Advertisement

ANGLE GRINDER PWS 125 A1
ANGLE GRINDER
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
VINKELSLIP
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
WINKELSCHLEIFER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
KULMAHIOMAKONE
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
VINKELSLIBER
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
3

Advertisement

   Summary of Contents for PARKSIDE PWS 125 A1 ANGLE GRINDER

 • Page 1

  ANGLE GRINDER PWS 125 A1 ANGLE GRINDER KULMAHIOMAKONE Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös VINKELSLIP VINKELSLIBER Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning...

 • Page 2

  Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut båda bildsidorna och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Før du læser, vend begge sidene med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

 • Page 5: Table Of Contents

  1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 7 3. Personal safety ......................Page 8 4. Careful handling and use of electrical power tools ..........Page 8 Safety advice for all uses ....................Page 9 Safety advice relating to kickback ................Page 10 Special safety advice relating to grinding and disc-cutting ........Page 11...

 • Page 6: Proper Use, Features And Equipment

  Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Read instruction manual! Rated idle running speed Observe caution and safety notes! Safety class II Caution – electric shock! Proper procedure and handling. Danger to life!

 • Page 7: Included Items, Technical Information, Workplace Safety, Electrical Safety

  © Included items the intervening periods of time when the device is switched off or is running but is not actually in use. 1 Angle grinder PWS 125 A1 This can result in a much lower vibration load over 1 Metal-cutting disc the whole of the period of working.

 • Page 8: Personal Safety, Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  Accidents can happen if you carry the device c) Keep the device away from rain or with your finger on the ON / OFF switch or with moisture. Water entering an electrical device the device switched on.

 • Page 9: Safety Advice For All Uses

  / or serious injury. d) When not in use always ensure that b) Normative statement / advice for this tool is not applicable. electrical power tools are kept out of c) Do not use any accessory not specifi- reach of children.

 • Page 10: Safety Advice Relating To Kickback

  This causes the electrical power working area. tool (if not controlled) to move in the opposite di- rection to the direction of rotation of the attachment Hold the device by the insulated han- at the point of constraint.

 • Page 11: Special Safety Advice Relating To Grinding And Disc-cutting, Further Special Safety Advice For Disc-cutting

  Overloading the cutting disc in- creases the load and the tendency of the disc a) Always use the guard designed for to twist or snag in the cut, making kickback or disc breakage more likely. the type of abrasive consumable you are using.

 • Page 12: Special Safety Advice For Abrading Using Sandpaper, Special Safety Advice For Polishing

  ½ ting into. The cutting disc plunged into the surface DANGER OF ELECTRIC SHOCK! Do not could cut through gas or water pipes, electricity touch the mains lead if it becomes cables or other objects and cause kickback.

 • Page 13: Advice On Use

  ½ discs could become detached from the device Take note of the direction of rotation and result in injury and / or damage to property. and always hold the device in such a ½ Do not allow the end of the spindle...

 • Page 14: Setting The Speed

  Test the operation securely with both hands (see Fig. G). Always keep proper footing and balance. of the device for 30 seconds. If a disc is not round ½ For the best grinding performance move the or vibrates, do not use it.

 • Page 15: Changing A Disc, Cutting / Roughing Discs, Flap Discs For Metal

  Sawing stone After replacing a disc let the device run under is only permitted with the use of a cutting guide no load for 30 seconds as a safety check. (accessory).

 • Page 16: Other Accessories, Adjusting The Disc Guard Cover

  Cup brush, crimped wire ator at all times (see Fig. B, C). The disc guard Dimensions: ø 75 - 100 mm cover...

 • Page 17: Using The Auxiliary Handle, Maintenance And Cleaning, Service, Warranty

  The auxiliary handle can be screwed pliance has been manufactured with care on to the left, right or on the top of the head of the and meticulously examined before deliv- device. ery. Please retain your receipt as proof of purchase.

