Advertisement

s
GB Instructions for Use
3
HU Használati útasítás
42
HB 230.10 E

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Siemens HV 230.10 E

 • Page 1 GB Instructions for Use HU Használati útasítás HB 230.10 E...
 • Page 2 fåÇÉñ fãéçêí~åí áåÑçêã~íáçå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K _ÉÑçêÉ áåëí~ää~íáçå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K p~ÑÉíó...
 • Page 3 fåÇÉñ `~êÉ ~åÇ ÅäÉ~åáåÖ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K lîÉå ÉñíÉêáçê K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K lîÉå...
 • Page 4 fãéçêí~åí áåÑçêã~íáçå oÉ~Ç íÜáë áåëíêìÅíáçå ã~åì~ä Å~êÉÑìääóK låäó íÜÉå ïáää óçì ÄÉ ~ÄäÉ íç çéÉê~íÉ óçìê ÅççâÉê ë~ÑÉäó ~åÇ ÅçêêÉÅíäóK mäÉ~ëÉ âÉÉé íÜÉ áåëíêìÅíáçå ~åÇ áåëí~ää~íáçå ã~åì~ä áå ~ ë~ÑÉ éä~ÅÉK mäÉ~ëÉ é~ëë çå íÜÉ áåëíêìÅíáçå ã~åì~ä íç íÜÉ åÉï çïåÉê áÑ óçì ëÉää íÜÉ ~ééäá~åÅÉK qÜáë...
 • Page 5 p~ÑÉíó áåÑçêã~íáçå qÜáë ~ééäá~åÅÉ áë áåíÉåÇÉÇ Ñçê ÇçãÉëíáÅ ìëÉ çåäóK låäó ìëÉ íÜÉ ÅççâÉê Ñçê ÑççÇ éêÉé~ê~íáçåK léÉå íÜÉ çîÉå Çççê Å~êÉÑìääóK eçí ëíÉ~ã ã~ó ÉëÅ~éÉK eçí çîÉå kÉîÉê íçìÅÜ íÜÉ áåíÉêå~ä ëìêÑ~ÅÉë çÑ íÜÉ çîÉå çê íÜÉ ÜÉ~íáåÖ ÉäÉãÉåíëK qÜÉêÉ áë ~ êáëâ çÑ ÄìêåáåÖK `ÜáäÇêÉå...
 • Page 6 tÜÉå Ä~âáåÖ îÉêó ãçáëí Ñêìáí Å~âÉëI Çç åçí éìí íçç cêìáí àìáÅÉ ãìÅÜ çå íÜÉ Ä~âáåÖ ëÜÉÉíK cêìáí àìáÅÉ ÇêáééáåÖ Ñêçã íÜÉ Ä~âáåÖ ëÜÉÉí äÉ~îÉë ëí~áåë íÜ~í Å~ååçí ÄÉ êÉãçîÉÇK fí áë êÉÅçããÉåÇÉÇ íÜ~í óçì ìëÉ íÜÉ ÇÉÉéÉê Éå~ãÉä íê~óK låäó...
 • Page 7 qÜÉ Åçåíêçä é~åÉä aÉí~áäë î~êó ~ÅÅçêÇáåÖ íç íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ãçÇÉäK cìåÅíáçå qÉãéÉê~íìêÉ aáëéä~ó é~åÉä ~åÇ ëÉäÉÅíçê ëÉäÉÅíçê Åçåíêçä Äìííçåë cìåÅíáçå ëÉäÉÅíçê pÉí íÜÉ íóéÉ çÑ ÜÉ~íáåÖ Ñçê íÜÉ çîÉå ìëáåÖ íÜÉ ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçêK Settings Top/bottom heating Hot air Bottom heating Hot air grilling Radiant grill Rapid heating...
 • Page 8 qÉãéÉê~íìêÉ ëÉäÉÅíçê rëÉ íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ ëÉäÉÅíçê íç ëÉí íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ çê Öêáää ëÉííáåÖK Temperature 50 - 270 Temperature range in ºC Grill x Low grill Medium grill High grill qÜÉ áåÇáÅ~íçê äáÖÜí Äó íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ ëÉäÉÅíçê ÅçãÉë çå ïÜáäÉ íÜÉ çîÉå áë ÜÉ~íáåÖ ìéK fí ÖçÉë çìí ÇìêáåÖ é~ìëÉë...
 • Page 9 qóéÉë çÑ ÜÉ~íáåÖ aáÑÑÉêÉåí íóéÉë çÑ çîÉå ÜÉ~íáåÖ ~êÉ ~î~áä~ÄäÉK vçì Å~å íÜÉêÉÑçêÉ ëÉäÉÅí íÜÉ ÄÉëí ãÉíÜçÇ Ñçê ÅççâáåÖ ~åó ÇáëÜK qçéLÄçííçã ÜÉ~íáåÖ qÜáë ÉåëìêÉë íÜÉ ÉîÉå ÇáëíêáÄìíáçå çÑ ÜÉ~í çåíç íÜÉ Å~âÉ çê êç~ëí Ñêçã íÜÉ íçé ~åÇ Äçííçã çÑ íÜÉ çîÉåK qÜáë...
 • Page 10 o~Çá~åí ÖêáääáåÖ J ëã~ää ëìêÑ~ÅÉ qÜÉ ÉåíáêÉ ~êÉ~ ìåÇÉê íÜÉ Öêáää ÉäÉãÉåí ÄÉÅçãÉë ÜçíK qÜáë áë áÇÉ~ä áÑ óçì ïáëÜ íç Åççâ ëÉîÉê~ä ëíÉ~âëI ë~ìë~ÖÉëI ÑáëÜ çê ëäáÅÉë çÑ íç~ëíK o~Çá~åí Öêáää J ä~êÖÉ ~êÉ~ qÜÉ ÉåíáêÉ ~êÉ~ ìåÇÉê íÜÉ Öêáää ÉäÉãÉåí ÄÉÅçãÉë ÜçíK qÜáë...
