Download Print this page

Electrolux EEB4231 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EEB4231
EOB3410
BG ФУРНА РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
EN OVEN
USER MANUAL
2
28

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux EEB4231

  Summary of Contents for Electrolux EEB4231

 • Page 1 EEB4231 BG ФУРНА РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА EOB3410 EN OVEN USER MANUAL...
 • Page 2: Table Of Contents

  12. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ..............26 МИСЛИМ ЗА ВАС Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че когато и да го...
 • Page 3: Информация За Сигурност

  БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ Внимателно прочетете предоставените инструкции преди инсталиране и употреба на уреда. Производителят не носи отговорност за неправилно инсталиране и употреба, предизвикани от неправилно използване. Винаги запазвайте инструкциите с уреда за бъдещи справки. 1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени способности...
 • Page 4: Инструкции За Сигурност

  фурна при изваждане или поставяне на аксесоари или съдове за печене. При ремонтиране, изключете захранването. • Проверете дали уредът е изключен, преди да • смените лампичката, за да избегнете възможността от токов удар. Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за...
 • Page 5 БЪЛГАРСКИ • Всички електрически свързвания трябва да е с ширина на отваряне трябва да бъдат извършени от на контакта минимум 3 мм. квалифициран електротехник. • Уредът съответства на • Уредът трябва да е заземен. Директивите на E.E.C. • Уверете се, че информацията за 2.3 Употреба...
 • Page 6 – не поставяйте алуминиево • Почиствайте редовно уреда, за да фолио директно на дъното на предотвратите разваляне на уреда. повърхностния материал. – не поставяйте вода директно в • Оставянето на мазнина или храна в горещия уред. уреда може да причини пожар.
 • Page 7: Описание На Уреда

  БЪЛГАРСКИ 3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 3.1 Общ преглед Kомандно табло Бутон за функциите на фурната Лампичка/символ/индикатор за температурата Електронен програматор Бутон за температурата Лампичка/символ/индикатор за температурата Нагревател Лампичка Вентилатор Опора на скарата, демонтируема Позиции на скара 3.2 Принадлежности За сладкиши и курабийки. •...
 • Page 8: Всекидневна Употреба

  4.4 Предварително загряване Принадлежностите могат да се нагреят повече от обичайното. От Загрейте празния уред уреда може да излиза миризма и дим. предварително, за да изгорите Това е нормално. Осигурете остатъчната мазнина. достатъчна вентилация в стаята. Оставете фурната да изстине.
 • Page 9 БЪЛГАРСКИ 5.3 Функции във фурната Функция във фурната Приложение Изключено Уредът е изключен. положение Лампа За активиране на лампата без функция за готвене. Горно + долно За печене на тестени и месни храни на 1 ниво. нагряване Топлина отгоре За запичане на хляб, кексове и сладки. За запичане...
 • Page 10: Функции На Часовника

  5.5 Бутони Бутон Функция Описание МИНУС За настройка на времето. ЧАСОВНИК За настройка на функция на часовника. ПЛЮС За настройка на времето. 6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА 6.1 Таблица с функции на часовника Функция Часовник Приложение Часово време За настройка, промяна или проверка на часовото...
 • Page 11: Допълнителни Функции

  БЪЛГАРСКИ 6.3 Отмяна на функциите на Функцията на часовника изгасва след няколко секунди. часовника 1. Натискайте постоянно, докато индикаторът на желаната функция започне да мига. 2. Докоснете и задръжте 7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ 7.1 Охлаждащ вентилатор да доведе до опасно прегряване. За да...
 • Page 12 предпазите фурната от петна, Първоначално, проследете които могат да бъдат постоянни. резултатите, когато готвите. Намерете • Оставете месото за приблизително най-добрите настройки (настройка на 15 минути преди нарязване, така че нагряване, време на готвене и др.) за сокът да не изтича навън.
 • Page 13 БЪЛГАРСКИ Храна Горно + долно Топъл въздух Време Забележк нагряване (мин) и Температ Положен Температ Положен ура (°C) ие на ура (°C) ие на скарата скарата Коледен 90 - 120 Във кейк / форма за Богат кекс 20 см плодов кейк...
 • Page 14 Храна Горно + долно Топъл въздух Време Забележк нагряване (мин) и Температ Положен Температ Положен ура (°C) ие на ура (°C) ие на скарата скарата Целувки - 2 и 4 80 - 100 В тава за две печене нива...
 • Page 15 БЪЛГАРСКИ Храна Горно + долно Топъл въздух Време Забележк нагряване (мин) и Температ Положен Температ Положен ура (°C) ие на ура (°C) ие на скарата скарата 230 - 250 230 - 250 10 - 20 В тава за Пица печене или...
 • Page 16 Храна Горно + долно Топъл въздух Време Забележк нагряване (мин) и Температ Положен Температ Положен ура (°C) ие на ура (°C) ие на скарата скарата Телешко 90 - 120 На скарата Английско 50 - 60 На говеждо скарата печено, полуизпе...
 • Page 17 БЪЛГАРСКИ Риба Храна Горно + долно Топъл въздух Време Забележк нагряване (мин) и Температ Положен Температ Положен ура (°C) ие на ура (°C) ие на скарата скарата Пъстърва 40 - 55 3 - 4 риби / Ципура Риба тон / 35 - 60 4 - 6 сьомга...
 • Page 18 8.7 Турбо грил Говеждо Храна Количества Температура Време (мин) Положение (°C) на скарата Говеждо печено на см 190 - 200 5 - 6 1 или 2 или филе, дебелина полуизпечено Говеждо печено на см 180 - 190 6 - 8 1 или...
 • Page 19 БЪЛГАРСКИ Птиче месо Храна Количество Температура Време (мин) Положение (кг) (°C) на скарата Порции птиче 0,2 - 0,25 200 - 220 30 - 50 1 или 2 месо всяка част Пиле, 0,4 - 0,5 всяка 190 - 210 35 - 50 1 или...
 • Page 20: Грижи И Почистване

  8.9 Сушене - Топъл въздух сушене, отворете вратата и оставете да изстине една вечер, за • Покрийте тавите с неомазняваща да завършите сушенето. се хартия или хартия за печене. • За по-добри резултати спрете фурната по средата на времето за...
 • Page 21 БЪЛГАРСКИ машина. Това може да повреди незалепващото покритие. 9.2 Уреди от неръждаема стомана или алуминий За почистване на вратичката на фурната използвайте само мокра гъба. Подсушете с мека кърпа. Не използвайте 2. Издърпайте задната част на стоманена вълна, носача на скарата от стената и го киселини...
 • Page 22 2. Внимателно изтеглете надолу нагревателния елемент. 3. Почистете тавана на фурната с мека кърпа с топла вода и почистващ препарат и го оставете 2. Повдигнете и завъртете да изсъхне. лостчетата на двете панти. Монтирайте нагревателния елемент в обратна последователност.
 • Page 23 БЪЛГАРСКИ 90° 7. Първо внимателно повдигнете и след това отстранете стъкления панел. 4. Поставете вратичката върху мека кърпа на стабилна повърхност. 8. Почистете стъкления панел с вода и сапун. Внимателно подсушете стъкления панел. Когато почистването е завършено, 5. Освободете системата за монтирайте...
 • Page 24: Отстраняване На Неизправности

  9.7 Смяна на крушката Задната лампичка Поставете парче плат на дъното на 1. Завъртете стъкления капак на вътрешността на уреда. Това лампичката обратно на предпазва от повреди стъкления капак часовниковата стрелка, за да го на лампичката и вътрешността на...
 • Page 25: Инсталиране

  БЪЛГАРСКИ Проблем Възможна причина Отстраняване Лампата не Лампичката е дефектна. Сменете крушката. функционира. Пара и кондензация се Във фурната са оставяни Не оставяйте ястията отлагат по храната и във ястия за твърде дълго във фурната за повече от вътрешността на време.
 • Page 26: Енергийна Ефективност

  11.2 Закрепване на уреда към 11.4 Кабел шкафа Типове кабели, подходящи за инсталация или подмяна: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F. За напречното сечение на кабела вижте общата мощност (на табелката с информация на уреда) и в...
 • Page 27 БЪЛГАРСКИ EN 60350-1 - Битови електрически – Когато времетраенето на уреди за готвене - Част 1: Гами, готвенето е по-дълго от 30 фурни, парни фурни и грилове - минути, намалете Методи за измерване на температурата на фурната до производителността. минимум 3 - 10 минути, в зависимост...
 • Page 28 12. ENERGY EFFICIENCY..................49 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 29: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 •...
 • Page 30: Safety Instructions

  Do not use a steam cleaner to clean the appliance. • Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal • scrapers to clean the glass door since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
 • Page 31: Internal Light

  ENGLISH must have a contact opening width of – be careful when you remove or minimum 3 mm. install the accessories. • This appliance complies with the E.E.C. • Discoloration of the enamel has no Directives. effect on the performance of the appliance.
 • Page 32: Product Description

  • Before replacing the lamp, disconnect • Disconnect the appliance from the the appliance from the power supply. mains supply. • Only use lamps with the same • Cut off the mains cable and discard it. specifications. • Remove the door catch to prevent children and pets to get closed in the 2.6 Disposal...
 • Page 33: Changing The Time

  ENGLISH 4.3 Changing the time Accessories can become hotter than usual. The appliance can emit an odour and smoke. This is normal. Make sure that You cannot change the time the airflow in the room is sufficient. of day if the Duration Let the oven cool down.
 • Page 34: Oven Functions

  5.3 Oven functions Oven function Application Off position The appliance is off. Light To activate the lamp without a cooking function. Conventional To bake and roast food on 1 shelf position. Cooking Top Heat To brown bread, cakes and pastries. To finish cooked dishes.
 • Page 35: Clock Functions

  ENGLISH 5.5 Buttons Button Function Description MINUS To set the time. CLOCK To set a clock function. PLUS To set the time. 6. CLOCK FUNCTIONS 6.1 Clock functions table Clock function Application Time of day To set, change or check the time of day. Minute Minder To set countdown time.
 • Page 36: Additional Functions

  7. ADDITIONAL FUNCTIONS 7.1 Cooling fan 7.2 Safety thermostat When the appliance operates, the cooling Incorrect operation of the appliance or fan activates automatically to keep the defective components can cause surfaces of the appliance cool. If you dangerous overheating. To prevent this,...
 • Page 37: Baking And Roasting Table

  ENGLISH 8.5 Baking and roasting table Cakes Food Conventional Cook- True Fan Cooking Time Com- (min) ments Tempera- Shelf po- Tempera- Shelf po- ture (°C) sition ture (°C) sition Whisked 3 (2 and 4) 45 - 60 In a cake recipes mould Short-...
 • Page 38 Food Conventional Cook- True Fan Cooking Time Com- (min) ments Tempera- Shelf po- Tempera- Shelf po- ture (°C) sition ture (°C) sition Biscuits / 140 - 150 30 - 35 In a baking pastry tray stripes - one level...
 • Page 39 ENGLISH Bread and pizza Food Conventional Cook- True Fan Cooking Time Com- (min) ments Tempera- Shelf po- Tempera- Shelf po- ture (°C) sition ture (°C) sition White 60 - 70 1 - 2 pieces, bread 500 gr per piece Rye bread 30 - 45 In a bread Bread...
 • Page 40 Meat Food Conventional Cook- True Fan Cooking Time Com- (min) ments Tempera- Shelf po- Tempera- Shelf po- ture (°C) sition ture (°C) sition Beef 50 - 70 On a wire shelf Pork 90 - 120 On a wire shelf...
 • Page 41 ENGLISH Fish Food Conventional Cook- True Fan Cooking Time Com- (min) ments Tempera- Shelf po- Tempera- Shelf po- ture (°C) sition ture (°C) sition Trout / 40 - 55 3 - 4 fish Sea bream Tuna fish / 35 - 60 4 - 6 fillets Salmon 8.6 Grilling...
 • Page 42: Turbo Grilling

  8.7 Turbo Grilling Beef Food Quantity Temperature Time (min) Shelf position (°C) Roast beef or fillet, per cm of 190 - 200 5 - 6 1 or 2 thickness rare Roast beef or fillet, per cm of 180 - 190...
 • Page 43 ENGLISH Food Quantity (kg) Temperature Time (min) Shelf position (°C) Chicken, pou- 1 - 1.5 190 - 210 50 - 70 1 or 2 lard Duck 1.5 - 2 180 - 200 80 - 100 1 or 2 Goose 3.5 - 5 160 - 180 120 - 180 1 or 2...
 • Page 44: Care And Cleaning

  Vegetables Food Temperature Time (h) Shelf position (°C) 1 position 2 positions Beans 60 - 70 6 - 8 1 / 4 Peppers 60 - 70 5 - 6 1 / 4 Vegetables for 60 - 70 5 - 6...
 • Page 45: Removing The Shelf Supports

  ENGLISH 9.4 Removing the shelf supports To clean the oven, remove the shelf supports. 1. Pull the front of the shelf support away from the side wall. 2. Carefully pull the heating element down. 3. Clean the oven ceiling with a soft cloth with warm water and a cleaning agent, and let it dry.
 • Page 46 5. Release the locking system to remove the internal glass panel. 2. Lift and turn the levers on the two hinges. 6. Turn the two fasteners by 90° and remove them from their seats. 90° 3. Close the oven door halfway to the first opening position.
 • Page 47: Troubleshooting

  ENGLISH When the cleaning is completed, install the WARNING! glass panel and the oven door. Do the Danger of electrocution! above steps in the opposite sequence. Disconnect the fuse before The screen-printing zone must face the you replace the lamp. The inner side of the door.
 • Page 48: Installation

  Problem Possible cause Remedy Steam and condensation You left the dish in the oven Do not leave the dishes in settle on the food and in the for too long. the oven for longer than 15 cavity of the oven.
 • Page 49: Electrical Installation

  Safety chapters. This appliance is supplied with a main plug and a main cable. 12. ENERGY EFFICIENCY 12.1 Product Fiche and information according to EU 65-66/2014 Supplier's name Electrolux Model identification EEB4231POX EOB3410AOX Energy Efficiency Index 103,2 Energy efficiency class...
 • Page 50: Environmental Concerns

  EN 60350-1 - Household electric cooking – When the cooking duration is appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam longer than 30 minutes, reduce the ovens and grills - Methods for measuring oven temperature to minimum, 3 - performance.
 • Page 51 ENGLISH...
 • Page 52 www.electrolux.com/shop...

This manual is also suitable for:

Eob3410Eoa3410aoxEol3420Eor3420