 • Page 18: Disposal, Declaration Of Conformity / Manufacturer

  Do not dispose of electric tools documents and EU directives: in the household waste! In accordance with European Directive 2002 / 96 / EC Machinery Directive (covering waste electrical and electronic equipment) (2006 / 42 / EC)

 • Page 19

  3. Henkilöiden turvallisuus ....................Sivu 22 4. Sähkötyökalujen huolellinen käsittely ja käyttö ............Sivu 22 Kaikkien käyttöjen turvallisuusohjeet ................Sivu 23 Jos kone iskee takaisin - turvallisuusohjeet käyttäjälle ..........Sivu 24 Erityisiä turvallisuusohjeita hiontaan ja katkaisutöihin..........Sivu 25 Erityisiä katkaisuhiontaa koskevia turvallisuusohjeita ..........Sivu 25 Eritysturvallisuusohjeet hiekkapaperilla hiontaan ............Sivu 26 Erityiset turvallisuusohjeet kiillotustöihin ...............Sivu 26...

 • Page 20

  Hävitä pakkaus ja laite Watti (vaikutusteho) ympäristöystävällisesti! Kulmahiomakone PWS 125 A1 Huomio: Kantavissa seinissä olevat halkeamat kuuluvat normin DIN 1053 osa 1:n tai maakohtais- Hionta, karheahionta, katkaisu ten määräysten piiriin. Näitä määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. © Yleistä Selvitä asia ennen työskentelyn aloittamista vastaa- valta rakennusinsinööriltä, arkkitehdiltä...

 • Page 21

  1 laikansuojus 1 sakara-avain 1 käyttöopas Lue kaikki turva- ja muut VAROLTUS! ohjeet! Turva- ja muiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja / tai vakavia louk- © Tekniset tiedot kaantumisia. Nimellisteho: 1200 W Säilytä kaikki turva- ja muut ohjeet tulevaa Nimellisjännite:...

 • Page 22

  Varo käynnistämästä laitetta vahin- tä ei käytetä, lasten ulottumattomissa. gossa. Varmista, että sähkötyökalu Älä anna henkilöiden käyttää laitetta, jos he eivät tunne sitä tai eivät ole lu- on kytketty pois päältä, ennen kuin keneet näitä käyttöohjeita. Sähkötyöka- liität sen pistorasiaan, nostat sen tai kannat sitä.

 • Page 23

  Käytä henkilökohtaista suo- Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättämises- javarustusta. Käytä tilanteen tä voi olla seurauksena sähköisku, tulipalo ja / vaativia suojavarusteita, kuten tai vakavia loukkaantumisia. täyttä kasvosuojainta, silmäsuojaimia b) Normatiivista lausetta / ohjetta ei voida käyttää...

 • Page 24

  Jos laite iskee takaisin, se on merkki siitä, että säh- pyörivään työkaluun. kötyökalua on käytetty väärin tai virheellisesti. Tämä voidaan välttää, kun noudatetaan seuraavassa esi- Laske sähkötyökalu käsistäsi vasta...

 • Page 25

  Laipat eroavat toisistaan sa, joka ei ole kokonaan näkyvissä. siitä riippuen, onko ne tarkoitettu katkaisu - vai Katkaisulaikka voi osua kaasu- tai vesijohtoihin, hiomalaikkoihin. sähköjohtoihin tai muihin esteisiin ja aikaansaa- e) Älä...

 • Page 26

  Hiomalaikat voivat muuten irrota laitteesta ja aikana. Teräsharjakset voivat tarttua hyvin hel- aiheuttaa loukkaantumisia ja / tai aineellisia posti kevyeen vaatetukseen ja / tai lävistää ihon. vahinkoja. ½ b) Jos työ vaatii hiomasuojuksen käyt- Estä, ettei karan pää...

 • Page 27

  ½ hiukset peittävää päähinettä. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä kuitu- ½ vahvistettuja katkaisulaikkoja, joiden Turvallisuussyistä laitetta saa käyttää sallittu kehänopeus on vähintään 80 m / s. vain lisäkahva asennettuna. ½ VAROITUS! Laikan pyörintäliike ei pysähdy heti Säädettävän laikansuojuksen virran katkaisun jälkeen. Älä pysäytä laikkaa hionta- tai katkaisutyössä...

 • Page 28

  Varmista, että työasentosi on tukeva. pyöriviä laikkoja. Varmista, että laitteen käyntiääni ½ Paras hiomatulos saavutetaan painamalla laik- on normaali ja että laitteessa ei ilmene liiallista kipi- kaa kevyesti 15-30° kulmassa työkappaletta nöintiä. Varmista, että laitteen kaikki kiinnittimet vasten ja liikuttamalla sitä edestakaisin.

