Page of 30

JVC RC-EX30 Pokyny K Obsluze

PŘenosnÝ cd systÉm.
Hide thumbs
CD PORTABLE SYSTEM
PŘENOSNÝ CD SYSTÉM
RC-EX30B
STANDBY/ON
CD/
TUNER/
RANDOM
BAND
TAPE
1
2
3
DISPLAY
4
5
6
HBS/
PRESET EQ
7
8
9
FM MODE
OVER
/BEAT CUT
0
PROGRAM/
+
UP
CLOCK SET
INTRO
PRESET
REPEAT
MUTING
GROUP
DOWN
VOLUME
RM-SRCEX30J REMOTE CONTROL
POKYNY K OBSLUZE
PUSH
REMOTE
DISPLAY
SENSOR
LVT1213-009B
[EV]

   Related Manuals for JVC RC-EX30

   Summary of Contents for JVC RC-EX30

 • Page 1

  CD PORTABLE SYSTEM PŘENOSNÝ CD SYSTÉM RC-EX30B STANDBY/ON RANDOM DISPLAY HBS/ PRESET EQ FM MODE /BEAT CUT PROGRAM/ CLOCK SET PRESET REPEAT DOWN RM-SRCEX30J REMOTE CONTROL POKYNY K OBSLUZE TUNER/ BAND TAPE PUSH OVER INTRO MUTING GROUP – REMOTE DISPLAY SENSOR VOLUME LVT1213-009B...

 • Page 2

  Ostrzeżenia i inne informacje Figyelmeztetések, óvintézkedések és egyéb információk Upozornění tlačítko STANDBY/ON! Přívod proudu zcela odpojíte odpojením sí ové zástrčky. Tlačítko STANDBY/ON v žádné poloze neodpojuje od sítě. Ostrzeżenie przycisk STANDBY/ON! Odłącz przewód zasilania sieciowego aby całkowicie odciąć zasilanie. Przycisk STANDBY/ON w żadnej pozycji nie odłącza od sieci.

 • Page 3

  UPOZORNĚNĺ Abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru, atd.: 1. Nevyšroubovávejte šroubky, nesnímejte kryty ani neotevírejte skříň přístroje. 2. Zařízení nevystavujte dešti nebo vlhkosti. UWAGA Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, wybuchu pożaru itp.: 1. Nie usuwać wkrętów, osłon ani obudowy. 2.

 • Page 4

  Upozornění: Zajistěte správné větrání Abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zamezili poškození,umístěte zařízení podle následujících pokynů: 1. Přední část: Před zařízením by neměly být žádné překážky, pouze volný prostor. 2. Boční strany/horní strana/zadní strana: V uvedených vzdálenostech by neměly být umístěny žádné...

 • Page 5

  DŮLEŽITÉ PRO LASEROVÉ VÝROBKY 1. LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1 2. UPOZORNĚNĺ: Neotvírejte vrchní kryt. Přístroj neobsahuje žádné součástky, které by mohl opravit sám uživatel, veškeré opravy přenecháte kvalifikovaným odborníkům. 3. UPOZORNĚNĺ: Je zde viditelné a neviditelné laserové záření v případě otevření a selhání nebo zničení západky.

 • Page 6

  OBSAH VLASTNOSTI ... 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ... 1 OPATŘENÍ PŘI MANIPULACI S PŘÍSTROJEM ... 2 PŘÍVOD PROUDU ... 3 NÁZVY SOUČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ ... 4 DÁLKOVÝ OVLÁDAČ ... 5 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PŘÍSTROJE ... 6 VLASTNOSTI 1 Přenosné zařízení s CD přehrávačem •...

 • Page 7

  OPATŘENÍ PŘI MANIPULACI S PŘÍSTROJEM Nevystavujte tento přístroj přímému slunečnímu světlu ani jej nenechávejte v uzavřeném automobilu (nebo jachtě, atd.), kde je vystaven vysokým teplotám nad 40˚C. 1 Přístroj nepoužívejte na následujících místech: • Jestliže teplota může dosáhnout extrémně vysokých či nízkých hodnot, doporučený rozsah teplot je 5˚C až...

 • Page 8

  Napájení z domácí sítě Připojte sí ovou napájecí šňůru. AC IN UPOZORNĚNÍ: • Používejte pouze sí ovou šňůru JVC dodávanou s tímto přístrojem, aby se zabránilo vadné funkci nebo poškození přístroje. Při používání sí ové šňůry vyjměte baterie. • Přesvědčte se, že jste vytáhli šňůru ze zásuvky, až...

