Download Table of Contents Print this page

Electrolux EHG30200K User Manual

Electrolux gas hob
Hide thumbs Also See for EHG30200K:

Advertisement

Quick Links

udhëzimet për përdorim
user manual
kasutusjuhend
lietošanas instrukcija
naudojimo instrukcija
Vatër me gaz
Gas hob
Gaasipliit
Gāzes plīts
Dujinė kaitlentė
AL
EE
LV
LT
EHG30200K

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EHG30200K

 • Page 1 Vatër me gaz Gas hob Gaasipliit Gāzes plīts Dujinė kaitlentė EHG30200K...
 • Page 2 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Bëhuni edhe ju pjesë e botëkuptimit tonë në www.electrolux.com PËRMBAJTJA Të dhëna për sigurinë Kujdesi dhe pastrimi Instalimi Si të veprojmë nëse… Përshkrim i produktit Të dhëna teknike Funksionimi Probleme që lidhen me mjedisin Udhëzime dhe këshilla të...
 • Page 3 3 • Tenxheret nuk duhet të shkelin mbi • Ndiqni plotësisht ligjet, rregulloret, pjesën e butonave. direktivat dhe standardet në fuqi të vendit • Për të shmangur animin dhe aksidentet ku do të përdorni pajisjen (normat e mos përdorni enë gatimi të...
 • Page 4 4 electrolux • Ndiqini me kujdes udhëzimet për lidhjet ushqimi elektrik në të gjitha polet me një elektrike. Ka rrezik lëndimi nga rryma zgavër kontakti prej së paku 3 mm. elektrike. • Nëse mbajtësja shtrënguese është • Shkëputeni pajisjen nga rrjeti elektrik shumë...
 • Page 5 5 Gazi i lëngët: përdorni mbajtësen e tubit presioni të përshtatshëm në tubin e prej gome. Gjithmonë përdorni rondelën. furnizimit me gas. Më pas vazhdoni me lidhjen e gazit. Tubi Rregullimi i nivelit minimal fleksibël është gati për punë kur: Për të...
 • Page 6 6 electrolux spinën e duhur, që përballon ngarkesën e Montimi shënuar në pllakën identifikues. Spina duhet të futet në një prizë të përshtatshme. • Çdo komponent elektrike duhet instaluar ose zëvendësuar nga tekniku i Qendrës min. 650 mm 490 mm së...
 • Page 7 180 cm 2 360 cm 2 30 mm PRODHUESI: ELECTROLUX ITALIA S.p.A. min 20 mm C.so Lino Zanussi, 30 (max 150 mm) 33080 PORCIA (PN) - ITALIA 60 mm PËRSHKRIM I PRODUKTIT Hapësira e sipërfaqes së...
 • Page 8 8 electrolux Dorezat e kontrollit Simboli Përshkrimi Simboli Përshkrimi furnizim me gaz në minimum nuk ka furnizim gazi / pozicioni fikur pozicioni i ndezjes / furnizim me gaz në maksimum FUNKSIONIMI Ndezja e pipëzës Kurora e pipëzës Kandela e ndezjes Paralajmërim Bëni shumë...
 • Page 9 9 Paralajmërim Përdorni tenxhere dhe Paralajmërim Sigurohuni që dorezat e tiganë me diametër që përkon me tenxhereve të mos dalin jashtë skajit përmasat e vatrës. ballor të skarës së sipërme por Mos përdorni enë gatimi që dalin jashtë tenxheret të jenë pozicionuar në...
 • Page 10 10 electrolux Heqja e ndotjeve: Pastrimi i kandelës ndezëse 1. – Hiqni menjëherë: materialet plastike Kjo karakteristikë realizohet nëpërmjet një që shkrijnë, letrat plastike dhe kandele ndezëse prej qeramike me një ushqimet që përmbajnë sheqer. elektrodë metalike. Këta elementë mbajini –...
 • Page 11 11 Nëse ka një defekt, provoni fillimisht të gjeni nga tekniku i shërbimit të klientit nuk do vetë një zgjidhje për problemin. Nëse nuk të jetë falas, edhe pse brenda afatit të mund të gjeni vetë një zgjidhje të problemit, garancisë.
 • Page 12 12 electrolux Diametrat e shuntimeve Vatra Ø Shuntimi në 1/100 Vatra Ø Shuntimi në 1/100 E shpejtë Ndihmëse Vatrat e gazit VATRA FUQI FUQI E FUQI NORMALE NORMA REDUKT GAZ NATYROR G20 (2H) 20 mbar (Butan/Propan) G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar inj.
 • Page 13: Table Of Contents

