Download  Print this page

Electrolux EHG 30215 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

upute za uporabu
návod k použití
user manual
notice d'utilisation
informaţii pentru utilizator
návod na používanie
navodila za uporabo
Plinska ploča za kuhanje
Plynová varná deska
Gas hob
Table de cuisson au gaz
Plită cu gaz
Plynový varný panel
Plinska kuhalna plošča
HR
CZ
FR
RO
SK
SI
EHG 30215

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux EHG 30215

  Related Manuals for Electrolux EHG 30215

  Summary of Contents for Electrolux EHG 30215

 • Page 1 Plinska ploča za kuhanje Plynová varná deska Gas hob Table de cuisson au gaz Plită cu gaz Plynový varný panel Plinska kuhalna plošča EHG 30215...
 • Page 2: Table Of Contents

  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Sadržaj Informacije o sigurnosti Čišćenje i održavanje Postavljanje Rješavanje problema Opis proizvoda Tehnički podaci Rukovanje uređajem Briga za okoliš Korisni savjeti i preporuke Zadržava se pravo na izmjene...
 • Page 3 3 na uređaj. Postoji opasnost od eksplozije • Postavite zaštitu od strujnog udara, na ili požara. primjer: postavite ladice jedino sa zaštit- • Koristite isključivo pribor isporučen s ure- nom pločom neposredno ispod uređaja. đajem. • Spriječite oštećenje površina rezanja na •...
 • Page 4: Postavljanje

  4 electrolux • Za isključivanje povlačite predviđenu traku Odlaganje uređaja na kabelu. • Kako biste spriječili opasnost od fizičkih • Koristite ispravan priključni električni kabel ozljeda ili oštećenja i zamijenite oštećeni kabel s primjenjivim – Odvojite uređaj od mrežnog napajanja.
 • Page 5 5 ako uređaj radi samo na butan. Ako uređaj u omotu sa sapnicama isporučenim s radi na propan, koristite fleksibilno crijevo uređajem. s prikladnim metalnim završetkom. Ako je dovodni tlak plina promjenjiv ili druga- čiji od potrebnog, na dovodnu plinsku cijev morate ugraditi prikladan regulator tlaka.
 • Page 6 6 electrolux Spajanje na električnu mrežu skladu sa standardom i važećim propi- sima. • Uzemljite uređaj u skladu sa sigurnosnim • Kabel napajanja mora biti postavljen tako mjerama. da ne dira nijedan vrući dio. • Nazivni napon i vrsta napajanja na nazivnoj •...
 • Page 7: Opis Proizvoda

  Ploča koja se može skinuti b) Mjesto za priključke PROIZVOĐAČ: Kuhinjski element s pećnicom ELECTROLUX ITALIA S.p.A. Otvor za ploču za kuhanje mora biti navede- C.so Lino Zanussi, 30 nih dimenzija i imati nosače, kako bi se 33080 PORCIA (PN) - ITALIJA Opis proizvoda Izgled površine za kuhanje...
 • Page 8: Korisni Savjeti I Preporuke

  8 electrolux 2. Držite regulator pritisnutim otprilike 5 Ako se plamenik ne upali ni nakon 15 sekundi; to će omogućiti zagrijavanje sekundi, otpustite regulator, okrenite ga termoelementa. U suprotnome, prekinut na položaj "OFF" i pričekajte barem 1 će se dovod plina.
 • Page 9: Rješavanje Problema

  9 Upozorenje Nemojte koristiti abrazivna • Prilikom postavljanja nosača budite sredstva za čišćenje, čeličnu vunu ili vrlo oprezni, kako biste spriječili ošte- kiseline, oni mogu dovesti do oštećenja ćenje ploče za kuhanje. uređaja. Nakon čišćenja uređaj osušite sa suhom krpom.
 • Page 10: Tehnički Podaci

  10 electrolux • Serijski broj (S.N.) .... Koristite samo originalne rezervne dijelove. Možete ih nabaviti u servisnom centru i ovlaštenim trgovinama rezervnim dijelovima. Tehnički podaci Dimenzije ploče za kuhanje Ulazna toplina Širina: 290 mm Brzi plamenik: 3,0 kW Dubina: 510 mm Pomoćni plamenik:...
 • Page 11: Bezpečnostní Informace

  11 Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace Čištění a údržba Instalace Co dělat, když... Popis spotřebiče Technické údaje Použití spotřebiče Poznámky k ochraně životního prostředí Užitečné rady a tipy Zmĕny vyhrazeny Bezpečnostní...
 • Page 12 12 electrolux • Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na • Dodržujte minimální vzdálenosti od ostat- spotřebič neumisťujte hořlavé předměty, ních spotřebičů a nábytku. předměty nasáklé hořlavinami, spékavé • Instalujte ochranu před úrazem elektric- předměty (například z plastu nebo hliníku) kým proudem, například při instalaci zásu-...
 • Page 13: Instalace

  13 • Instalaci proveďte tak, aby správně zaji- spotřebiče od sítě s mezerou mezi kon- šťovala ochranu před úrazem elektrickým takty nejméně 3 mm. proudem. • Je nutné instalovat správná izolační zaříze- • Volné a nesprávné spojení síťové zástrčky ní: ochranné...
 • Page 14 14 electrolux které našroubujete přímo na kolínko u hra- 5. Vyměňte výrobní štítek (umístěný v blíz- ny spotřebiče. kosti plynové přípojky) za jiný, který od- – Butan / propan : použijte pružnou hadici povídá novému druhu dodávaného ply- vybavenou objímkami, pokud spotřebič...
 • Page 15 15 Připojení k elektrické síti • Napájecí kabel musí být veden tak, aby se nedotýkal horkých částí. • Uzemněte spotřebič v souladu s bezpeč- • Připojte spotřebič k síti pomocí zařízení, nostními pokyny. které umožňuje odpojení všech pólů • Přesvědčte se, že jmenovité napětí a typ spotřebiče od zdroje napájení...
 • Page 16: Popis Spotřebiče

  360 cm 2 a) Odstranitelný panel b) Místo pro připojení VÝROBCE: Kuchyňská skříňka s troubou ELECTROLUX ITÁLIE S.p.A. Rozměry výřezu pro varnou desku se musí C.so Lino Zanussi, 30 shodovat s uvedenými rozměry a varná de- 33080 PORCIA (PN) - ITÁLIE ska musí...
 • Page 17: Užitečné Rady A Tipy

  17 Jestliže se hořák ani po několika poku- do polohy vypnuto a po 1 minutě ho sech nezapálí, zkontrolujte, zda je koru- zkuste znovu zapálit. na hořáku i kryt ve správné poloze. Důležité V případě výpadku elektrického proudu se může hořák zapálit i bez elektrického zařízení;...
 • Page 18: Co Dělat, Když

  18 electrolux Škrábance nebo tmavé skvrny na sklo- Po vyčištění spotřebič osušte měkkým had- keramické desce nemají vliv na její funk- rem. Odstranění nečistot: 1. – Okamžitě odstraňte: roztavený • Mřížky pod nádoby můžete k pohodlnější- plast, plastovou folii nebo jídlo obsa- mu čištění...
 • Page 19: Technické Údaje

  19 Používejte pouze originální náhradní díly. Mů- středisku a autorizovaných obchodech s ná- žete je zakoupit pouze v našem servisním hradními díly. Technické údaje Rozměry varné desky Tepelný výkon Šířka: 290 mm Rychlý hořák: 3,0 kW Hloubka: 510 mm Pomocný...
 • Page 20: Safety Information

  20 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Contents Safety information Care and cleaning Installation What to do if… Description of the appliance Technical data Operating the appliance Environment concerns Helpful hints and tips Subject to change without notice...
 • Page 21 21 • Use only the accessories supplied with ap- • Install anti-shock protection, for example pliance. install the drawers only with a protective • Be careful when you connect the appli- panel directly below the appliance. ance to the near sockets. Do not let elec- •...
 • Page 22: Installation

  22 electrolux • Loose and incorrect mains plug and sock- fuses removed from the holder), ground et connections can make the terminal be- leakage trips and contactors. come too hot. Disposal of the appliance • A qualified electrician must install the •...
 • Page 23 23 – Butane / Propane : use a flexible tube, 5. Replace the rating label (it is near the gas supply pipe) with the one for the new type equipped with it's collars if it is worth vis- iting over all it's length and if the appliance of gas supply.
 • Page 24 24 electrolux Electrical connection ground connection is in conformity with the standard and regulations force. • Ground the appliance according to safety • The power cable must be placed in such precautions. a way that it does not touch any hot part.
 • Page 25: Description Of The Appliance

  360 cm 2 a) Removable panel b) Space for connections MANUFACTURER: Kitchen unit with oven ELECTROLUX ITALIA S.p.A. The hob recess dimensions must obey the C.so Lino Zanussi, 30 indication and must be equipped with brack- 33080 PORCIA (PN) - ITALIA...
 • Page 26: Helpful Hints And Tips

  26 electrolux 2. Keep the control knob pushed for ap- If the burner does not light after 15 sec- proximately 5 seconds; this will let ther- onds, release the control knob, turn it mocouple to warm up. If not, the gas into off position and try to light the burner supply will be interrupted.
 • Page 27: What To Do If

  27 Scratches or dark stains on the glass After cleaning, dry the appliance with a soft ceramic have no effect on how the ap- cloth. pliance operates. Removing the dirt: 1. – Remove immediately: melting plas- • You can remove the pan supports to easily tic, plastic foil, and food containing clean the hob.
 • Page 28: Technical Data

  28 electrolux • Serial Number (S.N.) ....Use the original spare parts only. They are available at Service Force Centre and au- thorized spare parts shops. Technical data Hob dimensions Heat input Width: 290 mm Rapid burner: 3,0 kW Depth:...
 • Page 29: Consignes De Sécurité

  29 Electrolux. Thinking of you. Partagez notre imagination sur www.electrolux.com Sommaire Consignes de sécurité En cas d'anomalie de fonctionnement Installation Description de l’appareil Caractéristiques techniques Utilisation de l'appareil En matière de protection de Conseils utiles l'environnement Entretien et nettoyage Sous réserve de modifications...
 • Page 30 30 electrolux table en verre (si votre appareil en est équi- mise en service et la maintenance de pé) ! votre appareil doivent être effectués • N'utilisez pas un récipient dont le diamètre uniquement par un professionnel qua- du fond est plus petit que celui de la zone lifié, selon les normes et règlements...
 • Page 31: Installation

  31 • Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, as- • Assurez une protection contre les con- surez-vous que les réglages de l'appareil tacts électriques par une installation con- soient compatibles avec les conditions forme. d'installation du local (type de gaz, pres- •...
 • Page 32 32 electrolux Important Assurez-vous que la pression Raccordement de tuyaux flexibles non d’alimentation de l'appareil répond aux métalliques : valeurs recommandées. Le raccordement S'il est visitable sur toute sa longueur, vous réglable est relié à la rampe complète par un pouvez utiliser un tuyau flexible.
 • Page 33 33 te étiquette dans le sachet fourni avec Branchement électrique l'appareil. • Quel que soit le mode de raccordement, Si la pression du gaz d'alimentation est va- l'appareil doit être relié à la terre confor- riable ou diffère de la pression nécessaire, mément aux réglementations en vigueur.
 • Page 34 20 mm (max 150 mm) 60 mm 180 cm 2 360 cm 2 FABRICANT : ELECTROLUX ITALIA S.p.A. C.so Lino Zanussi, 30 a) Panneau amovible 33080 PORCIA (PN) - ITALIE b) Espace pour les branchements Au-dessus d'un four Les dimensions de la niche d'encastrement...
 • Page 35: Description De L'appareil

  35 Description de l’appareil Description de la table de cuisson Brûleur rapide Brûleur auxiliaire Manettes de commande Manettes de commande Symbole Description Symbole Description alimentation en gaz minimum pas d'alimentation en gaz / position arrêt position d'allumage / alimen-...
 • Page 36: Conseils Utiles

  36 electrolux Important En cas de coupure d'électricité, Le générateur d'étincelles se déclenche automatiquement à la mise sous tension vous pouvez utiliser votre table de cuisson sans avoir recours au système automatique. de l'appareil, après l'installation ou une Dans ce cas, approchez une flamme du coupure d'électricité.
 • Page 37: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  37 • Après avoir lavé les supports de cassero- Après nettoyage, séchez l'appareil à l'aide les, veillez à les remettre en place correc- d'un chiffon doux. tement. Entretien périodique • Pour que les brûleurs fonctionnent correc- Demandez régulièrement à votre service tement, assurez-vous que les bras des après-vente local de vérifier l'état du tuyau...
 • Page 38: En Matière De Protection De L'environnement

  38 electrolux Brûleur Diam. de by-pass en Alimentation électri- 230 V ~ 50 Hz 1/100 mm que : Rapide Catégorie : II2E+3+ Alimentation en gaz : G20/G25 (2E+) 20/25 Puissance mbar Brûleur rapide : 3,0 kW (gaz naturel) 2,8 kW (gaz liquide) Classe de l'appareil : Brûleur auxiliaire :...
 • Page 39: Informaţii Privind Siguranţa

  39 Electrolux. Thinking of you. Pentru a vedea cum gândim, vizitaţi www.electrolux.com Cuprins Informaţii privind siguranţa Îngrijirea şi curăţarea Instalarea Ce trebuie făcut dacă... Descrierea aparatului Date tehnice Utilizarea aparatului Protejarea mediului înconjurător Sfaturi utile Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri Informaţii privind siguranţa...
 • Page 40 40 electrolux • Nu utilizaţi vase instabile pentru a preveni • Nu schimbaţi specificaţiile şi nu modificaţi înclinarea acestora şi accidentele. acest produs. Există riscul vătămării per- • Produsele inflamabile sau obiectele ume- soanelor şi deteriorării aparatului. zite cu produse inflamabile şi/sau obiectele •...
 • Page 41: Instalarea

  41 sau creşterea vitezei hotei, unde • Aparatul trebuie prevăzut cu o instalaţie electrică care să permită deconectarea există). • Respectaţi întocmai instrucţiunile privind acestuia de la reţea la toţi polii, cu o des- efectuarea conexiunilor electrice. Există chidere între contacte de cel puţin 3 mm.
 • Page 42 42 electrolux Racord rigid: 2. Scoateţi capacele şi coroanele arzătoru- lui. Realizaţi racordul utilizând conducte rigide 3. Cu o cheie tubulară de 7, scoateţi injec- din metal (cupru cu capăt mecanic). toarele şi înlocuiţi-le cu cele necesare pentru tipul de gaz utilizat (vedeţi tabelul Racord "flexibil"...
 • Page 43 43 • Asiguraţi-vă că priza poate fi accesată după instalare. • Pentru deconectarea maşinii nu trageţi de cablul electric. Trageţi întotdeauna de ştecăr. • Aparatul nu trebuie conectat cu un cablu de prelungire, un adaptor sau o conexiune multiplă (risc de incendiu). Verificaţi dacă...
 • Page 44 20 mm (max 150 mm) 60 mm 180 cm 2 360 cm 2 PRODUCĂTOR: ELECTROLUX ITALIA S.p.A. C.so Lino Zanussi, 30 33080 PORCIA (PN) - ITALIA a) Panou detaşabil b) Spaţiu pentru conexiuni Dulap de bucătărie cu cuptor Dimensiunile locaşului plitei trebuie să cores-...
 • Page 45: Descrierea Aparatului

  45 Descrierea aparatului Structura plitei de gătit Arzător rapid Arzător auxiliar Butoane de comandă Butoane de comandă Simbol Descriere Simbol Descriere alimentare minimă cu gaz nu există alimentare cu gaz / poziţia oprit poziţie de aprindere/alimenta- re maximă cu gaz Utilizarea aparatului Aprinderea arzătorului...
 • Page 46: Sfaturi Utile

  46 electrolux Important În lipsa curentului electric, de curent, după instalare sau după o pană de curent. Acest lucru este normal. aprinderea se poate face şi fără dispozitivul electric; în acest caz, apropiaţi o flacără de Stingerea arzătorului arzător, apăsaţi butonul respectiv şi rotiţi-l în Pentru a stinge flacăra, rotiţi butonul pe sim-...
 • Page 47: Ce Trebuie Făcut Dacă

  47 După curăţare, uscaţi aparatul cu o lavetă 2. Curăţaţi aparatul cu o lavetă umedă şi moale. puţin detergent. 3. La final uscaţi aparatul ştergându-l cu Înlăturarea murdăriei: o lavetă curată. 1. – Înlăturaţi imediat: plasticul topit, fo- liile de plastic şi alimentele care conţin Întreţinerea periodică...
 • Page 48: Protejarea Mediului Înconjurător

  48 electrolux Dimensiunile cavităţii plitei Arzător auxiliar: 1,0 kW Lăţime: 270 mm PUTERE TOTALĂ: G20 (2H) 20 mbar = 4 Adâncime: 490 mm G30/G31 (3B/P) 30/30 Diametre by-pass mbar = 277 g/h Arzător Ø by-pass în 1/100 Alimentare electrică: 230 V ~ 50 Hz...
 • Page 49: Bezpečnostné Pokyny

  49 Electrolux. Thinking of you. Viac o nás na www.electrolux.com Obsah Bezpečnostné pokyny Ošetrovanie a čistenie Inštalácia Čo robiť, keď... Popis spotrebiča Technické údaje Obsluha spotrebiča Ochrana životného prostredia Užitočné rady a tipy Zmeny vyhradené Bezpečnostné pokyny Varovanie Tento návod platí iba v •...
 • Page 50 50 electrolux stu alebo hliníka), ani tkaniny. Hrozí nebez- • Dodržiavajte minimálne vzdialenosti od pečenstvo výbuchu alebo požiaru. iných spotrebičov a nábytku. • Používajte iba príslušenstvo dodané so • Zabezpečte ochranu proti nebezpečnému spotrebičom. zásahu elektrickým prúdom správnou in- • Pri pripájaní spotrebiča k zásuvkám v jeho štaláciou spotrebiča, napr.
 • Page 51: Inštalácia

  51 • Odpojte svorku sieťového pripojenia od nia všetkých pólov spotrebiča od siete, pri- napätia. čom vzdialenosť kontaktov zariadenia mu- • Kvalifikovanou montážou zabezpečte sí byť aspoň 3 mm. ochranu pred úrazom elektrickým prú- • Musia sa používať správne izolačné zaria- dom.
 • Page 52 52 electrolux „Pohyblivé“ pripojenie s mechanickým druh plynu (pozrite tabuľku v časti Tech- nické údaje). ukončením: 4. Namontujte diely, postupujte v opačnom – Zemný plyn : pripojenie realizujte pomo- poradí. cou ohybnej hadice s mechanickým ukon- 5. Vymeňte typový štítok (je vedľa plynovej čením priskrutkovaným priamo na koleno...
 • Page 53 53 Zapojenie do elektrickej siete či je uzemnenie v súlade s príslušnou nor- mou a predpismi. • Spotrebič uzemnite v súlade s bezpeč- • Napájací kábel nesmie byť umiestnený tak, nostnými predpismi. aby sa dotýkal horúcich častí. • Skontrolujte, či nominálne napätie, typ •...
 • Page 54: Popis Spotrebiča

  360 cm 2 b) Priestor pre prípojky Kuchynský dielec s rúrou VÝROBCA: Rozmery priestoru pre varnú dosku musia ELECTROLUX ITALIA S.p.A. zodpovedať uvedeným údajom a kuchynská C.so Lino Zanussi, 30 linka musí byť vybavená držiakmi, ktoré 33080 PORCIA (PN) - TALIANSKO Popis spotrebiča...
 • Page 55: Užitočné Rady A Tipy

  55 3. Keď bude plameň rovnomerný, upravte Ak sa horák po 15 sekundách nezapáli, pusťte ovládací gombík, otočte ho do polohy vypnutia, počkajte aspoň 1 mi- Ak sa horák po niekoľkých pokusoch nútu a znovu skúste zapáliť horák. nezapáli, skontrolujte, či je korunka a viečko v správnej polohe.
 • Page 56: Čo Robiť, Keď

  56 electrolux Škrabance a tmavé škvrny na sklokera- Po čistení utrite spotrebič mäkkou tkaninou. mike neovplyvňujú funkčnosť spotrebi- Odstráňte nečistoty: ča. 1. – Okamžite odstráňte: roztopený plast, plastovú fóliu a potraviny s ob- • Mriežky nad horákmi možno vybrať na sahom cukru.
 • Page 57: Technické Údaje

  57 Používajte iba originálne náhradné diely. Sú nom stredisku a v autorizovaných predaj- k dispozícii v našom autorizovanom servis- niach náhradných dielov. Technické údaje Rozmery varnej dosky Tepelný výkon Šírka: 290 mm Rýchly horák: 3,0 kW Hĺbka: 510 mm Pomocný...
 • Page 58 58 electrolux Electrolux. Thinking of you. Sodelujte pri naših razmišljanjih na spletni strani: www.electrolux.com Vsebina Varnostna navodila Vzdrževanje in čiščenje Namestitev Kaj storite v primeru… Opis naprave Tehnični podatki Uporaba naprave Skrb za varstvo okolja Koristni namigi in nasveti Pridržujemo si pravico do sprememb...
 • Page 59 59 • Uporabljajte le opremo dostavljeno z na- samo z uporabo zaščitnih plošč neposred- pravo. no pod napravo! • Bodite previdni pri priključitvi naprave v • Z ustreznim tesnilom preprečite poškodbo bližnje vtičnice. Električni napajalni kabel izreza v delovni površini pred vlago! se ne sme dotakniti plošče ali vroče poso-...
 • Page 60 60 electrolux • Uporabite pravilni priključni kabel in zame- Odstranjevanje naprave njajte poškodovan kabel s primernim ka- • Za preprečitev nevarnosti telesnih ali dru- blom. Pokličite pooblaščeni servisni cen- gih poškodb ter. – Pred zamenjavo žarnice izključite pečico • Naprava mora biti priključena na električno iz napajanja.
 • Page 61 61 Za nadzor varnosti gibke cevi preverite, da: klopite iz 13 mbar zemeljskega plina – na njej ni razpok, ureznin ali drugih po- 20 mbar zemeljskega plina, privijte ob- škodb - niti na koncih niti na celotni dolžini; vodni vijak za pribl. 1/4 obrata.
 • Page 62 20 mm (max 150 mm) 60 mm 180 cm 2 360 cm 2 PROIZVAJALEC: ELECTROLUX ITALIA S.p.A. C.so Lino Zanussi, 30 a) Odstranljiva plošča 33080 PORCIA (PN) - ITALIJA b) Prostor za priključke Kuhinjski element s pečico Dimenzije izreza za kuhalno ploščo morajo...
 • Page 63 63 Opis naprave Razpored kuhalnih površin Hitri gorilnik Pomožni gorilnik Upravljalni gumbi Upravljalni gumbi Simbol Opis Simbol Opis najmanjši dovod plina ni dovoda plina/izklop položaj vžiga/največji dovod plina Uporaba naprave Vžig gorilnika Opozorilo! Pri uporabi odprtega ognja v kuhinji bodite zelo previdni.
 • Page 64 64 electrolux Pomembno! Če nimate elektrike, lahko sti, se generator isker lahko samodejno vključi. To je normalno. gorilnik vključite brez električne naprave; v tem primeru gorilniku približajte plamen, Izklop gorilnika pritisnite potreben gumb in ga obrnite v Plamen ugasnete tako, da zavrtite krmilni nasprotni smeri urinega kazalca na položaj za...
 • Page 65 65 ostankov vodnega kamna in vode, ma- Redno vzdrževanje ščobnih madežev in svetlih kovinskih Občasno se obrnite na lokalnega serviserja obarvanj. Uporabite čistilno sredstvo za kontrolo stanja cevi za dovod plina in na- za steklokeramiko ali nerjavno jeklo. prave za uravnavanje tlaka, če je le-ta name- 2.
 • Page 66 66 electrolux Kategorija: II2H3B/P Razred naprave: Dovod plina: G20 (2H) 20 mbar Plinski gorilniki GORILNIK OBIČAJ- ZMANJ- OBIČAJNA MOČ NA MOČ ŠANA ZEMELJSKI PLIN MOČ G20 (2H) 20 mbar (butan/propan), 30 mbar šobe 1/100 m³/h šobe 1/100 Pomožni goril- 0,33...
 • Page 67 67...
 • Page 68 Vous pouvez commander des accessoires et consommables sur la boutique de notre site internet: www.electrolux.fr www.electrolux.ro www.electrolux.sk www.electrolux.si 397148601-A-032010...