Download Print this page

AEG HC452400EB User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

HC452400EB
HR Upute za uporabu
CS Návod k použití
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
2
19
36
54

Advertisement

loading

  Also See for AEG HC452400EB

  Summary of Contents for AEG HC452400EB

 • Page 1 HR Upute za uporabu HC452400EB CS Návod k použití NL Gebruiksaanwijzing EN User manual...
 • Page 2: Table Of Contents

  9. TEHNIČKI PODACI ........... . . 18 ZA SAVRŠENE REZULTATE Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja.
 • Page 3: Informacije O Sigurnosti

  HRVATSKI 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako ne‐ pravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe. 1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba UPOZORENJE Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposob‐...
 • Page 4: Sigurnosne Upute

  • Vatru nikada ne gasite vodom već isključite uređaj i tada prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim prekrivačem. • Stvari ne držite na površinama za kuhanje. • Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za par‐ no čišćenje. • Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje...
 • Page 5 HRVATSKI • Prije obavljanja svih zahvata provjerite • Zonu kuhanja postavite na "isključeno" je li uređaj isključen iz električne mre‐ nakon svake uporabe. Ne oslanjajte že. se na prepoznavanje posude. • Koristite odgovarajući kabel napajanja. • Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za čuvanje stvari.
 • Page 6: Opis Proizvoda

  2.3 Čišćenje i održavanje abrazivna sredstva, jastučiće za ri‐ banje, otapala ili metalne predmete. UPOZORENJE Postoji opasnost od oštećenja 2.4 Odlaganje uređaja. UPOZORENJE • Uređaj redovito očistite kako biste Opasnost od ozljede ili gušenja. spriječili propadanje materijala površi‐ • Za informacije o pravilnom odlaganju •...
 • Page 7 HRVATSKI Za rukovanje uređajem koristite polja senzora. Zasloni, indikatori i zvukovi prikazuju koje su funkcije uključene. polje senzora funkcija Za uključivanje i isključivanje uređaja. Za zaključavanje/otključavanje upravljačke ploče. Za uključivanje i isključivanje funkcije STOP+GO. Za uključivanje i isključivanje funkcije povezivanja. Zaslon stupnja topline Za prikaz stupnja topline.
 • Page 8: Svakodnevna Uporaba

  Zaslon Opis Uključeno je automatsko isključivanje 3.4 OptiHeat Control (indikator OptiHeat Control prikazuje razinu preo‐ stale topline. Indukcijska polja kuhanja preostale topline s 3 stupnja) stvaraju toplinu potrebnu za kuhanje iz‐ ravno na dnu posuđa. Staklokeramika se UPOZORENJE grije uslijed topline posuđa.
 • Page 9 HRVATSKI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4.8 Tajmer 4.5 Uključivanje i isključivanje Odbrojava postavljeno vrijeme. funkcije električne snage Tajmerom za odbrojavanje postavljate Funkcija električne snage indukcijskim koliko dugo će polje kuhanja raditi u jed‐ poljima kuhanja stavlja na raspolaganje nom ciklusu kuhanja.
 • Page 10 10 www.aeg.com Tajmer za mjerenje • Za zaustavljanje ove funkcije dodirnite . Pali se stupanj kuhanja kojeg ste Tajmerom za mjerenje pratite koliko du‐ prije postavili. go zona kuhanja radi. • Odabir zone kuhanja (ako radi više od 4.10 Zaključavanje...
 • Page 11: Korisni Savjeti I Preporuke

  HRVATSKI 4.12 OffSound Control • se završi funkcija Podešavanje vremena (Isključivanje i uključivanje • tajmer za odbrojavanje završi zvukova) • postavite nešto na upravljačku ploču. Isključivanje zvukova Uključivanje zvukova Isključite uređaj. Isključite uređaj. Dodirnite u trajanju od 3 sekunde. Dodirnite u trajanju od 3 sekunde.
 • Page 12 12 www.aeg.com • Posuđe za kuhanje postavite Potrošnje energije zone kuhanja propor‐ na polje kuhanje prije uključi‐ cionalno se ne povećava kako poveća‐ vanja. vate stupanj kuhanja. To znači da zona kuhanja sa srednjim stupnjem kuhanja koristi manje od 5.4 Öko Timer (Eko tajmer) polovine svoje snage.
 • Page 13: Čišćenje I Održavanje

  HRVATSKI Koristite za: Vrijeme Savjeti Nazivna po‐ trošnja Lagano prženje: odre‐ po potrebi Okrenite na drugu 25 – 45 % sci, teleći Cordon- stranu nakon proteka bleu, kotleti, sjeckano polovice vremena meso omotano tijestom, kobasice, jetra, zaprška, jaja, palačinke, uštipci Jako prženje, popečci 5 - 15 min Okrenite na drugu...
 • Page 14: Rješavanje Problema

  14 www.aeg.com Staklena šipka pričvršćena je za • Pazite da se lonci i staklena šipka keramički tanjur. međusobno ne dodiruju. • Nemojte stavljati lonce na staklenu šipku. 7. RJEŠAVANJE PROBLEMA Problem Mogući uzrok i rješenje Ne možete uključiti ure‐ • Istovremeno ste dotaknuli 2 ili više polja senzora.
 • Page 15: Postavljanje

  HRVATSKI Problem Mogući uzrok i rješenje Došlo je do greške u uređaju zato što je posuda u Uključuje se kojoj se kuhalo presušila. Zaštita je postala prevr‐ uća za rad zone za kuhanje. Uključilo se Au‐ tomatsko isključivanje. Isključite uređaj. Uklonite vruću posudu. Nakon približno 30 sekundi ponovno uključite zonu kuhanja.
 • Page 16 16 www.aeg.com 8.4 Sklapanje min. 500mm min. 50mm min. R 5mm 55mm min. min. 12 mm 38 mm min. min. 2 mm 2 mm • Rupu između radne površine i • Silikon namažite sapunicom. staklokeramičke ploče zabrtvite • Višak silikona odstranite strugalicom.
 • Page 17 HRVATSKI 8.5 Postavljanje više od jednog uređaja Dodani dijelovi: spojna šipka(šipke), Koristite samo poseban termostabilni silikon, gumeni kalup, termostabilni silikon. brtvena traka. Izrezivanje rupe u radnoj ploči 580 mm 360 mm 20 mm 920 mm Udaljenost od zida: minimalno 50 mm Dubina: 490 mm Širina: zbrojite širine svih ugradbenih uređaja i oduzmite 20 mm (pogledajte i...
 • Page 18: Tehnički Podaci

  Silikon koji izađe van pažljivo od‐ stranite žiletom. Temeljito očistite staklokeramičku ploču. 9. TEHNIČKI PODACI Model HC452400EB Prod.Nr. 941 560 804 00 Typ 55 FED 02 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 3,7 kW Made in Switzerland Ser.Nr.
 • Page 19 9. TECHNICKÉ INFORMACE ..........35 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které...
 • Page 20: Bezpečnostní Informace

  20 www.aeg.com 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpoví‐ dá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchová‐ vejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.
 • Page 21: Bezpečnostní Pokyny

  ČESKY • Oheň se nikdy nesnažte uhasit vodou, ale vypněte spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí rouškou. • Nepokládejte věci na varnou desku. • K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru. • Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, pro‐...
 • Page 22 22 www.aeg.com • Před každou údržbou nebo čištěním je • Nepracujte se spotřebičem, když máte nutné se ujistit, že je spotřebič odpo‐ vlhké ruce nebo když je v kontaktu s jen od elektrické sítě. vodou. • Použijte správný typ napájecího kabe‐...
 • Page 23: Popis Spotřebiče

  ČESKY hou způsobit poškrábání sklokeramiky mycí prostředky. Nepoužívejte nebo skla. Tyto předměty při přesou‐ prostředky s drsnými částicemi, drá‐ vání na varné desce vždy zdvihněte. těnky, rozpouštědla nebo kovové předměty. 2.3 Čištění a údržba 2.4 Likvidace UPOZORNĚNÍ Hrozí nebezpečí poškození UPOZORNĚNÍ...
 • Page 24 24 www.aeg.com K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté. senzorové tlačítko funkce Slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče. Slouží k zablokování a odblokování ovládacího panelu. Slouží k zapnutí a vypnutí funkce STOP +GO.
 • Page 25: Denní Používání

  ČESKY 3.4 OptiHeat Control (3- OptiHeat Control signalizuje úroveň zbyt‐ kového tepla. Indukční varné zóny vy‐ krokový ukazatel zbytkového tvářejí teplo potřebné k vaření přímo ve tepla) dně varné nádoby. Sklokeramická varná deska se ohřívá teplem nádoby. UPOZORNĚNÍ Nebezpečí popálení zbytkovým teplem! 4.
 • Page 26 26 www.aeg.com 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4.8 Časovač 4.5 Zapnutí a vypnutí funkce Odpočítávání času. posílení výkonu Odpočítání času použijte k nastavení Funkce posílení výkonu dodá indukčním délky zapnutí varné zóny při jednom varným zónám více elektrické...
 • Page 27 ČESKY Měřič času • Tuto funkci vypnete dotykem . Za‐ pne se předtím zvolené tepelné nasta‐ Měřič času použijte ke zjištění délky za‐ vení. pnutí varné zóny. • Výběr varné zóny (jestliže je zapnutá 4.10 Blokování tlačítek více než jedna varná zóna):opakova‐ ně...
 • Page 28: Užitečné Rady A Tipy

  28 www.aeg.com 4.12 OffSound Control (Vypnutí • se dokončí funkce Minutka a zapnutí zvukové signalizace) • se dokončí funkce odpočítávání času • něco položíte na ovládací panel. Vypnutí zvukové signalizace Zapnutí zvukové signalizace Vypněte spotřebič. Vypněte spotřebič. Dotkněte se na 3 sekundy. Ukazatele Dotkněte se...
 • Page 29 ČESKY počítávače času. krácení času Když zvýšíte nastavení teploty, nezvýší ohřevu závisí na stupni vaření a se úměrně spotřeba energie dané varné době vaření. desky. To znamená, že varná zóna se středním nastavením teploty spotřebuje méně než 5.5 Příklady použití spotřebiče polovinu svého výkonu.
 • Page 30: Čištění A Údržba

  30 www.aeg.com Na‐ Vhodné pro: Čas Tipy Nominální sta‐ spotřeba ve‐ energie ní te‐ plo‐ Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené 100 % maso v hrnci), fritování hranolků Vaření velkých množství vody. Funkce posílení výkonu je zapnutá. 6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Spotřebič...
 • Page 31: Odstraňování Závad

  ČESKY 7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Problém Možná příčina a řešení Spotřebič nelze zapnout • Stiskli jste dvě nebo více senzorových tlačítek ani používat. současně. Stiskněte pouze jedno senzorové tla‐ čítko. • Na ovládacím panelu je voda nebo skvrny od tu‐ ku. Vyčistěte ovládací panel •...
 • Page 32: Instalace

  32 www.aeg.com Problém Možná příčina a řešení Při dotyku senzorových Zvuková signalizace je vypnutá. tlačítek nezazní žádný Zapněte zvukovou signalizaci (viz „Zapnutí a vypnu‐ zvukový signál. tí zvukové signalizace“). Pokud problém nemůžete vyřešit s po‐ V případě chyby v obsluze spotřebiče mocí...
 • Page 33 ČESKY 8.4 Instalace min. 500mm min. 50mm min. R 5mm 55mm min. min. 12 mm 38 mm min. min. 2 mm 2 mm • Pomocí silikonu utěsněte mezeru mezi • Přebytečný silikon stáhněte pomocí pracovní deskou a sklokeramikou. škrabky. • Silikon ošetřete mýdlovou vodou.
 • Page 34 34 www.aeg.com 8.5 Instalace více než jednoho spotřebiče Přidané díly:spojovací lišta (lišty), žáru‐ Používejte pouze speciální, žáru‐ vzdorný silikon, tvarovací pryž, těsnicí vzdorný silikon. páska. Výřez v pracovní desce 580 mm 360 mm 20 mm 920 mm Vzdálenost od stěny: minimálně 50 mm Hloubka: 490 mm Šířka: sečtěte šířky všech spotřebičů,...
 • Page 35: Technické Informace

  Pomocí škrabky opatrně odstraňte vytlačený silikon. Sklokeramický povrch řádně očistě‐ 9. TECHNICKÉ INFORMACE Model HC452400EB Prod.Nr. 941 560 804 00 Typ 55 FED 02 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 3,7 kW Made in Switzerland Ser.Nr.
 • Page 36 9. TECHNISCHE INFORMATIE ..........53 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken –...
 • Page 37: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor in- stallatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen WAARSCHUWING! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente inva- liditeit.
 • Page 38: Veiligheidsvoorschriften

  38 www.aeg.com • Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren. • Probeer brand nooit met water te blussen, maar scha- kel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.
 • Page 39 NEDERLANDS Aansluiting aan het 2.2 Gebruik elektriciteitsnet WAARSCHUWING! Gevaar op letsel, brandwonden WAARSCHUWING! of elektrische schokken. Gevaar voor brand en elektrische schokken. • Verwijder voor gebruik (indien van toepassing) de verpakking, labels en • Alle elektrische aansluitingen moeten beschermfolie. door een gediplomeerd elektromon- •...
 • Page 40: Beschrijving Van Het Product

  40 www.aeg.com re producten in, bij of op het appa- • Reinig het apparaat regelmatig om te raat. voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat. WAARSCHUWING! • Gebruik geen waterstralen of stoom Risico op schade aan het appa- om het apparaat te reinigen.
 • Page 41 NEDERLANDS 3.2 Indeling bedieningspaneel Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt. tiptoets functie Het apparaat in- en uitschakelen. Het bedieningspaneel vergrendelen/ ontgrendelen. De functie STOP+GO in- en uitschake- len. De Bridge-functie in- en uitschakelen.
 • Page 42: Dagelijks Gebruik

  42 www.aeg.com Display Beschrijving De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld Powerfunctie is ingeschakeld Er is een storing + cijfer OptiHeat Control (3 staps restwarmte-indicatie): kook- zone is nog warm / warmhoudstand / restwarmte Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen...
 • Page 43 NEDERLANDS 4.6 Brugfunctie De brugfunctie verbindt twee kookzones en ze werken samen als één kookzone. Stel eerst de warmteinstelling in voor 8 10 14 P één kookzone. Raak om de brugfunctie te starten aan. Raak één van de bedieningsstrips aan om de warmteinstelling in te stellen of te wijzigen.
 • Page 44 44 www.aeg.com het lampje van de gewenste kookzone werkt. Het display toont de tijd van de brandt. kookzone die langere tijd werkt. • Het uitschakelen van de timer met Wanneer deze functie wordt ingescha- optelfunctie: stel de kookzone in met keld, gaat branden.
 • Page 45: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS Als u het apparaat stopt, stopt deze 4.12 OffSound Control (In- en functie ook. uitschakelen van de geluiden) 4.11 De kinderbeveiliging Uitschakelen van de geluiden Deze functie voorkomt het ongewenste Schakel het apparaat uit. gebruik van de kookplaat. Raak 3 seconden aan.
 • Page 46 46 www.aeg.com Een pan is geschikt voor een • Zet de pan op de kookzone inductiekookplaat als… voordat u deze inschakelt. • ... een beetje water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt ver- 5.4 Öko Timer (Eco-timer) warmd.
 • Page 47: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS Te gebruiken voor: Tijd Tips Nominaal stroomver- bruik rin- stel- Zachtjes aan de kook 25 - 50 min Voeg minstens twee- 8 – 13 % brengen van rijst en maal zoveel vloeistof gerechten op melkba- toe als rijst, melkge- sis, reeds bereide ge- rechten tijdens het rechten opwarmen...
 • Page 48: Probleemoplossing

  48 www.aeg.com Krassen of donkere vlekken in de WAARSCHUWING! glaskeramiek hebben geen in- Glazen balk vloed op de werking van het ap- paraat. Vuil verwijderen: – Verwijder direct:gesmolten plas- tic, gesmolten folie en suikerhou- dende gerechten. Anders kan het vuil het apparaat beschadigen.
 • Page 49 NEDERLANDS Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing Er klinkt een geluid en U heeft iets geplaatst op . Verwijder het object het apparaat schakelt in van de tiptoets. en weer uit. Na vijf se- conden klinkt er nog een geluid. • De automatische uitschakeling is in werking ge- gaat branden.
 • Page 50: Montage

  50 www.aeg.com 8. MONTAGE WAARSCHUWING! • Vervang de beschadigde voedingska- Raadpleeg de hoofdstukken Vei- bel door een speciale kabel (type ligheid. H05BB-F Tmax 90°C of hoger). Neem contact op met een klantenservice bij Voor montage u in de buurt. 8.3 Het bevestigen van de Noteer voor montage van het apparaat afdichtstrip.
 • Page 51 NEDERLANDS R 5mm 55mm min. min. 12 mm 38 mm min. min. 2 mm 2 mm • Dicht het gat tussen het werkblad en • Trek overmatige siliconen eraf met de het glaskeramiek met siliconen. schraper. • Breng wat sop op de siliconen aan. 8.5 De installatie van meer dan één apparaat Aanvullende onderdelen:aansluit- Gebruik alleen speciaal hittebe-...
 • Page 52 52 www.aeg.com De installatie van meer dan één appa- raat Bepaal de afmeting van de opening van het werkblad en zaag het uit. Plaats de apparatuur, een voor een, op een zacht oppervlak zoals een deken met de onderkant omhoog.
 • Page 53: Technische Informatie

  Reinig voorzichtig de glazen kerami- sche plaat. 9. TECHNISCHE INFORMATIE Model HC452400EB Prod.Nr. 941 560 804 00 Typ 55 FED 02 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 3,7 kW Made in Switzerland Ser.Nr.
 • Page 54 11. EUROPEAN GUARANTEE ........... . 72 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –...
 • Page 55: Safety Information

  ENGLISH 1. SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, careful- ly read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use cau- ses injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety WARNING! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
 • Page 56: Safety Instructions

  56 www.aeg.com • Never try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket. • Do not store items on the cooking surfaces. • Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
 • Page 57 ENGLISH pliance or hot cookware, when you • If the surface of the appliance is connect the appliance to the near cracked, disconnect immediately the sockets appliance from the power supply. This to prevent an electrical shock. • Make sure the appliance is installed correctly.
 • Page 58: Product Description

  58 www.aeg.com • Clean regularly the appliance to pre- • Contact your municipal authority for vent the deterioration of the surface information on how to discard the ap- material. pliance correctly. • Do not use water spray and steam to •...
 • Page 59 ENGLISH Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which functions operate. sensor field function To activate and deactivate the appli- ance. To lock/unlock the control panel. To activate and deactivate STOP+GO function. To activate and deactivate the Bridge function.
 • Page 60: Residual Heat Indicator

  60 www.aeg.com 3.4 OptiHeat Control (3 step OptiHeat Control indicates the level of the residual heat. The induction cooking Residual heat indicator) zones make the heat necessary for cook- ing directly in the bottom of the cook- WARNING! ware. The glass ceramic is heated by the Risk of burns from heat of the cookware.
 • Page 61: The Timer

  ENGLISH 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4.8 The Timer 4.5 Switching the Power The Count Down Timer. function on and off Use the Count Down Timer to set how The Power function makes more power long the cooking zone operates for only available to the induction cooking zones.
 • Page 62: The Minute Minder

  62 www.aeg.com 4.9 STOP+GO When the timer countdown comes to an end, the sound operates and function sets all cooking zones flashes. The cooking zone deactivates. that operate to the lowest heat setting - Keep Warm ( • To deactivate the sound: touch...
 • Page 63: Helpful Hints And Tips

  ENGLISH • When you stop the hob with • you touch , the Child Safety Device operates again. • the Minute Minder comes down • the Count Down Timer comes down 4.12 OffSound Control • you put something on the control pan- (Deactivation and activation of the sounds) Activation of the sounds...
 • Page 64 64 www.aeg.com • Put cookware on a cooking When you increase the heat setting it is zone before you start it. not proportional to the increase of the cooking zone consumption of power. It means that the cooking zone with the 5.4 Öko Timer (Eco Timer)
 • Page 65: Care And Cleaning

  ENGLISH Use to: Time Hints Nominal power con- sumption Boil water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), 100 % deep-fry chips Boil large quantities of water. Power function is activated. 6. CARE AND CLEANING Clean the appliance after each use. Clean the appliance with a moist Always use cookware with clean bottom.
 • Page 66: Troubleshooting

  66 www.aeg.com 7. TROUBLESHOOTING Problem Possible cause and remedy You cannot activate the • You touched 2 or more sensor fields at the same appliance or operate it. time. Only touch one sensor field. • There is water or fat stains on the control panel.
 • Page 67: Installation

  ENGLISH Problem Possible cause and remedy There is no signal when The signals are deactivated. you touch the panel sen- Activate the signals (see OffSound Control ). sor fields. If you tried the above solutions and can- If you operated the appliance incorrect- not repair the problem, speak to your ly, the servicing by a customer service dealer or the Customer Care Depart-...
 • Page 68 68 www.aeg.com 8.4 Assembly min. 500mm min. 50mm min. R 5mm 55mm min. min. 12 mm 38 mm min. min. 2 mm 2 mm • Seal the gap between the worktop • Pull off the excess silicone with the and glass ceramic with silicone.
 • Page 69 ENGLISH 8.5 The installation of more than one appliance Added parts:connection bar(s), heat re- Only use special a heat - resistant sistant silicon, rubber shape, sealing silicon. strap. The worktop cut out 580 mm 360 mm 20 mm 920 mm Distance from the wall : minimum 50 mm Depth : 490 mm Width : sum widths of all the appliances...
 • Page 70: Technical Information

  Carefully remove silicon that came out with a shaving blade. Clean glass ceramic fully. 9. TECHNICAL INFORMATION Model HC452400EB Prod.Nr. 941 560 804 00 Typ 55 FED 02 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 3,7 kW Made in Switzerland Ser.Nr.
 • Page 71: Great Britain & Ireland - Guarantee/Customer Service

  Company's ment, property. Electro- 08445 613 613 • This guarantee is in addition to your statutory and other legal rights. AEG- 08445 611 611 Electro- Exclusions • Damage, calls resulting from trans- Zanussi- 08445 612 612...
 • Page 72: European Guarantee

  72 www.aeg.com 11. EUROPEAN GUARANTEE This appliance is guaranteed by • The appliance guarantee is personal Electrolux in each of the countries listed to the original purchaser of the appli- at the back of this user manual, for the ance and cannot be transferred to an- period specified in the appliance guar- other user.
 • Page 73 ENGLISH Italia +39 (0) 434 558500 Corso Lino Zanussi, 30 - 33080 Porcia (PN) Latvija +371 67313626 Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga Lietuva +370 5 278 06 03 Ozo 10a, LT-08200 Vilnius Luxembourg +352 42 431 301 Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm Magyarország (06-1)467-3205...
 • Page 74: Environment Concerns

  74 www.aeg.com 13. ENVIRONMENT CONCERNS Recycle the materials with the appliances. Do not dispose symbol . Put the packaging in appliances marked with the symbol applicable containers to recycle it. with the household waste. Return the Help protect the environment and...
 • Page 75 ENGLISH...
 • Page 76 www.aeg.com/shop...