Bosch EHP 6.5 AA Operation Manual

Split air/air heat pump
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
EHP 6.5 AA
"Plasmacluster" and "Device of a
cluster of grapes" are registered
trademarks or trademarks of Sharp
Corporation.
SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP
OPERATION MANUAL
SPLIT LUFT/
LUFT VARMEPUMPE
BRUKSANVISNING
ILMALÄMPÖPUMPPU
KÄYTTÖOHJE
LUFTVÄRMEPUMP
ANVÄNDARHANDLEDNING
SPLIT LUFT /
LUFT VARMEPUMPE
BETJENINGSVEJLEDNING
1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Bosch EHP 6.5 AA

 • Page 1 SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING SPLIT LUFT / LUFT VARMEPUMPE BETJENINGSVEJLEDNING EHP 6.5 AA "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation.
 • Page 2 If the product is used for business purposes and you want to discard it: Please contact your BOSCH dealer who will inform you about the take-back of the product. You might be charged for the costs arising from take-back and recycling.
 • Page 3: Table Of Contents

  Please read this manual carefully before using the product. This ENGLISH manual should be kept in a safe place for handy reference. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 4: Part Names

  PART NAMES INDOOR UNIT 1 Inlet (Air) 2 Filter cover 3 Air Filter 4 Air Purifying Filter 5 Receiver Window 6 AUX Button 7 Release Button 8 Horizontal Airflow Louvre 9 Outlet (Air) 10 Open Panel 11 Receiver Window 12 TEMPERATURE Indicator 13 OUTDOOR Temp.
 • Page 5: Remote Control

  REMOTE CONTROL TRANSMITTER DISPLAY PLASMACLUSTER Button DISPLAY Button ON/OFF Button THERMOSTAT Button HORIZONTAL AIR FLOW Button VERTICAL AIR FLOW Button MODE Button 10 TIMER ON Button 11 TIMER OFF Button 12 ONE-HOUR OFF TIMER Button 13 TIME ADVANCE Button 14 TIME REVERSE Button 15 SELF CLEAN Button 16 TIMER SET/CANCEL Button 17 10˚C Button...
 • Page 6: Using The Remote Control

  USING THE REMOTE CONTROL LOADING BATTERIES HOW TO USE THE REMOTE CONTROL Point the remote control towards the unit’s signal Use two size-AAA (R03) batteries. receiver window and press the desired button. The unit Remove the remote control cover. generates a beep when it receives the signal. •...
 • Page 7: Setting Air Purifying Filter

  SETTING AIR PURIFYING FILTER TIPS ON SAVING ENERGY The air purifying filters are packed as accessory Below are some simple ways to save energy when you use your air conditioner. of this unit. During operation of the air conditioner, the filters remove dust and tobacco SET THE PROPER TEMPERATURE smoke from the air and discharges clean air.
 • Page 8: Basic Operation

  BASIC OPERATION Press the MODE button to select the operation mode. AUTO HEAT COOL Press the ON/OFF button to start operation. • The red OPERATION lamp ( ) on the unit will light. Press the THERMOSTAT button to set the desired temperature. AUTO/DRY MODE •...
 • Page 9: Tips About Indicator Panel

  TIPS ABOUT INDICATOR PANEL FULL POWER OPERATION The indicator panel will change each time you In this operation, the air conditioner works at the press the DISPLAY button in the following man- maximum power to makes the room cool or warm ner.
 • Page 10: Adjusting The Air Flow Direction

  ADJUSTING THE AIR FLOW DIRECTION VERTICAL AIR FLOW DIRECTION HORIZONTAL AIR FLOW DIRECTION Press the VERTICAL AIR FLOW button Press the HORIZONTAL AIR FLOW but- to set the desired air flow direction. ton to set the desired air flow direction. AUTO mode AUTO obliquely downward...
 • Page 11: Plasmacluster Operation

  PLASMACLUSTER OPERATION SELF CLEAN OPERATION SELF CLEAN operation will reduce the growth Plasmacluster ions released into the room are mold fungus with Plasmacluster ions and dry effective against airborne contaminants, such as inside of the air conditioner unit. Utilize the mold, viruses, and allergens.
 • Page 12: One-Hour Off Timer

  TIMER OPERATION ONE-HOUR OFF TIMER When the ONE-HOUR OFF TIMER is set, the unit Before setting the timer,make sure the clock is will automatically turn off after one hour. properly set with the current time. Press the ONE-HOUR OFF TIMER TIMER OFF button.
 • Page 13 TIMER ON TO CANCEL TIMER MODE Press the TIMER ON ( ) button. Press the TIMER CANCEL (SET/C) button. • The orange TIMER lamp ( ) on the unit will turn off. The TIMER ON indicator will blink; • The current clock time will be displayed on the remote press the TIME ADVANCE or REVERSE control.
 • Page 14: 10˚C Operation

