Download Print this page

Electrolux ERN3313AOW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

ERN3313AOW
.................................................. ...............................................
EN REFRIGERATOR
FI JÄÄKAAPPI
NO KJØLESKAP
SV KYLSKÅP
USER MANUAL
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
2
24
45
66

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Electrolux ERN3313AOW

 • Page 1 ....................ERN3313AOW EN REFRIGERATOR USER MANUAL FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING...
 • Page 2: Table Of Contents

  www.electrolux.com CONTENTS SAFETY INFORMATION ............3 CONTROL PANEL .
 • Page 3: User Manual

  ENGLISH SAFETY INFORMATION In the interest of your safety and to ensure Keep ventilation openings, in the appliance the correct use, before installing and first enclosure or in the built-in structure, clear using the appliance, read this user manual of obstruction. carefully, including its hints and warnings.
 • Page 4: Care And Cleaning

  www.electrolux.com If the power plug socket is loose, do you bought it. In that case retain pack- not insert the power plug. There is a ing. risk of electric shock or fire. • It is advisable to wait at least four hours You must not operate the appliance before connecting the appliance to allow without the lamp cover (if foreseen)
 • Page 5: Control Panel

  ENGLISH CONTROL PANEL ON/OFF button It is possible to change predefined sound of buttons to a loudly one by pressing to- Mode button gether Mode button and Temperature Display colder button for some seconds. Change is reversible. Temperature colder button Temperature warmer button DISPLAY Temperature indicator...
 • Page 6: Door Open Alarm

  www.electrolux.com The set temperature will be reached within SHOPPINGMODE 24 hours. If you need to insert a large amount of After a power failure the set tem- warm food, for example after doing the perature remains stored. grocery shopping, we suggest activating the ShoppingMode to chill the products HOLIDAYMODE more rapidly and to avoid warming the oth-...
 • Page 7 ENGLISH If the function is activated automat- ically the FreeStore indicator is not shown (refer to "Daily use"). The activation of the FreeStore mode increases the energy con- sumption.
 • Page 8: Daily Use

  www.electrolux.com DAILY USE CLEANING THE INTERIOR Before using the appliance for the first time, If DEMO appears on the Display, the appli- wash the interior and all internal accesso- ance is in demonstration mode: refer to ries with lukewarm water and some neutral “WHAT TO DO IF...”...
 • Page 9 ENGLISH FREESTORE The refrigerator compartment is equipped with a device that allows for rapid cooling of foods and more uniform temperature in the compartment. This device activates by itself when nee- ded, for example for a quick temperature recovering after door opening or when the ambient temperature is high.
 • Page 10: Helpful Hints And Tips

  10 www.electrolux.com HELPFUL HINTS AND TIPS HINTS FOR ENERGY SAVING • Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary. • If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run contin- uously, causing frost or ice on the evap-...
 • Page 11: Care And Cleaning

  ENGLISH CARE AND CLEANING CAUTION! the performance of the appliance and save Unplug the appliance before carry- electricity consumption. ing out any maintenance operation. Take care of not to damage the cooling system. This appliance contains hydrocar- bons in its cooling unit; mainte- Many proprietary kitchen surface cleaners nance and recharging must there- contain chemicals that can attack/damage...
 • Page 12: What To Do If

  12 www.electrolux.com WHAT TO DO IF… WARNING! Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket. Only a qualified electrician or com- petent person must do the trouble- shooting that is not in this manual. Problem Possible cause Solution The appliance is The appliance is not sup- Check if the appliance...
 • Page 13: Replacing The Lamp

  ENGLISH Problem Possible cause Solution Water flows on the During the automatic de- This is correct. rear plate of the re- frosting process, frost de- frigerator. frosts on the rear plate. Water flows into the The water outlet is clogged. Clean the water outlet. refrigerator.
 • Page 14: Installation

  14 www.electrolux.com INSTALLATION POSITIONING Cli- Ambient temperature mate WARNING! class If you are discarding an old appli- ance that has a lock or catch on +16°C to + 43°C the door, you must ensure that it is made unusable to prevent young ELECTRICAL CONNECTION children being trapped inside.
 • Page 15: Door Reversibility