 • Page 29

  © Muut varusteet sen turvallisuuden takaamiseksi käydä kuormit- tamattomana 30 sekunnin ajan. Varmista, että laitteen käyntiääni on normaali ja että laitteessa Lisäksi voidaan käyttää seuraavien teknisten eritte- ei ilmene liiallista kipinöintiä. lyjen mukaisia hiomavälineitä: Varmista, että kaikki kiinnittimet ovat tukevasti Karan kierre: paikallaan.

 • Page 30

  Lisävarusteet / Huolto ja puhdistus / Huolto Kuppiharjat, aallotettu lanka estää hionnassa / katkaisussa syntyvien kipinöi- Mitat: ø 75 - 100 mm den ja hiukkasten sinkoutumista käyttäjää kohti. Pyörimisnopeus: min. 12000 r / min Se suojaa myös käyttäjää pyörivältä laikalta.

 • Page 31

  Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteiden joukkoon! © Takuu Sähkölaitteiden hävittämistä koskevan EU-normin 2002 / 96 / EC mukaan käytöstä poistettuja sähkö- Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. laitteita hävitettäessä on huolehdittava materiaalien Laite on valmistettu huolellisesti ja tarkis- erottelusta ja kierrätyksestä.

 • Page 32

  Vaatimustenmukaisuusvakuutus / Valmistaja © Vaatimustenmukaisuus- vakuutus / Valmistaja Me, Kompernaß GmbH, dokumentoinnista vastaava: herra Felix Becker, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Saksa, vakuutamme täten, että tämä tuote vastaa seuraavia standardeja, normatiivisia dokumentteja ja EY-direktiivejä: Konedirektiivi (2006 / 42 / EC) Pienjännitedirektiivi...

 • Page 33

  1. Säkerhet på arbetsplatsen ..................Sidan 35 2. Elsäkerhet ........................Sidan 35 3. Personsäkerhet ......................Sidan 36 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..........Sidan 36 Säkerhetsanvisningar för all användning ..............Sidan 37 Bakslag och motsvarande säkerhetsanvisningar ............Sidan 38 Speciella säkerhetsanvisningar för slipning och kaprondeller ........

 • Page 34

  Inledning Följande piktogram används i denna bruksanvisning / på produkten: Läs bruksanvisningen! Tomgångsvarvtal Observera varningar och Skyddsklass II säkerhetsanvisningarna! Varning för elektrisk chock! Säkert handhavande. Livsfara! Använd skyddsglasögon, hörselskydd, Explosionsrisk! skyddsmask och skyddshandskar. Brandrisk! Håll barn på avstånd från elverktyg! Skadad nätsladd- eller kontakt kan...

 • Page 35: Tekniska Data

  Läs alla säkerhetsinstruk- VARNING! tioner och anvisningar! Felhantering vid till- lämpning av nedan angivna säkerhetsinstruktioner © Tekniska data och anvisningar kan medföra elstötar, brand och / eller allvarliga skador. Nominell effekt: 1200 W Märkspänning: 230 V ~ 50 Hz Förvara alla säkerhetsinstruktioner och Tomgångsvarvtal:...

 • Page 36

  Ta hand om verktyget väl. Kontrollera get med fingret placerat på PÅ / AV-knappen att rörliga delar fungerar utan problem eller se till att verktyget inte är anslutet till ström- och inte kärvar, kontrollera även om försörjningen. Detta kan medföra olyckor.

 • Page 37

  Ett skadat tillbehörsverk- slipning, slipning med sandpapper, arbete tyg brister i de flesta fall inom denna testtid. med stålborstar, polering och kaprondeller: Använd personlig skyddsut- a) Detta elverktyg skall användas som rustning.

 • Page 38

  Detta medför att man tappar kontrollen eller ett säkerhetsanvisningar bakslag uppstår. e) Använd inte sågblad från motorsåg Bakslag är en plötslig reaktion till följd av ett fastkört eller tandade sågblad. Sådana tillbehörs- eller blockerat roterande tillbehörsverktyg, t.ex. slip- verktyg förorsakar ofta bakstöt eller förlorad rondell, slipskiva, stålborste osv.