 • Page 9

  NÁZVY SOUČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ Horní a přední strana 1 Knoflík VOLUME 2 Tlačítko STANDBY/ON 3 Tlačítko GROUP – Tlačítko GROUP + 4 Tlačítka pro ovládání kazety Tlačítko PAUSE 8 Tlačítko STOP/EJECT § Tlačítko FF 1 Tlačítko REW ¡ Tlačítko PLAY 2 Tlačítko REC ¶...

 • Page 10

  Zadní strana 16 Výsuvná anténa 17 Zdířka PHONES Do této zdířky zapojte malá stereo sluchátka (průměr 3,5 mm, impedance 16 Ω až 32 Ω). Při zapojení sluchátek se vypnou reproduktory. DÁLKOVÝ OVLÁDAČ Vložení baterií 1 Otevřete kryt přihrádky baterií na zadní straně dálkového ovladače.

 • Page 11

  Názvy tlačítek STANDBY/ON TUNER/ RANDOM BAND TAPE DISPLAY HBS/ PRESET EQ FM MODE OVER /BEAT CUT PROGRAM/ INTRO CLOCK SET PRESET GROUP REPEAT MUTING – DOWN VOLUME RM-SRCEX30J REMOTE CONTROL ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PŘÍSTROJE STANDBY/ON STANDBY/ON Tlačítko STANDBY/ON Přístroj se zapíná a vypíná stisknutím tlačítka STANDBY/ON na přístroji.

 • Page 12

  NASTAVENÍ HODIN Před dalším provozem přístroje nejprve nastavte čas na hodinách vestavěných do tohoto přístroje. Hodiny používají 24 hodinový režim. 1 Stisknutím STANDBY/ON vypnete, pokud byl již zapnutý. V okénku displeje přerušovaně svítí ukazatel hodin. 2 Stiskněte a držte stisknuté PROGRAM/ CLOCK SET po více než...

 • Page 13

  NASTAVENÍ ZVUKU PHONES (na zadní straně) PHONES (on the rear) VOLUME Nastavení hlasitosti Otáčením VOLUME ve směru chodu hodinových ručiček hlasitost zvyšujete, proti směru chodu hodinových ručiček ji snižujete. Můžete rovněž na dálkovém ovladači stisknout VOLUME + nebo VOLUME – pro zvýšení či snížení...

 • Page 14

  PŘEHRÁVÁNÍ KOMPAKTNÍCH DISKŮ Poznámky k diskům Tento přístroj byl navržen k přehrávání pouze následujících CD. • Digitální audio CD • Naharávatelné digitální audio CD (CD-R) • Přepisovatelné digitální audio CD (CD-RW) Přehrávání CD-R nebo CD-RW Můžete přehrávat uzavřený CD-R nebo CD-RW nahraný...

 • Page 15

  Základní ovládání 1 Stiskněte CD/RANDOM pro zadání režimu CD, je-li přístroj v režimu TUNER nebo TAPE. Můžete stisknout CD/RANDOM na dálkovém ovladači pro vstup do CD režimu. 2 Stisknutím ) PUSH otevřete dvířka přihrádky disku. 3 Vložte disk potištěnou stranou vzhůru a dvířka zavřete.

 • Page 16

  Pozastavení přehrávání Během přehrávání stiskněte PLAY/PAUSE 3/8 . Můžete stisknout 3/8 na dálkovém ovladači pro pozastavení přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka obnovíte přehrávání. Hlavní jednotka Dálkový ovladač Přeskakování skladeb • Přeskočení na předchozí skladbu Stisknutím tlačítka 4 během přehrávání přeskočíte na začátek aktuální skladby, dvojím stisknutím přeskočíte zpět na počátek předchozí...

 • Page 17

  Opakované/náhodné přehrávání CD/RANDOM REMOTE SENSOR Opakované přehrávání Během přehrávání stiskněte REPEAT na dálkovém ovládači. Každým stisknutím tlačítka se režim opakovaného přehrávání změní následovně: V případě audio CD: Opakuje přehrávání všech skladeb na disku (Svítí „REPEAT” a „ALL”.) Opakované přehrávání jediné stopy (Svítí...

 • Page 18

  Naprogramované přehrávání Lze naprogramovat až 40 stop pro přehrávání v jakémkoliv požadovaném pořadí. 1 Stiskněte CD/RANDOM pro zadání režimu CD, je-li přístroj v režimu TUNER nebo TAPE. Můžete stisknout CD/RANDOM na dálkovém ovladači pro vstup do CD režimu. 2 Stiskněte PROGRAM/CLOCK SET v režimu zastavení.

 • Page 19

  Naprogramované přehrávání disku MP3 Lze naprogramovat až 40 stop pro přehrávání v jakémkoliv požadovaném pořadí. 1 Stiskněte PROGRAM/CLOCK SET v režimu zastavení. V okénku displeje přerušovaně se objeví indikátor PROGRAM. 2 Stiskněte GROUP+ nebo GROUP – pro volbu požadované skupiny (alba.) Objeví...

 • Page 20

  PŘÍJEM ROZHLASU Vyladění stanice 1 Stisknutím BAND/TUNER zadáte režim tuneru. 2 Stiskněte BAND/TUNER pro volbu kmitočtového pásma FM nebo AM. 3 Stiskněte a držte stisknuté 4 nebo ¢ po déle než 1 sekundu. Přístroj začíná vyhledávat a zastaví se, když má vyladěnou stanici s dostatečnou sílu signálu.

 • Page 21

  Předvolení stanic Můžete předvolit 20 stanic FM a 10 stanic AM. Při provádění následujících kroků existuje časový limit. Jestliže se nastavení zruší předtím, než skončíte, začněte znovu od kroku 3. Poznámka: V některých případech již byly uloženy do paměti testovací kmitočty pro tuner, protože výrobní podnik prověřil předvolené...

 • Page 22

  PŘEHRÁVÁNÍ KAZETY Poznámky o kazetách • Používejte pouze normální kazety typu I. Charakteristiky nahrávání/přehrávání tohoto přístroje odpovídají normálním magnetofonovým páskům, které mají jiné charakteristiky než pásky nebo kovové pásky. • Používání delších pásků než 120 minut se nedoporučuje, protože může dojít ke zhoršení charakteristik a tyto pásky se snadno vzpříčí...

 • Page 23

  Základní funkce 1 Stisknutím TAPE vstoupíte do režimu magnetofonu. 2 Vložte kazetu. Používejte pouze normální kazety typu I. 3 Stisknutím PLAY 2 spustíte přehrávání. 4 Nastavení hlasitosti. Zastavení přehrávání Stiskněte STOP/EJECT §. Pásek se také zastaví po dosažení konce. PUSH REMOTE DISPLAY SENSOR...

 • Page 24

  NAHRÁVÁNÍ Základní funkce Standardní nahrávání 1 Příprava zdroje nahrávání. • Nahrávání z rozhlasu: Nastavte režimu tuneru a vyla te požadovanou stanici. • Při nahrávání z CD: Nastavte režim CD a vložte disk CD. 2 Vložte prázdnou kazetu nebo kazetu k přemazání.

 • Page 25

  Nahrávání synchronizované s přehráváním CD Přístroj lze nastavit tak, aby přehrávač disků CD začal přehrávat ihned, jakmile je u magnetofonu nastaven režim nahrávání. 1 Vložte kazetu. Používejte pouze normální kazety typu-I. 2 Vložte disk CD. 3 Stisknutím tlačítka CD/RANDOM zvolte režim Můžete stisknout CD/RANDOM na dálkovém ovladači pro vstup do CD režimu.

 • Page 26

  ÚDRŽBA Čištění hlav, vodicí osy a přítlačného válečku Čištění přístroje velmi důležité! Při používání kazet se na hlavách, vodicí ose a přítlačném válečku přirozeně usazuje prach a magnetický prášek. Když se nadměrně znečistí: • Zhoršuje se kvalita zvuku. • Klesá úroveň zvukového výstupu. •...

 • Page 27

  ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ • Nepracuje-li přístroj správně předtím, než zavoláte do servisu, zkontrolujte tento seznam možných řešení. Symptom Přístroj nelze zapnout. Když je stisknuto PLAY 2, pásek se nepohybuje. Zvuk při přehrávání je na velmi nízké úrovni. REC ¶ nefunguje. Disk je vložen, ale nehraje. Z reproduktorů...

 • Page 28

  TECHNICKÉ ÚDAJE CD přehrávač Kapacita CD : 1 CD Odstup signálu od šumu : 75 dB Dynamický rozsah : 60 dB Tuner Kmitočtový rozsah : FM 87,5 - 108,0 MHz AM 522 - 1 629 kHz Antény : Výsuvná anténa pro FM Feritová...

 • Page 29

  CZ, PO, HU, RU © 2004 Victor Company of Japan, Limited 0804MZMBICORI...

 • Page 30

  Instructions CD PORTABLE SYSTEM RC-EX30B...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
 • Cait Apr 15, 2016 01:13:
  Why is it NOT in English? I don't read Russian?