  ENGLISH DOOR REVERSIBILITY The door of the appliance opens to the right. If you want to open the door to the left, follow these steps before you install the appliance: Loosen and remove the upper pin. Remove the door. Remove the spacer. With a key, loosen the lower pin.
 • Page 16 16 www.electrolux.com If necessary cut the adhesive sealing strip and then apply it to the appliance as shown in figure. Drill the appliance using a Ø 2.5 mm drill (10 13 mm mm max. penetration). Fix the square fitting to the appliance. Ø...
 • Page 17 ENGLISH Adjust the appliance in the niche. Make sure that the distance between the appliance and the cupboard front-edge is 44 mm. The lower hinge cover (in the accessories bag) makes sure that the distance between the appliance and the kitchen furniture is correct.
 • Page 18 18 www.electrolux.com Attach the covers (C, D) to the lugs and the hinge holes. Install the vent grille (B). Attach the hinge covers (E) to the hinge. Disconnect the parts (Ha), (Hb), (Hc) and (Hd). Install the part (Ha) on the inner side of the kitchen furniture.
 • Page 19 ENGLISH Push the part (Hc) on the part (Ha). Open the appliance door and the kitchen furniture door at an angle of 90°. 8 mm Insert the small square (Hb) into guide (Ha). Put together the appliance door and the fur- niture door and mark the holes.
 • Page 20 20 www.electrolux.com Press the part (Hd) on the part (Hb). Do a final check to make sure that: • All screws are tightened. • The sealing strip is attached tightly to the cabinet. • The door opens and closes correctly.
 • Page 21: Noises

  ENGLISH NOISES There are some sounds during normal run- ning (compressor, refrigerant circulation). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 22: Technical Data

  22 www.electrolux.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TECHNICAL DATA Dimension of the recess Height 1780 mm Width 560 mm Depth 550 mm Voltage 230-240 V Frequency 50 Hz The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
 • Page 23: Environment Concerns

  ENGLISH ENVIRONMENT CONCERNS and electronic appliances. Do not dispose Recycle the materials with the symbol appliances marked with the symbol with Put the packaging in applicable containers to recycle it. the household waste. Return the product Help protect the environment and human to your local recycling facility or contact health and to recycle waste of electrical your municipal office.
 • Page 24 24 www.electrolux.com SISÄLLYS TURVALLISUUSOHJEET ............25 KÄYTTÖPANEELI .
 • Page 25: Turvallisuusohjeet

  SUOMI TURVALLISUUSOHJEET Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neu- YLEISET vot sekä varoitukset huolellisesti ennen lait- TURVALLISUUSOHJEET teen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oi- VAROITUS! kealla tavalla. Turhien virheiden ja onnetto- muuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolelli- Pidä...
 • Page 26 26 www.electrolux.com Laitteen verkkovirtakytkennän on ol- moita mahdollisista vahingoista välittö- tava hyvin ulottuvilla siten, että pisto- mästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä ta- ke on helppo irrottaa pistorasiasta. pauksessa pakkausmateriaalit. Älä vedä virtajohdosta pistoketta ir- • Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin rottaessasi.
 • Page 27: Käyttöpaneeli

  SUOMI KÄYTTÖPANEELI ON/OFF -painike Esimääritetyt painikkeiden äänet voidaan asettaa korkeaksi painamalla samanaikai- Mode -painike sesti Mode-painiketta ja lämpötilan alen- Näyttö nuspainiketta muutaman sekunnin ajan. Asetusta voidaan säätää. Lämpötilan alennuspainike Lämpötilan lisäyspainike NÄYTTÖ Lämpötilan merkkivalo Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta, kat- so kohta "Lämpötilan säätäminen". Lomatoiminto Säästötoiminto LAITTEEN KYTKEMINEN POIS...
 • Page 28 28 www.electrolux.com Asetettu lämpötila säilyy laitteen keen, on suositeltavaa kytkeä Shopping- muistissa sähkökatkoksen jälkeen. Mode-toiminto, jotta tuotteet jäähtyvät no- peammin. Tällä tavoin voidaan välttää myös muiden jo jääkaapissa olevien elintarvikkei- LOMATOIMINTO den lämpeneminen. Käynnistä toiminto seuraavasti: Tämän toiminnon avulla voit tyhjentää jää- kaapin ja jättää...
 • Page 29: Päivittäinen Käyttö

  SUOMI PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ SISÄTILAN PUHDISTAMINEN Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese si- Jos näyttöön tulee näkyviin DEMO, laite on säosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat esitystilassa: katso kohta “Käyttöhäiriöt”. varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineel- la poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
 • Page 30 30 www.electrolux.com FREESTORE Jääkaappiosastossa on laite, joka mahdol- listaa elintarvikkeiden nopean jäähdyttämi- sen ja tasaisemman lämpötilan. Laite aktivoituu itsestään esimerkiksi oikean lämpötilan palauttamiseksi nopeasti oven avaamisen jälkeen tai silloin, kun ympäris- tön lämpötila on korkea. Mahdollistaa laitteen manuaalisen päälle kytkemisen tarvittaessa (katso FreeStore- toiminto).
 • Page 31: Hyödyllisiä Neuvoja Ja Vinkkejä

  SUOMI HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ • Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen. • Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi kaapin ollessa hyvin täynnä, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin haihduttimeen muodostuu huurretta tai jäätä.
 • Page 32: Huolto Ja Puhdistus

  32 www.electrolux.com HUOLTO JA PUHDISTUS HUOMIO jalla. Tämä toimenpide parantaa laitteen Kytke laite irti verkkovirrasta ennen suorituskykyä ja säästää energiaa. puhdistus- ja huoltotöiden aloitta- Varo vahingoittamasta jäähdytysjär- mista. jestelmää. Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää Monet keittiön pintojen puhdistusaineet si- hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon sältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoit- ja täytön saa suorittaa ainoastaan taa laitteen muoviosia.
 • Page 33: Käyttöhäiriöt

  SUOMI KÄYTTÖHÄIRIÖT VAROITUS! Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat vianmäärityksen. Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen säh- köasentajan suoritettaviksi. Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Laitteen käyntiääni Laitetta ei ole tuettu kun- Tarkista, että kodinkone on on kova. nolla paikalleen.
 • Page 34 34 www.electrolux.com Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Elintarvikkeet estävät veden Tarkista, että elintarvikkeet valumisen vedenkeruukau- eivät kosketa takaseinään. kaloon. Lämpötilaa ei voi Shopping -toiminto on kyt- Kytke Shopping -toiminto säätää. ketty päälle. pois päältä manuaalisesti tai odota, kunnes toiminto on kytkeytynyt automaattisesti pois päältä, ja säädä...
 • Page 35: Asennus

  SUOMI ASENNUS SIJOITTAMINEN Ilmas- Ympäristön lämpötila toluok- VAROITUS! Jos poistat käytöstä vanhan lait- teen, jonka ovi on varustettu lukolla +16 °C – 43 °C tai salvalla, riko lukko, jotta pikku- lapset eivät voi jäädä loukkuun lait- SÄHKÖLIITÄNTÄ teen sisään. Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, Pistokkeen on oltava helposti ulot- tarkista, että...
 • Page 36 36 www.electrolux.com OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN Laitteen ovi avautuu oikealle. Jos haluat vaihtaa oven avautumissuunnan vasemmal- le, suorita seuraavat toimenpiteet ennen lait- teen asentamista paikalleen: Avaa ja irrota ylätappi. Irrota ovi. Poista välikappale. Löysää alatappi ruuviavaimella. Vastakkaisella puolella: Kiristä alatappi. Kiinnitä välikappale paikalleen. Asenna ovi paikalleen.
 • Page 37 SUOMI Leikkaa tarvittaessa liimautuva tiivistelista ja kiinnitä se sen jälkeen laitteeseen kuvan mu- kaisesti. Poraa laitteeseen käyttäen Ø 2,5 mm poraa 13 mm (maks. 10 mm syvä reikä). Asenna neliönmuotoinen lisäkappale laittee- seen. Ø 2.5 mm Asenna laite aukkoon. Työnnä laitetta nuolen (1) suuntaan, kunnes yläaukon suojus on kiinni keittiökalusteessa.
 • Page 38 38 www.electrolux.com Säädä laite aukkoon. Tarkista, että laitteen ja keittiökalusteen etu- reunan väliin jää 44 mm:n rako. Lisävarustepussissa olevan alemman sara- nan suojuksen avulla voit varmistaa, että keittiökaluste ja laite tulevat oikein paikoil- leen. Tarkista, että laitteen ja keittiökalusteen väli- nen rako on 4 mm.
 • Page 39 SUOMI Kiinnitä suojukset (C, D) korvakkeisiin ja sa- ranan aukkoihin. Kiinnitä ilmanvaihtoritilä (B) paikalleen. Kiinnitä saranan suojukset (E) saranaan. Irrota osat (Ha), (Hb), (Hc) ja (Hd). Kiinnitä osa (Ha) keittiökalusteen sisäpuolel- ~50 mm ~50 mm 21 mm...
 • Page 40 40 www.electrolux.com Paina osa (Hc) osan (Ha) päälle. Avaa laitteen ja keittiökalusteen ovet 90°:n kulmaan. 8 mm Kiinnitä pieni neliö (Hb) ohjaimeen (Ha). Kiinnitä laitteen ovi ja kalusteen ovi yhteen ja merkitse reikien paikat. Poista pienet neliöt ja poraa ø 2 mm:n reiät 8 mm:n päähän oven ulkoreunasta.
 • Page 41 SUOMI Paina osa (Hd) osan (Hb) päälle. Tarkista lopuksi seuraavat seikat: • Kaikki ruuvit on kiristetty. • Tiivistelista on kiinnitetty tiukasti kaappiin. • Ovi avautuu ja sulkeutuu kunnolla.
 • Page 42: Äänet

  42 www.electrolux.com ÄÄNET Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaa- liin toimintaan (kompressori, jäähdytysai- neen kierto). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 43: Tekniset Tiedot

  SUOMI HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TEKNISET TIEDOT Asennustilan mitat Korkeus 1780 mm Leveys 560 mm Syvyys 550 mm Jännite 230-240 V Taajuus 50 Hz Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle, vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokil- peen ja energiatarraan.
 • Page 44: Ympäristönsuojelu

  44 www.electrolux.com YMPÄRISTÖNSUOJELU Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty Älä hävitä merkillä merkittyjä merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. asianmukaiseen kierrätysastiaan. Palauta tuote paikalliseen Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. paikalliseen viranomaiseen.
 • Page 45 NORSK INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON ........... 46 BETJENINGSPANEL .
 • Page 46: Sikkerhetsinformasjon

  46 www.electrolux.com SIKKERHETSINFORMASJON For din egen sikkerhets skyld og for å sikre GENERELT OM SIKKERHET korrekt bruk, bør du lese denne bruksan- ADVARSEL visningen og dens henvisninger og advars- ler før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å unngå unødvendige feil Hold ventilasjonsåpningene i apparatets og ulykker er det viktig at du sørger for at kabinett eller i den innebygde strukturen fri...
 • Page 47 NORSK Pass på at produktets hovedstøpsel der. I så fall må du ta vare på emballa- er tilgjengelig. sjen. Ikke trekk i strømkabelen. • Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan Dersom stikkontakten sitter løst, må...
 • Page 48: Betjeningspanel

  48 www.electrolux.com BETJENINGSPANEL ON/OFF-knapp Det er mulig å skru opp lyden på de for- håndsdefinerte knappelydene ved å holde Mode-knapp Mode-knappen og knappen for senking av Display temperatur inne samtidig i noen sekunder. Endringen kan tilbakestilles. Temperatur, minusknapp Temperatur, plussknapp DISPLAY Temperaturindikator For å...
 • Page 49 NORSK Etter strømbrudd gjenopprettes matvarene som allerede befinner seg i kjø- den innstilte temperaturen. leskapet, blir oppvarmet. Slå på funksjonen: FERIEMODUS Trykk på Mode-knappen til det tilhø- rende symbolet vises. Med denne funksjonen kan du holde kjøle- ShoppingMode-indikatoren blinker i skapet lukket og tomt under en lang perio- noen få...
 • Page 50: Daglig Bruk

  50 www.electrolux.com DAGLIG BRUK INNVENDIG RENGJØRING Før du tar produktet i bruk, må du vaske Hvis DEMO vises i displayet, er produktet i innsiden samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt demomodus: se avsnittet “HVA MÅ GJØ- et nøytralt rengjøringsmiddel, for å fjerne RES, HVIS…”.
 • Page 51 NORSK FREESTORE Kjøledelen er utstyrt med en enhet som gir mulighet for rask nedkjøling av matvarer og jevnere temperatur i skapet. Denne enheten aktiveres av seg selv ved behov, f.eks. for en raskt temperaturgjen- vinning etter at døren er åpnet eller når om- givelsestemperaturen er høy.
 • Page 52: Nyttige Tips Og Råd

  52 www.electrolux.com NYTTIGE TIPS OG RÅD TIPS TIL ENERGISPARING • Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen lenger enn absolutt nødvendig. • Dersom romtemperaturen er høy, termo- statbryteren står på høyeste innstilling og apparatet er fullt av mat, vil kompresso- ren gå...
 • Page 53: Rengjøring Og Stell

  NORSK RENGJØRING OG STELL en børste. Dette forbedrer produktets ytel- Trekk støpselet ut av stikkontakten se og reduserer energiforbruket. før du starter enhver rengjøring av Pass på at du ikke skader kjølesy- apparatet. stemet. Dette apparatet inneholder hydro- Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inne- karboner i kjøleenheten: Vedlike- holder kjemikalier som angriper/skader hold og påfylling skal derfor kun ut-...
 • Page 54: Hva Må Gjøres, Hvis

  54 www.electrolux.com HVA MÅ GJØRES, HVIS... ADVARSEL Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av stikkontakten. Feil som ikke er oppført i feilsø- kingslisten i denne bruksanvisnin- gen, skal kun utbedres av kvalifisert elektriker eller faglært person. Feil Mulig årsak Løsning Produktet støyer Produktet står ikke stødig Kontrollere at produktet står...
 • Page 55 NORSK Feil Mulig årsak Løsning Det renner vann inn i Dreneringshullet er tilstop- Rengjør dreneringshullet. kjøleskapet. pet. Matvarer forhindrer at van- Pass på at ingen matvarer net får samle seg i vann- berører bakveggen. oppsamlingsbeholderen. Det er ikke mulig å Shopping-funksjonen er Slå...
 • Page 56: Montering

  56 www.electrolux.com MONTERING PLASSERING Klima- Rommets temperatur klasse ADVARSEL Dersom du vraker et gammelt ap- +16 °C til + 38 °C parat som er utstyrt med lås eller +16 °C til + 43 °C smekklås på døren, må du passe på...
 • Page 57 NORSK OMHENGSLING AV DØREN Døren til produktet åpnes mot høyre. Der- som du ønsker at døren skal åpnes mot venstre, følg disse trinnene før du monterer produktet: Løsne og fjern det øvre hengslet. Ta av døren. Fjern avstandsstykket. Løsne det nedre hengslet med en skru- nøkkel.
 • Page 58 58 www.electrolux.com Klipp om nødvendig til den selvklebende tet- ningslisten og fest den til produktet som vist i figuren. Bor et hull i produktet med et bor på Ø 2,5 13 mm mm (maks. 10 mm hulldybde). Fest den kvadratiske delen til produktet. Ø...
 • Page 59 NORSK Juster produktet i nisjen. Sørg for at avstanden mellom produktet og fronten av sideveggen er 44 mm. Det nedre hengseldekselet (finnes i posen med ekstrautstyr) sørger for at avstanden mellom produktet og kjøkkenskapene er rik- tig. Sørg for at avstanden mellom produktet og sideveggene er 4 mm.
 • Page 60 60 www.electrolux.com Fest dekslene (C, D) til sporene og hengsel- hullene. Monter ventilasjonsristen (B). Fest dekselet (E) over hengselet. Skru av delen (Ha), (Hb), (Hc) og (Hd). Monter delen (Ha) på innsiden av kjøkken- skapet. ~50 mm ~50 mm 21 mm...
 • Page 61 NORSK Skyv delen (Hc) inn på delen (Ha). Åpne produktets dør og møbeldøren til 90°- vinkel. 8 mm Sett den lille firkanten (Hb) inn i skinnen (Ha). Legg produktets dør mot møbeldøren og marker hullene. Fjern de små firkantene og bor hull med bor på...
 • Page 62 62 www.electrolux.com Trykk delen (Hd) på del (Hb). Foreta en endelig kontroll for å være sikker på at: • Alle skruene er strammet. • Pakningslisten er godt festet til kabinet- tet. • Døren åpnes og lukkes korrekt.
 • Page 63: Støy

  NORSK STØY Fryseren lager lyder under normal drift (kompressor, sirkulering av kjølevæske). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 64: Tekniske Data

  64 www.electrolux.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TEKNISKE DATA Nisjens dimensjon Høyde 1780 mm Bredde 560 mm Dybde 550 mm Spenning 230-240 V Frekvens 50 Hz Den tekniske informasjonen finner du på ty- peskiltet til venstre på apparatets innside og på...
 • Page 65: Miljøvern

  NORSK MILJØVERN Resirkuler materialer som er merket med produkter som er merket med symbolet symbolet . Legg emballasjen i riktige sammen med husholdningsavfallet. beholdere for å resirkulere det. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers produkt selges eller på...
 • Page 66 66 www.electrolux.com INNEHÅLL SÄKERHETSINFORMATION ........... . 67 KONTROLLPANEL .
 • Page 67: Säkerhetsinformation

  SVENSKA SÄKERHETSINFORMATION För din egen säkerhet och för att du skall ALLMÄN SÄKERHET kunna använda produkten på korrekt sätt VARNING är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder Se till att ventilationsöppningarna inte produkten första gången.
 • Page 68 68 www.electrolux.com Sätt inte i stickkontakten om elutta- • Vi rekommenderar att du väntar minst get sitter löst. Risk för elektriska stö- fyra timmar innan du nätansluter produk- tar eller brand föreligger. ten så att oljan kan rinna tillbaka i kom- pressorn.
 • Page 69: Kontrollpanel

  SVENSKA KONTROLLPANEL ON/OFF-knapp Det går att ändra de förinställda knapplju- den till att låta högre genom att samtidigt Mode-knapp trycka in Mode-knappen och knappen för Display att sänka temperaturen i några sekunder. Ljudet kan ändras tillbaka. Knapp för att sänka temperaturen Knapp för att höja temperaturen DISPLAY Temperaturdisplay...
 • Page 70 70 www.electrolux.com Den inställda temperaturen uppnås inom SHOPPINGMODE 24 timmar. Om du behöver lägga in en större mängd Efter ett strömavbrott sparas den varma matvaror när du har handlat rekom- inställda temperaturen. menderar vi att du aktiverar ShoppingMo- de-funktionen för att kyla matvarorna snab- SEMESTERLÄGE bare för att inte värma upp andra matvaror i produkten.
 • Page 71: Daglig Användning

  SVENSKA DAGLIG ANVÄNDNING INVÄNDIG RENGÖRING Innan du använder produkten första gång- Om DEMO visas på displayen är produkten en, rengör dess insida och alla invändiga i demonstrationsläge. Se avsnittet "Om ma- tillbehör med ljummet vatten och en liten skinen inte fungerar". mängd neutral såpa för att ta bort den ty- piska lukten hos nya produkter.
 • Page 72 72 www.electrolux.com FREESTORE Kylen är utrustad med en funktion som möjliggör snabb nedkylning av matvaror och en jämnare temperatur. Denna funktion aktiveras automatiskt vid behov och ger till exempel en snabb tem- peraturåterställning när dörren har stått öp- pen eller när omgivningstemperaturen är hög.
 • Page 73: Råd Och Tips

  SVENSKA RÅD OCH TIPS TIPS OM ENERGIBESPARING • Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nöd- vändigt. • Om omgivningstemperatuen är hög, och temperaturreglaget är inställt på en hög temperatur och produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta konti- nuerligt och medföra att frost eller is bil- das på...
 • Page 74: Skötsel Och Rengöring

  74 www.electrolux.com SKÖTSEL OCH RENGÖRING FÖRSIKTIGHET borste. Detta förbättrar produktens pre- Koppla loss produkten från elutta- standa och bidrar till en lägre energiför- get innan du utför någon form av brukning. underhåll. Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet. Kylenheten i denna produkt inne- håller kolväten: underhåll och på- Många produkter för rengöring av köksytor...
 • Page 75: Om Maskinen Inte Fungerar

  SVENSKA OM MASKINEN INTE FUNGERAR VARNING Ta ur stickkontakten från eluttaget innan felsökning påbörjas. Endast en behörig elektriker eller annan kompetent person får utföra felsökning som inte beskrivs i den- na bruksanvisning. Problem Möjlig orsak Åtgärd Produkten bullrar Produkten står ostadigt. Kontrollera att produkten står stadigt (alla fyra fötterna ska ha kontakt med golvet).
 • Page 76 76 www.electrolux.com Problem Möjlig orsak Åtgärd Vatten rinner in i kyl- Vattenutloppet är igen- Rengör vattenutloppet. skåpet. täppt. Produkter hindrar vattnet Kontrollera att inga produk- från att rinna till vattenupp- ter har kontakt med den samlaren. bakre väggen. Temperaturen kan Funktionen Shopping är Stäng av Shopping manuellt inte ställas in.
 • Page 77: Installation

  SVENSKA INSTALLATION PLACERING Klimat- Omgivningstemperatur klass VARNING Om du kasserar ett gammalt kyl- +16 till +43 °C skåp som har ett lås eller spärr i dörren måste du göra låsanord- ELEKTRISK ANSLUTNING ningen obrukbar för att förhindra att barn blir instängda i kylskåpet. Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överens- När kylskåpet har installerats skall...
 • Page 78 78 www.electrolux.com VENTILATIONSKRAV Luftflödet bakom produkten måste vara till- min. 5 cm räckligt. 200 cm min. 200 cm Utför följande steg: INSTALLATION AV PRODUKTEN FÖRSIKTIGHET Se till att nätkabeln kan röra sig fritt. Skär vid behov av den självhäftande tät- ningslisten och sätt fast den på...
 • Page 79 SVENSKA Borra hål i produkten med ett Ø 2,5 mm borr (10 mm max. genomträngning). 13 mm Fixera det fyrkantiga beslaget i produkten. Ø 2.5 mm Installera produkten i nischen. Tryck produkten i pilens riktning (1) tills den övre täcklisten stoppar mot köksskåpet. Tryck produkten i pilens riktning (2) mot skå- pet på...
 • Page 80 80 www.electrolux.com Säkra produkten i nischen med 4 skruvar. Ta bort rätt del från gångjärnstäckningen (E). Ta bort DX-delen vid högergångjärn, och SX-delen i det motsatta fallet. Sätt fast kåporna (C och D) på de utstående kanterna och i gångjärnshålen. Montera ventilationsgallret (B).
 • Page 81 SVENSKA Klipp isär delarna (Ha), (Hb), (Hc) och (Hd). Montera del (Ha) på köksskåpets inre sida. ~50 mm ~50 mm 21 mm Tryck fast del (Hc) på del (Ha).
 • Page 82 82 www.electrolux.com Öppna produktens dörrar och snickeriluck- an i en 90° vinkel. 8 mm Sätt in den lilla fyrkantiga delen (Hb) i skenan (Ha). För ihop produktens dörr och snickeriluckan och markera hålen. Avlägsna de små fyrkantiga delarna och borra hål med ø 2 mm vid 8 mm från dör- rens ytterkant.
 • Page 83: Buller

  SVENSKA BULLER Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 84: Tekniska Data

  84 www.electrolux.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TEKNISKA DATA Inbyggnadsmått Höjd 1780 mm Vikt 560 mm Djup 550 mm Nätspänning 230-240 V Frekvens 50 Hz Den tekniska informationen anges på typs- kylten som sitter till vänster inne i produk- ten samt på...
 • Page 85: Miljöskydd

  SVENSKA MILJÖSKYDD och elektroniska produkter. Släng inte Återvinn material med symbolen produkter märkta med symbolen Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. hushållsavfallet. Lämna in produkten på Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa närmaste återvinningsstation eller kontakta genom att återvinna avfall från elektriska kommunkontoret.
 • Page 86 86 www.electrolux.com...
 • Page 87 SVENSKA...
 • Page 88 www.electrolux.com/shop 222357851-A-082012...