Dell Precision Mobile Workstation M50 Manuals

Manuals and User Guides for Dell Precision Mobile Workstation M50. We have 3 Dell Precision Mobile Workstation M50 manuals available for free PDF download: System Information Manual

Dell Precision Mobile Workstation M50 System Information Manual

Dell Precision Mobile Workstation M50 System Information Manual (344 pages)

Dell Laptop User Manual  
Brand: Dell | Category: Laptop | Size: 6.74 MB
Table of contents
Table Of Contents5................................................................................................................................................................
Safety And Emc Instructions: Mobile Workstation Computers7................................................................................................................................................................
Caution: Safety Instructions7................................................................................................................................................................
Emc Instructions11................................................................................................................................................................
When Using Your Computer12................................................................................................................................................................
Ergonomic Computing Habits13................................................................................................................................................................
Protecting Against Electrostatic Discharge16................................................................................................................................................................
Finding Information And Assistance17................................................................................................................................................................
Setting Up Your Computer20................................................................................................................................................................
About Your Computer21................................................................................................................................................................
Front View21................................................................................................................................................................
Left Side View23................................................................................................................................................................
Right Side View24................................................................................................................................................................
Back View25................................................................................................................................................................
Bottom View26................................................................................................................................................................
Removing A Battery27................................................................................................................................................................
Installing A Battery27................................................................................................................................................................
Running The Dell Diagnostics27................................................................................................................................................................
Regulatory Notices29................................................................................................................................................................
Battery Disposal30................................................................................................................................................................
Bezpečnostní Pokyny A Pokyny K Elektromagnetické Kompatibilitě: Mobilní Pracovní Stanice35................................................................................................................................................................
Pozor: Bezpečnostní Pokyny35................................................................................................................................................................
Pokyny K Elektromagnetické Kompatibilit (emc)39................................................................................................................................................................
P I Práci S Počítačem40................................................................................................................................................................
Ergonomické Zásady P I Práci S Počítačem41................................................................................................................................................................
Ochrana Proti Elektrostatickým Výboj M43................................................................................................................................................................
Získání Informací A Podpory44................................................................................................................................................................
Instalace Počítače47................................................................................................................................................................
Váš Počítač48................................................................................................................................................................
Pohled Zep Edu48................................................................................................................................................................
Pohled Zleva50................................................................................................................................................................
Pohled Zprava51................................................................................................................................................................
Pohled Zezadu52................................................................................................................................................................
Pohled Zdola53................................................................................................................................................................
Vyjímání Baterií54................................................................................................................................................................
Instalace Baterií54................................................................................................................................................................
Diagnostika Počítačů Dell55................................................................................................................................................................
Právní Předpisy56................................................................................................................................................................
Likvidace Baterií58................................................................................................................................................................
Sikkerheds- Og Emc-instruktioner: Mobile Arbejdsstationer63................................................................................................................................................................
Advarsel! Sikkerhedsinstruktioner63................................................................................................................................................................
Emc-instruktioner67................................................................................................................................................................
Ved Brug Af Computeren68................................................................................................................................................................
Ergonomiske Computervaner69................................................................................................................................................................
Beskyttelse Mod Statisk Elektricitet72................................................................................................................................................................
Søgning Efter Oplysninger Og Hjælp73................................................................................................................................................................
Opstilling Af Computeren75................................................................................................................................................................
Om Computeren76................................................................................................................................................................
Forside76................................................................................................................................................................
Venstre Side78................................................................................................................................................................
Højre Side79................................................................................................................................................................
Bagsiden80................................................................................................................................................................
Bunden81................................................................................................................................................................
Fjernelse Af Batteri82................................................................................................................................................................
Isættelse Af Batteri82................................................................................................................................................................
Kørsel Af Dell-fejlfindingsprogram83................................................................................................................................................................
Lovgivningsmæssige Meddelelser84................................................................................................................................................................
Bortskaffelse Af Batterier86................................................................................................................................................................
Turvallisuusohjeet Ja Emc-tiedot: Mobiilit Työasemat91................................................................................................................................................................
Varoitus: Turvallisuusohjeet91................................................................................................................................................................
Emc-tiedot95................................................................................................................................................................
Tietokoneen Käyttäminen96................................................................................................................................................................
Ergonomiset Työtavat97................................................................................................................................................................
Staattiselta Sähköltä Suojaaminen99................................................................................................................................................................
Tietojen Ja Avun Etsiminen100................................................................................................................................................................
Tietokoneen Käyttöönotto102................................................................................................................................................................
Tietoja Tietokoneesta103................................................................................................................................................................
Tietokone Edestä Katsottuna103................................................................................................................................................................
Tietokone Vasemmalta Katsottuna105................................................................................................................................................................
Tietokone Oikealta Katsottuna106................................................................................................................................................................
Tietokone Takaa Katsottuna107................................................................................................................................................................
Tietokone Alta Katsottuna108................................................................................................................................................................
Akun Irrottaminen109................................................................................................................................................................
Akun Asentaminen109................................................................................................................................................................
Dell-diagnostiikkaohjelman Suorittaminen110................................................................................................................................................................
Säädöksistä111................................................................................................................................................................
Akkujen Hävittäminen113................................................................................................................................................................
Biztonsági és Elektromágneses Kompatibilitási119................................................................................................................................................................
Óvintézkedés: Biztonsági óvintézkedések119................................................................................................................................................................
Elektromágneses Kompatibilitási óvintézkedések124................................................................................................................................................................
A Számítógép Használata Során125................................................................................................................................................................
Ergonómiai Szokások A Számítógép El Tt127................................................................................................................................................................
Védelem Elektrosztatikus Kisülés Ellen129................................................................................................................................................................
Információforrások és Egyéb Segédanyagok130................................................................................................................................................................
A Számítógép üzembe Helyezése133................................................................................................................................................................
Számítógépéről134................................................................................................................................................................
Elölnézet134................................................................................................................................................................
Bal Oldali Nézet136................................................................................................................................................................
Jobb Oldali Nézet137................................................................................................................................................................
Hátulnézet138................................................................................................................................................................
Alulnézet139................................................................................................................................................................
Az Akkumulátor Eltávolítása140................................................................................................................................................................
Az Akkumulátor Telepítése140................................................................................................................................................................
A Dell Diagnostics Program Futtatása141................................................................................................................................................................
Szabályozó Rendelkezések142................................................................................................................................................................
A Használt Akkumulátorok Elhelyezése144................................................................................................................................................................
Informasjon Om Sikkerhet Og Emc: Mobile Arbeidsstasjoner149................................................................................................................................................................
Advarsel: Sikkerhetsinstruksjoner149................................................................................................................................................................
Emc-instruksjoner153................................................................................................................................................................
Ved Bruk Av Maskinen154................................................................................................................................................................
Ergonomiske Arbeidsvaner Ved Datamaskinen155................................................................................................................................................................
Forebygge Skader I Forbindelse Med Elektrostatisk Utladning157................................................................................................................................................................
Finne Informasjon Og Assistanse158................................................................................................................................................................
Konfigurere Datamaskinen161................................................................................................................................................................
Om Datamaskinen162................................................................................................................................................................
Sett Forfra162................................................................................................................................................................
Sett Fra Venstre Side164................................................................................................................................................................
Sett Fra Høyre Side165................................................................................................................................................................
Sett Fra Baksiden166................................................................................................................................................................
Sett Fra Undersiden167................................................................................................................................................................
Ta Ut Batteriet168................................................................................................................................................................
Installere Et Batteri168................................................................................................................................................................
Kjøre Dell Diagnostikk169................................................................................................................................................................
Spesielle Bestemmelser170................................................................................................................................................................
Batteriavfall172................................................................................................................................................................
Instrukcje Norm Bezpieczeństwa I Zgodności177................................................................................................................................................................
Elektromagnetycznej: Komputery Przenośne177................................................................................................................................................................
Ostro Nie: Instrukcje Dotyczéce Bezpiecze Stwa177................................................................................................................................................................
Instrukcje Emc182................................................................................................................................................................
Podczas Korzystania Z Komputera183................................................................................................................................................................
Ergonomiczne Korzystanie Z Komputera184................................................................................................................................................................
Ochrona Przed Wyładowaniami Elektrostatycznymi187................................................................................................................................................................
Wyszukiwanie Informacji I Uzyskiwanie Pomocy188................................................................................................................................................................
Konfigurowanie Komputera191................................................................................................................................................................
Informacje O Komputerze192................................................................................................................................................................
Widok Z Przodu192................................................................................................................................................................
Widok Z Lewej Strony194................................................................................................................................................................
Widok Z Prawej Strony195................................................................................................................................................................
Widok Z Tyłu196................................................................................................................................................................
Widok Z Dołu197................................................................................................................................................................
Wyjmowanie Akumulatora198................................................................................................................................................................
Instalowanie Akumulatora198................................................................................................................................................................
Uruchamianie Programu Dell Diagnostics199................................................................................................................................................................
Zgodność Z Normami200................................................................................................................................................................
Wyrzucanie Zu Ytych Akumulatorów202................................................................................................................................................................
Èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè è ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè: ìîáèëüíûå ðàáî÷èå ñòàíöèè207................................................................................................................................................................
Ïðåäóïðåæäåíèå. Èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè207................................................................................................................................................................
Èíñòðóêöèè ïî ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè212................................................................................................................................................................
Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè ðàáîòå ñ êîìïüþòåðîì213................................................................................................................................................................
Ïîëåçíûå íàâûêè ïðè ðàáîòå íà êîìïüþòåðå214................................................................................................................................................................
Çàùèòà îò ýëåêòðîñòàòè÷åñêîãî ðàçðÿäà217................................................................................................................................................................
Êàê ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ è ïîìîùü218................................................................................................................................................................
Óñòàíîâêà êîìïüþòåðà221................................................................................................................................................................
Î êîìïüþòåðå222................................................................................................................................................................
Âèä ñïåðåäè222................................................................................................................................................................
Âèä ñëåâà224................................................................................................................................................................
Âèä ñïðàâà225................................................................................................................................................................
Âèä ñçàäè226................................................................................................................................................................
Âèä ñíèçó227................................................................................................................................................................
Óäàëåíèå àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè228................................................................................................................................................................
Óñòàíîâêà àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè228................................................................................................................................................................
Çàïóñê ïðîãðàììû Dell Diagnostics229................................................................................................................................................................
Çàêîíîäàòåëüñòâî è ñòàíäàðòû230................................................................................................................................................................
Óòèëèçàöèÿ àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé232................................................................................................................................................................
Bezpečnostné Pokyny A Inštrukcie Emc: Mobilné Pracovné Stanice237................................................................................................................................................................
Výstraha: Bezpečnostné Pokyny237................................................................................................................................................................
Inštrukcie Emc241................................................................................................................................................................
Zásady Používania Počítača242................................................................................................................................................................
Ergonomické Návyky Pri Práci S Počítačom243................................................................................................................................................................
Ochrana Pred Elektrostatickým Vybitím246................................................................................................................................................................
Ako Získat' Informácie A Potrebnú Pomoc247................................................................................................................................................................
Nastavenie Počítača250................................................................................................................................................................
Informácie O Počítači251................................................................................................................................................................
Poh Ad Spredu251................................................................................................................................................................
Poh Ad Z Ava253................................................................................................................................................................
Poh Ad Sprava254................................................................................................................................................................
Poh Ad Zozadu255................................................................................................................................................................
Poh Ad Zospodu256................................................................................................................................................................
Ako Vyberat' Batériu256................................................................................................................................................................
Inštalácia Batérie257................................................................................................................................................................
Spustenie Programu Dell Diagnostics257................................................................................................................................................................
Právne Upozornenia259................................................................................................................................................................
Likvidácia Batérie260................................................................................................................................................................
Varnostna Navodila In Navodila Za Elektromagnetno Združljivost: Prenosne Delovne Postaje265................................................................................................................................................................
Opozorilo: Varnostna Navodila265................................................................................................................................................................
Navodila Glede Elektromagnetne Združljivosti269................................................................................................................................................................
Uporaba Računalnika270................................................................................................................................................................
Ergonomska Uporaba Računalnika271................................................................................................................................................................
Zaščita Pred Elektrostatično Razelektritvijo273................................................................................................................................................................
Iskanje Informacij In Pomoči274................................................................................................................................................................
Namestitev Računalnika277................................................................................................................................................................
O Računalniku278................................................................................................................................................................
Pogled Od Spredaj278................................................................................................................................................................
Pogled Z Leve Strani280................................................................................................................................................................
Pogled Z Desne Strani281................................................................................................................................................................
Pogled S Hrbtne Strani282................................................................................................................................................................
Pogled S Spodnje Strani283................................................................................................................................................................
Odstranjevanje Akumulatorja284................................................................................................................................................................
Namestitev Akumulatorja284................................................................................................................................................................
Uporaba Diagnostičnih Orodij Dell Diagnostics285................................................................................................................................................................
Upravna Obvestila286................................................................................................................................................................
Odmetavanje Akumulatorjev288................................................................................................................................................................
Säkerhets- Och Emc-instruktioner: Mobila Arbetsstationer293................................................................................................................................................................
Varning! Säkerhetsanvisningar293................................................................................................................................................................
Emc-anvisningar297................................................................................................................................................................
När Du Använder Datorn298................................................................................................................................................................
Ergonomisk Användning299................................................................................................................................................................
Skydda Dig Mot Elektrisk Laddning301................................................................................................................................................................
Söka Efter Information Och Hjälp302................................................................................................................................................................
Installera Datorn304................................................................................................................................................................
Om Datorn305................................................................................................................................................................
Framifrån305................................................................................................................................................................
Från Vänster307................................................................................................................................................................
Från Höger308................................................................................................................................................................
Bakifrån309................................................................................................................................................................
Undersida310................................................................................................................................................................
Ta Bort Ett Batteri311................................................................................................................................................................
Sätta In Ett Batteri311................................................................................................................................................................
Köra Dell Diagnostics312................................................................................................................................................................
Förordningar313................................................................................................................................................................
Batteriavfallshantering314................................................................................................................................................................
Boot Order318................................................................................................................................................................

