Download Print this page

Sony ADP-MAC Operating Instructions page 2

Multi-interface shoe adapter
Hide thumbs

Advertisement

informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie
poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu
1
alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
<Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ>
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075
2
Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa
legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného
3
zástupcu Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo
záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v
separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.
 Označenie súčastí
1
1
Sánky pre aktívne rozhrania
2
Poistný gombík
3
Ochranný kryt konektora
 Používanie tejto jednotky
3
Odpojte
z tejto jednotky pred pripevnením tejto jednotky
k videokamere, ako je to znázornené na obrázku 
3
3
použití znova pripojte
k tejto jednotke.)
Poznámky
2
Pevne zasuňte túto jednotku na doraz do sánok pre rôzne
ˎ
rozhrania na videokamere.
ˎ
Na poistný gombík nevyvíjajte silu na jeho nadmerné
otočenie po zablokovaní.
ˎ
Pri pripájaní príslušenstva kompatibilného so sánkami pre
aktívne rozhrania na túto jednotku
ˋ
ˎ
Pred pripojením úplne otočte poistný gombík
príslušenstva do polohy RELEASE.
ˋ
ˎ
Zarovnajte šípku na zadnej strane príslušenstva tak, aby
smerovala rovnako ako šípka na sánkach pre aktívne
rozhrania na tejto jednotke.
ˎ
Pri odpájaní tejto jednotky otočte poistný gombík jednotky
v smere určenom na odpojenie.
ˎ
Pozrite si návod na obsluhu príslušenstva kompatibilného
so sánkami pre aktívne rozhrania a pozrite si aj tento návod
na obsluhu.
ˎ
Nepoužívajte túto jednotku v kombinácii dvoch alebo
viacerých adaptérov pre sánky. Spoločnosť Sony nemôže v
takýchto prípadoch zaručiť fungovanie tejto jednotky.
Spoločnosť Sony nemôže zaručiť fungovanie tejto jednotky pri
(ciąg dalszy ze strony pierwszej)
používaní s príslušenstvom od iných spoločností.
< Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy
Technické údaje
UE >
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie
Rozmery
Približne 28 mm × 28,3 mm × 28 mm
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
(š / v / h)
Japonia. Przedsiębiorcą wprowadzającym produkt do obrotu
(bez vyčnievajúcich súčastí)
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony Europe
Hmotnosť
Približne 15 g
Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13
Prevádzková teplota
0 °C až 40 °C
0XW, Wielka Brytania. Zapytania dotyczące zgodności
Dodané položky
produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy
adaptér pre sánky (ADP-MAC) (1), ochranný kryt konektora
kierować do Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
(na pripojenie tejto jednotky) (1), súprava vytlačenej
61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W kwestiach dotyczących
dokumentácie
usług serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów
kontaktowych podanych w oddzielnych dokumentach
Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez
dotyczących usług serwisowych lub gwarancji.
predchádzajúceho upozornenia.
 Oznaczenie elementów
„Multi Interface Shoe" je ochranná známka spoločnosti Sony
1
Stopka aktywnego interfejsu
2
Pokrętło blokujące
Corporation.
3
Nakładka ochronna złącza
 Korzystanie z urządzenia
Mielőtt használatba venné a terméket, olvassa el alaposan ezt
Przed podłączeniem urządzenia do kamery należy odłączyć
az útmutatót, és tartsa meg, hogy szükség esetén a jövőben is
od urządzenia element
3
, tak jak na rysunku 
-2
(ponownie
bármikor elővehesse.
podłączyć element
3
do urządzenia po zakończeniu
użytkowania).
Ez az egység kompatibilitást biztosító adapter a több
Uwagi
illesztőfelületű vakusín és a hagyományos Handycam tartozék
ˎ
Mocno włożyć urządzenie do końca do stopki
vakusín (aktív illesztőfelületű vakusín) között.
multiinterfejsowej kamery wideo.
A készüléket aktív illesztőfelületű vakusínnel kompatibilis
ˎ
Nie przekręcać pokrętła blokującego zbyt mocno po
tartozék és a több illesztőfelületű vakusínnel felszerelt
zablokowaniu.
Handycam csatlakoztatására használhatja.