  13 Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com CONTENTS Safety information Care and cleaning Installation What to do if… Product description Technical data Operation Environment concerns Helpful hints and tips Subject to change without notice...
 • Page 14 14 electrolux the appliance. There is the risk of explo- • Prevent damage of the cut surfaces of sion or fire. the worktop against moisture with a cor- • Use only the accessories supplied with rect sealant. appliance. • Seal the appliance to the worktop with no •...
 • Page 15: Installation

  15 • A qualified electrician must install the • You must have correct isolation devices: clamping connections correctly. line protecting cut-outs, fuses (screw • Use a strain relief clamp on cable. type fuses removed from the holder), • Use the correct mains connection cable ground leakage trips and contactors.
 • Page 16 16 electrolux – it shows no throttles; 4. With a thin screwdriver, adjust the by- – it is not subject to traction or torsion; pass screw position. If you change from – it does not get in touch with cutting natural gas 20 mbar (or natural gas edges or corners;...
 • Page 17 17 • Make sure that there is an access to the and supplementary seals is available at our mains plug after installation. Service Centres. The relevant installation in- • Do not pull the mains cable to disconnect structions are supplied within the kit pack- the appliance.
 • Page 18: Product Description

  360 cm 2 a) Removable panel b) Space for connections MANUFACTURER: Kitchen unit with oven ELECTROLUX ITALIA S.p.A. The hob recess dimensions must obey the C.so Lino Zanussi, 30 indication and the kitchen unit must be 33080 PORCIA (PN) - ITALIA...
 • Page 19: Helpful Hints And Tips

  19 3. Adjust the flame after it is regular. it into off position and try to light the burner again after minimum 1 minute. If after some tries the burner does not light, check if the crown and its cap are Important! In the absence of electricity you in correct positions.
 • Page 20: Care And Cleaning

  20 electrolux (specially the one which contains starch), temperatures and do not brown food too acrylamides can pose a health risk. Thus, much. we recommend that you cook at the lowest CARE AND CLEANING Scratches or dark stains on the glass •...
 • Page 21 21 Problem Possible cause Remedy • Burner cap and crown are • Make sure that the burner placed uneven cap and crown are in correct positions. The flame is blow out immedi- • Thermocouple is not heated • After lightning the flame,...
 • Page 22: Technical Data