  10˚C OPERATION AUXILIARY MODE Heating operation with 10˚C set temperature will be Use this mode when the remote control is not performed. available. Press the MODE button and select HEAT TO TURN ON mode. Press the AUX button. • The red OPERATION lamp ( ) on the unit will light Press the ON/OFF button to start HEAT and the unit will start operating in the AUTO mode.
 • Page 15: Maintenance

  MAINTENANCE BEFORE PERFORMING MAINTENANCE CLEANING THE UNIT AND THE REMOTE CONTROL Be sure to turn off the circuit breaker before performing any maintenance. • Wipe them with a soft cloth. • Do not directly splash or pour water on them. It can Turn off the unit.
 • Page 16: Additional Notes On Operation

  MAINTENANCE ADDITIONAL NOTES ON OPERATION MAINTENANCE AFTER AIR OPERATING TEMPERATURE RANGE CONDITIONER SEASON INDOOR TEMP. OUTDOOR TEMP. Operate the unit in the SELF CLEAN upper limit 32˚C 43˚C COOLING operation to allow the mechanism to lower limit 21˚C –10˚C thoroughly dry. upper limit 27˚C 24˚C...
 • Page 17: Before Calling For Service

  BEFORE CALLING FOR SERVICE The following conditions do not denote equip- Check the following points before calling for ment malfunctions service. UNIT DOES NOT OPERATE IF THE UNIT FAILS TO OPERATE The unit will not operate if it is turned on immediately Check if the circuit breaker has tripped or the fuse has after it is turned off.
 • Page 18 1. Innenfor EU Hvis produktet brukes i næringsvirksomhet og du ønsker å kaste det: Ta kontakt med din BOSCH-forhandler for informasjon om tilbakelevering av produk- tet. Du kan bli belastet for en mindre kostnad knyttet til tilbakelevering og resirkule- ring. Små produkter (og små mengder) kan bli levert inn til ett av dine lokale innsamlings- anlegg.
 • Page 19: Sikkerhetsregler

  Vi ber deg lese denne bruksanvisningen grundig før du tar produktet i bruk. NORSK Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted slik at den alltid er tilgjengelig. Utstyret kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sanselige eller mentale evner ,mangel på...
 • Page 20: Navn På Deler

  NAVN PÅ DELER INNEENHET 1 Inntak (Luft) 2 Filterdeksel 3 Luftfilter 4 Ventilatorfilter 5 Mottakervindu 6 AUX-knapp 7 Utløserknapp 8 Horisontalt luftspjeld 9 Utløp (Luft) 10 Åpningspanel 11 Mottakervindu 12 TEMPERATUR-indikator 13 UTENDØRS-temp. Lampe (grønn 14 FULL EFFEKT-lampe (grønn 15 TIMER-lampe (oransje 16 DRIFT-lampe (rød 17 PLASMACLUSTER-lampe UTEENHET...
 • Page 21 FJERNKONTROLL SENDER SKJERM PLASMACLUSTER-knapp VISNING-knapp PÅ/AV-knapp TERMOSTAT-knapp HORISONTAL LUFTSTRØMNING-knapp VERTIKAL LUFTSTRØMNING-knapp MODUS-knapp 10 TIMER PÅ-knapp 11 TIMER AV-knapp 12 TIMER FOR AVSTENGING ETTER 1 TIME-knapp 13 TID FREMOVER-knapp 14 TID BAKOVER-knapp 15 SELVRENSING-knapp 16 STILLE INN/AVBRYTE TIMER-knapp 17 10˚C -knapp 18 KLOKKE-knapp 19 VIFTE-knapp 20 FULL EFFEKT-knapp...
 • Page 22: Bruk Av Fjernkontollen

  BRUK AV FJERNKONTOLLEN INNSETTING AV BATTERIER SLIK BRUKER DU FJERNKONTROLLEN Rett fjernkontrollen mot enhetens signalmottakervindu, Bruk to AAA (R03) -batterier. og trykk på ønsket knapp. Enheten avgir et lydsignal (pip) Ta av dekselet på fjernkontrollen. når den mottar signalet. • Påse at det ikke finnes noen gjenstander mellom Sett inn batteriene, og påse at de instal- fjernkontrollen og enheten.
 • Page 23: Tips Om Energisparing

  INNSTILLING AV VENTILATOR TIPS OM ENERGISPARING Ventilatorfiltrene er pakket som tilbehør for Nedenfor er det vist noen enkle eksempler på hvordan du kan spare energi når du bruker luft- denne enheten. Under drift av luftkondisjone- kondisjoneringen. ringen fjerner filtrene støv og tobakksrøyk fra luften, og avgir ren luft.
 • Page 24: Generell Drift

  GENERELL DRIFT Trykk på MODUS-knappen for å velge driftsmodus. AUTO VARME KJØLE TØRKE Trykk på PÅ/AV-knappen for å starte driften. • Den røde DRIFT-lampen ( ) på enheten blir tent. Trykk på TERMOSTAT-knappen for å velge ønsket temperatur. (AUTO/TØRKE-MODUS) • Temperaturen kan endres opptil 2°C over eller under temperaturen som automatisk fastsettes av luftkondisjoneringen.
 • Page 25: Tips Om Indikatorpanel

  TIPS OM INDIKATORPANEL DRIFT MED FULL EFFEKT Indikatorpanelet vil endres hver gang du trykker I denne driften arbeider luftkondisjoneringen på maksimum effekt for å gjøre rommet kjølig eller på VISNING-knappen på følgende måte. varmt på kort tid. Trykk på FULL EFFEKT-knappen under drift.
 • Page 26: Justering Av Luftstrømmens Retning

  JUSTERING AV LUFTSTRØMMENS RETNING VERTIKAL LUFTSTRØMNINGSRETNING HORISONTAL LUFTSTRØMNINGSRETNING Trykk på VERTIKAL LUFTSTRØMNING- Trykk på HORISONTAL LUFTSTRØM- knappen for å stille inn ønsket luft- NING-knappen for å stille inn ønsket strømningsretning. luftstrømningsretning. AUTO-modus AUTO kryssvist ned VARME-modus AUTO kryssvist opp kryssvist ned ADVARSEL: Du må...
 • Page 27: Selvrensingsprosedyre

  DRIFT MED PLASMACLUSTER ELVRENSINGSPROSEDYRE SELVRENSING-driften vil redusere veksten Plasmacluster-ionene som frigis i rommet er av muggsopper med Plasmacluster-ioner og effektive mot luftbårne forurensende stoffer, slik tørke innsiden av luftkondisjoneringsenheten. som mugg, viruser og allergier. Bruk denne funksjonen i overgangen mellom sesongene.
 • Page 28: Timer For Avstenging Etter 1 Time

  TIMER-DRIFT FOR AVSTENGING ETTER 1 TIME Når TIMER FOR AVSTENGING ETTER 1 TIME Før du stiller inn timeren, må du påse at klokken er stilt inn, vil enheten slå seg av automatisk er riktig innstilt med aktuelt klokkeslett. etter én time. TIMER AV Trykk på...
 • Page 29 TIMER PÅ ÅNNULLERE TIMER-MODUS Trykk på TIMER PÅ ( )-knappen. Trykk på AVBRYT TIMER (SET/C)-knappen. • Den oransje TIMER-lampen ( ) på enheten slås TIMER PÅ-indikatoren blinker; trykk på • Det aktuelle klokkeslettet blir vist på fjernkontrollen. TID FREMOVER- eller TID BAKOVER- knappen for å...
 • Page 30: 10 ˚C Drift

  10 ˚C DRIFT HJELPEMODUS Det vil utføres varmedrift med innstilt temperatur Bruk denne modusen når fjernkontrollen ikke er på 10 ˚C. tilgjengelig. Trykk på MODUS-knappen og velg FOR Å SLÅ PÅ VARME-modus. Trykk på AUX-knappen. • Den røde DRIFT-lampen ( ) på...
 • Page 31: Vedlikehold

  VEDLIKEHOLD FØR DET UTFØRES VEDLIKEHOLD RENGJØRING AV ENHETEN OG FJERNKONTROLLEN Husk å slå av strømforsyningsbryteren før det utføres noen form for vedlikehold. • Tørk av dem med en myk klut. • Ikke spyl vann direkte på eller hell vann over dem. Slå...
 • Page 32: Tilleggsanmerkninger Om Drift

  VEDLIKEHOLD TILLEGGSANMERKNINGER OM DRIFT VEDLIKEHOLD ETTER LUFTKONDISJO- DRIFTSTEMPERATURSONE NERINGSESONGEN INNETEMP. UTETEMP. Kjør enheten i SELVRENSING-drift slik øvre grense 32 ˚C 43 ˚C KJØLING at enheten tørkes helt. nedre grense 21 ˚C –10 ˚C Stans driften og koble fra enheten. Slå øvre grense 27 ˚C 24 ˚C...
 • Page 33: Før Du Ringer Etter Service

  FØR DU RINGER ETTER SERVICE Følgende tilstander er ikke en indikasjon på Kontroller følgende punkter før du ringer etter utstyrsfeil. service. ENHETEN FUNGERER IKKE HVIS ENHETEN IKKE FUNGERER Enheten vil ikke fungere hvis den slås på umiddelbart Kontroller om hovedstrømbryteren har løst ut eller at etter at den er blitt slått av.
 • Page 34 B. Tietoja laitteen hävittämisestä yrityksille 1. Euroopan unionissa Kun tuotetta on käytetty liiketoiminnassa, ja se halutaan hävittää: Ota yhteyttä BOSCH-jälleenmyyjään, jolta saat lisätietoja tuotteen palauttamisesta. Sinulta saatetaan veloittaa palauttamisesta ja kierrättämisestä aiheutuneet kulut. Pienet tuotteet (ja pienet määrät) voi ehkä viedä paikalliseen keräyspisteeseen.
 • Page 35 Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyt- SUOMI töohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidät on koulutettu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat.
 • Page 36: Osien Nimet

  OSIEN NIMET SISÄYKSIKKÖ 1 Ilmanotto 2 Suodattimen kansi 3 Ilmansuodatin 4 Ilmanpuhdistussuodatin 5 Vastaanottimen ikkuna 6 VARA-painike 7 Vapautuspainike 8 Ilmanohjaus vaakasuunnassa 9 Ilmanpoisto 10 Avattava paneeli 11 Vastaanottimen ikkuna 12 LÄMPÖTILA 13 Ulkolämpötilan merkkivalo (vihreä 14 TÄYSI TEHO -merkkivalo (vihreä...
 • Page 37: Kaukosäätimen Käyttö

  KAUKOSÄÄDIN LÄHETIN NÄYTTÖ PLASMACLUSTER-painike NÄYTTÖ-painike ON/OFF-painike TERMOSTAATTI-painike ILMANOHJAUS VAAKASUUNNASSA -painike ILMANOHJAUS PYSTYSUUNNASSA -painike TILA-painike 10 KÄYNNISTYSAJASTIN-painike 11 PYSÄYTYSAJASTIN-painike 12 POISKYTKENTÄ TUNNIN PÄÄSTÄ -painike 13 KELLON SÄÄTÖ ETEENPÄIN -painike 14 KELLON SÄÄTÖ TAAKSEPÄIN -painike 15 ITSEPUHDISTUS-painike 16 AJASTUKSEN ASETUS/PERUUTUS-painike 17 10 ˚C -painike 18 KELLO-painike 19 PUHALLIN-painike 20 TÄYSI TEHO -painike...
 • Page 38 KAUKOSÄÄTIMEN PARISTOJEN ASETTAMINEN PAIKALLEEN KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÄMINEN Suuntaa kaukosäädin kohti laitteen vastaanottoikkunaa Käytä kahta AAA (R03) -kokoista paristoa. ja paina haluamaasi painiketta. Laitteesta kuuluu ääni- Irrota kaukosäätimen luukku. merkki, kun signaali on vastaanotettu. • Varmista, että kaukosäätimen ja laitteen välissä ei ole Aseta paristot paikoilleen napaisuuden esteitä.
 • Page 39: Ilmanpuhdistussuodatin 5

  ILMANPUHDISTUSSUODATIN 5 ENERGIANSÄÄSTÖVIHJEITÄ Ilmanpuhdistussuodattimet poistavat pölyä ja Jäljempänä esitetään muutamia helppoja tapoja säästää energiaa lämpöpumppua käytettäessä. tupakansavua ilmasta, joten ilma raikastuu. Ilmansuodattimien irrottaminen SÄÄDÄ SOPIVA LÄMPÖTILA Avaa suodattimien kansi. • Energiankulutus kasvaa, jos lämpötila säädetään tar- Irrota suodattimet painamalla niitä ylöspäin. peettoman korkeaksi tai matalaksi.
 • Page 40: Peruskäyttö

  PERUSKÄYTTÖ Valitse käyttötila painamalla TILA-paini- ketta. AUTOMAATTINEN LÄMMITYS JÄÄHDYTYS KUIVAUS Käynnistä laite painamalla ON/OFF- painiketta. • Virran punainen merkkivalo ( ) syttyy. Säädä haluttu lämpötila TERMOSTAAT- TI-painikkeella. A U T O M A A T T I - N E N / K U I VA U S - TILA •...
 • Page 41: Kojetaulu 5

  KOJETAULU 5 KÄYTTÖ TÄYDELLÄ TEHOLLA Kun painat NÄYTTÖ-painiketta, tiedot vaihtuvat Lämpöpumppu toimii täydellä teholla, jotta huo- ne jäähtyy tai lämpenee nopeasti. näytössä. Paina TÄYSI TEHO -painiketta uudel- leen. • Kaukosäätimessä näkyy ” ". Näyttöpainike • Lämpötilanäyttö sammuu. • Laitteen vihreä TÄYSI TEHO -merkkivalo ( syttyy.
 • Page 42: Ilmavirran Suunnan Säätäminen

  ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÄMINEN ILMANOHJAUS PYSTYSUUNNASSA ILMANOHJAUS VAAKASUUNNASSA Voit säätää ilmavirran suuntaa paina- Voit säätää ilmavirran suuntaa paina- malla ILMANOHJAUS PYSTYSUUNNAS- malla ILMANOHJAUS VAAKASUUN- SA -painiketta. NASSA -painiketta. AUTOMAATTINEN-tila ohjataan alaspäin AUTOMAATTINEN LÄMMITYS-tila ohjataan ylöspäin ohjataan alaspäin alaspäin AUTOMAATTINEN HUOMIO: Älä koskaan yritä säätää ilmavirtaa avaamalla paneeli ja kääntämällä...
 • Page 43: Plasmacluster-Käyttö

  PLASMACLUSTER-KÄYTTÖ ITSEPUHDISTUS Itsepuhdistus ehkäisee homesienten kasvua Huoneeseen vapautuu Plasmacluster-ioneja, Plasmacluster-ionien avulla ja kuivaa laitteen j o t t a h o m e i t i ö i d e n , v i r u s t e n j a a l l e r g i a a sisäosat.
 • Page 44: Poiskytkentä Tunnin Päästä -Ajastin

  AJASTINKÄYTTÖ POISKYTKENTÄ TUNNIN PÄÄSTÄ Kun POISKYTKENTÄ TUNNIN PÄÄSTÄ on ase- Tarkista ennen ajastimen käyttämistä, että aika tettu, laite sammuu automaattisesti tunnin kulut- on asetettu oikein. tua. PYSÄYTYSAJASTIN Paina POISKYTKENTÄ TUNNIN PÄÄSTÄ Paina PYSÄYTYSAJASTIN-painiketta ( -painiketta. • Kaukosäätimessä näkyy " ". •...
 • Page 45 KÄYNNISTYSAJASTIN KÄYTÖSSÄ AJASTUKSEN PERUUTTAMINEN Paina KÄYNNISTYSAJASTIN-painiketta Paina VAHVISTUS/PERUUTUS-painiketta. • Laitteen oranssi AJASTIN-merkkivalo ( ) sammuu. • Nykyinen aika näkyy kaukosäätimessä. AJASTIN-merkkivalo vilkkuu. Aseta ha- luttu aika KELLON SÄÄTÖ ETEENPÄIN- ja TAAKSEPÄIN-painikkeilla. Ajan voi asettaa 10 minuutin portain. Paina VAHVISTUS/PERUUTUS-painiketta. • Laitteen oranssi AJASTIN-merkkivalo ( ) syt- PERUUT- tyy.
 • Page 46: 10 ˚C Käyttö

  10 ˚C KÄYTTÖ VARATILA Ilmalämpöpumppu lämmittää huoneen 10-astei- Käytä tätä tilaa, kun kaukosäädin ei ole käytettä- seksi. vissä. Paina TILA-painiketta ja valitse LÄMMI- KÄYNNISTÄMINEN TYS-tila. Paina VARA-painiketta. • Virran punainen merkkivalo ( ) syttyy ja laite käyn- Käynnistä LÄMMITYS-toiminto paina- nistyy AUTOMAATTINEN-tilassa.
 • Page 47: Kunnossapito

  KUNNOSSAPITO ENNEN KUNNOSSAPITOA LAITTEEN JA KAUKOSÄÄTIMEN PUHDISTAMINEN Varmista ennen huoltotoimien tekemistä, että virta on katkaistu siitä. • Pyyhi laite ja kaukosäädin puhtaiksi pehmeällä liinalla. • Älä roiskuta tai kaada vettä suoraan niiden päälle. Muu- Katkaise laitteesta virta. toin voi aiheutua sähköisku, tai laite voi vaurioitua. Kun avautuva paneeli on sulkeutunut •...
 • Page 48: Lisätietoja Käyttämisestä

  KUNNOSSAPITO LISÄTIETOJA KÄYTTÄMISESTÄ KUNNOSSAPITO LÄMMITYSKAUDEN KÄYTTÖLÄMPÖTILA-ALUE PÄÄTYTTYÄ SISÄLÄMPÖTILA ULKOLÄMPÖTILA Käytä laitetta ITSEPUHDISTUS-toimin- yläraja 32 ˚C 43 ˚C JÄÄHDYTYS non avulla, jotta mekanismi kuivuu ko- alaraja 21 ˚C –10 ˚C konaan. yläraja 27 ˚C 24 ˚C Sammuta laite ja irrota sen pistoke LÄMMITYS alaraja –...
 • Page 49 ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOON Seuraavat tilanteet eivät ole merkkejä laiteviasta. Tee seuraavat tarkistukset ennen huoltoon soitta- mista. LAITE EI TOIMI JOS LAITE EI TOIMI Laite ei toimi, jos se yritetään käynnistää heti sammut- Tarkista, onko virrankatkaisin lauennut tai sulake pala- tamisen jälkeen.
 • Page 50 BYGGNADSFÖRESKRIFTER Enheten får endast installeras och underhållas av en behörig person enligt gällande: IEE-regleringar, byggnads- föreskrifter, byggnadsstandarder (Skottland) (konsolidering), byggnadsföreskrifter (Nordirland), lokala vattenför- ordningar, Health & Safety Document 63S (The Electricity at Work Regulations 1989), IS 813 (Irland) och andra lokala krav.
 • Page 51 Läs noggrant hela handboken innan du använder produkten. SVENSKA Förvara handboken väl, för framtida referens. Denna utrustning kan användas av barn från 8 år och personer med fysiska eller psykiska funktionshinder eller bristande erfarenhet eller kunskap under förutsättning att de fått vägledningen och instruktioner för användningen av utrustningen på...
 • Page 52 KOMPONENTNAMN INOMHUSENHET 1 Luftintag 2 Filterskydd 3 Luftfilter 4 Luftrengöringsfilter 5 Mottagarfönster 6 AUX-knapp 7 Låsknapp 8 Horisontell luftriktare 9 Luftutlopp 10 Öppen panel 11 Mottagarfönster 12 TEMPERATURINDIKATOR 13 UTOMHUSTEMP RUMSTEMP. (grön 14 FULL EFFEKT-lampa (grön 15 TIMER-lampa (orange 16 DRIFT-lampa (röd 17 PLASMACLUSTER-lampa UTOMHUSENHET (blå...
 • Page 53 FJÄRRKONTROLLENS KNAPPAR SÄNDARE DISPLAY PLASMACLUSTER-knapp DISPLAY-knapp PÅ/AV-knapp TERMOSTAT-knapp LUFTRIKTNING I SIDLED-knapp LUFTRIKTNING I HÖJDLED-knapp LÄGE-knapp 10 TIMER PÅ-knapp 11 TIMER AV-knapp 12 TIMER - AVSTÄNGNING EFTER EN TIMME-knapp 13 TIDSJUSTERING FRAMÅT-knapp 14 TIDSJUSTERING BAKÅT-knapp 15 SJÄLVRENGÖRING-knapp 16 TIMER BEKRÄFTA/AVBRYT-knapp 17 10˚C drift-knapp 18 KLOCKA-knapp 19 FLÄKT-knapp 20 FULL EFFEKT-knapp...
 • Page 54: Använda Fjärrkontrollen

  ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN ISÄTTNING AV BATTERIER ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenhetens signalmotta- Använd två AAA-batterier (R03). garfönster och tryck på önskad knapp. Inomhusenheten Ta bort fjärrkontrollens lucka. avger en kort ljudsignal när den tar emot signalen. • Se till att det inte finns några föremål mellan fjärrkon- Sätt i batteriera och kontrollera att bat- trollen och inomhusenheten.
 • Page 55: Installation Av Luftrengöringsfilter

  INSTALLATION AV ENERGISPARTIPS LUFTRENGÖRINGSFILTER Luftrengöringsfiltren är förpackade som tillbehör Nedan beskrivs några enkla sätt att spara energi när du använder värmepumpen. till enheten. Under drift avlägsnar filtren damm och tobaksrök ur luften och släpper ut ren luft. STÄLL IN RÄTT TEMPERATUR. Ta ut luftfiltren.
 • Page 56: Grundläggande Drift

  GRUNDLÄGGANDE DRIFT Tryck på driftlägesknappen MODE för att välja driftläge. AUTO VÄRME KYLA AVFUKTNING Tryck på PÅ/AV-knappen för att starta driften. • Den röda driftlampan ( ) på enheten tänds. Tryck på knapparna för termostatinställ- ning för att ställa in önskad temperatur. AUTO-/AVFUKTNINGSLÄGE •...
 • Page 57: Tips För Indikatorpanel

  TIPS FÖR INDIKATORPANEL DRIFT MED FULL EFFEKT Temperaturvisningen på indikatorpanelen änd- I detta driftläge arbetar värmepumpen med full ef- ras enligt nedan varje gång du trycker på vis- fekt för att snabbt kyla eller värma rummet. ningslägesknappen DISPLAY. Tryck på knappen för full effekt under drift.
 • Page 58: Inställning Av Luftriktning

  INSTÄLLNING AV LUFTRIKTNING LUFTRIKTNING I HÖJDLED LUFTRIKTNING I SIDLED Tryck på knappen för luftriktning i höjd- Tryck på knappen för luftriktning i sid- led för att ställa in önskad luftriktning. led för att ställa in önskad luftriktning. AUTO-läge AUTO Riktad snett nedåt Värmeläge (HEAT) AUTO Riktad snett nedåt snett nedåt...
 • Page 59: Plasmacluster-Drift

  PLASMACLUSTER-DRIFT SJÄLVRENGÖRING Självrengöringsfunktionen CLEAN minskar Plasmaklusterjoner som frisätts i lokalen t i l l v ä x t e n a v m ö g e l s v a m p m e d h j ä l p a v motverkar luftburna föroreningar, till exempel plasmaklusterjoner, och avfuktar insidan mögel, virus och allergener.
 • Page 60: Timerstyrd Avstängning Efter En Timme

  TIMERSTYRD AVSTÄNGNING TIMERSTYRD DRIFT EFTER EN TIMME När timerstyrd avstängning efter en timme Före inställning av timer, se till att korrekt ställts in, stannar enheten automatiskt efter en klockslag är inställt. timme. TIMER STOPPTID Tryck på knappen för avstängning efter Tryck på...
 • Page 61 TIMER STARTTID ANNULLERING AV TIDSINSTÄLLNING Tryck på knappen TIMER STARTTID Tryck på knappen SET/C för att ångra tidsinställ- ningen. • Den orangefärgade timerlampan ( ) på enheten släcks. Indikatorn för TIMER STARTTID blinkar. • Aktuellt klockslag visas på fjärrkontrollen. Tryck på knappen TID FRAMÅT eller TID BAKÅT för att ställa in önskad tid .
 • Page 62: 10 ˚C-Drift

