Silvercrest KH 2328 Operating Instructions Manual

Cd-player with radio
Hide thumbs Also See for KH 2328:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

4
CD- PLAYER
KH 2328
CD-PLAYER
Operating instructions
RADIOODTWARZACZ CD
Instrukcja obsługi
CD-PLAYER
Upute za upotrebu
CD-PLAYER
Bedienungsanleitung
KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH2328-03/08-V1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest KH 2328

 • Page 1 CD- PLAYER KH 2328 CD-PLAYER Operating instructions RADIOODTWARZACZ CD Instrukcja obsługi CD-PLAYER Upute za upotrebu CD-PLAYER Bedienungsanleitung KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2328-03/08-V1...
 • Page 2 KH 2328...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Intended Use Delivery Contents Technical Data Safety information Operating Elements Before first use Usage Switching the appliance on/off and sound source selection ......5 Adjusting the volume.
 • Page 4: Intended Use

  Frequency range radio: CD-PLAYER KH 2328 MW (AM): 530 – 1600 KHz USW (FM): 88 – 108 MHz Intended Use CD drive Frequency range: 100 Hz - 16 kHz The CD-Player with Radio is intended exclusively for Headphone output the playback of music CDs and for listening to radio programmes.
 • Page 5 • Make sure that the power cord never becomes Danger - Laser Beams! wet during operation. • You may not open or repair the appliance ca- The appliance is fitted with a “Class 1 Laser”. sing yourself. Should you do so, safety is no lon- •...
 • Page 6: Operating Elements

  completely opened. For this, the carrying handle Operating Elements must be folded back. Inserting Batteries Carrying handle Telescopic antenna If you wish to operate the CD Player with Radio by CD-compartment battery power, you must first insert 6 x 1,5 V batte- OPEN/CLOSE ries of the type D/LR20 into the battery compart- AM/FM/FM ST.
 • Page 7: Usage

  Usage Radio functions Raise the telescopic antenna and extend it to full Switching the appliance on/off and length. Adjust the antenna positioning so that ra- sound source selection dio reception is optimal. The appliance is switched on by you selecting a For receiving MW (AM) transmissions, there is an sound source with the function switch: inbuilt reception antenna.
 • Page 8: Cd Functions

  CD Functions Interrupting/continuing playback PLAY/PAUSE • During playback press the button In the display the word „PLAY“ flashes. Inserting a CD PLAY/PAU- • To continue playback, press the button • Select the CD function with the function switch. once more. •...
 • Page 9: Play Titles In Random Order (Random)

  • To save the programming, press the button Cleaning PROGRAM The indicator PRG02 blinks in the display for pro- gramme position 2. • Clean the housing of the appliance only with a • To programme further titles repeat the above de- slightly moist cloth and a mild detergent.
 • Page 10: Warranty & Service

  Disposal Warranty & service Do not dispose of the appliance in your You receive a 3-year warranty on this device from normal domestic waste. This product is the date of purchase. If, in spite of our high quality subject to the European guideline standards, you have reason to complain about this 2002/96/EC.
 • Page 11 Warranty CD-Player KH 2328 DES Ltd In order to obtain a cost free repair Tel.: 0870/787-6177 procedure, please get in touch with Fax: 0870/787-6168 our Service Hotline. Make sure you e-mail: support.uk@kompernass.com have your receipt handy. Irish Connection Tel: 00353 (0) 87 99 62 077...
 • Page 13 SPIS TREŚCI STRONA Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Zakres dostawy Dane techniczne Wskazówki bezpieczeństwa Elementy obsługowe Uruchomienie Użytkowanie Włączenie/wyłączenie urządzenia, wybór źródła dźwięku ......15 Ustawianie głośności .
 • Page 14: Zastosowanie Zgodnie Z Przeznaczeniem

  Wymiary RADIOODTWARZACZ CD (dł. x szer. x wys.): 230 x 297 x 155 mm KH 2328 Masa: około 1800 gr Klasa ochrony: Zastosowanie zgodnie z przez- Zakres częstotliwości radioodbiornika: naczeniem MW (AM): od 530 do 1600 kHz UKF (FM) : od 88 do 108 MHz Radioodtwarzacz CD służy wyłącznie do odtwarza-...
 • Page 15 nej musi być zgodne z danymi podanymi na Zagrożenie odniesieniem obrażeń! tabliczce znamionowej urządzenia. • Naprawę uszkodzonej wtyczki lub kabla siecio- • Urządzenie wraz z przewodem zasilającym wego zleć niezwłocznie wykwalifikowanemu trzymać z dala od dzieci. Dzieci potrafią lekce- personelowi lub serwisowi klienta. ważyć...
 • Page 16: Elementy Obsługowe

  Uruchomienie UWAGA! Pamiętaj, że gumowe podkładki pod urządze- niem mogą pozostawiać ślady na lakierowanych, Ustawianie delikatnych lub obrabianych powierzchniach. W razie konieczności podłóż pod urządzenie • Wyjmij radioodtwarzacz CD wraz z wszystkimi stosowną matę lub inną podkładkę. akcesoriami z opakowania. •...
 • Page 17: Użytkowanie

  Podłączanie do zasilania prądem Uwaga! • Wtyczkę kabla sieciowego podłącz do przyłąc- za z tyłu urządzenia. Słuchanie muzyki przez słuchawki przez • Wtyczkę z drugiej strony kabla podłącz do gniaz- dłuższy okres czasu i przy maksymalnej głośności może doprowadzić do uszko- dka sieciowego.
 • Page 18: Funkcje Odtwarzacza Cd

  Funkcje odtwarzacza CD Przerywanie / wznawianie odtwarza- • Podczas odtwarzania nacisnąć przycisk Wkładanie płyty CD PLAY/PAUSE • Za pomocą przełącznika funkcyjnego wybierz Na wyświetlaczu miga wskazanie „PLAY”. odtwarzanie płyty CD. • Aby kontynuować odtwarzanie, ponownie naciśnij PLAY/PAUSE • Odchyl uchwyt do tyłu. przycisk •...
 • Page 19: Odtwarzanie Tytułów W Kolejności Losowej (Funkcja Random)

  Na wyświetlaczu miga wskazanie miejsca progra- Czyszczenie mu PRG01, którego tytuł zostanie odtworzony jako pierwszy. NEXT BACK • Za pomocą przycisków wybierz żąd- • Obudowę radioodtwarzacza CD czyść wy- any tytuł do miejsca programu. łącznie lekko wilgotną szmatką z delikatnym PROGRAM •...
 • Page 20: Usuwanie/Wyrzucanie

  Usuwanie/wyrzucanie Gwarancja i serwis W żadnym przypadku nie należy wyrzu- Urządzenie objęte jest trzyletnią gwarancją, licząc cać urządzenia do normalnych śmieci od daty zakupu. Jeśli mimo starań producenta o domowych. W odniesieniu do produktu przestrzeganie jak najwyższych standardów jakości ma zastosowanie dyrektywa europej- zaistnieje jakikolwiek powód do reklamacji, prosimy ska 2002/96/WE.
 • Page 21: Importer

  Importer KOMPERNASS GMBH Burgstrasse 21 44867 BOCHUM, NIEMCY www.kompernass.com - 19 -...
 • Page 22 - 20 -...
 • Page 23 Gwarancja Radioodtwarzacz CD KH 2328 Kompernass Service Polska Tel.: 048 360 91 40 Aby umożliwić bezpłatny przebieg 048 360 94 32 naprawy, skontaktuj się z infolinią. Faks: 048 384 65 38 W tym celu należy mieć przygoto- wany dowód zakupu.
 • Page 25 SADRŽAJ STRANICA Upotreba u skladu sa namjenom Obim isporuke Tehnički podaci Sigurnosne upute Elementi za rukovanje Prije prve upotrebe Uporaba Uključivanje/isključivanje ure aja/ Odabir izvora zvuka ......27 Podešavanje glasnoće .
 • Page 26: Upotreba U Skladu Sa Namjenom

  Područje frekvencije Radio: CD-PLAYER KH 2328 MW (AM): 530 - 1600 kHz UKW (FM): 88 - 108 MHz Upotreba u skladu sa namjenom CD-jedinica Frevencijsko Ovaj CD-Player sa radio-ure ajem isključivo je na- područje: 100 Hz - 16 kHz mijenjen za reprodukciju glazbenih CD-ploča i za Izlaz za slušalice...
 • Page 27 • Obratite pažnju na to, da priključni vod za vrije- Opasnost! Lasersko zračenje! me pogona ure aja nikada ne bude mokar ili vlažan. Ure aj raspolaže laserom "Klase 1". • Kućište ure aja ne smijete otvarati ili popravljati. • Nikada ne otvarajte ure aj. U tom slučaju sigurnost nije garantirana i jamstvo •...
 • Page 28: Elementi Za Rukovanje

  • Postavite CD-player sa radio-ure ajem na ravnoj Elementi za rukovanje i vodoravnoj površini. CD-player sa radio- ure ajem postavite tako, da poklopac CD-pretin- Ručka ca potpuno možete otvoriti. U tu svrhu mora ruč- Teleskopska antena ka za nošenje biti preklopljena prema natrag. CD-pretinac OPEN/CLOSE Umetanje baterija...
 • Page 29: Uporaba

  Uporaba Radio-funkcije Podignite teleskopsku antenu i izvucite je. Tele- Uključivanje/isključivanje ure aja/ skopsku antenu podesite na taj način, da prijem Odabir izvora zvuka bude optimalan. Ure aj uključujete tako, što pomoću funkcijskog pre- Za prijem MW (AM) odašiljača čvrsto je ugra ena kidača odabirate izvor zvuka: prijemna antena.
 • Page 30: Va Enje Cd-Ploče

  Na display-u će nakon kratkog treptanja simbola „-- Funkcija ponavljanja (REPEAT) “ biti prikazan broj pjesama na CD-ploči. Pomoću funkcije ponavljanja možete ponoviti repro- Va e nje CD-ploče dukciju pojedinih pjesama na CD-ploči ili sve pjes- STOP • Pritisnite gumb i pričekajte, da se CD-ploča me na CD-ploči.
 • Page 31: Reprodukcija Pjesama Slučajno Odabranim Redoslijedom (Random)

  Ispitivanje programiranog redosljeda U slučaju pogreške • Pritisnite za vrijeme programirane reprodukcije STOP gumb • Pritisnite gumb Program. Programirane pjesme • Ne pokušavajte ure aj rastaviti, odnosno u sluč- će redom biti prikazane. Nakon toga će treptati aju eventualnih kvarova ure aj popravljati na prikaz prvog programskog mjesta PRG 01.
 • Page 32: Jamstvo I Servis

  Jamstvo i servis Uvoznik Za ovaj ure aj imate jamstvo u trajanju od 3 godine Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., od datuma kupnje. Ako unatoč našem visokom p.p. 61 standardu kvalitete imate razlog za reklamaciju ovog 10020 Novi Zagreb ure aja, kontaktirajte s našom dežurnom servisnom Proizvo ač: linijom.
 • Page 33 Jamstvo CD-Player KH 2328 Ovlašteni servis: Microtec sistemi d.o.o. Tel.: 01/3692-008 Da bismo mogli osigurati besplatno od- e-mail: support.hr@kompernass.com vijanje popravka, molimo Vas da stupite u vezu sa našom dežurnom servisnom tele- fonskom linijom. U tu svrhu držite pri- www.mysilvercrest.de premljen vaš...
 • Page 35 INHALTSVERZEICHNIS SEITE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Lieferumfang Technische Daten Sicherheitshinweise Bedienelemente Inbetriebnahme Gebrauch Gerät ein-/ aussschalten,Tonquelle auswählen ........57 Lautstärke einstellen .
 • Page 36: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Feuchtigkeit: 5 — 90% CD-PLAYER KH 2328 (keine Kondensation) Abmessungen (L x B x H): 230 x 297 x 155 mm Bestimmungsgemäßer Gewicht: ca. 1800 gr Gebrauch Schutzklasse: Frequenzbereich Radio: Der CD-Player mit Radio ist ausschließlich zum Wiedergeben von Musik-CDs und zum Hören von Ra- MW (AM): 530 –...
 • Page 37 • Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. Um Lebensgefahr durch elektrischen Kerzen auf das Gerät. Schlag zu vermeiden: Verletzungsgefahr! • Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschrifts- mäßig installierte und geerdete Netzsteckdose • Halten Sie Kinder von Anschlussleitung und Ge- an.
 • Page 38: Bedienelemente

  Inbetriebnahme Hinweis: Beachten Sie, dass die Gummifüße des Gerä- tes auf lackierten,empfindlichen oder behan- Aufstellen delten Oberflächen Spuren hinterlassen kön- nen. Legen Sie gegebenenfalls eine rutschfeste • Entnehmen Sie den CD-Player mit Radio und das Unterlage unter die Füße des Gerätes. Zubehör aus der Verpackung.
 • Page 39: Gebrauch

  Stromversorgung herstellen Achtung: • Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in den Netzkabelanschluss auf der Geräterückseite. Das Musikhören mit Kopfhörern über ei- • Schließen Sie den Netzstecker des Netzkabels nen längeren Zeitraum und mit voller Laut- stärke kann zu Gehörschäden führen! an eine Netzsteckdose an.
 • Page 40: Cd-Funktionen

  CD-Funktionen Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen • Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste PLAY/PAUSE CD einlegen Im Display blinkt die Anzeige „PLAY“. • Wählen Sie mit dem Funktionsschalter die CD- • Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie PLAY/PAUSE Funktion an. die Taste erneut.
 • Page 41: Titel In Zufälliger Reihenfolge Abspielen (Random-Funktion)

  Im Display blinkt die Anzeige PRG01 für den Pro- Reinigung grammplatz, dessen Titel bei der Wiedergabe zu- erst abgespielt werden soll. NEXT BACK • Wählen Sie mit den Tasten den ge- • Reinigen Sie das Gehäuse ausschließlich mit ei- wünschten Titel für den Programmplatz aus. nem leicht feuchten Tuch und einem milden •...
 • Page 42: Entsorgen

  Entsorgen Garantie und Service Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab normalen Hausmüll. Dieses Produkt Kaufdatum. Sollten Sie trotz unserer hohen Quali- unterliegt der europäischen Richtlinie tätsstandards einen Grund zur Beanstandung dieses 2002/96/EG.
 • Page 43: Importeur

  Importeur KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com - 41 -...
 • Page 44 - 42 -...
 • Page 45 Garantie CD-Player KH 2328 Kompernaß Service Deutschland Tel.: +49 (0) 180 5 008107 Um einen kostenlosen Reparaturab- (14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz, lauf zu gewährleisten, setzen Sie ggf. abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen) sich bitte mit der Service-Hotline in Fax: +49 (0) 2832 3532 Verbindung.
 • Page 46 - 44 -...

Table of Contents