  22 electrolux TECHNICAL DATA Hob dimensions Electric supply: 230 V ~ 50 Hz Width: 290 mm Gas connection: G 1/2" Length: 520 mm Category: II2H3B/P Hob recess dimensions Gas supply: G20 (2H) 20 mbar Width: 270 (0/+1) mm Appliance class:...
 • Page 23 23 Packaging material by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard the packaging materials as household The packaging materials are friendly to waste at the waste disposal facilities in the environment and can be recycled. your municipality. The plastic components are identified...
 • Page 24 24 electrolux Electrolux. Thinking of you. Tulge jagama meie mõtteid aadressil www.electrolux.com SISUKORD Ohutusinfo Puhastus ja hooldus Paigaldamine Mida teha, kui... Seadme kirjeldus Tehnilised andmed Käitus Jäätmekäitlus Vihjeid ja näpunäiteid Jäetakse õigus teha muutusi OHUTUSINFO Hoiatus Need juhised kehtivad ainult •...
 • Page 25 25 • Kasutage ainult seadmega kaasasolevaid • Kaitske tööpinna lõikepindu niiskuskah- tarvikuid. justuste eest, kasutades nõuetekohast • Olge ettevaatlik, kui ühendate seadme lä- hermeetikut. hedalasuvatesse pistikupesadesse. Välti- • Tihendage seadme ja tööpinna ülemine- ge elektrijuhtmete kokkupuudet pliidi või kukoht nii, et sellesse ei jää vahesid, ka- tuliste nõudega.
 • Page 26 26 electrolux • Kasutage sobivat toitekaablit ja asendage dada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kon- vigastatud toitekaabel nõuetekohase taktoreid. kaabliga. Pöörduge kohalikku teenindus- Seadme kõrvaldamine keskusse. • Kehavigastuste või varakahjude vältimi- • Seadme võib ühendada toiteliiniga, mille seks toimige järgmiselt. lahklüliti võimaldab katkestada kõik poo- –...
 • Page 27 27 – see ei puutu vastu teravaid servi ega nur- 4. Reguleerige möödaviigukruvi asendit, kasutades õhukest kruvikeerajat. Kui lü- – toru on kontrollimiseks kergesti ligipääse- litute 20 millibaariselt maagaasilt (või 13 tav. millibaariselt maagaasilt, ) vedelgaasile, Painduva toru korrasoleku kontrollimisel tu- siis keerake reguleerimiskruvi täielikult...
 • Page 28 28 electrolux • Kasutage alati nõuetekohaselt paigalda- täiendavad tihendid. Komplektiga on kaa- tud ohutut pistikupesa. sas ka spetsiaalsed paigaldusjuhised. • Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule. • Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Tõmmake alati toitepistikust. • Seadet ei tohi ühendada pikendusjuhtme, adapteri või varesepesa abil (tulekah-...
 • Page 29 360 cm 2 a) Eemaldatav plaat b) Vaba ruum ühenduste jaoks TOOTJA: Köögikapis olev praeahi ELECTROLUX ITALIA S.p.A. Pliidi jaoks tehtud ava mõõtmed peavad C.so Lino Zanussi, 30 vastama joonisele ning köögikapp peab ole- 33080 PORCIA (PN) - ITALIA ma varustatud õhuavadega pideva õhu...
 • Page 30 30 electrolux 2. Hoidke nuppu all umbes 5 sekundit; sel- Hoiatus Ärge hoidke nuppu all üle 15 le aja jooksul jõuab termoelement sooje- sekundi. neda. Vastasel korral katkeb gaasi pea- Kui põleti 15 sekundi jooksul ei sütti, levool. siis vabastage nupp, keerake see välja 3.
 • Page 31 31 tekkivad akrüülamiidid tervisele ohtlikud. võimalikult madalal temperatuuril ning toitu Seetõttu soovitame valmistada toitu mitte liialt pruunistada. PUHASTUS JA HOOLDUS Kriimustused või tumedad plekid klaasil • Olge anumatugede paigutamisel äär- ei mõjuta seadme tööd. miselt ettevaatlik, et vältida pliidi- plaadi kahjustamist.
 • Page 32 32 electrolux Probleem Võimalik põhjus Lahendus Leegiring põleb ebaühtlaselt • Põleti kroon on toidujäätme- • Veenduge, et gaasipõleti ei test ummistatud ole ummistunud ja põleti- kroon on toidujäätmetest va- Vigade ilmnemisel proovige leida kõigepealt mehhaanik, ei ole klienditeeninduse iseseisvalt lahendus. Kui Te ei leia problee- tehniku visiit teile tasuta, isegi mitte ga- mile lahendust, pöörduge edasimüüja poole...
 • Page 33 33 Möödaviikude diameetrid Elektrivarustus: 230 V ~ 50 Hz Põleti Möödaviigu Ø 1/100 Gaasiühendus: G 1/2" Kategooria: II2H3B/P Lisapõleti Gaasivarustus: G20 (2H) 20 mbaari Kiire Seadme klass: Gaasipõletid PÕLETI TAVA- VÄHEN- TAVAVÕIMSUS VÕIM- DATUD MAAGAAS VEDELGAAS VÕIM- G20 (2H) 20 mbaari...
 • Page 34 34 electrolux Electrolux. Thinking of you. Dalieties ar mums savā pieredzē un pārdomās vietnē www.electrolux.com SATURS Drošības informācija Kopšana un tīrīšana Uzstādīšana Ko darīt, ja ... Izstrādājuma apraksts Tehniskie dati Lietošana Apsvērumi par vides aizsardzību Noderīgi ieteikumi un padomi Izmaiņu tiesības rezervētas DROŠĪBAS INFORMĀCIJA...
 • Page 35 35 (plastmasas vai alumīnija) un/vai audu- • Nodrošiniet aizsardzību pret elektrošoku, mus. Pastāv aizdegšanās vai sprādziena piemēram, tieši zem ierīces uzstādiet at- risks. vilktnes tikai ar aizsargpaneli! • Izmantojiet tikai piederumus, kas iekļauti • Aizsargājiet darba virsmas izgriezumu ar ierīces komplektācijā.
 • Page 36 36 electrolux • Vaļīgi un nepareizi spraudkontaktu savie- jiem (ieskrūvējamos drošinātājus ir jāiz- nojumi var pārkarsēt spaili. skrūvē no to turētājiem), zemējuma no- • Uzticiet savienojumu veikšanu kvalificē- plūdes automātslēdžiem un savienotā- tam speciālistam. jiem. • Izmantojiet kabeļa fiksācijas skavu.
 • Page 37 37 – tā nesakarst vairāk par istabas tempera- 4. Ar tievu skrūvgriezi noregulējiet apvada tūru (augstāk par 30 °C); skrūvi. Ja pārejat no dabasgāzes 20 – tā nav garāka par 1500 mm; mbar (vai dabasgāzes 13 mbar ) uz –...
 • Page 38 38 electrolux • Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu, ta iesaiņojumā ir arī attiecīgās uzstādīšanas drošu kontaktligzdu. instrukcijas. • Pārliecinieties, vai pēc uzstādīšanas spraudkontaktam var brīvi piekļūt. • Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa. • Ierīci nedrīkst pieslēgt ar pagarinātāju, adapteri vai vairākiem savienojumiem...
 • Page 39 360 cm 2 a) Noņemams panelis b) Vieta savienojumiem RAŽOTĀJS: Virtuves mēbeles ar cepeškrāsni ELECTROLUX ITALIA S.p.A. Plīts iebūvējamās nišas izmēriem jāatbilst C.so Lino Zanussi, 30 norādēm un virtuves mēbeles ir jāaprīko ar 33080 PORCIA - PN (Itālija) atverēm, lai nodrošinātu nepārtrauktu gaisa IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS...
 • Page 40 40 electrolux 2. Turiet vadības regulatoru nospiestu ap- Ja degli neizdodas aizdegt pēc 15 se- tuveni 5 sekundes; tas ļauj termoele- kundēm, atlaidiet vadības pārslēgu, pa- mentam sasilt. Ja tas netiek izdarīts, gā- grieziet to stāvoklī Izslēgt un mēģiniet zes padeve tiks pārtraukta.
 • Page 41 41 Brīdinājums Nav ieteicams lietot produktu) brūnināšana, var radīt risku liesmas kliedētājus. veselībai. Tādēļ mēs iesakām gatavot ēdienu pie pēc iespējas zemākas Informācija par akrilamīdiem temperatūras un to pārlieku neapbrūnināt. Svarīgi Saskaņā ar jaunākajiem zinātnes atzinumiem pārtikas (īpaši cieti saturošu KOPŠANA UN TĪRĪŠANA...
 • Page 42 42 electrolux KO DARĪT, JA ... Problēma Iespējamais iemesls Novēršana Aizdedzot gāzi, nav dzirksteles • Nav elektropadeves • Pārbaudiet, vai ierīce ir pie- vienota elektrotīklam un pa- deve ir ieslēgta. • Nomainiet drošinātāju. Ja drošinātājs nostrādā atkārto- ti, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
 • Page 43 43 Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas. Oriģi- nālās detaļas ir pieejamas apkopes centrā un pilnvarotos rezerves daļu veikalos. TEHNISKIE DATI Plīts virsmas izmēri Elektrotīkla parametri: 230 V ~ 50 Hz Platums: 290 mm Gāzes pieslēgums: G 1/2 " Garums:...
 • Page 44 44 electrolux produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no Iepakojuma materiāli potenciālām negatīvām sekām apkārtējai Iepakojuma materiāls ir dabai nekaitīgs videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams un to var izmantot atkārtoti. Plastmasas izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo sastāvdaļas tiek apzīmētas ar attiecīgu produktu.
 • Page 45: Saugos Informacija

