Makita GD0603 Instruction Manual
Makita GD0603 Instruction Manual

Makita GD0603 Instruction Manual

Die grinder
Hide thumbs Also See for GD0603:

Advertisement

Available languages

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Die Grinder
Gerinda Cetakan
ID
Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt
VI
Động Bằng Động Cơ Điện
เครื ่ อ งขั ด
TH
GD0603
INSTRUCTION MANUAL
PETUNJUK PENGGUNAAN
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
คู ่ ม ื อ การใช้ ง าน
3
8
13
18

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita GD0603

 • Page 1 Die Grinder INSTRUCTION MANUAL Gerinda Cetakan PETUNJUK PENGGUNAAN Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN Động Bằng Động Cơ Điện เครื ่ อ งขั ด คู ่ ม ื อ การใช้ ง าน GD0603...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 10 mm (3/8”) Fig.3 Fig.4...
 • Page 3: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: GD0603 Collet size (country specific) 6 mm or 1/4" Max. wheel Max. wheel diameter 23 mm point size Max. mandrel (shank) 40 mm length Rated speed (n)/No load speed (n 28,000 min Overall length 289 mm Net weight 0.97 kg...
 • Page 4 increase the risk of electric shock. hands of untrained users. When operating a power tool outdoors, use an Maintain power tools. Check for misalignment extension cord suitable for outdoor use. Use of or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
 • Page 5 Do not use a damaged accessory. Before each 18. Regularly clean the power tool’s air vents. The use inspect the accessory such as abrasive motor’s fan will draw the dust inside the housing wheels for chips and cracks. If power tool or and excessive accumulation of powdered metal accessory is dropped, inspect for damage or may cause electrical hazards.
 • Page 6: Functional Description

  Use the specified surface of the wheel to per- Installing or removing wheel point form the grinding. Watch out for flying sparks. Hold the tool so Optional accessory that sparks fly away from you and other per- sons or flammable materials. CAUTION: Use the correct size collet cone for Do not leave the tool running.
 • Page 7: Optional Accessories

  To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts. OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual.
 • Page 8 BAHASA INDONESIA (Petunjuk Asli) SPESIFIKASI Model: GD0603 Ukuran kolet (negara tertentu) 6 mm atau 1/4" Ukuran titik Diameter roda maks. 23 mm roda maks. Panjang mandrel (tangkai) 40 mm maks. Kecepatan terukur (n)/Kecepatan tanpa 28.000 min beban (n Panjang keseluruhan...
 • Page 9 listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau mengumpulkan debu, pastikan fasilitas dibumikan. tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik. Penggunaan pembersih debu dapat Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan mengurangi bahaya yang terkait dengan debu. atau kebasahan. Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
 • Page 10 listrik ini. Kelalaian mematuhi semua petunjuk 10. Jaga agar orang di sekitar berada dalam jarak yang tercantum di bawah ini dapat menyebabkan aman yang jauh dari area kerja. Siapa pun sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera yang masuk ke area kerja harus mengenakan serius.
 • Page 11 Hentakan balik dan Peringatan Terkait sebentar. Perhatikan akan adanya getaran atau Hentakan balik adalah reaksi yang terjadi secara goyangan yang dapat menunjukkan lemahnya tiba-tiba bila aksesori yang berputar terjepit, atau pemasangan atau roda yang kurang seimbang. tersangkut. Kondisi terjepit atau tersangkut akan Gunakan permukaan roda yang sudah menyebabkan aksesori yang berputar akan berhenti ditentukan untuk melakukan penggerindaan.
 • Page 12: Aksesori Pilihan

  Jika tidak dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi atau Pabrik hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan lubang Makita; selalu gunakan suku cadang pengganti buatan konus kolet. Makita. Kendurkan mur kolet berlawanan arah jarum jam dan masukkan titik roda ke dalam mur kolet.
 • Page 13: Thông Số Kỹ Thuật

  TIẾNG VIỆT (Hướng dẫn gốc) THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kiểu máy: GD0603 Kích thước vòng hãm (quốc gia cụ thể) 6 mm hoặc 1/4" Kích thước đầu Đường kính bánh mài 23 mm mài lớn nhất tối đa Chiều dài trục gá (chuôi) 40 mm tối đa...
 • Page 14 Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức trong điều kiện ẩm ướt. Nước lọt vào dụng cụ được thiết kế của dụng cụ máy đó. máy sẽ...
 • Page 15 nhà sản xuất dụng cụ. Bởi nếu có thể gắn phụ 13. Sử dụng kẹp hỗ trợ phôi gia công bất cứ khi nào thực hiện. Không cầm phôi gia công nhỏ kiện đó vào máy dụng cụ của bạn thì điều đó hoàn toàn không đảm bảo việc vận hành máy an toàn.
 • Page 16 LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN và gây mất kiểm soát hoặc tạo lực đẩy ngược. Không đính kèm lưỡi cưa có răng. Các loại lưỡi NÀY. như vậy thường tạo ra lực đẩy ngược và dễ mất kiểm soát CẢNH BÁO: KHÔNG vì...
 • Page 17 điều chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ Nhà máy hoặc Trung tâm được Makita Ủy quyền và luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế...
 • Page 18 ภาษาไทย (ค� า แนะน� า เดิ ม ) ข้ อ มู ล จ� า เพาะ ร ุ ่ น : GD0603 ขนาดห ั ว จ ั บ (ก � า หนดเฉพาะประเทศ) 6 mm หร ื อ 1/4" ขนาดจ ุ ด วงล ้ อ...
 • Page 19 2. อย่ า ใช้ ง านเครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ในสภาพที ่ อ าจเกิ ด การ ในสภาพที ่ เ หมาะสมจะช่ ว ยลดการบาดเจ็ บ ระเบิ ด เช่ น ในสถานที ่ ท ี ่ ม ี ข องเหลว ก๊ า ซ หรื อ ฝุ ่ น ผงที ่ 3.
 • Page 20 ระทบต่ อ การท� า งานของเครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า หากมี ค วาม เสริ ม ของคุ ณ จะต้ อ งอยู ่ ใ นอั ต ราความสามารถของ เสี ย หาย ให้ น � า เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ไปซ่ อ มแซมก่ อ นการใช้ เครื...
 • Page 21 12. ถื อ เครื ่ อ งมื อ ให้ ม ั ่ น ในระหว่ า งการเริ ่ ม ท� า งานเสมอ แรง จะกระเด็ น เข้ า หาหรื อ ออกห่ า งตั ว ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน ทั ้ ง นี ้ ข ึ ้ น อยู ่ สะท้...
 • Page 22 6. อย่ า ปล่ อ ยให้ เ ครื ่ อ งมื อ ท� า งานค้ า งไว้ ใช้ ง านเครื ่ อ งมื อ การติ ด ตั ้ ง หรื อ การถอดจุ ด วงล้ อ ในขณะที ่ ถ ื อ อยู ่ เ ท่ า นั ้ น อุ...
 • Page 23 ขอแนะน� า ให้ ใ ช้ เ ฉพาะอุ ป กรณ์ เ สริ ม หรื อ อุ ป กรณ์ ต ่ อ พ่ ว งเหล่ า นี ้ ก ั บ เครื ่ อ งมื อ Makita ที ่ ร ะบุ ใ นคู ่ ม ื อ...
 • Page 24 Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885437C377 www.makita.com EN, ID, VI, TH 20151030...

Table of Contents