Advertisement

Dell Precision Mobile Workstation M50 System Information Manual

Dell Precision Mobile Workstation M50 System Information Manual (182 pages)

Mobile Workstation  
Brand: Dell | Category: Laptop | Size: 3.12 MB
Table of contents
Table Of Contents5................................................................................................................................................................
Safety And Emc Instructions: Mobile Workstation Computers7................................................................................................................................................................
Caution: Safety Instructions7................................................................................................................................................................
Emc Instructions11................................................................................................................................................................
When Using Your Computer12................................................................................................................................................................
Ergonomic Computing Habits13................................................................................................................................................................
Protecting Against Electrostatic Discharge16................................................................................................................................................................
Finding Information And Assistance17................................................................................................................................................................
Setting Up Your Computer19................................................................................................................................................................
About Your Computer20................................................................................................................................................................
Front View20................................................................................................................................................................
Left Side View22................................................................................................................................................................
Right Side View22................................................................................................................................................................
Back View24................................................................................................................................................................
Bottom View25................................................................................................................................................................
Removing A Battery26................................................................................................................................................................
Installing A Battery26................................................................................................................................................................
Running The Dell Diagnostics26................................................................................................................................................................
Regulatory Notices28................................................................................................................................................................
Battery Disposal29................................................................................................................................................................
Veiligheidsvoorschriften En Emc-instructies: Mobiele Werkstations35................................................................................................................................................................
Waarschuwing: Veiligheidsinstructies35................................................................................................................................................................
Emc-instructies40................................................................................................................................................................
Bij Gebruik Van De Computer40................................................................................................................................................................
Ergonomische Overwegingen Bij Het Werken Met De Computer42................................................................................................................................................................
Bescherming Tegen Elektrostatische Ontlading44................................................................................................................................................................
Informatie En Hulp Zoeken45................................................................................................................................................................
De Computer Instellen48................................................................................................................................................................
Over De Computer49................................................................................................................................................................
Voorkant49................................................................................................................................................................
Zijkant, Links51................................................................................................................................................................
Zijkant, Rechts52................................................................................................................................................................
Achterkant53................................................................................................................................................................
Onderkant54................................................................................................................................................................
Een Batterij Verwijderen55................................................................................................................................................................
Een Batterij Installeren55................................................................................................................................................................
Dell-diagnoseprogramma Uitvoeren56................................................................................................................................................................
Internationale Kennisgevingen57................................................................................................................................................................
De Batterij Verwijderen59................................................................................................................................................................
Instructions De Sécurité Et De Cem (compatibilité électromagnétique) : Stations De Travail Mobiles65................................................................................................................................................................
Précaution : Instructions De Sécurité65................................................................................................................................................................
Instructions De Cem70................................................................................................................................................................
Lors De L'utilisation De Votre Ordinateur71................................................................................................................................................................
Précautions Ergonomiques72................................................................................................................................................................
Protection Contre Les Décharges électrostatiques75................................................................................................................................................................
Recherche D'informations Et D'aide76................................................................................................................................................................
Configuration De Votre Ordinateur79................................................................................................................................................................
À Propos De Votre Ordinateur80................................................................................................................................................................
Vue Avant80................................................................................................................................................................
Vue Du Côté Gauche82................................................................................................................................................................
Vue Du Côté Droit83................................................................................................................................................................
Vue Arrière84................................................................................................................................................................
Vue De Dessous85................................................................................................................................................................
Retrait D'une Batterie86................................................................................................................................................................
Installation D'une Batterie86................................................................................................................................................................
Exécution Des Diagnostics Dell87................................................................................................................................................................
Réglementations88................................................................................................................................................................
Enlèvement De La Batterie90................................................................................................................................................................