  45 Electrolux. Thinking of you. Daugiau mūsų minčių rasite www.electrolux.com TURINYS Saugos informacija Valymas ir priežiūra Įrengimas Ką daryti, jeigu... Gaminio aprašymas Techniniai duomenys Veikimas Aplinkosauga Naudinga informacija ir patarimai. Galimi pakeitimai SAUGOS INFORMACIJA Įspėjimas Šios instrukcijos galioja tik techninių...
 • Page 46 46 electrolux • Prietaise, šalia jo arba ant jo nedėkite de- • Būtina įrengti apsaugą nuo smūgių, pa- gių produktų, degiais produktais sudrė- vyzdžiui, stalčius tiesiai po prietaisu gali- kintų ir (arba) lydžių (pagamintų iš plastiko ma įrengti tik tuomet, jei naudojama ap- ar aliuminio) daiktų...
 • Page 47: Įrengimas

  47 • Kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad jis lius, saugiklius (įsukami saugikliai turi būti taisyklingai įrengtų suveržiamąsias jung- išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio tis. atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius. • Kabelį tvirtinkite jo įtempimą mažinančiu Prietaiso utilizavimas spaustuku. • Norėdami išvengti fizinių traumų arba ža- •...
 • Page 48 48 electrolux – jo temperatūra neviršys kambario tempe- 4. Plonu atsuktuvu pareguliuokite pralaidos ratūros, daugiau nei 30 °C; varžto padėtį. Jei 20 milibarų slėgio – jis nėra ilgesnis negu 1 500 mm; gamtinių dujų tiekimą (arba 13 milibarų – jame nėra susiaurėjimų;...
 • Page 49 49 • Visada naudokite taisyklingai įrengtą, įže- Jeigu į vieną išpjovą norima įstatyti kelias mintą elektros lizdą. 30 cm pločio kaitlentes šalia viena kitos, • Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą, elektros techninės priežiūros centre galima įsigyti su- laido kištuką būtų lengva pasiekti.
 • Page 50: Gaminio Aprašymas

  20 mm (max 150 mm) 60 mm 180 cm 2 360 cm 2 GAMINTOJAS: ELECTROLUX ITALIA S.p.A. a) Nuimama plokštė C.so Lino Zanussi, 30 b) Tarpas jungtims 33080 PORCIA (PN) – ITALIA (Italija) Virtuvės spintelė su orkaite Saugumo sumetimais, viryklės angos mat- menys turi atitikti nurodytus, o virtuvės spin-...
 • Page 51: Veikimas

  51 VEIKIMAS Degiklio uždegimas Degiklio karūnėlė Uždegimo rankenėlė Įspėjimas Būkite atsargūs virtuvėje Termoelementas naudodami atvirą liepsną. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės, jei Įspėjimas Nelaikykite reguliavimo liepsna buvo netinkamai naudojama. rankenėlės nuspaudę ilgiau nei 15 sekundžių. Prieš dėdami virtuvės reikmenis, pirma Jei degiklis neužsidega po 15 sekun-...
 • Page 52: Valymas Ir Priežiūra

  52 electrolux Įspėjimas Ketaus puodus bei Įspėjimas Liepsnos sklaidytuvas keptuves naudokite tik ant vidurinio nerekomenduojamas. (jeigu jis yra) ir galinių degiklių. Informacija apie akliamidus Įspėjimas Prikaistuviai neturi patekti Svarbu Remiantis naujausiomis mokslo ant valdymo srities. žiniomis, intensyvus maisto skrudinimas (ypač tų produktų, kurių sudėtyje yra Įspėjimas Stebėkite, kad puodų...
 • Page 53: Ką Daryti, Jeigu

  53 KĄ DARYTI, JEIGU... Gedimas Galima priežastis Sprendimas Uždegant dujas, nėra kibirkš- • Nėra elektros maitinimo. • Patikrinkite, ar prietaisas pri- ties. jungtas ir įjungtas elektros maitinimas. • Patikrinkite saugiklį. Jeigu saugiklis suveikia kelis kartus iš eilės, kreipkitės į kvalifikuo- tą...
 • Page 54: Techniniai Duomenys

  54 electrolux arba įgaliotosiose atsarginių dalių parduotu- vėse. TECHNINIAI DUOMENYS Viryklės matmenys Elektros maitinimas: 230 V ~ 50 Hz Plotis: 290 mm Dujų prijungimas: G 1/2 col. Ilgis: 520 mm Kategorija: II2H3B/P Viryklės angos matmenys Dujų tiekimas: G20(2H) 20 mbar...
 • Page 55 55 apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio Pakavimo medžiagos aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl gali būti perdirbamos. Plastikinės dalys išsamesnės informacijos apie šio produkto identifikuojamos žymėjimu: >PE<,>PS< išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto ir pan.
 • Page 56 397171703-042011...

Table of Contents