ˎ
Podłączając do urządzenia akcesoria współpracujące ze
További információkért látogasson el a Sony webhelyére.
stopką aktywnego interfejsu,
VIGYÁZAT
ˋ
ˎ
przed podłączeniem obrócić pokrętło blokujące
Tűz és áramütés elkerülése érdekében:
akcesoriów do końca w stronę RELEASE.
1) ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának,
ˋ
ˎ
wyrównać strzałkę z tyłu akcesoriów tak, by była
2) ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázákat a
skierowana w tę samą stronę, co strzałka na stopce
berendezésre.
aktywnego interfejsu urządzenia.
ˎ
Podczas odłączania urządzenia przekręcić pokrętło
Tartsa kis gyermekek elől elzárt helyen, hogy megelőzze a
blokujące urządzenia w kierunku odłączania.
lenyelés veszélyét.
ˎ
Oprócz niniejszej instrukcji obsługi należy również
Európai vásárlóink számára
zapoznać się z instrukcją obsługi używanych akcesoriów
Feleslegessé vált elektromos és
współpracujących ze stopką aktywnego interfejsu.
elektronikus készülékek hulladékként való
ˎ
Nie używać urządzenia z dwoma lub trzema adapterami
eltávolítása (Használható az Európai Unió
stopki jednocześnie. Firma Sony nie gwarantuje wówczas
és egyéb európai országok szelektív
właściwego działania urządzenia.
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Firma Sony nie gwarantuje działania urządzenia jeśli będzie
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
ono użytkowane z akcesoriami innych marek.
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
Dane techniczne
hogy az elektromos és elektronikai hulladék
Wymiary
Ok. 28 mm × 28,3 mm × 28 mm
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
(sz./wys./gł.)
termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és
(bez wystających elementów)
az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha
Waga
Ok. 15 g
nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.
Temperatura robocza
0 °C do 40 °C
A termék újrahasznosítása érdekében további információért
W zestawie
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
Adapter stopki (ADP-MAC) (1), nakładka ochronna złącza
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
(do podłączenia do adaptera) (1), zestaw drukowanej
megvásárolta.
dokumentacji
< Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban
élő vásárlóink számára >
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-
ku Tokió, 108-0075 Japán), vagy megbízottja gyártotta. Az
„Multi Interface Shoe" jest znakiem towarowym firmy Sony
Európai Unió jogszabályai alapján a termékbiztonsággal
Corporation.
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Németország) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a
különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
Pred používaním tohto výrobku si, prosím, dôkladne prečítajte
tento návod a uschovajte ho pre možnú potrebu v budúcnosti.
címekhez forduljon.
 A termék részei
Táto jednotka predstavuje adaptér kompatibility pre sánky
pre rôzne rozhrania a predstavuje aj praktické sánky pre
1
2
Aktív illesztőfelületű vakusín
Rögzítőgomb
príslušenstvo zariadenia Handycam (sánky pre aktívne
3
Konnektorvédő kupak
rozhrania).
 A készülék használata
Túto jednotku používajte na pripojenie príslušenstva
kompatibilného so sánkami pre aktívne rozhrania k zariadeniu
Távolítsa el az
3
elemet a berendezésről a 
Handycam vybavenému sánkami pre rôzne rozhrania.
mielőtt a berendezést a videokamerához rögzíti. (Használat
Viac informácií nájdete na webovej lokalite spoločnosti Sony.
után helyezze vissza az
3
elemet a berendezésre.)
VÝSTRAHA
Megjegyzések
ˎ
Tolja be a berendezést a videokamera több illesztőfelületű
Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom:
vakusínjébe ütközésig.
1) Nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
ˎ
A lezárást követően ne forgassa a rögzítőgombot erővel.
2) Neukladajte objekty naplnené tekutinami, ako napríklad
ˎ
Ha aktív illesztőfelületű vakusínnel kompatibilis tartozékot
vázy, na zariadenie.
csatlakoztat a berendezéshez,
Aby ste predišli náhodnému prehltnutiu, uschovajte mimo
ˋ
ˎ
a felszerelés előtt a rögzítőgombot teljesen fordítsa el a
dosahu malých detí.
RELEASE jellel megjelölt irányba.
Pre zákazníkov v Európe
ˋ
ˎ
igazítsa a tartozék hátulján lévő nyilat úgy, hogy a
berendezés aktív illesztőfelületű vakusínjén lévő nyíllal
Likvidácia starých elektrických a
azonos irányba mutasson.
elektronických prístrojov (vzt'ahuje sa na
ˎ
Eltávolításkor tolja a készüléken lévő rögzítőgombot az
Európsku úniu a európske krajiny so
eltávolításhoz kijelölt irányba.
systémami oddeleného zberu)
ˎ
Kövesse az aktív illesztőfelületű vakusínnel kompatibilis
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale
tartozékhoz mellékelt, valamint a jelen használati útmutatót.
znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný
ˎ
Ne használja a berendezést kettő vagy több vakusín
ako komunálny odpad. Musí sa odovzdat' do
adapterrel. Ilyen esetben a Sony nem garantálja a
príslušnej zberne na recykláciu elektrických
berendezés működőképességét.
a elektronických zariadení. Zaručením
správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní
A Sony nem garantálja a berendezés működőképességét, ha
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na
más gyártóktól származó tartozékokkal használja.
zdravie človeka, ktoré by mohli byt' zapríčinené nevhodným
zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním
materiálov pomôžete zachovat' prírodné zdroje. Podrobnejšie
Műszaki adatok
miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding
Méretek
Kb. 28 mm × 28,3 mm × 28 mm
af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
(sz / ma / mé)
Yderligere information om genindvindingen af dette produkt
(a kiálló részek nélkül)
kan fås hos kommunen, det lokale renovationsselskab eller
Tömeg
Kb. 15 g
butikken, hvor produktet blev købt.
Üzemhőmérséklet
0 °C – 40 °C
< Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne
gælder >
A csomag tartalma
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony
Vakusín adapter (ADP-MAC) (1), Konnektorvédő kupak (a
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
berendezés felszereléséhez) (1), Nyomtatott dokumentáció
Japan. Forespørgsler relateret til produkt overensstemmelse i
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
henhold til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede
megváltozhatnak.
repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti henviser
A „Multi Interface Shoe" a Sony Corporation védjegye.
vi til de adresser, som fremgår af vedlagte service- eller
garantidokumenter.
 Identificering af delene
Înainte de a utiliza produsul, citiţi în întregime acest manual şi
păstraţi-l pentru consultări ulterioare.
1
Aktiv interfacesko
 Brug af denne enhed
Această unitate este un adaptor de compatibilizare pentru o
-2
. (Po
talpă cu interfaţă multiplă şi o talpă de accesorii Handycam
Afmonter
3
convenţională (talpă de interfaţă activă).
videokameraet som vist på illustration 
Utilizaţi această unitate pentru a fixa un accesoriu compatibil
til denne enhed efter brug.)
cu talpa de interfaţă activă la un Handycam cu talpă cu
Bemærkninger
interfaţă multiplă.
ˎ
Sæt denne enhed helt ind i Multi-interfaceskoen på
Vizitaţi site-ul firmei Sony pentru mai multe informaţii.
videokameraet.
AVERTIZARE
ˎ
Tving ikke låseknappen til at dreje overdrevent efter låsning.
În vederea reducerii riscului de incendiu sau electrocutare,
ˎ
Når du monterer tilbehør, der er kompatibelt med Aktiv
interfacesko på denne enhed,
1) nu expuneţi unitatea la ploaie sau umezeală.
2) nu aşezaţi obiecte pline cu lichide, cum ar fi o vază, pe
ˋ
ˎ
skal tilbehørets låseknap drejes fuldstændigt i RELEASE-
retningen inden montering.
aparat.
ˋ
ˎ
skal pilen bag på tilbehøret rettes ind, så den peger i
Pentru a preveni înghiţirea accidentală, nu lăsaţi la îndemâna
samme retning, som pilen på Aktiv interfaceskoen på
copiilor mici.
denne enhed.
Pentru clienţii din Europa
ˎ
Når du afmonterer denne enhed, skal låseknappen på
enheden trykkes rundt i afmonteringsretningen.
Dezafectarea echipamentelor electrice şi
ˎ
Se betjeningsvejledningen til det Aktiv interfacesko-
electronice vechi (Se aplică pentru ţările
kompatible tilbehør sammen med denne
membre ale Uniunii Europene si pentru
betjeningsvejledning.
alte ţări europene cu sisteme de colectare
ˎ
Brug ikke denne enhed med to eller flere skoadaptere
separată)
kombineret. Sony kan ikke garantere for ydelsen af enheden
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul
i sådan en situation.
acestuia, indică faptul că acest produs nu
trebuie tratat ca pe un deşeu menajer. El trebuie
Sony kan ikke garantere for ydelsen af enheden, hvis den
predat punctelor de reciclare a echipamentelor
anvendes med tilbehør fra andre firmaer.
electrice şi electronice. Asigurându-vă că acest produs este
Specifikationer
dezafectat în mod corect, veţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului şi a sănătăţii umane,
Mål
dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător.
Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor
naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
Vægt
acestui produs, vă rugăm să contactaţi primăria din oraşul
Driftstemperatur
dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de
unde aţi cumpărat produsul.
Medfølgende genstande
< Notă pentru clienţii din ţările care aplică Directivele
Skoadapter (ADP-MAC) (1), stikbeskyttelsesdæksel (til
montering på denne enhed) (1), trykt dokumentation
UE >
Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1
Ret til ændring af design og specifikationer uden varsel
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
forbeholdes.
Întrebări legate de conformitatea aparatului cu legislația
Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Deutschland GmbH,
"Multi Interface Shoe" er et varemærke tilhørende Sony
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
Corporation.
orice intrebări legate de service sau de garanţie, vă rugăm să
consultaţi documentele de garanţie ce însoţesc aparatul.
 Identificarea pieselor
Před provozováním výrobku si důkladně přečtěte tento
manuál, který uchovejte pro budoucí referenci.
1
Talpă de interfaţă activă
2
Buton de blocare
3
Capac de protecţie pentru conector
Tato jednotka je adaptérem kompatibility pro patici více
rozhraní a klasickou patici příslušenství Handycam (patice
 Utilizarea acestei unităţi
aktivních rozhraní).
Desprindeţi
3
de la această unitate înainte de a prinde această
Tuto jednotku použijte pro nasazení příslušenství
unitate la cameră conform ilustraţiei 
-2
. (Prindeţi din nou
3
kompatibilního s paticí aktivních rozhraní na Handycam, který
la această unitate după utilizare.)
má patici více rozhraní.
Note
Další informace viz webové stránky společnosti Sony.
ˎ
Introduceţi ferm această unitate până la capăt în talpa cu
VAROVÁNÍ
interfaţă multiplă a camerei video.
Za účelem vyloučení rizika požáru nebo úrazu elektrickým
ˎ
Nu forţaţi butonul de blocare să se rotească excesiv după
proudem
blocare.
1) nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti,
ˎ
Când fixaţi un accesoriu compatibil cu talpa de interfaţă
2) nepokládejte na přístroj předměty naplněné kapalinami,
activă la această unitate,
jako jsou vázy
ˋ
ˎ
rotiţi complet butonul de blocare al accesoriului în
direcţia RELEASE înainte de fixare.
Uchovávejte mimo dosah malých dětí, aby nedošlo
ˋ
ˎ
aliniaţi săgeata de pe spatele accesoriului în aşa fel încât
k náhodnému spolknutí.
să se orienteze în aceeaşi direcţie ca săgeata de pe talpa
Pro zákazníky v Evropě
de interfaţă activă a acestei unităţi.
ˎ
Când desprindeţi această unitate, rotiţi butonul de blocare
al acestei unităţi în direcţia de desprindere.
ˎ
Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale accesoriului
compatibil cu talpa de interfaţă activă odată cu aceste
instrucţiuni de utilizare.
ˎ
Nu utilizaţi această unitate cu două sau mai multe adaptoare
de talpă combinate. Sony nu poate garanta performanţele
acestei unităţi în acest caz.
Sony nu poate garanta performanţele acestei unităţi dacă este
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné
utilizată cu accesorii de la alte companii.
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným
Specificaţii
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví,
které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.
Dimensiuni
Aprox. 28 mm × 28,3 mm × 28 mm
Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete
(l/î/a)
ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci
(exclusiv piesele proeminente)
tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního
Greutate
Aprox. 15 g
úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Temperatură de
0 °C până la 40 °C
< Upozornění pro zákazníky v zemích, na které se
funcţionare
vztahují směrnice ES >
Articole incluse
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení
Adaptor de talpă (ADP-MAC) (1), capac de protecţie pentru
společností Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
conector (pentru fixarea la această unitate) (1), documentaţie
Tokyo, 108-0075 Japonskon. Žádosti týkající se technických
imprimată
požadavků na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je
Concepţia şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare
třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony
prealabilă.
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
SRN. Pro záležitosti servisu a záručních podmínek se obracejte
„Multi Interface Shoe" este marcă comercială a Sony
na adresy uvedené v servisních a záručních dokumentech.
Corporation.
 Identifikace součástek
1
Patice aktivních rozhraní
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, inden
3
Ochranná krytka konektoru
anvendelse af produktet, og gem den til senere brug.
 Použití této jednotky
-2
ábra alapján,
Denne enhed er en kompatibilitetsadapter til en Multi-
Před připojením této jednotky k videokameře odpojte
interfacesko og en traditionel Handycam-tilbehørssko (Aktiv
jednotky, viz obrázek 
interfacesko).
jednotce.)
Brug denne enhed til at montere tilbehør, der er kompatibelt
Poznámky
med Aktiv interfacesko til et Handycam, som har en Multi-
ˎ
Vložte tuto jednotku řádně až nadoraz do patice více
interfacesko.
rozhraní videokamery.
Besøg venligst Sony-websiden for mere information.
ˎ
Po aretaci již aretačním knoflíkem neotáčejte příliš silně.
Advarsel
ˎ
Při nasazování příslušenství kompatibilního s paticí
Af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød må du ikke
aktivních rozhraní do této jednotky:
ˋ
ˎ
před nasazením plně otočte aretační knoflík příslušenství
1) udsætte enheden for regn eller fugt.
2) stille genstande med væske, f.eks. vaser, på apparatet.
ve směru RELEASE,
ˋ
ˎ
srovnejte šipku na zadní straně příslušenství, aby
Hold produktet uden for små børns rækkevidde for at
ukazovala stejným směrem jako šipka na patici aktivních
forhindre utilsigtet slugning.
rozhraní této jednotky.
Til kunder i Europa
ˎ
Při sundavání této jednotky otočte její aretační knoflík ve
směru uvolnění.
Håndtering af udtjente elektriske og
ˎ
Viz návod k obsluze příslušenství kompatibilního s paticí
elektroniske produkter (Gælder for den
aktivních rozhraní i tento návod k obsluze.
Europæiske Union og andre europæiske
ˎ
Nepoužívejte tuto jednotku v kombinaci se dvěma a více
lande med separate indsamlingssystemer)
adaptéry patice. V takovém případě nemůže společnost
Dette symbol på produktet eller emballagen
Sony zaručit provozuschopnost této jednotky.
angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
Společnost Sony neručí za provozuschopnost této jednotky při
indleveres på en genbrugsplads specielt
použití s příslušenstvím od jiných výrobců.
indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative
Technické údaje
Rozměry
Přibl. 28 mm × 28,3 mm × 28 mm
(š / v / h)
(bez vyčnívajících částí)
Hmotnost
Přibl. 15 g
Provozní teplota
0 °C až 40 °C
Součásti balení
Adaptér patice (ADP-MAC) (1), ochranná krytka konektoru
(pro připojení k této jednotce) (1), sada tištěné dokumentace
Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez
předchozího upozornění.
„Multi Interface Shoe" je ochranná známka společnosti Sony
Corporation.
2
Låseknap
3
Stikbeskyttelsesdæksel
Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöä ja
säilytä ohje myöhempää käyttöä varten.
Tämä yksikkö on yhteensopiva Multi Interface Shoe -istukan
fra denne enhed, inden du monterer enheden på
ja tavallisen Handycam-lisävarusteistukan kanssa (Active
-2
. (Monter igen
3
Interface Shoe).
Käytä tätä yksikköä, kun haluat kiinnittää Active Interface
Shoe -yhteensopivan lisävarusteen Handycam-videokameraan,
jossa on Multi Interface Shoe -istukka.
Kun haluat saada lisätietoja, vieraile Sony-yhtiön Internet-
sivuilla.
VAROITUS
SPienennä tulipalon ja sähköiskun vaaraa:
1) Suojaa laite sateelta ja kosteudelta.
2) Älä aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä esineitä, kuten
vaaseja.
Pidä poissa lasten ulottuvilta, koska lapset voivat vanhingossa
nielaista sen.
Euroopassa oleville asiakkaille
Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön ja muiden
Euroopan maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen
merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on
toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja
kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään
Ca. 28 mm × 28,3 mm × 28 mm
asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö-
(b/h/d)
ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen
(uden de fremspringende dele)
epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys
Ca. 15 g
säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä,
0 °C til 40 °C
talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta laite on ostettu.
< Ilmoitus EU-maiden asiakkaille >
Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta,
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japani. Tämän tuotteen Euroopan Unionin lainsäädännön
vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt tulee osoittaa
valtuutetulle edustajalle, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huolto tai takuu
asioita koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti osoittamaan
takuu tai huolto dokumenteissa mainituille edustajille.
 Osien tunnistaminen
1
2
Active Interface Shoe
Lukitusnuppi
3
Liittimen suojakorkki
 Tämän yksikön käyttäminen
Irrota
3
yksiköstä ennen kuin kiinnität sen videokameraan
kuvassa 
-2
esitetyllä tavalla. (Kiinnitä
3
käytön jälkeen
uudelleen tähän yksikköön.)
Huomautuksia
ˎ
Liitä tämä yksikkö kunnolla videokameran Multi Interface
Shoe -istukkaan.
ˎ
Älä kierrä lukitusnuppia väkisin lukituskohdan yli.
ˎ
Kun kiinnität Active Interface Shoe -istukan kanssa
yhteensopivaa lisävarustetta tähän yksikköön,
ˋ
ˎ
kierrä lisävarusteen lukitusnuppi RELEASE-suuntaan
ennen kiinnittämistä.
ˋ
ˎ
kohdista lisävarusteen takaosassa oleva nuoli siten, että
se osoittaa samaan suuntaan kuin tämän yksikön Active
Interface Shoe -istukassa oleva nuoli.
Likvidace nepotřebného elektrického a
ˎ
Kun irrotat tämän laitteen, paina laitteen lukitusnuppia
elektronického zařízení (platné v Evropské
irrotussuuntaan.
unii a dalších evropských státech
ˎ
Katso Active Interface Shoe -istukan kanssa yhteensopivan
uplatňujících oddělený systém sběru)
lisävarusteen käyttöohjeet ja nämä käyttöohjeet.
Tento symbol umístěný na výrobku nebo
ˎ
Älä käytä tätä yksikköä yhdistelemällä kahta tai useampaa
jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
istukkaa. Sony ei voi taata yksikön toimintaa sellaisessa
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno
tilanteessa.
jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné
ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci
Sony ei voi taata yksikön toimintaa, jos käytetään muiden
valmistajien lisävarusteita.
Tekniset tiedot
Mitat
Noin 28 mm × 28,3 mm × 28 mm
(l / k / s)
(lukuun ottamatta ulkonevia
osia)
Paino
Noin 15 g
Käyttölämpötila
0 °C - 40 °C
Mukana tulevat tarvikkeet
Istukka (ADP-MAC) (1), liittimen suojakorkki (kiinnitys
tähän yksikköön) (1), painetut asiakirjat
Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
"Multi Interface Shoe" on Sony Corporationin tavaramerkki.
Перед использованием данного изделия рекомендуется
внимательно прочитать настоящую инструкцию и
2
Aretační knoflík
сохранить ее для справок.
Данное устройство представляет собой совместимый
адаптер для многоинтерфейсного разъема и обычного
башамака для принадлежностей Handycam (активный
3
z této
интерфейсный разъем).
-2
. (Po použití opět připojte
3
k této
Использование данного устройства для прикрепления
совместимого аксессуара, такого как активный
интерфейсный разъем, к камере Handycam с
многоинтерфейсным разъемом.
Для получения более подробной информации,
пожалуйста, посетите веб-сайт Sony.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для уменьшения риска возгорания или поражения
электрическим током:
1) не подвергайте устройство воздействию дождя или
влаги.
2) не устанавливайте на устройство предметы,
заполненные жидкостью, например, вазы.
Храните в месте, недоступном для маленьких детей, чтобы
предотвратить случайное проглатывание.
Для пользователей в Европе
Утилизация отслужившего
электрического и электронного
оборудования (директива применяется
в странах Евросоюза и других
европейских странах, где действуют
системы раздельного сбора отходов)
Данный знак на устройстве или его упаковке
обозначает, что данное устройство нельзя
утилизировать вместе с прочими бытовыми
отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный
пункт переработки электрического и электронного
оборудования. Неправильная утилизация данного
изделия может привести к потенциально негативному
влиянию на окружающую среду и здоровье людей,
поэтому для предотвращения подобных последствий
необходимо выполнять специальные требования
по утилизации этого изделия. Переработка данных
материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для
получения более подробной информации о переработке
этого изделия обратитесь в местные органы городского
управления, службу сбора бытовых отходов или в
магазин, где было приобретено изделие.
< Примечание для клиентов в странах, на которые
распространяются Директивы ЕС >
Данное изделие произведено непосредственно или от
имени Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Все запросы, касающиеся соответствия
данного изделия законодательству Европейского
Союза, следует направлять авторизованному
представителю, компании Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По любым
вопросам обслуживания и гарантии, пожалуйста,
обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих
сопроводительных документах или гарантийном талоне
документах.
 Наименование компонентов
1
Активный интерфейсный разъем
2
Фиксатор
3
Защитная крышка для разъема
 Использование данного
1
2
устройства
3
Отсоедините
3
от устройства перед прикреплением
данного устройства к видеокамере, как показано на
рисунке 
-2
. (Снова прикрепите
3
к данному устройству
-2
после использования.)
3
Примечания
3
ˎ
Плотно вставьте данное устройство до упора в
многоинтерфейсный разъем видеокамеры.
ˎ
Не прилагайте силу к фиксатору для чрезмерной
затяжки после защелкивания.
ˎ
Во время прикрепления совместимого аксессуара,
такого как активный интерфейсный разъем, к данному
устройству,
ˋ
ˎ
перед прикреплением полностью поверните
фиксатор аксессуара в направлении RELEASE.
ˋ
ˎ
совместите стрелку на задней стороне аксессуара, так
чтобы она была расположена в том же направлении,
как и стрелка активного интерфейсного разъема
данного устройства.
ˎ
При отсоединении данного устройства нажмите
на фиксатор данного устройства в направлении
отсоединения.
ˎ
Подробные сведения приведены в инструкции по
эксплуатации совместимого аксессуара, такого как
активный интерфейсный разъем, вместе с данной
инструкцией по эксплуатации.
Не используйте данное устройство в комбинации с
ˎ
двумя адаптерами для башмака или более. Фирма
Sony не может гарантировать характеристики данного
устройства в таком случае.
Фирма Sony не может гарантировать характеристики
данного устройства при его использовании с аксессуарами
от других компаний.
Технические характеристики
Размеры
Приблиз. 28 мм × 28,3 мм × 28 мм
(ш/ в/ г)
(не включая выступающие части)
Масса
Приблиз. 15 г
Рабочая температура
От 0 °C до 40 °C
Комплектность поставки
Адаптер для башмака (ADP-MAC) (1), защитная крышка
для разъема (для прикрепления к данному устройству)
(1), набор печатной документации
Конструкция и технические характеристики могут быть
изменены без уведомления.
"Multi Interface Shoe" является товарным знаком Sony
Corporation.
Импортер на территории РФ и название и адрес
организации, раположенной на территории РФ,
уполномоченной принимать претензии от пользователей:
ЗАО "Сони Электроникс", 123103,Москва,Карамышевский
проезд, 6, Россия
Дата изготовления напечатана на картонной коробке.
1
2
3
3
-2
3
1
2
3
-2
3
3
‫ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻨﺘﺞ، ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻛﻤﺮﺟﻊ‬
.‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬
‫ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻫﻲ ﻣﻬﺎﻳﺊ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻏﺮاض وﻗﺎﻋﺪة‬
.(‫ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺒﻴﻨﻲ اﻟﻔﻌﺎل‬Handycam ‫ﻛامﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ‬
‫اﺳﺘﺨﺪم ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﱰﻛﻴﺐ ﻛامﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺒﻴﻨﻲ اﻟﻔﻌﺎل‬
.‫ اﳌﺠﻬﺰة ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻏﺮاض‬Handycam ‫ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ‬
.‫ ﻋﲆ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬Sony ‫ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮين‬
‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
،‫ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬
.‫1( ﻻ ﺗﻌﺮض اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﻄﺮ أو اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ‬
.‫2( ﻻ ﺗﻀﻊ اﺷﻴﺎء ﻣﻤﺘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮاﺋﻞ، ﻛﺎﳌﺰﻫﺮﻳﺎت، ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺎز‬
.‫اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪ ا ً ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺘﻔﺎدي اﺑﺘﻼﻋﻬﺎ‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﺰاء‬
‫ﻣﻘﺒﺾ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ‬
2
‫ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺒﻴﻨﻲ اﻟﻔﻌﺎل‬
1
‫ﻏﻄﺎء ﺣامﻳﺔ ﻃﺮف اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬
3
‫اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
‫ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻗﺒﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛام‬
3
‫اﻓﺼﻞ‬
‫ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻌﺪ‬
‫. )أﻋﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ‬
‫ﻣﺒني ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ‬
3
-2
(.‫اﻻﺳﺘﻌامل‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬
‫ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺒﻴﻨﻲ اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
.‫ﺑﻜﺎﻣريا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﻣﺤﻜﻢ‬
.‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﻣﻘﺒﺾ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺑﻘﻮة زاﺋﺪة ﺑﻌﺪ ﻗﻔﻠﻪ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛامﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺒﻴﻨﻲ اﻟﻔﻌﺎل ﻋﲆ ﻫﺬه‬
،‫اﻟﻮﺣﺪة‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﻗﺒﻞ‬
RELEASE ‫ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﻗﺮص اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﻜامﻟﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه‬
.‫اﻟﱰﻛﻴﺐ‬
‫ﻗﻢ مبﺤﺎذاة ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﻣريا ﺑﺤﻴﺚ‬
‫ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺠﻬﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺬي ﺗﺘﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ‬
.‫ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺒﻴﻨﻲ اﻟﻔﻌﺎل ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
‫ﻋﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة، اﺿﻐﻂ اﻟﺠﺰء ﺣﻮل ﻗﺮص اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
.‫ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻔﺼﻞ‬
‫راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴامت ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜامﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺒﻴﻨﻲ اﻟﻔﻌﺎل‬
.‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬه‬
‫ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ اﺛﻨني أو أﻛرث ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﺠﻤﻌﺔ. ﴍﻛﺔ‬
.‫ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ أداء ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‬Sony ‫ﺳﻮين‬
‫ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ أداء ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻛامﻟﻴﺎت ﻣﻦ‬Sony ‫ﴍﻛﺔ ﺳﻮين‬
.‫ﴍﻛﺎت أﺧﺮى‬
‫اﳌﻮاﺻﻔﺎت‬
ً ‫82 ﻣﻢ × 3.82 ﻣﻢ × 82 ﻣﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ‬
‫اﻷﺑﻌﺎد‬
(‫)ﻋﺮض/ ارﺗﻔﺎع/ ﻋﻤﻖ‬
(‫)ﺑﺪون اﻷﺟﺰاء اﻟﺒﺎرزة‬
ً ‫51 ﺟﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ‬
‫0 درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ إﱃ 04 درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬
‫درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﻀ ﻤ ّﻨﺔ‬
‫( )1(، ﻏﻄﺎء ﺣامﻳﺔ ﻃﺮف اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ )ﻟﻠﱰﻛﻴﺐ‬ADP-MAC) ‫ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﻘﺎﻋﺪة‬
‫ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة( )1(، ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ‬
.‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري دون إﺷﻌﺎر‬
‫" ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﴩﻛﺔ ﺳﻮين‬Multi Interface Shoe" ‫اﻟﻌﻼﻣﺔ‬
.Sony Corporation

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sony ADP-MAC