Download  Print this page

Bosch MCM5527IL Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

MCM5527IL
he
ar
ru
Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
en
Operating instructions

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Bosch MCM5527IL

 • Page 1 MCM5527IL Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå Operating instructions...
 • Page 3 ........... Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 4 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 5 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 6 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 7 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 8 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 9 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 10 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 11 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 12 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 13 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 14 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 15 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 16 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 17 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 18 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 19 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 20 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 21 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 22 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 23 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 24 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 25 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 26 Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 27 6f ©­ºc¹opo¸¸å¼ pe²ºóå¼ ªåc® — Åcÿoæ¿μº¼¹e õæe®¹poÿpå¢op ¹oæ¿®o ¹oæc¹¾e/¹o¸®åe æo¯¹å®å ­ ®o¯ÿæe®¹e c íåp¯e¸¸¾¯å ÿpå¸aªæe²- 6g ©­ºc¹opo¸¸å¼ ¹epeñ¸¾¼ ªåc® — ¸oc¹ø¯å. ®pºÿ¸oe/¯eæ®oe ¸a¹åpa¸åe 6h ©åc® ªæø ®ap¹oíeæø ípå 6i ¥pecc ªæø ýå¹pºco­¾x 6j c¹a­®a-¹ep®a 6k ¥påcÿoco¢æe¸åe ªæø ¸apeμa¸åø ®º¢å®a¯å Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 28 Oc¸o­¸o¼ ¢æo® õæe®¹poÿpå¢opa ¸å — šc¹a¸o­å¹e ¸a ªep²a¹eæe ªæø ­ ®oe¯ cæºñae ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº ¸acaªo® ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¸o² (¸acaª®å ªo沸¾ ¸axoªå¹¿cø å ¸å®o¨ªa ¸eæ¿μø ¯¾¹¿ ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe. ­ ÿpa­å濸o¯ ÿoæo²e¸åå — Påcº¸o® C4) å o¹ÿºc¹å¹e. Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 29 ýåå. He ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ÿepepa¢o¹®å š®aμa¸åe: ¹­epª¾x 帨peªåe¸¹o­ (¸aÿpå¯ep, ¥oªxoªøóåe ªæø õ¹åx ýeæe¼ ªåc®å ¯o²¸o ®ºcoñ®o­ ¯acæa åμ xoæoªå濸å®a). ÿpåo¢pec¹å ­ cÿeýåaæåμåpo­a¸¸¾x ¯a¨a-  c¹a­¿¹e c¢å­a濸¾¼ ­e¸ñå® μå¸ax (c¯o¹på¹e ÿepeñe¸¿ cÿeýåa濸¾x ­ c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº (Påcº¸o® 1a). ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼).  ³a¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾. Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 30 O¹®pº¹å¹e co®o­¾²å¯a殺 å c¸å¯å¹e c¹peæ®å å c¸å¯å¹e ee. ñaòº.  C¸å¯å¹e ¸acaª®º:  ¥po­eªå¹e ñåc¹®º ­cex ªe¹aæe¼, ®a® — Åμ­æe®å¹e åμ c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå º®aμa¸o ­ paμªeæe «Ñåc¹®a å ºxoª». ªep²a¹eæ¿ ªæø ¸acaªo® ­¯ec¹e c ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¯ ¸o²o¯ åæå ªåc®o¯-c¢å­aæ®o¼. Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 31 ¥påcÿoco¢æe¸åe ªæø ¸apeμa- ñe¸å÷, ­ åμ¯e¸e¸¸o¯ coc¹oø¸åå åæå ¸åø ®º¢å®a¯å (6k) ¸eÿpa­å濸o, ¹o μa ­oμ¯o²¸¾e ¸eåc- Påcº¸®å J/K ÿpa­¸oc¹å íåp¯a Robert Bosch Hausgeräte GmbH ¸e ¸ece¹ ¸å®a®o¼ Õ¹o ÿpåcÿoco¢æe¸åe åcÿoæ¿μºe¹cø ªæø o¹­e¹c¹­e¸¸oc¹å. Õ¹o åc®æ÷ñae¹ ¹a®²e ¸apeμa¸åø ÿpoªº®¹o­ ®º¢å®a¯å. o¹­e¹c¹­e¸¸oc¹¿ μa ÿo­pe²ªe¸åø...
 • Page 32 ¸apeμa¸åø ÿpoªº®¹¾ ­ μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ. ¥på ¸eo¢xoªå¯oc¹å ÿoª¹aæ®å- õæe®¹poÿpå¢opa ÿoø­æøe¹cø ý­e¹¸o¼ ­a¼¹e ÿpoªº®¹¾ ¹oæ®a¹eæe¯, ÿpåæa¨aø ¸aæe¹, ®o¹op¾¼ ¯o²¸o ºªaæ广 c ÿo¯o- ¸e¢oæ¿òoe ºcåæåe. Ecæå ­ õ¹o¯ ec¹¿ ó¿÷ ¸ec®oæ¿®åx ®aÿeæ¿ pac¹å¹e濸o¨o ¸eo¢xoªå¯oc¹¿, ¹o ÿpoªº®¹¾ ÿpeª- ¯acæa. ­apå¹e濸o ¯o²¸o åμ¯eæ¿ñ广. Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 33 æoÿac¹¿ ­c¹a­®å å åμ­æe®å¹e ee åμ MUZ45AG1 — ªæø ¸apeμa¸åø o­oóe¼ ªæø ÿpo¹åpoñ¸o¨o cå¹eñ®a. ÿpå¨o¹o­æe¸åø aμåa¹c®åx ¢æ÷ª. MUZ45RS1 — ªæø ò帮o­a¸åø ®ap¹oíeæø ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ®ap¹oíe濸¾x ®æeýe® å ªpa¸å®o­. MUZ45KP1 — ªæø ¸apeμa¸åø å ò帮o­a¸åø o­oóe¼, ípº®¹o­ å c¾pa. Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 34 ¹eppå¹opåå EC, ÿo ÿpåe¯º å º¹åæåμaýåå o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo® ÿpå¢opo­. Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax º¹åæåμaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广 º aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax ®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a. ¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe åμ¯e¸e¸å¼ oc¹a­æøe¯ μa co¢o¼. Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 35 Ýå¹pºco­¾e ÿæoª¾, ¯a®c. 1000 ¨ ÿ÷pe/C¯eòå­a¸åe  ¥po­oªå¹e o¹²å¯a¸åe ¸a 1-¼ åæå 2-¼ O­oóå åæå ípº®¹¾, ¯a®c. 500 ¨ c®opoc¹å.  ¥epepa¢a¹¾­a¼¹e o­oóå/ípº®¹¾ ­¯ec¹e c ÿpø¸oc¹ø¯å ¸a 2-¼ c®opoc¹å ªo ÿ÷peo¢paμ¸o¨o coc¹oø¸åø.  ¥på ¸eo¢xoªå¯oc¹å ªo¢a­¿¹e ²åª®oc¹å å ÿepepa¢a¹¾­a¼¹e ªaæ¿òe. Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 36 500 ¨ ¯º®å c®opoc¹¿ å μac¾ÿ¿¹e ¯ºñ¸º÷ c¯ec¿ 25 ¨ c­e²åx åæå 1 ÿa®e¹å® cºxåx ñepeμ o¹­epc¹åe ­ ®p¾ò®e. ªpo²²e¼  ¥epe¯eòå­a¼¹e ­ce ¸e ªoæ¿òe ¯å¸º¹¾. 210—220 ¯æ ¹eÿæo¨o ¯oæo®a 1 ø¼ýo 1 óeÿo¹®a coæå 80 ¨ caxapa Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 37 2 ñ. æo²®å xå¯åñec®o¨o paμp¾xæå¹eæø c¯eòa¼¹e c μeæe¸¾¯ ¨opoò®o¯. ¹ec¹a  ¥ocoæå¹e å ÿoÿepñå¹e ÿo ­®ºcº. 125 ¨ ®o®oco­¾x xæoÿ¿e­  ³aÿpa­¿¹e caæa¹ pac¹å¹e濸¾¯  ¥epe¯eòå­a¼¹e ®o¯ÿo¸e¸¹¾ ­ ¹eñe¸åe ¯acæo¯. ÿpå¯ep¸o 1—3 ¯å¸º¹ ¸a 2-¼ c®opoc¹å. Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 38 ½ ÿºñ®a μeæe¸o¨o 溮a (o®. 50 ¨) ª­ºc¹opo¸¸e¨o ªåc®a-peμ®å. ÿe¹pºò®a å º®poÿ  ¥o¯o¼¹e ý­e¹¸º÷ ®aÿºc¹º å paμ¢epå¹e ee ¸a o¹ªe濸¾e coý­e¹åø. 3 c¹.æ. ®åcæ¾x cæå­o®  Paμæo²å¹e caæa¹ ÿo ¹apeæ®a¯ å ÿoæo- ¨opñåýa, caxap ²å¹e c­epxº coæe¸¾¼ ¹­opo²o® c ÿpø- ¸oc¹ø¯å Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 39 ¥ocoæå¹e å ÿoÿepñå¹e coºc ÿo ­®ºcº. Kap¹oíe濸oe ÿ÷pe 800 ¨ ®ap¹oíeæø, coæ¿, ¢eæ¾¼ ÿepeý ¹ep¹¾¼ ¯ºc®a¹¸¾¼ opex 30 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa ¸a 200 ¯æ ¨opøñe¨o ¯oæo®a  Kap¹oíeæ¿ ÿoñåc¹å¹e, ÿo¯o¼¹e å ¸ape²¿¹e ®º¢å®a¯å.  c®åÿø¹å¹e ®º¢å®å ®ap¹oíeæø ­ coæe¸o¼ ­oªe. Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 44: Safety Information

  (rotary switch 0/off). 2 Blender drive cover Never immerse the base unit in water or place 3 Cord store under running water. Bowl with accessories Fig. A 4 Bowl 5 Lid 5a Pusher 5b Pusher insert Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 45: Operating The Appliance

  ESÄF=Ää~ÇÉ=ÄÉÑçêÉ=áåëÉêíáåÖK  Add ingredients.  Attach lid with pusher (match arrow on lid to arrow on bowl) and rotate in a clockwise direction. Lid lug must be located fully in the slot in the base unit. Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 46 Set the rotary switch to 0/off.  Remove the pusher and add ingredients  Remove mains plug. through the feed tube.  Rotate the lid in an anti-clockwise direction t~êåáåÖ> and remove. `ÜÉÅâ=íÜÉ=äÉîÉäK=bãéíó=íÜÉ=Äçïä=ÄÉÑçêÉ= íÜÉ àìáÅÉ=êÉ~ÅÜÉë=íÜÉ=ÑáäíÉê=Ä~ëâÉíK j~ñK=èì~åíáíóW=NMMM=Ö Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 47 Rotate the bowl in an anti-clockwise to be diced. direction and remove. Setting 1: boiled potatoes, potatoes and eggs;  Remove food remnants from the cutting grid soft cheese (Feta, Mozzarella); cucumbers; using the cutting grid cleaner. bananas; strawberries; melons. Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 48: Cleaning And Servicing

  Cleaning the dicer Fig. L Before cleaning the dicer, disassemble it:  Press out the 4 catches and remove the dicing disc.  Remove food remnants from the cutting grid using the cutting grid cleaner. Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 49: Warranty Conditions

  Beaten egg white, 2–6 egg whites  Beat at setting 2.  Fold in beaten egg white at setting 1. Whipped cream, 200–600 g  Beat at setting 2.  Fold in whipped cream at setting 1. Subject to alterations. Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 50 Knead ingredients briefly at setting 1, and the flour mixture through the feed tube.  then for 1–2 minutes at setting 2. Do not mix for longer than 1 minute. Maximum quantity: 2 x basic recipe Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 51 Wash the cauliflower and divide into small 500 g cooked beetroot florets. 2 boiled carrots  Arrange the salad on plates and sprinkle 2 pickled gherkins the fresh cheese over. 100 g petits pois ½ leek (approx. 50 g) Salt and pepper Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 52: Tomato Sauce

  Mix ingredients at setting 2 until a creamy Add the diced ingredients, chopped parsley and dill. ice forms.  Season to taste with salt and pepper. Tip: This recipe can be used to make sorbet from other fruits, e.g. raspberries, bilberries and blackcurrants. Robert Bosch Hausgeräte GmbH...
 • Page 53 Fax: 022 658 128 Fax: 033 213 513 mailto:bsh.service.cyprus@ Online Auftragsstatus, Filterbeutel- mailto:delicnanda@hotmail.com cytanet.com.cy Konfigurator und viele weitere Infos unter: www.bosch-home.de BE Belgique, België, Belgium CZ Česká Republika, Reparaturservice* BSH Home Appliances S.A. Czech Republic (Mo-Fr: 8.00-18.00 erreichbar) Avenue du Laerbeek 74 BSH domácí...
 • Page 54 Accessoires: Háztartási gépek márkaszervize P.O. Box 90449 0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn) Királyhágó tér 8-9 Jdeideh 1202 2040 www.bosch-home.fr 1126 Budapest Tel.: 01 255 211 GB Great Britain Fax: 01 257 359 Hibabejelentés BSH Home Appliances Ltd. mailto:Info@Teheni-Hana.com Tel.: 01 489 5461...
 • Page 55 Tel.: 021 442 334 Tel.: 707 500 545 Tel.: 02 6446 3643 Fax: 021 488 656 Fax: 21 4250 701 Fax: 02 6446 3643 www.oxfordhouse.com.mt mailto:bosch.electrodomesticos.pt@ www.bosch-home.com bshg.com NL Nederland, Netherlands TR Türkiye, Turkey www.bosch-home.pt BSH Huishoudapparaten B.V. BSH Ev Aletleri Sanayi Burg.
 • Page 56 Robert Bosch Hausgeräte GmbH 5090484180/12.2010 he, ar, ru, en Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, Germany...