 • Page 11 ^ÅÅÉëëçêáÉë ^ÅÅÉëëçêáÉë ã~ó ÄÉ éìêÅÜ~ëÉÇ ~í ~ ä~íÉê Ç~íÉ Ñêçã íÜÉ ~ÑíÉêJë~äÉë ëÉêîáÅÉ çê Ñêçã ëéÉÅá~äáëí ëÜçéëK táêÉ ÖêáääÉ cçê çîÉåï~êÉI Å~âÉ íáåëI êç~ëíëI ÖêáääáåÖ ~åÇ ÑêçòÉå ãÉ~äëK bå~ãÉä íê~ó Ñçê ãçáëí Å~âÉëI é~ëíêáÉëI ÑêçòÉå ÑççÇ ~åÇ ä~êÖÉ êç~ëíëK fí Å~å ~äëç ÄÉ ìëÉÇ íç Å~íÅÜ ÇêáééáåÖ Ñ~í ïÜÉå óçì ~êÉ ÖêáääáåÖ...
 • Page 12 fÑ íÜÉ j ëóãÄçä ~åÇ íÜêÉÉ pÉí íÜÉ íáãÉK òÉêçë ~êÉ Ñä~ëÜáåÖ áå íÜÉ mêÉëë íÜÉ j ÅäçÅâ ÄìííçåK Çáëéä~ó NOWMM ~ééÉ~êë ~åÇ íÜÉ j ÅäçÅâ ëóãÄçä Ñä~ëÜÉëK pÉí íÜÉ íáãÉ ìëáåÖ íÜÉ H çê J J ÄìííçåK qÜÉ íáãÉ ëÉäÉÅíÉÇ áë ~ÇçéíÉÇ ~ÑíÉê ~ ÑÉï ëÉÅçåÇëK qÜÉ ÅççâÉê...
 • Page 13 pïáíÅÜáåÖ çÑÑ íÜÉ çîÉå ã~åì~ääó bñ~ãéäÉW qçéLÄçííçã ÜÉ~íáåÖ tI NVM ⁄` pÉäÉÅí íÜÉ ÇÉëáêÉÇ íóéÉ çÑ ÜÉ~íáåÖ ìëáåÖ íÜÉ ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçêK rëÉ íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ ëÉäÉÅíçê íç ëÉí íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ çê Öêáää ëÉííáåÖK pïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçêK tÜÉå íÜÉ ãÉ~ä áë êÉ~Çó vçì...
 • Page 14 fÑ íÜÉ çîÉå áë íç ëïáíÅÜ çÑÑ mÉêÑçêã íÜÉ ëÉííáåÖë ~ë ÇÉëÅêáÄÉÇ áå áíÉãë N ~åÇ OK ~ìíçã~íáÅ~ääó pÉí íÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ EÇìê~íáçåF Ñçê óçìê ãÉ~äK bñ~ãéäÉW `ççâáåÖ íáãÉ çÑ QR ãáåìíÉë mêÉëë íÜÉ j ÅäçÅâ ÄìííçåK qÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ ëóãÄçä ? ïáää Ñä~ëÜK pÉí...
 • Page 15 fÑ íÜÉ çîÉå áë íç ëïáíÅÜ çå ~åÇ çÑÑ mäÉ~ëÉ êÉãÉãÄÉê íÜ~í É~ëáäó ëéçáäÉÇ ÑççÇë ãìëí åçí ~ìíçã~íáÅ~ääó ÄÉ ~ääçïÉÇ íç êÉã~áå áå íÜÉ çîÉå Ñçê íçç äçåÖK mÉêÑçêã íÜÉ ëÉííáåÖë ~ë ÇÉëÅêáÄÉÇ áå áíÉãë N íç QK qÜÉ çîÉå ëí~êíëK bñ~ãéäÉW fã~ÖáåÉ...
 • Page 16 qáãÉ tÜÉå íÜÉ çîÉå áë Ñáêëí ÅçååÉÅíÉÇI çê ÑçääçïáåÖ ~ éçïÉê ÅìíI íÜÉ j ëóãÄçä ~åÇ íÜêÉÉ òÉêçë Ñä~ëÜ áå íÜÉ Çáëéä~óK pÉí íÜÉ íáãÉK qÜÉ ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçê ãìëí ÄÉ ëïáíÅÜÉÇ çÑÑK pÉííáåÖ éêçÅÉÇìêÉ bñ~ãéäÉW NPWMM mêÉëë íÜÉ j ÅäçÅâ ÄìííçåK NOKMM ~ééÉ~êë...
 • Page 17 qáãÉê vçì Å~å ìëÉ íÜÉ íáãÉê ~ë ~ âáíÅÜÉå íáãÉêK fí çéÉê~íÉë áåÇÉéÉåÇÉåíäó çÑ íÜÉ çîÉåK qÜÉ íáãÉê Ü~ë ~ ëéÉÅá~ä ëáÖå~äK qÜáë ãÉ~åë íÜ~í óçì Å~å íÉää ïÜÉíÜÉê íÜÉ ëÉí íáãÉê éÉêáçÇ Ü~ë Éä~éëÉÇ çê íÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ áë ÅçãéäÉíÉK vçì...
 • Page 18 qÜÉ ëóãÄçäë äáÖÜí ìéK qÜÉ íáãÉê éÉêáçÇ Åçìåíë Ççïå qÜÉ íáãÉê ~åÇ ÅççâáåÖ íáãÉ Åçìåí Ççïå ëáãìäí~åÉçìëäó îáëáÄäó áå íÜÉ Çáëéä~óK qç Å~ää ìé íÜÉ êÉã~áåáåÖ ÅççâáåÖ íáãÉ ?I ÉåÇ íáãÉ ! çê íáãÉ jW mêÉëë íÜÉ j ÅäçÅâ Äìííçå ìåíáä íÜÉ ëóãÄçä áå...
 • Page 19 `Ü~åÖáåÖ íÜÉ Ä~ëáÅ ëÉííáåÖë qÜÉêÉ ãìëí ÄÉ åç éêçÖê~ã ëÉíK bñ~ãéäÉW eáÇáåÖ íÜÉ íáãÉ mêÉëë íÜÉ j ÅäçÅâ Äìííçå ~åÇ íÜÉ H Äìííçå ~í íÜÉ ë~ãÉ íáãÉ ìåíáä ~ b ~ééÉ~êë áå íÜÉ Çáëéä~óK qÜáë áë íÜÉ Ä~ëáÅ ëÉííáåÖ Ñçê íÜÉ íáãÉ áå íÜÉ ÑçêÉÖêçìåÇK `Ü~åÖÉ...
 • Page 20 `ÜáäÇéêççÑ äçÅâ qÜÉ çîÉå Ü~ë ~ ÅÜáäÇéêççÑ äçÅâ íç éêÉîÉåí ÅÜáäÇêÉå Ñêçã ëïáíÅÜáåÖ áí çå ~ÅÅáÇÉåí~ääóK mêÉëë íÜÉ p âÉó Äìííçå ìåíáä íÜÉ p ëóãÄçä ~ééÉ~êë içÅâáåÖ íÜÉ çîÉå áå íÜÉ Çáëéä~óK qÜáë ïáää í~âÉ ~ééêçñáã~íÉäó Q ëÉÅçåÇëK mêÉëë íÜÉ p âÉó Äìííçå ìåíáä íÜÉ p ÖçÉë çìíK råäçÅâáåÖ...