  10 ˚C-DRIFT DRIFT UTAN FJÄRRKONTROLL Uppvärmning med 10 °C inställd temperatur utförs. Använd detta läge om fjärrkontrollen inte finns tillgänglig. Tryck på driftlägesknappen MODE och välj uppvärmningsdriftläge (HEAT). STARTA Tryck på AUX. Tryck på PÅ/AV-knappen för att starta • Den röda driftlampan ( ) på...
 • Page 63: Underhåll

  UNDERHÅLL FÖRE UNDERHÅLL RENGÖRING AV ENHET OCH FJÄRRKONTROLL Slå alltid från strömbrytaren innan något underhållsar- bete påbörjas. • Torka med en mjuk trasa. • Se till att inte stänka eller hälla vatten direkt på dem. Stäng av enheten. Vatten kan orsaka elektriska stötar eller skada utrust- ningen.
 • Page 64: Ytterligare Driftanmärkningar

  UNDERHÅLL YTTERLIGARE DRIFTANMÄRKNINGAR UNDERHÅLL AV VÄRMEPUMPEN EFTER DRIFTTEMPERATUROMRÅDE DRIFTSÄSONG INOMHUSTEMP. UTOMHUSTEMP. Kör en självrengöring så att mekanis- övre gräns 32˚C 43˚C KYLA men torkar helt. nedre gräns 21˚C –10˚C Stoppa driften och dra ut nätsladden. övre gräns 27˚C 24˚C Slå från arbetsbrytaren, om sådan finns VÄRME nedre gräns –...
 • Page 65: Innan Du Kontaktar Servicetekniker

  INNAN DU KONTAKTAR SERVICETEKNIKER Nedanstående tillstånd utgör inte fel på utrust- Kontrollera följande punkter innan du ringer en ningen. servicetekniker. UTRUSTNINGEN FUNGERAR INTE OM INTE UTRUSTNINGEN FUNGERAR Utrustningen fungerar inte om den startas omedelbart Kontrollera om arbetsbrytaren eller säkringen har löst efter att den har stängts av.
 • Page 66 1. I EU Hvis produktet anvendes til erhvervsmæssige formål, og du ønsker at kassere det: Kontakt din BOSCH forhandler, som vil informere dig om tilbagetagning af produktet. Du kan blive opkrævet for de omkostninger, der følger af tilbagetagning og genbrug. Små...
 • Page 67 Læs denne brugsanvisning grundigt inden brug af produktet. DANSK Gem denne brugsanvisning på et sikkert sted til referencebrug. Dette anlæg kan bruges af børn på 8 år eller mere og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i sikker brug af anlægget og forstår de hermed forbundne farer.
 • Page 68 NAVN PÅ DELE INDENDØRSENHED 1 Luftindtag 2 Oplukkeligt panel 3 Luftfilter 4 Luftrensefilter 5 IR 6 Hjælpeknap (AUX) 7 Frigørelselsesknap 8 Vandret luftstrømslamel 9 Udløb (luft) 10 Åbent panel 11 IR-modtager 12 TEMPERATURINDIKATOR 13 UDETEMP.- lampe (grøn 14 FULD KRAFT-lampe (grøn 15 TIMER-lampe (orange 16 I DRIFT-lampe (rød 17 PLASMACLUSTER-lampe...
 • Page 69 FJERNBETJENING IR-SENDER LCD DISPLAY PLASMACLUSTER DISPLAY TIL-/FRA TERMOSTAT VANDRET LUFTSTRØM LODRET LUFTSTRØM TILSTAND (MODE) 10 TIMER TIL 11 TIMER FRA 12 1 TIME SLEEP TIMER 13 TID FREM 14 TID TILBAGE 15 CLEAN (SELVRENSNING) 16 (SET/C) Bekræft/fortryd tidsindstilling 17 10˚ C 18 UR 19 FAN (VENTILATOR HASTIGHED) 20 FULD EFFEKT...
 • Page 70: Brug Af Fjernbetjening

  BRUG AF FJERNBETJENINGEN ISÆTNING AF BATTERIER SÅDAN BRUGES FJERNBETJENINGEN Ret fjernbetjeningen mod anlæggets IR-modtagervin- Brug to batterier i størrelse AAA (R03). due, og tryk på den ønskede knap. Anlægget udsender Fjern dækslet på fjernbetjeningen. et bip, når det modtager signalet. •...
 • Page 71: Tip Om Energibesparelse

  INDSTILLING AF KULFILTRE TIP OM ENERGIBESPARELSE Kulfiltre er vedlagt som tilbehør til dette enhed. Nedenstående er der nogle enkle måder at spare energi på ved brug af varmepumpen. Når varmepumpen kører, fjerner filtrene støv og tobaksrøg fra luften og udsender ren luft. INDSITL DEN KORREKTE TEMPERATUR Tag luftfiltrene ud.
 • Page 72: Grundlæggende Funktion

  GRUNDLÆGGENDE FUNKTION Tryk på knappen MODE for at vælge funktionstilstand. AUTO OPVARM KØL TØR Tryk på knappen TÆND-/SLUK for at starte anlægget. • Den røde lampe I DRIFT ( ) på anlægget bli- ver tændt. Tryk på knappen TERMOSTAT for at indstille den ønskede temperatur.
 • Page 73: Tip Om Indikatorpanel

  TIP OM INDIKATORPANEL FULD EFFEKT-FUNKTION Indikatorpanelet bliver ændret, hver gang der I denne funktion kører varmepumpen med maks. kraft for hurtigt at gøre rummet køligt eller varmt. trykkes på knappen DISPLAY på følgende måde. Tryk på knappen FULD EFFEKT, mens anlægget kører.
 • Page 74: Justering Af Luftstrømmens Retning

  JUSTERING AF LUFTSTRØMSRETNING LODRET LUFTSTRØMSRETNING VANDRET LUFTSTRØMSRETNING Tryk på knappen LODRET LUFTSTRØM Tryk på knappen VANDRET LUFT- for at indstille den ønskede luftstrøms- STRØM for at indstille den ønskede luft- retning. strømsretning. AUTO-tilstand AUTO skråt nedad Tilstanden OPVARMNING AUTO skråt opad skråt nedad nedad FORSIGTIG:...
 • Page 75: Selvrensningsfunktion

  PLASMACLUSTER-DRIFT SELVRENSNINGSFUNKTION S E LV R E N S N I N G S F U N K T I O N E N r e d u c e r e r De frigivne Plasmacluster-ioner frigjort i rummet væksten af skimmelsvamp med Plasmacluster- er effektive mod luftbårne forureningskilder ioner og tørrer varmepumpen indvendigt.
 • Page 76: Time Sleep Timer

  TIMERFUNKTION 1 TIME SLEEP TIMER Når 1 TIME SLEEP TIMER er indstillet, slukkes Inden indstilling af timer skal det sikres, at uret er anlægges automatiks efter en time. indstillet korrekt med den aktuelle tid. Tryk på knappen 1 TIME SLEEP TIMER. TIMER FRA •...
 • Page 77 TIMER TIL SÅDAN ANNULLERES TIMERTILSTAND Tryk på knappen TIMER TIL ( Tryk på knappen (SET/C) Bekræft/fortryd tids- indstilling. • Den orange lampe TIMER ( ) på anlægget sluk- Indikatoren TIMER TIL blinker. Tryk på kes. knappen TID FREM eller TILBAGE for at •...
 • Page 78: 10˚ C Funktion

  10˚ C FUNKTION HJÆLPETILSTAND Der foretages opvarmning med en temperaturind- Brug denne tilstand, når fjernbetjeningen ikke er stilling på 10˚ C. til rådighed. Tryk på knappen TILSTAND (MODE) , og SÅDAN TÆNDER MAN vælg tilstanden OPVARMNING. Tryk på knappen AUX. •...
 • Page 79: Vedligeholdelse

  VEDLIGEHOLDELSE INDEN DER FORETAGES VEDLIGEHOL- RENGØRING AF ANLÆGGET OG DELSE FJERNBETJENINGEN Sørg for at slå afbryderen fra, inden der udføres vedli- • Tør dem af med en blød klud. geholdelse. • Undlad at sprøjte eller hælde vand direkte på dem. Det kan forårsage elektrisk stød eller beskadigelse af Sluk for anlægget.
 • Page 80: Yderligere Noter Om Funktion

  VEDLIGEHOLDELSE YDERLIGERE NOTER OM FUNKTION VEDLIGEHOLDELSE EFTER AFSLUT- DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE NING AF SÆSONEN FOR KLIMAANLÆG INDETEMP. UDETEMP. Kør anlægget i funktionen SELVRENS- øvre grænse 32˚ C 43˚ C KØLING NING, så mekanismen kan blive grundig 21˚ C –10˚ C nedre grænse tørret.
 • Page 81: Inden Tilkald Af Service

  INDEN TILKALD AF SERVICE Følgende tilstande er ikke tegn på fejlfunktion på Kontroller følgende punkter inden tilkald af ser- anlægget vice. ANLÆGGET KØRER IKKE HVIS ANLÆGGET IKKE VIL KØRE Anlægget vil ikke køre, hvis det tændes straks efter, Kontroller, om fejlstrømsrelæet er blevet udløst, eller det er blevet slukket.
 • Page 84 Bosch Thermotechnik GmbH D-73249 Wernau Germany...