 • Page 39

  T.ex.: Slipa inte med hjälp av kaprondellens sida. Kaprondeller är av- stycken böjer sig gärna under sin egen vikt. sedda att ta bort material med hjälp av skivans Arbetsstycke måste stöttas på båda sidor om kant. Påverkan i sidled på dessa slipverktyg rondellen, både i närheten av kaprondellen...

 • Page 40

  Överbelasta inte trådarna genom för sliprondeller som har för stort hål. ½ högt presstryck. Ivägslungade ståltrådar Se till att gängan är tillräckligt djup för kan fastna i tunna klädesplagg och / eller att passa spindelns längd i slipverktyg tränga in i huden.

 • Page 41

  ½ För att uppnå bästa slipverkan, förflytta verkty- fram och tillbaka över arbetstrycket. ½ get jämnt i 15° till 30° vinkel (mellan sliptrissa För skrubbttrissan i plan vinkel över och arbetsstycke) i riktning mot arbetsstycket. mjuka material, använd en något ½...

 • Page 42

  Kontrollera använt verktyg före varje användning. © Byta slipverktyg Detta måste vara korrekt monterat och röra sig fritt, det får inte vara skadat eller fuktigt eller vara ½ sprucket. Testa genom att köra verktyget i tomgång Använd alltid skyddshandskar när minst 30 sekunder.

 • Page 43

  överens med verktygets rotationsriktning (pilen finns på verktyget). © Använda tillbehör © Kaprondeller / skubbtrissor Slipark för trä / sten med kardborrhäfta Mått: ø 115 mm / 125 mm Följande kaprondeller / skrubbtrissor kan användas med verktyget: Mått: ø...

 • Page 44

  ½ Vid missbruk och felaktig behandling, användande Använd inga skarpa föremål för ren- av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auk- göring av verktyget. Fukt eller vätska toriserade servicefilial upphör garantin att gälla. får inte tränga in i verktygets inre de- lar.

 • Page 45

  (2006 / 95 / EC) lankaliittymästä: 8,21 snt / puh + 5,9 snt / min / Matkapuhelimesta: Elektromagnetisk kompatibilitet 8,21 snt / puh + 16,90 snt / min) (2004 / 108 / EC) e-mail: support.fi@kompernass.com använda harmoniserade normer EN 55014-1:2006 ©...

 • Page 47

  1. Sikkerhed på arbejdsstedet ..................Side 49 2. Elektrisk sikkerhed .....................Side 49 3. Personlig sikkerhed ....................Side 50 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ......Side 50 Sikkerhedsanvisninger for alle anvendelser ..............Side 51 Tilbageslagvirkning og tilsvarende sikkerhedsanvisning ..........Side 52 Specielle sikkerhedsanvisninger til slibning og bortslibning ........Side 53...

 • Page 48

  Indledning I denne betjeningsvejledning / på apparatet anvendes der følgende piktogrammer: Læs betjeningsvejledningen! Måling-tomgangshastighed Følg advarsels- og Beskyttelsesklasse II sikkerhedsanvisningerne! Fare for elektrisk stød! Livsfare! Sådan gøres det rigtigt: Dae anbefales at bære sikkerhedsbriller, Eksplosionsfare! høreværn, åndedrætsbeskyttelse og sikkerhedshandsker. Børn skal holdes borte fra Brandfare! elektrisk værktøj!

 • Page 49

  ændre sig svarende til anvendelse af det elek- over apparatet. triske redskab og kan i nogle tilfælde ligge over den værdi der er angivet i disse anvisninger. Svingnings- 2. Elektrisk sikkerhed belastningen kan undervurderes hvis det elektriske redskab jævnligt bliver anvendt på...

 • Page 50

  Hår, beklædningsdele og hand- risikoen for elektrisk stød. sker skal holdes borte fra bevægelige dele. Hvis De har langt hår, bør De bruge et Hvis det ikke er til at undgå at elektrisk hårnet. Løst siddende beklædning, smykker eller værktøj skal bruges i fugtige omgivel-...

 • Page 51

  Disse sikkerhedstiltag forhindrer utilsigtet se af de følgende anvisninger og instruktioner igangsætning af apparatet. kan resultere i elektrisk stød, brand og / eller d) Elektriske redskaber der ikke er i alvorlige kvæstelser. b) Normativ sætning / bemærkningen kan ikke an- brug, skal opbevares uden for børns...