 • Page 21 lîÉå kÉîÉê ìëÉ Åç~êëÉ ëÅçìêáåÖ é~Çë çê ÅäÉ~åáåÖ ëéçåÖÉëK lîÉå ÅäÉ~åÉê ã~ó çåäó ÄÉ ìëÉÇ çå Éå~ãÉääÉÇ çîÉå ëìêÑ~ÅÉëK cçê É~ëÉ çÑ ÅäÉ~åáåÖ óçì Å~å ëïáíÅÜ çå íÜÉ çîÉå äáÖÜí ~åÇ ÇÉí~ÅÜ íÜÉ çîÉå ÇççêK pÉí íÜÉ ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçê íç tK pïáíÅÜáåÖ...
 • Page 22 mìää íÜÉ Ü~åÇäÉ çå íÜÉ ÑçäÇáåÖ Öêáää íçï~êÇë íÜÉ Ñêçåí ~åÇ éìëÜ áí ìéï~êÇë ìåíáä óçì ÜÉ~ê áí ÅäáÅâ áåíç éä~ÅÉK ^í íÜÉ ë~ãÉ íáãÉI ÜçäÇ íÜÉ Öêáää ÉäÉãÉåí ~åÇ ÑçäÇ áí ÇçïåK ^ÑíÉê ÅäÉ~åáåÖW cçäÇ íÜÉ Öêáää ÉäÉãÉåí Ä~Åâ ìéK mìëÜ íÜÉ Ü~åÇäÉ Ççïå ìåíáä...
 • Page 23 qÜÉ ÉÇÖÉë çÑ íÜáå íê~óë Å~ååçí ÄÉ ÅçãéäÉíÉäó Éå~ãÉääÉÇK ^ë ~ êÉëìäíI íÜÉëÉ ÉÇÖÉë Å~å ÄÉ êçìÖÜK ^åíáJÅçêêçëáçå éêçíÉÅíáçå áë Öì~ê~åíÉÉÇK fí áë ÄÉëí íç ÅäÉ~å íÜÉ Öä~ëë ÅçîÉê ïáíÜ ï~ëÜáåÖJìé `äÉ~åáåÖ íÜÉ Öä~ëë ÅçîÉê Ñçê íÜÉ çîÉå äáÖÜí äáèìáÇK `äÉ~åáåÖ...
 • Page 24 `äÉ~åáåÖ íÜÉ ê~áäë qÜÉ ê~áäë Å~å ÄÉ êÉãçîÉÇ Ñçê ÅäÉ~åáåÖK qç ìåÜççâ íÜÉ ê~áäëW iáÑí íÜÉ ê~áäë ~í íÜÉ Ñêçåí áå ~å ìéï~êÇë ÇáêÉÅíáçå ~åÇ ìåÜççâ íÜÉãI íÜÉå éìää íÜÉ ê~áäë Ñçêï~êÇ ~åÇ êÉãçîÉ `äÉ~å íÜÉ ê~áäë ìëáåÖ ÉáíÜÉê ï~ëÜáåÖJìé äáèìáÇ ~åÇ ~ ëéçåÖÉ...
 • Page 25 qêçìÄäÉëÜççíáåÖ pÜçìäÇ ~ ã~äÑìåÅíáçå çÅÅìêI áí áë çÑíÉå çåäó ÇìÉ íç ~ ãáåçê Ñ~ìäíK mäÉ~ëÉ êÉ~Ç íÜÉ ÑçääçïáåÖ áåëíêìÅíáçåë ÄÉÑçêÉ Å~ääáåÖ íÜÉ ~ÑíÉêJë~äÉë ëÉêîáÅÉW Problem Possible cause Comments/remedy The oven does not work. Blown fuse. Look in the fuse box and check that the fuse is in working order.
 • Page 26 qÜÉ Öä~ëë ÅçîÉê çå íÜÉ çîÉå äáÖÜí ãìëí ÄÉ êÉéä~ÅÉÇ áÑ áí oÉéä~ÅáåÖ íÜÉ Öä~ëë ÅçîÉê áë Ç~ã~ÖÉÇK oÉéä~ÅÉãÉåí Öä~ëë ÅçîÉêë ã~ó ÄÉ çÄí~áåÉÇ Ñêçã íÜÉ ~ÑíÉêJë~äÉë ëÉêîáÅÉK qç íÜáë ÉåÇI éäÉ~ëÉ ëéÉÅáÑó íÜÉ b åìãÄÉê ~åÇ ca åìãÄÉê çÑ óçìê ~ééäá~åÅÉK ^ÑíÉêJë~äÉë...
 • Page 27 m~Åâ~ÖáåÖ ~åÇ çäÇ ~ééäá~åÅÉë vçìê åÉï ~ééäá~åÅÉ ï~ë éêçíÉÅíÉÇ Äó ëìáí~ÄäÉ é~Åâ~ÖáåÖ ïÜáäÉ áí ï~ë çå áíë ï~ó íç óçìK ^ää ã~íÉêá~äë ìëÉÇ Ñçê íÜáë éìêéçëÉ ~êÉ ÉåîáêçåãÉåí~ääó ÑêáÉåÇäó ~åÇ Å~å ÄÉ êÉÅóÅäÉÇK mäÉ~ëÉ ã~âÉ ~ ÅçåíêáÄìíáçå íç éêçíÉÅíáåÖ íÜÉ ÉåîáêçåãÉåí Äó ÇáëéçëáåÖ çÑ íÜÉ é~Åâ~ÖáåÖ...
 • Page 28 qÜÉ î~äìÉë áå íÜÉ í~ÄäÉ ~ééäó íç ÇáëÜÉë éä~ÅÉÇ áå ~ q~ÄäÉë ÅçäÇ çîÉåK qÜáë ë~îÉë ÉåÉêÖóK pÜçêíÉå íÜÉ Ä~âáåÖ íáãÉë áåÇáÅ~íÉÇ Äó R íç NM ãáåìíÉë áÑ óçì Ü~îÉ éêÉÜÉ~íÉÇ íÜÉ çîÉåK qÜÉ í~ÄäÉë ëÜçï ïÜáÅÜ íóéÉ çÑ ÜÉ~íáåÖ áë ÄÉëí Ñçê ÇáÑÑÉêÉåí...
 • Page 29 Cakes on the tray Level Type of Temperature Baking time heating in ºC in minutes Sponge or yeast pastry with Enamel tray 170-190 20-30 dry topping 2 baking trays** 150-170 35-45 Sponge or yeast pastry with Enamel tray 170-190 40-50 fruit topping* 2 baking trays** 150-170...
 • Page 30 Small Level Type of Temperature Baking baked heating in ºC time in products minutes Biscuits Baking tray 150-170 10-20 2 baking trays* 140-160 30-40 Meringue Tray 80-100 125-155 Cream Tray 190-210 30-40 puffs Macaroons Baking tray 100-120 30-40 2 baking trays* 100-120 40-45 Puff pastry...
 • Page 31 The bread or cake Next time you should add a little less liquid and cook for a little (e.g. cheesecake) looks fine, but longer at a lower temperature. Cakes with fruit topping: Precook is soggy on the inside (soft, with the base first of all.
 • Page 32 tÜÉå íÜÉ êç~ëí áë êÉ~ÇóI ëïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ çîÉå ~åÇ äÉ~îÉ íÜÉ êç~ëí íç ëí~åÇ Ñçê NM ãáåìíÉë ïáíÜ íÜÉ çîÉå Çççê ÅäçëÉÇK qÜáë ~ääçïë íÜÉ ãÉ~í àìáÅÉë íç ÇáëíêáÄìíÉ ãçêÉ Ñ~îçìê~ÄäóK ^äï~óë ÅäçëÉ íÜÉ çîÉå Çççê ïÜÉå ÖêáääáåÖK ^ÇîáÅÉ çå ÖêáääáåÖ fÑ...
 • Page 33 Meat Weight Ovenware Level Type of Tempera- Cooking heating ture in ºC, time in grill minutes Pork without rind (e.g. neck) 1 kg 200-220 1.5 kg Uncovered 190-210 2 kg 180-200 Pork with rind** 1 kg 190-210 (e. g. shoulder, leg) 1.5 kg Uncovered 180-200...
 • Page 34 Poultry Weight Ovenware Level Type of Temperature Cooking heating in ºC time in minutes Chicken halves, 1 to 4 400 g each Wire rack 200-220 40-50 Chicken pieces 250 g each Wire rack 200-220 30-40 Whole chickens, 1 to 4 1 kg each Wire rack 190-210...
 • Page 35 The roast looks good, but the Next time, use a smaller roasting dish or add more liquid. juices are burnt. The roast looks good, but the Next time, use a larger roasting dish or add less liquid. juices are too clear and watery. Steam rises from the roast when Use hot air grilling instead of top/bottom heating.
 • Page 36 cêçòÉå ÑççÇë mäÉ~ëÉ çÄëÉêîÉ íÜÉ áåëíêìÅíáçåë çå íÜÉ é~Åâ~ÖáåÖK qÜÉ î~äìÉë áå íÜÉ í~ÄäÉ ~ééäó íç ÇáëÜÉë éä~ÅÉÇ áå ~ ÅçäÇ çîÉåK Meal Level Type of Temperature Cooking time in heating in ºC minutes French fries* Wire grill or 210-230 25-30 Enamel tray Pizza*...
 • Page 37 aêóáåÖ låäó ìëÉ éÉêÑÉÅíäó ÑêÉëÜ Ñêìáí ~åÇ îÉÖÉí~ÄäÉëI ~åÇ ï~ëÜ íÜÉã íÜçêçìÖÜäóK ^ääçï íÜÉ ÑççÇ íç Çê~áå ïÉää ~åÇ Çêó áí óçìêëÉäÑK iáåÉ íÜÉ Éå~ãÉä íê~ó ~åÇ ïáêÉ ê~Åâ ïáíÜ Ä~âáåÖ é~éÉê çê ÖêÉ~ëÉéêççÑ é~éÉêK Meal Level Type of Temperature in Cooking time in heating ºC...
 • Page 38 mä~ÅÉ íÜÉ Éå~ãÉä íê~ó çå äÉîÉä OK mä~ÅÉ íÜÉ à~êë pÉííáåÖ éêçÅÉÇìêÉ áåëáÇÉ íÜÉ é~å ëç íÜ~í íÜÉó Çç åçí ÅçãÉ áåíç Åçåí~Åí ïáíÜ É~ÅÜ çíÜÉêK mçìê ½ äáíêÉ çÑ Üçí ï~íÉê E~ééêçñK UM Ş`F áåíç íÜÉ Éå~ãÉä íê~óK `äçëÉ íÜÉ çîÉå ÇççêK pïáíÅÜ...
 • Page 39 kÉîÉê éä~ÅÉ íÜÉ Üçí à~êë çå ~ ÅçäÇ çê ïÉí ëìêÑ~ÅÉ ~ë oÉãçîÉ íÜÉ à~êë íÜáë ÅçìäÇ Å~ìëÉ íÜÉ Öä~ëë íç Åê~ÅâK båÉêÖó ë~îáåÖ íáéë låäó éêÉÜÉ~í íÜÉ çîÉå áÑ áí ëéÉÅáÑáÉë áå íÜÉ êÉÅáéÉ çê áå íÜÉ í~ÄäÉ áå íÜÉ áåëíêìÅíáçå ã~åì~ä íÜ~í óçì ëÜçìäÇ Çç ëçK rëÉ...
 • Page 40 ^Åêóä~ãáÇÉ Ñçêãë ãçëíäó áå Öê~áå ~åÇ éçí~íç éêçÇìÅíë tÜ~í ëçêí çÑ ÑççÇë ~êÉ ~ÑÑÉÅíÉÇ\ íÜ~í ~êÉ éêÉé~êÉÇ ~í ÜáÖÜ íÉãéÉê~íìêÉëI ÉKÖKW ÅêáëéëI ÅÜáéëI íç~ëíI êçääëI ÄêÉ~ÇI Ä~âÉÇ ÖççÇë ã~ÇÉ Ñêçã ëÜçêíÅêìëí é~ëíêó EëéÉÅá~äáíó ÄáëÅìáíë ~åÇ Å~âÉëFK vçì Å~å ~îçáÇ ÜáÖÜ äÉîÉäë çÑ ~Åêóä~ãáÇÉ ïÜÉå Ä~âáåÖI tÜ~í...
 • Page 41: Table Of Contents

