Download Print this page

Lenovo ThinkPad X41 Tablet Sprievodca Servisom A Odstraňovaním Problémov

(slovakian) service and troubleshooting guide for thinkpad x41 tablet
Hide thumbs

Advertisement

®
ThinkPad
X41 Tablet
Sprievodca servisom a odstraňovaním
problémov

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

  Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

 • Page 1 ® ThinkPad X41 Tablet Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov...
 • Page 3 ® ThinkPad X41 Tablet Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov...
 • Page 4 Príloha A, “Informácie o bezdrôtovej komunikácii”, na strane 43, Príloha B, “Informácie o záruke”, na strane 45 a Príloha D, “Poznámky”, na strane 73. Prvé vydanie (Apríl 2005) © Copyright Lenovo 2005. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. Všetky práva vyhradené.
 • Page 5: Table Of Contents

  Problémy s jednotkou pevného disku . . 25 EMC Directive . 75 Problém so spustením . 25 Poznámky k ochrane životného prostredia pre Problémy s autentifikáciou odtlačkov prstov . . 27 Japonsko . . 76 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 6 Index . . 81 Ponuka softvéru IBM Lotus . . 77 Ochranné známky . . 79 ® ThinkPad X41 Tablet Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov...
 • Page 7: Dôležité Bezpečnostné Informácie

  Vyhlásenia spoločnosti Lenovo o obmedzenej záruke. Bezpečnosť zákazníka je dôležitá pre spoločnosť Lenovo. Naše produkty boli vyvinuté ako bezpečné a efektívne. Avšak osobné počítače sú elektronické zariadenia. Napájacie káble, elektrické adaptéry a ostatné komponenty môžu vytvárať potenciálne bezpečnostné...
 • Page 8: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny

  Produkt nefunguje normálne, keď postupujete podľa prevádzkových pokynov. Poznámka: Ak spozorujete niektorý z týchto problémov s produktom, ktorý nie je výrobkom spoločnosti Lenovo (napr. predlžovací kábel), prestaňte tento produkt používať do doby, kým sa skontaktujete s jeho výrobcom, ktorý...
 • Page 9: Napájacie Káble A Elektrické Adaptéry

  Spoločnosť Lenovo presne identifikuje dielce CRU a poskytuje dokumentáciu s návodom na výmenu týchto dielcov zákazníkom. Keď vykonávate takúto výmenu, musíte presne dodržiavať všetky pokyny. Pred vykonaním výmeny sa vždy presvedčte, že napájanie je vypnuté a že produkt je odpojený od všetkých zdrojov napájania. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok kontaktujte Centrum podpory...
 • Page 10: Predlžovacie Káble A Súvisiace Zariadenia

  Opatrne pripájajte zariadenie do elektrickej zásuvky a opatrne ho od nej odpájajte. Batérie Súčasťou všetkých osobných počítačov vyrobených spoločnosťou Lenovo je nenabíjateľná okrúhla batéria, ktorá napája systémové hodiny. Množstvo mobilných produktov, ako napríklad počítače typu Thinkpad, obsahuje aj nabíjateľnú batériu, ktorá...
 • Page 11: Teplota A Ventilácia Produktu

  Batérie vášho produktu dodávané spoločnosťou Lenovo boli testované na kompatibilitu a mali by byť nahradené iba batériami, ktorých použitie je schválené spoločnosťou Lenovo. Batérie sa nikdy nepokúšajte rozoberať alebo opravovať. Batérie nestláčajte, neprepichujte a nespaľujte. Neskratujte kovové kontakty batérie. Batériu nedávajte do vody alebo iných tekutín.
 • Page 12: Bezpečnosť Jednotky Cd A Dvd

  Kvôli vlastnej bezpečnosti a kvôli udržaniu optimálneho výkonu počítača dodržujte vždy tieto základné pravidlá: v Keď je počítač zapojený od elektrickej siete, ponechajte kryt počítača zatvorený. v Pravidelne kontrolujte, či nie je vonkajšok počítača znečistený od prachu. v Odstraňujte prach z vetracích otvorov a otvorov v ráme. Častejšie čistenie môže byť potrebné...
 • Page 13 Dôležité bezpečnostné informácie...
 • Page 14 Ak sa použije nesprávna nabíjateľná batériová jednotka, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériová jednotka obsahuje malé množstvo škodlivých prísad. Aby ste sa vyhli možnému zraneniu: v Nahraďte len typom batérie, ktorý odporúča spoločnosť Lenovo. v Nehádžte batériovú jednotku do ohňa. v Nevystavujte ju vode ani dažďu.
 • Page 15 NEBEZPEČENSTVO Ak sa použije nesprávna batéria, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Lítiová batéria obsahuje lítium a pri nesprávnom zaobchádzaní alebo likvidácii môže vybuchnúť. Vymeňte ju len za batériu rovnakého typu. Aby ste predišli možnému zraneniu alebo usmrteniu osôb, nikdy: (1) nezahadzujte alebo neponárajte batériu do vody, (2) nezahrievajte ju na viac ako 100 °C (212 °F), ani (3) sa ju nepokúšajte opravovať...
 • Page 16: Vyhlásenie O Laseri

