Download  Print this page

Philips DVD737K/931 Manual Page 3

Hide thumbs

Advertisement

DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved
åbning når sikkerhedsafbrydere er ude
af funktion. Undgå utsættelse for
stråling.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og ofbryder ikke strømmen
fra nettet. Den indbyggede netdel er
derfor tilsluttet til lysnettet så længe
netstikket sidder i stikkontakten.
S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på
annat sätt än i denna bruksanvisning
specificerats, kan användaren utsättas
för osynlig laserstrålning, som
överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet. Den inbyggda nätdelen är
därför ansluten till elnätet så länge
stickproppen sitter i vägguttaget.
SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen
muulla kuin tässä käyttöohjeessa
mainitulla tavalla saattaa altistaa
käyttäjän turvallisuusluokan 1
ylittävälle näkymättömälle
lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite
ei saa olla alttiina tippu-ja
roiskevedelle.
Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta. Sisäänrakennettu
verkko-osa on kytkettynä
sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke
on pistorasiassa.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips DVD737K/931

   Related Manuals for Philips DVD737K/931

This manual is also suitable for:

Dvd737

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: