Makita GD0603 Instruction Manual

Makita GD0603 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for GD0603:
Table of Contents
 • Tehnični Podatki
 • Opis Delovanja
 • Dodatna Oprema
 • Описание На Функциите
 • Технички Подаци
 • Accesorii Opţionale
 • Технічні Характеристики
 • Технічне Обслуговування
 • Додаткове Приладдя
 • Технические Характеристики
 • Описание Работы
 • Дополнительные Принадлежности

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Die Grinder
Premi brusilnik
SL
Mprehës i sheshtë
SQ
Прав шлайф
BG
HR
Brusilica
Челна брусилка
МК
Чеона брусилица
SR
RO
Polizor drept
UK
Прямошліфувальна машина
Прямая шлифмашина
RU
GD0603
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
3
7
11
15
19
23
27
31
35
40

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita GD0603

 • Page 1 Mprehës i sheshtë MANUALI I PËRDORIMIT РЪКОВОДСТВО ЗА Прав шлайф ЕКСПЛОАТАЦИЯ Brusilica PRIRUČNIK S UPUTAMA Челна брусилка УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА МК Чеона брусилица УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Polizor drept MANUAL DE INSTRUCŢIUNI ІНСТРУКЦІЯ З Прямошліфувальна машина ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУКОВОДСТВО ПО Прямая шлифмашина ЭКСПЛУАТАЦИИ GD0603...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 10 mm (3/8”) Fig.3 Fig.4...
 • Page 3: Specifications

  Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 Intended use EC Declaration of Conformity For European countries only The tool is intended for grinding ferrous materials or Makita declares that the following Machine(s): deburring castings. Designation of Machine: Die Grinder Power supply Model No./ Type: GD0603...
 • Page 4 Operations such as sanding, wire brush- 12. Always hold the tool firmly in your hand(s) ing, polishing or cutting-off are not recom- during the start-up. The reaction torque of the mended to be performed with this power tool. motor, as it accelerates to full speed, can cause Operations for which the power tool was not the tool to twist.
 • Page 5: Functional Description

  Do not attach a toothed saw blade. Such blades FUNCTIONAL create frequent kickback and loss of control. Always feed the bit into the material in the DESCRIPTION same direction as the cutting edge is exiting from the material (which is the same direction as the chips are thrown).
 • Page 6: Maintenance

  ► Fig.5 To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts. OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION:...
 • Page 7: Tehnični Podatki

  Ob neupoštevanju spo- Samo za evropske države daj navedenih navodil obstaja nevarnost električnega Družba Makita izjavlja, da so naslednji izdelki: udara, požara in/ali hudih telesnih poškodb. Oznaka stroja: Premi brusilnik 7 SLOVENŠČINA...
 • Page 8 To električno orodje ni primerno za izvajanje 12. Med zagonom vedno držite orodje trdno v delovnih opravil kot so peskanje, žično bru- rokah. Reakcijski navor motorja med pospeše- šenje, poliranje ali rezanje. Izvajanje opravil, vanjem do najvišje hitrosti lahko povzroči zvijanje za katere električno orodje ni bilo zasnovano, je orodja.
 • Page 9: Opis Delovanja

  Pri obdelavi vogalov, ostrih robov ipd. je OPOZORILO: NE dovolite, da bi zaradi udob- potrebna večja previdnost. Izogibajte se polo- nejšega dela ali znanja o uporabi izdelka (prido- žajem, v katerih lahko orodje odskoči iz obde- bljenega z večkratno uporabo) opustili strogo lovanca ali se zagozdi.
 • Page 10: Dodatna Oprema

  DODATNA OPREMA POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora ali pripomočkov obstaja nevarnost telesnih poškodb. Dodatni pribor ali pripomočke uporabljajte samo za navedeni namen.
 • Page 11 Përdorimi i synuar Deklarata e konformitetit me KE-në Vetëm për shtetet evropiane Pajisja është synuar për smerilimin e materialeve Makita deklaron që makineria(të) e mëposhtme: ferroze dhe për heqjen e këndeve të detaleve të Emërtimi i makinerisë: Mprehës i sheshtë derdhura.
 • Page 12 kundër pluhurit ose respiratori duhet të jenë Paralajmërime sigurie për në gjendje të filtrojnë grimcat e prodhuara nga mprehësin e sheshtë funksionimi i pajisjes. Ekspozimi për një kohë të gjatë ndaj zhurmave të forta mund të shkaktojë Paralajmërime të zakonshme sigurie për veprimin e humbjen e dëgjimit.
 • Page 13 Kundërveprimi dhe paralajmërimet lidhur me të Mos e lini veglën të ndezur. Përdoreni veglën Zmbrapsja është një reagim i papritur që ndodh vetëm duke e mbajtur në dorë. kur aksesori rrotullues bllokohet ose ngec. Bllokimi Mos e prekni materialin e punës menjëherë ose ngecja shkaktojnë...
 • Page 14 Ndryshe, kjo mund të çojë në kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit ose të prishjen e konit të mandrinës pincetë. shërbimit të fabrikës të Makita-s, duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s. Lironi dadon e mandrinës pincetë në drejtim të kundërt të...
 • Page 15 Техническият файл, в съответствие с 2006/42/ЕО, е ченото на фирмената табелка и работи само с достъпен от: монофазно променливо напрежение. Той е с двойна Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгия изолация и затова може да се включва и в контакти 25.2.2015 без заземяване.
 • Page 16 При необходимост използвайте маска за Предупреждения за безопасност прах, антифони, ръкавици и работна прес- при работа с прав шлайф тилка, които да могат да ви предпазят от малки абразивни частици или парченца Предупреждения за безопасност, които са от обработвания детайл. Предпазните типични...
 • Page 17: Описание На Функциите