 • Page 52

  filtrere støv fra der opstår under arbejdet. Hvis man arbejder under stærk larm i længere tid ad gangen, kan det komme til tab af høreevne. Tilbageslag er en pludselig reaktion på grund af roterende tilbehør der sætter sig fast eller blokerer.

 • Page 53

  Anvend ikke noget kæde- eller takket snit. Overbelastning af skæreskiven forøger savblad. Sådanne indsatsværktøjer forår- kravene til den, så den lettere sætter sig fast el- sager hyppigt tilbagestød eller kontrollen over ler blokerer med forøget risiko for rekyk eller elektroværktøjet mistes.

 • Page 54

  ½ Løse fastgørelsessnore der roterer med, kan Sørg for at sliberedskaber er anbragt efter fremstillerens anvisninger. Ellers fange en finger eller sætte sig fast i emnet. kan disse løsnes fra apparatet og tilskadekomst og/eller materielle skader kan være følgen. ½...

 • Page 55

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj © Arbejdsinstrukser plosion. Skæring i et vandrør resulterer i materi- elle skader og kan være årsag til elektrisk stød. ½ GIFTIGE DAMPE! Arbejde Bemærk! Slibelegemer må kun anvendes til de ADVARSEL! der frigør skadelige / giftige støvarter er en anbefalede formål.

 • Page 56

  Den bedste slibeeffekt får man ved at bevæge Igangsætning: apparatet ensartet frem og tilbage over emnet i Der trykkes på startspærringen en vinkel på 15° til 30° (mellem skiven og emnet). Der trykkes på hovedkontakten ½ Under behandling af skrånende flader må...

 • Page 57

  Bemærk: Hvis skiven efter udskiftningen løber uroligt eller svinger, skal den udskiftes igen og med det samme. Efter udskiftning af en skive bør man for en © Andet tilbehør sikkerheds skyld lade maskinen køre 30 sekun- der i tomgang. Vær opmærksom på usædvanli- ge lyde og gnistdannelser.

 • Page 58

  Dimension: ø 115 mm / 125 mm ½ FARE FOR PERSONSKA- ADVARSEL! DER! Før alle slags arbejder på maskinen skal stikket trækkes ud! FARE FOR PERSONSKADER! Vinkelsliberen skal altid anvendes med sikkerhedsskærmen Skærmen skal være anbragt sikkert på vinkelsli- beren. Den skal indstilles sådan at der opnås Bemærk! Kan kun anvendes sammen med...

 • Page 59

  På den måde er Elektriske redskaber hører ikke der garanti for at apparatets sikkerhed bevares. til i husholdningsaffaldet! I henhold til Europæisk direktiv 2002 / 96 / EC om © Garanti udtjente elektriske apparater og dets omsætning til national lov skal brugte elektriske redskaber ind- samles særskilt og bringes til miljvenlig genindvinding.

 • Page 60

  Konformitetserklæring / Fremstiller © Konformitetserklæring / Fremstiller Vi, Kompernaß GmbH, ansvarlig for dokumenter: Felix Becker, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Tyskland, erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de følgende normer, normative dokumenter og EF-retningslinjer: Maskindirektiv (2006 / 42 / EC) EF-lavspændingsdirektiv...

 • Page 61

  1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 63 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 64 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 64 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 65 Sicherheitshinweise für alle Anwendungen ..............Seite 65 Rückschlag und entsprechende Sicherheitshinweise ..........Seite 66 Besondere Sicherheitshinweise zum Schleifen und Trennschleifen ......Seite 67 Weitere besondere Sicherheitshinweise zum Trennschleifen ........Seite 68...

 • Page 62

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Bemessungs-Leerlaufdrehzahl Warn- und Sicherheitshinweise Schutzklasse II beachten! Vorsicht vor elektrischem Schlag! Tipp! So verhalten Sie sich richtig. Lebensgefahr! Tragen Sie einen Gehörschutz, Explosionsgefahr! eine Atem- / Staubschutzmaske, eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

 • Page 63: Technische Daten

  Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berück- 1 Metall-Trennscheibe sichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet 1 Zusatz-Handgriff ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz 1 Schutzhaube ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den 1 Spannschlüssel gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

 • Page 64

  Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, eines elektrischen Schlages. dass das Elektrowerkzeug ausgeschal- Zweckentfremden Sie das Ka- tet ist, bevor Sie es an die Stromver- bel nicht, um das Elektrowerk- sorgung anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des zeug zu tragen, aufzuhängen...

