 • Page 43

  MEMO MEMO...

 • Page 44

  Valitse haluamasi lämpötila. Vælg den ønskede temperatur. Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, a division of Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: