Download Print this page

Asus P2000 User Manual

Keyboard and mouse set
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Keyboard and Mouse Set
PS/2 connector
A
A2
A1
USB connector
B
B1
B2
Türkçe
Português
A
A
1. Klavye/mouse bağlayıcınız PS/2 ise, önce PC’nizi kapatın.
1. Se os conectores do seu teclado/rato são PS/2, desligue primeiro o
PC.
2. Klavyenizi/mousenuzu PC’nizin PS/2 bağlantı noktalarına bağlayın (A1)
ve ardından PC’nizi açın ve kullanmaya başlayın. PC’nizin USB bağlantı
2. Ligue o teclado/rato às portas PS/2 do PC (A1) e depois ligue o PC e
noktalarına PS/2 klavye/mouse bağlamak isterseniz USB/PS2 adaptörü
comece a usá-los. Se quer ligar o teclado/rato PS/2 às portas USB do
kullanın (A2).
PC, use um adaptador USB/PS2 (A2).
B
B
1. Klavye/mouse bağlayıcılarınız USB ise, PC’nizin USB bağlantı
1. Se os conectores do seu teclado/rato são USB, ligue-os à porta USB
noktasına bağlayın (B1). PC’niz USB klavye/mouse’un kurulumu
do PC (B1). Durante a instalação de um teclado/rato USB, o PC pode
sırasında açılıp kapanabilir.
ser ligado/desligado.
2. PC’nizin USB klavye/mouse’u başlatmasını bekleyin, ardından
2. Aguarde que o PC inicie o teclado/rato USB e depois comece a usá-
kullanmaya başlayın. PC’nizin PS/2 bağlantı noktalarına USB klavye/
los. Se quer ligar o teclado/rato USB às portas PS/2 do PC, use um
mouse bağlamak isterseniz, USB/PS2 adaptör kullanın (B2).
adaptador USB/PS2 (B2).
Suomi
Svenska
A
A
1. Jos näppäimistön/hiiren liitin on PS/2-mallia, sammuta tietokone ensin.
1. Om dina tangentbord/musanslutningar är PS/2, stäng av din PC först.
2. Voit alkaa käyttää näppäimistöä/hiirtä kytkemällä ne tietokoneen PS/2-
2. Anslut ditt tangentbord/mus till PS/2-portarna på din PC (A1) och sätt
porttiin (A1) ja kytkemällä tietokoneen päälle. Jos haluat kytkeä PS/2-
därefter på din PC och börja använda dem. Om du vill ansluta PS/2-
näppäimistön/hiiren tietokoneen USB-porttiin, käytä USB/PS2-sovititinta
tangentbordet/musen till USB-portarna på din PC, använd en USB/PS2-
(A2).
adapter (A2).
B
B
1. Jos näppäimistön/hiiren liitin on USB-mallia, kytke se tietokoneen USB-
1. Om dina tangentbord/musanslutningar är USB, anslut till USB-porten på
porttiin (B1). Tietokone voi olla päällä tai pois päältä USB-näppäimistön/
din PC (B1). Din PC kan vara påslagen/avstängd under installationen
hiiren asennuksen aikana.
av ett USB-tangentbord/mus.
2. Odota, että tietokone tunnistaa USB-näppäimistön/hiiren, ja voit alkaa
2. Vänta medan PC:n initierar USB-tangentbord/mus och börja sedan
käyttää niitä.
använda det.
Om du vill ansluta USB-tangentbordet/musen till PS/2-portarna på din
Jos haluat kytkeä USB-näppäimistön/hiiren tietokoneen PS/2-porttiin,
PC, använd en USB/PS2-adapter (B2).
käytä USB/PS2-sovititinta (B2).
Česky
Slovensky
A
A
1. Ak sú konektory klávesnice/myši PS/2, najprv vypnite PC.
1. Pokud je vaše klávesnice/myš vybavena konektory PS/2, nejdříve
vypněte počítač.
2. Klávesnicu/myš pripojte k portom PS/2 na vašom PC (A1) a následne
zapnite PC a tieto zariadenia začnite používať. Ak chcete pripojiť
2. Připojte klávesnici/myš k portům PS/2 počítače (A1), potom zapněte
klávesnicu/myš PS/2 k USB portom na vašom PC, použite adaptér
počítač a začnete připojená zařízení používat. Chcete-li připojit
USB/PS2 (A2).
klávesnici/myš PS/2 k portům USB počítače, použijte adaptér USB/PS2
B
(A2).
1. Ak sú konektory klávesnice/myši typu USB, pripojte ich k USB portu
B
vášho PC (B1). PC môže byť počas inštalácie klávesnice/myši s
1. Pokud je vaše klávesnice/myš vybavena konektory USB, připojte
podporou USB zapnuté alebo vypnuté.
tato zařízení k portu USB počítače (B1). Během instalace můžete byt
vyzváni k restartování počítače.
2. Počkajte pokiaľ PC inicializuje klávesnicu/myš s podporou USB a
následne ich môžete začať používať.
2. Počkejte, až počítač aktivuje klávesnici/myš USB a potom začněte tato
zařízení používat.
Ak chcete pripojiť klávesnicu/myš s podporou USB portom PS/2 na
Chcete-li připojit klávesnici/myš USB k portům PS/2 počítače, použijte
vašom PC, použite adaptér USB/PS2 (B2).
adaptér USB/PS2 (B2).
Magyar
Українська
A
A
1. Ha a billentyűzet/egér csatlakozói PS/2 kialakításúak, először ki kell
1. Якщо ваша клавіатура/мишь має інтерфейс PS/2, спочатку
kapcsolnia a PC-t.
вимкніть живлення комп’ютера.
2. Csatlakoztassa a billentyűzetet/egeret a PC PS/2 portjaihoz (A1), majd
2. Приєднайте клавіатуру/мишу до портів PS/2 на комп’ютері (А1),
kapcsolja be a PC-t a használatba vételükhöz. Ha a PS/2 billentyűzetet/
після чого увімкніть комп’ютер та почніть користування ними.
egeret a PC USB csatlakozóihoz kívánja csatlakoztatni, használjon
Якщо ви бажаєте приєднати PS/2 клавіатуру/мишу до портів USB
USB/PS2 átalakítót (A2).
на комп’ютері, використовуйте адаптер USB/PS2 (А2).
B
B
1. Ha a billentyűzet/egér csatlakozói USB kialakításúak, csatlakoztassa
1. Якщо ваша клавіатура має интерфейс USB, приєднайте
a PC USB aljzatához (B1). A PC-t be/ki lehet kapcsolni az USB
сполучувач до порту USB на комп’ютері (В1). Для остаточної
billentyűzet/egér telepítése közben.
інсталляції, можливо, комп`ютер буде потрібно перезавантажити.
2. Várjon, amíg a PC inicializálja az USB billentyűzetet/egeret, mielőtt
2. Почекайте, поки комп’ютер задіє USB-клавіатуру/мишу, та
használatba venné. Ha az USB billentyűzetet/egeret a PC PS/2
починайте користуватися ними. Якщо ви бажаєте приєднати USB-
csatlakozóihoz kívánja csatlakoztatni, használjon USB/PS2 átalakítót
клавіатуру/мишу до портів PS/2 на комп’ютері, використовуйте
(B2).
адаптер USB/PS2 (В2).
Deutsch
Русский
A
A
1. Falls Sie über PS/2-Tastatur-/Mausanschlüsse verfügen, schalten Sie
1. Если ваша клавиатура/мышь имеет разъем PS/2, сначала
bitte zuerst Ihren PC aus.
выключите ПК.
2. Schließen Sie Ihre Tastatur/Maus an die PS/2-Anschlüsse Ihres
2. Подключите клавиатуру/мышь к разъему PS/2 вашего ПК (A1),
Computers an (A1), schalten Sie dann den PC ein und Sie können die
затем включите ПК. Если вы хотите подключить клавиатуру/
Tastatur/Maus benutzen. Falls Sie Ihre PS/2 Tastatur/Maus über den
мышь с разъемом PS/2 к USB порту вашего ПК, используйте
USB-Anschluss mit Ihrem PC verbinden möchten, nutzen Sie bitte
переходник USB/PS2 (A2).
B
einen USB/PS2-Adapter (A2).
1. Если ваша клавиатура/мышь имеет разъем USB, подключите ее
B
1. Falls Ihre Tastatur/Maus einen USB-Anschluss besitzt, verbinden Sie
к USB порту вашего ПК (B1). При подключении клавиатуры/мышь
sie bitte über den USB-Anschluss mit Ihrem PC (B1). Ihr PC kann
с разъемом USB, возможно, придется выполнить перезагрузку
während der Installation der USB-Tastatur/Maus sowohl ein- als auch
компьтера.
ausgeschaltet sein.
2. Подождите пока ПК найдет USB клавиатуру/мышь и начнет
2. Warten Sie, bis der PC die USB-Tastatur/Maus erkannt hat, und
использовать.
beginnen Sie mit der Nutzung. Falls Sie Ihre USB-Tastatur/Maus über
Если вы хотите подключить клавиатуру/мышь с разъемом USB к
den PS/2-Anschluss mit Ihrem PC verbinden möchten, nutzen Sie bitte
разъему PS/2 вашего ПК, используйте переходник USB/PS2 (B2).
einen USB/PS2-Adapter (B2).
Q5874
English
Français
A
A
1. If your keyboard/mouse connectors are PS/2, power off your PC first.
1. Si le connecteur de votre souris/clavier est de type PS/2, veuillez
d’abord éteindre votre ordinateur.
2. Connect your keyboard/mouse to the PS/2 ports of your PC (A1) , and
then turn on your PC and start using them.
2. Connectez votre souris et votre clavier aux ports PS/2 de votre ordinateur
(A1), puis allumez votre ordinateur pour pouvoir commencer à les utiliser.
If you want to connect the PS/2 keyboard/mouse to the USB ports on
Si vous souhaitez connecter une souris ou un clavier PS/2 aux ports USB
your PC, use a USB/PS2 adapter (A2).
de votre ordinateur, utilisez un adaptateur USB-PS/2 (A2).
B
1. If your keyboard/mouse connector are USB, connect it to the USB port
B
1. Si le connecteur de votre souris/clavier est de type USB, connectez-le à
of your PC (B1). Your PC may be turned on/off during installation of a
l’un des ports USB de votre ordinateur (B1). Vous ordinateur peut être
USB keyboard/mouse.
allumé ou éteint lors de l’installation d’un clavier ou d’une souris USB.
2. Wait for the PC to initiate the USB keyboard/mouse and then start using
2. Patientez le temps que votre ordinateur détecte votre souris/clavier
it.
USB avant toute utilisation. Si vous souhaitez connecter une souris
If you want to connect the USB keyboard/mouse to the PS/2 ports on
ou un clavier USB aux ports PS/2 de votre ordinateur, utilisez un
your PC, use a USB/PS2 adapter (B2).
adaptateur USB-PS/2 (A2).
Español
A
A
1. Αν οι συνδέσεις του πληκτρολογίου/ποντικιού σας είναι PS/2,
1. Si sus conectores de teclado/ratón son PS/2, apague primero su PC.
απενεργοποιήστε πρώτα τον υπολογιστή σας.
2. Conecte su teclado/ratón a los puertos PS/2 de su PC (A1). Encienda
2. Συνδέστε το πληκτρολόγιο/το ποντίκι σας στις θύρες PS/2 του
su PC y comience a utilizarlos. Si desea conectar el teclado/ratón a los
υπολογιστή σας (A1) και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον
puertos USB de su PC, utilice un adaptador USB/PS2 (A2).
υπολογιστή σας και ξεκινήστε να τα χρησιμοποιείτε. Αν θέλετε
B
1. Si sus conectores de teclado/ratón son USB, conéctelo al puerto
να συνδέσετε το PS/2 πληκτρολόγιο/ποντίκι στις USB θύρες του
USB del su PC (B1). Su PC se puede encender/apagar durante la
υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα USB/PS2 (A2).
B
instalación de un teclado/ratón USB.
1. Αν οι συνδέσεις του πληκτρολογίου/ποντικιού σας είναι USB,
συνδέστε τις στη USB θύρα του υπολογιστή σας (Β1). Ο
2. Espere a que su PC inicie el teclado/ratón USB y comience a utilizarlo.
υπολογιστής σας μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί κατά
Si desea conectar el teclado/ratón USB en los puertos PS/2 de su PC,
τη διάρκεια της εγκατάστασης ενός USB πληκτρολογίου/ποντικιού.
utilice un adaptador USB/PS2 (B2).
2. Περιμένετε να προετοιμάσει ο υπολογιστής το USB πληκτρολόγιο/
ποντίκι και, στη συνέχεια, ξεκινήστε να τα χρησιμοποιείτε. Αν
θέλετε να συνδέσετε το USB πληκτρολόγιο/ποντίκι στις PS/2
θύρες του υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα
USB/PS2 (Β2).
繁體中文
簡體中文
A
A
1. 若您的鍵盤/滑鼠連接埠為 PS/2,請先關閉您的電腦。
1. 若您的键盘/鼠标接口为 PS/2,请先关闭您的计算机。
2. 将键盘/鼠标连接到计算机的 PS/2 接口(A1),然后启动您的计算机
2. 將鍵盤/滑鼠連接到電腦的 PS/2 連接埠(A1),然後啟動您的電腦開始
开始使用。若您想要将 PS/2 接口的键盘/鼠标连接到计算机的 USB 接
使用。若您想要將 PS/2 連接埠的鍵盤/滑鼠連接到電腦的 USB 連接埠,
口,请使用 USB/PS2 转接器(A2)。
請使用 USB/PS2 轉接器(A2)。
B
B
1. 若您的键盘/鼠标接口为 USB,请将其连接到计算机的 USB 接口(
1. 若您的鍵盤/滑鼠連接埠為 USB,請將其連接到電腦的 USB 連接埠(
B1)。在安装 USB 键盘/鼠标时,您的计算机可能会开启/关闭。
B1)。在安裝 USB 鍵盤/滑鼠時,您的電腦可能會啟動/關閉。
2. 等待计算机初始化 USB 键盘/鼠标并开始使用。
2. 等待電腦初始化 USB 鍵盤/滑鼠並開始使用。
若您想要将 USB 接口的键盘/鼠标连接到计算机上的 PS/2 接口,请使
若您想要將 USB 連接埠的鍵盤/滑鼠連接到電腦上的 PS/2 連接埠,請使
用 USB/PS2 转接器(B2)。
用 USB/PS2 轉接器(B2)。
Eesti
Polski
A
A
1. Kui hiir/klaviatuur on varustatud PS/2 pistikuga, siis lülitage kõigepealt
1. Gdy złącza klawiatury/myszy to PS/2, należy najpierw wyłączyć
arvuti välja.
komputer PC.
2. Ühendage klaviatuur/hiir arvuti (A1) PS/2 porti, seejärel käivitage
2. Podłącz klawiaturę/mysz do portów PS/2 komputera PC (A1), a
arvuti. Kui soovite ühendada PS/2 klaviatuuri/hiire arvuti USB porti, siis
następnie włącz komputer PC i rozpocznij używanie. Aby podłączyć
kasutage USB/PS2 adapterit (A2).
klawiaturę/mysz PS/2 do portów USB komputera PC, użyj adaptera
B
USB/PS2 (A2).
1. Kui klaviatuuri/hiire pistik on USB tüüpi, siis ühendage see arvuti (B1)
B
USB porti. Võimalik, et USB klaviatuuri/hiire installimisel lülitub arvuti
1. Jeśli złącza klawiatury/myszy to USB, podłącz je do portu USB
sisse/välja.
komputera PC (B1). Komputer PC może być włączony/wyłączony
podczas instalacji klawiatury/myszy USB.
2. Oodake, kuni arvuti aktiveerib USB klaviatuuri/hiire, seejärel alustage
selle kasutamist.
2. Zaczekaj na zainicjowanie komputera PC w celu zainicjowania
klawiatury/myszy USB, a następnie ich uruchomienia. Aby podłączyć
Kui soovite ühendada USB klaviatuuri/hiire arvuti PS/2 porti, siis
klawiaturę/mysz USB do portów PS/2 komputera PC, użyj adapter
kasutage USB/PS2 adapterit (B2).
USB/PS2 (B2).
Norsk
Dansk
A
A
1. Hvis kontaktene på tastaturet/musen er PS/2, slå av PC-en først.
1. Hvis dine tastatur/muse-stik er PS/2, skal du først slukke for pc’en.
2. Koble tastaturet/musen til PS/2-portene på PC-en (A1), og slå deretter
2. Forbind dit tastatur/din mus til pc’ens (A1) PS/2 porte, og tænd derefter
på PC-en og begynn å bruke de. Hvis du vil koble PS/2-tastaturet/
for pc’en for at begynde at bruge de to ting. Hvis du ønsker at forbinde
musen til USB-portene på PC-en, bruk en USB/PS2-adapter (A2).
PS/2 tastaturet/musen til pc’ens USB porte, skal du bruge en USB/PS2
B
adapter (A2).
1. Hvis kontaktene på tastaturet/musen er USB, koble de til USB-porten
B
på PC-en (B1). PC-en kan slås på/av under installasjonen av et USB-
1. Hvis dine tastatur/muse-stik er USB, skal du forbinde dem til pc’ens
tastatur/mus.
USB port (B1). Pc’en kan være slået til eller fra under installationen af
USB tastaturet og -musen.
2. Vent til PC-en starter USB-tastaturet/musen og begynn deretter å bruke
de. Hvis du vil koble USB-tastaturet/musen til PS/2-portene på PC-en,
2. Vent på, at pc’en initialiserer USB tastaturet/musen og begynd derefter
bruk en USB/PS2-adapter (B2).
at bruge de to ting. Hvis du ønsker at forbinde USB tastaturet/musen til
pc’ens PS/2 porte, skal du bruge en USB/PS2 adapter (B2).
Română
Български
A
А
1. Dacă conectorii tastaturii/şoricelului sunt PS/2, opriţi întâi calculatorul.
1. Ако конекторите на клавиатурата/мишката са PS/2, първо
изключете компютъра.
2. Conectaţi tastatura/şoricelul dumneavoastră la porturile PS/2 ale
2. Свържете клавиатурата/мишката с PS/2 портовете на
calculatorului dumneavoastră (A1), şi porniţi după aceea calculatorul
компютъра (A1), след което включете компютъра и вече ще
pentru a le folosi. Dacă doriţi să conectaţi tastatura/şoricelul PS/2 la
можете да ги използвате. Ако желаете да свържете PS/2
porturile USB ale calculatorului dumneavoastră, folosiţi un adaptor
клавиатурата/мишката с USB портовете на компютъра, ще Ви
USB/PS2 (A2).
бъде необходим USB/PS2 адаптер (A2).
B
1. Atunci când conectorii tastaturii/şoricelului dumneavoastră sunt USB,
Б
1. Ако конекторите на клавиатурата/мишката са USB, свържете ги
conectaţi-le la portul USB al calculatorului dumneavoastră (B1).
с USB портовете на компютъра (B1). Компютърът Ви може да е
Calculatorul dumneavoastră poate fi oprit/pornit în timpul instalării unei
включен/изключен по време на инсталиране на USB клавиатура/
tastaturi sau a unui şoricel USB.