  NEBEZPEČENSTVO Aby ste znížili riziko ohňa, zásahu elektrickým prúdom alebo poranenia pri používaní telefónu, postupujte vždy podľa základných bezpečnostných opatrení, ako napríklad: v Nikdy neinštalujte telefónne vodiče počas búrky. v Nikdy neinštalujte telefónne konektory na vlhké miesta, pokiaľ tento konektor nie je výslovne vyrobený...
 • Page 17 NEBEZPEČENSTVO Neotvárajte toto optické zariadenie. Vnútri sa nenachádzajú žiadne diely na prispôsobenie zákazníkom ani žiadne diely na opravu. Použitie ovládacích prvkov, nastavení alebo vykonanie procedúr iných, ako tu uvedených, môže spôsobiť vystavenie sa nebezpečnému žiareniu. Laserové produkty Triedy 1 nie sú považované za nebezpečné. Návrh laserového systému a optickej pamäťovej jednotky zaručuje, že pri normálnej prevádzke, údržbe užívateľom alebo opravovaní...
 • Page 18 NEBEZPEČENSTVO Bezpečnostný oznam pre užívateľov v Austrálii Počas používania režimu tabletu nepripájajte telefónnu linku. Tieto pokyny si uschovajte. ® ThinkPad X41 Tablet Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov...
 • Page 19: Dôležitý Oznam Pre Užívateľov

  RF. Skôr ako začnete počítač ThinkPad X41 Tablet používať, nájdite a prečítajte si vyhlásenie Regulatory Notice for ThinkPad X41 Tablet, ktoré je súčasťou tejto príručky servisu a odstraňovania problémov. Tento oznam sa nachádza v balíku s touto publikáciou.
 • Page 20 xviii ® ThinkPad X41 Tablet Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov...
 • Page 21: Hľadanie Informácií Pomocou Tlačidla Access Ibm

  Spustenie aplikácie BIOS Setup Utility, v ktorej môžete zobraziť a zmeniť nastavenia BIOSu. v Spustenie nástroja umožňujúceho zmenu spúšťacej postupnosti. Niektoré témy v zabudovanej pomoci obsahujú krátke videoklipy, ktoré ukazujú, ako vykonať niektoré úlohy, napríklad výmenu batérie, vloženie karty PC Card alebo © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 22 aktualizáciu pamäte. Použite tieto ovládacie prvky na prehrávanie, zastavenie alebo pretočenie videoklipu. Poznámka: Ak je k počítaču pripojené bootovateľné zariadenie a priorita bootovania tohto zariadenia je vyššia ako IDE HDD, počítač sa nabootuje z tohto zariadenia. ® ThinkPad X41 Tablet Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov...
 • Page 23: Kapitola 1. Prehľad Vášho Nového Počítača Thinkpad

  Kapitola 1. Prehľad vášho nového počítača ThinkPad Rýchly pohľad na ThinkPad . Špecifikácie . Vlastnosti Starostlivosť o počítač ThinkPad . © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 24: Rýchly Pohľad Na Thinkpad

  Rýchly pohľad na ThinkPad Rýchly pohľad na ThinkPad Predný pohľad ® ThinkPad X41 Tablet Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov...
 • Page 25 Rýchly pohľad na ThinkPad Pohľad zozadu Kapitola 1. Prehľad vášho nového počítača ThinkPad...
 • Page 26: Vlastnosti

  Vlastnosti Vlastnosti Procesor ® ® v Procesor Intel Pentium Pamäť v PC2-4200 double data rate II (DDR2) synchronous dynamic random access memory (DRAM) Pamäťové zariadenie v 1,8-palcová jednotka pevného disku Displej Farebný displej používa technológiu TFT: v Veľkosť: 12,1 palca v Rozlíšenie: –...
 • Page 27: Špecifikácie

  Špecifikácie Špecifikácie Rozmery v Šírka: 274 mm (10,8 palca) v Hĺbka: – 246 mm (9,7 palca) s nainštalovanou 4-článkovou batériovou jednotkou – 269 mm (10,6 palca) s nainštalovanou 8-článkovou batériovou jednotkou v Výška: 29 mm – 32 mm (1,14 palca – 1,26 palca) Prostredie v Maximálna nadmorská...
 • Page 28: Starostlivosť O Počítač Thinkpad

  Starostlivosť o počítač ThinkPad Starostlivosť o počítač ThinkPad Počítač je navrhnutý na spoľahlivé fungovanie v normálnych pracovných prostrediach, ale pri jeho obsluhe treba dodržiavať určité zásady. Ak budete dodržiavať nasledovné dôležité tipy, využijete počítač čo najviac k vlastnej spokojnosti. Dôležité tipy: Dbajte na to, kde a ako pracujete v Pri práci s počítačom alebo nabíjaní...
 • Page 29 Tipy k používaniu pera tabletového digitalizátora v Používajte iba pero Tablet Digitizer Pen, ktoré bolo dodané spolu s počítačom ThinkPad X41 Tablet, alebo ktoré ste si kúpili s týmto počítačom ako rozširujúci komponent. Iba toto pero je navrhnuté na používanie s počítačom ThinkPad X41 Tablet.
 • Page 30 Informácie o umiestnení týchto konektorov nájdete v zabudovanom systéme pomoci (Otvorte ThinkVantage Productivity Center stlačením tlačidla Access IBM). v Zaregistrujte si svoj produkt ThinkPad v spoločnosti Lenovo (pozrite si webovú stránku: www.lenovo.com/register/). Môže to napomôcť vráteniu počítača v prípade jeho straty alebo krádeže. Registráciou vášho počítača umožníte spoločnosti Lenovo vás v budúcnosti upozorňovať...
 • Page 31 Starostlivosť o počítač ThinkPad 1. Pripravte si zmes jemného kuchynského čistiaceho prostriedku (taký, ktorý neobsahuje abrazívny prášok alebo silné chemikálie, ako napríklad kyseliny alebo zásady). Zmiešajte ho s vodou v pomere 5 dielov vody na 1 diel čistiaceho prostriedku. 2. Namočte doň špongiu. 3.
 • Page 32 Starostlivosť o počítač ThinkPad v Poškriabanie povrchu čítačky nechtom alebo niečím tvrdým. v Používanie alebo dotyk čítačky špinavým prstom. Ak zistíte niektorý z nasledujúcich stavov, jemne očistite povrch čítačky suchou, mäkkou, bezprašnou látkou: v Povrch čítačky je špinavý alebo sú na ňom škvrny. v Povrch čítačky je vlhký.
 • Page 33: Kapitola 2. Riešenie Problémov S Počítačom

  Výmena jednotky pevného disku . . 31 Problémy s pohotovostným režimom a režimom Výmena batérie . . 33 hibernácie . . 20 Používanie batérie s predĺženou životnosťou . . 35 Problémy s obrazovkou . . 23 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 34: Diagnostika Problémov

  Riešenie problémov s počítačom Diagnostika problémov Ak máte problém s počítačom, môžete ho otestovať pomocou PC-Doctor pre Windows. Ak chcete spustiť PC-Doctor for Windows, postupujte nasledovne: 1. Kliknite na tlačidlo Start. 2. Ukazovateľ presuňte na All Programs a následne na PC-Doctor for Windows. 3.
 • Page 35 Riešenie problémov s počítačom Správa Riešenie 0182: Bad CRC2. Enter Kontrolný súčet nastavenia CRC2 v EEPROM je nesprávny. Stlačením F1 otvorte BIOS Setup and load Setup BIOS Setup Utility. Stlačte kláves F9 a potom Enter, aby sa načítali predvolené defaults. nastavenia.
 • Page 36 Riešenie problémov s počítačom Správa Riešenie 021x: Keyboard error Skontrolujte, či na klávesnici nie sú položené iné objekty, alebo či máte externú klávesnicu. Vypnite počítač a potom vypnite všetky pripojené zariadenia. Najprv zapnite počítač, potom zapnite pripojené zariadenia. Ak ešte stále vidíte rovnaký kód chyby, postupujte takto: Ak je pripojená...
 • Page 37 čísla sú uvedené v časti “Celosvetový telefónny zoznam” na strane 65. 2010: Warning: Your Ak v zásuvke primárneho disku používate HDD iného výrobcu, ako IBM / Lenovo internal hard disk drive alebo jednotku IBM HDD staršej generácie, ktorú tento systém nepodporuje, môžete (HDD) may not function ju stále s vedomím určitého rizika použiť, ak stlačíte kláves ESC.
 • Page 38: Chyby Bez Správ

  Riešenie problémov s počítačom Správa Riešenie Výzva na zadanie hesla pri Zadáva sa heslo pri zapnutí alebo heslo supervízora. Zadajte heslo a stlačte kláves zapnutí Enter, aby ste mohli používať počítač. Ak heslo pri zapnutí nie je prijaté, môžete zadať heslo supervízora.
 • Page 39 Riešenie problémov s počítačom Poznámka: Ak si nie ste istý, či ste počuli nejaké pípnutia, vypnite počítač, znova ho zapnite a pozorne počúvajte. Ak používate externý monitor, pozrite si časť “Problémy s obrazovkou” na strane 23. Riešenie: Ak je nastavené heslo pri zapnutí, stlačte ľubovoľný kláves, aby sa zobrazil dialóg vyžadujúci zadanie hesla, zadajte správne heslo a stlačte Enter.
 • Page 40: Problém S Heslom

  Ak ste zabudli heslo pri zapnutí, musíte vziať počítač do autorizovaného servisu alebo marketingovému zástupcovi spoločnosti Lenovo, aby zrušil heslo. Ak ste zabudli heslo pevného disku, autorizovaný servis spoločnosti Lenovo nemôže resetovať vaše heslo, ani získať údaje z pevného disku. Počítač musíte vziať do autorizovaného servisu alebo k marketingovému zástupcovi spoločnosti Lenovo, aby...
 • Page 41: Problémy Ovládača Trackpoint

  Riešenie problémov s počítačom Ak sa problém s klávesnicou vyriešil, znovu pripojte externú numerickú klávesnicu, externú klávesnicu alebo myš a dávajte pozor, aby ste ju správne zapojili do konektora. Ak klávesy na klávesnici stále nefungujú, dajte počítač opraviť. Problém: Keď píšete písmeno, objaví sa číslo. Riešenie Je zapnutá...
 • Page 42: Problémy S Pohotovostným Režimom A Režimom Hibernácie

  Riešenie problémov s počítačom nastavený na Automatic. Potom odpojte myš alebo smerovacie zariadenia a skúste použitie TrackPoint. Ak TrackPoint funguje, chyba mohla byť spôsobená myšou alebo smerovacím zariadením. Skontrolujte, či sú kábel myši alebo ukazovacie zariadenie bezpečne pripojené k X4 Dock.
 • Page 43 Riešenie problémov s počítačom Problém: Zobrazí sa správa critical low-battery error a počítač sa ihneď vypne. Riešenie: Batéria sa vybíja. Pripojte k počítaču napájací adaptér, alebo nahraďte batériu inou, úplne nabitou. Problém: Pri pokuse o návrat z úsporného režimu zostáva obrazovka počítača prázdna. Riešenie: Skontrolujte, či bol počas úsporného režimu počítača externý...
 • Page 44 Riešenie problémov s počítačom Problém: Počítač sa neaktivuje v čase, nastavenom na časovači, ak nie je pripojený k napájaciemu zdroju, –alebo– Systém neprejde z režimu pozastavenia do režimu hibernácie, ak počítač nie je pripojený k napájaciemu zdroju. Riešenie: Funkcia timer-wake-with-battery-operation je štandardne zakázaná. Ak povolíte túto funkciu, počítač...
 • Page 45 Riešenie problémov s počítačom Poznámka: Do režimu hibernácie môžete prejsť stlačením kombinácie klávesov Fn+F12 len v prípade, ak je na vašom počítači nainštalovaný ovládač Problémy s obrazovkou Problém: Obrazovka je prázdna. Riešenie: v Stlačením Fn+F7 zobrazte obraz. Poznámka: Ak používate kombináciu klávesov Fn+F7 na použitie prezentačnej schémy, stlačte Fn+F7 najmenej trikrát za tri sekundy a obraz sa zobrazí...
 • Page 46: Problémy S Batériou

  Riešenie problémov s počítačom Riešenie: Stlačte tlačidlo napájania a podržte ho stlačené 4 alebo viac sekúnd, čím vypnete počítač. Počítač znova zapnite. Problém: Pri každom zapnutí počítača sa na obrazovke objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svetlé body. Riešenie: To je charakteristické pre technológiu TFT. Ak displej vášho počítača obsahuje viac TFT (thin-film transistor).
 • Page 47: Problémy S Jednotkou Pevného Disku

  Riešenie problémov s počítačom Riešenie Batériu nemožno nabíjať, keď je príliš horúca. Ak je batéria horúca, vyberte ju z počítača a nechajte ju vychladnúť pri izbovej teplote. Po vychladnutí ju znovu namontujte a nabite. Ak sa napriek tomu nedá nabíjať, dajte ju opraviť. Problémy s jednotkou pevného disku Problém: Pevný...
 • Page 48 Riešenie problémov s počítačom 3. Po otvorení pracovného priestoru Rescue and Recovery môžte urobiť nasledovné: v Zachrániť a obnoviť vaše súbory, zložky alebo zálohy. v Nakonfigurovať vaše systémové nastavenia a heslá. v Komunikovať pomocou internetu a pripojiť sa k stránke podpory ThinkPad. v Odstraňovať...
 • Page 49: Problémy S Autentifikáciou Odtlačkov Prstov

  Riešenie problémov s počítačom Problémy s autentifikáciou odtlačkov prstov Ak je váš prst(y) v niektorom z nasledujúcich stavov, pravdepodobne ho nebudete môcť zaregistrovať alebo autentifikovať: v Váš prst je zvráskavený. v Váš prst je drsný, suchý alebo poranený. v Váš prst je veľmi suchý. v Váš...
 • Page 50 Stiahnite si najnovšiu verziu z tejto webovej stránky: v ThinkPad 2.5 inch Hard Disk Drive Firmware Update Utility (verzia vydaná pred 24. januárom 2005): Najnovšia verzia je dostupná na http://www.lenovo.com/think/support/ v Drive Fitness Test (v3.99 alebo staršie): Najnovšia verzia je dostupná na http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm ®...
 • Page 51: Spusteniebios Setup Utility

  Riešenie problémov s počítačom Poznámky: 1. Lenovo nezaručuje správnu prevádzku testu vhodnosti jednotky. 2. Keď chcete používať ďalšiu jednotku pevného disku, aktualizujte si firmvér na najnovšiu verziu. Ak aplikácia stále nefunguje správne, požiadajte o pomoc miesto nákupu alebo servisné stredisko.
 • Page 52: Obnovenie Predinštalovaného Softvéru

  Riešenie problémov s počítačom Poznámka: Ak chcete vrátiť nastavenie do pôvodného stavu v čase kúpy, stlačte kláves F9, ktorým sa zavedie štandardné nastavenie. Môžete tiež vybrať voľbu v podponuke Restart na načítanie predvolených nastavení alebo zrušenie zmien. 9. Vyberte Restart; potom stlačte Enter. Presuňte kurzor na voľbu, ktorou chcete reštartovať...
 • Page 53: Výmena Jednotky Pevného Disku

  Pamäťovú kapacitu svojho počítača môžete zvýšiť výmenou jednotky pevného disku za disk s väčšou kapacitou. Nový pevný disk si môžete kúpiť od predajcu alebo marketingového zástupcu spoločnosti Lenovo. Poznámky: 1. Jednotku pevného disku vymeňte len vtedy, ak ju rozširujete alebo kvôli oprave.
 • Page 54 Výmena jednotky pevného disku 5. Odstráňte skrutku, ktorá zaisťuje jednotku pevného disku. ® ThinkPad X41 Tablet Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov...
 • Page 55: Výmena Batérie

  Výmena jednotky pevného disku 6. Otvorte displej počítača; potom položte počítač na bok a vyberte jednotku pevného disku vytiahnutím krytu smerom od počítača. 7. Kryt odpojte od jednotky pevného disku. 8. Pripevnite kryt na novú jednotku pevného disku. 9. Jednotku pevného disku a jej kryt vložte do zásuvky jednotky pevného disku a pevne ju nainštalujte.
 • Page 56 Výmena batérie Poznámka: Ak používate PC kartu alebo bezpečnú digitálnu kartu, počítač pravdepodobne nebude môcť prejsť do režimu hibernácie. Ak je toto váš prípad, vypnite počítač. 2. Zatvorte displej počítača a obráťte počítač. 3. Zámok batérie vysuňte do odomknutej pozície. 4.
 • Page 57: Používanie Batérie S Predĺženou Životnosťou

  Výmena batérie 5. Prednú časť úplne nabitej náhradnej batérie zarovnajte s prednou časťou priestoru pre batériu v počítači. Batériu potom jemne zatlačte do tohto priestoru. 6. Zámok batérie zasuňte do uzamknutej pozície. 7. Zapnite počítač. K počítaču pripojte napájací adaptér a káble. Používanie batérie s predĺženou životnosťou Batériu s predĺženou životnosťou počítača ThinkPad X40 Series môžete pripojiť...
 • Page 58 Používanie batérie s predĺženou životnosťou 4. K batérii s predĺženou životnosťou pripevnite pripojiteľnú konzolu podľa nižšie uvedeného obrázka. 5. Vodiace lišty batérie s predĺženou životnosťou zarovnajte s otvormi na počítači. 6. Batériu jemne zatlačte na miesto, kým nebudete počuť zaklapnutie. Batéria sa pripojí ku konektoru počítača pre pripojenie k doku.
 • Page 59 Používanie batérie s predĺženou životnosťou 7. Blokovací jazýček zasuňte v smere šípky. 8. Zapnite počítač. K počítaču pripojte napájací adaptér a káble. Ak chcete odstrániť batériu z počítača, postupujte nasledovne: 1. Skontrolujte stav hlavnej batérie. Ak nie je pripojená, alebo ak je pripojená a je takmer vybitá, vypnite počítač...
 • Page 60 Používanie batérie s predĺženou životnosťou 5. Zatlačte blokovací jazýček batérie 1 , kým sa batéria nevysunie a odstráňte ju 2 . ® ThinkPad X41 Tablet Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov...
 • Page 61: Lenovo 2005. Portions © Ibm Corp

  Kapitola 3. Pomoc a servis Pomoc a servis . 40 Volanie Centra podpory zákazníkov . . 40 Pomoc prostredníctvom internetu . . 40 Pomoc kdekoľvek na svete . . 41 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 62: Pomoc A Servis

  či máte hardvérový problém a rozhodnutím, aká činnosť je potrebná na opravu tohto problému. v Oprava hardvéru Lenovo - Ak je zistené, že problém zapríčinil hardvér Lenovo v záručnej dobe, vyškolený servisný personál je k dispozícii na poskytnutie adekvátnej úrovne servisu.
 • Page 63: Pomoc Kdekoľvek Na Svete

  Warranty a postupujte podľa inštrukcií zobrazených na obrazovke. Všetky podmienky záruky spoločnosti Lenovo nájdete v konkrétnych záručných informáciách hardvéru spoločnosti Lenovo. Pre záručný servis potrebujete doklad o kúpe. Ak je to možné, pri telefonovaní buďte pri počítači, aby vám technický zástupca mohol pomôcť...
 • Page 64 Ak chcete zistiť či máte nárok na medzinárodný záručný servis a na zobrazenie zoznamu krajín, v ktorých je tento servis dostupný, prejdite na www.lenovo.com/think/support/, Warranty a postupujte podľa inštrukcií zobrazených na obrazovke.
 • Page 65: Príloha A. Informácie O Bezdrôtovej Komunikácii

  Bezdrôtový LAN Mini-PCI Adapter a dcérska karta Bluetooth vyžarujú rádiofrekvenčnú elektromagnetickú energiu ako ostatné rádiové zariadenia. Úroveň vyžiarenej energie je však oveľa nižšia ako elektromagnetická energia vyžiarená bezdrôtovými zariadeniami, napríklad mobilnými telefónmi. © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 66 Pretože zariadenie Wireless LAN Mini-PCI Adapter funguje v rámci smerníc nachádzajúcich sa v rádiofrekvenčných bezpečnostných štandardoch a odporúčaniach, spoločnosť Lenovo verí, že integrované bezdrôtové karty sú bezpečné pre používanie zákazníkmi. Tieto štandardy a odporúčania odzrkadľujú konsenzus vedeckej komunity a výsledky rokovaní skupín a komisií vedcov, ktorí neustále obnovujú a vytvárajú...
 • Page 67: Príloha B. Informácie O Záruke

  Čo zahŕňa táto záruka Spoločnosť Lenovo zaručuje, že každý Počítač 1) je bez chýb v materiáli a spracovaní a 2) vyhovuje oficiálne publikovaným špecifikáciám spoločnosti Lenovo (“Špecifikácie”), ktoré sú k dispozícii na požiadanie. Záručná doba Počítača sa začína pôvodným dátumom inštalácie a uvádza sa v 3.
 • Page 68 údržbou zákazníkom; v poruchy spôsobené produktom, za ktorý spoločnosť Lenovo nenesie zodpovednosť; a v produkty nepochádzajúce od spoločnosti Lenovo vrátane produktov, ktoré spoločnosť Lenovo zaobstará a poskytne alebo integruje do Počítača spoločnosť Lenovo na žiadosť...
 • Page 69 Výmena Počítača alebo jeho časti Ak záručný servis zahŕňa výmenu Počítača alebo jeho časti, chybný diel vymenený Poskytovateľom servisu sa stane majetkom spoločnosti Lenovo a náhradný diel sa stane majetkom zákazníka. Zákazník prehlasuje, že všetky odstránené položky sú pôvodné a nezmenené.
 • Page 70 Všetky takéto informácie by ste mali z Počítača odstrániť pred jeho vrátením. Môže sa stať, že z dôvodu nedostatku zo strany spoločnosti Lenovo alebo iného záväzku, bude mať zákazník nárok na náhradu škôd spoločnosťou Lenovo. Vo všetkých uvedených prípadoch, bez ohľadu na dôvod, na základe ktorého vznikne zákazníkovi...
 • Page 71: Časť 2 - Podmienky Špecifické V Danej Krajine

  alebo súvisiacich nejakým spôsobom s obsahom Vyhlásenia o obmedzenej záruke budú riadiť zákonmi krajiny, v ktorej bol Počítač zakúpený bez ohľadu na konflikt zákonných princípov. TIETO ZÁRUKY POSKYTUJÚ ZÁKAZNÍKOM KONKRÉTNE PRÁVA A ZÁKAZNÍK MÔŽE MAŤ AJ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA MÔŽU LÍŠIŤ V ZÁVISLOSTI OD ŠTÁTU ALEBO JURISDIKCIE.
 • Page 72 Caracas. SEVERNÁ AMERIKA Ako získať záručný servis: K tomuto oddielu sa pridáva nasledovné: Záručný servis spoločnosti Lenovo v Kanade alebo Spojených štátoch si možno nárokovať na čísle 1-800-IBM-SERV (426-7378). KANADA Obmedzenie zodpovednosti: nasledovné nahrádza bod 1 tohto oddielu: 1.
 • Page 73 Obmedzenie zodpovednosti: K tomuto oddielu sa pridáva nasledovné: Ak spoločnosť Lenovo poruší podmienky alebo záruky uvedené v Zákone o obchodnej praxi z r. 1974 alebo iných podobných zákonoch, jej zodpovednosť sa bude obmedzovať na opravu alebo výmenu tovaru alebo dodávku ekvivalentného tovaru. Kde sa tieto záručné...
 • Page 74 Lenovo; a 2. čo sa týka iných skutočných škôd v ktorejkoľvek inej situácii zahŕňajúcich neplnenie povinností spoločnosťou Lenovo alebo inak súvisiacich s Vyhlásením o obmedzenej záruke na poplatok uhradený zákazníkom za Počítač, ktorý je predmetom reklamácie.
 • Page 75 Consumer Guarantees Act 1993 alebo iných zákonov, ktoré nie je možné vylúčiť alebo obmedziť. Zákon o spotrebiteľských zárukách z r. 1993 sa neuplatňuje na tovar poskytovaný spoločnosťou Lenovo, ak tento tovar slúži na účely obchodovania podľa definície v uvedenom zákone.
 • Page 76 Počítač mu v ktorejkoľvek z týchto krajín poskytne Poskytovateľ servisu za predpokladu, že Počítač bol ohlásený a sprístupnený spoločnosťou Lenovo v krajine, v ktorej si zákazník nárokuje servis. Ak si zákazník zakúpi osobný Počítač v Albánsku, Arménsku, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Gruzínsku, Maďarsku,...
 • Page 77 Lenovo. Záručný servis v Afrike je dostupný do vzdialenosti 50 kilometrov od Poskytovateľa servisu. Náklady na prepravu Počítača do vzdialenosti nad 50 kilometrov od Poskytovateľa servisu bude znášať zákazník. Upravujúci zákon: Fráza "zákony krajiny, v ktorej ste získali počítač" sa nahrádza frázou: 1) ″zákony Rakúska″v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku,...
 • Page 78 Z tohto dôvodu sa strany sporu podľa paragrafu 598 (2) rakúskeho zákonníka o občianskom konaní výslovne zriekajú uplatňovania paragrafu 595 (1) číslo 7 tohto zákonníka. Spoločnosť Lenovo však môže začať konanie na príslušnom súde v krajine inštalácie. V Estónsku, Lotyšsku a Litve sa budú všetky spory vyplývajúce z tohto Vyhlásenia o obmedzenej záruke nakoniec riešiť...
 • Page 79 S výnimkou, ak platné zákony neuvádzajú inak: 1. Zodpovednosť spoločnosti Lenovo za škody a straty, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku plnenia si povinností na základe alebo v súvislosti s Vyhlásením o obmedzenej záruke alebo z iného dôvodu sa obmedzuje na náhradu preukázateľných škôd a strát, ktoré...
 • Page 80 1. Zodpovednosť spoločnosti Lenovo za škody a straty, ktoré vzniknú v dôsledku plnenia si povinností na základe alebo v súvislosti s Vyhlásením o obmedzenej záruke sa obmedzuje na náhradu preukázateľných škôd a strát, ktoré skutočne vznikli ako bezprostredný a priamy dôsledok neplnenia si povinností (ak ide o nedostatok spoločnosti Lenovo) na maximálnu výšku rovnajúcu sa poplatku...
 • Page 81 Na koniec bodu 2 sa pridáva nasledujúca veta: Zodpovednosť spoločnosti Lenovo podľa tohto bodu sa obmedzuje v prípadoch bežnej nedbalosti na porušenie základných zmluvných podmienok. EGYPT Obmedzenie zodpovednosti: Nasledovné nahrádza bod 2 tohto oddielu: v prípade iných skutočných priamych škôd sa zodpovednosť spoločnosti Lenovo obmedzuje na celkovú...
 • Page 82 škode, sa bude riešiť ako jedno porušenie, ktoré sa stalo v deň výskytu posledného takéhoto porušenia. Môže sa stať, že z dôvodu nedostatku zo strany Lenovo, bude mať zákazník nárok na náhradu škôd spoločnosťou Lenovo.
 • Page 83 škode, sa bude riešiť ako jedno porušenie. Môže sa stať, že z dôvodu nedostatku zo strany spoločnosti Lenovo, bude mať zákazník nárok na náhradu škôd spoločnosťou Lenovo. Tento článok stanovuje rozsah zodpovednosti spoločnosti Lenovo a výhradné...
 • Page 84: Časť 3 - Záručné Informácie

  POZNÁMKA: ″Región″ znamená buď Hongkong alebo Makao, špeciálny administratívny región Číny. Záručná doba 3 roky na diely a 1 rok na prácu znamená, že spoločnosť Lenovo poskytuje bezplatný záručný servis na: a. diely a prácu počas prvého roka záručnej doby; a b.
 • Page 85 Batéria a pero tabletového digitalizátora - 1 rok Poznámka: Váš počítač ThinkPad X41 Tablet sa dodáva s piatimi náhradnými špičkami pre pero X41 Tablet Digitizer Pen. Uložte si tieto špičky pera na bezpečné miesto pre budúce použitie. Na špičky pera sa nevzťahuje záruka na pero digitalizátora alebo počítač.
 • Page 86: Typy Záručného Servisu

  či musíte poškodený CRU vrátiť. Ak je vyžadované vrátenie, 1) spolu s CRU sú dodané pokyny na vrátenie a prepravný kontajner a 2) v prípade nedoručenia poškodeného CRU do spoločnosti Lenovo do 30 dní od dátumu na potvrdenke o výmene vám môže byť CRU zaúčtovaný.
 • Page 87: Celosvetový Telefónny Zoznam

  číslo 1-800-IBM-SERV (426-7378). V iných krajinách volajte nižšie uvedené čísla. Celosvetový telefónny zoznam Telefónne čísla sa môžu zmeniť bez upozornenia. Najaktuálnejšie telefónne čísla sú dostupné na stránke http://www.lenovo.com/think/support po kliknutí na Support phone list. Krajina alebo región Telefónne číslo...
 • Page 88 Krajina alebo región Telefónne číslo Čína 800 810 1818 (Mandarínčina) Čína (zvláštny správny región Domáce PC: 852 2825 7799 Hong Kong) Komerčné PC: 852 8205 0333 ThinkPad a WorkPad: 852 2825 6580 (Kantonsky, anglicky, putonghua) Kolumbia 1-800-912-3021 (Španielsky) Kostarika 284-3911 (Španielsky) Chorvátsko 0800-0426 Cyprus...
 • Page 89 Krajina alebo región Telefónne číslo Indonézia 800-140-3555 +62-21-251-2955 (Anglicky, bahasky) Írsko 01-815-9202 (30 dní podpory pre začatie práce) 01-881-1444 (30 dní podpory pre začatie práce) (Anglicky) Taliansko 02-7031-6101 (30 dní podpory pre začatie práce) +39-800-820094 (Záručný servis a podpora) (Taliansky) Japonsko Stolné...
 • Page 90 Krajina alebo región Telefónne číslo Peru 0-800-50-866 (Španielsky) Filipíny 1800-1888-1426 +63-2-995-8420 (Anglicky, Filipínsky) Poľsko +48-22-878-6999 Portugalsko +351-21-892-7147 (Portugalsky) Rumunsko +4-021-224-4015 Ruská federácia +7-095-940-2000 (Rusky) Singapur 1800-3172-888 (Anglicky, Bahasa Melayu) Slovensko +421-2-4954-1217 Slovinsko +386-1-4796-699 Španielsko 91-714-7983 91-397-6503 (Španielsky) Srí Lanka +94-11-2448-442 (Anglicky) Švédsko 08-477-4420 (30 dní...
 • Page 91: Záručný Dodatok Pre Mexiko

  Záručný dodatok pre Mexiko Tento dodatok sa považuje za súčasť Vyhlásenia o obmedzenej záruke spoločnosti Lenovo a bude platiť výlučne len pre produkty distribuované a predávané na území Spojených štátov mexických. V prípade sporu sa budú uplatňovať pojmy tohto dodatku.
 • Page 92 ® ThinkPad X41 Tablet Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov...
 • Page 93: Príloha C. Zákazníkom Vymeniteľné Jednotky (Cru)

  CRU druhej úrovne Komunikačná dcérska karta Mini-PCI karta Klávesnica Inštrukcie na výmenu dielov CRU nájdete v zabudovanom systéme pomoci. Ak chcete spustiť ThinkVantage Productivity Center, stlačte na počítači ThinkPad modré tlačidlo Access IBM. © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 94 ľubovoľný z nasledujúcich prostriedkov: v Online Hardware Maintenance Manual a Online Video nájdete na webovej stránke podpory http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do? lndocid=part-video v Centrum podpory zákazníkov. Telefónne číslo Centra podpory pre vašu krajinu alebo región nájdete v “Celosvetový telefónny zoznam” na strane 65.
 • Page 95: Príloha D. Poznámky

  Informácie o produktoch a službách, dostupných vo vašej krajine, získate od predstaviteľa spoločnosti Lenovo. Žiadny odkaz na produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo nie je myslený tak, ani neznamená, že sa môže použiť len tento produkt, program alebo služba od spoločnosti Lenovo.
 • Page 96: Oznam Týkajúci Sa Televízneho Výstupu

  Všetky odkazy v tejto publikácii na webové stránky, ktoré nepochádzajú od spoločnosti Lenovo, sú poskytnuté len pre pohodlie a v žiadnom prípade neslúžia ako potvrdenie správnosti obsahu týchto webových stránok. Materiály na týchto webových stránkach nie sú súčasťou materiálov produktu spoločnosti Lenovo a používanie týchto webových stránok je na vaše vlastné...
 • Page 97: Vyhlásenie O Súlade S Priemyselnými Emisiami Kanady Triedy B

  Pripojiť zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je pripojený prijímač. v Požiadajte o pomoc predstaviteľa servisu alebo autorizovaného predajcu. Spoločnosť Lenovo nezodpovedá za žiadne rušenie televízneho alebo rádiového vysielania, ktoré je spôsobené použitím iných, ako odporúčaných káblov a konektorov alebo neautorizovanými zmenami alebo modifikáciami tohto produktu.
 • Page 98: Poznámky K Ochrane Životného Prostredia Pre Japonsko

  Poznámky k ochrane životného prostredia pre Japonsko Ak ste zamestnancom spoločnosti a potrebujete zlikvidovať počítač ThinkPad, ktorý je majetkom tejto spoločnosti, musíte tak urobiť v súlade so Zákonom o podpore efektívneho využívania zdrojov. Počítač je kategorizovaný ako priemyselný odpad. Mal by ho správne zlikvidovať...
 • Page 99 Ak máte záujem o technickú podporu presahujúcu rámec tejto počiatočnej podpory pri inštalácii, prejdite na stránku http://www.lotus.com/passport. Poznámka: Keď na počítači ThinkPad X41 Tablet používate Lotus SmartSuite v9.8, zadajte všetky vstupy cez klávesnicu. Vstupy zadané perom digitalizátora sa nezobrazia správne. Technická podpora nie je poskytovaná pre použitie Lotus SmartSuite v9.8 na počítači s Windows XP Tablet Edition.
 • Page 100 Advantage Program. Informácie o zakúpení dodatočných licencií pre Notes, SmartSuite alebo ďalších produktov Lotus nájdete na stránke http://www.ibm.com or http://www.lotus.com/passport. Ak si chcete objednať CD: **Dôležité: Na základe tejto objednávky si môžete objednať jedno CD médium na jednu licenciu. Budete musieť zadať 7-miestne sériové číslo nového počítača ThinkPad, ktorý ste kúpili.
 • Page 101 Ochranné známky Nasledujúce výrazy sú ochrannými známkami spoločnosti Lenovo v USA alebo iných krajinách: Lenovo PS/2 Rescue and Recovery ThinkLight ThinkPad ThinkVantage TrackPoint Ultrabay UltraBase UltraNav Nasledujúce výrazy sú ochrannými známkami spoločnosti International Business Machines Corporation v USA alebo iných krajinách: IBM (používané...
 • Page 102 ® ThinkPad X41 Tablet Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov...
 • Page 103 Tipy k peru tabletového digitalizátora 7 odstraňovanie problémov 12 tipy k režimu tabletu 7 tipy, dôležité 6 pamäťové zariadenie, výmena 31 PC-Doctor for Windows 12 umiestnenia 2 pevný disk problémy 25 výmena 31 vlastnosti 4 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 104 ® ThinkPad X41 Tablet Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov...
 • Page 106 Identifikačné číslo: 39T9280 Vytlačené v Číne (1P) P/N: 39T9280...