  доведе до опасност от електрическа повреда. постоянно монтирани на обикновен дорник без резба (палешници). 19. Не използвайте електрическия инструмент в близост до леснозапалими материали. Уверете се, че дискът не докосва детайла Искрите могат да запалят тези материали. за обработване, преди да включите инструмента.
 • Page 18 Развийте гайката на цангата обратно на часовниковата упълномощен сервиз или фабрични сервизни цен- стрелка и вкарайте накрайника за шлайфане в нея. трове на Makita, като винаги трябва да използвате Използвайте един гаечен ключ, за да закрепите врете- ното. С помощта на друг гаечен ключ завъртете цангата...
 • Page 19 Težina prema postupku EPTA 01/2003 Namjena Izjava o sukladnosti EZ Samo za države članice Europske unije Alat je namijenjen za brušenje crnih metala ili uklanjanje Tvrtka Makita izjavljuje da su sljedeći strojevi: oštrih rubova s odljevaka. Oznaka stroja: Brusilica Električno napajanje Br. modela/vrsta: GD0603 Usklađeni sa sljedećim europskim smjernicama:...
 • Page 20 isporučene s ovim električnim ručnim alatom. Rezni dodatak koji dođe u dodir s vodičem pod Nepridržavanje svih uputa navedenih u nastavku naponom može dovesti pod napon izložene može rezultirati električnim udarom, požarom i/ili metalne dijelove električnog alata i rukovatelj ozbiljnom ozljedom. može pretrpjeti električni udar.
 • Page 21 Čvrsto držite električni ručni alat i pozicioni- UPOZORENJE: NEMOJTE dozvoliti da udob- rajte svoje tijelo i ruku tako da možete izdržati nost ili znanje o proizvodu (stečeno stalnim kori- sile povratnog udara. Rukovatelj može kontro- štenjem) zamijene strogo pridržavanje sigurno- lirati povratne udare ako se poduzmu propisne snih propisa za određeni proizvod.
 • Page 22 Makita; uvijek rabite originalne rezervne dijelove. DODATNI PRIBOR OPREZ: Ovaj dodatni pribor ili priključci pre- poručuju se samo za upotrebu s alatom Makita navedenim u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg drugog dodatnog pribora ili priključaka može prouzro- čiti ozljede. Upotrebljavajte dodatni pribor ili priključak samo za njegovu navedenu svrhu.
 • Page 23 Алатот е двојно изолиран и може да се користи и со Техничкото досие во согласност со 2006/42/EC е приклучоци што не се заземјени. достапно од: Бучава Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium 25.2.2015 Типична А-вредност за ниво на бучавата одредена во согласност со EN60745: Ниво на звучниот притисок (L ) : 76 dB (A) Отстапување...
 • Page 24 од работата. Маската за прашина или Безбедносни предупредувања за респираторот треба да можат да ги филтрираат брусилката честичките што ги произведува вашата работа. Подолга изложеност на голема бучава може да Општи безбедносни предупредувања за предизвика оштетување на слухот. брусење: 10. Присутните лица треба да се на безбедна Овој...
 • Page 25 20. Не користете додатоци за коишто се Дополнителни безбедносни предупредувања: потребни течности за ладење. Користењето Алатот е наменет за употреба со армирани вода или друга течност за ладење може да абразивни камења (брусни камења) што се предизвика струен удар. постојано монтирани на рамни, извлечени оски...
 • Page 26 производот, поправките, одржувањата или дотерувањата прицврстувачот. треба да се вршат во овластени сервисни или фабрички центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita. Одвртете ја навртката за стегање налево и ставете го каменот во навртката за прицврстување. Користете еден клуч за да го држите вретеното.
 • Page 27: Технички Подаци

  Намена ЕЗ декларација о усаглашености Само за европске земље Алат је намењен за брушење материјала који Makita изјављује да су следеће машине: садрже двовалентно гвожђе или за уклањање Ознака машине: Чеона брусилица неравнина на одливцима. Број модела / тип: GD0603 Мрежно...
 • Page 28 радну кецељу која може да заустави мале Безбедносна упозорења за абразивне честице или делиће предмета брушење матрица обраде. Заштита за очи мора да буде у стању да заустави летеће опиљке који се стварају Безбедносна упозорења за операције брушења: при разним операцијама. Маска за прашину или...
 • Page 29 20. Немојте да користите прибор за који је Пре примене алата на стварном предмету потребна расхладна течност. Употреба воде обраде, пустите га да ради извесно или других расхладних течности може довести време. Водите рачуна о вибрацијама или до електричног удара. подрхтавању...
 • Page 30 у навртањ стезне чауре. Вретено држите помоћу подешавање, препустите овлашћеном сервису кључа. Уз помоћ другог кључа окрените навртањ компаније Makita или фабричком сервису, уз стезне чауре у смеру кретања казаљке на сату да употребу оригиналних резервних делова компаније бисте га добро затегнули.
 • Page 31 Fişierul tehnic în conformitate cu 2006/42/EC este Acestea au o izolaţie dublă şi, drept urmare, pot fi utili- disponibil de la: zate de la prize fără împământare. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Zgomot 25.2.2015 Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în conformitate cu EN60745: Nivel de presiune acustică...
 • Page 32 fragmentele piesei. Mijloacele de protecţie a Avertismente privind siguranţa vederii trebuie să fie capabile să oprească restu- pentru polizor drept rile proiectate în aer generate la diverse operaţii. Masca de protecţie contra prafului sau masca Avertismente generale privind siguranţa operaţiei respiratoare trebuie să...
 • Page 33 20. Nu folosiţi accesorii care necesită agenţi de Folosiţi faţa specificată a discului pentru a răcire lichizi. Folosirea apei sau a lichidelor de executa polizarea. răcire poate cauza electrocutări sau şocuri de Aveţi grijă la scântei. Ţineţi maşina astfel încât tensiune.
 • Page 34: Accesorii Opţionale

  şlefuit pe sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau care intenţionaţi să o utilizaţi. reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de NOTĂ: Nu strângeţi piuliţa de strângere fără a schimb Makita.
 • Page 35: Технічні Характеристики

  Декларація про відповідність стандартам ЄС Інструмент призначено для шліфування металевих деталей або видалення дефектів на литих деталях. Тільки для країн Європи Компанія Makita наголошує на тому, що обладнання: Джерело живлення Позначення обладнання: Прямошліфувальна машина Інструмент можна підключати лише до джерела...
 • Page 36 Збережіть усі інструкції з тех- Не слід користуватися пошкодженим при- ладдям. Щоразу перед користуванням слід ніки безпеки та експлуатації на перевіряти допоміжне приладдя, наприклад абразивні диски, на наявність щербин та майбутнє. тріщин. У разі падіння електроінструмента Термін «електроінструмент», зазначений у інструкції або...
 • Page 37 15. Не слід класти інструмент, доки прилад Завжди подавайте наконечник у матеріал повністю не зупиниться. Змотуючий при- в тому ж напрямку, в якому різальний край стрій може неконтрольовано захопити шнур та виходить з матеріалу (напрям вилітання вирвати його. стружки). Подача інструмента в невірному напрямку...
 • Page 38: Технічне Обслуговування

  затискання. дукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування ► Рис.2: 1. Ключ 2. Гайка цанги 3. Шпиндель або регулювання повинні виконуватись уповноваже- 4. Конус патрона ними або заводськими сервісними центрами Makita із використанням запчастин виробництва компанії Makita. 38 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 39: Додаткове Приладдя

  ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використову- вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне облад- нання лише за призначенням.
 • Page 40: Технические Характеристики

  Технический файл в соответствии с документом Уровень звукового давления (L ): 76 дБ (A) 2006/42/EC доступен по адресу: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Погрешность (K): 3 дБ (A) 25.2.2015 Уровень шума при выполнении работ может превы- шать 80 дБ (A).
 • Page 41 Сохраните брошюру с инструк- Не используйте поврежденные принадлежности. Перед каждым использованием осматривайте циями и рекомендациями для принадлежности (например, абразивный круг) на предмет сколов и трещин. Если вы уронили дальнейшего использования. инструмент или принадлежность, осмотрите Термин "электроинструмент" в предупреждениях их на предмет повреждений или установите относится...
 • Page 42 15. Не кладите инструмент, пока принад- Обязательно вводите насадку в материал лежность полностью не остановится. в том же направлении, в котором режущий Вращающаяся насадка может коснуться край выходит из материала (в этом же поверхности, и вы не удержите инструмент. направлении выбрасывается стружка). Ввод инструмента...
 • Page 43: Описание Работы

  НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое Ослабьте цанговую гайку, выкручивая ее против техобслуживание или регулировку необходимо про- часовой стрелки, и вставьте дисковый наконечник изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita в цанговую гайку. Удерживайте шпиндель гаечным или сервис-центрах предприятия с использованием ключом. Другим ключом поворачивайте цанговую...
 • Page 44: Дополнительные Принадлежности

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для исполь- зования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте при- надлежность или приспособление только по ука- занному назначению. Если вам необходимо содействие в получении...

Table of Contents