Sicherheitshinweise Und Emv-richtlinien: Mobile Workstation-computer95................................................................................................................................................................
Warnung: Sicherheitshinweise95................................................................................................................................................................
Emv-richtlinien100................................................................................................................................................................
Arbeiten Mit Dem Computer100................................................................................................................................................................
Ergonomische Haltung Beim Arbeiten Mit Dem Computer102................................................................................................................................................................
Schutz Vor Elektrostatischen Entladungen105................................................................................................................................................................
Informationsquellen Und Unterstützung106................................................................................................................................................................
Einrichten Des Computers109................................................................................................................................................................
Informationen über Den Computer110................................................................................................................................................................
Vorderseite110................................................................................................................................................................
Linke Seitenansicht112................................................................................................................................................................
Rechte Seitenansicht113................................................................................................................................................................
Rückseite114................................................................................................................................................................
Unterseite115................................................................................................................................................................
Entfernen Eines Akkus116................................................................................................................................................................
Einsetzen Eines Akkus116................................................................................................................................................................
Verwenden Des Dell-diagnoseprogramms117................................................................................................................................................................
Betriebsbestimmungen118................................................................................................................................................................
Entsorgen Von Akkus120................................................................................................................................................................
Istruzioni Di Sicurezza Ed Emc - Workstation Portatili125................................................................................................................................................................
Attenzione: Istruzioni Di Sicurezza125................................................................................................................................................................
Istruzioni Emc131................................................................................................................................................................
Uso Del Computer131................................................................................................................................................................
Abitudini Ergonomiche Nell'uso Del Computer133................................................................................................................................................................
Protezione Dalle Scariche Elettrostatiche135................................................................................................................................................................
Ricerca Di Informazioni E Assistenza136................................................................................................................................................................
Installazione Del Computer139................................................................................................................................................................
Informazioni Sul Computer140................................................................................................................................................................
Vista Frontale140................................................................................................................................................................
Vista Laterale Sinistra142................................................................................................................................................................
Vista Laterale Destra143................................................................................................................................................................
Retro Del Computer144................................................................................................................................................................
Vista Inferiore145................................................................................................................................................................
Rimozione Della Batteria146................................................................................................................................................................
Installazione Di Una Batteria146................................................................................................................................................................
Esecuzione Del Programma Dell Diagnostics147................................................................................................................................................................
Avvisi Sulle Normative149................................................................................................................................................................
Smaltimento Della Batteria150................................................................................................................................................................
Del Sistema151................................................................................................................................................................
Instrucciones De Seguridad Y Emc: Ordenadores De Estación De Trabajo Portátiles155................................................................................................................................................................
Precaución: Instrucciones De Seguridad155................................................................................................................................................................
Instrucciones Emc160................................................................................................................................................................
Cuando Utilice El Ordenador160................................................................................................................................................................
Hábitos Ergonómicos En El Uso El Ordenador162................................................................................................................................................................
Protección Contra Descargas Electrostáticas164................................................................................................................................................................
Localización De Información Y Ayuda165................................................................................................................................................................
Configuración Del Ordenador168................................................................................................................................................................
Acerca Del Ordenador169................................................................................................................................................................
Vista Frontal169................................................................................................................................................................
Vista Lateral Izquierda171................................................................................................................................................................
Vista Lateral Derecha172................................................................................................................................................................
Vista Posterior173................................................................................................................................................................
Vista Inferior174................................................................................................................................................................
Extracción De La Batería175................................................................................................................................................................
Instalación De La Batería175................................................................................................................................................................
Ejecución De Los Diagnósticos Dell176................................................................................................................................................................
Avisos Sobre Regulación177................................................................................................................................................................
Cómo Desechar Las Baterías179................................................................................................................................................................
Dell Precision Mobile Workstation M50 System Information Manual

Dell Precision Mobile Workstation M50 System Information Manual (180 pages)

Mobile Workstation  
Brand: Dell | Category: Laptop | Size: 2.85 MB
Table of contents
Table Of Contents5................................................................................................................................................................
Safety And Emc Instructions: Mobile Workstation Computers7................................................................................................................................................................
Caution: Safety Instructions7................................................................................................................................................................
Emc Instructions11................................................................................................................................................................
When Using Your Computer12................................................................................................................................................................
Ergonomic Computing Habits13................................................................................................................................................................
Protecting Against Electrostatic Discharge16................................................................................................................................................................
Finding Information And Assistance17................................................................................................................................................................
Setting Up Your Computer19................................................................................................................................................................
About Your Computer20................................................................................................................................................................
Front View20................................................................................................................................................................
Left Side View22................................................................................................................................................................
Right Side View23................................................................................................................................................................
Back View24................................................................................................................................................................
Bottom View25................................................................................................................................................................
Removing A Battery26................................................................................................................................................................
Installing A Battery26................................................................................................................................................................
Running The Dell Diagnostics26................................................................................................................................................................
Regulatory Notices28................................................................................................................................................................
Fcc Notices (u.s. Only)29................................................................................................................................................................
Modem Regulatory Information31................................................................................................................................................................
Nom Information (mexico Only)33................................................................................................................................................................
Battery Disposal33................................................................................................................................................................
Limited Warranties And Return Policy34................................................................................................................................................................
One-year Limited Warranty (u.s. Only)34................................................................................................................................................................
Two-year Limited Warranty (u.s. Only)36................................................................................................................................................................
Three-year Limited Warranty (u.s. Only)40................................................................................................................................................................
One-year Limited Warranty (canada Only)43................................................................................................................................................................
Two-year Limited Warranty (canada Only)45................................................................................................................................................................
Three-year Limited Warranty (canada Only)48................................................................................................................................................................
Total Satisfaction" Return Policy (u.s. Only)52................................................................................................................................................................
One-year End-user Manufacturer Guarantee (latin America And The Caribbean Only)53................................................................................................................................................................
Instructions De Sécurité Et De Cem (compatibilité électromagnétique) : Stations De Travail Mobiles59................................................................................................................................................................
Précaution : Instructions De Sécurité59................................................................................................................................................................
Instructions De Cem64................................................................................................................................................................
Lors De L'utilisation De Votre Ordinateur65................................................................................................................................................................
Précautions Ergonomiques66................................................................................................................................................................
Protection Contre Les Décharges électrostatiques69................................................................................................................................................................
Recherche D'informations Et D'aide70................................................................................................................................................................
Configuration De Votre Ordinateur73................................................................................................................................................................
À Propos De Votre Ordinateur74................................................................................................................................................................
Vue Avant74................................................................................................................................................................
Vue Du Côté Gauche76................................................................................................................................................................
Vue Du Côté Droit77................................................................................................................................................................
Vue Arrière78................................................................................................................................................................
Vue De Dessous79................................................................................................................................................................
Retrait D'une Batterie80................................................................................................................................................................
Installation D'une Batterie80................................................................................................................................................................
Exécution Des Diagnostics Dell81................................................................................................................................................................
Réglementations82................................................................................................................................................................
Réglementation Concernant Le Modem84................................................................................................................................................................
Enlèvement De La Batterie86................................................................................................................................................................
Garanties Limitées Et Règle De Retour86................................................................................................................................................................
Garantie Limitée à Un An (États-unis Seulement)86................................................................................................................................................................
Garantie Limitée à Deux Ans (États-unis Seulement)89................................................................................................................................................................
Garantie Limitée à Trois Ans (États-unis Seulement)93................................................................................................................................................................
Garantie Limitée à Un An (canada Seulement)97................................................................................................................................................................
Garantie Limitée à Deux Ans (canada Seulement)100................................................................................................................................................................
Garantie Limitée à Trois Ans (canada Seulement)104................................................................................................................................................................
Règle De Retour « Satisfait Ou Remboursé » (États-unis Seulement)108................................................................................................................................................................
Instruções De Segurança E Emc: Estações De Trabalho Portáteis113................................................................................................................................................................
Cuidado: Instruções De Segurança113................................................................................................................................................................
Instruções De Emc118................................................................................................................................................................
Ao Usar O Computador118................................................................................................................................................................
Hábitos Ergonômicos De Computação120................................................................................................................................................................
Protegendo-se Contra Descarga Eletrostática122................................................................................................................................................................
Obtendo Informações E Assistência123................................................................................................................................................................
Configurando O Computador126................................................................................................................................................................
Sobre O Computador127................................................................................................................................................................
Visão Frontal127................................................................................................................................................................
Visão Da Lateral Esquerda129................................................................................................................................................................
Visão Lateral Direita130................................................................................................................................................................
Visão Posterior131................................................................................................................................................................
Visão Inferior132................................................................................................................................................................
Removendo Uma Bateria133................................................................................................................................................................
Instalando Uma Bateria133................................................................................................................................................................
Executando O Programa De Diagnósticos Da Dell134................................................................................................................................................................
Avisos De Regulamentação135................................................................................................................................................................
Informações De Regulamentação De Modem137................................................................................................................................................................
Descarte Da Bateria139................................................................................................................................................................
Termo De Garantia Contratual - Brasil139................................................................................................................................................................
Garantia Oferecida Pela Dell Ao Usuário Final - 1º Ano139................................................................................................................................................................
Limitações E Direitos142................................................................................................................................................................
Del Sistema145................................................................................................................................................................
Instrucciones De Seguridad Y Emc: Ordenadores De Estación De Trabajo Portátiles149................................................................................................................................................................
Precaución: Instrucciones De Seguridad149................................................................................................................................................................
Instrucciones Emc154................................................................................................................................................................
Cuando Utilice El Ordenador154................................................................................................................................................................
Hábitos Ergonómicos En El Uso El Ordenador156................................................................................................................................................................
Protección Contra Descargas Electrostáticas158................................................................................................................................................................
Localización De Información Y Ayuda159................................................................................................................................................................
Configuración Del Ordenador162................................................................................................................................................................
Acerca Del Ordenador163................................................................................................................................................................
Vista Frontal163................................................................................................................................................................
Vista Lateral Izquierda165................................................................................................................................................................
Vista Lateral Derecha166................................................................................................................................................................
Vista Posterior167................................................................................................................................................................
Vista Inferior168................................................................................................................................................................
Extracción De La Batería169................................................................................................................................................................
Instalación De La Batería169................................................................................................................................................................
Ejecución De Los Diagnósticos Dell170................................................................................................................................................................
Avisos Sobre Regulación171................................................................................................................................................................
Información Sobre La Regulación Del Módem173................................................................................................................................................................
Información De La Nom (sólo Para México)175................................................................................................................................................................
Cómo Desechar Las Baterías175................................................................................................................................................................
Garantías Limitadas Y Política De Devoluciones176................................................................................................................................................................
Garantía De Un Año Del Fabricante Para El Usuario Final (sólo Para Latinoamérica Y El área Del Caribe)176................................................................................................................................................................

Advertisement

Share and save

Advertisement