  Tárgymutató Mire ügyeljen ....... A beépítés előtt ......Biztonsági útmutató...
 • Page 42 Tárgymutató Gyerekbiztosítás ......Ápolás és tisztítás ......Külső...
 • Page 43: Mire Ügyeljen

  Mire ügyeljen Kérjük, olvassa át figyelmesen ezt a használati utasítást. Csak így tudja tűzhelyét helyesen és biztonságosan kezelni. Őrizze meg a használati utasítást és a szerelési útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja vele oda az útmutatókat is. Jelen használati utasítás vonatkozik mind az önálló sütőkre, azaz azokra, amelyeken csak a sütőnek vannak gombjai, mind azokra, amelyeken a sütőnek is és a főzőlapnak is vannak gombjai.
 • Page 44: Biztonsági Útmutató

  Ha a készüléket földelés nélkül vagy helytelenül összeszerelve használja - bár nagyon valószínűtlen - igen komoly károkat is okozhat (személyi sérülést vagy áramütés általi halált). A nem előírásszerű elektromos csatlakoztatásból eredő nem megfelelő működésért és esetleges károkért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal.
 • Page 45: A Sérülések Okai

  A sérülések okai Sütőlap vagy alufólia Ne toljon be a sütő fenéklapjára sütőlapot. Ne helyezzen a sütő fenéklapján be alufóliát sem. Hőtorlódás léphet fel. A sütési időtartam megváltozik és a zománc megsérül. Víz a sütőben Soha ne öntsön vizet közvetlenül a forró sütőbe. Így a zománc megsérülhetne.
 • Page 46: Kezelőfelület

  Kezelőfelület A készülékek típusonkénti eltérései. Kijelző-mező és kezelő Funkcióválasztó nyomógombok Hőfokszabályozó Funkcióválasztó Állítsa be a sütőhöz a fűtési módot a funkcióválasztóval. Állásai Felső és alsó fűtés Forró levegő Alsó fűtés Légkeverős grillezés Felületi grill, kis felület Felületi grill, nagy felület Felolvasztás Ha a funkcióválasztót beállítja, akkor bekapcsol a sütőben lévő...
 • Page 47: Hőfokszabályozó

  Hőfokszabályozó A hőfokszabályozóval állíthatja be a hőmérsékletet vagy a grillfokozatot. Hőmérséklet Hőmérséklet tartomány ºC-ban 50-270 Grill x Gyenge grill Közepes grill Erős grill A kijelzőn a hőmérséklet-szimbólum világít, amikor a sütő fűt. A sütés szünetelésekor a lámpa kialszik. Olvasztáskor a szimbólum nem világít. Felületi grill x esetén állítson be a hőfokszabályozóval Grillfokozatok egy grillfokozatot.
 • Page 48: Fűtési Módok

  Fűtési módok A sütő használatánál különböző fűtési módok állnak rendelkezésre. Így minden ételhez az optimális elkészítési módot választhatja. Felső és alsó fűtés Így a meleg felülről és alulról egyenletesen éri a süteményt vagy a sültet. A sütőformában készülő kevert tészták és a felfújtak így sikerülnek a legjobban.
 • Page 49 Légkeverős grillezés Grill-fűtőtest és a ventilátor felváltva kapcsolják egymást ki és be. A sütés szünetelésekor a ventilátor a grillsütő által leadott meleget keveri az étel körül. Így a húsok minden oldalról egyenletesen ropogósra pirulnak. Felületi grill, kis felület Ennél a fűtőtest középső része van bekapcsolva. A fűtési mód kis mennyiségekhez alkalmas.
 • Page 50: Sütő És Tartozékai

  Sütő és tartozékai A tartozék 5 különböző magasságban tolható be a sütőbe. A tartozékokat akár kétharmad részig kihúzhatja anélkül, hogy kibillennének. Így könnyen kiveheti az ételeket. Tartozékok A tartozékokat az ügyfélszolgálatnál vagy a szakkereskedőknél szerezheti be pótlólag. Rostély az edényekhez, süteményformákhoz, sütéshez, grillszeletekhez és mélyhűtött ételekhez.
 • Page 51: Az Első Használat Előtt

  Az első használat előtt Ebben a fejezetben találja meg azokat a tennivalókat, amelyet az első főzés előtt el kell végeznie. Melegítse fel a sütőt, és tisztítsa meg a tartozékokat. Olvassa el a biztonsági útmutatót a ”Mire ügyeljen” fejezetben. Elsőként azt nézze meg, hogy a tűzhely kijelzőjén villog-e a j szimbólum és a három nulla.
 • Page 52: A Sütő Beállítása

  A sütő beállítása A sütő beállítására különböző lehetőségei vannak. A sütő manuális Ha az étel készen van, Ön kapcsolja ki a sütőt. kikapcsolása A sütő automatikus Így a konyhát hosszabb időre is elhagyhatja. kikapcsolása A sütő automatikusan Ilyenkor az étel pl. reggel beteheti a sütőbe, és úgy kapcsol be- és ki beállíthatja, hogy az ebédre kész is legyen.
 • Page 53: Ha A Sütőnek Automatikusan Ki Kell Kapcsolnia

  Ha kész az étel Kapcsolja ki a funkcióválasztót. A beállítások A hőmérsékletet vagy a grillfokozatot bármikor megváltoztatása megváltoztathatja. Ha a sütőnek automatikusan ki Végezze el a beállítást az 1. és 2. pontban leírtak szerint. Állítsa be most még a főzési időt az ételhez kell kapcsolnia (időtartamot).
 • Page 54: Ha A Sütőnek Automatikusan Kell Be És Kikapcsolnia

  Nyomja meg kétszer az óra j nyomógombot, majd Az időtartam beállítása, amikor az idő láthatatlan állítsa be a 4. pontban leírtak szerint. Ha a sütőnek automatikusan kell Kérjük ügyeljen arra, hogy könnyen romló élelmiszert nem szabad túl sokáig a sütőben hagyni. be és kikapcsolnia Állítsa be az 1.-4.
 • Page 55: A Pontos Idő

  A pontos idő A készülék első csatlakoztatása vagy egy áramkimaradás után a szimbólum j és három nulla villog a kijelzőn. Állítsa be az időt. A funkcióválasztónak kikapcsolva kell lennie. Így állítsa be Példa: A pontos idő 13:00 Nyomja meg az óra j nyomógombot. A kijelző...
 • Page 56: A Jelzőóra

  A jelzőóra A jelzőórát mint egy normál konyhai ébresztőórát használhatja. Az óra a sütőtől függetlenül működik. A jelzőóra egy különleges hangjelzéssel rendelkezik. Így hallja, hogy a jelzőóra vagy egy sütő-időtartam járt-e le. A jelzőórát akkor is be tudja állítani, amikor a gyerekbiztosítás aktív.
 • Page 57: Alapbeállítások

  Nyomja meg a jelzőóra a nyomógombot. Nyomja a A beállítás törlése - nyomógombot, míg a kijelzőn a nulla nem áll. A jelzőóra és az időtartam A szimbólumok világítanak. A jelzőórán beállított idő ideje egyidejűleg fut le múlását folyamatosan mutatja a kijelző. A hátralévő...
 • Page 58: Az Alapbeállítások Megváltoztatása

  Az alapbeállítások megváltoztatása Semmilyen fűtési mód nem lehet beállítva. Példa: Az időkijelzés eltüntetése Nyomja meg egyidejűleg az óra j nyomógombot és a H nyomógombot, amíg a kijelzőn egy 1 megjelenik. Ez az alapbeállítás a pontos idő láthatóságára. A H vagy a J J nyomógombbal változtassa meg az alapbeállítást.
 • Page 59: Gyerekbiztosítás

  Gyerekbiztosítás Hogy a gyerekek a sütőt tévedésből nehogy bekapcsolják, a sütő gyerekzárral van ellátva. Nyomja meg a p kulcs nyomógombot, míg a A sütő lezárása p szimbólum a kijelzőn kialszik. Ez körülbelül 4 másodpercig tart. Nyomja meg a p kulcs nyomógombot, míg a A zár feloldása p szimbólum a kijelzőn kialszik.
 • Page 60: Sütő

  Sütő Ne használjon semmilyen kemény súrolópárnát vagy tisztítószivacsot. A sütőtisztítószert csak a sütő zománcozott felületén használja. A tisztítás megkönnyítése érdekében a sütőlámpát bekapcsolhatja, és a sütőajtót leveheti. Állítsa a funkcióválasztót a t jelre. A sütőlámpa bekapcsolása A sütőajtó kiakasztása A sütőajtót egész egyszerűen akaszthatja ki. Nyissa ki teljesen a sütőajtót.
 • Page 61 A lehajtható grill tartókengyelét húzza előre, majd nyomja meg felfelé, míg az hallhatóan be nem kattan. Tartsa meg ekkor a grillfűtőtestet, majd hajtsa le. A tisztítás után: Hajtsa vissza a grillfűtőtestet. Nyomja le a tartókengyelt és akassza be a grillfűtőtestet. A sütő...
 • Page 62: Az Üvegtáblák Tisztítása

  Egyebek: A zománcot nagyon magas hőmérsékleten égetik ki. Ezért enyhe színeltérések keletkezhetnek. Ez normális és nem befolyásolja a készülék működését. Ne kezelje ezeket az elszíneződéseket sem kemény súrolópárnával, sem erős tisztítószerekkel. A vékony sütőlapok éleit nem lehet tökéletesen zománcozni. Ezért ezek érdesek lehetnek. A rozsda elleni védelem így is biztosított.
 • Page 63: Az Állványok Tisztítása

  Az állványok tisztítása A tartóállványokat a tisztításhoz kiveheti. Az állványok kiakasztása: Emelje meg az állvány első részét, akassza ki, ezután húzza előre az állványt, és vegye ki Tisztítsa meg a tartóállványt mosogatószerrel és mosogatószivaccsal, vagy egy kefével. Az állványok beakasztása: Dugja be az állványt hátul, tolja kicsit hátra, és elöl akassza be.
 • Page 64: Mi A Teendő Zavar Esetén

  Mi a teendő zavar esetén? Gyakran csak egy apróság az oka annak, hogy zavar lép fel. Mielőtt kihívná a vevőszolgálatot, kérjük vegye figyelembe az alábbiakat: Zavar Lehetséges ok Útmutatás/elhárítás A készülék nem működik. A biztosíték hibás. Nézzen utána a biztosítékos szekrényben, hogy a biztosíték rendben van-e.
 • Page 65: Vevőszolgálat

  Vevőszolgálat Amennyiben a készüléke javításra szorul, szervizhálózatunk a rendelkezésére áll. A legközelebbi szerviz címét és telefonszámát a garanciajegy hátoldalán vagy a telefonkönyvben találja meg. A központi Vevőszolgálat is szívesen felvilágosítást ad és megnevezi az Ön lakóhelyéhez legközelebb eső javítószolgálatot. E-Nr. (termékszám) és Ha kihívja a vevőszolgálatunkat, akkor kérjük, adja meg FD-Nr.
 • Page 66: Táblázatok És Hasznos Tanácsok

  Táblázatok és hasznos tanácsok Itt az ételek a hozzájuk szükséges optimális beállítások választékát találhatja. Utána nézhet, hogy az Ön ételének melyik fűtési mód és hőmérséklet felel meg a legjobban, melyik tartozékot kell használnia, milyen magasságba tegye be. Az edény kiválasztásához és az elkészítéshez sok ötletet kap, és egy kis segítséget arra az esetre is, ha valami rosszul sikerülne.
 • Page 67 Formában sült sütemények Sütőforma a rostélyon Magasság Fűtési Hőmérséklet, A sütési idő, mód °C-ban percben 170-190 50-60 Kevert tésztából készült Kuglóf-/perec/ egyszerű sütemény Négyszögletes sütőforma 150-170 70-100 3 sütőforma* 150-170 60-70 Kevert tésztából készült Kuglóf-/perec/ finom sütemény Négyszögletes sütőforma 140-160 70-100 (pl.
 • Page 68 Sütőtepsiben sült sütemény Magasság Fűtési Hőmérséklet, A sütési idő, mód °C-ban percben 150-170 90-100 Karácsonyi püspökkenyér Zománcozott tálca 1 kg lisztből 180-200 55-65 Rétes, édes Zománcozott tálca 220-240 25-35 Pizza Zománcozott tálca 180-200 40-50 2 sütőtálca** * Nagyon lédús gyümölcsös süteményekhez használja a mélyebb zománcozott tálca. ** Ha egyszerre két szinten süt, a zománcozott tálcát a felső...
 • Page 69: Tippek A Sütéshez

  Tippek a sütéshez Saját receptje szerint szeretne sütni. Keressen ki egy hasonló süteményt a táblázatban. Hogyan állapíthatja meg, hogy a kevert Kb. 10 perccel a receptben megadott sütési idő lejárta előtt szúrjon tésztából készült sütemény átsült-e? egy fapálcikát a süteménybe ott, ahol a legmagasabb. A sütemény akkor van készen, ha már nem ragad a tészta a pálcikára.
 • Page 70: Hús, Baromfi, Hal

  Hús, baromfi, hal Edény Minden hőálló edényt használhat. Nagyméretű sültekhez az zománcozott tálca is megfelelő. Állítsa az edényt mindig a rostély közepére. A forró üvegedényeket legjobb, ha egy száraz konyharuhára állítja. Ha az alátét nedves vagy hideg, az üveg megrepedhet. Tudnivalók sütéshez A sütés eredménye a hús fajtájától és minőségétől függ.
 • Page 71 Húsok Súly Edény Magasság Fűtési Hőmérséklet Időtartam, mód °C-ban, grillsütő percben 220-240 Marhasült 1 kg 210-230 (pl. oldalas) 1,5 kg zárt 200-220 2 kg 200-220 Marhabélszín 1 kg 190-210 1,5 kg nyitott 180-200 2 kg 220-240 Sült hátszín, rózsaszínre 1 kg nyitott sütve* Frissensültek, átsütött...
 • Page 72 Szárnyasok A táblázat nem előmelegített sütőre vonatkozik. A táblázatban a súly megadása töltelék nélküli, sütésre előkészített szárnyasra vonatkozik. A közvetlenül a rostélyon grillez, akkor tolja be az zománcozott tálca az 1. szintre. Kacsa vagy liba estén szúrja át a bőrt a szárnyak alatt, ezáltal a zsír ki tud folyni.
 • Page 73: Tippek Sütéshez És Grillezéshez

  Tippek sütéshez és grillezéshez Ha a táblázatban nincs megadva semmilyen, a Válassza ki a következő legalacsonyabb súlynak megfelelő adatot, sült súlyára vonatkozó adat. és hosszabbítsa meg az időt. Hogyan tudja megállapítani, hogy készen van-e Használjon hús-hőmérőt (a szakkereskedésben kapható) vagy a sült? végezze el a ”kanál-próbát”.
 • Page 74: Mélyhűtött Késztermékek

  Étel Edény Magasság Fűtési Hőmérséklet Legyen az mód °C-ban, grillsütő időtartam perc Kenyérpirítás Rostély Pirítós átsütése Rostély** * A felfújt magassága nem haladhatja meg a 2 cm-t. ** Az zománcozott tálca mindig az 1. szintre tolja be. Mélyhűtött késztermékek Kérjük, vegye figyelembe a gyártónak a csomagoláson található...
 • Page 75: Aszalás

  Étel Tartozékok Magasság Fűtési Hőmérséklet, °C-ban mód Mélyhűtött áruk* Rostély 40-50 °C pl. tejszínes torták, vajas krémtorták, csokoládé- vagy cukorbevonatú torták, gyümölcsök, csirke, kolbász és hús, kenyér, zsemle és péksütemények * A fagyasztott ételt takarja le hőálló fóliával. A szárnyast mellére fektetve tegye a tányérra. Aszalás Csak hibátlan gyümölcsöt és zöldséget vegyen, és mossa meg alaposan.
 • Page 76 Csak hibátlan gyümölcsöt és zöldséget vegyen. Mossa meg alaposan. Töltse a gyümölcsöt vagy a zöldséget az üvegekbe. Az üvegek szélét szükség esetén még egyszer törölje át. Ezek tiszták kell, hogy legyenek. Tegyen minden üvegre egy nedves gumigyűrűt és a fedelet. Zárja le csattal az üvegeket.
 • Page 77: Hasznos Tanácsok Az Energia- Megtakarításhoz

  Zöldség befőzése Amint az üvegekben buborékok keletkeznek, állítsa vissza a hőfokszabályozót kb. 120 - 140 ⁄C-ra. Hogy a hőfokszabályozót mikor kapcsolhatja ki, a táblázatból keresheti ki. Hagyja a zöldséget még 30J35 percig a sütőben állni. A funkcióválasztó addig bekapcsolva marad. Zöldség hideg lében, egyliteres üvegekben a gyöngyözéstől kezdődően Melegen történő...
 • Page 78: Akrilamidok Az Élelmiszerekben

  Akrilamidok az élelmiszerekben Hogy az akrilamid mennyire is veszélyes az élelmiszerekben, arról ez idő tájt még a szakemberek is vitatkoznak. A kutatási eredmények jelenlegi helyzetében leszűrhető tapasztalatokat kísérli meg tájékoztatónk összefoglalni. Hogyan keletkezik az Az élelmiszerekben az akrilamid nem külső akrilamid? szennyeződésként jelenik meg.
 • Page 79 Sütés Állítsa felső és alsó fűtésnél a hőmérsékletet max. 200 ⁄C-ra és a forró levegőnél max. 180 ⁄C-ra. Aprósütemények: Állítsa felső és alsó fűtésnél a hőmérsékletet max. 190 ⁄C-ra, a forró levegőnél max. 170 ⁄C-ra. A tésztában a tojás vagy a tojássárgája csökkenti az akrilamid képződését.
 • Page 80 9000023955 (1W01TD) 01-8410...

This manual is also suitable for:

Hb 230.10 e

Table of Contents