 • Page 65

  Drahtbürsten, Polieren und Trenn- b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, schleifen: dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerk- zeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten a) Dieses Elektrowerkzeug ist zu ver- lässt, ist gefährlich und muss repariert werden. wenden als Schleifer, Sandpapier- c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steck- schleifer, Drahtbürste, Polierer und...

 • Page 66

  Wenn Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren, Verschleiß oder starke Abnutzung. kann das Netzkabel durchtrennt oder erfasst Drahtbürsten auf lose oder gebrochene werden und Ihre Hand oder Arm in das sich Drähte. Wenn das Elektrowerkzeug drehende Einsatzwerkzeug geraten. oder das Einsatzwerkzeug herunter- fällt, überprüfen Sie, ob es beschädigt...

 • Page 67

  Schleifscheibe ausbrechen oder einen Rückschlag verursachen. Die Schleifscheibe bewegt sich dann a) Verwenden Sie ausschließlich die für auf die Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach Ihr Elektrowerkzeug zugelassenen Drehrichtung der Scheibe an der Blockierstelle. Hier- Schleifkörper und die für diese Schleif- bei können Schleifscheiben auch brechen.

 • Page 68

  Das Werkstück muss auf beiden Seiten der und Drahtbürste berühren können. Scheibe abgestützt werden, und zwar sowohl Teller- und Topfbürsten können durch Anpress- in der Nähe der Trennscheibe als auch an der druck und Zentrifugalkräfte ihren Durchmesser Kante. vergrößern. f) Seien Sie besonders vorsichtig bei „Taschenschnitten“...

 • Page 69

  ½ STROMSCHLAGGEFAHR! Betreiben Sie oder fragen Sie die örtliche Versor- gungsgesellschaft. Der Kontakt mit Elektro- das Gerät nicht wenn es feucht ist und leitungen kann zu Feuer und elektrischem auch nicht in feuchter Umgebung. ½ Schlag führen. Das Beschädigen einer Gaslei- STROMSCHLAGGEFAHR! Schließen...

 • Page 70

  Werkstück. Heben Führen Sie bei weichem Material die Sie das Gerät nach der Bearbeitung vom Werk- Schruppscheibe in einem flachen Winkel stück ab und schalten Sie es erst dann aus. über das Werkstück, bei hartem ½ Material in einem etwas steileren Halten Sie das Gerät während der...

 • Page 71

  Führungs- Gebrauch. Es muss einwandfrei montiert sein, darf schlitten weder beschädigt noch feucht sein oder Risse auf- weisen und sich frei drehen. Führen Sie einen 30 © Schleifwerkzeuge wechseln Sekunden dauernden Probelauf durch. Verwenden Sie keine unrunden oder vibrierenden Werkzeuge.

 • Page 72

  Lösen Sie die Spannmutter mit Hilfe des Spannschlüssels , Abb. B. Setzen Sie die Schrupp- oder Trennscheibe mit der beschrifteten Seite zum Gerät auf den Auf- nahmeflansch Setzen Sie anschließend die Spannmutter mit der erhobenen Seite nach oben, wieder auf ©...

 • Page 73

  VORSICHT! Aus Sicherheitsgründen darf die- Drehzahl: min. 12000 U / min ses Gerät nur mit dem Zusatz-Handgriff verwendet werden. Der Zusatz-Handgriff kann je nach Arbeitsweise links, rechts oder oben am Gerätekopf eingeschraubt werden. © Wartung und Reinigung ½ WARNUNG! VERLETZUNGSGE- Scheibenbürsten, gezopfter Draht...

 • Page 74

  Verschleißteile oder für Beschädigungen an zer- nicht in den Hausmüll! brechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EC über für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

 • Page 75

  Konformitätserklärung / Hersteller © Konformitätserklärung / Hersteller Wir, Kompernaß GmbH, Dokumentenverantwortlicher: Herr Felix Becker, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Deutschland, erklären hiermit dass dieses Produkt mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EC) EG-Niederspannungsrichtlinie (2006 / 95 / EC) Elektromagnetische Verträglichkeit...

 • Page 76

  IAN 56295 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 10 / 2010 Ident.-No.: PWS125A1102010-3...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: