Silvercrest KH 2240 Bruksanvisning
Silvercrest KH 2240 Bruksanvisning

Silvercrest KH 2240 Bruksanvisning

Cd spiller

Advertisement

3
CD-SPILLER
KH 2240
CD-SPILLER
Bruksanvisning
KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH2240-10/07-V2

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest KH 2240

 • Page 1 CD-SPILLER KH 2240 CD-SPILLER Bruksanvisning KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2240-10/07-V2...
 • Page 2 KH 2240 2& 2& 4& 3&...
 • Page 3: Table Of Contents

  Innholdsfortegnelse Hensiktsmessig bruk Leveringsomfang Tekniske spesifikasjoner Sikkerhetshenvisninger Oppsett Kontrollelementer Igangsetting Betjening Innstilling av klokken Stille inn vekkefunksjon (timer) Aktivere sovnefunksjon (Sleep) Bruke radio Kassettspiller CD-funksjoner MP3-funksjoner USB-funksjoner Rengjøring og pleie Fjerning Garanti og service Importør Les bruksanvisningen nøye før første gangen apparatet tas i bruk og oppbevar den for senere bruk. Hvis apparatet gis videre til en tredje person, må...
 • Page 4: Hensiktsmessig Bruk

  CD-Spiller KH 2240 Hensiktsmessig bruk Boombox er utelukkende konstruert for avspilling av musikk-CD-er, MP3-CD-er, CD-R, CD-RW, audiokas- setter, MP3 på USB-minnepinne og radioprogrammer. I tillegg er Boombox egnet for opptak av audiokas- setter. Boombox er ikke ment for kommersiell eller industriell bruk.
 • Page 5: Sikkerhetshenvisninger

  Sikkerhetshenvisninger • Dette apparatet er ikke egnet for barn eller andre personer som har forminskete fysiske, sensoriske eller mentale evner som gjør det nødvendig at de overvåkes og understøttes når de bruker apparatet. Barn skal overvåkes slik at de ikke bruker appa- ratet som et leketøy.
 • Page 6: Oppsett

  Fare for personskade! • Hold barn unna strømledningen og apparatet. Barn undervurderer ofte farene som går ut fra elektriske apparater. • Pass på at apparatet står stødig. • I tilfelle at apparatet er falt ned eller har blitt skadet må det ikke tas i bruk igjen. Apparatet må da sjekkes av kvalifisert personale og repareres hvis nødvendig.
 • Page 7: Kontrollelementer

  • Still Boombox på et jevnt, flatt og vannrett underlag. Plasser Boombox slik at lokket til CD-huset w og lokket til kassetthuset 2^ kan åpnes fullstendig. For dette må bærehåndtaket q være klappet bakover. Kontrollelementer q Bærehåndtak w CD-hus e Åpne/lukke CD-hus (OPEN / CLOSE) r STANDBY/ON-tast t USB-tilkobling y Sensor for fjernkontrollen...
 • Page 8: Igangsetting

  Igangsetting Legge inn batterier For batteridrift trenger Boombox 8 x 1,5 V type D batterier. Fjernkontrollen trenger 2 x 1,5 V type AA (batterier er ikke del av leveringsomfanget). • Åpne batterihuset på undersiden av apparatet 2( og på baksiden av fjernkontrollen 4#. •...
 • Page 9: Innstilling Av Klokken

  Stille inn tonen Med toneinnstillingen kan du tilpasse klangbildet til den respektive musikkstilen. Du kan velge følgende innstillinger: • Pass • Classic • Rock • Pop • Jazz • Trykk på tasten EQ h eller 3# så ofte til displayet g viser ønsket toneinnstilling.
 • Page 10: Stille Inn Vekkefunksjon (Timer)

  Stille inn vekkefunksjon (timer) Justeringen må skje innenfor 10 sekunder, ellers vil visningen vende tilbake til utgangspunktet. Du kan la deg vekke av din Boombox. For dette kan du stille inn ønsket vekketid, lydkilde og lydstyrke. Boombox aktiveres og deaktiveres da i overensstem- melse med den innstilte tiden.
 • Page 11: Aktivere Sovnefunksjon (Sleep)

  Aktivere sovnefunksjon (Sleep) Du kan fastslå en tid etter hvilken Boombox skal slå seg selv av. Du kan stille inn deaktiveringstiden på mellom 90 og 10 minutter i trinn på 10-minutter. • Slå på Boombox. • Trykk på tasten SLEEP 4^ helt til deaktiveringstiden er stilt inn.
 • Page 12: Kassettspiller

  Velge lagrete kanaler Under radiodrift kan du velge de lagrete kanalene. • Aktiver Tuner på Boombox. • Trykk på tasten MEM-UP/ ALBUM + 3& helt til ønsket minneplass vises på displayet g. Kassettspiller Legge inn kassett • For å åpne kassetthuset må du trykke på tasten STOP/EJ.
 • Page 13 Stoppe avspillingen • Trykk på tasten STOP f eller 4!. Totalt tittelantall og total spilletid vises på displayet g. Avbryte/fortsette avspilling • Trykk på tasten Play/Pause avspillingen. Spilletiden blinker på displayet g. • For å fortsette avspillingen må du trykke på tasten Play/Pause d eller 4@ på...
 • Page 14: Mp3-Funksjoner

  Etter den siste programplassen (P-21) begynner programmeringen igjen med programplass 01 og overskriver funksjonen som er angitt der. Programmeringen forblir lagret helt til du tar CD-en ut av CD-spilleren, slår av Boombox eller trykker to ganger på tasten STOP f eller 4!. Starte programmert tittelrekkefølge •...
 • Page 15 Framover- og tilbakespoling i tittel Du kan spille av visse passasjer innenfor en MP3-tittel. • Under avspillingen trykker du på tasten Skip/Tun. ; eller 4) eller Skip/Tun. DN • Hold den trykket helt til ønsket passasje innenfor tittelen er funnet. Vise filinformasjoner (ID3-Tag) Du kan gjøre at displayet g viser filnavnet, tittelen, artisten og platetittelen.
 • Page 16: Usb-Funksjoner

  MP3-repeteringsfunksjon (REPEAT) Med repeteringsfunksjonen kan enkelte titler på en MP3-CD eller alle titler på en MP3-CD repeteres. • For å repetere én enkelt tittel må du trykke på tasten REPEAT 4& under avspillingen. På displayet g vises REPEAT. • For å repetere alle titlene på en MP3-CD trykker du to ganger på...
 • Page 17: Fjerning

  Fjerning Boombox Fjern Boombox hos en tillatt renholdsbedrift eller hos ditt kommunale renholdsverk. Kast aldri Boombox i det alminnelige hushold- ningsavfallet. Dette produktet er i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/EC. Ta hensyn til de gjeldende forskriftene. I tvilstilfeller, kontakt det lokale renholdsverket. Batterier Kast aldri batteriene i vanlig husholdningsavfall.
 • Page 18: Importør

  Importør BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com - 16 -...

Table of Contents