мишка.
2. Aşteptaţi declanşarea tastaturii/şoricelului USB de către calculator
2. Изчакайте компютърът да инициализира USB клавиатурата/
înainte de folosirea acestora. Dacă doriţi să conectaţi tastatura/şoricelul
мишката, след което ще можете да ги използвате. Ако желаете
да свържете USB клавиатурата/мишката с PS/2 портовете на
USB la porturile PS/2 ale calculatorului dumneavoastră, folosiţi un
компютъра, ще Ви бъде необходим USB/PS2 адаптер (Б2).
adaptor USB/PS2 (B2).
Italiano
Nederlands
A
A
1. Als uw toetsenbord en muis PS/2-aansluitingen hebben, moet u eerst
1. Se il connettore di tastiera e mouse è PS/2, spegnere innanzitutto il PC.
de pc uitschakelen.
2. Collegare tastiera e mouse alle porte PS/2 del PC (A1), quindi
2. Sluit uw toetsenbord/muis aan op de PS/2-poorten van uw pc (A1),
accendere il PC ed iniziare ad utilizzarli. Per collegare tastiera e mouse
schakel vervolgens uw pc in en u kunt de apparaten gebruiken. Als u
PS/2 alle porte USB del PC, servirsi di un adattatore USB/PS2 (A2).
een PS/2-toetsenbord/muis wilt aansluiten op de USB-poorten op uw
pc, moet u een USB/PS2-adapter (A2) gebruiken.
B
1. Se il connettore della tastiera e del mouse è USB, collegarlo alla porta
B
1. Als uw toetsenbord en muis USB-aansluitingen hebben, sluit u deze
USB del PC (B1). Durante l’ installazione di una tastiera/mouse USB, il
aan op de USB-poort van uw pc (B1). Uw pc kan in- of uitgeschakeld
PC può essere acceso/spento.
zijn tijdens het installeren van een USB-toetsenbord/muis.
2. Attendere che il PC abbia inizializzato tastiera/mouse USB ed iniziare
2. Wacht tot de pc klaar is met het starten van het USB-toetsenbord en
ad usare entrambi.
de USB-muis. Daarna kunt u de apparaten gebruiken. Als u een USB-
Per collegare tastiera e mouse USB alle porte PS/2 del PC, servirsi di
toetsenbord/muis wilt aansluiten op de PS/2-poorten op uw pc, moet u
un adattatore USB/PS2 (B2).
een USB/PS2-adapter (B2) gebruiken.
Latviski
Lietuvių
A
A
1. Ja jūsu klaviatūrai/pelei ir PS/2 savienotāji, izslēdziet vispirms jūsu
1. Jei Jūsų klaviatūra (pelė) turi PS/2 jungtį, pirmiausia išjunkite kompiuterį.
datoru.
2. Prijunkite klaviatūrą (pelę) prie kompiuterio PS/2 prievado (A1), įjunkite
2. Pievienojiet jūsu klaviatūru/peli jūsu PC PS/2 pieslēgvietām (A1) , tad
kompiuterį ir naudokitės klaviatūra (pele). Jeigu norite prijungti PS/2
ieslēdziet jūsu PC un sāciet tos lietot. Ja jūs vēlaties pievienot jūsu PS/2
klaviatūrą (pelę) prie kompiuterio USB prievadų, naudokite USB/PS2
klaviatūru/peli jūsu PC USB pieslēgvietām, lietojiet USB/PS2 adapteri
adapterį (A2).
B
(A2).
1. Jei Jūsų klaviatūra (pelė) turi USB jungtį, prijunkite ją prie kompiuterio
B
1. Ja jūsu klaviatūrai/pelei ir USB savienotāji, pievienojiet tos jūsu PC USB
USB prievado (B1). USB klaviatūros (pelės) montavimo metu
pieslēgvietām (B1). Jūsu USB klaviatūras/peles uzstādīšanas laikā jūsu
kompiuteris gali būti įjungtas arba išjungtas .
PC var būt ieslēgts/izslēgts..
2. Palaukite kol kompiuteris atpažins USB klaviatūrą (pelę) ir pradėkite ja
2. Uzgaidiet līdz jūsu PC iedarbina jūsu USB klaviatūru/peli pirms sākat tos
naudotis.
lietot.
Jeigu norite prijungti USB klaviatūrą (pelę) prie kompiuterio PS/2
Ja jūs vēlaties pievienot jūsu USB klaviatūru/peli jūsu PC PS/2
prievadų, naudokite USB/PS2 adapterį (B2).
pieslēgvietām, lietojiet USB/PS2 adapteri (B2).
Continued at the back

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Asus P2000

  • Page 1 Q5874 Keyboard and Mouse Set English Français 1. If your keyboard/mouse connectors are PS/2, power off your PC first. 1. Si le connecteur de votre souris/clavier est de type PS/2, veuillez PS/2 connector d’abord éteindre votre ordinateur. 2. Connect your keyboard/mouse to the PS/2 ports of your PC (A1) , and then turn on your PC and start using them. 2. Connectez votre souris et votre clavier aux ports PS/2 de votre ordinateur (A1), puis allumez votre ordinateur pour pouvoir commencer à les utiliser. If you want to connect the PS/2 keyboard/mouse to the USB ports on Si vous souhaitez connecter une souris ou un clavier PS/2 aux ports USB your PC, use a USB/PS2 adapter (A2). de votre ordinateur, utilisez un adaptateur USB-PS/2 (A2). 1. If your keyboard/mouse connector are USB, connect it to the USB port 1. Si le connecteur de votre souris/clavier est de type USB, connectez-le à of your PC (B1). Your PC may be turned on/off during installation of a l’un des ports USB de votre ordinateur (B1). Vous ordinateur peut être USB keyboard/mouse. allumé ou éteint lors de l’installation d’un clavier ou d’une souris USB. 2. Wait for the PC to initiate the USB keyboard/mouse and then start using 2. Patientez le temps que votre ordinateur détecte votre souris/clavier USB avant toute utilisation. Si vous souhaitez connecter une souris If you want to connect the USB keyboard/mouse to the PS/2 ports on ou un clavier USB aux ports PS/2 de votre ordinateur, utilisez un your PC, use a USB/PS2 adapter (B2). adaptateur USB-PS/2 (A2).
  • Page 2 8. “Ausführen”-Fenster anzeigen 8. Attēlot dialoga aili “Izpildīt” 8. Rodyti „Run“ dialogo langą 9. Выбор следующей программы в панели задач; нажмите клавишу 9. Wählen Sie das nächste Programm in der Taskleiste aus; drücken Sie 9. Izvēlēties nākošo programmu uzdevumu joslā; nospiediet taustiņu 9. Pasirinkite kitą programą užduočių juostoje; paspausdami „Enter“ Enter для активации выбранной программы die Enter-Taste, um das ausgewählte Programm zu aktivieren Enter lai aktivizētu izvēlēto programmu klavišą aktyvuokite pasirinktą programą 10. Выбор предыдущей программы в панели задач; нажмите 10. Wählen Sie das vorherige Programm in der Taskleiste aus; drücken Sie 10. Izvēlēties iepriekšējo programmu uzdevumu joslā; nospiediet taustiņu 10. Pasirinkite ankstesnę programą užduočių juostoje, paspausdami клавишу Enter для активации выбранной программы die Enter-Taste, um das ausgewählte Programm zu aktivieren Enter lai aktivizētu izvēlēto programmu „Enter“ klavišą aktyvuokite pasirinktą programą E1 - Прокрутка E1 - Bildlauf E1 - Ritināt E1 – Paslinkti For more details, visit the ASUS website at www.asus.com. 15G067501000...

This manual is also suitable for:

U2000U3500